Katolska kyrkan granskas – Del 1 – Makt och rikedom

publicerad 12 oktober 2020
- av Hans Dahl
Bild: Katolsk ceremoni. Foto: Josh Applegate. Licens: Unsplash.com

KULTURHISTORIA. “Under 400-talet hade en mäktig organisation i Rom växt sig stark, vars ledare kallade sig Påve”. Hans Dahl har granskat Katolska kyrkans rikedomar och var de kommer ifrån. En stor del av rikedomen består av landägande lika stort som Sverige och Finland tillsammans, skriver Dahl.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas – Del 2 | Foto: Josh Applegate

Katolska kyrkan är ofattbart rik. Enligt en undersökning som publicerades 2011 i New Statesman (och som återges i Business Insider) var Katolska kyrkan då världens tredje största landägare, efter drottning Elizabeth II och kung Salman av Saudiarabien, men då ska vi betänka att drottning Elizabeth II formellt sett äger Kanada, Australien och övriga länder som ingår i Samväldet och att Salmans av Saudiarabien ägande omfattar en hel del ökenmark. Så är det ingalunda med Vatikanens ägor. Det handlar inte om formellt ägande och inte heller handlar det om ödemarker.

Business Insider skriver:

“Land: The 110 acres of The Holy See that constitute Vatican City. Also, roughly 177 million more acreage of various lands owned by the Catholic Church throughout the globe, including the hundreds of Vatican embassies that are legally titled to The Holy See as an independent nation.” (1)

Vatikanens landägande motsvarar alltså ungefär ytan av Sverige och Finland tillsammans. Vatikanen äger en stor del av Rom (ägandet inkluderar där många fastigheter), mängder med universitet över hela jorden och är med stor sannolikhet världens i särklass största fastighetsägare. Detta är Vatikanens officiella, om än rätt svårtillgängliga, offentliga ägande.

Hur stor del av världens banker och multinationella företag som ägs av Vatikanen kan vi bara spekulera om, eftersom detta ägande är väl dolt för allmänheten.

 • Hur har en kyrka kunnat samla på sig sådana oerhörda rikedomar?
 • Har det skett genom kollekt och frivilliga bidrag från givmilda församlingsmedlemmar genom tiderna, eller har det skett på annat sätt?

För att få svar på dessa frågor behöver vi göra en kort tillbakablick på Vatikanens historia.

Bibeln

Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig Ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, där han sattes på prov av Djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig.

Då sade Djävulen till honom: “Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd”.

Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd”.

Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom: “Jag skall ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig skall allt detta bli ditt”.

Jesus svarade: “Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” (2)

De första kristna blev så småningom ett enormt problem både för romarriket och för den judiska eliten eftersom de vägrade att erkänna deras absoluta auktoritet. Kejsarna i romarriket hade med tiden gjort anspråk på att bli dyrkade av folket som gudar, precis som exempelvis faraonerna i Egypten hade gjort tidigare. Då de kristna blev fler och fler underminerade de såväl kejsarnas som rabbinerna maktställning.(3) Detta ledde till rasande förföljelser, men de kristna gick under jorden och fortsatte att  starkt öka i antal. (4)

Romarriket började vackla i sina grundvalar, vilket även hade andra orsaker (5), och på 300-talet upphörde förföljelserna.

Wikipedia skriver:

”År 313 förklarade kejsar Konstantin den store kristendomen laglig, och de kristna kunde därmed verka öppet. Detta fick till följd att mängder med kyrkor byggdes under en kort tid över hela romarriket. Även kejsar Konstantin blev kristen.” (6)

Under 400-talet hade en mäktig organisation i Rom växt sig stark, vars ledare kallade sig Påve. Påve heter “papa” på latin och betyder fader (7).

Denna hierarkiska organisation sade sig vara kristen, trots Jesu ord: “Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.” (8)

Organisationen kom så småningom att benämna sig Katolska kyrkan.

Katolsk betyder universell (latin: catholicus, från grekiska: καθολικισμός, katholikismos, “universell”) (9) och likt våra dagars kommunism hade Katolska kyrkan ambitionen att bli en universell makt.

Tempelriddare, modell. Foto: JoJan. Licens: Wikimedia Commons
Tempelriddare, modell. Foto: JoJan. Licens: Wikimedia Commons Tempelherreorden var en medeltida riddarorden som grundades av Hugo av Payens, Gottfrid av Saint-Omer och sju andra riddare år 1118 för att skydda pilgrimer mot överfall då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna Korsfararstaterna.

Tempelherreorden – tempelriddarna

Katolska kyrkan blev allt rikare och mäktigare genom århundradena och på 1100-talet skapades tempelherreorden som kom att verka som en enorm katalysator för att befrämja Katolska kyrkans makt och rikedom. Katolska kyrkan hade målet att erövra världen i allmänhet och Jerusalem och det som varit judarnas land, Israel, i synnerhet. Jerusalem och Israel skulle erövras med vapenmakt!

Det formella skälet till tempelherreorden var att ”skydda pilgrimer mot överfall då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna Korsfararstaterna”. (10)

Tempelherreorden, eller tempelriddarna, som de också kallas, var inte enbart krigare i en militär orden inom Katolska kyrkan, de var bankirer som grundade världens första multinationella företag. Wikipedia uppger:

”The Templars became a favored charity throughout Christendom and grew rapidly in membership and power. They were prominent in Christian finance. Templar knights, in their distinctive white mantles with a red cross, were among the most skilled fighting units of the Crusades. Non-combatant members of the order, who made up as much as 90% of their members, managed a large economic infrastructure throughout Christendom, developing innovative financial techniques that were an early form of banking,[8][9] building its own network of nearly 1,000 commanderies and fortifications across Europe and the Holy Land, and arguably forming the world’s first multinational corporation”. (11)

Tempelherreorden blev med tiden så mäktig inom Katolska kyrkan att den till och med blev ett hot mot Påven och denne tog på 1300-talet hjälp av den franske kungen, Filip IV, för att krossa den.

”Större delen av orden i Frankrike fängslades på order av Vatikanen fredagen den 13 oktober 1307 och avrättades. Den siste stormästaren Jacques de Molay brändes tillsammans med Geoffrey de Charney på bål den 18 mars 1314. Med stöd av olika anklagelser (bland annat för heresi, avgudadyrkan och homosexualitet)”. (12)

Fredagen den trettonde blev sedan en otursdag…

Tempelherreorden upplöstes formellt av Påven den 22 mars 1312 i bannbullan Vox in excelso. Detta datum, den 22 mars för tankarna till en annan känd orden, Skull & Bones.

Det finns väldigt mycket som tyder på att Tempelherreorden gick under jorden, överlevde och växte sig stark och gjorde sitt återtåg in i Katolska kyrkan och andra maktcentra under tidens gång. Därför har jag för avsikt att återknyta till tempelherreorden och även andra hemliga ordnar som Skull and Bones, som har koppling till Katolska kyrkan.

Avtalsbreven och inkvisitionen

Svavelosande hot framfördes i kyrkor, i konsten, kort sagt lite överallt, av Katolska kyrkan om skärseld och evig plåga i deras uppdiktade helveten för att skrämma upp människor så till den milda grad att de frivilligt skulle avstå från sina ägodelar i utbyte mot att slippa detta eviga inferno.

Påven hade med tiden utökat sin makt över människorna från att säga sig vara deras fader till att hävda att han var ofelbar och Jesu Kristi ställföreträdare på jorden med rätt att förlåta synder, bara man betalade väl så kunde man alltså få Katolska kyrkans försäkran om förlåtelse för sina synder, både sådana man begått och sådana man hade för avsikt att begå (13).

Denna affärsidé var högst lönsam för Katolska kyrkan – liksom inkvisitionen, som gick ut på att tvinga på människoskarorna Katolska kyrkans agenda och formulerade trosuppfattning med hjälp av våld. Tortyr och mord blev ett sätt att utöka rikedomen ytterligare (14).

Medici

Katolska kyrkan hade tidigt lierat sig med adeln och de allra rikaste och under senmedeltiden ingick ett symbiotiskt samarbete med en av världshistoriens rikaste och mäktigaste familjer, Medici, som levererade ett antal påvar (15). Katolska kyrkan hade nu lyckats med ett av sina delmål att skapa en ofantlig rikedom till sitt förfogande.

Text: Hans Dahl

Referenser

 1. https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3
 2. Matteusevangeliet 23:9
 3. https://www.so-rummet.se/content/kristendomen-de-forsta-kristna-forsamlingarna-i-romarriket
 4. http://www.signum.se/archive/read.php?id=3420
 5. https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_rikets_fall
 6. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom_i_romerska_riket
 7. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6vr_p%C3%A5var#F%C3%B6rsta_%C3%A5rhundradet
 8. Lukasevangeliet :1-8
 9. https://sv.wikipedia.org/wiki/Katolicism
 10. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar
 12. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tempelherreorden
 13. https://sv.wikipedia.org/wiki/Avlatsbrev
 14. https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkvisition
 15. https://de.wikipedia.org/wiki/Medici


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ruskigt intressant och tack för att du skriver så bra. En sak jag tänker är att Martin Luther måtte ha varit en hårding som tordes utmana katolska kyrkan. Jag vet inte mycket om honom – han kanske också var en fuling? Men dina artiklar kommer jag att följa! Ha en trevlig fortsättning!

  • Tack, Mike, det gläder mig!

   Jag har inte sett din kommentar förrän nu, så därför kommer min respons något försenad.

   Martin Luther var i mina ögon en oerhört modig person, ett föredöme för oss alla i sin kamp för det som han ansåg vara sant.

   Han var emellertid starkt färgad av katolicismens läror och jag är kritisk till en hel del av hans uttolkningar av bibeln, men en kämpe av mått var han.

  • Luther hade mäktiga supporters genom Venedigs intrigmakare och Venedig arbetade målmedvetet med att splittra den kristna kyrkan genom att agera på båda sidor. Därmed inte sagt att Luther hade fullt klart för sig hur bedrägligt det hela hängde ihop.
   Än idag är det nästan försumbart att historiskt intresserade exponerar att eliterna alltid har spelat dubbelspel. De väljer oftast att uppmärksamma blott ena sidan av dubbelspelet. Det gäller både religiös splittring och splittringen mellan socialism – kapitalism

 • Ruskigt intressant och tack för att du skriver så bra. En sak jag tänker är att Martin Luther måtte ha varit en hårding som tordes utmana katolska kyrkan. Jag vet inte mycket om honom – han kanske också var en fuling? Men dina artiklar kommer jag att följa! Ha en trevlig fortsättning!

  • Tack, Mike, det gläder mig!

   Jag har inte sett din kommentar förrän nu, så därför kommer min respons något försenad.

   Martin Luther var i mina ögon en oerhört modig person, ett föredöme för oss alla i sin kamp för det som han ansåg vara sant.

   Han var emellertid starkt färgad av katolicismens läror och jag är kritisk till en hel del av hans uttolkningar av bibeln, men en kämpe av mått var han.

  • Luther hade mäktiga supporters genom Venedigs intrigmakare och Venedig arbetade målmedvetet med att splittra den kristna kyrkan genom att agera på båda sidor. Därmed inte sagt att Luther hade fullt klart för sig hur bedrägligt det hela hängde ihop.
   Än idag är det nästan försumbart att historiskt intresserade exponerar att eliterna alltid har spelat dubbelspel. De väljer oftast att uppmärksamma blott ena sidan av dubbelspelet. Det gäller både religiös splittring och splittringen mellan socialism – kapitalism

   • Detta är ett exempel av många på hur kommentarer försvunnit från mina artiklar. (Därför tycks det så konstigt med kommentarer till kommentarer av synbarligen samma person, när det ursprungligen handlade om kommentarer till mellanliggande, borttagna kommentarer.)

    Mängder med kommentarer till mina artiklar har försvunnit!

    Ett exempel: “Katolska kyrkan granskas – Del 5” hade mer än 130 kommentarer (just nu kvarstår 89). Vem har tagit bort så många av dem? Enligt vilka kriterier har det skett? Varför har inte redaktionen på Newsvoice på minsta sätt reagerat på min tidigare protest mot det?

    (Anledningen till att jag återigen attackerar Newsvoice för att detta fått ske är att jag nyligen hänvisat till det jag skrivit till presumptiva, kära läsare mina artiklar.)

 • Och än värre kommer det att bli om Trump på ett eller annat sätt förlorar makten och globalisternas tar över och gör processen kort med alla människor dom inte behöver.

  Jag mins Göteborgskravallerna för drygt 20 år sedan. Då var det en samlad vänster som demonstrerade mot globaliseringen. Nu bekämpar samma vänster protestera mot samma globalisering?

 • Visst är det så att den manipulerande ondskan alltid funnits i form av hemliga överenskommelser, som gynnar dom själva på andras bekostnad. Men den ondska som ligger bakom nittonhundratalets grymheter går bortom all förstånd. Så genomgripande, så hänsynslös att det går inte att ta in.

  De mest skonings- och skrupellösa som slår sig fram till makten, är de minst lämpade och omvänt de mest lämpade är inte intresserade att lägga ner så mycket arbeta, möda bara för lite makt.

 • Och än värre kommer det att bli om Trump på ett eller annat sätt förlorar makten och globalisternas tar över och gör processen kort med alla människor dom inte behöver.

  Jag mins Göteborgskravallerna för drygt 20 år sedan. Då var det en samlad vänster som demonstrerade mot globaliseringen. Nu bekämpar samma vänster protestera mot samma globalisering?

 • Visst är det så att den manipulerande ondskan alltid funnits i form av hemliga överenskommelser, som gynnar dom själva på andras bekostnad. Men den ondska som ligger bakom nittonhundratalets grymheter går bortom all förstånd. Så genomgripande, så hänsynslös att det går inte att ta in.

  De mest skonings- och skrupellösa som slår sig fram till makten, är de minst lämpade och omvänt de mest lämpade är inte intresserade att lägga ner så mycket arbeta, möda bara för lite makt.

 • Vad beträffar frimurare och bankirer som ni tar upp tror jag att Rotschilds värvades av dom dåvarande härskarna i England och deras ägare av BoE.
  Larouche hävdar som nämndes ovan att det var Venedigs oligarki som i ett tidigare skede låg bakom BoE. Men vilka som ägde den i slutet av 1700-talet vet jag inte.
  Eftersom ägarna kanske inte enbart var i England utan på kontinenten behöver inte kontakterna med Rotschilds ha knutits över kanalen.

  Rotschilds instiftade illuminati 1770 som blev ett medel för att återta kontrollen över frimureriet som vid den tiden var splittrat map britterna. I gengäld – misstänker jag – knöt aristokratin och BoEs anonyma ägare till sig Rotschilds som en ny partner istf en självständig kontinental konkurrent.

  Det ligger i sakens natur att det var önskvärt för britterna att deras roll bakom illuminati förblev okänd.
  Och därför även hur relationen till Rotschilds såg ut.
  Både Weishaupts och jesuiternas koppling till illuminati misstänker jag var avsedda som täckmantel för britternas eliter.

  Jag kan ha fel men medge att ovanstående tolkning dels förenklar och dels står i god överensstämmelse med britternas därefter växande dominans medan katolska länder hade motgångar.
  Historien om hur Rotschilds efter Napoleons Waterloo lyckades lura till sig stora förmögenheter i England är en bra historia men knappast hela sanningen.
  Rotschild måste ha haft mäktiga partners som fick del av rovet annars skulle det nog vara för farligt?

  • Det är jättespännande att få ta del av din synvinkel i dessa frågor, PG!

   Venedigs oligarki var en oerhörd maktfaktor och jag är helt överens med dig att denna oligarki även kom att ha en dominerande roll i London.

   Och även jag ser familjen Rothschild som frontfigurer. De är kolossalt rika, men jag anser att de släppts fram av dem som är mäktigare, som just en sköld, vilket andra delen av namnet betyder.

   Grundaren av ILLUMINATI- orden på 1700-talet, Adam Weishaupt, var jesuit.

   • Kan Illuminati “The Brotherhood”, Frimurarna, Jesuiterna kalla de vad du vill dvs de som styr i världen vara lika gamla som människan? Länkar till en intressant film och inlägg i den diskussionen av en fristående antropolog vid namn Robert Sepehr. https://www.youtube.com/watch?v=OBkgI34mMH0

    Han har en mängd intressanta filmer upplagd på två kanaler på YT, “Robert Sepher” och “Atlantean Gardens”. Tycker han har många tänkvärda hypoteser om vår historia. Den historien ser inte alls ut som vi lärt oss i skolan.

    • Jag sparar mina bitströmmar för jag har begränsat antal GBytes.
     Detta är därför en spontan association.
     Lyndon Larouche för fram tesen att historien sen långt tillbaka varit en kamp mellan vad han kallar den oligarkiska makten och den upplysta republikanska varianten.
     Den oligarkiska förknippar han med bakåtsträvande och ockulta ideer
     och den typ av ekonomisk maktutövning vi är bekanta med.
     Och uppmuntran av motsättningar.
     Larouche ser historien som en kamp mellan tron på den kreativa människan som han sätter i motsatsställning till en tro på att man endast kan registrera upplevelser med sinnena.
     En motsättning mellan att se tillvaron som ett nollsummespel kontra en tro på att människans gudomliga gnista av kreativitet kan gripa sig an med och förbättra tillvaron.
     Men de exempel på såna oligarkiska ideologer han tar upp visar att de är intelligenta belästa och förutseende. En elit som historiker helt misslyckats med att avslöja.
     Murare har behövts sen urminnes tider för att uppföra konstfärdiga gravar åt härskare och ibland för att bevara hemligheter om var dom är belägna.
     Antagligen behövdes hemlighetsmakeriet för många prominenta byggnader. Med hemliga evakueringsvägar och valv.
     Det gjorde att man behövde nån typ av trohetseder långt innan frimurarna släppte in sk politiska frimurare.

     I Europa inträffade det under den tiden när Venedigs oligarki migrerade till Holland och England och Larouche nämnde att frimureriet i England introducerades av Venedigs invandrade intelligentia.
     Jesuiterna uppkom under samma epok.
     Kanske olika grenar på samma träd.
     Illuminati var troligen till för att återta makten över frimureriet som hade en del motståndare mot brittiska imperiet på kontinenten.
     Rotschilds initierade illuminati 1770 innan Rotschilds började växa till skenbara dominanter.
     Det kan vara just den rollen för Rotschilds som gjorde att dom senare tilläts låna till båda sidor under Napoleonkrigen och tilläts etablera sig hos britterna.
     Dom hade nog mäktiga partners och det är diskretion därvidlag som fimurarnätverken behövs för.

     • Tesen som Lyndon LaRouche för fram att historien sen långt tillbaka varit en kamp mellan vad han kallar den oligarkiska makten och den upplysta republikanska är tänkvärd!

      Oligarkin, ser jag som en ytterst orättfärdig styrelseform.

      Så här definieras denna form av styre i Wikipedia:
      “Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. Namnet kommer av grekiskans oligos (“få”) och archo (“härska”) och myntades också under den klassiska grekiska eran.”

      Det osar nazism, fascism och kommunism, eller hur?

      Och så styrdes romarriket och så styrde faraonerna och Babylons härskare.

      Republiken anser jag vara helt överlägsen en demokrati.

      Varför?

      Edward Griffin ger svaret: “Tio personer som röstar om huruvida en av dem ska hängas, varav nio är lynchare och den tionde är ett oskyldigt offer kan knappast kallas rättfärdig maktutövning.” (fritt ur minnet)
      Dessutom menar Griffin att en demokrati med tiden ovillkorligen utmynnar i diktatur.

      En republik styrs i grunden av oföränderliga lagar.

      En förutsättning för en rättfärdig republik är naturligtvis att den vilar på rättfärdiga principer.

      PG, jag får lite intrycket när jag läser din kommentar att du menar att sekretess och hemlighetsmakeri är något positivt, något som jag helt tar avstånd ifrån. Rätta mig om jag har fel i detta antagande!

      Jag anser att öppenhet är en av grundpelarna i ett gott styre.

      • Jag väger inte in värderingar i analysen utan söker förstå hur eliterna fungerar.
       Jag syftar på att Rotschilds är utvald som en front för andra mer anonyma delar av oligarkin.
       Deras tyska outsiderställning och valet av Weisshaupt var bra som avledningsmanöver bort från insikten om att det (i min tolkning) var den brittiska oligarkins återtagande av kontrollen över frimureriet.
       Den sistnämnda organisationen skyddar de andra och Rotschilds fick en riskpremie för nackdelarna av att synas mer utåt.
       Det är inte självklart att Rotschilds fick detta explicit förklarat för sig.
       Lojaliteten inom frimureriet kräver kanske inte explicita förklaringar.
       Att dom bevarat förmögenheter i det tidigare skedet genom kusingifte etc sågs nog som en merit för oligarkins bevarande av makten.
       Jag citerade bara Larouche i association med Agnetas kommentar.

 • Vad beträffar frimurare och bankirer som ni tar upp tror jag att Rotschilds värvades av dom dåvarande härskarna i England och deras ägare av BoE.
  Larouche hävdar som nämndes ovan att det var Venedigs oligarki som i ett tidigare skede låg bakom BoE. Men vilka som ägde den i slutet av 1700-talet vet jag inte.
  Eftersom ägarna kanske inte enbart var i England utan på kontinenten behöver inte kontakterna med Rotschilds ha knutits över kanalen.

  Rotschilds instiftade illuminati 1770 som blev ett medel för att återta kontrollen över frimureriet som vid den tiden var splittrat map britterna. I gengäld – misstänker jag – knöt aristokratin och BoEs anonyma ägare till sig Rotschilds som en ny partner istf en självständig kontinental konkurrent.

  Det ligger i sakens natur att det var önskvärt för britterna att deras roll bakom illuminati förblev okänd.
  Och därför även hur relationen till Rotschilds såg ut.
  Både Weishaupts och jesuiternas koppling till illuminati misstänker jag var avsedda som täckmantel för britternas eliter.

  Jag kan ha fel men medge att ovanstående tolkning dels förenklar och dels står i god överensstämmelse med britternas därefter växande dominans medan katolska länder hade motgångar.
  Historien om hur Rotschilds efter Napoleons Waterloo lyckades lura till sig stora förmögenheter i England är en bra historia men knappast hela sanningen.
  Rotschild måste ha haft mäktiga partners som fick del av rovet annars skulle det nog vara för farligt?

  • Det är jättespännande att få ta del av din synvinkel i dessa frågor, PG!

   Venedigs oligarki var en oerhörd maktfaktor och jag är helt överens med dig att denna oligarki även kom att ha en dominerande roll i London.

   Och även jag ser familjen Rothschild som frontfigurer. De är kolossalt rika, men jag anser att de släppts fram av dem som är mäktigare, som just en sköld, vilket andra delen av namnet betyder.

   Grundaren av ILLUMINATI- orden på 1700-talet, Adam Weishaupt, var jesuit.

   • Kan Illuminati “The Brotherhood”, Frimurarna, Jesuiterna kalla de vad du vill dvs de som styr i världen vara lika gamla som människan? Länkar till en intressant film och inlägg i den diskussionen av en fristående antropolog vid namn Robert Sepehr. https://www.youtube.com/watch?v=OBkgI34mMH0

    Han har en mängd intressanta filmer upplagd på två kanaler på YT, “Robert Sepher” och “Atlantean Gardens”. Tycker han har många tänkvärda hypoteser om vår historia. Den historien ser inte alls ut som vi lärt oss i skolan.

    • Jag sparar mina bitströmmar för jag har begränsat antal GBytes.
     Detta är därför en spontan association.
     Lyndon Larouche för fram tesen att historien sen långt tillbaka varit en kamp mellan vad han kallar den oligarkiska makten och den upplysta republikanska varianten.
     Den oligarkiska förknippar han med bakåtsträvande och ockulta ideer
     och den typ av ekonomisk maktutövning vi är bekanta med.
     Och uppmuntran av motsättningar.
     Larouche ser historien som en kamp mellan tron på den kreativa människan som han sätter i motsatsställning till en tro på att man endast kan registrera upplevelser med sinnena.
     En motsättning mellan att se tillvaron som ett nollsummespel kontra en tro på att människans gudomliga gnista av kreativitet kan gripa sig an med och förbättra tillvaron.
     Men de exempel på såna oligarkiska ideologer han tar upp visar att de är intelligenta belästa och förutseende. En elit som historiker helt misslyckats med att avslöja.
     Murare har behövts sen urminnes tider för att uppföra konstfärdiga gravar åt härskare och ibland för att bevara hemligheter om var dom är belägna.
     Antagligen behövdes hemlighetsmakeriet för många prominenta byggnader. Med hemliga evakueringsvägar och valv.
     Det gjorde att man behövde nån typ av trohetseder långt innan frimurarna släppte in sk politiska frimurare.

     I Europa inträffade det under den tiden när Venedigs oligarki migrerade till Holland och England och Larouche nämnde att frimureriet i England introducerades av Venedigs invandrade intelligentia.
     Jesuiterna uppkom under samma epok.
     Kanske olika grenar på samma träd.
     Illuminati var troligen till för att återta makten över frimureriet som hade en del motståndare mot brittiska imperiet på kontinenten.
     Rotschilds initierade illuminati 1770 innan Rotschilds började växa till skenbara dominanter.
     Det kan vara just den rollen för Rotschilds som gjorde att dom senare tilläts låna till båda sidor under Napoleonkrigen och tilläts etablera sig hos britterna.
     Dom hade nog mäktiga partners och det är diskretion därvidlag som fimurarnätverken behövs för.

 • Det kan nog stämma att Påven äger närmare 177 miljoner hektar (verifierat från många av varandra olika källor). Mer officiellt ser ärendet ut på följande sätt:

  1.) Drottning Elisabeth II äger 2 670 miljoner hektar
  2.) Kung Abdullah av Saudiarabien äger 223 miljoner hektar
  4.) Kung Bhumibol av Thailand äger 50 miljoner hektar
  6.) Kung Mohammed IV av Morocco äger 45 miljoner hektar
  7.) Sultan Quaboos av Oman äger 30 miljoner hektar

  Orsaken till att Påvens och Vatikanens ägande inte finns med på listan är att i t ex Sydamerika till vissa delar är dolt. Vatikanen gör anspråk på landägande i hela 132 länder.

  • Jo, Erik, Påvens och Vatikanens ägande finns med på listan. (Man får scrolla ner en bit för att hitta det).

   Business Insider, som redogör för undersökningen utförs av New Statesman, (Fotnot 1.) skriver:

   “Land: The 110 acres of The Holy See that constitute Vatican City. Also, roughly 177 million more acreage of various lands owned by the Catholic Church throughout the globe, including the hundreds of Vatican embassies that are legally titled to The Holy See as an independent nation.”
   (Acreage estimates provided by The New Statesman.)
   https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3

  • 177 miljoner acres är inte lika med 177 miljoner hektar.

   1 acre = 4047 m2, alltså mindre än ett tunnland (4936 m2)
   1 ha = 10 000 m2
   1 ha är alltså, avrundat två och en halv acre.

   • Det är alldeles riktigt och det var det jag räknade på i den jämförelse jag gjorde mellan Vatikanens markinnehav och ytan av Sverige och Finland tillsammans.

    Stor del av Vatikanens markinnehav är knutet till ägande av fastigheter.

    Vatikanen ägde 2016 139 000 skolor:
    ” In 2016, the church supported 43,800 secondary schools, and 95,200 primary schools.” (Wikipedia)

    Och 1358 universitet och högskolor:
    “According to the census of the Vatican’s Congregation for Catholic Education, the total number of Catholic universities and higher education institutions around the world is 1,358. (Wikipedia)

    Vatikanen äger många sjukhus, kliniker och vårdhem:
    “The Roman Catholic Church is the largest non-government provider of health care services in the world. It has around 18,000 clinics, 16,000 homes for the elderly and those with special needs, and 5,500 hospitals, with 65 percent of them located in developing countries.” (Wikipedia)

    Det finns 221,700 katolska församlingar i världen, vilket innebär att det bör finnas minst lika många kyrkor och katedraler.

    Vatikanen har ambassader och konsulat i en mängd länder, även i Sverige.
    Här är en lista:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_the_Holy_See

    Därtill kommer alla kloster, konferenscenter, kontor och bostadsfastigheter med mera.

    Vatikanen är även med all sannolikhet ägare till en mängd stora företag och banker, men detta ägande är väl dolt för allmänheten.

 • Det kan nog stämma att Påven äger närmare 177 miljoner hektar (verifierat från många av varandra olika källor). Mer officiellt ser ärendet ut på följande sätt:

  1.) Drottning Elisabeth II äger 2 670 miljoner hektar
  2.) Kung Abdullah av Saudiarabien äger 223 miljoner hektar
  4.) Kung Bhumibol av Thailand äger 50 miljoner hektar
  6.) Kung Mohammed IV av Morocco äger 45 miljoner hektar
  7.) Sultan Quaboos av Oman äger 30 miljoner hektar

  Orsaken till att Påvens och Vatikanens ägande inte finns med på listan är att i t ex Sydamerika till vissa delar är dolt. Vatikanen gör anspråk på landägande i hela 132 länder.

  • Jo, Erik, Påvens och Vatikanens ägande finns med på listan. (Man får scrolla ner en bit för att hitta det).

   Business Insider, som redogör för undersökningen utförs av New Statesman, (Fotnot 1.) skriver:

   “Land: The 110 acres of The Holy See that constitute Vatican City. Also, roughly 177 million more acreage of various lands owned by the Catholic Church throughout the globe, including the hundreds of Vatican embassies that are legally titled to The Holy See as an independent nation.”
   (Acreage estimates provided by The New Statesman.)
   https://www.businessinsider.com/worlds-biggest-landowners-2011-3

  • 177 miljoner acres är inte lika med 177 miljoner hektar.

   1 acre = 4047 m2, alltså mindre än ett tunnland (4936 m2)
   1 ha = 10 000 m2
   1 ha är alltså, avrundat två och en halv acre.

 • Enligt Jura LInas bok Världsbyggarnas bedrägeri var dom som instiftade Tempelherreorden kristna franska adelsmän av judisk börd.
  Det stärkte mitt antagande om att Tempelherreorden var ett samarbete mellan västkristna och tidigare existerande finansgrupper och det skulle kunna förklara hur dom så snabbt kunde bygga sitt stora finansimperium.
  En uppgift som skulle kunna ha betydelse är att Vladimir av Kiev fördrev judarna därifrån 6 år innan Tempelherreorden instiftades.
  Min tanke var att det kunde ha ökat motivationen hos en del aktörer för att bilda allians. If you cant beat em join em.
  Beträffande Tempelherrarnas fortsatta öden finns det en hypotes om att dom skulle ha gett upphov till skottlands frimurare men skotten Craig Murray som ni känner från nätet, fd ambassadör i Uzbekistan har gjort research på det och hävdar att det troligen är en myt lanserad av en av hans egna föregångare som Murray skrivit en bok om. Sikunder Burns, master of the great game.
  Burns som var släkt med den kände skalden med samma namn, försökte även driva tesen att frimurarna var från Afghanistan troligen därför att han hade geopolitisk nytta av det när han bedrev spaning för ostindiska kompaniet där.
  Tempelherrarna byggde avancerade labyrintina reträttvägar under jorden och när Filip som nämns i artikeln ju avsåg att konfiskera deras rikedomar hade dom lyckats komma undan med det mesta.
  Tempelherrarna fick en månads respit vilket verkar märkligt.
  Eller rättare sagt det ser ut som det brukar för dom som har kontakter.
  Källa History channel minns ej titel.
  Där nämndes om jag minns rätt även att en del av dom etablerade sig på Malta.
  Innan Tempelherrarna fördrevs hade judarna fördrivits av Filip.
  Men dom källor jag sett är otydliga beträffande hur mycket som beslagtogs.
  Om tesen med Tempelherrarna som en symbios stämmer vore dom väl utrustade för att rädda undan rikedomar.
  Christopher Marlowe har citerats säga till sin teaterpublik runt 1592 att Malteserriddarna var den högre makten ovanför den judiske penningutlånaren i Marlowes pjäs Juden från Malta.
  Trots att riddarna utåt gav sken av att vara kritiska.

  • PG, jag instämmer med I STORT SETT allt du framför här. Kul att vi äntligen, efter dessa år som opponenter på olika sanningssökande bloggar, funnit något, som vi inte strider om!

   Skulle vara enormt intressant om du ger oss mer information om “ditt antagande om att Tempelherreorden var ett samarbete mellan västkristna och tidigare existerande finansgrupper och det skulle kunna förklara hur dom så snabbt kunde bygga sitt stora finansimperium”!

   – Och vilka “tidigare existerande finansgrupper”?!

   • För min del är det ett logiskt antagande eftersom jag inte tror på att Tempelherrarna kunde bli så rika genom beskydd av pengar för Pilgrimer som det påstås. Dom måste ha haft hjälp av proffs.
    Att det sen i tiden stämmer väl överens med att judarna just fördrivits från öst ger en intressant motivbild för ett samgående.
    Jag ska inte ge sken av att veta så mycket men jag gissar att Venedig med dess sjömanskap och finanserfarenhet bidrog.
    Venedigs flotta och Korsriddare samarbetade ju om att plundra Konstantinopel 1204.
    Jag känner till att Malteserriddarna under åtminstone senare delen av 1500-talet var finansierade mellanhänder för Venedig.
    Eftersom det är spekulation har jag ingen säker uppgift om precis vilka det var men det är känt att en del tempelherrar i fångenskap innan dom avrättades ristade in symbolen för livets träd på cellväggen. Det anses ju höra samman med Kabbalan.
    Jag vet inte om den var publicerad då eller om den ‘boken’ i själva verket var ett senare beställningsverk av Florens dignitärer men symbolen livets träd existerade förstås.
    Det tyder väl på att judar medverkade inom Tempelherreorden.
    Medicis lejde senare ett antal experter på olika varianter av occultism och dom skulle kunna ha varit(?) det verkliga upphovet till Kabbalan i dess nu kända form.
    En blandad kompott av mysticism från olika källor.
    History Channel berättade att Karibiens pirater mellan mitten av 1600 och 1730 nånting var Tempelriddarna i ny skepnad och att deras flagg Jolly Roger var hämtad från Seceernas begravningprocedurer i mellanöstern. Dom hade små kistor så dom måste lägga benknotorna i kors.
    Dom berättade även om hur Portugal var benämnt efter den heliga gralen Port du Gral och att det var Tempelriddare med ett nytt namn som låg bakom efter att dom förbjudits under det tidigare namnet.
    Jag har sett uppgifter att Kolumbus hade tillgång till kartor från tempelherrarna men det är kanske bara rykten.
    Britternas imperium började planeras ungefär samtidigt med att Venedigs oligarki började migrera ditt och dom lär senare ha tagit med sitt guld och etablerat Bank of England.
    Men vilka som ägde BoE innan Rotschilds kom in i bilden är dunkelt.
    Lyndon Larouche har namngivit flera släkter från Venedig och Genua(?) bland dom han säger kom med sitt guld till England. Men det är en stor tidslucka där.
    Venedigs oligarki ville vid den tiden försvaga Tyskland och splittringen av den kristna kyrkan användes som ett medel.

    Vid samma tid som Christopher Marlowe citerades säga att Malteserriddarna var överordnade till judiska finansaktörer, yttrade sig Sir Edmund Spencer och Sir Francis Drake mycket positivt om det som senare kommit att kallas British Israelism vilket innebär att anglosaxerna så att säga vill ta över den Israelitiska identiteten.

    • PG, du skriver att symbolen LIVETS TRÄD
     anses höra samman med KABBALAN.

     Kabbalan är ju en ockult skrift.

     Här kan vi se symbolen Livets Träd avbildad och läsa om hur den är en mycket central symbol i Kabbalan:
     https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah)

     Därför är det verkligen intressant att denna symbol finns avbildad på fasaden till en av världens största katedraler, nämligen katedralen Cathedral of Saint John the Divine i New York.

     I följande video kan vi efter drygt två och en halv minuter se denna avbildning av Livets Träd på katedralens fasad.

     Intressant, och i parentes sagt, är även den fasadskulptur som visas efter fyra och en halv minuter! OTROLIGT, ELLER HUR?

     PG, du omnämner Malta och malteserorden.
     På Malta finns det en katedral med samma namn, som den i New York med de märkvärdiga fasadskulpturerna…

     https://www.youtube.com/watch?v=D8p5ZGRF2xs

    • Tack för den biten Peter! Det var inte bara Malta som var med, även Cypern var en hubb, liksom idag.Korsika var en konkurrent. Med N. Cypern i klass med Las Vegas så kan maffian nu köra ett nytt race precis nästgårds. Södra sidan har ju redan ertappats med EU-pass sålda till högst betalande oavsett bakgrund. Finns på Aljazeera. Bifogar lite historik för beaktande https://historyunearthed.wordpress.com/buildings/

   • I boken om Maria Magdalena skriven av (fristående?) historikern Laurence Gardner står att läsa att tempelriddarna fick sin förmögenhet av att de hittade och lade beslag på Jerusalems skatter som gömts inför den babyloniska invasionen 586 f.Kr samt under judiska upproret under det första århundradet. Hittar ingen källa till det påståendet så vet inte om det stämmer. Men författaren påstår att det lade grunden till “den mest framgångsrika finansorganisation som världen någonsin har upplevt” Därmed blev tempelriddarna rådgivare och bankirer åt monarkier och parlament i hela Europa och Levanten säger Gardner också.

    • Det var Tempelriddarnas mål att finna dom rikedomarna.
     Det var ett av temana för History Channels studium av T att försöka finna bevis på det.
     T kördes iväg från sina baser därnere av muslimerna.
     och var nog fortfarande kvar och letade då.

  • Kan nog stämma Peter. Om vi går Tillbaka till 1200-talet fanns en kärngrupp på nio medlemmar i en Illuminatigrupp som då kallas för Tempelherreorden samt den militära grenen av Illuminatis hemligt sällskap som kallas för Priory of Sion, som sparkade igång korstågen. Tror att en konflikt uppstod senare mellan tempelriddarna och Priory of Sion när Jerusalem förlorades till saracenturkar 1187. År 1307 när kungen av Frankrike, Philippe (en Illuminati) eftertraktade rikedomen och makten som tempelriddarna besatt. Den franske kungen, som är en marionett av Priory av Sion arresterade alla tempelriddarna i Frankrike den 13 oktober. Medan många tempelriddare greps och torterades, inklusive deras Stormästare, Jacques de Molay. Många flydde då. De dök så småningom upp igen i Portugal, i Malta (som riddarna av Malta) och senare i Skottland som The Scottish Rites of Free Masonry.

   • När det gäller den enormt mäktiga frimurarlogen The Scottish Rites of Free Masonry är det möjligt att den uppstod redan kort tid efter det att Tempelherreorden upplösts på 1300-talet och att det var tempelherrar som gått under jorden och omorganiserat sig. Den kunnige Walter Veith påstår att det förhöll sig så.

    Jüri Lina skriver i sin bok VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI, som PG refererar till, att de flesta frimurarlogerna infiltrerades och togs över på 1700-talet.

    Hur det än förhåller sig med det så är det i alla fall uppenbart att frimureriet idag är helt i händerna på den makt vi kallar “Globalisterna”, de som styr i bakgrunden. Frimureriet använder sig, precis som påven och den självständiga stadsstaten City of London av tempelriddarkorset som officiell symbol.

    När det gäller frågan vilka som befinner sig i toppen på “Globalisterna” går meningarna isär.
    Många anser att det är sionister, andra att det är den “blåblodiga” adeln, ytterligare andra att det är mäktiga familjer som håller sig i bakgrunden, likt familjen Wallenberg, vars motto är “Verka utan att synas”.

    I vilket fall som helst är jag övertygad om att Katolska kyrkan befinner sig mycket högt upp i denna maktpyramid.

    Stanley Monteith säger i ett av sina föredrag att dessa makter verkar tillsammans.

  • För att riktigt få på djupet av detta och förstå samtiden kan man inte kringgå “Grand Orient de France” som grundades i Paris år 1771-73 ämnat enbart skapa uppror mot Kyrka. Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt grundat ett internationellt bankirvälde. Bauers 5 söner bygger vidare att skapar riksbanker i fem viktiga länder som blir ett ekonomiskt världsvälde. Bauer ändrade namnet senare till Rothschild.

   Bakom Grand Orient de Frances revolution står nu Rothschild i samröre med dels jakobinerna och frimurarna. Illuminaterna där jakobineran ingår hade nu tagit över all makt och kontroll över frimureriet i Europa och Nordamerika.

   • Jakobinerna var ju de som genomförde Franska revolutionen på 1700-talet.

    Så här skriver den historiskt mycket kunnige Peter Krabbe i en kommentar till sin krönika “Öst är Öst och Väst är Väst och aldrig mötas de två…. Eller?”:
    “peterkrabbe says:
    19 september, 2020 kl. 12:34
    Du har helt rätt i att främst jesuiterna har en stor skuld i den senare tidens utveckling. Det man kallar den judiska emancipationen inträffade genom den franska revolutionen efter 1793. Den genomfördes till stor del med hjälp av jesuiterna och liberala krafter. Dess motto frihet, broderskap, jämlikhet innebar avskaffandet av alla de restriktioner som dittills hade gällt för judarna – bl.a. näringsförbud inom flertalet yrken och bosättning endast i särskilda getton.”

 • Ödesåret var 325 med kyrkomötet i Nicaea.

  De biskopar med följen som strömmade till Nicaea levde alltså, men decennierna innan hade andra kristna avrättats. De kristna som avrättades bör ha varit Jesu verkliga efterföljare. Men det var de överlevande, vilka omfamnats av Rom, som bildade den romerska kyrkan.

  Den lära som blev kvar efter utrensningarna har betonat synd, och tryckt ned människor, i stället för att betona rättvisa och sanning.

  Vid kyrkomötet i Nicaea fanns den romerske kejsaren Konstantin, och det var faktiskt han som hade sammankallat mötet. Den nicenska trosbekännelsen diskuterades fram. Den innehåller ingenting om Jesu budskap. Den hotar inte någon elit i det romerska imperiet.

  Där bodde, åt och drack minst 250 ditresta biskopar plus ytterligare många i mer än två månader. Det måste ha varit på skattebetalares bekostnad. Kejsaren bjöd också på en storslagen fest. Rom hade tagit över kyrkan.

  Det ligger en avgrund mellan det nicenska mötet och Jesu verksamhet bland fattiga bönder och fiskare.

  • Tack, Björn, för denna oerhört viktiga komplettering av Katolska kyrkans tidiga historia!

   Tillsammans skriver vi den tystade, sanna historien – vi sanningssökare, som sakta trevar oss fram – i mörkrets gryning och sakta fallande potemkinkulisser.

  • Påvens titel är fortfarande Pontifex Maximus, dvs romersk kejsare. De ditresta “biskoparna” var representanter för lokala religioner i det dåvarande romerska riket. Innan dess fanns ingen sk “kyrka”. Katedraler och andra byggnader där folk kunde betala skatt skapades efter det mötet. Business as usual. All kristen verksamhet innan dess gick ut på att hjälpa varandra utan mellanhänder. Det finns väl lite varstans i bibeln texter om att kroppen är ett tempel. Inkluderar hjärnan.

  • Tack Björn, saknade också detta ödesår i texten.

   Tack Hans för din spännande utredning!

   Du nämner “den ofantliga rikedomen” som ansamlades. En väsentlig orsak till hur Vatikanen (och staterna) har kunnat berika sig, är de påvliga bullor som lade beslag på både land, egendom och själar, för att tillåta endast hyra av land (via lantmäteriet i Sverige), hyra (registrering av egendom, t ex en bil via Trafikverket i Sverige) och vår arbetsinkomst (via registrering av Skatteverket i Sverige).

   Tre olika bullor, 1455, 1487 och 1531 har orsakat att vi fortfarande är slavar som hyr våra fastigheter, lånar våra bilar och måste använda statens ID-handlingar för alla möjliga licenser, såsom körkort, vapenlicens mm.

   Här en klargörande länk: https://www.standfortruth.co.uk/who-owns-your-soul-cestui-que-vie-trusts/

    • Jag har nu tagit del av det enormt intressanta material du bidrar med här, Carina! Påven Bonifatius VIII:s bulla, Unam Sanctam, kände jag till, men inte de andra två. Dessa tre bullor är dokument som visar att Katolska kyrkan betraktar ALLA människor som deras egendom och slavar, vilket de även visat i sina gärningar tiderna igenom.

     Alla bullor blir automatiskt del av den kanoniska rätt som råder inom Katolska kyrkan och i de tre sammanhängande stadsstaterna Vatikanen, City of London, Washington D.C..

     Konkordaten som Katolska kyrkan tecknar – öppet eller dolt – med världens nationer är en gradvis övergång till kanonisk rätt i dessa nationers lagar.

     Den organisation som verkar för att uppfylla Adenda 2030 heter Concord…

   • Tack Carina!

    Kyrkan lade också beslag på edendomen hos alla dem 50 miljoner människor som de som de mördade i inkvisitionen.

    Ständigt har de berikat sig på andra människors bekostnad och gör det nu med corona-agendan, klimat-avgifterna, övertagande av ägande via sina bulvaner och företag.

 • Enligt Jura LInas bok Världsbyggarnas bedrägeri var dom som instiftade Tempelherreorden kristna franska adelsmän av judisk börd.
  Det stärkte mitt antagande om att Tempelherreorden var ett samarbete mellan västkristna och tidigare existerande finansgrupper och det skulle kunna förklara hur dom så snabbt kunde bygga sitt stora finansimperium.
  En uppgift som skulle kunna ha betydelse är att Vladimir av Kiev fördrev judarna därifrån 6 år innan Tempelherreorden instiftades.
  Min tanke var att det kunde ha ökat motivationen hos en del aktörer för att bilda allians. If you cant beat em join em.
  Beträffande Tempelherrarnas fortsatta öden finns det en hypotes om att dom skulle ha gett upphov till skottlands frimurare men skotten Craig Murray som ni känner från nätet, fd ambassadör i Uzbekistan har gjort research på det och hävdar att det troligen är en myt lanserad av en av hans egna föregångare som Murray skrivit en bok om. Sikunder Burns, master of the great game.
  Burns som var släkt med den kände skalden med samma namn, försökte även driva tesen att frimurarna var från Afghanistan troligen därför att han hade geopolitisk nytta av det när han bedrev spaning för ostindiska kompaniet där.
  Tempelherrarna byggde avancerade labyrintina reträttvägar under jorden och när Filip som nämns i artikeln ju avsåg att konfiskera deras rikedomar hade dom lyckats komma undan med det mesta.
  Tempelherrarna fick en månads respit vilket verkar märkligt.
  Eller rättare sagt det ser ut som det brukar för dom som har kontakter.
  Källa History channel minns ej titel.
  Där nämndes om jag minns rätt även att en del av dom etablerade sig på Malta.
  Innan Tempelherrarna fördrevs hade judarna fördrivits av Filip.
  Men dom källor jag sett är otydliga beträffande hur mycket som beslagtogs.
  Om tesen med Tempelherrarna som en symbios stämmer vore dom väl utrustade för att rädda undan rikedomar.
  Christopher Marlowe har citerats säga till sin teaterpublik runt 1592 att Malteserriddarna var den högre makten ovanför den judiske penningutlånaren i Marlowes pjäs Juden från Malta.
  Trots att riddarna utåt gav sken av att vara kritiska.

  • PG, jag instämmer med I STORT SETT allt du framför här. Kul att vi äntligen, efter dessa år som opponenter på olika sanningssökande bloggar, funnit något, som vi inte strider om!

   Skulle vara enormt intressant om du ger oss mer information om “ditt antagande om att Tempelherreorden var ett samarbete mellan västkristna och tidigare existerande finansgrupper och det skulle kunna förklara hur dom så snabbt kunde bygga sitt stora finansimperium”!

   – Och vilka “tidigare existerande finansgrupper”?!

   • För min del är det ett logiskt antagande eftersom jag inte tror på att Tempelherrarna kunde bli så rika genom beskydd av pengar för Pilgrimer som det påstås. Dom måste ha haft hjälp av proffs.
    Att det sen i tiden stämmer väl överens med att judarna just fördrivits från öst ger en intressant motivbild för ett samgående.
    Jag ska inte ge sken av att veta så mycket men jag gissar att Venedig med dess sjömanskap och finanserfarenhet bidrog.
    Venedigs flotta och Korsriddare samarbetade ju om att plundra Konstantinopel 1204.
    Jag känner till att Malteserriddarna under åtminstone senare delen av 1500-talet var finansierade mellanhänder för Venedig.
    Eftersom det är spekulation har jag ingen säker uppgift om precis vilka det var men det är känt att en del tempelherrar i fångenskap innan dom avrättades ristade in symbolen för livets träd på cellväggen. Det anses ju höra samman med Kabbalan.
    Jag vet inte om den var publicerad då eller om den ‘boken’ i själva verket var ett senare beställningsverk av Florens dignitärer men symbolen livets träd existerade förstås.
    Det tyder väl på att judar medverkade inom Tempelherreorden.
    Medicis lejde senare ett antal experter på olika varianter av occultism och dom skulle kunna ha varit(?) det verkliga upphovet till Kabbalan i dess nu kända form.
    En blandad kompott av mysticism från olika källor.
    History Channel berättade att Karibiens pirater mellan mitten av 1600 och 1730 nånting var Tempelriddarna i ny skepnad och att deras flagg Jolly Roger var hämtad från Seceernas begravningprocedurer i mellanöstern. Dom hade små kistor så dom måste lägga benknotorna i kors.
    Dom berättade även om hur Portugal var benämnt efter den heliga gralen Port du Gral och att det var Tempelriddare med ett nytt namn som låg bakom efter att dom förbjudits under det tidigare namnet.
    Jag har sett uppgifter att Kolumbus hade tillgång till kartor från tempelherrarna men det är kanske bara rykten.
    Britternas imperium började planeras ungefär samtidigt med att Venedigs oligarki började migrera ditt och dom lär senare ha tagit med sitt guld och etablerat Bank of England.
    Men vilka som ägde BoE innan Rotschilds kom in i bilden är dunkelt.
    Lyndon Larouche har namngivit flera släkter från Venedig och Genua(?) bland dom han säger kom med sitt guld till England. Men det är en stor tidslucka där.
    Venedigs oligarki ville vid den tiden försvaga Tyskland och splittringen av den kristna kyrkan användes som ett medel.

    Vid samma tid som Christopher Marlowe citerades säga att Malteserriddarna var överordnade till judiska finansaktörer, yttrade sig Sir Edmund Spencer och Sir Francis Drake mycket positivt om det som senare kommit att kallas British Israelism vilket innebär att anglosaxerna så att säga vill ta över den Israelitiska identiteten.

  • Kan nog stämma Peter. Om vi går Tillbaka till 1200-talet fanns en kärngrupp på nio medlemmar i en Illuminatigrupp som då kallas för Tempelherreorden samt den militära grenen av Illuminatis hemligt sällskap som kallas för Priory of Sion, som sparkade igång korstågen. Tror att en konflikt uppstod senare mellan tempelriddarna och Priory of Sion när Jerusalem förlorades till saracenturkar 1187. År 1307 när kungen av Frankrike, Philippe (en Illuminati) eftertraktade rikedomen och makten som tempelriddarna besatt. Den franske kungen, som är en marionett av Priory av Sion arresterade alla tempelriddarna i Frankrike den 13 oktober. Medan många tempelriddare greps och torterades, inklusive deras Stormästare, Jacques de Molay. Många flydde då. De dök så småningom upp igen i Portugal, i Malta (som riddarna av Malta) och senare i Skottland som The Scottish Rites of Free Masonry.

   • När det gäller den enormt mäktiga frimurarlogen The Scottish Rites of Free Masonry är det möjligt att den uppstod redan kort tid efter det att Tempelherreorden upplösts på 1300-talet och att det var tempelherrar som gått under jorden och omorganiserat sig. Den kunnige Walter Veith påstår att det förhöll sig så.

    Jüri Lina skriver i sin bok VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI, som PG refererar till, att de flesta frimurarlogerna infiltrerades och togs över på 1700-talet.

    Hur det än förhåller sig med det så är det i alla fall uppenbart att frimureriet idag är helt i händerna på den makt vi kallar “Globalisterna”, de som styr i bakgrunden. Frimureriet använder sig, precis som påven och den självständiga stadsstaten City of London av tempelriddarkorset som officiell symbol.

    När det gäller frågan vilka som befinner sig i toppen på “Globalisterna” går meningarna isär.
    Många anser att det är sionister, andra att det är den “blåblodiga” adeln, ytterligare andra att det är mäktiga familjer som håller sig i bakgrunden, likt familjen Wallenberg, vars motto är “Verka utan att synas”.

    I vilket fall som helst är jag övertygad om att Katolska kyrkan befinner sig mycket högt upp i denna maktpyramid.

    Stanley Monteith säger i ett av sina föredrag att dessa makter verkar tillsammans.

  • För att riktigt få på djupet av detta och förstå samtiden kan man inte kringgå “Grand Orient de France” som grundades i Paris år 1771-73 ämnat enbart skapa uppror mot Kyrka. Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt grundat ett internationellt bankirvälde. Bauers 5 söner bygger vidare att skapar riksbanker i fem viktiga länder som blir ett ekonomiskt världsvälde. Bauer ändrade namnet senare till Rothschild.

   Bakom Grand Orient de Frances revolution står nu Rothschild i samröre med dels jakobinerna och frimurarna. Illuminaterna där jakobineran ingår hade nu tagit över all makt och kontroll över frimureriet i Europa och Nordamerika.

   • Jakobinerna var ju de som genomförde Franska revolutionen på 1700-talet.

    Så här skriver den historiskt mycket kunnige Peter Krabbe i en kommentar till sin krönika “Öst är Öst och Väst är Väst och aldrig mötas de två…. Eller?”:
    “peterkrabbe says:
    19 september, 2020 kl. 12:34
    Du har helt rätt i att främst jesuiterna har en stor skuld i den senare tidens utveckling. Det man kallar den judiska emancipationen inträffade genom den franska revolutionen efter 1793. Den genomfördes till stor del med hjälp av jesuiterna och liberala krafter. Dess motto frihet, broderskap, jämlikhet innebar avskaffandet av alla de restriktioner som dittills hade gällt för judarna – bl.a. näringsförbud inom flertalet yrken och bosättning endast i särskilda getton.”

 • Ödesåret var 325 med kyrkomötet i Nicaea.

  De biskopar med följen som strömmade till Nicaea levde alltså, men decennierna innan hade andra kristna avrättats. De kristna som avrättades bör ha varit Jesu verkliga efterföljare. Men det var de överlevande, vilka omfamnats av Rom, som bildade den romerska kyrkan.

  Den lära som blev kvar efter utrensningarna har betonat synd, och tryckt ned människor, i stället för att betona rättvisa och sanning.

  Vid kyrkomötet i Nicaea fanns den romerske kejsaren Konstantin, och det var faktiskt han som hade sammankallat mötet. Den nicenska trosbekännelsen diskuterades fram. Den innehåller ingenting om Jesu budskap. Den hotar inte någon elit i det romerska imperiet.

  Där bodde, åt och drack minst 250 ditresta biskopar plus ytterligare många i mer än två månader. Det måste ha varit på skattebetalares bekostnad. Kejsaren bjöd också på en storslagen fest. Rom hade tagit över kyrkan.

  Det ligger en avgrund mellan det nicenska mötet och Jesu verksamhet bland fattiga bönder och fiskare.

  • Tack, Björn, för denna oerhört viktiga komplettering av Katolska kyrkans tidiga historia!

   Tillsammans skriver vi den tystade, sanna historien – vi sanningssökare, som sakta trevar oss fram – i mörkrets gryning och sakta fallande potemkinkulisser.

  • Påvens titel är fortfarande Pontifex Maximus, dvs romersk kejsare. De ditresta “biskoparna” var representanter för lokala religioner i det dåvarande romerska riket. Innan dess fanns ingen sk “kyrka”. Katedraler och andra byggnader där folk kunde betala skatt skapades efter det mötet. Business as usual. All kristen verksamhet innan dess gick ut på att hjälpa varandra utan mellanhänder. Det finns väl lite varstans i bibeln texter om att kroppen är ett tempel. Inkluderar hjärnan.

  • Tack Björn, saknade också detta ödesår i texten.

   Tack Hans för din spännande utredning!

   Du nämner “den ofantliga rikedomen” som ansamlades. En väsentlig orsak till hur Vatikanen (och staterna) har kunnat berika sig, är de påvliga bullor som lade beslag på både land, egendom och själar, för att tillåta endast hyra av land (via lantmäteriet i Sverige), hyra (registrering av egendom, t ex en bil via Trafikverket i Sverige) och vår arbetsinkomst (via registrering av Skatteverket i Sverige).

   Tre olika bullor, 1455, 1487 och 1531 har orsakat att vi fortfarande är slavar som hyr våra fastigheter, lånar våra bilar och måste använda statens ID-handlingar för alla möjliga licenser, såsom körkort, vapenlicens mm.

   Här en klargörande länk: https://www.standfortruth.co.uk/who-owns-your-soul-cestui-que-vie-trusts/

    • Jag har nu tagit del av det enormt intressanta material du bidrar med här, Carina! Påven Bonifatius VIII:s bulla, Unam Sanctam, kände jag till, men inte de andra två. Dessa tre bullor är dokument som visar att Katolska kyrkan betraktar ALLA människor som deras egendom och slavar, vilket de även visat i sina gärningar tiderna igenom.

     Alla bullor blir automatiskt del av den kanoniska rätt som råder inom Katolska kyrkan och i de tre sammanhängande stadsstaterna Vatikanen, City of London, Washington D.C..

     Konkordaten som Katolska kyrkan tecknar – öppet eller dolt – med världens nationer är en gradvis övergång till kanonisk rätt i dessa nationers lagar.

     Den organisation som verkar för att uppfylla Adenda 2030 heter Concord…

   • Tack Carina!

    Kyrkan lade också beslag på edendomen hos alla dem 50 miljoner människor som de som de mördade i inkvisitionen.

    Ständigt har de berikat sig på andra människors bekostnad och gör det nu med corona-agendan, klimat-avgifterna, övertagande av ägande via sina bulvaner och företag.

 • Lägg till att katolska kyrkan är värdens största hyresvärd, inte bara i London utan naturligtvis i Italien och andra europeiska länder.

 • Erik, som svar på dina synpunkter på mitt val av källhänvisningar ska jag citera det jag för lite sedan själv skrivit om Wikipedia i en kommentar till en annan artikel här på Newsvoice:

  “Wikipedia är styrt av de som styr världen! Sakuppgifter som kan kontrolleras stämmer i regel och är ofta utförliga och informativa. Men Wikipedia uttrycker ofta väldigt starka värderingar – och då alltid i maktelitens favör.”

  Därför har jag i denna första del valt att använda Wikipedia.
  På engelska finns ett bra uttryck:
  – Straight from the horse’s mouth!

 • Intressant att du anger källor. Det i sig kan försvaga texten, omvänt kan utelämnande av källor förstärka budskapet. Detta att ange källor är sprunget ur det naturvetenskapliga forskningsidealet. Tanken är att vetenskapliga forskningsresultat skall kunna läsas, testas och prövas av meningsmotståndare som då skall finna att det stämmer. Därför är dokumentationen kring metodiken av yttersta vikt. All forskning eller undersökningar vill därför efterapa det naturalistiska och så att säga luta sig mot metodiken för att på så sätt öka på sin trovärdigheten. Det gäller framför allt inom sociologin.

  När det kommer till historiebeskrivning är var historiker inte bättre än sina källor.

  Sedan har vi en glidande skala när det handlar om påverkande texter så kallade opinionskapande texter, där skribenten kan åberopa så kallade bedömare utan att ange vilka bedömare som avses.

  Men åter till din text; huvuddelen av källorna är hämtade från Wikipedia (som man kan ha synpunkter på) och då inställer sig frågan om det är du som framför din text, eller om du framför Wikipedias?

  Vi har alla våren källor, även om dom kommer från minnet och man glömt varifrån dom ursprungligen kom från. Din artikel hade vunnit på om du sökt flera av varandra oberoende källor och sedan vävt ihop texten samt broderat ut. Ett tips inför del två är att undvik källorna och sätt dig in i frågorna eller historiska händelser och personifiera texten lite mer. Var inte främmande för att sätta din personliga prägel på artiklarna samt framför dina egna moraliska ståndpunkter.

  • Det jag nu tänker framföra i min påbörjade artikelserie är en sammanfattning av det som jag under flera år framfört i kommentarsfältet till Peter Krabbes krönikor på hans synnerliga intressanta blogg. Där har jag ofta haft en mycket personlig framtoning. Jag har därför nu med avsikt valt att, i alla fall inledningsvis, inta en mer distanserad och beskrivande synvinkel som kontrast till det – men förmodligen kommer jag att glida in i ett mer personligt präglat förhållningssätt framöver…

   • P.S. För den som redan nu skulle vilja söka mer information om vad jag framfört i kommentarsfältet om Katolska kyrkans roll i världspolitiken på Krabbes fina blogg kan jag berätta att jag under åren nästan enbart där skrivit under signatur: Savalle eller Suavalle. D.S.

     • Erik, jag började att skriva på Peter Krabbes blogg under mitt eget namn för några år sedan.

      Inspirerad av tjusiga signaturer som “Ale” och andra, letade jag lite i minnet från fragmentariska “kunskaper” i det franska språket och fann Savalle (sa vallée = hans dal) som sedermera, när min postning av någon outgrundlig
      anledning inte längre fungerade blev Suavalle från mina ännu mer fragmentariska “kunskaper” i det italjenska språket (sua valle = hans dal). Sedan uppstod samma problem igen igen, men då kunde jag, efter byte av epost-adress återta min signatur “Savalle”, som jag även använt mig flitigt av här på denna ytterst fina alternativa sannings-sökande kanal och även på Lars Berns enormt värdefulla blogg – och ibland även på några andra liknande fina alternativa bloggar, där jag sporadiskt skrivit några kommentarer.

      Men nu, här på Newsvoice, har både du, “Ale” / Erik, och jag Savalle / Hans, klivit ur garderoben – för att låna Jan Norbergs högfrekventa angrepps-attribut mot anonyma tyckare.

      • Hej kära Savalle! Eftersom jag numera befinner mig på ett oöverbryggligt avstånd från den katolska irrläran, som jag dessvärre hade hjärntvättats i som barn, uppskattar jag särskilt mycket att Du i dessa tider- när Katolska kyrkan allt oftare betraktas som ett vettigt alternativ till Lutheranska varianter av kristendom – belysa dess bakgrund och “heliga” bedrifter.

      • Hej kära Anna!

       Ditt vittnesmål är enormt viktigt. Det finns 1,2 miljarder katoliker som är vilseförda av denna onda organisation.

       Precis som när det gäller islam är väldigt, väldigt många av dem goda människor som fallit offer för vilseledande krafter.

       Dessa onda krafter sitter i Katolska kyrkans högsta ledning och i dess fördärvliga hemliga ordnar, sällskap och “exekutiva organ”.

       Jesus säger:
       “Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.”

 • Lägg till att katolska kyrkan är värdens största hyresvärd, inte bara i London utan naturligtvis i Italien och andra europeiska länder.

 • Erik, som svar på dina synpunkter på mitt val av källhänvisningar ska jag citera det jag för lite sedan själv skrivit om Wikipedia i en kommentar till en annan artikel här på Newsvoice:

  “Wikipedia är styrt av de som styr världen! Sakuppgifter som kan kontrolleras stämmer i regel och är ofta utförliga och informativa. Men Wikipedia uttrycker ofta väldigt starka värderingar – och då alltid i maktelitens favör.”

  Därför har jag i denna första del valt att använda Wikipedia.
  På engelska finns ett bra uttryck:
  – Straight from the horse’s mouth!

 • Intressant att du anger källor. Det i sig kan försvaga texten, omvänt kan utelämnande av källor förstärka budskapet. Detta att ange källor är sprunget ur det naturvetenskapliga forskningsidealet. Tanken är att vetenskapliga forskningsresultat skall kunna läsas, testas och prövas av meningsmotståndare som då skall finna att det stämmer. Därför är dokumentationen kring metodiken av yttersta vikt. All forskning eller undersökningar vill därför efterapa det naturalistiska och så att säga luta sig mot metodiken för att på så sätt öka på sin trovärdigheten. Det gäller framför allt inom sociologin.

  När det kommer till historiebeskrivning är var historiker inte bättre än sina källor.

  Sedan har vi en glidande skala när det handlar om påverkande texter så kallade opinionskapande texter, där skribenten kan åberopa så kallade bedömare utan att ange vilka bedömare som avses.

  Men åter till din text; huvuddelen av källorna är hämtade från Wikipedia (som man kan ha synpunkter på) och då inställer sig frågan om det är du som framför din text, eller om du framför Wikipedias?

  Vi har alla våren källor, även om dom kommer från minnet och man glömt varifrån dom ursprungligen kom från. Din artikel hade vunnit på om du sökt flera av varandra oberoende källor och sedan vävt ihop texten samt broderat ut. Ett tips inför del två är att undvik källorna och sätt dig in i frågorna eller historiska händelser och personifiera texten lite mer. Var inte främmande för att sätta din personliga prägel på artiklarna samt framför dina egna moraliska ståndpunkter.

  • Det jag nu tänker framföra i min påbörjade artikelserie är en sammanfattning av det som jag under flera år framfört i kommentarsfältet till Peter Krabbes krönikor på hans synnerliga intressanta blogg. Där har jag ofta haft en mycket personlig framtoning. Jag har därför nu med avsikt valt att, i alla fall inledningsvis, inta en mer distanserad och beskrivande synvinkel som kontrast till det – men förmodligen kommer jag att glida in i ett mer personligt präglat förhållningssätt framöver…

 • Hans, tack för din redovisning över den katolska kyrkans framväxt ur ett historiskt perspektiv.

  Vi behöver nog alla en dos historia för att förstå vår samtid, jag hoppas att vi snart får se del 2 som beskriver fortsättningen.

  Jag vet inte, men jag hoppas att du oxå planerar en del 3 som knyter ihop alltsammans där du redovisar dagens religiösa situation i Sverige och världen i övrigt.

  • Tack, Jan! Jag håller på med att skriva den andra delen som handlar om hur FN tagit över den uppgift världskommunismen påbörjat med att införa en världsomfattande diktatur. Det är en granskning av några av FN:s viktigaste agendor och hur de helt korresponderar med Katolska kyrkans inställning. Och jag kommer att redovisa hur FN kom till, vilket är nära kopplat till Katolska kyrkan.

   Sedan planerar jag att skriva ett antal artiklar utöver dessa båda, där jag kommer att ge belägg för att en mängd hemliga sällskap koordineras av Katolska kyrkan och redovisa för samband mellan Vatikanen och brittiska kungahuset samt andra stadsstater, såsom City of London, Washington DC – och mycket, mycket annat.

    • Ja, det finns enormt många trådar som vi kan nysta i.

     Så här står det i inledningen till en artikel av Ingemar Ljungqvist som publicerats här på Newsvoice:
     https://newsvoice.se/2017/12/ingemar-ljungqvist-eu-walter-hallstein

     “Walter Hallstein var författare både till Tredje Rikets visioner för att uppnå herravälde likväl som EU:s visioner, avslöjar undersökningar.”

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein

     Walter Hallstein “spent a year as a visiting professor at Georgetown University from 1948”, skriver Wikipedia.

     Georgetown University i Washington DC är ett av jesuiternas främsta elituniversitet i världen, där exempelvis Bill Clinton skolats.

     “Alla vägar bär till Rom.”

   • Det låter väldigt spännande med fortsättningen det ser jag fram emot. Läser just nu en bok om Maria Magdalena av Laurence Gardner. Mycket intressant. Visste inte att det fanns så mycket historiska fakta om henne och att hennes plats bredvid Jesus och som hans maka var så belagd. Också hennes flykt till Frankrike verkar väl belagd om man får tro bokens författare.

    Boken tar också upp urvalet av texterna till Bibeln där man medvetet tog bort sånt som kunde ge Maria Magdalena och kvinnan respekt och en egen ställning inom kristendomen. Intressant med det gospel skrivet av MM som man hittat fragment av det borde komma mer till allmän kännedom tycker jag.

   • Fastnade faktiskt här, i din rubrik.
    Katolska kyrkan är ofattbart rik! Om vi leker med tanken, att Jesu vision med den kristna gemenskapen verkligen blivit en verklighet, hur hade världen sett ut då? Varför infiltreras alltid det sanna av det falska och varför har vi människor så svårt att stå emot det falska? Föförelsen måste komma, säger Jesus, men ve den människa, genom vilken den kommer!
    “Måste komma”, vilka märkliga ord, men ändå känner man inom sig själv, det är verkligen sant. Vi måste prövas, stötas och blötas var och en, så att det blir uppenbart var vi står i förhållande till det verkligt sanna, och utan denna prövning och förförelse har vi ju ingen verklig chans att utvälja det verkligt goda i tillvaron. Bakom ullen, den mjuka och gosiga, döljer sig en annan verklighet, ulven! Rovlystna vargar skonar inte hjorden, de förvränger sanningen, säger Paulus! Bilden och liknelsen är kristallklar, men den drabbar oss alla; vad är det som egentligen driver oss mönniskor, är det någonting annat än den rena, ursprungliga kärleken till Gud och min nästa?
    Tillbaka till rubriken; “katolska kyrkan är ofattbart rik”, just det, och jag vill lägga till, kristendomen är ofattbart rik! Så stor är vår rikedom, att Johannes i Uppenbarelseboken, talar om att hon (kristenheten) tronar på många vatten (folk, folkslag o språk). Mig veterligen, finns det väll ingen annan urkund i de andra religionerna som så öppet talar om sin åskådnings uppgång och fall, som den kristna tron……..

    • Fortsättning, från min förra kommentar.
     Ingen av oss, behöver egentligen bli tagna på sängen! Men det måste också tilläggas att den slutgiltiga och totala triumfen också finns nedskrivet, i vår heliga urkund.
     “Medan du såg på den (statyn, bildstoden) revs en sten loss, men inte av människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Allt blev som agnar från tröskplatserna om sommaren, och vinden förde bort det så att inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden”
     Daniel 2:34‭-‬35
     Något som jag ofta tänkt på, är att innan det verkligt sanna ljuset övervinner mörkret, måste det gå genom mångtusenårigt mörker! Guds kvarnar mal långsamt, men den mal fint och med precision…..
     Fotsättning följer, när andan faller på

     • Jesus sade:

      “Akta er för falska profeter. De kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glupska vargar.”
      – Matteus 7:15

      Det är mycket intressant att det finns en organisation som har en varg utklädd till ett får som symbol på sin vapensköld:
      https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fabian_Society_coat_of_arms.svg

      Det är The Fabian Society.

      The Fabian Society, som vi på svenska brukar kalla “fabianerna” är en oerhört mäktig organisation som har som mål att hemligt och förstulet verka för utbredning av kommunism och socialism i världen. Vi kan läsa om fabianerna här:
      https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/

      Socialismen som ideologi utprovades under 1600-talet av jesuiterna i Sydamerika i de så kallade reduktionerna, som var veritabla slavläger, där indianerna behandlades som boskap.

      Ideologier som socialism, kommunism – och deras efterföljare ateismen – har lurat människor i massor bort från sanningen!

      • Ooops där försvann all min text, som jag skrivit. Var det nu något ännu känsligare, som fastnade i censuren? Lite tråkigt för jag hade inte sparat texten! Det är väll försynen!

     • Vargen är ett intelligent rovdjur som ofta får stå som symbol för list och våld.

      Mattias, du skriver om profetian som nedtecknades av Daniel och som berättar om de olika världsherraväldena som skulle komma och som symboliseras av en staty som slutligen krossas av en sten som blir ett stort berg som uppfyller hela jorden.

      I Jesajas profetia berättas det om hur livet kommer att vara på detta berg och då ser vi att vargen inte längre kan användas som symbol för list och våld:

      “Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar.
      Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem.
      Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar.
      Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
      Ingen skall göra något ont eller förstöra något
      på hela mitt heliga berg,
      ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
      liksom vattnet täcker havet.”
      . Jesaja 11:6-9

      Här är ett utomordentligt intressant föredrag om Epigenetik , evolution kontra skapelse och rovdjur och vargar:

      https://www.youtube.com/watch?v=KCxWhKe1AMg&list=PL13eE2x3qhPktufTQOHw0wsMOPdxFky-P&index=7

      (Genesis Conflict – Walter Veith)

      • Jag blir verkligen glad när jag läser det du skriver och inom mig, vill mitt hjärta sjunga! Är egentligen inte evangelium också sång?
       Det du skriver blir liksom ett eko från paradiset, en många gånger gömd och glömd påminnelse om hur vi en gång hade det i Jordens barndom.
       Det är oerhört intressant detta, hur djur och natur får avbilda andliga verkligheter i Guds rike i liknelser och bilder; både det onda och det goda! Ex Ormen, Vargen, Lammet, Duvan; även ett barn kan förstå dessa bilder, ja, hela Guds skapelse talar till oss om vårt förlorade paradis…..

      • Evangelium betyder “glatt budskap” – och visst blir man glad om man tar emot detta budskap!
       När man är glad vill man sjunga och jag minns med glädje de vackra psalmer vi sjöng i skolan.

       Sedan blev det förbjudet att sjunga sånger med anknytning till Guds Rike. Det hade Förenta Nationerna bestämt.

       Där på FN fick den vice generalsekreteraren Robert Muller i uppdrag att utforma en standardiserad utbildnings-manual för alla världens skolor, dagis och universitet som skulle bygga på jesuiten Pierre Teilhard de Chardins New-Age-filosofi, vilket innebar ett gradvist uteslutande av allt kristet och istället in med all världens olika religioner, ateism, big bang, evolutionslära, könsvetenskap, sexundervisning och allmän försämring av ordningen!

       Bland alla andra jesuiter som hade förberett för denna världsvida utbildningsreform kan nämnas big bang-teorins upphovsman jesuitprästen och fysikern Georges Lemaître samt evolutionsteorins upphovsman jesuiten Jean-Baptiste Lamarck.

      • Det är förresten rätt kul med evolutionsteorin, som numera skrivs alla barn på näsan så fort de kommer till skolan och dessförinnan via pekböcker med fantasirika illustrationer föreställande håriga apliknande människor sittande runt en eld vid någon grotta. Den bygger dessa illustrationer på några käkar som upphittats på skilda platser i världen och som påstås vara en felande länk mellan apa och människa. 

       Att koka soppa på en spik bleknar vid en jämförelse.

       Evolutionsläran trummar ut att fåglarna utvecklades av ödlorna. När jag pratar med evolutions-teoretiker brukar jag roa mig med att fråga dem om fåglarna fick sin hårda näbb genom sina talrika kraschlandningar – som de ödlor som plötsligt blivit begåvade med vingar – när de lärde sig flygandets ädla konst- torde ha gjort.

       Den före detta professorn i komperativ fysiologi, Walter Veith, undervisade i evolutionslära ända fram tills han insåg vilket fuskbygge det är. Nu är han kristen och han har gjort en serie föredrag med temat “Skapelse eller evolution”. Här är dessa åtta föredrag:

       https://www.youtube.com/playlist?list=PL13eE2x3qhPktufTQOHw0wsMOPdxFky-P

       Här har ni alltså möjlighet att få en alternativ syn på livets uppkomst – om ni vågar stiga ut ur den onda sagovärld som skapats av Robert Mullers pekböcker och hans övriga åsiktsmanualer…!

      • Tack hans! Jag har aldrig tankemässigt, känslomässigt eller viljemässigt erfarit något meningsfullt i den så kallade “utvecklingsläran”. O, om det ändå var en utveckling som här presenterades, eller att vi fick förstå den endast som en liknelse eller bild. Men ack, vi är tvingade att tro på den bokstavligt! Vad den gjort med mänsklighetens själsliga och andliga utveckling har vi ännu inte sett slutet på! Att denna jordkrypande och paddliknande vetenskapsfilosofi; som helt saknar den himmelska dimensionen, kan få sådant järngrepp om människors själsliv!? Man förundras!? Men man får akta sig för föraktet i sitt hjärta, ty det är långt värre än utvecklingslärans outvecklade förhållningssätt till livets utveckling…..

      • Tack för de orden, Mattias! Jag känner mig träffad och inser att du har rätt. Vi ska inte känna förakt för människor som är vilseledda. Jag har själv gått vilse många gånger i livet och har inte rätt att hoppas på nåd om jag själv dömer.

       Jag skulle även vilja anknyta till en tidigare kommentar du skrivit här som gäller det som i Uppenbarelseboken beskrivs som “det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter”. Du ställer där frågan om man kan härleda allt ont till den stora skökan?

       Först behöver vi definiera vad som avses med dessa ord. ALLA reformationens ledare var eniga om att det är Katolska kyrkan som Johannes i förväg beskrev. Jag har i det avseendet ingen avvikande mening.

       Då återstår frågan om allt ont kan härledas till denna sköka. Det går naturligtvis inte, eftersom ingen av oss är syndfri, men jag anser att ENORMT mycket av den ondska och det lidande som drabbat världen har orsakats av denna sköka.

      • Jag tror inte du förstår hur viktigt det är för mig att jag får samtala om dessa ting med dig! Många gånger har jag varit alltför isolerad med dessa tankar, men du har gett mig nytt mod att våga tala ut. Ondskan är många gånger beskaffad så, att den går in i oss och tystar oss i att uttala det som är heligt, rent och sant! Det sista du nu förmedlade, skall jag därför suga och idissla på ett tag och sedan återkomma med det som jag känner Gud har uppenbarat för mig. Hon (Skökan, Babylon) är ju trots allt ett mysterium och man måste vara i anden, för att se henne….

      • Det gläder mig mycket och tack detsamma!

       Jag har tänkt länge på hur människor som söker sanning och mening kan få styrka, glädje och hopp nu när det råder så oerhört mycket förvirring och förtvivlan.

       Så kom jag att snubbla över ett föredrag som jag tycker är en fantastisk hjälp i detta avseende.

       Det är mycket humoristiskt och lättlyssnat, men med stort djup och allvar. Det är den bästa introduktion till bibeln som jag någonsin tagit del av.

       Nu när så många kristna blivit svikna av sina församlingars ledningar genom den ekumeniska  rörelsens breda väg istället för bibelns smala väg är det så viktigt att vi läser och förstår bibeln själva – och då är detta föredrag, som ger väldigt bra råd om HUR vi kan läsa bibeln med stor behållning, mycket värdefullt:

       https://www.youtube.com/watch?v=FX-mUmd_P4w

       (Studying the Bible)

      • Tack Hans! I väntan på mitt ofullkomliga gensvar angående Babylon, den stora skökan, så vill fråga dig något annat, som har med Jesuiterna? Jag vill inte på någotvis uppehålla dig från din dyrbara tid, så jag förväntar mig inte något direkt svar. Skall också tillägga att jag skall börja i del 4 i din serie, så kanske du skriver just om det jag nu skall fråga.
       Hur har Jesuiterna infiltrerat protestantismen, då tänker jag inte främst på protestantiska länders politik, utan dess teologi, dess tolkning av bibeln. Jag finner det ytterligt intressant att förstå vad det är vi dricker med “modersmjölken” om du förstår vad jag menar? Ibland verkar det väldigt svårt för oss att komma åt den ursprungliga smörjelsen, den som undervisar oss om allt. (1Joh 3:20-24 och speciellt 27)
       Läste ur den mycket orginelle N. P Wetterlunds bok, Andens Lag ett litet stycke; jag citerar: “Läs Jesuiternas historia, och du skall finna, att Loyolas djävulsbarn är själva själva huvudhärden eller stamfloden för skökodömets eld. I dem ser du..(utlämnad text) ..elden i så påtaglig och hemsk gestalt, att du står där slagen av djupaste häpnad. Detta skrev Wetterlund för över hundra år sedan, utan den enorma kunskap vi har via internet idag!
       Mer frågor har jag, men vi behöver inte ta allt på en gång.

      • Som pensionär har jag till skillnad från så många andra gott om tid och kan ge frikostigt av den till sådant som jag anser vara viktigt.

       De som styr har sett till att människor i gemen är så upptagna och stressade att det sällan riktigt finns utrymme för sund eftertanke och begrundan. Det finns ett uttryck som säger att vi ska “sova på saken” och så är det verkligen. Många problem löser vi bäst när vi kan sova lugnt och fridfullt eller när vi kopplar av och inte anstränger oss. Vi vet alla att ord som vi tilfälligtvis glömt och inte kan konmma på lättast dyker upp i minnet igen när vi slutar upp med att försöka minnas dem.

       Avkoppling är enormt viktigt för att vi ska kunna vara kreativa. Mina artiklar och annat som jag skrivit har jag till stor del sammanställt under mina långa skogs-promenader. Dessförinnan har jag naturligtvis samlat in mycket information, men sedan har jag låtit tiden gå och tänkt så lite som möjligt på det med vetskap om att det så småningom dyker upp i ordnad form . precis som ett ord som man glömt. Jag ber också gud om hjälp med sådant som är viktigt, vilket jag även tidigare i livet borde ha gjort. 

       När det gäller Katolska kyrkans milis, den intellektuella elitstyrkan Jesuitorden, har jag skrivit om dess uppkomst, mål och arbetsmetoder i Katolska kyrkan granskas, Del 4 – Del 6 och visat hur de gick tillväga när de tog kontrollen över USA i Del 7.

       Mattias, jag tror att du får svar på en hel del frågor om Jesuitorden när du har läst de delarna.

      • Jag har även för avsikt, om jag får leva och verka, att skriva ännu en artikel, där fokus är på hur Katolska kyrkan tagit kontroll över Sverige på ALLA styrande plan.

       Då skulle jag bland annat beskriva hur den ekumeniska rörelsen förstört nästan alla före detta kristna församlingar i Sverige.

       Den ekumeniska rörelsen har sitt upphov i det Andra Vatikankonciliet på 1960-talet och är en “ulv i fårakläder“.

       Kanske behöver någon annan ta över den uppgiften…?

       De indirekta, mycket sofistikerade hoten mot mig hopas – ett exempel:

       Igår kväll, efter bordtennisen i Åtvidaberg, nar jag kom till min parkerade bil, upptäckte jag en väldigt snyggt gjord passare på bakrutan som hunnit frysa till is medan jag deltog i träningen.

       Frimurarna är enligt min mening underställda Jesuitorden – och i deras symbol ingår passaren:

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Frimureri

      • Obehagligt!
       Samtidigt är du Sveriges svar på Walter Veith – påläst och tydlig – du kommer utan tvekan få beskydd av himlen, tills din gärning är färdig.

      • Del 1. (skökan, Babylon, dess rot och källa)
       Tack Hans, för det du delar! Nu släpper jag alla hämningar, jag skriver direkt ur hjärtat, min vän, om än mycket bristfälligt!
       Av Gud drivs jag av något oemotståndligt, att lära känna det innersta väsendet i allt, vare sig det gäller det onda eller det goda i tillvaron. För den ytlige betraktaren kan detta tyckas som man då bara äter av kunskapens träd på gott och ont och att man endast har sin livsfär under detta träd. Denna livsfär vill jag kalla den världsliga, jordiska och oandlliga kunskapen, den rent mänskliga kunskapen, med sina otaliga resonemang utan slut! Detta träd äter ju de flesta utav och blir till en ond cirkel, illusionernas labyrint, som man aldrig riktigt kan ta sig ur. Sanningen är att vi alla äter utav det trädet, innan vi finner Livets träd, som är Livets kunskap; den verkliga kunskapen, där inte längre kunskapen är i centrum, utan Livet självt! Denna insikt, jag skulle vilja kalla den, enkla insikt, som var och en kan tillämpa i sitt liv, gör att man går från död till liv, från mörker till ljus, eller som vår mästare säger, Livets ljus, eller Livet självt. Ur dessa båda träd finner du två urkällor till det verkligt goda och verkligt onda, inte i kunskapens träd på gott och ont! Vi måste som kristi efterföljare lära oss att dra en skarp linje och sätta upp ett tydligt råmärke inom oss, i vår ande, så vi lär oss att sluta äta av kunskapens träd på gott och ont och lära oss i anden att äta av Livets träd..

      • Detta skall du inte på något sätt uppfatta som att jag går emot dig, inte alls. Jag dricker nämligen ur de källor som du grävt fram. Dessutom drar du upp djupa onda rottrådar, som de flesta av oss aldrig trodde fanns. Detta krävs för att mänskligheten skall utvecklas andligt, själsligt, och slutligen oförgängligt liv även till våra kroppar…

      • Del 2
       Ur dessa båda träd, kunskapens träd på gott och ont, och Livets träd; utgår två ursprungliga källor till hela mänskligheten. Dessa två källor skulle mycket väl kunna identifieras som trons källa och otrons källa. Eftersom, Adam, människan, dvs mänskligheten, i Adam, valde kunskapens träd, förseglades vägen till Guds och människans paradis och till Livets träd! Här bör vi var och en reflektera över Adams val och inse och förstå, att om vi hade ställts inför samma val, så skall vi inte inbilla oss att vi hade valt Livets träd, framför kunskapens träd! Nej, så enkelt är det inte! Tror vi det, så är vi antingen naiva eller så bär vi på ett stort mått av andlig självförblidelse och andlig översättning, vilket alltid leder till att vi åter igen korsfäster sanningen i våra liv! Detta har alltid varit religionens innersta dilemma; man väljer innerst sig själv i Guds och Kristi namn, eller i någon andlighets namn! Sanningen är ju den att i den troende utspelar sig detta drama varje dag! Pröva dig själv, se vad det är du väljer dagligen och sekundligen! Vägen till Livets träd har förseglats med ett himmelskt sigill; Keruben, med det flammande svärdet, som vaktar ingången till Livets träd! Är det inte så i vårt fallna tillstånd, att där kommer vi aldrig mer in i Guds trädgård; för likt vildsvin går fram och bökar sönder Guds plantering och trampar ner alla Guds pärlor i gyttjan, där vi istället borde lärt oss ta skorna av våra fötter och insett att detta är helig mark?

      • Rättelse i text ovan! “Tror vi det, så är vi antingen naiva eller så bär vi på ett stort mått av andlig självförblindelse och andlig överskattning, vilket alltid leder till att vi åter igen korsfäster sanningen i våra liv”

      • På tal om ULF i fårakläder…


       DET FINNS EN – Adoptionscentrumhttps://www.adoptionscentrum.se › nyumbani

       PDF
       11 apr. 2012 — Nyumbani drivs av katolska kyrkan, institutionen grun- dades 1992 av fader Angelo D’Agostino som var jesuit. Fader Felix tar emot oss på …”

       “De stulna barnen” publiceras fredag 11 juni på SVT Play. 
       FRÅGORNA ULF KRISTERSSON VÄGRAR SVARA PÅ
       https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ulf-kristersson-vagrar-svara-pa-fragor-var-ansvarig-nar-larm-om-stulna-barn-avfardades-for-18-ar-sen

  • Och Jan, jag kommer verkligen att granska Katolska kyrkans grepp om den svenska kyrkligheten och om religionerna runt om i världen – inklusive den religiöst präglade politiska riktningen sionismen och dess ursprung!

   Min avsikt är att knyta ihop allt så småningom.

   • Mycket intressant historiebeskrivning något man sällan får läsa om, tack Hans. När det gäller avkristnandet av Sverige eller den utbredda ateismen är jag nyfiken på fortsättningen. Jag har funnit gud bara för några år sedan och började läsa bibeln. Jag tror att jag har funnit ett sätt att närma mig en ny sorts gemenskap och nya politiska möjligheter. Du har ju också varit en vis man för mig i mitt sökande efter nya vägar för Sverige in i framtiden.

    • Vad glad jag blir för det, Kjell!

     Vi alla här som samlats och funnit varandra på internets bloggar som uppriktigt och (för det mesta 🙂 ) ocensurerat tillåts söka efter set sanna ,det rätta, det sköna – vi samarbetar som systrar och bröder.

     När det gäller avkristnandet av Sverige ska jag föregå kommande planerade artiklar och redan nu berätta om några av den hemliga orden, jesuiternas, verk.

     Jesuiterna är en av de katolska organisationer vi känner till, men som endast visar en fasad. Jesuiterna är en hemlig MILITÄR orden (precis som Tempelherreorden var). Den är hemlig på så sätt att den är hemlig till sitt innehåll, men inte till sin existens, som väldigt många andra ordnar.

     Jesuitorden är en katolsk militär INTELLEKTUELL orden.

     Väldigt många ledande, ytterst viktiga “samhälls-omformare har varit jesuiter under de senaste århundradena.

     Jag ska nämna två nu:

     Evolutions-teorins ursprungliga skapare:
     Jesuiten Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829)

     Big-Bang-teorins skapare:
     Jesuiten Georges Edouard Lemaître (1894-1966)

 • Hans, tack för din redovisning över den katolska kyrkans framväxt ur ett historiskt perspektiv.

  Vi behöver nog alla en dos historia för att förstå vår samtid, jag hoppas att vi snart får se del 2 som beskriver fortsättningen.

  Jag vet inte, men jag hoppas att du oxå planerar en del 3 som knyter ihop alltsammans där du redovisar dagens religiösa situation i Sverige och världen i övrigt.

  • Tack, Jan! Jag håller på med att skriva den andra delen som handlar om hur FN tagit över den uppgift världskommunismen påbörjat med att införa en världsomfattande diktatur. Det är en granskning av några av FN:s viktigaste agendor och hur de helt korresponderar med Katolska kyrkans inställning. Och jag kommer att redovisa hur FN kom till, vilket är nära kopplat till Katolska kyrkan.

   Sedan planerar jag att skriva ett antal artiklar utöver dessa båda, där jag kommer att ge belägg för att en mängd hemliga sällskap koordineras av Katolska kyrkan och redovisa för samband mellan Vatikanen och brittiska kungahuset samt andra stadsstater, såsom City of London, Washington DC – och mycket, mycket annat.

  • Och Jan, jag kommer verkligen att granska Katolska kyrkans grepp om den svenska kyrkligheten och om religionerna runt om i världen – inklusive den religiöst präglade politiska riktningen sionismen och dess ursprung!

   Min avsikt är att knyta ihop allt så småningom.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *