Radikaliserande islamistiska friskolor får miljardstöd

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 3 september 2020
- Jan Norberg
Brand i svensk skola. Arkivbild: Öppna Kanalen Växjö
Brand i svensk skola. Arkivbild: Öppna Kanalen Växjö
Brand i svensk skola. Arkivbild: Öppna Kanalen Växjö

ANALYS & DEBATT. Jan Norberg djuplodar den svenska friskolan som fenomen och pekar på bevisen att radikala, muslimska och klanbaserade friskolor i flera fall grovt försnillat stora belopp. Magnus Ranstorp, terrorexpert vid Försvarshögskolan, menar att det även handlar om påverkansoperationer som radikaliserar och isolerar ungdomar från det sekulära samhället.

Text: Jan Norberg

Skoldebatten i Sverige är på väg att ta fart igen, med viss rätt tycker jag. Underlaget för min betraktelse är en iakttagelse som baserar sig på otaliga debattartiklar (se länkarna längst ner) samt en högst privat upplevelse i min absoluta närhet.

“Friskolereformen genomfördes i Sverige 1992 av regeringen Bildt och innebar bland annat att friskolor skulle kunna få skolpeng från staten för varje elev. Målet var att öka variationen av skolor, skapa konkurrens mellan skolorna och skapa incitament för kostnadseffektivitet genom att ge elever och föräldrar möjlighet att välja skola och samtidigt ge de fristående skolorna samma resurser per elev som i de kommunala skolorna. Det var även ämnat att öka antalet skolor med särskild pedagogik eller med konfessionell inriktning. Nedläggningshotade glesbygdsskolor var menade att få en andra chans med ett nytt privat huvudmannaskap. Marknadskrafterna skulle också tvinga skolorna att ta större hänsyn till elevers och föräldrars behov.” – Wikipedia

Kritikerna brukar här peka på hur det fria skolvalet kan ha bidragit till en ökad segregation samt försämrad likvärdighet i skolverksamheten.

“Friskolereformens kritiker, vilket innefattar bla sakkunniga, politiker och lärare, brukar ifrågasätta reformen inom debatten om företag inom välfärdssektorn.” – Wikipedia

Kritikerna till friskolereformen återfinns oftast på politikens vänsterkant, kritiken är vittomfattande, men landar ofta i slutsatsen att reformen innebär orättvisor av olika slag. Friskolereformen har sedan 1992 vuxit i omfattning och i dag går var femte förskolebarn (20%), vart åttonde grundskolebarn (13%) och var fjärde gymnasieelev (25%) i en fristående verksamhet.

Det finns ett antal utredningar, rapporter och debattinlägg som är mer eller mindre öppet kritiska till effekterna av friskolereformen. Jag väljer en ur mängden från 2018, Friskolereformen och SegregationEn nyanserad och holitisk sammanställning av effekterna. Notera stavfelet i rubriken, författarna har väl själva inte till fullo tillgodogjort sig det svenska språket i den offentliga skolan.

I den här rapporten finns många och väl inlindade synpunkter med tydlig socialistisk klangbotten. Jag väljer att citera brottstycken ur deras slutkommentar.

Nils Lager. Foto från professionell Linkedin-sida
Nils Lager. Foto från sin publika och professionella Linkedin-sida

”I denna text framhävs att bästa möjliga utbildning sällan är den dominerande parametern när elever gör sina val utan snarare är det faktorer som rykte, läge, atmosfär och elevsammansättning som premieras, vilket ger skolor andra drivkrafter än enbart att erbjuda en bra utbildning.

Utbildningskvalitet är i sin tur svår att bedöma, utan signalering sker främst genom betygsättningen på sina elever och nischade profiler.

Följden blir att utbud och efterfrågan inte enbart styrs av kvalitet utan också andra parametrar, vilket i sin tur skapar en snedvriden marknad utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.”

Många ord blir det när socialister försöker dölja sina antipatier mot det fria skolvalet, men så mycket konkreta förslag blir det inte. Låt oss gå vidare i vad dessa socialister torgför i sin rapport.

”Segregationsmekanismen på grundskolenivå drivs på av att föräldrar väljer grundskola efter rykte och av viljan att ens barn ska studera med liknande barn. Mekanismen på gymnasienivå beror inte enbart på betygsskillnader utan förstärks även av att välja skolor med elever lika än (?) själv, två faktorer som i sin tur brukar samvariera då barn från akademiska hem presterar bättre än icke-akademiska, såväl som barn med svensk bakgrund presterar bättre än de med utländsk bakgrund.

Låt orden sjunka in och fundera en stund över vad dessa människor egentligen försöker säga. Låt oss då titta på slutklämmen.

”Vad är det som styr på marknaden och är dessa värden detsamma som vi värderar på en samhällelig nivå när det kommer till en offentligt finansierad utbildning? Vad får detta för effekter i ett samhälle som redan växer isär?

Suck, skulle jag vilja säga efter att ha läst denna sk rapport.

Namnen bakom denna rapport tycks mena, utan att närmare precisera sig, att vi måste värdera effekterna på en samhällelig nivå på ett särskilt sätt då det gäller skattebetald utbildning, annars växer samhället isär ännu mera. Det är kanske de islamistiska klanbaserade friskolorna man menar?

Islamism och friskolor

Ordet islamist som förekommer då och då i massmedierna ska användas enbart om fundamentalistiska muslimer, dvs. om de radikala muslimer som anser att islam ska tillämpas som samhällsordning.” – Språkbruk

Jag tror knappast att det från socialister som dessa skulle komma ens en nysning om det klart olämpliga i att extrema islamister sedan ganska många år utnyttjar friskolereformen för att just åstadkomma det som dessa vänstermänniskor så envetet skjuter in sig på i sin kritik.

Från annan källa har jag hämtat vad nyhetsbyrån Siren tagit fram, läs själv:

Vetenskapsskolan lades ner. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump
Vetenskapsskolan lades ner. IS-återvändare undervisade barn. Bild: Expressen, pixelerad skärmdump

”Ett 50-tal bolag och organisationer med utpekade radikala islamister i ledningen har gjort affärer med stat och kommuner till ett totalt värde av en dryg miljard kronor under de senaste fem åren. De stora pengarna finns i friskolesektorn. Detta enligt nyhetsbyrån Siren som kartlagt cirka 550 personer kopplade till radikal islamism.”

“Givetvis finns det ett rent finansiellt syfte i att tjäna pengar. Sedan handlar det om påverkansaspekten och om att isolera ungdomar från det icke-religiösa samhället“, säger Magnus Ranstorp, terrorexpert och forskare vid Försvarshögskolan, till Nyhetsbyrån Siren.

”Enligt nyhetsbyrån är det samlade affärsvärdet över 300 miljoner kronor för Edinit som är dotterbolag till al-Azharstiftelsen i Vällingby, vilka fram till 2018 gjorde affärer med ett 30-tal kommuner. En ledande företrädare i koncernen har enligt Sirens kartläggning kopplingar till radikalislamistisk miljö. Hittills har två skolor stoppats på grund av kopplingar till våldsbejakande extremism, bland annat Vetenskapsskolan.”

Extern artikel: Snart faller hovrättens dom om Al-Azhar-stiftelsen

Extern artikel: Vetenskapsskolan stängs – blir av med tillståndet

Skolinspektionen kan sedan 1 januari 2019 göra ägar- och ledningsprövningar för att komma åt problemet med olämpliga personer i skolornas ledningskrets, men det finns begränsningar.

“Vi måste som myndighet agera opartiskt och respektera grundläggande fri- och rättigheter, som yttrandefrihet och föreningsfrihet. Det kan därför finnas vissa begränsningar i myndighetens möjligheter att beakta till exempel uttalanden som en företrädare för en huvudman har gjort”, säger Charlotte Svanström, jurist på Skolinspektionen, till Nyhetsbyrån Siren.

Så kommunicerar den politiskt korrekta maktens myndighetskreatur sitt aktivistiska maktspråk!

För att återknyta till vad som verkar vara “sozialisternas doktrin” så påminner jag om rapportens formulering att utbud och efterfrågan inte enbart styrs av kvalitet utan också andra parametrar.” Så sant som det är sagt, med ett stort utbud av islamistiska friskolor så väljer nog inte muslimer skola efter kvalitetsparametrar utan efter helt andra kriterier. Så skapas ett klansamhälle som helt växer isär (precis som rapportens författare påpekar).

Jag tror att jag här ovan fått fram poängen med hur friskolereformen sedan ganska många år missbrukats av islamska extremister, allt under ett tyst medgivande från socialistiska aktivister inom myndighetsvärlden (Swedish Deep State).

Har då andra friskoleaktörer också missbrukat friskolereformens ursprungliga mål och syften?

Mitt svar måste nog, om än med viss tvekan, bli ja. För även om de radikala muslimska klanbaserade friskolorna, enligt beräkningar som gjorts, har tillskansat sig ca 1 miljard kronor på sin friskoleverksamhet så ligger de ändå klart i lä jämfört med vad övriga sekulära friskoleaktörer lyckats sno skattebetalarna på, men innan vi går in på ett exempel inom friskolevärlden vill jag uppmärksamma den mycket omfattande statliga utredningen från i våras på 783 sidor som heter En mer likvärdig skola.

En av de vilka var med om att genomdriva friskolereformen då det begav sig, Patrik Engellau, har hos DGS funderat lite i en artikel med rubriken “Likvärdighet”.

Patrik Engellau är upprörd över att utredningen trycker så hårt på att alla med hjälp av likriktning skall komma ut ur skolan med likvärdiga kunskaper. Det verkar vara denna formulering i utredningen som upprör Engellau allra mest.

Så här uttrycker sig utredningen.

I grunden handlar skolans likvärdighet om att en elevs möjlighet att lyckas i skolan inte på ett systematiskt sätt ska bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går.”

Jag kan hålla med om den totala inkonsekvens som detta uttalande ger vid handen när Charlotte Svanström, jurist på Skolinspektionen, säger följande:

Vi måste som myndighet agera opartiskt och respektera grundläggande fri- och rättigheter, som yttrandefrihet och föreningsfrihet. Det kan därför finnas vissa begränsningar i myndighetens möjligheter att beakta till exempel uttalanden som en företrädare för en huvudman har gjort.” 

Att radikala och extrema islamister, vilka är huvudmän för muslimska friskolor, inte ens har ambitionen att leva upp till utredningens krav på likvärdighet låter tillsynsmyndigheter och ledande politiker passera utan ens försöka sätta stopp för dessa klaners missbruk av svenska skattemedel och det är inget annat än en stor skandal. Men så går det när den socialistiska PK-korridorens ideal ska tillämpas i praktiken.

I min nästa artikel granskar jag Internationella Engelska Friskolan.

Text: Jan Norberg

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq