Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 januari 2021
- NewsVoice redaktion

ANALYS. Om en arbetsgivare försöker få en anställd att bli vaccinerad, så blir den anställde i och med det patient, eftersom all sjukvård omfattas av våra hälso- och sjukvårdslagar. Vaccinering är medicinsk behandling och således sjukvård. Därmed infaller flera skydd till fördel för den anställde. Det och mycket annat framkom i en granskning av de anställdas rättigheter.

Text: Michael Zazzio (juridiskt sakkunnig) och Torbjörn Sassersson | Temabild: Sjuksköterskor och läkare. Personerna på fotot är inte relaterade till artikeln. Foto: Wavebreakmedia.com. Licens: Mostphotos.se

Granskningen är en uppföljning till en artikel i NewsVoice om hur sjukvårdsanställda utsätts för påtryckningar av sina chefer. Det handlar om chefer som ställer ultimatum: ”vaccinera dig eller förlora jobbet”. Därför undersökte NewsVoice det juridiska läget för de vårdanställda som pressas av sina chefer. Hur kan vårdanställda, som inte vill bli vaccinerade själva (eller vaccinera någon annan), resonera i en anställningssituation?

Anställningskontrakt innehåller sällan eller aldrig något om att den anställde ska underkasta sig vaccination

En anställd som i sitt anställningskontrakt inte har avtalat om att gå med på att låta vaccinera sig för att kunna behålla sina arbete, kan arbetsgivaren aldrig heller ställa något sådant krav på.

Lagar måste följas

Regeringsformen (en av de svenska grundlagarna) fastställer i det 1:a kapitlet, § 1 hur den offentliga makten (staten, regionernas och kommunernas beslut) ska utövas. Av § 9 framgår det att tjänstemännen i sin verksamhet ska ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Statens, regionernas och kommunernas beslut får alltså inte vara godtyckliga på något sätt.

Enligt Förvaltningslagens kapitel om grunderna för god förvaltning ska all offentlig verksamhet baseras på legalitet (laglighet/lagarna) och objektivitet (saklighet). Staten, regionerna och kommunerna får endast vidta sådana åtgärder som har stöd i rättsordningen (i lagar, domar och beslut av JO eller Justitiekanslern). Av Förvaltningslagen framgår det även att Staten, regionerna och kommunerna ska agera sakligt och opartiskt. Även denna lag förbjuder alltså godtycklig behandling av medborgarna.

Det finns även en internationell lag som kallas: ”Maritime law. Den gäller över hela världen och fastställer att en part inte kan kräva något av en annan part om det mellan dem inte finns något avtal som styr det som ett krav gäller. En sjukvårdschef som till exempel försöker att ställa krav på en anställd har inte heller någon möjlighet att ställa ett ultimatum på den anställde.

Maritime law/law of admiralty” är mycket gammal och ligger till grund för all modern lagstiftning i hela världen.

Common law och den svenska Regeringsformen

Common law är den basala grunden för sådan lagstiftning som gäller för mänskligheten. Denna lag handlar om en grundläggande respekt för andra människor. Common law finns beskriven i det juridiska biblioteket på Encyclopedia Britannica.

I det svenska lagrummet finns den svenska grundlagen Regeringsformen som i 2:a kapitlet 6:e paragrafen om kroppslig integritet fastställer att ”var och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. En injektion av ett vaccin är ett exempel på ett kroppsligt ingrepp.

Varje försök till tvångsmedicinering, tex villkorad injicering av ett vaccin initierat av en chef, är dessutom ett försök att begå ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Brottsrubriceringen är grovt tjänstefel som enligt brottsbalken kan leda till att en chef själv blir avskedad om denne anmäls. Maxstraffet för tjänstefelsbrott är enligt Brottsbalkens 20:e kapitel för övrigt 6 års fängelse.

Grundlagens skydd – Du har inte ens skyldighet att svara på frågan om du är vaccinerad

I övrigt kan det konstateras att grundlagen alltid går före alla andra nationella lagar. Det betyder att grundlagen gäller. Står det i grundlagen att var och en är skyddad mot påtvingat eller villkorat kroppsligt ingrepp, så gäller detta och ingenting annat. Din chef kan inte ens hänvisa till en arbetsbeskrivning, eller hänvisa till något avtal som åsidosätter grundlagen, eftersom grundlagsskyddade rättigheter inte kan avtalas bort.

Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras

I Patientlagen, vilken är en rättighetslag, fastställs det i det 5 kapitlet, § 1 att ”patientens självbestämmande och integritet ska respekteras”. Av § 2 framgår det att ”hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke”, och ”patienten kan även när som helst ta tillbaka sitt samtycke”.

I Hälso- och sjukvårdslagen, vilken styr vårdgivarnas (sjukhusen och klinikernas verksamhet) fastställs det i det 4 kapitlet, § 1 att vården (undersökning och behandling) ”skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. Sjukvården har alltså inte rätt att ställa några krav på patienterna.

När Sverige har ratificerat en internationell konvention om till exempel skydd för mänskliga rättigheter, så gäller den konventionen före all nationell lagstiftning inklusive grundlagarna. Sverige har ratificerat åtta internationella konventioner (se referenserna nedan), och av dessa framgår det att:

  1. myndigheter, andra arbetsgivare och även sjukvården inte har någon rätt att ta del av om en individ är vaccinerad eller inte.
  2. myndigheter, andra arbetsgivare och även sjukvården inte har någon rätt att undersöka eller behandla någon medicinskt utan individens uttryckliga samtycke. Samtycket måste för övrigt föregås av transparent och saklig information om risker och förekomsten av skador och dödsfall som beror på den aktuella undersökningen/behandlingen.
  3. alla former av diskriminering är förbjudna. Detta inkluderar även sådan diskriminering som riktas mot individer som inte har underkastat sig till exempel vaccinering eller PCR-testning.
  4. Ingenting i de internationella konventionerna får tolkas på sådant sätt att någon stat, grupp eller individ kan tillåtas att utföra någon sådan handling som syftar till att förstöra någon av de rättigheter som finns angivna i konventionerna.

Chefer får inte pressa de anställda

Hemtjänstchefen Ulrika Elgborn som basar över bland annat sjuksköterskorna på Lessebo kommun tillstod under ett samtal att ”man kan ju inte tvinga någon att vaccinera sig”, men på Region Kronoberg har bland annat ambulanspersonal fått veta att de kan bli av med jobbet om de inte vaccinerar sig. Den chef som ansvarar över ambulanspersonalen i Region Kronoberg heter Stefan Engdahl.

Flera personer inom vården har hört av sig till NewsVoice och uttryckt oro inför vaccinationerna på flera sätt. En sjuksköterska säger att denne inte kan vägra att ge någon vaccin, enligt sin chef. Det skulle leda till avsked.

Denna artikel visar att chefer inte kan påtvinga vaccination eller ställa ultimatum överhuvudtaget. Chefer som gör det begår övergrepp och tom brott.

Läs mer: Tvångsvaccinering för vårdanställda införs i Sverige – Personal berättar

Sammanfattningsvis

Slutsatsen är att en anställd tex inom sjukvård och omsorg i Sverige har ett starkt stöd i lagar och konventioner för att kunna motsätta sig försök till påtvingad eller villkorad vaccination. Ingen ska riskera att förlora sin tjänst.

  • Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och A har inte rätt att utföra ett kroppsligt ingrepp på B utan B:s samtycke.
  • Om en arbetsgivare eller chef försöker påtvinga en anställd ett vaccin så blir den anställde en patient. Därmed gäller sjukvårdslagarna.
  • Patienten har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke (ångra sig).
  • Sjukvården har ingen som helst rätt att ställa några ultimatum på patienten (tex den vårdanställde som alltså blir patient vid påstådda vaccinationskrav).
  • Denna artikel visar att chefer inte kan påtvinga vaccination eller ställa ultimatum överhuvudtaget. Chefer som gör det begår övergrepp och tom brott.

Text: Michael Zazzio (juridiskt sakkunnig) och Torbjörn Sassersson

Michael Zazzio är domare i den internationella folkdomstolen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice som har sitt säte i Vancouver i Kanada. Zazzio ‘är styrelseledamot i National Health Federation Sweden (NHF).

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq