Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 januari 2021
- NewsVoice redaktion

ANALYS. Om en arbetsgivare försöker få en anställd att bli vaccinerad, så blir den anställde i och med det patient, eftersom all sjukvård omfattas av våra hälso- och sjukvårdslagar. Vaccinering är medicinsk behandling och således sjukvård. Därmed infaller flera skydd till fördel för den anställde. Det och mycket annat framkom i en granskning av de anställdas rättigheter.

Text: Michael Zazzio (juridiskt sakkunnig) och Torbjörn Sassersson | Temabild: Sjuksköterskor och läkare. Personerna på fotot är inte relaterade till artikeln. Foto: Wavebreakmedia.com. Licens: Mostphotos.se

Granskningen är en uppföljning till en artikel i NewsVoice om hur sjukvårdsanställda utsätts för påtryckningar av sina chefer. Det handlar om chefer som ställer ultimatum: ”vaccinera dig eller förlora jobbet”. Därför undersökte NewsVoice det juridiska läget för de vårdanställda som pressas av sina chefer. Hur kan vårdanställda, som inte vill bli vaccinerade själva (eller vaccinera någon annan), resonera i en anställningssituation?

Anställningskontrakt innehåller sällan eller aldrig något om att den anställde ska underkasta sig vaccination

En anställd som i sitt anställningskontrakt inte har avtalat om att gå med på att låta vaccinera sig för att kunna behålla sina arbete, kan arbetsgivaren aldrig heller ställa något sådant krav på.

Lagar måste följas

Regeringsformen (en av de svenska grundlagarna) fastställer i det 1:a kapitlet, § 1 hur den offentliga makten (staten, regionernas och kommunernas beslut) ska utövas. Av § 9 framgår det att tjänstemännen i sin verksamhet ska ”beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Statens, regionernas och kommunernas beslut får alltså inte vara godtyckliga på något sätt.

Enligt Förvaltningslagens kapitel om grunderna för god förvaltning ska all offentlig verksamhet baseras på legalitet (laglighet/lagarna) och objektivitet (saklighet). Staten, regionerna och kommunerna får endast vidta sådana åtgärder som har stöd i rättsordningen (i lagar, domar och beslut av JO eller Justitiekanslern). Av Förvaltningslagen framgår det även att Staten, regionerna och kommunerna ska agera sakligt och opartiskt. Även denna lag förbjuder alltså godtycklig behandling av medborgarna.

Det finns även en internationell lag som kallas: ”Maritime law. Den gäller över hela världen och fastställer att en part inte kan kräva något av en annan part om det mellan dem inte finns något avtal som styr det som ett krav gäller. En sjukvårdschef som till exempel försöker att ställa krav på en anställd har inte heller någon möjlighet att ställa ett ultimatum på den anställde.

Maritime law/law of admiralty” är mycket gammal och ligger till grund för all modern lagstiftning i hela världen.

Common law och den svenska Regeringsformen

Common law är den basala grunden för sådan lagstiftning som gäller för mänskligheten. Denna lag handlar om en grundläggande respekt för andra människor. Common law finns beskriven i det juridiska biblioteket på Encyclopedia Britannica.

I det svenska lagrummet finns den svenska grundlagen Regeringsformen som i 2:a kapitlet 6:e paragrafen om kroppslig integritet fastställer att ”var och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”. En injektion av ett vaccin är ett exempel på ett kroppsligt ingrepp.

Varje försök till tvångsmedicinering, tex villkorad injicering av ett vaccin initierat av en chef, är dessutom ett försök att begå ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Brottsrubriceringen är grovt tjänstefel som enligt brottsbalken kan leda till att en chef själv blir avskedad om denne anmäls. Maxstraffet för tjänstefelsbrott är enligt Brottsbalkens 20:e kapitel för övrigt 6 års fängelse.

Grundlagens skydd – Du har inte ens skyldighet att svara på frågan om du är vaccinerad

I övrigt kan det konstateras att grundlagen alltid går före alla andra nationella lagar. Det betyder att grundlagen gäller. Står det i grundlagen att var och en är skyddad mot påtvingat eller villkorat kroppsligt ingrepp, så gäller detta och ingenting annat. Din chef kan inte ens hänvisa till en arbetsbeskrivning, eller hänvisa till något avtal som åsidosätter grundlagen, eftersom grundlagsskyddade rättigheter inte kan avtalas bort.

Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras

I Patientlagen, vilken är en rättighetslag, fastställs det i det 5 kapitlet, § 1 att ”patientens självbestämmande och integritet ska respekteras”. Av § 2 framgår det att ”hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke”, och ”patienten kan även när som helst ta tillbaka sitt samtycke”.

I Hälso- och sjukvårdslagen, vilken styr vårdgivarnas (sjukhusen och klinikernas verksamhet) fastställs det i det 4 kapitlet, § 1 att vården (undersökning och behandling) ”skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”. Sjukvården har alltså inte rätt att ställa några krav på patienterna.

När Sverige har ratificerat en internationell konvention om till exempel skydd för mänskliga rättigheter, så gäller den konventionen före all nationell lagstiftning inklusive grundlagarna. Sverige har ratificerat åtta internationella konventioner (se referenserna nedan), och av dessa framgår det att:

 1. myndigheter, andra arbetsgivare och även sjukvården inte har någon rätt att ta del av om en individ är vaccinerad eller inte.
 2. myndigheter, andra arbetsgivare och även sjukvården inte har någon rätt att undersöka eller behandla någon medicinskt utan individens uttryckliga samtycke. Samtycket måste för övrigt föregås av transparent och saklig information om risker och förekomsten av skador och dödsfall som beror på den aktuella undersökningen/behandlingen.
 3. alla former av diskriminering är förbjudna. Detta inkluderar även sådan diskriminering som riktas mot individer som inte har underkastat sig till exempel vaccinering eller PCR-testning.
 4. Ingenting i de internationella konventionerna får tolkas på sådant sätt att någon stat, grupp eller individ kan tillåtas att utföra någon sådan handling som syftar till att förstöra någon av de rättigheter som finns angivna i konventionerna.

Chefer får inte pressa de anställda

Hemtjänstchefen Ulrika Elgborn som basar över bland annat sjuksköterskorna på Lessebo kommun tillstod under ett samtal att ”man kan ju inte tvinga någon att vaccinera sig”, men på Region Kronoberg har bland annat ambulanspersonal fått veta att de kan bli av med jobbet om de inte vaccinerar sig. Den chef som ansvarar över ambulanspersonalen i Region Kronoberg heter Stefan Engdahl.

Flera personer inom vården har hört av sig till NewsVoice och uttryckt oro inför vaccinationerna på flera sätt. En sjuksköterska säger att denne inte kan vägra att ge någon vaccin, enligt sin chef. Det skulle leda till avsked.

Denna artikel visar att chefer inte kan påtvinga vaccination eller ställa ultimatum överhuvudtaget. Chefer som gör det begår övergrepp och tom brott.

Läs mer: Tvångsvaccinering för vårdanställda införs i Sverige – Personal berättar

Sammanfattningsvis

Slutsatsen är att en anställd tex inom sjukvård och omsorg i Sverige har ett starkt stöd i lagar och konventioner för att kunna motsätta sig försök till påtvingad eller villkorad vaccination. Ingen ska riskera att förlora sin tjänst.

 • Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och A har inte rätt att utföra ett kroppsligt ingrepp på B utan B:s samtycke.
 • Om en arbetsgivare eller chef försöker påtvinga en anställd ett vaccin så blir den anställde en patient. Därmed gäller sjukvårdslagarna.
 • Patienten har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke (ångra sig).
 • Sjukvården har ingen som helst rätt att ställa några ultimatum på patienten (tex den vårdanställde som alltså blir patient vid påstådda vaccinationskrav).
 • Denna artikel visar att chefer inte kan påtvinga vaccination eller ställa ultimatum överhuvudtaget. Chefer som gör det begår övergrepp och tom brott.

Text: Michael Zazzio (juridiskt sakkunnig) och Torbjörn Sassersson

Michael Zazzio är domare i den internationella folkdomstolen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice som har sitt säte i Vancouver i Kanada. Zazzio ‘är styrelseledamot i National Health Federation Sweden (NHF).


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Covid-19 är en stor bluff. Det handlar om depopulation agenda, sök upp; Georgia Guide stones, var värdens population ska ned till 500 miljoner. Vidare även om det inte är så många som kan ta detta inöver sig; analys av vad som är i vaccinet är analyserat av utomjordiska. För mig så spelar det ingen roll om du inte tror det, jag vet 100% att detta är sannhet. Du väljer vad du tror, och jag har ingenting att säga till dom som inte tror, eller vet. Det spelar ingen roll om du tror eller inte vet, detta är sanningen. https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccinelabreport:8?r=BhVeFt4cJgroLAJzQswrLnTAbEv984mi
  Vidare år OMICRON inte et virus, utan en film från 1964: Omicron (1963) – IMDb
  Vidare är “varianten” DELTA et militärt kodord, och inte et virus.
  Det slutar inte där, Covid-19 är en förkortning för Covert Operation Virus Imminent Destruction 2019.
  Om man bara studerar vad egentligen en regering är så vill man hitta att en regering inte är annat än en playdoll eller ett dockteater för masarna. Ett teater för att ge dig det intryck att det finns någon som skal ta vara på dig; ge dig det intryck att du lever i et demokrati; men i verkligheten är demokratin en bluff.

  En politiker ock doms partier är inte något annat än ett skådespel. Där för att du ska tro att du har ett val, så du ska tro att du har någon att välja. I verkligheten har du inte nåt val, sen alla partier är bara ett smoke screen för att göra dig troende till illusjonen.

 • Covid-19 är en stor bluff. Det handlar om depopulation agenda, sök upp; Georgia Guide stones, var värdens population ska ned till 500 miljoner. Vidare även om det inte är så många som kan ta detta inöver sig; analys av vad som är i vaccinet är analyserat av utomjordiska. För mig så spelar det ingen roll om du inte tror det, jag vet 100% att detta är sannhet. Du väljer vad du tror, och jag har ingenting att säga till dom som inte tror, eller vet. Det spelar ingen roll om du tror eller inte vet, detta är sanningen. https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccinelabreport:8?r=BhVeFt4cJgroLAJzQswrLnTAbEv984mi
  Vidare år OMICRON inte et virus, utan en film från 1964: Omicron (1963) – IMDb
  Vidare är “varianten” DELTA et militärt kodord, och inte et virus.
  Det slutar inte där, Covid-19 är en förkortning för Covert Operation Virus Imminent Destruction 2019.
  Om man bara studerar vad egentligen en regering är så vill man hitta att en regering inte är annat än en playdoll eller ett dockteater för masarna. Ett teater för att ge dig det intryck att det finns någon som skal ta vara på dig; ge dig det intryck att du lever i et demokrati; men i verkligheten är demokratin en bluff.

  En politiker ock doms partier är inte något annat än ett skådespel. Där för att du ska tro att du har ett val, så du ska tro att du har någon att välja. I verkligheten har du inte nåt val, sen alla partier är bara ett smoke screen för att göra dig troende till illusjonen.

 • Tack igen Torbjörn för viktiga nyheter, inte minst sidolänken om vågen av globala dödsfall inkl obehagliga omständiheter runt sjuksköterskan i Tennessee som föll ihop efter “vaccinet”

  https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/

  Så här klarsynt varnade vår kloke saknade hjälte Ulf Brånell redan för “vanliga” vacciner.

  https://klokast.se/siem/vaccinationsskador/

  https://vaccin.me/2012/04/16/vaccinernas-verkliga-verkan-manga-manniskor-insjuknar-allvarligt-trots-gott-om-antikroppar/

  https://halsosynen.blogg.se/2012/march/granska-vaccinationerna-av-ulf-branell.html

 • Tack igen Torbjörn för viktiga nyheter, inte minst sidolänken om vågen av globala dödsfall inkl obehagliga omständiheter runt sjuksköterskan i Tennessee som föll ihop efter “vaccinet”

  https://healthimpactnews.com/2021/cna-nursing-home-whistleblower-seniors-are-dying-like-flies-after-covid-injections-speak-out/

  Så här klarsynt varnade vår kloke saknade hjälte Ulf Brånell redan för “vanliga” vacciner.

  https://klokast.se/siem/vaccinationsskador/

  https://vaccin.me/2012/04/16/vaccinernas-verkliga-verkan-manga-manniskor-insjuknar-allvarligt-trots-gott-om-antikroppar/

  https://halsosynen.blogg.se/2012/march/granska-vaccinationerna-av-ulf-branell.html

 • USA. Up to 60% of U.S. Healthcare Workers Refusing Experimental COVID mRNA Vaccine – “Don’t Want To Be A Guinea Pig”

  https://healthimpactnews.com/2021/up-to-60-of-u-s-healthcare-workers-refusing-experimental-covid-mrna-vaccine-dont-want-to-be-a-guinea-pig/

  The Los Angeles Times:

  “At St. Elizabeth Community Hospital in Tehama County, fewer than half of the 700 hospital workers eligible for the vaccine were willing to take the shot when it was first offered. At Providence Holy Cross Medical Center in Mission Hills, one in five frontline nurses and doctors have declined the shot. Roughly 20% to 40% of L.A. County’s frontline workers who were offered the vaccine did the same, according to county public health officials.”

  Källa: https://www.latimes.com/california/story/2020-12-31/healthcare-workers-refuse-covid-19-vaccine-access

 • USA. Up to 60% of U.S. Healthcare Workers Refusing Experimental COVID mRNA Vaccine – “Don’t Want To Be A Guinea Pig”

  https://healthimpactnews.com/2021/up-to-60-of-u-s-healthcare-workers-refusing-experimental-covid-mrna-vaccine-dont-want-to-be-a-guinea-pig/

  The Los Angeles Times:

  “At St. Elizabeth Community Hospital in Tehama County, fewer than half of the 700 hospital workers eligible for the vaccine were willing to take the shot when it was first offered. At Providence Holy Cross Medical Center in Mission Hills, one in five frontline nurses and doctors have declined the shot. Roughly 20% to 40% of L.A. County’s frontline workers who were offered the vaccine did the same, according to county public health officials.”

  Källa: https://www.latimes.com/california/story/2020-12-31/healthcare-workers-refuse-covid-19-vaccine-access

 • Hur är det med att en kommun vill införa snabb test för Corona två gånger i veckan på personalen och kan man tvinga personal att göra den

 • Det blir intressant att iaktta hur den tänkta eskalerande tvångsvaccinationen kommer att genomföras i de no-go-zones, där för närvarande inte ens tungt beväpnad polis törs ta sig in.

  De med Soros-pengar finansierade karavanerna med “flyktingar” och tiggare fortsätter att strömma genom Europa och världen, trotsande alla gränskontroller.

  Lars Bern säger i följande intressanta intervju att just de mörkhyade är de som allra mest blivit sjuka och dött av corona-influensan, förutom mycket gamla och andra med starkt nedsatt immunförsvar, för de är inte anpassade att leva på dessa breddgrader:
  https://swebbtv.se/videos/watch/7f4db41d-b2b6-4dcc-a5da-fd61d710a68f

 • Det blir intressant att iaktta hur den tänkta eskalerande tvångsvaccinationen kommer att genomföras i de no-go-zones, där för närvarande inte ens tungt beväpnad polis törs ta sig in.

  De med Soros-pengar finansierade karavanerna med “flyktingar” och tiggare fortsätter att strömma genom Europa och världen, trotsande alla gränskontroller.

  Lars Bern säger i följande intressanta intervju att just de mörkhyade är de som allra mest blivit sjuka och dött av corona-influensan, förutom mycket gamla och andra med starkt nedsatt immunförsvar, för de är inte anpassade att leva på dessa breddgrader:
  https://swebbtv.se/videos/watch/7f4db41d-b2b6-4dcc-a5da-fd61d710a68f

 • Med den nya sortens vaccin injiceras en gensekvens mRNA. Det är genmanipulation som tidigare ej varit godkänd på människor. Denna gensekvens av viruset har vissa personer/företag tagit PATENT på. När vi frivilligt injicerar gensekvensen hävdar dom att de på så sätt kan äga och kontrollera oss, vilket alltid varit målet. Makt och pengar.
  Läkemedelsföretagen erkänner själva att de inte vet om och hur vaccinet skyddar oss mot smitta, det är ett stort experiment på mänskligheten, vilket är förbjudet enligt The Nuremberg Code artikel 6. Genteknology på människor regleras i The Biotechnology Act. Denna akt förbjuder all ärtlig förändring av mänskliga gener. Om mRNA i vaccinet kan föras vidare är omtvistat nu, en del forskare och läkare säger att det kan ske. I lagstiftningen finns också krav på “Informed consent”. Vem skyddar de gamla, dementa och bevakar deras rättigheter? De gamla och unga barn har ju begränsad förmåga att ge samtycke grundad på rätt information.

 • Med den nya sortens vaccin injiceras en gensekvens mRNA. Det är genmanipulation som tidigare ej varit godkänd på människor. Denna gensekvens av viruset har vissa personer/företag tagit PATENT på. När vi frivilligt injicerar gensekvensen hävdar dom att de på så sätt kan äga och kontrollera oss, vilket alltid varit målet. Makt och pengar.
  Läkemedelsföretagen erkänner själva att de inte vet om och hur vaccinet skyddar oss mot smitta, det är ett stort experiment på mänskligheten, vilket är förbjudet enligt The Nuremberg Code artikel 6. Genteknology på människor regleras i The Biotechnology Act. Denna akt förbjuder all ärtlig förändring av mänskliga gener. Om mRNA i vaccinet kan föras vidare är omtvistat nu, en del forskare och läkare säger att det kan ske. I lagstiftningen finns också krav på “Informed consent”. Vem skyddar de gamla, dementa och bevakar deras rättigheter? De gamla och unga barn har ju begränsad förmåga att ge samtycke grundad på rätt information.

  • Trycket är planerat att öka på den enskilde individen att låta sig vaccineras med dessa never-lasting corona-injektioner.

   Nästa steg kommer att bli att indela landet i olika zoner som kommer att ha olika påstådd smittrisk. På så sätt kan passersedel motiveras för att kunna ta sig från ett lokalt område till ett annat.

   Redan nu är det svårt att resa från ett land till ett annat.
   Snart stramas rörelsefriheten åt ytterligare. Det har redan skett i en del länder.

   Detta är faser i en plan att ta över kontrollen fullständigt över alla de enskilda individer som inte tillhör de utvalda.

   Deras nu lydiga poliser, politiker, jurister, militärer, journalister, myndighetspersoner, forskare, läkare tillhör inte de utvalda.
   De är bara tänkta att vara “nyttiga idioter” så länge de behövs.

  • Trycket är planerat att öka på den enskilde individen att låta sig vaccineras med dessa never-lasting corona-injektioner.

   Nästa steg kommer att bli att indela landet i olika zoner som kommer att ha olika påstådd smittrisk. På så sätt kan passersedel motiveras för att kunna ta sig från ett lokalt område till ett annat.

   Redan nu är det svårt att resa från ett land till ett annat.
   Snart stramas rörelsefriheten åt ytterligare. Det har redan skett i en del länder.

   Detta är faser i en plan att ta över kontrollen fullständigt över alla de enskilda individer som inte tillhör de utvalda.

   Deras nu lydiga poliser, politiker, jurister, militärer, journalister, myndighetspersoner, forskare, läkare tillhör inte de utvalda.
   De är bara tänkta att vara “nyttiga idioter” så länge de behövs.

 • Här är de internationella konventionerna.

  1. UN’s Universal declaration of human rights
  2. UN’s International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  3. UNʼs International Covenant on Civil and Political Rights
  4. UN’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the
  Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
  5. UN’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  6. Convention on the Rights of the Child
  7. European Convention on Human Rights
  8. Charter of Fundamental Rights of the European Union

 • Här är de internationella konventionerna.

  1. UN’s Universal declaration of human rights
  2. UN’s International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  3. UNʼs International Covenant on Civil and Political Rights
  4. UN’s Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the
  Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
  5. UN’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities
  6. Convention on the Rights of the Child
  7. European Convention on Human Rights
  8. Charter of Fundamental Rights of the European Union

 • Det är ju precis som du säger med munskydden.
  Men man får inte glömma att det är “signalpolitik” på gräsrotsnivå.
  Du har inte munskydd fy på dej som utsätter alla andra för risk.
  Den tanken etablerades redan med dito svinflunsa.
  Har dock ännu inte hört att tjuvar brutit sig in på vårdcentraler för att stjäla vaccin som under svinvaccinets tid. Man satte då in vakter för bevakning mot vaccintjuvarna.
  Ja ni förstår själva hur sant det var då..inte är sanningshalten från svt o politiker större nu.

  LeifB

 • Det är ju precis som du säger med munskydden.
  Men man får inte glömma att det är “signalpolitik” på gräsrotsnivå.
  Du har inte munskydd fy på dej som utsätter alla andra för risk.
  Den tanken etablerades redan med dito svinflunsa.
  Har dock ännu inte hört att tjuvar brutit sig in på vårdcentraler för att stjäla vaccin som under svinvaccinets tid. Man satte då in vakter för bevakning mot vaccintjuvarna.
  Ja ni förstår själva hur sant det var då..inte är sanningshalten från svt o politiker större nu.

  LeifB

 • @ Peter Å: Det som du påstår är inte vad konventionstexterna säger. En ratificering innebär att den ratificerande staten godtar konventionen framför den nationella lagstiftning. Ratificeringen innebär alltid att nationen snarast skall införliva konventionen i lagstiftningen. EU-konventionen och rättighetsstadgan är redan lag inom EU. Sverige måste enligt lojalitetsplikten följa den.

  Det som statens företrädare yttrar säger de för att göra det bekvämt för staten och för sig själva. Det är ett jäkla bra sätt att kränka medborgarna på.

 • Tack för en bra artikel!

  Jag hittar dessvärre inte referenserna som ska finnas till de internationella konventionerna Sverige har ådragit sig, som ska finnas längre ned enligt texten.

  Mvh,
  Embla Hölttä

 • @ Peter Å: Det som du påstår är inte vad konventionstexterna säger. En ratificering innebär att den ratificerande staten godtar konventionen framför den nationella lagstiftning. Ratificeringen innebär alltid att nationen snarast skall införliva konventionen i lagstiftningen. EU-konventionen och rättighetsstadgan är redan lag inom EU. Sverige måste enligt lojalitetsplikten följa den.

  Det som statens företrädare yttrar säger de för att göra det bekvämt för staten och för sig själva. Det är ett jäkla bra sätt att kränka medborgarna på.

 • “När Sverige har ratificerat en internationell konvention om till exempel skydd för mänskliga rättigheter, så gäller den konventionen före all nationell lagstiftning inklusive grundlagarna.”

  Vilket är fel. Justitierådet Thomas Bull uttalar sig om FN-konventionen för funktionsnedsatta personer på https://assistanskoll.se/20171211-Bull-HFD-Svensk-lag-fore-FN-konventionen.html.

  Enligt den artikeln går svenska grundlagar och lagar före konventioner som bara ratificerats men inte gjorts om till svensk lag.

 • Tack för en bra artikel!

  Jag hittar dessvärre inte referenserna som ska finnas till de internationella konventionerna Sverige har ådragit sig, som ska finnas längre ned enligt texten.

  Mvh,
  Embla Hölttä

 • “När Sverige har ratificerat en internationell konvention om till exempel skydd för mänskliga rättigheter, så gäller den konventionen före all nationell lagstiftning inklusive grundlagarna.”

  Vilket är fel. Justitierådet Thomas Bull uttalar sig om FN-konventionen för funktionsnedsatta personer på https://assistanskoll.se/20171211-Bull-HFD-Svensk-lag-fore-FN-konventionen.html.

  Enligt den artikeln går svenska grundlagar och lagar före konventioner som bara ratificerats men inte gjorts om till svensk lag.

  • Ja, alla munskydd är värdelösa i syfte att förhindra smitta som bärs av aerosoler, och inte nog med det, misstänker dessutom att hela Coronahysterin är falsk.

   Etablissemangets propaganda kan se ut så här: enligt Statistiska centralbyrån (SCB) dog 97 164 svenskar förra året. Det ska jämföras med åren 2015–2019 då i snitt 90 962 personer dog varje år. Det dog alltså lite drygt 6 000 fler svenskar år 2020, jämfört med ”vanligt” år. Preliminära uppgifter från Folkhälsomyndigheten gör också gällande att 9 309 svenskar dött i eller av Covit 19.

   och så här kan det låta från Dagens Medicin:
   “En seglivad myt om covid-19 är att det råder stor osäkerhet om vilka som dör ”med” respektive ”av” sjukdomen. Föreställningen att statistiken överdrivs genom att räkna in dem som dött av naturliga orsaker sprids inte minst av Donald Trumps anhängare, men har även nått Sverige”.

   Det stämmer inte att antalet döda år 2020 ökat med drygt 9000 personer, sett till alla andra år; vi har alltså inte någon förhöjd dödlighet. Låt oss nu punktera påståendet att människor död av Corona och inte med. Om nu ca 9000 dött av Corona, som det påstås inte med Corona, skulle det också innebära att de 9000 döda människorna måste ha dött på andra sätt än vad människor brukar dö av eller hur? Med andra ord: de orsaker som lätt till att människor dött genom historien, gäller inte. Eller så skulle man också kunna säga att man nu för tiden inte dör av dom orsaker man brukar dö av. För det förhåller sig nämligen så att år 1993, när Sveriges folkmängd var nästa 2 000 000 färre än i dag, dog hela 97 008, utan Corona som då inte fanns. På den tiden dog människor av vanliga orsaker som t ex cancer och framför allt cancerbehandlingar, hjärt- och kärlsjukdomar, självmord, olyckor och på den tiden dog människor också av åldersdomsvaghet.

   Sedan lite om riskgrupper, som det påstås att äldre ingår i. Hög ålder är en riskgrupp, då det är vanligare att dö i hög ålder, än i låg ålder och så har det alltid varit. Nu förtiden har hög ålder blivit den riskgrupp den alltid varit, men enbart på grund av Covit 19?
   Hög ålder är alltså en riskgrupp, då den vanliga döden (ej Corona) brukar inträffa vid hög ålder. Detta faktum att antalet döda varierar år från år, beror på hur många personer det finns (eller fanns) i de äldsta åldersgrupperna, då det är där döden brukar inträffa. År 1993 fanns det ovanligt många i de äldsta åldersgrupperna därför dog det också flera; vilket omvänt berodde på att det ca 90 år tidigare föddes ovanligt många människor i Sverige. Tänk att något så enkelt kan vara så svårt att förstå?

   • Tack Erik för en utmärkt förklaring, hoppas att många läser den för den är så pass bra skrivet att även en som har haft munskydd länge kan förstå.

    • Tack Birgit. Det är en svår uppgift att tränga genom maktens propagandaspråk. Statliga verk som t ex SCB är lika politiserad som nästan allt annat i dag. Följande kan man läsa från deras hemsida:

     “Sverige har återigen överdödlighet – äldre hårdast drabbade”.

     Det vilseledande ligger i att redogöra för den grupp med största dödligheten, på grund av Coronan, är mellan 80 till 89 år – för så har det varit varje år sedan 2010, enligt samma myndighet. Det vill säga de flesta som har dött sedan 2010 har varit mellan 80 – 89 år gamla.

     Det dör lika få till antalet 100plusare i Covit 19 som 62-åringar dvs väldigt få. Detta då inte många blir över 100 år gamla samt att få i åldern 62 år dör av Corona. Därför skulle vara lika sant att slå upp: “100-plusare klarar sig nästan bäst av alla grupper från att dö i Corona, visar fräst statistik från SCB. Hög åldern en skyddsfaktor säger myndigheten”.

   • Enligt SCB dog det även år 2002 lite drygt sex tusen fler människor än 2019 och då var vi en miljon färre invånare i Sverige. Så det ser ut att vara en helt normal fluktuation som har förekommit tidigare år när säsongsinfluensan varit av det lite värre slaget.

    De som då påstås ha dött MED corona kan ju ha dött AV underliggande sjukdomar som cancer eller hjärtproblem m.m. Speciellt om deras behandling ställts in p.g.a. Corona.

    Men eftersom en domstol i Portugal har dömt ut PCR-testet som otillförlitligt för att fastställa en coronainfektion så vet man inte ens om de var infekterade. Är testet otillförlitligt för att fastställa infektion är det också det samma för att fastställa en s.k. “pandemi”.

    “Landmark legal ruling finds that Covid tests are not fit for purpose. So what do the MSM do? They ignore it”
    https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/

    Sen hade t.ex. Aftonbladet någon grej på förstasidan där de tände virtuella ljus för de döda med ålder och kön. Av de tio de räknade upp tror jag den yngste var 68 år och de övriga 83, 85, 99 o.s.v. De räknade alltså upp en massa människor vars liv helt enkelt tagit slut. Att blanda ihop en normal livs/dödsprocess med Corona blir rätt löjligt. Men man vet ju inte om de dog MED Corona eller AV cancer, hjärtproblem samt morfin och lugnande.

    Vad gäller svenska byråkrater och vaccintvång så är det bara att se till att få skriftligt på precis allting som att spela in alla muntliga överläggningar. Eftersom byråkrater föredrar att glida på regelverket muntligen med förhoppning om att motparten är lite okunnig.

    Men de har nog inte gjorts sig allt det här besväret med coronacirkusen bara för att överlåta beslutet till “labbråttan”. Det kommer säkert att kosta med ett nej och det priset går nog upp över tid.

    • Enligt patientdatalagen får endast journaler läsas av den som är anställd hos vårdgivaren och aktivt deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

     Du som patient kan motsätta dig att annan vårdenhet får göra din journal tillgänglig genom elektronisk åtkomst.

     Uppgifterna ska nu vara spärras i den elektroniska journalen. Du kan själv göra detta enkelt över nätet på 1177 och din bankID. Du behöver heller aldrig uppge om du är vaccinerad eller inte. Om alla svarade på samma sätt, så vet ingen vem som är vaccinerad och inte är det; och då kan ju heller ingen part villkora vaccinering, då ingen vet vem som man vaccinerad eller inte är det.

     Frågor:

     Ni som vet: om man vaccinerar sig hos en privat aktör, har denna tillgång till Take Care (sjukvårdens samlande elektroniska journalsystem) och om så är fallet, journalförts all vaccinering?

     Har statliga myndigheter rätten att fiska i våra journaler, eller kan en myndighet överlåta det till en tredje part?

     Det man kan göra är

     • Mycket kan ändra sig under resans gång. De har ju redan rätt flitigt diskuterat vaccinkort eller appar för detsamma som för smittspårning m.m. Tror att de först kommer att se hur det “frivilliga” deltagandet går innan de börja skruva upp tonläget.

      Sen är det många lagar som låter bra på papperet. Vi har inte ens laglig rätt att få läkarassisterad hjälp till självmord vid t.ex. terminal sjukdom. Men det går bra att avliva gamla människor som inte ens bett om det bara man kallar det palliativ vård eller som Stefan Löfven sa “ett misslyckande”. Om de sen rätt lätt kan runda grundlagen med en diktatorisk pandemilag så kan de kanske även ändra andra lagar.

   • Mycket bra förklarat, Erik. Det är nästan obegripligt hur inte mer inser detta.

    Angående talen från SCB så har jag under årets gång regelbundet gått igenom talen för att se hur läget faktiskt står till och under den sista uppdateringen för 2020 så hände något märkligt. Den 18e december så låg talen på ca 91700 och detta hade stigit med en regelbunden takt vecka för vecka. Uppdateringen som kom efter detta, vilket också var den sista, gjorde att talen helt plötsligt hamnade på 95022, alltså en ökning på ca 3200 på 13 dagar.

    Detta kan omöjligt stämma i min mening.

   • Jo jag vet det du skriver om antal döda. En annan grej är ju att antalet IVA platser har reducerats från 2000 st på 1990-talet till 500 (!!) nu vilket såklart påverkar. Vi har just nu 300% fler platser än vanligt. (I våras 400%) Är det inbillning och inte på riktigt menar du? Jag har ändå lite svårt att köpa det efter allt jag sett och upplevt på IVA.. “Något” annorlunda är det och jag vill då inte ha “hostet” som de sjuka ofta har rakt i mitt ansikte…

    • Om antalet IVA-platser har reducerats till 25 % av tidigare kapacitet, trots att vi nu är ett par miljoner fler invånare än på 90 talet, så verkar det mer vara sjukvårdspolitiken som är det verkliga problemet. Sen befann sig sjukvården i fritt fall långt innan den här influensan. Med människor som fick ligga och dö i korridoren eller i bästa fall “bara” sitta på akuten i ett helt dygn för att få träffa läkare. Om man medvetet monterar ned sjukvården så att den inte ens fungerar under normala förhållanden så fungerar den inte alls vid minsta störning.

   • Spot on! Covid-19 är en stor bluff. Det handlar om depopulation agenda, sök upp; Georgia Guide stones, var värdens population ska ned till 500 miljoner. Vidare även om det inte är så många som kan ta detta inöver sig; analys av vad som är i vaccinet är analyserat av utomjordiska. För mig så spelar det ingen roll om du inte tror det, jag vet 100% att detta är sannhet. Du väljer vad du tror, och jag har ingenting att säga till dom som inte tror, eller vet. Det spelar ingen roll om du tror eller inte vet, detta är sanningen. https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccinelabreport:8?r=BhVeFt4cJgroLAJzQswrLnTAbEv984mi
    Vidare år OMICRON inte et virus, utan en film från 1964: Omicron (1963) – IMDb
    Vidare är “varianten” DELTA et militärt kodord, och inte et virus.
    Det slutar inte där, Covid-19 är en förkortning för Covert Operation Virus Imminent Destruction 2019.
    Om man bara studerar vad egentligen en regering är så vill man hitta att en regering inte är annat än en playdoll eller ett dockteater för masarna. Ett teater för att ge dig det intryck att det finns någon som skal ta vara på dig; ge dig det intryck att du lever i et demokrati; men i verkligheten är demokratin en bluff.

    En politiker ock doms partier är inte något annat än ett skådespel. Där för att du ska tro att du har ett val, så du ska tro att du har någon att välja. I verkligheten har du inte nåt val, sen alla partier är bara ett smoke screen för att göra dig troende till illusjonen.

   • Vidare så måste jag lägga till att det som händer i dag har hänt 6 gånger förut. Varje gång för många present vaknar, så händer vad händer nu. The Great Reset… Det handlar om att ta livet av så många som dom kan, före vi tar livet av dom. 6 gånger förut har NWO tagit livet av miljontals människor. För att skydda sig själva… Når för många vet sanningen, så måste dom göra en reset, om inte kommer vi alla att mörda som, för vad dom har gjort är så långt från vad varje och en av oss kan acceptera, att om alla visste sanningen så ville det föra till att vi tog doms liv på åpen gata. Alla ville ta del i att mörda alla politiker.

    Så dom kör på för att mörda oss före vi mördar dom, före vi vaknar upp.

    Det är vad detta handlar om. Ursäkt för dålig svenska då jag är Norsk, och lärd mig skriva svenska frän egna studier.

  • Ja, alla munskydd är värdelösa i syfte att förhindra smitta som bärs av aerosoler, och inte nog med det, misstänker dessutom att hela Coronahysterin är falsk.

   Etablissemangets propaganda kan se ut så här: enligt Statistiska centralbyrån (SCB) dog 97 164 svenskar förra året. Det ska jämföras med åren 2015–2019 då i snitt 90 962 personer dog varje år. Det dog alltså lite drygt 6 000 fler svenskar år 2020, jämfört med “vanligt” år. Preliminära uppgifter från Folkhälsomyndigheten gör också gällande att 9 309 svenskar dött i eller av Covit 19.

   och så här kan det låta från Dagens Medicin:
   “En seglivad myt om covid-19 är att det råder stor osäkerhet om vilka som dör “med” respektive “av” sjukdomen. Föreställningen att statistiken överdrivs genom att räkna in dem som dött av naturliga orsaker sprids inte minst av Donald Trumps anhängare, men har även nått Sverige”.

   Det stämmer inte att antalet döda år 2020 ökat med drygt 9000 personer, sett till alla andra år; vi har alltså inte någon förhöjd dödlighet. Låt oss nu punktera påståendet att människor död av Corona och inte med. Om nu ca 9000 dött av Corona, som det påstås inte med Corona, skulle det också innebära att de 9000 döda människorna måste ha dött på andra sätt än vad människor brukar dö av eller hur? Med andra ord: de orsaker som lätt till att människor dött genom historien, gäller inte. Eller så skulle man också kunna säga att man nu för tiden inte dör av dom orsaker man brukar dö av. För det förhåller sig nämligen så att år 1993, när Sveriges folkmängd var nästa 2 000 000 färre än i dag, dog hela 97 008, utan Corona som då inte fanns. På den tiden dog människor av vanliga orsaker som t ex cancer och framför allt cancerbehandlingar, hjärt- och kärlsjukdomar, självmord, olyckor och på den tiden dog människor också av åldersdomsvaghet.

   Sedan lite om riskgrupper, som det påstås att äldre ingår i. Hög ålder är en riskgrupp, då det är vanligare att dö i hög ålder, än i låg ålder och så har det alltid varit. Nu förtiden har hög ålder blivit den riskgrupp den alltid varit, men enbart på grund av Covit 19?
   Hög ålder är alltså en riskgrupp, då den vanliga döden (ej Corona) brukar inträffa vid hög ålder. Detta faktum att antalet döda varierar år från år, beror på hur många personer det finns (eller fanns) i de äldsta åldersgrupperna, då det är där döden brukar inträffa. År 1993 fanns det ovanligt många i de äldsta åldersgrupperna därför dog det också flera; vilket omvänt berodde på att det ca 90 år tidigare föddes ovanligt många människor i Sverige. Tänk att något så enkelt kan vara så svårt att förstå?

   • Tack Erik för en utmärkt förklaring, hoppas att många läser den för den är så pass bra skrivet att även en som har haft munskydd länge kan förstå.

    • Tack Birgit. Det är en svår uppgift att tränga genom maktens propagandaspråk. Statliga verk som t ex SCB är lika politiserad som nästan allt annat i dag. Följande kan man läsa från deras hemsida:

     “Sverige har återigen överdödlighet – äldre hårdast drabbade”.

     Det vilseledande ligger i att redogöra för den grupp med största dödligheten, på grund av Coronan, är mellan 80 till 89 år – för så har det varit varje år sedan 2010, enligt samma myndighet. Det vill säga de flesta som har dött sedan 2010 har varit mellan 80 – 89 år gamla.

     Det dör lika få till antalet 100plusare i Covit 19 som 62-åringar dvs väldigt få. Detta då inte många blir över 100 år gamla samt att få i åldern 62 år dör av Corona. Därför skulle vara lika sant att slå upp: “100-plusare klarar sig nästan bäst av alla grupper från att dö i Corona, visar fräst statistik från SCB. Hög åldern en skyddsfaktor säger myndigheten”.

   • Enligt SCB dog det även år 2002 lite drygt sex tusen fler människor än 2019 och då var vi en miljon färre invånare i Sverige. Så det ser ut att vara en helt normal fluktuation som har förekommit tidigare år när säsongsinfluensan varit av det lite värre slaget.

    De som då påstås ha dött MED corona kan ju ha dött AV underliggande sjukdomar som cancer eller hjärtproblem m.m. Speciellt om deras behandling ställts in p.g.a. Corona.

    Men eftersom en domstol i Portugal har dömt ut PCR-testet som otillförlitligt för att fastställa en coronainfektion så vet man inte ens om de var infekterade. Är testet otillförlitligt för att fastställa infektion är det också det samma för att fastställa en s.k. “pandemi”.

    “Landmark legal ruling finds that Covid tests are not fit for purpose. So what do the MSM do? They ignore it”
    https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/

    Sen hade t.ex. Aftonbladet någon grej på förstasidan där de tände virtuella ljus för de döda med ålder och kön. Av de tio de räknade upp tror jag den yngste var 68 år och de övriga 83, 85, 99 o.s.v. De räknade alltså upp en massa människor vars liv helt enkelt tagit slut. Att blanda ihop en normal livs/dödsprocess med Corona blir rätt löjligt. Men man vet ju inte om de dog MED Corona eller AV cancer, hjärtproblem samt morfin och lugnande.

    Vad gäller svenska byråkrater och vaccintvång så är det bara att se till att få skriftligt på precis allting som att spela in alla muntliga överläggningar. Eftersom byråkrater föredrar att glida på regelverket muntligen med förhoppning om att motparten är lite okunnig.

    Men de har nog inte gjorts sig allt det här besväret med coronacirkusen bara för att överlåta beslutet till “labbråttan”. Det kommer säkert att kosta med ett nej och det priset går nog upp över tid.

    • Enligt patientdatalagen får endast journaler läsas av den som är anställd hos vårdgivaren och aktivt deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

     Du som patient kan motsätta dig att annan vårdenhet får göra din journal tillgänglig genom elektronisk åtkomst.

     Uppgifterna ska nu vara spärras i den elektroniska journalen. Du kan själv göra detta enkelt över nätet på 1177 och din bankID. Du behöver heller aldrig uppge om du är vaccinerad eller inte. Om alla svarade på samma sätt, så vet ingen vem som är vaccinerad och inte är det; och då kan ju heller ingen part villkora vaccinering, då ingen vet vem som man vaccinerad eller inte är det.

     Frågor:

     Ni som vet: om man vaccinerar sig hos en privat aktör, har denna tillgång till Take Care (sjukvårdens samlande elektroniska journalsystem) och om så är fallet, journalförts all vaccinering?

     Har statliga myndigheter rätten att fiska i våra journaler, eller kan en myndighet överlåta det till en tredje part?

     Det man kan göra är

     • Mycket kan ändra sig under resans gång. De har ju redan rätt flitigt diskuterat vaccinkort eller appar för detsamma som för smittspårning m.m. Tror att de först kommer att se hur det “frivilliga” deltagandet går innan de börja skruva upp tonläget.

      Sen är det många lagar som låter bra på papperet. Vi har inte ens laglig rätt att få läkarassisterad hjälp till självmord vid t.ex. terminal sjukdom. Men det går bra att avliva gamla människor som inte ens bett om det bara man kallar det palliativ vård eller som Stefan Löfven sa “ett misslyckande”. Om de sen rätt lätt kan runda grundlagen med en diktatorisk pandemilag så kan de kanske även ändra andra lagar.

   • Mycket bra förklarat, Erik. Det är nästan obegripligt hur inte mer inser detta.

    Angående talen från SCB så har jag under årets gång regelbundet gått igenom talen för att se hur läget faktiskt står till och under den sista uppdateringen för 2020 så hände något märkligt. Den 18e december så låg talen på ca 91700 och detta hade stigit med en regelbunden takt vecka för vecka. Uppdateringen som kom efter detta, vilket också var den sista, gjorde att talen helt plötsligt hamnade på 95022, alltså en ökning på ca 3200 på 13 dagar.

    Detta kan omöjligt stämma i min mening.

   • Jo jag vet det du skriver om antal döda. En annan grej är ju att antalet IVA platser har reducerats från 2000 st på 1990-talet till 500 (!!) nu vilket såklart påverkar. Vi har just nu 300% fler platser än vanligt. (I våras 400%) Är det inbillning och inte på riktigt menar du? Jag har ändå lite svårt att köpa det efter allt jag sett och upplevt på IVA.. “Något” annorlunda är det och jag vill då inte ha “hostet” som de sjuka ofta har rakt i mitt ansikte…

    • Om antalet IVA-platser har reducerats till 25 % av tidigare kapacitet, trots att vi nu är ett par miljoner fler invånare än på 90 talet, så verkar det mer vara sjukvårdspolitiken som är det verkliga problemet. Sen befann sig sjukvården i fritt fall långt innan den här influensan. Med människor som fick ligga och dö i korridoren eller i bästa fall “bara” sitta på akuten i ett helt dygn för att få träffa läkare. Om man medvetet monterar ned sjukvården så att den inte ens fungerar under normala förhållanden så fungerar den inte alls vid minsta störning.

   • Spot on! Covid-19 är en stor bluff. Det handlar om depopulation agenda, sök upp; Georgia Guide stones, var värdens population ska ned till 500 miljoner. Vidare även om det inte är så många som kan ta detta inöver sig; analys av vad som är i vaccinet är analyserat av utomjordiska. För mig så spelar det ingen roll om du inte tror det, jag vet 100% att detta är sannhet. Du väljer vad du tror, och jag har ingenting att säga till dom som inte tror, eller vet. Det spelar ingen roll om du tror eller inte vet, detta är sanningen. https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccinelabreport:8?r=BhVeFt4cJgroLAJzQswrLnTAbEv984mi
    Vidare år OMICRON inte et virus, utan en film från 1964: Omicron (1963) – IMDb
    Vidare är “varianten” DELTA et militärt kodord, och inte et virus.
    Det slutar inte där, Covid-19 är en förkortning för Covert Operation Virus Imminent Destruction 2019.
    Om man bara studerar vad egentligen en regering är så vill man hitta att en regering inte är annat än en playdoll eller ett dockteater för masarna. Ett teater för att ge dig det intryck att det finns någon som skal ta vara på dig; ge dig det intryck att du lever i et demokrati; men i verkligheten är demokratin en bluff.

    En politiker ock doms partier är inte något annat än ett skådespel. Där för att du ska tro att du har ett val, så du ska tro att du har någon att välja. I verkligheten har du inte nåt val, sen alla partier är bara ett smoke screen för att göra dig troende till illusjonen.

   • Vidare så måste jag lägga till att det som händer i dag har hänt 6 gånger förut. Varje gång för många present vaknar, så händer vad händer nu. The Great Reset… Det handlar om att ta livet av så många som dom kan, före vi tar livet av dom. 6 gånger förut har NWO tagit livet av miljontals människor. För att skydda sig själva… Når för många vet sanningen, så måste dom göra en reset, om inte kommer vi alla att mörda som, för vad dom har gjort är så långt från vad varje och en av oss kan acceptera, att om alla visste sanningen så ville det föra till att vi tog doms liv på åpen gata. Alla ville ta del i att mörda alla politiker.

    Så dom kör på för att mörda oss före vi mördar dom, före vi vaknar upp.

    Det är vad detta handlar om. Ursäkt för dålig svenska då jag är Norsk, och lärd mig skriva svenska frän egna studier.

 • The winner takes it all!
  Arbetslösa p g a robotar och systemhaveri kommer att tvingas in i vård, skola och omsorg – alla politikers synbarliga “hjärtefråga”! “Alla som jobbar med människor måste vaccinera sig, annars kan man inte anställas!” = vaccinerationstvång för den som vill överleva om Schwabs UBI är villkorad. Icke villkorad UBI baserad på statens intäkter från naturtillgångar är förstås en helt annan sak och av godo! Hög tid att analysera bortom den konstruerade politiska uppdelningen av vänster/höger. All polarisering har ett syfte – att ge folket orsak att diskutera ickefrågor istället för ovanliggande väsentligheter.

 • Tack Torbjörn för den artikeln. Tror knappt en skattefinansierad oavsättlig tjänsteman skulle försöka redogöra för orsak och verkan i manipuleringen av ett virusfall.
  Men i vanlig svensk ordning skall väl befolkningen plågas av juridisk hantering av enskilda fall ända upp till ett regeringsärende, tack vare ett korrupt domstolsväsen.
  The Politics of a Pandemic Moral Panic | Dr. Barry Cooper with Ezra Levant:

  https://www.youtube.com/watch?v=RNeOLH2OFBI&feature=youtu.be

  Beklagar att jag inte kan finna något på svenska.

 • The winner takes it all!
  Arbetslösa p g a robotar och systemhaveri kommer att tvingas in i vård, skola och omsorg – alla politikers synbarliga “hjärtefråga”! “Alla som jobbar med människor måste vaccinera sig, annars kan man inte anställas!” = vaccinerationstvång för den som vill överleva om Schwabs UBI är villkorad. Icke villkorad UBI baserad på statens intäkter från naturtillgångar är förstås en helt annan sak och av godo! Hög tid att analysera bortom den konstruerade politiska uppdelningen av vänster/höger. All polarisering har ett syfte – att ge folket orsak att diskutera ickefrågor istället för ovanliggande väsentligheter.

 • Har hört att man skulle kunna använda sig smittskyddslagen för att “tvinga” dig till vaccinering via argumenten; “för samhällets bästa och skydd av medborgare” Rätta mig om jag har fel. Hörde detta på radion och man frågade någon inom Kommunal om detta.

  • Det skulle kunna vara rätt att kräva att smittskyddslagen följs, men då måste de först bevisa att det finns eller har funnits en pandemi, lycka till med det. Och så en liten parentes, grundlagen går före vilken pandemilag som helst.

   • Bra talat! Något Corona virus Sars 2 har aldrig upptäckts, studerats eller genomt kodats eftersom det aldrig isolerats – ej heller har det ”teoretiska viruset” identifierats genom den obligatoriska proceduren av Koch’s Postulat (vedertagen sedan 1887) vilket kastar skuggor och tvivel över hela Covid-narrativet. WHO är en kriminell organisation som aldrig kan åtalas för sina brott mot mänskligheten⚠️

  • Men eftersom inget c19 vaccin har någon som helst påverkan/effekt på virala partiklar/virus. Då kan heller inte vaccinet varken stoppa eller hämma smittspridning. Det är fortfarande oklart vilken effekt ett såkallat vaccin skall ha på situationen nu mer än att det “kan” ge skydd mot c19 infektionen/sjukdomsbilden.

   I praktiken så skyddar du ingen i din omgivning med att vaccinera dig.

 • De munskydd som används inom vården består till stora delar av flourplast eller polytetrafluoreten, som man då dagligen andas in (microfibrer) som då samlas i förhöjda halter (kemikalierna) i blodet som antas ökad risken för olika flera cancerformer. Vid sidan av detta är nyttan noll, vad gäller att hindra luftburen smitta, utan skyddar enbart mot direkt droppsmitta.

  • Är det så? Kan man på något vis “rensa ur/stärka/ kroppen för att få bort det? Jag måste ha (jobbar på covid-IVA) så har inget egentligt val.(Om jag inte vill sluta och det vill jag inte) Vi har mycket droppsmitta så för den sajkens skull är det befogat

 • Tack Torbjörn för den artikeln. Tror knappt en skattefinansierad oavsättlig tjänsteman skulle försöka redogöra för orsak och verkan i manipuleringen av ett virusfall.
  Men i vanlig svensk ordning skall väl befolkningen plågas av juridisk hantering av enskilda fall ända upp till ett regeringsärende, tack vare ett korrupt domstolsväsen.
  The Politics of a Pandemic Moral Panic | Dr. Barry Cooper with Ezra Levant:

  https://www.youtube.com/watch?v=RNeOLH2OFBI&feature=youtu.be

  Beklagar att jag inte kan finna något på svenska.

 • Har hört att man skulle kunna använda sig smittskyddslagen för att “tvinga” dig till vaccinering via argumenten; “för samhällets bästa och skydd av medborgare” Rätta mig om jag har fel. Hörde detta på radion och man frågade någon inom Kommunal om detta.

  • Det skulle kunna vara rätt att kräva att smittskyddslagen följs, men då måste de först bevisa att det finns eller har funnits en pandemi, lycka till med det. Och så en liten parentes, grundlagen går före vilken pandemilag som helst.

   • Bra talat! Något Corona virus Sars 2 har aldrig upptäckts, studerats eller genomt kodats eftersom det aldrig isolerats – ej heller har det “teoretiska viruset” identifierats genom den obligatoriska proceduren av Koch’s Postulat (vedertagen sedan 1887) vilket kastar skuggor och tvivel över hela Covid-narrativet. WHO är en kriminell organisation som aldrig kan åtalas för sina brott mot mänskligheten⚠️

  • Men eftersom inget c19 vaccin har någon som helst påverkan/effekt på virala partiklar/virus. Då kan heller inte vaccinet varken stoppa eller hämma smittspridning. Det är fortfarande oklart vilken effekt ett såkallat vaccin skall ha på situationen nu mer än att det “kan” ge skydd mot c19 infektionen/sjukdomsbilden.

   I praktiken så skyddar du ingen i din omgivning med att vaccinera dig.

 • De munskydd som används inom vården består till stora delar av flourplast eller polytetrafluoreten, som man då dagligen andas in (microfibrer) som då samlas i förhöjda halter (kemikalierna) i blodet som antas ökad risken för olika flera cancerformer. Vid sidan av detta är nyttan noll, vad gäller att hindra luftburen smitta, utan skyddar enbart mot direkt droppsmitta.

  • Är det så? Kan man på något vis “rensa ur/stärka/ kroppen för att få bort det? Jag måste ha (jobbar på covid-IVA) så har inget egentligt val.(Om jag inte vill sluta och det vill jag inte) Vi har mycket droppsmitta så för den sajkens skull är det befogat

 • Mycket bra information!
  Min arbetsgivare kommer att erbjuda vaccin, de ska skicka ut blankett att fylla i för den som vill ha vaccin.
  Verkar som de kan lagen!
  Men jag har ett annat problem, nu kräver de att vi ska ha visir plus munskydd hela tiden! Jag kan inte andas ordentligt med munskydd så jag måste ha ett läkarintyg om det!
  Är sjukskriven just nu pga det eftersom chefen menar att hon måste ha läkarintyg.
  Är det någon klok människa som vet mer om detta? Jag är inte allergisk mot skyddet vad jag vet men är allergiker.

   • Tack Har hört lite om det där på engelska men det är svårt att översätta när det inte är ens första språk.
    Det var bästa tipset idag.
    Allt gott till dig!

    • Minska hastigheten på videon via kugghjulet på inställningar.
     Stoppa vid ord som inte förstås och använd enkel ordbok i papper eller på netet och backa tillbaka och kör om sekvensen.
     Efter någon månads slit med ordböcker kommer hastigheten åter!

  • Förstår jag rätt: du är sjukskriven för att du inte kan vara på jobbet, om du samtidigt tvingas bära munskydd? Arbetsgivaren kräver läkarintyg för att du ska slippa bära munskydd? Hur kan du då vara sjukskriven utan läkarintyg på att du är sjuk?

 • Mycket bra information!
  Min arbetsgivare kommer att erbjuda vaccin, de ska skicka ut blankett att fylla i för den som vill ha vaccin.
  Verkar som de kan lagen!
  Men jag har ett annat problem, nu kräver de att vi ska ha visir plus munskydd hela tiden! Jag kan inte andas ordentligt med munskydd så jag måste ha ett läkarintyg om det!
  Är sjukskriven just nu pga det eftersom chefen menar att hon måste ha läkarintyg.
  Är det någon klok människa som vet mer om detta? Jag är inte allergisk mot skyddet vad jag vet men är allergiker.

   • Tack Har hört lite om det där på engelska men det är svårt att översätta när det inte är ens första språk.
    Det var bästa tipset idag.
    Allt gott till dig!

    • Minska hastigheten på videon via kugghjulet på inställningar.
     Stoppa vid ord som inte förstås och använd enkel ordbok i papper eller på netet och backa tillbaka och kör om sekvensen.
     Efter någon månads slit med ordböcker kommer hastigheten åter!

  • Förstår jag rätt: du är sjukskriven för att du inte kan vara på jobbet, om du samtidigt tvingas bära munskydd? Arbetsgivaren kräver läkarintyg för att du ska slippa bära munskydd? Hur kan du då vara sjukskriven utan läkarintyg på att du är sjuk?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *