Katolska kyrkan granskas – Del 2 – Kyrkans och FN:s gemensamma agenda

publicerad 24 oktober 2020
- av Hans Dahl
Sankt Peterskyrkan, Vatikanen, Rom. Foto: Alberto Luccaroni. Licens: CC BY-SA 3.0

GRANSKNING & DEBATT. I den första delen - av en omfattande granskning av Katolska kyrkan, som jag har för avsikt att genomföra - konstaterade vi att Katolska kyrkan innehar ett landägande fördelat över hela jorden, som motsvarar ytan av Sverige och Finland tillsammans - och att det inkluderar ägandet av mängder med fastigheter. Jag gör även en historisk återblick på hur Katolska kyrkan kommit att bli förmodligen världens rikaste bland de allra rikaste.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas - Del 1 - Makt och rikedom | Sankt Peterskyrkan, Vatikanen, Rom. Foto: Alberto Luccaroni. Licens: CC BY-SA 3.0. Peterskyrkan är uppkallad efter aposteln Petrus, som led martyrdöden omkring år 64 e.Kr. och som antas ha blivit begravd på denna plats.

Den historiska genomgången nådde fram till senmedeltiden och kommer att fortsättas i en senare del, där fokus kommer att ligga på framväxten av jesuitorden och några andra katolska ordnar av militär och hemlig karaktär.

I del 2 tänker jag påbörja en granskning av Katolska kyrkans inställning till några av de agendor som FN just nu håller på med att genomföra, nämligen:

 • Migrationsagendan,
 • Klimatagendan,
 • Coronagendan och
 • Agenda 2030.

I del 2 sker en granskning av Migrationsagendan och Klimatagendan. I nästa del kommer jag att fortsätta med att skärskåda FN:s nu löpande stora agendor genom att närmare betrakta Coronaagendan och Agenda 2030.

Senare kommer jag även att visa på likheten mellan Sovjetunionens stadgar, emblem, finansiering och syften med FN:s stadgar, emblem, finansiering och syften, vilket jag hoppas explicit kanske kan leda till att läsarna av denna kommande artikel funderar över möjligheten att FN i själva verket är en fortsättning av de strävanden som gjordes att via Sovjetunionen  införa en världsomfattande diktatur. Jag tänker då även redogöra för hur FN uppstod och vilka "arkitekter" som gjorde "ritningarna" till FN, vilket ytterligare kommer att belysa kopplingen mellan Katolska kyrkan och Förenta Nationerna.

Migrationsagendan

Många svenskar har tappat förtroendet för den svenska statsledningens sätt att handskas med den allt mer ökande migrationen, som ägt rum under senare år. "Godhets"-argumenten är utslitna och klan-styrda getton i städernas utkanter med hög vålds-potential har lett till att allt fler frågar sig vilka krafter som i själva verket ligger bakom denna genomgripande strukturella omdaning av vårt lands etnicitet, ekonomi och rättssäkerhet.

Är denna förvandling av Sverige enbart ett resultat av dåraktiga, naiva ledares medömkan med människor från fjärran länder som söker en bekvämare form av försörjning på vår bekostnad? är en fråga jag allt oftare hört svenskar uttala under senare år. Nej, inte alls! brukar jag svara. Det är en mycket medveten politik som stakades ut för många år sedan.

Här följer en redovisning för de avtal om invandring den svenska statsledningen ingått med FN och andra aktörer samt för ändringar av Sveriges grundlag som genomförts i syfte att främja immigrationen. Redovisningen bygger på en sammanställning gjord av bloggaren Göran Åkesson, som listar upp och kommenterar hela raden av alla de avtal om invandring till Sverige som svenska ledare skrivit under bakom ryggen på det svenska folket ända sedan sjuttiotalet fram till nu. Denna sammanställning skickades in i oktober 2018 som en kommentar till Peter Krabbes krönika ”Det sovande folket” och låg sedan till grund för den efterföljande krönikan ”Landsförräderiet”. (1)

Beslut i riksdagen av Proposition 1975:26 den 27 februari 1975, föreslagen av Olof Palme & Anna Greta Leijon. Dess tre delmål och riktlinjer; jämlikhetsmålet (A), valfrihetsmålet (B) och samverkansmålet (C), betyder att: Invandrare ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som befolkningen i övrigt, enkelt uttytt som att invandrare har rätt till samma sociala förmåner som den infödda befolkningen utan kvalificering.

Medlemmar av språkliga minoriteter, bosatta i Sverige, bör genom samhällsinsatser ges möjligheter att själva välja i vilken grad de vill behålla och utveckla sin ursprungliga kulturella och språkliga identitet, enkelt uttytt invandrargrupper bestämmer själv om de vill integreras eller inte och staten ska underlätta utanförskap genom särskilda insatser – och legaliserar därigenom framväxten av religions- och klanbaserade enklavisering av förortsområden som något eftersträvansvärt.

Invandrar- och minoritetsgrupper ska upplevas som likvärdiga parter i samhället, engageras för samhällsfrågor och måste bli delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation, utan någon kvalificering, enkelt uttytt borde staten tillåta shariabaserade beslut i sociala frågor för grupper med viss religionstillhörighet.

Barcelonadeklarationen och efterföljande associationsavtal inom Euromed (senare Medelshavsunionen 2008 mellan 48 stater) från 1995 och framåt. Eftersom EU är fördragspart är dessa att betrakta som integrerade och tvingande förordningar för medlemsländerna. Socialdemokraternas Lena Hjelm Wallén var närvarande svensk representant vid undertecknandet av B-deklarationen.

Fördragstexterna stipulerar, i förenklad form:

 • Det europeiska territoriet ska öppnas för ickebegränsad migration från Mellanöstern och Nordafrika.
 • Medlemsstaterna ska underlätta för religiösa grupper (läs islam) att få inflytande över samhällsutvecklingen.
 • Medier ska framhålla det positiva i migration och avstå från att informera om negativa konsekvenser av migrationen.

Vi känner här igen en del av Agenda 2030 och kommande migrationsdekret från FN.

Implementeringen i Sverige har skett genom dels Socialdemokraternas Bommersvik-överenskommelse med muslimska organisationer om inflytande 1999, dels Moderaternas migrationavtal med MP, dels MSM:s cementerande trånga åsiktskorridor och förföljelse av oliktänkande.

Den svenska ratificeringen av Lissabonfördraget den 10 dec 2008, beslutat med enkel majoritet, EUs tredje konstitution och den hittills mest överstatliga. I princip avhänder sig den svenska riksdagen sitt beslutsfattande i helt avgörande samhällsfrågor till EU byråkratin. Konstitutionsutskottets godkännande och icke-erinran är som ett hånleende mot svenska folket.

Lissabonfördraget bestämmer:

 • Exklusiv befogenhet för EU: konkurrensregler, monetär politik (för EURO- länder), fiskeri- och handelspolitik.
 • Delad befogenhet, dvs när EU fattat politik inom följande områden gäller denna, svenska regler upphör genast och egna regler kan inte beslutas: socialpolitik, jordbruk, miljö, konsumentskydd, transportregler, energipolitik, förordnanden kring frihet, säkerhet, rättvisa samt folkhälsa.

Den svenska portalparagrafen om folksuveränitet blev därmed avskaffad.

Grundlagsändringen av Regeringsformen 2010, framdriven av Reinfeldt-ministären, slutligen beslutad 24 nov 2010. I den förklaras att ‘Sverige är medlem i EU’, ett rent beställningsverk av EU byråkratin för att försvåra EU-utträde. I den grundlagen befästes i 10 kap. 3$ ang. Internationella överenskommelser och mellanfolkliga avtal att ‘regeringen kan avstå från att inhämta riksdagens godkännande till ett sådant avtal om rikets intressen kräver det’; istället ska överläggningar då ske med Utrikesnämnden innan överenskommelse ingås. Dessbättre kan uppsägning av dylika avtal ske på samma sätt.

 • FN:s Agenda 2030, undertecknat av Sverige och flertalet övriga medlemsländer hösten 2015.
 • The New York Declaration for Refugees and Migrants, 2016.
 • Marrakesh deklarationen, som avser immigration från Afrika, har samtliga länder i EU utom Ungern undertecknat i maj 2018.

Och som grädde på moset skickade Stefan Löfven i december 1918 en av sina underlydande till Marrakech i Marocko för att skriva under det senaste avtalet:

 • FN:s migrationsöverenskommelse som följd av Agenda 2030, GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION, vilket verkligen öppnar slussarna! (2)

Vilken inställning har Katolska kyrkan till MIGRATIONEN?

Så här skriver Expressen om påven Franciskus:

"Franciskus fortsatte julaftonstalet med att även gå hårt åt flera av världens politiska ledare och menade att många av de flyktingar som tvingas fly i dag flyr från ledare som "inte ser några problem med att spilla oskyldigt blod".Påve Franciskus förklarade vidare att det den religiösa övertygelsen kräver att utländska medborgare ska vara välkomna överallt i världen." (3)

"Nu tar påven med sig tolv flyktingar hem till Vatikanstaten, bekräftar Vatikanen, samtidigt som påven uppmanar Europa att omfördela de tusentals flyktingarna som är kvar i Grekland", skriver Aftonbladet. (4)

Vad generöst av påven! Ägaren till landområden med en sammanlagd yta som motsvarar Sverige och Finland tar hand om tolv flyktingar - och får stora rubriker för sin människokärlek och generositet! Resten tycker han att andra nationer ska ta hand om.

I den nuvarande påvens tredje encyklika (förr benämndes de ”bullor”), Fratelli tutti, står det:

”If every human being possesses an inalienable dignity, if all people are my brothers and sisters, and if the world truly belongs to everyone, then it matters little whether my neighbor was born in my country or elsewhere.”

Och som rubrik till kapitel 4 i samma encyklika finner vi följande ord: ”A HEART OPEN TO THE WHOLE WORLD” (5)

Någon som kommer att tänka på en viss svensk statsminister, som rikligt belönades med en formell anställning i en av världens största banker med en årsinkomst överstigande motsvarande 20 miljoner kronor för sina insatser att öppna upp Sverige för okontrollerad invandring?

Klimatagendan

Den som fortfarande inte genomskådat FN:s klimatagenda bör läsa Jacob Nordangårds bok "Rockefeller - En Klimatsmart Historia" och "Klimatkarusellen" av Elsa Widding samt ta del av någon av de många utförliga och avslöjande granskningar av denna agenda som finns på den alternativa TV-kanalen SwebbTV samt på Lars Berns blogg.

Här är en kort lista över några av de syften som ligger bakom Klimatagendan, enligt min mening:

 1. Upprättandet av ett världsomfattande regelverk som står över nationella lagar.
 2. Genom detta världsomfattande regelverk kunna styra den tekniska och ekonomiska utvecklingen i olika delar av världen.
 3. Handeln med ”utsläppsrätter” är enormt lönsam – för dem som kasserar in!
 4. Klimat-agendan fokuserar på ett icke-problem och tar på så vis människors uppmärksamhet från verkliga globala – och nationella - problem.
 5. Klimat-agendan ger en ursäkt för extra-beskattning av allt som är ”fossilt”.
 6. Nationerna ”mjölkas” på mångmiljardbelopp till FN och andra överstatliga organisationer via avgifter för ”klimatåtgärder”.
 7. Klimat-agendan är en väg mot ett globalt styrelseskick, där alla jordens människoskaror är underordnade dem som gör upp reglerna.

Påven uppmanar gång på gång samtliga sina över 1,2 miljarder medlemmar i Katolska kyrkan - samt alla även alla andra - att strikt följa Klimatagendan:

"Påven om klimatet: Dags att regeringarna tar ansvar", skriver Vatican News. (6)

"Påve Franciskus uppmanar världens politiker att bekämpa klimatförändringarna, enligt nyhetsbyrån Reuters ”Regeringarna kommer att ha ansvar för att visa den politiska viljan att ta till drastiska åtgärder”, skriver påven inför FN:s stundande toppmöte om klimat." (7)

Påven om klimatet: "Alla regeringar borde anstränga sig", skriver Katolskt Magasin (8) och även alla andra katolska ledare har under de senaste decennierna varit strängt sysselsatta med att predika väder och klimat och hot om "nära förestående" världsundergång på grund av ökande koldioxidhalt över hela världen - i sina kyrkor och i alla sina TV-kanaler, tidskrifter och andra forum.

Text: Hans Dahl

Referenser

  1. https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/10/13/landsforraderiet/
  2. https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-skriver-under-fns-kritiserade-migrationsavtal-/
  3. https://www.expressen.se/nyheter/pavens-vadjan-for-varldens-flyktingar/
  4. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6l1qV/paven-tar-med-flyktingar-hem
  5. Fratelli tutti, §125
  6. https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2019-05/paven-om-klimatforandring-dags-for-regeringarna-att-ta-ansvar.html
  7. https://www.expressen.se/nyheter/klimat/pavens-klimatuppmaning-till-politikerna-drastiska-atgarder/
  8. https://www.katolsktmagasin.se/2018/07/07/paven-om-klimatet-alla-regeringar-borde-anstranga-sig/