Svenska vaccinationsviljan näst sämst av 8 testländer i Europa

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 oktober 2020
- Torbjörn Sassersson
Klienter diskuterar med en läkare om tvångsvaccinering - Bild: Crestock.com
Svenska vaccinationsviljan näst sämst av 8 testländer i Europa. Bild: Crestock.com
Temabild: Diskussion med en läkare. Personerna har inget med artikelns text att göra. Bild: Crestock.com

VACCINDEBATT. 59% i Sverige vill vaccinera sig mot Covid-19 när ett vaccin blir klart, enligt en studie som LäkemedelsVärlden skriver om. Det handlar om åtta europeiska länder som deltar. Forskare studerar den svenska vaccinationsviljan vilken minskat under coronakrisen. Sverige är näst sämst i klassen av de undersökta länderna. ”Bara i Frankrike var andelen som vill vaccinera sig lägre”.

Text: Torbjörn Sassersson

Docent Fredrik Stiernstedt som är en av forskarna vid Södertörns högskola som arbetar med projektet, säger att:

”viljan att vaccinera sig mot det nya coronaviruset är stor i Sverige. Men den verkar minska något över tid”. Han säger vidare: ”för att förstå vad minskningen kan bero på, behöver vi titta på vad som hände i samhället kring mätperioderna.”

LäkemedelsVärlden skriver att den femtedel av de svenska deltagarna som säger nej till ett Covid-19-vaccin uppger ”rädsla för biverkningar” och att man ”inte litar på att vaccinet kommer att vara tillräckligt säkert”.

”Det är väldigt få som inte litar på vacciner i allmänhet utan det verkar vara just det här vaccinet som vissa är oroliga för”, säger Fredrik Stiernstedt.

En sak som forskarna och skribenten på LäkemedelsVärlden helt verkar missa är att människor förmodligen tagit till sig information om att de pågående försöken att ta fram säkra Covid-19-vaccin misslyckats. Medier och vaccinproducenter har skrivit om neurologiska skador och dödsfall där testvacciner kan vara den direkta orsaken. Detta har naturligtvis skapat nervositet hos den stora skaran av vaccintroende människor.

”Av drygt 1 000 svenska studiedeltagare svarade i september 59 procent att de skulle vara villiga att ta ett vaccin mot covid-19. Det är en lägre andel än i maj då 65 procent var intresserade av att vaccinera sig. Andelen som inte ville vaccinera sig ökade från 14 till 19 procent mellan de två undersökningstillfällena.” – Helene Wallskär, LäkemedelsVärlden

Hela 7% av de tillfrågade i Sverige är helt emot vacciner.

De länder som deltar är förutom Sverige: Tyskland, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Portugal och Italien. Sverige med sina 59 procent ligger under genomsnittet på cirka 68 procent och endast Frankrike (55,6 procent) ligger lägre än Sverige. Detta antyder att informationen om risker med vacciner nått fram till boende i Sverige. Många har fortfarande minnet av den stora vaccinskandalen från 2009 när många unga, men sannolikt även äldre, fick den neurologiska sjukdomen narkolepsi.

NewsVoice avslöjade hur ett laboratorium på KTH i samarbete med en svensk läkare upptäckt extremt höga halter av tenn och arsenik i svininfluensavaccinet Pandemrix. Om det i sig orsakade narkolepsifallen är inte känt eftersom varken vaccintillverkaren GlaxoSmithKline, Läkemedelsverket eller någon annan ansvarig institution undersökte orsakssammanhanget. Istället lades locket på, vilket en rekvirerad mail-konversation mellan läkaren och Läkemedelsverket visade.

Den svenska vaccinationsviljan styrs av kunskap

Åter till den minskade svenska vaccinationsviljan att ta ett kommande Covid-19-vaccin.

”Vi har ännu inte analyserat vad som kan vara förklaringen till skillnaderna mellan länderna. Vanligtvis brukar låg vaccinationsvilja vara kopplad till låg tillit till medier och myndigheter. Men detta stämmer inte in på Sverige som generellt sett är ett högtillitsland med exceptionellt högt förtroende för regeringen, myndigheter och medier”, säger Fredrik Stiernstedt.

Uppfattningen att boende i Sverige har ett exceptionellt högt förtroende för regeringen, myndigheter och medier, stämmer knappast. Det brukade vara så, men Sverige är ett land med exceptionell hög andel invandring och vad som framkommer när NewsVoice samtalar med migranter och etablerade nysvenskar är att dessa saknar ett högt förtroende för regeringar, myndigheter och medier i sig. Dessa personer är medvetna om hur korruption styrt de samhällen de lämnat. De har upptäckt att det inte är mycket bättre i Sverige. Korruptionen har en annan design i Sverige, men lögnerna är de samma, säger de.

Enkätstudien ställde frågor om vaccinationsviljan och människors tillit till medier och samhällsinstitutioner under coronakrisen. Svaren visar att vaccinationsviljan påverkas av medievanor och tillitsfrågor. De som inte vill vaccinera sig läser i högre grad sociala medier. Begreppet ”sociala medier” brukar dock tyvärr missbrukas som en chimär för de nya nätmedierna, vars betydelse vissa personer försöker förminska.

Slutligen skriver Helene Wallskär på LäkemedelsVärlden att Fredrik Stiernstedt överraskats av att personlig erfarenhet av Covid-19 inte tycks påverka den svenska vaccinationsviljan. Stiernstedt säger:

”Vi trodde att det skulle spela en större roll om man själv, familjemedlemmar eller vänner varit drabbade av sjukdomen. Men det ser inte ut att ha någon effekt alls på benägenheten att vaccinera sig.”

Varför skulle detta vara överraskande? Skolbarn på mellanstadiet vet att en genomgången influensa leder till en naturlig immunitet. En immunitet kan betraktas som en ”vaccinering”. Redan i början på coronakrisen uppgavs att SARS-Cov-2 var ett nytt (novel) coronavirus som människor saknade beredskap för (förutom våra fantastiska immunförsvar förstås), men att en genomgången covidinfluensa skulle ge oss ett bra grundförsvar när ”covidviruset”, som alla andra virus, muterar till nya former.

Frågan är slutligen hur meningsfullt det är för vaccinationsindustrin att jaga efter det perfekta vaccinet som ska rädda världen från framtida coronavirus? Virus muterar flera gånger per år medan det tar flera år för ett vaccin att framställas, testas, masstillverkas och distribueras över hela världen. Så fort vaccinerna kommit ut på banan har de hamnat i underläge om de överhuvudtaget fungerar.

Det nya svaret på detta moment-22 är genvaccin, men dessa fungerar inte och har orsakat neurologiska skador hos frivilliga försökspersoner som signerat kontrakt för att skuldbefria läkemedelsbolagen vid skada.

Antalet Covid-19-fall minskar igen

Covid-19-statistik tom 26 okt 2020.
Covid-19-statistik tom 26 okt 2020. Källa

Populationen ”vaccinerar” sig själv genom att ha Covid-19 och följden blir naturlig flockimmunitet. Inget vaccin i världen kan tillskrivas detta tillfrisknande som nu sker, men historien visar att så fort vacciner kommit ut på världsmarknaden kommer även narrativet att det var vaccinerna som räddade oss. 

Kom ihåg att först alltid läsa om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida. Kom sedan tillbaka till NewsVoice och läs mer.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq