Föreningen Medborgarperspektiv anmäler MPRT till Justitiekanslern för bristfällig myndighetsutövning

publicerad 18 mars 2021
- av Gästskribent
Styrelsen i Föreningen Medborgarperspektiv - Pressfoto

MEDIA. Föreningen för Medborgarperspektiv har anmält Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) till Justitiekanslern för bristfällig myndighetsutövning beträffande mediestöd för allmän nyhetsförmedling.

Text: Lars Bernhoff och Åke Thunström | Bild: Styrelsen i Föreningen Medborgarperspektiv - Pressfoto

Svenska medier har på senare tid i ökande omfattning blivit beroende av statligt stöd, särskilt det från MPRT. Därför är det ur ett yttrandefrihetsperspektiv viktigt att denna myndighet fullgör sin uppgift, nämligen att verka för mångfald inom media. Föreningen för Medborgarperspektiv har emellertid i ett nyligt ärende hittat flera brister i regeltillämpningen och har därför lämnat in en skrivelse till JK med exempel på hur MPRT:s tolkning av reglerna inte uppfyller de krav på precision som ett myndighetsbeslut bör ha. Denna brist är särskilt oroväckande då beslut från MPRT inte kan överklagas.

De exempel som föreningen har granskat är hämtade från en avslagen ansökan från NewsVoice för 2020. Föreningen anser att myndighetens åberopade skäl för avslag inte uppfyller rimliga rättskrav. Föreningens ståndpunkt är att en myndighet som ska bedöma ansökningar av bidrag i miljonklassen inte får ange svepande skäl för avslag, utan ska basera dessa på sakliga grunder.

MPRT har även lagt ett nytt förslag som medger fortsatta oprecisa avslag för ansökningar avseende 2021. Föreningen Medborgarperspektiv har därför lämnat förslag inom remisstiden som kan uppfylla objektiva kriterier för framtida ansökningar (se bilaga).

Bilagt finns inlagan som är skickad till JK och delgetts även MPRT och några av dess ledamöter. Syftet med skrivelsen till JK är att lyfta frågan om mediestöd till en mer generell och kvalitativ nivå som uppenbart inte har uppnåtts i myndighetens handläggning.

Text: Lars Bernhoff och Åke Thunström, Föreningen för Medborgarperspektiv

Skrivelserna är framtaget som projekt inom föreningen. Ett annat projekt har resulterat i ett nytt mikrobetalsystem (MediaLinq) som underlättar för alla webbmedia att få tex donationer eller betalningar med små belopp med en ny teknik. '

Bilagor