Katolska kyrkan granskas – Del 2 – Kyrkans och FN:s gemensamma agenda

publicerad 24 oktober 2020
- Hans Dahl
Sankt Peterskyrkan, Vatikanen, Rom. Foto: Alberto Luccaroni. Licens: CC BY-SA 3.0

GRANSKNING & DEBATT. I den första delen – av en omfattande granskning av Katolska kyrkan, som jag har för avsikt att genomföra – konstaterade vi att Katolska kyrkan innehar ett landägande fördelat över hela jorden, som motsvarar ytan av Sverige och Finland tillsammans – och att det inkluderar ägandet av mängder med fastigheter. Jag gör även en historisk återblick på hur Katolska kyrkan kommit att bli förmodligen världens rikaste bland de allra rikaste.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas – Del 1 – Makt och rikedom | Sankt Peterskyrkan, Vatikanen, Rom. Foto: Alberto Luccaroni. Licens: CC BY-SA 3.0. Peterskyrkan är uppkallad efter aposteln Petrus, som led martyrdöden omkring år 64 e.Kr. och som antas ha blivit begravd på denna plats.

Den historiska genomgången nådde fram till senmedeltiden och kommer att fortsättas i en senare del, där fokus kommer att ligga på framväxten av jesuitorden och några andra katolska ordnar av militär och hemlig karaktär.

I del 2 tänker jag påbörja en granskning av Katolska kyrkans inställning till några av de agendor som FN just nu håller på med att genomföra, nämligen:

 • Migrationsagendan,
 • Klimatagendan,
 • Coronagendan och
 • Agenda 2030.

I del 2 sker en granskning av Migrationsagendan och Klimatagendan. I nästa del kommer jag att fortsätta med att skärskåda FN:s nu löpande stora agendor genom att närmare betrakta Coronaagendan och Agenda 2030.

Senare kommer jag även att visa på likheten mellan Sovjetunionens stadgar, emblem, finansiering och syften med FN:s stadgar, emblem, finansiering och syften, vilket jag hoppas explicit kanske kan leda till att läsarna av denna kommande artikel funderar över möjligheten att FN i själva verket är en fortsättning av de strävanden som gjordes att via Sovjetunionen  införa en världsomfattande diktatur. Jag tänker då även redogöra för hur FN uppstod och vilka “arkitekter” som gjorde “ritningarna” till FN, vilket ytterligare kommer att belysa kopplingen mellan Katolska kyrkan och Förenta Nationerna.

Migrationsagendan

Många svenskar har tappat förtroendet för den svenska statsledningens sätt att handskas med den allt mer ökande migrationen, som ägt rum under senare år. “Godhets”-argumenten är utslitna och klan-styrda getton i städernas utkanter med hög vålds-potential har lett till att allt fler frågar sig vilka krafter som i själva verket ligger bakom denna genomgripande strukturella omdaning av vårt lands etnicitet, ekonomi och rättssäkerhet.

Är denna förvandling av Sverige enbart ett resultat av dåraktiga, naiva ledares medömkan med människor från fjärran länder som söker en bekvämare form av försörjning på vår bekostnad? är en fråga jag allt oftare hört svenskar uttala under senare år. Nej, inte alls! brukar jag svara. Det är en mycket medveten politik som stakades ut för många år sedan.

Här följer en redovisning för de avtal om invandring den svenska statsledningen ingått med FN och andra aktörer samt för ändringar av Sveriges grundlag som genomförts i syfte att främja immigrationen. Redovisningen bygger på en sammanställning gjord av bloggaren Göran Åkesson, som listar upp och kommenterar hela raden av alla de avtal om invandring till Sverige som svenska ledare skrivit under bakom ryggen på det svenska folket ända sedan sjuttiotalet fram till nu. Denna sammanställning skickades in i oktober 2018 som en kommentar till Peter Krabbes krönika ”Det sovande folket” och låg sedan till grund för den efterföljande krönikan ”Landsförräderiet”. (1)

Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder att: Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.

Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.

Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelshavsunionen 2008 mellan 48 stater) från 1995 och framåt. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. Socialdemokraternas Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen.

Fördragstexterna stipulerar, i förenklad form:

 • Det europeiska territoriet ska öppnas för ickebegränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika.
 • Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen.
 • Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen.

Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.

Implementeringen i Sverige har skett genom dels Socialdemokraternas Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels Moderaternas migrationavtal med MP, dels MSM:s cementerande trånga åsiktskorridor och förföljelse av oliktänkande.

Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket.

Lissabonfördraget bestämmer:

 • Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik.
 • Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.

Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Reinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

 • FN:s Agenda 2030, undertecknat av Sverige och flertalet övriga medlemsländer hösten 2015.
 • The New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016.
 • Marrakesh deklarationen, som avser immigration från Afrika, har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018.

Och som grädde på moset skickade Stefan Löfven i december 1918 en av sina underlydande till Marrakech i Marocko för att skriva under det senaste avtalet:

 • FN:s migrationsöverenskommelse som följd av Agenda 2030, GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION, vilket verkligen öppnar slussarna! (2)

Vilken inställning har Katolska kyrkan till MIGRATIONEN?

Så här skriver Expressen om påven Franciskus:

“Franciskus fortsatte julaftonstalet med att även gå hårt åt flera av världens politiska ledare och menade att många av de flyktingar som tvingas fly i dag flyr från ledare som “inte ser några problem med att spilla oskyldigt blod”.Påve Franciskus förklarade vidare att det den religiösa övertygelsen kräver att utländska medborgare ska vara välkomna överallt i världen.” (3)

“Nu tar påven med sig tolv flyktingar hem till Vatikanstaten, bekräftar Vatikanen, samtidigt som påven uppmanar Europa att omfördela de tusentals flyktingarna som är kvar i Grekland”, skriver Aftonbladet. (4)

Vad generöst av påven! Ägaren till landområden med en sammanlagd yta som motsvarar Sverige och Finland tar hand om tolv flyktingar – och får stora rubriker för sin människokärlek och generositet! Resten tycker han att andra nationer ska ta hand om.

I den nuvarande påvens tredje encyklika (förr benämndes de ”bullor”), Fratelli tutti, står det:

”If every human being possesses an inalienable dignity, if all people are my brothers and sisters, and if the world truly belongs to everyone, then it matters little whether my neighbor was born in my country or elsewhere.”

Och som rubrik till kapitel 4 i samma encyklika finner vi följande ord: ”A HEART OPEN TO THE WHOLE WORLD” (5)

Någon som kommer att tänka på en viss svensk statsminister, som rikligt belönades med en formell anställning i en av världens största banker med en årsinkomst överstigande motsvarande 20 miljoner kronor för sina insatser att öppna upp Sverige för okontrollerad invandring?

Klimatagendan

Den som fortfarande inte genomskådat FN:s klimatagenda bör läsa Jacob Nordangårds bok “Rockefeller – En Klimatsmart Historia” och “Klimatkarusellen” av Elsa Widding samt ta del av någon av de många utförliga och avslöjande granskningar av denna agenda som finns på den alternativa TV-kanalen SwebbTV samt på Lars Berns blogg.

Här är en kort lista över några av de syften som ligger bakom Klimatagendan, enligt min mening:

 1. Upprättandet av ett världsomfattande regelverk som står över nationella lagar.
 2. Genom detta världsomfattande regelverk kunna styra den tekniska och ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.
 3. Handeln med ”utsläppsrätter” är enormt lönsam – för dem som kasserar in!
 4. Klimat-agendan fokuserar på ett icke-problem och tar på så vis människors uppmärksamhet från verkliga globala – och nationella – problem.
 5. Klimat-agendan ger en ursäkt för extra-beskattning av allt som är ”fossilt”.
 6. Nationerna ”mjölkas” på mångmiljardbelopp till FN och andra överstatliga organisationer via avgifter för ”klimatåtgärder”.
 7. Klimat-agendan är en väg mot ett globalt styrelseskick, där alla jordens människoskaror är underordnade dem som gör upp reglerna.

Påven uppmanar gång på gång samtliga sina över 1,2 miljarder medlemmar i Katolska kyrkan – samt alla även alla andra – att strikt följa Klimatagendan:

“Påven om klimatet: Dags att regeringarna tar ansvar”, skriver Vatican News. (6)

“Påve Franciskus uppmanar världens politiker att bekämpa klimatförändringarna, enligt nyhetsbyrån Reuters ”Regeringarna kommer att ha ansvar för att visa den politiska viljan att ta till drastiska åtgärder”, skriver påven inför FN:s stundande toppmöte om klimat.” (7)

Påven om klimatet: “Alla regeringar borde anstränga sig”, skriver Katolskt Magasin (8) och även alla andra katolska ledare har under de senaste decennierna varit strängt sysselsatta med att predika väder och klimat och hot om “nära förestående” världsundergång på grund av ökande koldioxidhalt över hela världen – i sina kyrkor och i alla sina TV-kanaler, tidskrifter och andra forum.

Text: Hans Dahl

Referenser

  1. https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/10/13/landsforraderiet/
  2. https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-skriver-under-fns-kritiserade-migrationsavtal-/
  3. https://www.expressen.se/nyheter/pavens-vadjan-for-varldens-flyktingar/
  4. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6l1qV/paven-tar-med-flyktingar-hem
  5. Fratelli tutti, §125
  6. https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2019-05/paven-om-klimatforandring-dags-for-regeringarna-att-ta-ansvar.html
  7. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/pavens-klimatuppmaning-till-politikerna-drastiska-atgarder/
  8. https://www.katolsktmagasin.se/2018/07/07/paven-om-klimatet-alla-regeringar-borde-anstranga-sig/


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Hans Dahl
 • Hans nämner att Katolska Kyrkan äger en yta som Sverige och Finland tillsammans. Jag vill påminna om att det Brittiska imperiet äger en yta lika stor som Ryssland och Kina tillsammans 🙂

  • Det passar bra, PG, att du avslutar din kommentar med den lilla smileyn, för precis som du vet har jag skrivit om den jämförelse du gör har i föregående artikel i serien “Katolska kyrkan granskas”, där jag påtalar att drottning Elizabeth II formellt sett äger Kanada, Australien och övriga länder som ingår i Samväldet, men att det är skillnad mellan formellt och verkligt ägande.

   Det betyder inte, vilket du också mycket väl vet, att jag skulle avfärda dina teorier om att det du kallar det “Brittiska imperiet” skulle vara ansvarig för det onda vi nu ser manifestera sig i de olika agendor som orsakar så mycket död, lidande och förvirring och som tar ifrån människor friheten världen över, utan att jag tvärtom anser att det spelar en mycket central roll tillsammans med Katolska kyrkan och andra aktörer.

   Jag har fokuserat på den makt som jag anser har den centrala rollen. 

   (Fortsättning följer)

   • Den mycket kloke läkaren Stanley Monteith, som hade en egen radiokanal med dagliga sändningar, sade i sitt föredrag “Brotherhood of Darkness”, att de som styr världen förvillar människorna om vilka de egentligen är genom att presentera en mängd olika individer och organisationer som var och en har en mycket suspekt profil och därigenom driver människor att strida inbördes fram och tillbaka om vem som egentligen styr i dunklet. 

    Det överraskande svar Stanley Monteith ger i sitt föredrag är att likna detta scenario vid Agatha Christies berömda roman “Mordet på Orientexpressen” från 1934, där det visar sig att alla misstänkta gemensamt har deltagit i mordet i en totalt samordnad aktion.

    Men jag vill understryka att det är en förhållandevis liten del i kärnan av dessa organisationer som driver och medvetet medverkar i den onda agendan. Alla andra är lurade och förvillade.

    Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.”
    – Uppenbarelseboken 18:4

 • Hans nämner att Katolska Kyrkan äger en yta som Sverige och Finland tillsammans. Jag vill påminna om att det Brittiska imperiet äger en yta lika stor som Ryssland och Kina tillsammans 🙂

  • Det passar bra, PG, att du avslutar din kommentar med den lilla smileyn, för precis som du vet har jag skrivit om den jämförelse du gör har i föregående artikel i serien “Katolska kyrkan granskas”, där jag påtalar att drottning Elizabeth II formellt sett äger Kanada, Australien och övriga länder som ingår i Samväldet, men att det är skillnad mellan formellt och verkligt ägande.

   Det betyder inte, vilket du också mycket väl vet, att jag skulle avfärda dina teorier om att det du kallar det “Brittiska imperiet” skulle vara ansvarig för det onda vi nu ser manifestera sig i de olika agendor som orsakar så mycket död, lidande och förvirring och som tar ifrån människor friheten världen över, utan att jag tvärtom anser att det spelar en mycket central roll tillsammans med Katolska kyrkan och andra aktörer.

   Jag har fokuserat på den makt som jag anser har den centrala rollen. 

   (Fortsättning följer)

 • En välskriven och intressant artikel, ska med nöje förkovra mig i övriga delar. Till en början är det beklämmande att egenmäktiga krafter gömmer sig bakom fasader såsom trossamfund. Inget nytt under solen men att katolska kyrkan även lierar sig med destruktiva krafter och tydligt verkar för ondska och destruktivitet torde lägga grunden för dess undergång. Allt kommer upp till ytan i vår tid, sägs det, och det är bara att hoppas att katolska kyrkan inte är ett undantag.

  Svensk invandringspolitik söndrar landet och det är med sorg i hjärtat jag sett förfallet sedan flera år. Ofta har jag ställt frågan: “vem önskar detta, vem vill Sverige så illa?”. Det är först på senare år jag insett det funnits en medveten strategi bakom det hela, som beskrivits i artikeln ovan. Det är inte främlingsfientligt att vända sig emot att våra städer i allt större utsträckning befolkas av människor från helt andra världsdelar och svenskars känsla av hemland förtvinar snabbt. Det är inget att hymla om att landets utveckling är till det sämre pga. av för stor invandring då tillhörande problem är övermäktiga. Tidigare invandrare är en grupp som understryker detta och ofta protesterar de mer högljutt än etniska svenskar.

  Alla länder behöver ett kitt som förenar och skapar gemenskap, lojalitet och framtidstro. Det kan man säga var en del av svensk kultur förr som skapade framgång, men icke idag. Det bedrivs en politik som tycks ha för avsikt att ställa infödda svenskar, och integrerade invandrare för den delen, mot nyanlända. Denna polarisering är naturligtvis ett mörkt inslag och ett nästa moment kan bli att att skapa motsättningar mellan injicerade och injicerade. Mörkret tilltar i styrka men jag ser fram emot tiden då ljuset dominerar.

  • Tack, Åsa, för din positiva respons! 

   Det är precis som du framhåller mycket som kommer upp till ytan nu. Det är väldigt glädjande.

   Den destruktiva migrationen har triggats igång av alla krig som framför allt USA:s krigsmakt har fört över stora delar av vår jord.

   Samhällsanalytikern William Engdahl har i sina böcker redogjort för hur migranter värvas av ISIS / IS på sin väg mot Europa. Han har också visat på hur den kraftiga migrationen till Jugoslavien, före det grymma inbördeskriget där på 1990-talet, utgjorde en viktig del i att bygga upp konflikter som ledde fram till det inbördeskriger. Väldigt många av immigranterna som kom dit var mujaheddinkrigare 
   kamouflerade som flyktingar. Vi upplever möjligen nu en parallell till det – och den här gången är det IS-krigare som förs in i vårt land.

   Det sägs från ansvarigt håll att det rör sig om humanitära aktioner och vi har uppmanats att öppna våra hjärtan. I själva verket finns det skäl att ana ett mycket ont uppsåt bakom hela migrationsagendan – nu som då – och tyvärr har kanske en del av dem som kommit in i vårt land stor erfarenhet av att öppna hjärtan, bokstavligen.

   Vi behöver stoppa de onda ränker som smidits mot oss i det onda etablissemangets tankesmedjor.

   Ja, mörka makternas grepp tilltar i styrka, men samtidigt ökar medvetenheten hos människorna.

   Jag instämmer i din förhoppning att tiden snart är här då ljuset dominerar!

 • En välskriven och intressant artikel, ska med nöje förkovra mig i övriga delar. Till en början är det beklämmande att egenmäktiga krafter gömmer sig bakom fasader såsom trossamfund. Inget nytt under solen men att katolska kyrkan även lierar sig med destruktiva krafter och tydligt verkar för ondska och destruktivitet torde lägga grunden för dess undergång. Allt kommer upp till ytan i vår tid, sägs det, och det är bara att hoppas att katolska kyrkan inte är ett undantag.

  Svensk invandringspolitik söndrar landet och det är med sorg i hjärtat jag sett förfallet sedan flera år. Ofta har jag ställt frågan: “vem önskar detta, vem vill Sverige så illa?”. Det är först på senare år jag insett det funnits en medveten strategi bakom det hela, som beskrivits i artikeln ovan. Det är inte främlingsfientligt att vända sig emot att våra städer i allt större utsträckning befolkas av människor från helt andra världsdelar och svenskars känsla av hemland förtvinar snabbt. Det är inget att hymla om att landets utveckling är till det sämre pga. av för stor invandring då tillhörande problem är övermäktiga. Tidigare invandrare är en grupp som understryker detta och ofta protesterar de mer högljutt än etniska svenskar.

  Alla länder behöver ett kitt som förenar och skapar gemenskap, lojalitet och framtidstro. Det kan man säga var en del av svensk kultur förr som skapade framgång, men icke idag. Det bedrivs en politik som tycks ha för avsikt att ställa infödda svenskar, och integrerade invandrare för den delen, mot nyanlända. Denna polarisering är naturligtvis ett mörkt inslag och ett nästa moment kan bli att att skapa motsättningar mellan injicerade och injicerade. Mörkret tilltar i styrka men jag ser fram emot tiden då ljuset dominerar.

  • Tack, Åsa, för din positiva respons! 

   Det är precis som du framhåller mycket som kommer upp till ytan nu. Det är väldigt glädjande.

   Den destruktiva migrationen har triggats igång av alla krig som framför allt USA:s krigsmakt har fört över stora delar av vår jord.

   Samhällsanalytikern William Engdahl har i sina böcker redogjort för hur migranter värvas av ISIS / IS på sin väg mot Europa. Han har också visat på hur den kraftiga migrationen till Jugoslavien, före det grymma inbördeskriget där på 1990-talet, utgjorde en viktig del i att bygga upp konflikter som ledde fram till det inbördeskriger. Väldigt många av immigranterna som kom dit var mujaheddinkrigare 
   kamouflerade som flyktingar. Vi upplever möjligen nu en parallell till det – och den här gången är det IS-krigare som förs in i vårt land.

   Det sägs från ansvarigt håll att det rör sig om humanitära aktioner och vi har uppmanats att öppna våra hjärtan. I själva verket finns det skäl att ana ett mycket ont uppsåt bakom hela migrationsagendan – nu som då – och tyvärr har kanske en del av dem som kommit in i vårt land stor erfarenhet av att öppna hjärtan, bokstavligen.

   Vi behöver stoppa de onda ränker som smidits mot oss i det onda etablissemangets tankesmedjor.

   Ja, mörka makternas grepp tilltar i styrka, men samtidigt ökar medvetenheten hos människorna.

   Jag instämmer i din förhoppning att tiden snart är här då ljuset dominerar!

 • Om nu Franciskus tycker att ingen skall äga något, varför gör han det då?
  Varför lyssnar människor på en total lögnare som inte själv tror och lever vad han säger?

 • Om nu Franciskus tycker att ingen skall äga något, varför gör han det då?
  Varför lyssnar människor på en total lögnare som inte själv tror och lever vad han säger?

 • “Juan Joya Borja (born 5 April 1956)[1][2] is a Spanish comedian and actor known by the stage name El Risitas. He gained widespread popularity in 2015 thanks to a series of memes from a television interview from June 2007 on Jesús Quintero’s show Ratones Coloraos.”
  (Wikipedia)

  Här uppträder “El Risitas!” i en sketch som handlar om den svenska invandringspolitiken. (SVENSK TEXT):

  (Invandrare talar ut sanningen om naiva Sverige)

 • “Juan Joya Borja (born 5 April 1956)[1][2] is a Spanish comedian and actor known by the stage name El Risitas. He gained widespread popularity in 2015 thanks to a series of memes from a television interview from June 2007 on Jesús Quintero’s show Ratones Coloraos.”
  (Wikipedia)

  Här uppträder “El Risitas!” i en sketch som handlar om den svenska invandringspolitiken. (SVENSK TEXT):

  (Invandrare talar ut sanningen om naiva Sverige)

 • Ett kort personligt svar, på gränsen till off topic, på en lång kommentar:

  Jag är väldigt skeptisk till stora organisationer, även religiösa. Som sådan har jag lite haft fransyskan Simone Weil (engelska Wikipedias version är betydligt längre). Även om hon kom att betraktas som katolsk tänkare, det var hon som fick ateisten Sven Stolpe att bli kristen, tillhörde hon aldrig någon kyrka överhuvud taget. Hon var manisk rädd för det “sociala djuret” som lurade i alla typer av organisationer, partier, kyrkor, etc. I en kommentar till Jesu ord Varhelst två eller tre .. här inflikar hon “inte flera” .. är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. En synnerligen originell och oväntad tolkning av detta Jesu ord som brukar användas som argument för att man måste tillhöra en kyrka/församling för att räknas som kristen!

  • Jag välkomnar associativa kommentarer till de artiklar jag skriver, eftersom de ofta kan leda in till väldigt intressanta meningsutbyten som kan ge ett vidare perspektiv även på det tema artikeln fokuserar på!

   Den kloke Walter Veith framhåller att det finns över trettio tusen OLIKA kyrkor inom kristenheten, som var och en betonar sin egen särart och han menar att det är resultatet av att de infiltrerats i syfte att söndra.

   Avsikten med min artikelserie är att belysa en oerhört mäktig kyrklig organisation som till stor del verkar i hemlighet genom sina enorma MILITÄRA hemliga ordnar.

   Varför ska en kyrka, som säger sig vara kristen, överhuvudtaget behöva hemliga arméer?

   I Johannesevangeliet 18:20 står det:
   “Jesus sade: »Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet.”

   – Inte heller jag tillhör någon organiserad kyrka. Jag skulle gärna vilja det, men jag vill ha friheten att själv uttyda Bibeln, som är mitt rättesnöre.

   Det naturliga för en som är kristen anser jag vara att försöka leva enligt de kristna principer som Jesus visade oss genom sitt föredöme och sina ord. Det räcker. Och jag skulle önska att jag hade många människor i min närhet som skulle vilja läsa och samtala fridsamt om Bibeln, utan att strida om tolkningar.

   • Jag vill tacka dig Hans, för det du gör! Går igenom dina artiklar om katolska kyrkan och är just nu här, i kommentarsfälten. Kommer under 2022 då o då söka skicka korta och innehållsfulla kommentarer till dig, fortlöpande, när jag stöter på det som klickar inom mig! Jag är som sagt ingen akademiker överhuvudaget, utan snarare en enkel “fiskare”! Tänk vad viktigt det är att vi berikar varandra i tron på Kristus och det tycker jag verkligen du är ett föredöme i!
    God Jul o Gott nytt år!

    • God Jul och Gott Nytt År! önskar jag dig också,Mattias och jag ser fram emot att få ta del av dina fortsatta kommentarer.

     Jag är så glad att vi blir fler som börjar förstå att allt det onda som nu sker i världen är början på en förlösning, en befrielse, en oerhörd glädje!

     Tillsammans ger vi vidare av det hopp vi har funnit.

     Här är en alldeles ny övevblick över världens skeenden, som visar att vi står på tröskeln till den befrielsen:

     https://www.youtube.com/watch?v=Qox3hKlachg&list=PLdbXyyVfVp-7hBkVKQ3teqZDpkN3MQ4yz&index=95

     (Walter Veith – What’s Up Prof? (English)Amazing Discoveries Africa
     95/95)

    • Mattias, du skriver att du är en enkel “fiskare” och att det är viktigt att vi berikar varandra i tron på Kristus.

     Kristus var ju själv en enkel hantverkare till yrket och en av hans mest kraftfulla efterföljare, Petrus, var fiskare.

     Julen ska ju vara en kristen högtid sägs det, även om Jesus föddes vid en tid av året när herdarna var ute med sina djur och således inte kan ha varit i december. Traditionerna runt julen bygger istället på en mängd hedniska seder.

     Men vi kan ändå göra julen till en kristen högtid!

     Här är ett helt underbart föredrag om Jesu Kristi liv:

     https://www.youtube.com/watch?v=itaFeEJOrHI

     Lyssna och känn hopp och glädje komma!

     • Ursäkta om jag blir lite djup nu! Det finns nog ingen/inget i mitt liv som så involverat och engagerat mig så mycket som denne snickarson, Jesus och den kristna tron. Kampen har ju ofta varit att ta sig ur alla förfalskningar av Jesus och att finna vägen in i evangeliernas och apostlarnas Jesus.
      De egna förfalskningar i mitt eget sinne, är ändå de svåraste! Varje verklig sanningssökare längtar från djupet av sitt hjärta att få lära känna denna originella bild av Honom! Ju närmare och ju djupare vi dras till och in i originalet, ju mer får vi lära känna vårt ursprungliga, verkliga och sanna jag i Gud. Denna enfaldiga längtan mynnar så småning om i följande omutliga vilja i alla sanningsökares liv; att bli lik sin mästare i hjärta, själ och sinnelag. Detta är egentligen det alla innerst inne söker efter. Men denna outtömligt skatt ligger gömd i själens djup, i den pånyttfödda anden. “Ni måste bli födda på nytt”, säger Jesus, ja, födda av Gud, födda av Anden, och födda av hans ord….
      Något som också fascinerar mig oerhört mycket är alla bilder och liknelser i Bibeln, speciellt Uppenbarelsebokens grova kontra fina, vackra bildspråk! Den är likt ett konstverk där konstnären gör sitt allra yttersta för att både dölja och uppenbara, beroende på var vi står i vår andliga utveckling. Finns all anledning att återkomma till dess bilder och liknelser i våra kommentarer framöver. Eller så kan man behandla denna bok som prästen jag frågade i förtroende: “den skall du akta dig för”!

      • Rättelse i min text ovan: “Denna enfaldiga längtan mynnar så småningom ut i följande omutliga vilja i alla sanningsökares liv; att bli lik sin mästare i hjärta, själ och sinnelag”
       Det är jobbigt att vara valhänt och skriva på mobilen!

      • Ja, Mattias, jag kan troligen nu läsa samtliga kommentarer som du hittills gjort här.

       Ibland tar det tid
       innan kommentarer godkänns.

       Det beror nog på att redaktören för Newsvoice sett sig nödsakad att lägga in vissa “spärrord” i det automatiska kommentarsfiltret.

       Det är ord som anses vara särskilt kontroversiella och ett av dem är
       b-b-ln (komplettera detta stympade ord genom att foga in vokalerna “i” respektive “e” istället för bindesstrecken i det “farliga” ordet!).

       • Med vis o trygg hand leder du en novis, i en komplicerad värld. Längtar efter den dag då det rävaktiga politiska och religiösa spelet är över…..
        Tack då vet jag!

        • Du är så enormt välkommen här med dina insiktsfulla kommentarer, Mattias!

         Redaktören må ursäkta min indirekta kritik i min tidigare kommentar och jag vill tillägga att jag är fulllständigt övertygad om hans välvilja och ärlighet!

         Jag bugar för dina uppskattande ord, Mattias, men jag vill tillägga att
         den mycket sent eventuellt uppnådda vishet och trygghet jag nu möjligen fått föregåtts av koncentrerad dumhet och osäkerhet under många år. Tack ändå!

 • Ett kort personligt svar, på gränsen till off topic, på en lång kommentar:

  Jag är väldigt skeptisk till stora organisationer, även religiösa. Som sådan har jag lite haft fransyskan Simone Weil (engelska Wikipedias version är betydligt längre). Även om hon kom att betraktas som katolsk tänkare, det var hon som fick ateisten Sven Stolpe att bli kristen, tillhörde hon aldrig någon kyrka överhuvud taget. Hon var manisk rädd för det “sociala djuret” som lurade i alla typer av organisationer, partier, kyrkor, etc. I en kommentar till Jesu ord Varhelst två eller tre .. här inflikar hon “inte flera” .. är församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem. En synnerligen originell och oväntad tolkning av detta Jesu ord som brukar användas som argument för att man måste tillhöra en kyrka/församling för att räknas som kristen!

  • Jag välkomnar associativa kommentarer till de artiklar jag skriver, eftersom de ofta kan leda in till väldigt intressanta meningsutbyten som kan ge ett vidare perspektiv även på det tema artikeln fokuserar på!

   Den kloke Walter Veith framhåller att det finns över trettio tusen OLIKA kyrkor inom kristenheten, som var och en betonar sin egen särart och han menar att det är resultatet av att de infiltrerats i syfte att söndra.

   Avsikten med min artikelserie är att belysa en oerhört mäktig kyrklig organisation som till stor del verkar i hemlighet genom sina enorma MILITÄRA hemliga ordnar.

   Varför ska en kyrka, som säger sig vara kristen, överhuvudtaget behöva hemliga arméer?

   I Johannesevangeliet 18:20 står det:
   “Jesus sade: »Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet.”

   – Inte heller jag tillhör någon organiserad kyrka. Jag skulle gärna vilja det, men jag vill ha friheten att själv uttyda Bibeln, som är mitt rättesnöre.

   Det naturliga för en som är kristen anser jag vara att försöka leva enligt de kristna principer som Jesus visade oss genom sitt föredöme och sina ord. Det räcker. Och jag skulle önska att jag hade många människor i min närhet som skulle vilja läsa och samtala fridsamt om Bibeln, utan att strida om tolkningar.

   • Jag vill tacka dig Hans, för det du gör! Går igenom dina artiklar om katolska kyrkan och är just nu här, i kommentarsfälten. Kommer under 2022 då o då söka skicka korta och innehållsfulla kommentarer till dig, fortlöpande, när jag stöter på det som klickar inom mig! Jag är som sagt ingen akademiker överhuvudaget, utan snarare en enkel “fiskare”! Tänk vad viktigt det är att vi berikar varandra i tron på Kristus och det tycker jag verkligen du är ett föredöme i!
    God Jul o Gott nytt år!

  • Tack för dessa uppmuntrande ord, Ingvar, och tack för denna ytterst viktiga fråga!

   Över hela världen pågår ett intensivt arbete för att lägga alla religioner UNDER VATIKANENS LEDNING.

   Independent rapporterade redan år 2000 att det utgått ett dekret från Vatikanen som ger befallningen att Katolska kyrkan är alla kyrkors moder och fördömer uttrycket syster-kyrka:

   The Vatican has decreed that the Catholic Church is the “mother of all churches” and banned the term “sister churches” to describe other denominations, in two new documents that could harm Vatican efforts towards unity with other believers.
   https://www.independent.co.uk/news/world/europe/other-churches-are-no-sisters-of-ours-the-vatican-insists-699556.html

   Rysk-ortodoxa kyrkan har över 150 miljoner medlemmar och 2016 träffades påve Franciskus och ledaren för denna kyrka, Kirill
   Patriark av Moskva och hela Ryssland, under mycket högtidliga former för att underteckna dokument som förenar dessa båda gigantiska kyrkor:

   https://www.youtube.com/watch?v=gzcrpvsHQ3Q
   (Historic meeting between pope and Russian patriarch)

   De ortodoxa kyrkorna eller östortodoxa kyrkorna, ibland de bysantinskt ortodoxa kyrkorna är den näst största kristna kyrkogemenskapen i världen, med uppemot 300 miljoner anhängare.
   (Wikipedia)

   Här rapporteras om mötet mellan påven och Bartholomew I of Constantinople, som är denna kyrkas högsta ledare:

   https://www.youtube.com/watch?v=FDW2wsu7GGc
   (Pope Francis, Patriarch Bartholomew Unite Against ISIS | NBC News)

   Det är intressant att båda dessa möten sägs ha kommit till stånd genom massmorden på kristna av ISIS.

   Problem- reaction – solution…

   Jag kommer utförligare att gå in på den allt snabbare accelererande utvecklingen att lägga alla världens religioner under den Katolska kyrkan i en senare artikel.

   Och jag kommer även att ge en koppling mellan ISIS och Katolska kyrkan i ytterligare en annan artikel.

  • Tack för dessa uppmuntrande ord, Ingvar, och tack för denna ytterst viktiga fråga!

   Över hela världen pågår ett intensivt arbete för att lägga alla religioner UNDER VATIKANENS LEDNING.

   Independent rapporterade redan år 2000 att det utgått ett dekret från Vatikanen som ger befallningen att Katolska kyrkan är alla kyrkors moder och fördömer uttrycket syster-kyrka:

   The Vatican has decreed that the Catholic Church is the “mother of all churches” and banned the term “sister churches” to describe other denominations, in two new documents that could harm Vatican efforts towards unity with other believers.
   https://www.independent.co.uk/news/world/europe/other-churches-are-no-sisters-of-ours-the-vatican-insists-699556.html

   Rysk-ortodoxa kyrkan har över 150 miljoner medlemmar och 2016 träffades påve Franciskus och ledaren för denna kyrka, Kirill
   Patriark av Moskva och hela Ryssland, under mycket högtidliga former för att underteckna dokument som förenar dessa båda gigantiska kyrkor:

   https://www.youtube.com/watch?v=gzcrpvsHQ3Q
   (Historic meeting between pope and Russian patriarch)

   De ortodoxa kyrkorna eller östortodoxa kyrkorna, ibland de bysantinskt ortodoxa kyrkorna är den näst största kristna kyrkogemenskapen i världen, med uppemot 300 miljoner anhängare.
   (Wikipedia)

   Här rapporteras om mötet mellan påven och Bartholomew I of Constantinople, som är denna kyrkas högsta ledare:

   https://www.youtube.com/watch?v=FDW2wsu7GGc
   (Pope Francis, Patriarch Bartholomew Unite Against ISIS | NBC News)

   Det är intressant att båda dessa möten sägs ha kommit till stånd genom massmorden på kristna av ISIS.

   Problem- reaction – solution…

   Jag kommer utförligare att gå in på den allt snabbare accelererande utvecklingen att lägga alla världens religioner under den Katolska kyrkan i en senare artikel.

   Och jag kommer även att ge en koppling mellan ISIS och Katolska kyrkan i ytterligare en annan artikel.

 • Tack för en intressant fortsättning om Katolska kyrkan. Det är otäckt att få svart på vitt hur de stora globala krafterna samarbetar för att inför den nya världsordningen.Aatt man lindar in det så vackert att så många köper budskapet och tycker att det är rätt och riktigt.

  Apropå hjärntvätt såg jag av nyfikenhet på Dokument utifrån igår om Biden och Trump på Svt (Vägen till Vita huset). Jag tänkte att den skulle vara vinklad men aldrig trodde jag att den skulle vara SÅ uppenbart snedvriden som den var. Jag såg inte hela men en bra stund. Den fick mig verkligen att tänka. Om man kan visa en så uppenbart skev bild av verkligheten (inte ETT positivt ord sas om Trump vad jag hörde iaf) och folk inte reagerar på det då betyder det att tillräckligt många är väldigt hjärntvättade. Så effektivt hjärntvättade att de själva inte förstår att det är det. Och det var en otäck insikt.

  Vad är värre att bo i Kina och veta om att man leds av en totalitär regim som censurerar och vinklar information eller att bo i Sverige och tro att man serveras objektiv information av oberoende media men i själva verket vara utsatt för rena rama propagandan? Det senare är väldigt svårt att bemöta och skydda sig ifrån, för det finns ju inte. Jag är lite betryckt idag.

  • Tack till dig, Agneta!

   Ja, det är lätt att bli betryckt. Men vi ska lyfta upp våra huvuden! Det uppmanas vi att göra i Lukasevangeliets 21 kapitel: ”Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

   Men i väntan på ett sådant ingripande, som jag innerligt hoppas på, anser jag att vi ska kämpa med all den kraft vi kan uppbåda i den situation som vi befinner oss i.

   I Kina är Agenda 2030 uppenbarligen i stort sett genomförd. Diktaturen är på plats. Människor kontrolleras minutiöst via teknologi. De flesta bor i “smarta” Mega-städer med kameror som registrerar allt de gör. Många av dem är inhysta i små “boxar” i enorma byggnader och de tillbringar större delen av sin tid med att vara kuggar i den produktion av varor och tjänster som gynnar eliten. De har berövats sin frihet in på bara kroppen.

   Vi här har ännu möjlighet att kämpa emot!

 • Tack för en intressant fortsättning om Katolska kyrkan. Det är otäckt att få svart på vitt hur de stora globala krafterna samarbetar för att inför den nya världsordningen.Aatt man lindar in det så vackert att så många köper budskapet och tycker att det är rätt och riktigt.

  Apropå hjärntvätt såg jag av nyfikenhet på Dokument utifrån igår om Biden och Trump på Svt (Vägen till Vita huset). Jag tänkte att den skulle vara vinklad men aldrig trodde jag att den skulle vara SÅ uppenbart snedvriden som den var. Jag såg inte hela men en bra stund. Den fick mig verkligen att tänka. Om man kan visa en så uppenbart skev bild av verkligheten (inte ETT positivt ord sas om Trump vad jag hörde iaf) och folk inte reagerar på det då betyder det att tillräckligt många är väldigt hjärntvättade. Så effektivt hjärntvättade att de själva inte förstår att det är det. Och det var en otäck insikt.

  Vad är värre att bo i Kina och veta om att man leds av en totalitär regim som censurerar och vinklar information eller att bo i Sverige och tro att man serveras objektiv information av oberoende media men i själva verket vara utsatt för rena rama propagandan? Det senare är väldigt svårt att bemöta och skydda sig ifrån, för det finns ju inte. Jag är lite betryckt idag.

  • Tack till dig, Agneta!

   Ja, det är lätt att bli betryckt. Men vi ska lyfta upp våra huvuden! Det uppmanas vi att göra i Lukasevangeliets 21 kapitel: “Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.”

   Men i väntan på ett sådant ingripande, som jag innerligt hoppas på, anser jag att vi ska kämpa med all den kraft vi kan uppbåda i den situation som vi befinner oss i.

   I Kina är Agenda 2030 uppenbarligen i stort sett genomförd. Diktaturen är på plats. Människor kontrolleras minutiöst via teknologi. De flesta bor i “smarta” Mega-städer med kameror som registrerar allt de gör. Många av dem är inhysta i små “boxar” i enorma byggnader och de tillbringar större delen av sin tid med att vara kuggar i den produktion av varor och tjänster som gynnar eliten. De har berövats sin frihet in på bara kroppen.

   Vi här har ännu möjlighet att kämpa emot!

 • Tack för din uppskattning, Kjell!

  Ja, den globala djupa staten har lyckats med allt, nästan. Hypnosen eller hjärntvätten är i högsta grad påtaglig. Idag tjafsar vi om nålsögon men låter kameler ströva fritt och förstöra vår framtid…

  Agenda 21, Agenda 2030, World Economic Forum, Fratelli Tutti… – det ena dokumentet efter det andra av världshärskarna skriver oss på näsan att vi snart inte ska få äga någonting.

  Och reaktionen…?

 • Tack för din uppskattning, Kjell!

  Ja, den globala djupa staten har lyckats med allt, nästan. Hypnosen eller hjärntvätten är i högsta grad påtaglig. Idag tjafsar vi om nålsögon men låter kameler ströva fritt och förstöra vår framtid…

  Agenda 21, Agenda 2030, World Economic Forum, Fratelli Tutti… – det ena dokumentet efter det andra av världshärskarna skriver oss på näsan att vi snart inte ska få äga någonting.

  Och reaktionen…?

 • Intressant analys av en maktpelare i det globalistiska templet, tack Hans. Mercola har sammanfattat hur framtiden kommer se ut 2030 om ingenting görs. Läget är allvarligt, har aldrig tidigare varit med om ett sådant läge vi har i Sverige.
  Den globala djupa staten har lyckats med allt, nästan. Hypnosen eller hjärntvätten är total. Idag tjafsar vi om nålsögon men låter kameler ströva fritt och förstöra vår framtid, de har verkligen lyckats lura oss alla. Med vad? Jag det vill jag gärna höra från er som läser denna artikel, hur har de lyckats med detta? Och hur tar vi oss ur denna räxsax.

  Läs Mercola och förundras hur påhittiga de är, men de ska inte lyckas det får de inte göra helt enkelt.
  Vägra Virusmyten
  Vägra Testning
  Vägra Masker
  Vägra Nedstängningar
  Vägra Vaccinering

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-global-takeover.aspx

 • Intressant analys av en maktpelare i det globalistiska templet, tack Hans. Mercola har sammanfattat hur framtiden kommer se ut 2030 om ingenting görs. Läget är allvarligt, har aldrig tidigare varit med om ett sådant läge vi har i Sverige.
  Den globala djupa staten har lyckats med allt, nästan. Hypnosen eller hjärntvätten är total. Idag tjafsar vi om nålsögon men låter kameler ströva fritt och förstöra vår framtid, de har verkligen lyckats lura oss alla. Med vad? Jag det vill jag gärna höra från er som läser denna artikel, hur har de lyckats med detta? Och hur tar vi oss ur denna räxsax.

  Läs Mercola och förundras hur påhittiga de är, men de ska inte lyckas det får de inte göra helt enkelt.
  Vägra Virusmyten
  Vägra Testning
  Vägra Masker
  Vägra Nedstängningar
  Vägra Vaccinering

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-global-takeover.aspx

 • En nyttig läsning, särskilt för de besvikna lutheraner som hoppas att Katolska kyrkan utgör ett vettigt alternativ. Tack Hans.

  • Tack, Anna!

   Besvikna lutheraner är inte sällan ett resultat av Katolska kyrkans maktövertagande – genom infiltration eller direkt.

   I Sverige har Katolska kyrkan den svenska kristenheten i ett järngrepp, vilket jag kommer att ge belägg för i en kommande artikel.

 • En nyttig läsning, särskilt för de besvikna lutheraner som hoppas att Katolska kyrkan utgör ett vettigt alternativ. Tack Hans.

  • Tack, Anna!

   Besvikna lutheraner är inte sällan ett resultat av Katolska kyrkans maktövertagande – genom infiltration eller direkt.

   I Sverige har Katolska kyrkan den svenska kristenheten i ett järngrepp, vilket jag kommer att ge belägg för i en kommande artikel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *