USA-valet 2020 kan forma USA och Väst i generationer – Dan Ahlmark analys

publicerad 26 oktober 2020
- av Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

POLITIK & ANALYS. Ekonomen Dan Ahlmark har analyserat Demokraternas valmanifest. Ahlmark tror att Demokraterna försöker skaffa sig en stabil maktposition under lång tid. USA-valet 2020 kan vara av fundamental betydelse för USA:s och västländernas framtid. Ska Väst fortsätta på en utstakad väg mot politisk globalisering och ekonomisk stagnation eller får Trump chansen att bromsa det och istället göra USA till ett politiskt föregångsland?

Text: Dan Ahlmark | Twitter: #USAvalet2020

Bara mindre delar av det demokratiska valmanifestet inför presidentvalet i USA har uppmärksammats och också betonats av Joe Biden och Kamala Harris. Manifestet är generellt skrivet på ett föga engagerande sätt och har skjutits i bakgrunden. Sådana program är heller inte bindande för partiets representanter men är väsentliga, eftersom de allmänt utpekar inriktningen av partiets kommande politik.

Årets version är det mest radikala och det tydligaste tecknet på den maktförskjutning och vänstervridning, som skett inom partiet (1). För att få Bernie Sanders många anhängare att rösta i november förhandlade därför Joe Bidens och Bernie Sanders falanger med varandra innan partikonventet för att komma överens om politiken på olika områden.

Vi får då inte glömma att Bernie Sanders inte ens är en medlem i demokratiska partiet utan har alltid varit en traditionell kommunist, som kallar sig ”demokratisk socialist”. Sex av dessa ”unity forces” gav sedan de överenskomna rekommendationerna till konventets plattformskommitte’.

Manifestet är fyllt med runda ord – honnörsord – och översvämmat av ”goda” avsikter men saknar genomgående konkreta kvantitativa mål. Det hela presenteras inom en ram, som falskt beskriver USA:s utveckling under Barack Obama respektive Donald Trump, men innehållet består huvudsakligen av en uppsättning önskemål och uppsåt typiska för vänstern.

NewsVoice: Sexfällor, spionage, mutor, mediakontroll – Så ska Kina splittra USA

Med tanke på de stora misslyckanden Demokraterna uppvisar i de städer och områden Demokraterna styrt i flera generationer, syns många mål lätt löjliga. Frånvaron av mera specificerade sådana beror nu troligen på, att de mer moderata och de radikala medlemmarna inte kunnat enas (och man ville inte ha uppslitande strider före partikonventet), eller att partiet inte ville visa sina egentliga mål. Innebörden av detta är, att allt kommer att bero på implementeringen av olika policies.

Det allmänna intrycket av manifestet är dock, att människors ansvar för sina liv och sin situation allmänt begränsas, och att det offentliga tar över allt mera inflytande. USA förvandlas till en europeisk välfärdsstat, men sannolikt med klarare socialistiska inslag.

Utifrån manifestets formuleringar kan man bygga ett tätt nätverk av regleringar över hela samhället, och detta just efter att Donald Trump frigjort landets ekonomi från många tidigare - och därmed lösgjort en del av USA:s potentiella energi. Nedan kommenteras vissa väsentliga inslag i manifestet.

NewsVoice: Dan Ahlmark: Därför har valprognoserna ofta fel i USA-val

Joe Biden, Donald Trump och Bernie Sanders
Joe Biden (foto: Public Domain), Donald Trump (foto: Shealah Craighead, Public Domain) och Bernie Sanders (foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Demokraterna vill cementera sin maktställning i USA-valet 2020

En rad händelser sedan 2016 har visat, att Demokraterna inte längre accepterar demokratiska val, som går dem emot. Säkerhetstjänsternas, FBI:s och Obama-administrationens åtgärder före och efter det valet fram till maktöverförandet 2017, Russia Collusion-kampanjen efter Trumps tillträde, fortsatt undergrävande av Trump inom den federala förvaltningen, medias (90-95 % av dessa) dagliga attacker i snart fyra år, riksrättsåtalet med mera vittnar om det.

Det finns klara indikationer på, att det demokratiska partiet nu genom att erövra presidentposten i USA-valet 2020 avser att åstadkomma en historisk maktförändring och en stabil kontinuerlig maktposition för demokraterna under flera generationer framåt.

Viktiga komponenter i detta är följande:

1a) Demokraterna vill öka den legala invandringen med troligen höga årliga volymer och gällande sådana invandrare, som naturligen blir beroende av bidrag under lång tid (naturliga vänsterväljare).

1b) Demokraterna naturaliserar de illegala invandrare, som redan befinner sig i USA (2). Det gäller några tiotals miljoner människor, som sedan tacksamt mestadels kommer att rösta på demokraterna under generationer framöver.

1c) Demokraterna underlättar inströmning av nya illegala invandrare genom att vägra fullfölja Trumps mur mot Mexiko och på olika sätt hindra avvisning, upptäckt och utvisning av dagens och kommande illegala invandrare.

Valmanifestet innehåller en rad olika punkter och åtgärder, som kommer att underlätta genomförandet av en sådan politik. Demokraterna avser helt enkelt att skaffa sig en stabil majoritet, som gör att man lämnar dagens 50-50 % ställning i opinionen.

2) I manifestet finns inte nämnt sådana konstitutionella åtgärder man kanske kommer att försöka genomföra för att ta bort hinder för sin maktutövning. En är att öka antalet ledamöter i Högsta domstolen och t ex gå från 9 till 15 (3). Därmed elimineras många hinder, som konstitutionen annars skulle sätta för  partiets politik. Försök att avsluta elektorskollegiet och låta presidentvalet avgöras av antalet röster nationellt utan hänsyn till fördelning på delstater är ett annat. Delstatsstatus för District of Columbia (stöds av valmanifestet) och Puerto Rico ger fyra nya demokratiska senatorer osv.

3) Omfånget av det kommande valfusket och användningen av suspekt ballot-harvesting blir tecken på partiets avsikt att inte följa konstitutionen.

4) I manifestet finns andra åtgärder som exempelvis, att alla arbetstagare måste betala avgift till fackföreningar, som fått majoritet på arbetsplatsen. Fackföreningarna tillhör de största ekonomiska bidragsgivarna till demokratiska partiet, och en nedgång i bidrag (beroende på minskningen av fackföreningarnas  medlemsantal) har drabbat partiet och den attack mot självständiga egenföretagare, som inletts i Kalifornien och stärker fackföreningarna, kan få federalt lagstöd (4).

NewsVoice: Project Veritas avslöjar valfusk för demokratiskt parti i Minnesota

Ytterligare punkter

KLIMATET. Manifestet föreslår, att USA ska återgå till godkännande av Parisavtalet. Fossil energi ska elimineras inom trettio år och stora steg vara tagna inom femton, vilket Joe Biden också bekräftade i sista valdebatten. Detta leder i sig till en komplett omvandling av amerikansk energiindustri, vilket har oerhörda regionala, industriella, militära och utrikespolitiska konsekvenser. Andra konsekvenser av troliga klimatåtgärder är också ekonomiskt destruktiva.

UTRIKESHANDEL. Eftersom Bernie Sanders är en traditionell marxist och i kontakt med arbetare, har hans förslag likheter med Trumps handelspolitik. Tidigare typer av frihandelsavtal, som utarmat amerikansk industri och arbetarklassen, kommer därför kanske inte längre drivas av Demokraterna?

SKATTER. Donald Trumps skattesänkningar från 2017 ska elimineras, och progressiviteten i skatteskalan avses öka. De åtgärder man vill genomföra för att motverka skattehöjningarna för medelinkomsttagare är inte preciserade. Reavinst- och företagsskatter ska öka liksom arvsskatten, och Joe Bidens skatteförslag bekräftar detta. Innebörden av förslaget att förbättra skattelagstiftningen och täppa till hål i denna framgår inte. Förslagen betyder ett betydligt högre skattetryck för höginkomsttagare, men även medelinkomsttagare påverkas och – genom deras effekter – låginkomsttagare.

SAMVETSFRIHET. Manifestet syns uttrycka åsikten att religiös frihet är en täckmantel för diskriminering. Man är emot ”broad religious exemptions to allow businesses, medical providers, social service agencies, and others to discriminate” och stöder lagstiftning, som även tvingar kyrkor att aktivt gå emot sin tro.

Den genomgående frånvaron av konkreta mål medför, att prioriteringarna och betydelsen av olika policies i valmanifestet syns oklar, men det är självfallet avsikten, eftersom alla vänsterpartier i västländer, som har avsikten att kraftigt omskapa ländernas system, döljer detta innan valen.

USA-valet 2020 är därför av fundamental betydelse för USA:s - men kanske även för västländernas – utveckling pga USA:s betydelse. Ska vi i Väst allmänt fortsätta på vägen mot politisk globalisering i kombination med ekonomisk stagnation och reträtt för statens allt större inflytande, eller får Trump fyra år ytterligare att motverka detta och göra USA till ett politiskt föregångsland? Frågan om individuell frihet i Väst, liksom vår välfärd, påverkas troligen en del av utgången i detta val.

Text: Dan Ahlmark

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”

Referenser

(1) Democrats.org: Where we stand
(2) Big League Politics: Joe Biden Promises Citizenship for 11 Million Illegal Aliens in Third Presidential Debate
(3) Western Journal: Ted Cruz Introduces Major Constitutional Amendment
(4) Townhall: Voters Worry a Biden Administration Would Displace 59 Million Freelancers