Rasbiologin startade i UK och USA – Exporterades till Nazityskland

publicerad 1 juni 2020
- Kersti Wistrand
Polisstat, kravallpoliser. Foto: Joan Brown 51. Licens: Pixabay.com
police state, polisstat, kravallpoliser. Foto: Joan Brown 51. Licens: Pixabay.com
Kravallpoliser. Foto: Joan Brown 51. Licens: Pixabay.com

HISTORIA & SAMHÄLLSDEBATT. Den 25 maj dödar vit polis en svart man, misstänkt för att ha försökt handla med en falsk check. Sex dagar senare rasar stora demonstrationer mot polisbrustalitet mot svarta i flera delstater. I nio stater har man inkallat USA:s arméförband för att stödja polisstyrkorna. Kersti Wistrand redovisar den ideologiska bakgrunden med rötter i socialdarwinism och med stöd av Rockefeller Foundation och Carnegiefonden.

Text: Kersti Wistrand

Den 25 maj larmade butikspersonal om att en svart man försökt betala med en falskcheck. En polisbil med fyra vita poliser kommer dit. Den svarte mannen handfängslas och läggs på magen på marken intill polisbilen medan en av poliserna trycker sitt knä mot mannens nacke. Detta fortgår allt medan mannen flera gånger vädjar: ”Snälla, jag kan inte andas!”.

Händelseförloppet videoinspelas av en förbipasserande och läggs senare ut på facebook och sprids som en löpeld. När mannen dör på kvällen börjar stora protester mot polisens brutalitet mot svarta ta fart i Minneapolis. De urartar till viss del och kravallpolis sätts in, men protesterna eskalerar.Nationalgardet sätts in och undantagstillstånd i 72 timmar utlyses av borgmästaren.

Demonstrationerna och protesterna sprider sig över landet. Både en demonstrant och en polis dödas och till dags dato har nio delstater mobiliserat och begärt hälp av USA:s arméförband för att stödja polisstyrkorna.

Rasismen i USA tycks vara svår att utrota fastän man officiellt tar avstånd från den. Den europeiska expansionen under 1500-talet gav upphov till rastänkande. Som formell ideologi uppkom rasismen under 1800-talet och har sina rötter i socialdarwinismen vilket kommer att redogöras för nedan.

ArcanumSkolan 2024
Eugenik i USA (American Philosphical Society). Fotolicens: Wikimedia Commons
Eugenik i USA (American Philosphical Society). Fotolicens: Wikimedia Commons

Rashygien – eugenik – rasbiologi

Rashygien eller eugenik är läran om att förbättra människans ärftliga egenskaper genom selektiv avel. Termen ”eugenik” myntades 1883 av den allsidige vetenskapsmannen Sir Francis Galton (1), kusin till Charles Darwin och ett år efter dennes död. Galton ansåg att eugeniken var en ny vetenskap om människan och hans definition av eugenik lyder:

studiet av alla verksamheter under mänsklig kontroll, vilka kan förbättra rasens kvalitet för framtida generationer antingen fysiskt eller mentalt”.

Teorin bakom eugenik kan spåras tillbaka till mitten av 1850-talet då genetiken såg dagens ljus genom arbeten av Herbert Spencer, Charles Darwin och Gregor Mendel. Människor hade under åratal känt till föräldraskap och ärftlighet, men nu förstod ju vetenskapen så mycket mer och nu skulle man ju kunna påverka och manipulera utfallet så att säga, ansågs det.

Francis Galton var pionjär inom ett stort antal vetenskapliga områden och anses vara en av grundarna till ”socialdarwinism”, som har tillämpat Darwins naturvetenskapliga evolutionsteori i samhällsstrukturen. Dessa teorier har dock inget samband med Darwin och hans lära, vilket är viktigt att reda ut innan vi går vidare. Begreppet ”socialdarwinism” är egentligen ur bruk nu för tiden och används sällan.

Darwin

Den moderna evolutionsläran grundades av britten Charles Darwin (1809–1882). De föreställningar som man tidigare trott på sedan slutet av 1700-talet, var att Gud skapat varje djurart och direkt ersatte den då miljön förändrades. Darwins teori om naturligt urval som främsta förklaring till evolutionsprocessen var ny.

1859 kom Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst” ut och spridningen av de idéer som idag kallas darwinism påbörjades. (2) Han gav övertygande belägg för att alla arter av liv har utvecklats från ett gemensamt ursprung genom den process han kallade ”naturligt urval”, där anpassning till omgivningen äger rum. Den starkaste i arten överlever i inbördes individuell tävlan och kamp för tillvaron och för därmed släktet vidare med sina gener. Det faktum att evolution äger rum accepterades under hans livstid av både den vetenskapliga världen och av en stor allmänhet. Mycket snabbt ledde detta till ett starkt uppsving av evolutionsidéer av olika slag.

Darwins andra stora teori om naturligt urval kom att ses som främsta förklaring till den evolutionsprocess som satte igång på 1930-talet och som gett upphov till modern evolutionslära (även kallad neodarwinism eller nydarwinism). Denna innebär att Darwins teorier om arternas evolution och det naturliga urvalet har sammanförts med Gregor Mendels teori om generna som grunden till det biologiska arvet.

Darwins femåriga jorden-runt-resa. Bild: Wikimedia Commons. Licens: CC.BY-SA-3.0
Darwins femåriga jorden-runt-resa. Bild: Wikimedia Commons. Licens: CC.BY-SA-3.0

Vad säger då Darwin om de mänskliga rasernas utveckling?

Svaret är ”inget alls”. Charles Darwin sysslade med utvecklingen av djur och växter och var mycket ödmjuk inför möjligheten att där fanns en andlig bakgrund då det gällde människan. Han funderade mycket över existentiella frågor, övergav sin kristna tro och slutade sitt liv som agnostiker. (2) Hans evolutionsteori fascinerade emellertid andra tänkare som applicerade den både på människor, sociala samhällsutveckling och politik. ”Var inte klasskampen i samhället en parallell till arternas kamp för överlevnad?” resonerade t.ex. en del socialister.

Socialdarwinismen

Sir Francis Galton menade att frambringandet av arter innebar en positiv utveckling mot mer högtstående livsformer och människan ansågs vara den mest fulländade.

Han gick ännu ett steg längre och menade att man skulle kunna värdera människoartens olika individer och t.o.m. raser i en utvecklingsskala. Han uppfann statistiska metoder och skapade frågeformulär och använde sig av uppmätningar av olika delar av kroppen. Galton studerade överklassen i Storbritannien och kom till den slutsatsen att deras sociala position berodde på överlägsna gener. Han ansåg egenskaper vara ärftliga hos raser och trodde att biologisk ärftlighet av egenskaper för ledarskap låg bakom den brittiska överklassen. Hans nya idé var därför att förbättra människans biologiska natur genom utrensningar av mindre livskraftiga individer.

Ibland används uttrycket ”socialdarwinism” (3) om de luddiga idéer som applicerar evolutionen på det mänskliga samhället och politiken och som ungefär säger att den fattige och sjuke inte har något existensberättigande utan lika gärna kan lämnas att dö för det allmänna bästa.

Medan Darwin med sitt ”naturliga urval” avsåg en inbördes tävlan inom arten, talar socialdarwinismen om ett urval som inte har sin grund i genetiken utan utförs genom kontroll och manipulation av andra människor.

Socialdarwinismen skulle kunna ses som en flummig vetenskapstro som var populär från slutet av 1800-talet och t.o.m. andra världskriget.

Rashygienläran fick snabbt stor spridning i hela Västvärlden

En stor rörelse bildades i Storbritannien. Rashygienläran fick snabbt en stor spridning i hela Västvärlden med början i USA och Kanada och sedan till de flesta europeiska länder. Den blev en akademisk disciplin, ”rasbiologi”, vid många universitet och engagerade också civilbefolkningen. Den blev så att säga på modet.

Ett populärt program, där bl.a. IQ-mätning ingick, spreds för att höja positiv eugenik. Engelska metoder tillämpades vid 1900-talets början för att identifiera och klassificera individer eller deras familjer: fattiga, ekonomiskt och socialt utslagna, kriminella, mentalt sjuka, blinda, döva, epileptiker, utvecklingsstörda, homosexuella, ”avvikande”, och prostituerade. Dessa människor befanns olämpliga att fortplanta sig och många länder införde nu med början i USA restriktioner eller lagar om genetisk screening, födelsekontroll, äktenskapsrestriktioner, förbud av rasäktenskap, påtvingad sterilisering, påtvingade aborter eller graviditeter.

Den amerikanska eugenikrörelsen fick sin ekonomi att gå ihop tack vare privata och kooperativa fonder, bl.a. Carnegie Institution, Rockefeller Foundation och Harrimans järnvägsbolag.

John D. Rockefeller och Rockefeller Center i New York
John D. Rockefeller (foto: Oscar White, cirka 1900) och Rockefeller Center (foto: David Shankbone). Licenser: public domain respektive CC BY 2.5. Fotona är beskurna och monterade.

Rasbiologi i USA

Den amerikanska rashygienrörelsen hade alltså sitt upphov i Sir Francis Galtons forskning. Den tenderade att utgå från att de nordiska, germanska och anglosaxiska folken var genetiskt överlägsna, vilket kom att påverka både immigrationslagar, rassegregering, förbud mot rasblandning och steriliseringslagar. Rörelsen spreds snabbt inom samtliga stater och fick många anhängare. (4)

1896 infördes restriktioner (”Immigration Restriction League”) mot invandrare från södra och östra Europa, bl.a. italienare och judar, som ansågs rasmässigt underlägsna den anglosaxiska rasen. De ansågs kunna medföra fattigdom och organiserad kriminalitet. Dessa restriktioner upphörde 1921.

Med början i Connecticut 1896 införde nu många stater också äktenskapslagar som förbjöd giftermål för epileptiker, mentalt sjuka och imbecilla.

Som ett led i förbättringen av den eugeniska statusen hos barn startades 1908 den s.k. ”Scientific Baby Contest”, där barn 8 – 36 månader gamla kläddes vackert och ställdes ut i en tävling och bedömdes utifrån utseende, mått och intelligens. (5) Möjligen är det dessa uppvisningar som ligger bakom dagens amerikanska skönhetstävlingar med uppsminkade småflickor. (6)

1907 blev Indiana den första staten som införde steriliseringar, tätt följd av Washington och Kalifornien 1909. Både ras och samhällsklass spelade in. Ekonomiskt och socialt fattig bakgrund var ofta förekommande. I Sydstaterna bidrog kvinnoorganisationer till genomförandet av eugenikprogram. Flest steriliseringar kom att genomföras i Kalifornien med 20 000 fram till 1960-talet, medan North Carolina hade de hårdaste kraven: alla med en IQ under 70 skulle steriliseras. Så sent som 1972 framkom att åtminstone 2 000 fattiga svarta kvinnor tvångssteriliserats. (7) Även indiankvinnor drabbades enligt andra rapporter.

1911 rapporterade Carnegieinstitutet 18 metoder att få bort oönskade genetiska egenskaper. På åttonde plats stod eutanasi, dödshjälp. Den mest föreslagna metoden härvidlag var att upprätta lokala gaskamrar. (8) Emellertid ansågs det att samhället inte var berett för denna metod eller dödshjälp överhuvudtaget. Ändå införde en del läkare i Illinois detta. Små barn infekterades t.ex. med TBC-smittad mjölk så att de avled.

Under tio månader 1919 passerade cirka 19 miljoner besökare världsutställningen ”Panama-Pacific International Exposition” i San Francisco. Denna utställning visade bl.a. nya utvecklingslinjer inom vetenskap, jordbruk, handel och teknologi. Ett område som fick stort utrymme var just hälsa-sjukdom och rasförbättring.

1921 förevisades antropometri, dvs. mätmetoder av människor, för första gången. Eugeniken accepterades alltmer inom USA:s akademiska värld och stöddes även av några svarta intellektuella. 1928 fanns det 376 olika universitet som gav separata kurser i ämnet för ca 20 000 studenter.

1924 infördes ”Immigration Act” där vita amerikaner av ”nordisk ras” förstärkte lagarna som förbjöd rasblandning.

Familjerådgivningsbyråer med rashygien på schemat uppstod. 1925 fick äktenskapskandidaterna där fylla i frågeformulär för att komma underfund med sina arvsanlag ur rashygienisk synvinkel.

Eugenikens idéer överförs till Tyskland

Eugenik praktiserades i USA under åtskilliga år innan det amerikanska programmet överfördes till Tyskland. (9) Det skedde genom att eugeniker i Kalifornien producerade litteratur som sändes till tyska vetenskapsmän och läkare.

Djupa professionella och personliga band knöts mellan Carnegieinstitutionens eugeniska vetenskapsmän vid Carnegieinstitutionen i Kalifornien och de tyska fascistiska eugenikerna. Hitler skriver om detta i ”Mein Kampf” 1924.

Den amerikanska Rockerfellerfonden stödde åtskilliga tyska rashygieniska projekt, däribland Josef Mengeles medicinska experiment innan han fortsatte i Auschwitz.

Text: Kersti Wistrand

Relaterat

Referenser

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
 3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialdarwinism
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics_in_the_United_States och http://www.eugenicsarchive.org/html/eugenics/essay_6_fs.html och http://www.sjsu.edu/history/docs/Blanchard_Travis.pdf
 5. https://embryo.asu.edu/pages/better-babies-contests-united-states-1908-1916 samt https://embryo.asu.edu/pages/better-babies-contests-united-states-1908-1916
 6. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nioariga-chloe-tavlar-i-skonhet
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilization#United_States
 8. Black, Edwin,“Eugenics and the Nazis – the California connection”, San Francisco Chronicle 9 nov.2003, retrieved 2 febr.2017.
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics_in_the_United_States och https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_eugenics (Edwin Black är en grävande journalist specialiserad bl.a. på mänskliga rättigheter och sambandet ekonomi-politik samt det finansiella stödet till Nazi-Tyskland.)

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Modern eugenik är lika konsumentdriven och marknadsbaserad som vanligt partnerval. Vem som helst får skaffa barn oavsett lämplighet, vilket givetvis leder till barnens, föräldrarnas och samhällets lidande.

  Ingen bryr sig deras lycka i dessa diskussioner, men enbart om idioters rätt att yngla av sig likt kaniner. Hjärtlöst mot alla som föds med utmaningar p.g.a. detta, tycker jag.

  Argumentationsfelet associationsskuld/nazistargumentet får ofta styra den s.k. “diskussionen”, men varför diskutera medelst osanning? Är det för att slippa utmana sina egna fastfrusna åsikter? Hur skulle du vilja födas? Intelligent eller mentalt efterbliven? Sjuk eller frisk?

  För mig är de som envetet eftersträvar att barn skall födas med låg intelligens, eller med svår genetisk sjukdom, moraliskt imbecilla. Jag tror att alla som drabbats håller med mig. Man behöver inte hög intelligens för att inse det moraliskt förkastliga med att göra folk korkade och sjuka, men hur högtravande än artikeln är, så verkar det vara exakt där problemet ligger.

 • Modern eugenik är lika konsumentdriven och marknadsbaserad som vanligt partnerval. Vem som helst får skaffa barn oavsett lämplighet, vilket givetvis leder till barnens, föräldrarnas och samhällets lidande.

  Ingen bryr sig deras lycka i dessa diskussioner, men enbart om idioters rätt att yngla av sig likt kaniner. Hjärtlöst mot alla som föds med utmaningar p.g.a. detta, tycker jag.

  Argumentationsfelet associationsskuld/nazistargumentet får ofta styra den s.k. “diskussionen”, men varför diskutera medelst osanning? Är det för att slippa utmana sina egna fastfrusna åsikter? Hur skulle du vilja födas? Intelligent eller mentalt efterbliven? Sjuk eller frisk?

  För mig är de som envetet eftersträvar att barn skall födas med låg intelligens, eller med svår genetisk sjukdom, moraliskt imbecilla. Jag tror att alla som drabbats håller med mig. Man behöver inte hög intelligens för att inse det moraliskt förkastliga med att göra folk korkade och sjuka, men hur högtravande än artikeln är, så verkar det vara exakt där problemet ligger.

 • Tänkvärt citat: Från Det Goda Samhället
  “MOHAMED OMAR: Man vill prata om George Floyd i USA, inte om Tommie Lindh i Sverige”
  Har “Rasism” olika måttstockar beträffande offrets hudfärg och etnicitet??

 • En viktig del när det gäller rashygien i Tyskland är att en Rashygienisk Förening startades 1905 av Ernst Rudin och Alfred Plots. Dessa två satt sedan i den grupp som kom att kallas T4 gruppen. T4 hade stor del i pådrivandet den Tyska rashygienen och den följande jureutrotelsen. Boken “Psychiatrists– the men behind Hitler” beskriver bakgrunden – det som de flesta inte vet eller törs veta?

 • Kersti glömde nämna den svenska delen i detta. Inte minst kopplingen till det socialdemokratiska partiet. Där framstår Alva Myrdal som starkt drivande och i sossarnas familjepolitiska “bibel” Kris i befolkningsfrågan, skriver Myrdals uttryckligen att politiken ska verka för att stärka den svenska folkstammen.
  Hon uttryckte sig på liknande sätt bland annat i Hylands hörna på 60-talet.

  • Att rasförädla människor är fulare än fult, men att göra samma sak med hästar är ädelt så det förslår. Bara kolla in Queen Elisabeth! Att få fram en “Thoroughbred”, som kan springa in sekiner på Ascot eller var det nu är, som håller ett Race med stora insatser, har högt prestigevärde.
   Ja, hyckleriet när “ras” kommer på tal är intressant. Rasist, nej visst; alla har ju lika värde!
   Å andra sidan existerar inga raser, heter det faktiskt ofta i allmänna debatten, så därmed faller ju rasbegreppet platt till marken, kan tyckas. Men nix, det används frekvent: är ju ett vapen!
   Roligt att Kersti Wistrand ger en kort historik över ämnet rasbiologi och placerar dess ursprung i Storbritannien och Förenta Staterna. Eljest är man ju van vid att få pådyvlat, från vänsterhåll alldeles särskilt, att rasforskning började vid “Statens institut för rasbiologi” i Uppsala och med dess förste chef Herman Lundborg, som väl åtnjuter ett skamfilat rykte, helt i klass med Auschwitz-doktorn, Josef Mengele.
   Han som ofta återfanns vid rampen när boskapsvagnarna anlände till Birkenau, där den gode doktorn ansvarade för selektionen: till arbetet eller till gasen.
   Sex miljoner. Omkring sex miljoner judar miste livet i de tyska gaskamrarna, stod det i min gamla historiebok från 1960. Det var kanske det mest viktiga vi gymnasister fick lära oss.
   Mycket senare, har jag ofta försökt hitta en förklaring till det faktum, att i Winston Churchill’s sex-volyms historia över VKII, på hela 4 200 sidor, skrivna direkt efter kriget, med viss hjälp av historiker och som gav honom Nobelpriset i litteratur 1953, finns inte order gaskammare omnämnt, överhuvudtaget?

 • Tänkvärt citat: Från Det Goda Samhället
  “MOHAMED OMAR: Man vill prata om George Floyd i USA, inte om Tommie Lindh i Sverige”
  Har “Rasism” olika måttstockar beträffande offrets hudfärg och etnicitet??

 • En viktig del när det gäller rashygien i Tyskland är att en Rashygienisk Förening startades 1905 av Ernst Rudin och Alfred Plots. Dessa två satt sedan i den grupp som kom att kallas T4 gruppen. T4 hade stor del i pådrivandet den Tyska rashygienen och den följande jureutrotelsen. Boken “Psychiatrists– the men behind Hitler” beskriver bakgrunden – det som de flesta inte vet eller törs veta?

 • Kersti glömde nämna den svenska delen i detta. Inte minst kopplingen till det socialdemokratiska partiet. Där framstår Alva Myrdal som starkt drivande och i sossarnas familjepolitiska “bibel” Kris i befolkningsfrågan, skriver Myrdals uttryckligen att politiken ska verka för att stärka den svenska folkstammen.
  Hon uttryckte sig på liknande sätt bland annat i Hylands hörna på 60-talet.

  • Att rasförädla människor är fulare än fult, men att göra samma sak med hästar är ädelt så det förslår. Bara kolla in Queen Elisabeth! Att få fram en “Thoroughbred”, som kan springa in sekiner på Ascot eller var det nu är, som håller ett Race med stora insatser, har högt prestigevärde.
   Ja, hyckleriet när “ras” kommer på tal är intressant. Rasist, nej visst; alla har ju lika värde!
   Å andra sidan existerar inga raser, heter det faktiskt ofta i allmänna debatten, så därmed faller ju rasbegreppet platt till marken, kan tyckas. Men nix, det används frekvent: är ju ett vapen!
   Roligt att Kersti Wistrand ger en kort historik över ämnet rasbiologi och placerar dess ursprung i Storbritannien och Förenta Staterna. Eljest är man ju van vid att få pådyvlat, från vänsterhåll alldeles särskilt, att rasforskning började vid “Statens institut för rasbiologi” i Uppsala och med dess förste chef Herman Lundborg, som väl åtnjuter ett skamfilat rykte, helt i klass med Auschwitz-doktorn, Josef Mengele.
   Han som ofta återfanns vid rampen när boskapsvagnarna anlände till Birkenau, där den gode doktorn ansvarade för selektionen: till arbetet eller till gasen.
   Sex miljoner. Omkring sex miljoner judar miste livet i de tyska gaskamrarna, stod det i min gamla historiebok från 1960. Det var kanske det mest viktiga vi gymnasister fick lära oss.
   Mycket senare, har jag ofta försökt hitta en förklaring till det faktum, att i Winston Churchill’s sex-volyms historia över VKII, på hela 4 200 sidor, skrivna direkt efter kriget, med viss hjälp av historiker och som gav honom Nobelpriset i litteratur 1953, finns inte order gaskammare omnämnt, överhuvudtaget?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *