Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Katolska kyrkan granskas – Del 1 – Makt och rikedom

publicerad 12 oktober 2020
- Hans Dahl
Bild: Katolsk ceremoni. Foto: Josh Applegate. Licens: Unsplash.com

KULTURHISTORIA. “Under 400-talet hade en mäktig organisation i Rom växt sig stark, vars ledare kallade sig Påve”. Hans Dahl har granskat Katolska kyrkans rikedomar och var de kommer ifrån. En stor del av rikedomen består av landägande lika stort som Sverige och Finland tillsammans, skriver Dahl.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas – Del 2 | Foto: Josh Applegate

Katolska kyrkan är ofattbart rik. Enligt en undersökning som publicerades 2011 i New Statesman (och som återges i Business Insider) var Katolska kyrkan då världens tredje största landägare, efter drottning Elizabeth II och kung Salman av Saudiarabien, men då ska vi betänka att drottning Elizabeth II formellt sett äger Kanada, Australien och övriga länder som ingår i Samväldet och att Salmans av Saudiarabien ägande omfattar en hel del ökenmark. Så är det ingalunda med Vatikanens ägor. Det handlar inte om formellt ägande och inte heller handlar det om ödemarker.

Business Insider skriver:

“Land: The 110 acres of The Holy See that constitute Vatican City. Also, roughly 177 million more acreage of various lands owned by the Catholic Church throughout the globe, including the hundreds of Vatican embassies that are legally titled to The Holy See as an independent nation.” (1)

Vatikanens landägande motsvarar alltså ungefär ytan av Sverige och Finland tillsammans. Vatikanen äger en stor del av Rom (ägandet inkluderar där många fastigheter), mängder med universitet över hela jorden och är med stor sannolikhet världens i särklass största fastighetsägare. Detta är Vatikanens officiella, om än rätt svårtillgängliga, offentliga ägande.

Hur stor del av världens banker och multinationella företag som ägs av Vatikanen kan vi bara spekulera om, eftersom detta ägande är väl dolt för allmänheten.

 • Hur har en kyrka kunnat samla på sig sådana oerhörda rikedomar?
 • Har det skett genom kollekt och frivilliga bidrag från givmilda församlingsmedlemmar genom tiderna, eller har det skett på annat sätt?

För att få svar på dessa frågor behöver vi göra en kort tillbakablick på Vatikanens historia.

Bibeln

Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig Ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av Djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig.

Då sade Djävulen till honom: “Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd”.

Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd”.

Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: “Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt”.

Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (2)

De första kristna blev så småningom ett enormt problem både för romarriket och för den judiska eliten eftersom de vägrade att erkänna deras absoluta auktoritet. Kejsarna i romarriket hade med tiden gjort anspråk på att bli dyrkade av folket som gudar, precis som exempelvis faraonerna i Egypten hade gjort tidigare. Då de kristna blev fler och fler underminerade de såväl kejsarnas som rabbinerna maktställning.(3) Detta ledde till rasande förföljelser, men de kristna gick under jorden och fortsatte att  starkt öka i antal. (4)

Romarriket började vackla i sina grundvalar, vilket även hade andra orsaker (5), och på 300-talet upphörde förföljelserna.

Wikipedia skriver:

”År 313 förklarade kejsar Konstantin den store kristendomen laglig, och de kristna kunde därmed verka öppet. Detta fick till följd att mängder med kyrkor byggdes under en kort tid över hela romarriket. Även kejsar Konstantin blev kristen.” (6)

Under 400-talet hade en mäktig organisation i Rom växt sig stark, vars ledare kallade sig Påve. Påve heter “papa” på latin och betyder fader (7).

Denna hierarkiska organisation sade sig vara kristen, trots Jesu ord: “Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.” (8)

Organisationen kom så småningom att benämna sig Katolska kyrkan.

Katolsk betyder universell (latin: catholicus, från grekiska: καθολικισμός, katholikismos, “universell”) (9) och likt våra dagars kommunism hade Katolska kyrkan ambitionen att bli en universell makt.

Tempelriddare, modell. Foto: JoJan. Licens: Wikimedia Commons
Tempelriddare, modell. Foto: JoJan. Licens: Wikimedia Commons Tempelherreorden var en medeltida riddarorden som grundades av Hugo av Payens, Gottfrid av Saint-Omer och sju andra riddare år 1118 för att skydda pilgrimer mot överfall då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna Korsfararstaterna.

Tempelherreorden – tempelriddarna

Katolska kyrkan blev allt rikare och mäktigare genom århundradena och på 1100-talet skapades tempelherreorden som kom att verka som en enorm katalysator för att befrämja Katolska kyrkans makt och rikedom. Katolska kyrkan hade målet att erövra världen i allmänhet och Jerusalem och det som varit judarnas land, Israel, i synnerhet. Jerusalem och Israel skulle erövras med vapenmakt!

Det formella skälet till tempelherreorden var att ”skydda pilgrimer mot överfall då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna Korsfararstaterna”. (10)

Tempelherreorden, eller tempelriddarna, som de också kallas, var inte enbart krigare i en militär orden inom Katolska kyrkan, de var bankirer som grundade världens första multinationella företag. Wikipedia uppger:

”The Templars became a favored charity throughout Christendom and grew rapidly in membership and power. They were prominent in Christian finance. Templar knights, in their distinctive white mantles with a red cross, were among the most skilled fighting units of the Crusades. Non-combatant members of the order, who made up as much as 90% of their members, managed a large economic infrastructure throughout Christendom, developing innovative financial techniques that were an early form of banking,[8][9] building its own network of nearly 1,000 commanderies and fortifications across Europe and the Holy Land, and arguably forming the world’s first multinational corporation”. (11)

Tempelherreorden blev med tiden så mäktig inom Katolska kyrkan att den till och med blev ett hot mot Påven och denne tog på 1300-talet hjälp av den franske kungen, Filip IV, för att krossa den.

”Större delen av orden i Frankrike fängslades på order av Vatikanen fredagen den 13 oktober 1307 och avrättades. Den siste stormästaren Jacques de Molay brändes tillsammans med Geoffrey de Charney på bål den 18 mars 1314. Med stöd av olika anklagelser (bland annat för heresi, avgudadyrkan och homosexualitet)”. (12)

Fredagen den trettonde blev sedan en otursdag…

Tempelherreorden upplöstes formellt av Påven den 22 mars 1312 i bannbullan Vox in excelso. Detta datum, den 22 mars för tankarna till en annan känd orden, Skull & Bones.

Det finns väldigt mycket som tyder på att Tempelherreorden gick under jorden, överlevde och växte sig stark och gjorde sitt återtåg in i Katolska kyrkan och andra maktcentra under tidens gång. Därför har jag för avsikt att återknyta till tempelherreorden och även andra hemliga ordnar som Skull and Bones, som har koppling till Katolska kyrkan.

Avtalsbreven och inkvisitionen

Svavelosande hot framfördes i kyrkor, i konsten, kort sagt lite överallt, av Katolska kyrkan om skärseld och evig plåga i deras uppdiktade helveten för att skrämma upp människor så till den milda grad att de frivilligt skulle avstå från sina ägodelar i utbyte mot att slippa detta eviga inferno.

Påven hade med tiden utökat sin makt över människorna från att säga sig vara deras fader till att hävda att han var ofelbar och Jesu Kristi ställföreträdare på jorden med rätt att förlåta synder, bara man betalade väl så kunde man alltså få Katolska kyrkans försäkran om förlåtelse för sina synder, både sådana man begått och sådana man hade för avsikt att begå (13).

Denna affärsidé var högst lönsam för Katolska kyrkan – liksom inkvisitionen, som gick ut på att tvinga på människoskarorna Katolska kyrkans agenda och formulerade trosuppfattning med hjälp av våld. Tortyr och mord blev ett sätt att utöka rikedomen ytterligare (14).

Medici

Katolska kyrkan hade tidigt lierat sig med adeln och de allra rikaste och under senmedeltiden ingick ett symbiotiskt samarbete med en av världshistoriens rikaste och mäktigaste familjer, Medici, som levererade ett antal påvar (15). Katolska kyrkan hade nu lyckats med ett av sina delmål att skapa en ofantlig rikedom till sitt förfogande.

Text: Hans Dahl

Referenser

 1. https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3
 2. Matteusevangeliet 23:9
 3. https://www.so-rummet.se/content/kristendomen-de-forsta-kristna-forsamlingarna-i-romarriket
 4. http://www.signum.se/archive/read.php?id=3420
 5. https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_rikets_fall
 6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom_i_romerska_riket
 7. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6vr_p%C3%A5var#F%C3%B6rsta_%C3%A5rhundradet
 8. Lukasevangeliet :1-8
 9. https://sv.wikipedia.org/wiki/Katolicism
 10. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar
 12. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden
 13. https://sv.wikipedia.org/wiki/Avlatsbrev
 14. https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkvisition
 15. https://de.wikipedia.org/wiki/Medici


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq