Professor förkastar de nya coronarestriktionerna – Verkningslösa och lagvidriga

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 februari 2021
- NewsVoice redaktion
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson

COVID-19 SVERIGE. Professor Björn Hammarskjöld besvarar NewsVoice frågor om de nya skärpta coronarestriktionerna som införs i Sverige. Bland annat ska alla serveringsställen stänga kl 20:30 från den 1:a mars, vilket kan vara dödsstöten för många småföretag inom restaurang- och kafébranschen.

Intervju: Torbjörn Sassersson, uppd kl 08:00, 26 feb

NewsVoice: Regeringen vill nu begränsa serveringsställenas öppettider ytterligare så att alla restauranger, barer och kaféer stänger kl 20:30. Betyder det att ett coronavirus blir mer smittsamma efter kl 20:30? Frågan kan tyckas låta löjlig, men måste ändå ställas.

Björn Hammarskjöld: “Nej! Fortfarande är Sars-CoV-2 mest smittsamt i hemmet, nästa är arbetsplatsen medan allmän plats och allmänna kommunikationer har absolut lägsta smittspridning. Min källa är en chefsläkare i Uppsala som i Radio Uppland den 14 december 2020 klargjorde kunskapsläget.

Enligt Folkhälsomyndighetens [FHM] egna siffror är dödstalen nere på omkring 10 dödsfall per dag då man räknar på dagliga dödstal med 7 dagars rullande centrerat medelvärde [se kurva nedan, svart linje är dödsfall, skalan till vänster]. Kurvan har fallit brant sedan den 23 december 2020.

Smittspridningen är oförändrat på nivån 3000-4000 PCR-positiva per 7 dagars rullande centrerat medelvärde [röda kurvan, skalan till höger] sedan 15 december 2020.”

Dödstal i Sverige pga Coovid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten, 24 februari 2021
Dödstal (svarta kurvan) i Sverige pga Coovid-19. Källa: Folkhälsomyndigheten, 24 februari 2021

Uttolkningar från diagrammet

 • Skolorna öppnade runt den 20:e augusti 2020, men då ökade inte smittspridningen förrän i slutet av oktober trots kraftigt ökande provtagningsresurser från slutet av sommaren. Slutsatsen är att skolan inte sprider smitta.
 • Efter den 15 december 2020 har smittspridningen sjunkit till hälften och den slutade sjunka den 9:e februari och har därefter ökat långsamt igen. Trots detta har inte dödligheten ökat. Det är antalet döda som är viktigt att ta fasta på, inte antal smittade.
 • Antalet dödsfall i Covid-19 har sjunkit efter den 10 januari 2021 och är därmed nere på samma nivå som i juli 2020 och då hade vi mycket mildare restriktioner än vad Regeringen nu vill införa.

Hur tror du Folkhälsomyndigheten tänker gällande de nya restriktionerna? Varför skulle smittspridning öka om serveringsställena har öppet normala tider? Är det inte troligt att samma gäng som är ute och träffas bara går hem till varandra och fortsätter umgås där om serveringsställena stänger 20:30?

Björn Hammarskjöld: “De [på FHM] är tankebefriade eller påverkas av FHM:s egen presschef som enligt Dagens Media [se Samnytt] den 15 februari 2021 sa:
–Flera av våra medarbetare har mött arga reportrar. En del har sagt att vi är inkompetenta. Då har jag talat med deras chefer och det har alltid löst sig. Journalisterna verkar ha tuffa arbetsförhållanden.

“Detta uttalande låter i mina öron precis som i vilken diktatur som helst à la Bagdad Bob. Kolla presschefens meriter [Christer Janson]. Han har varit psyopsoperatör* i Försvaret.”

(*psyop, en förkortning av begreppet psykologisk operation, en militär term.)

Har du någon annan tanke som du tycker bör luftas gällande de nya reglerna som ska gälla from 1 mars och framgent?

Björn Hammarskjöld: “Alla begränsningar i den fria rörligheten och vistelse på allmän plats, sport- och andra kulturanläggningar, restauranger, köpcentra, andra affärer, hotell, muséer med mera strider mot både RF 2 kapitlet 1-8 och 19 §§, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § samt EU-rätten. Alla begränsningar är lagvidriga. Se besöksförbudet i Stockholm som av Förvaltningsrätten i Stockholm befanns vara olagligt. Se dom i mål FST Mål nr 24825-20 av 2020-11-30.”

“Se också EKMR och EURS bifogade, där finns mycket och enligt RF 2 kapitlet 19 §§, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 § så är EU-rätten överordnad svensk lag.”

Slutsatsen enligt Hammarskjöld: Vi behöver inga ytterligare eller fördjupade restriktioner. Det räcker med att vi fortsätter att följa FHM:s allmänna rekommendationer om fysisk distansering (1 meter ansikte mot ansikte) och att tvätta händerna (innan du suger på tummen, petar dig i näsan eller torkar dig i ögonen). Observera att en frisk personer inte smittar. Virus överlever inte heller på dörrhandtag mer än några sekunder. Det torkar sönder på nolltid av torr luft (ända upp till c:a 80% luftfuktighet). Virus fungerar inte utan fuktighet/vatten.

Intervju: NewsVoice

Relaterade dokument


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Intressant Anders! Så här ser texten ut på svenska efter en google automatöversättning.

  “En vetenskaplig genomgång av den stats / media-inducerade masshysterin kring Corona.

  ”COVID-19 och den politiska ekonomin för masshysteri …

  Abstrakt
  I den här artikeln syftar vi till att utveckla en politisk ekonomi för masshysteri. Med bakgrund av COVID-19 studerar vi tidigare masshysteri. Negativ information som sprids genom massmedier upprepade gånger kan påverka folkhälsan negativt i form av noceboeffekter och masshysteri. Vi hävdar att mass- och digitala medier i samband med staten kan ha haft negativa konsekvenser under COVID-19-krisen. Den resulterande kollektiva hysterin kan ha bidragit till politiska fel från regeringar som inte överensstämmer med hälsor rekommendationer. Även om masshysteri kan förekomma i samhällen med ett minimalt tillstånd, visar vi att det finns vissa självkorrigerande mekanismer och gränser för den skada som orsakats, såsom heliga privata äganderättigheter. Masshysteri kan dock förvärras och självförstärkas när den negativa informationen kommer från en auktoritativ källa, när media politiseras och sociala nätverk gör den negativa informationen allestädes närvarande. Vi drar slutsatsen att de negativa långsiktiga effekterna av masshysteri förvärras av statens storlek.

  Nyckelord: COVID-19; ångest; smitta; kultur av rädsla; känslomässig smitta grupptänk; juridik och ekonomi; masshysteri; massmedia; nocebo-effekter policyfel; politisk ekonomi; folkhälsan; sociala media.”
  https://res.mdpi.com/d_attachment/ijerph/ijerph-18-01376/article_deploy/ijerph-18-01376.pdf

 • En vetenskaplig genomgång av den stats/media-inducerade masshysterin kring Corona.

  “COVID-19 and the Political Economy of Mass Hysteria…

  Abstract
  In this article, we aim to develop a political economy of mass hysteria. Using the background of COVID-19, we study past mass hysteria. Negative information which is spread through mass media repetitively can affect public health negatively in the form of nocebo effects and mass hysteria. We argue that mass and digital media in connection with the state may have had adverse consequences during the COVID-19 crisis. The resulting collective hysteria may have contributed to policy errors by governments not in line with health recommendations. While mass hysteria can occur in societies with a minimal state, we show that there exist certain self-corrective mechanisms and limits to the harm inflicted, such as sacrosanct private property rights. However, mass hysteria can be exacerbated and self-reinforcing when the negative information comes from an authoritative source, when the media are politicized, and social networks make the negative information omnipresent. We conclude that the negative long-term effects of mass hysteria are exacerbated by the size of the state.

  Keywords: COVID-19; anxiety; contagion; culture of fear; emotional contagion; groupthink; law and economics; mass hysteria; mass media; nocebo effects; policy error; political economy; public health; social media.”
  https://res.mdpi.com/d_attachment/ijerph/ijerph-18-01376/article_deploy/ijerph-18-01376.pdf

 • Artikeln fanns i två versioner (i allt för många öppna webbläsarflikar), men det var den ej “korrade” versionen som publicerades igår. Därav en hel del grammatiska fel och stavfel. Nuvarande version är rättad. Ursäkta missödet. / redaktören

 • Märkligt samband att vanliga säsongsinfluensor verkar spårlöst borta sedan 2020 vecka 14.

  “Säsongens influensaepidemi har inte startat då det är fortsatt mycket låg aktivitet i Sverige. Under vecka 5 rapporterades två fall av influensa B och under vecka 6 rapporterades inget fall. Sedan vecka 40 2020 har drygt 54 000 prover analyserats nationellt, varav fem fall av influensa A och 12 fall av influensa B har påvisats. Influensaaktiviteten är hittills lägre än förväntat vilket kan bero på att rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19 även minskar smittspridningen av influensa. Spridningen av influensa är även mycket låg på norra halvklotet och i övriga världen.”

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

 • Att antalet smittade av och döda MED påstådd Corona har minskat beror väl på att WHO har rekommenderat att PCR-testet körs med färre cykler än tidigare och d.v.s. att det nu då också ger färre falska positiva utslag. Men de försöker tillskriva nedgången till “vaccinationen” eftersom den tidsmässigt sammanfaller med de nya riktlinjerna för PCR-testet. Så utstuderat simpelt att de verkar tro alla redan har grava neurologiska skador som stör tankeprocessen.

  Hoppas vi snart kan ha en Nurembergprocess nummer två.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *