Föreningen Medborgarperspektiv anmäler MPRT till Justitiekanslern för bristfällig myndighetsutövning

publicerad 18 mars 2021
- Gästskribent
Styrelsen i Föreningen Medborgarperspektiv - Pressfoto

MEDIA. Föreningen för Medborgarperspektiv har anmält Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) till Justitiekanslern för bristfällig myndighetsutövning beträffande mediestöd för allmän nyhetsförmedling.

Text: Lars Bernhoff och Åke Thunström | Bild: Styrelsen i Föreningen Medborgarperspektiv – Pressfoto

Svenska medier har på senare tid i ökande omfattning blivit beroende av statligt stöd, särskilt det från MPRT. Därför är det ur ett yttrandefrihetsperspektiv viktigt att denna myndighet fullgör sin uppgift, nämligen att verka för mångfald inom media. Föreningen för Medborgarperspektiv har emellertid i ett nyligt ärende hittat flera brister i regeltillämpningen och har därför lämnat in en skrivelse till JK med exempel på hur MPRT:s tolkning av reglerna inte uppfyller de krav på precision som ett myndighetsbeslut bör ha. Denna brist är särskilt oroväckande då beslut från MPRT inte kan överklagas.

De exempel som föreningen har granskat är hämtade från en avslagen ansökan från NewsVoice för 2020. Föreningen anser att myndighetens åberopade skäl för avslag inte uppfyller rimliga rättskrav. Föreningens ståndpunkt är att en myndighet som ska bedöma ansökningar av bidrag i miljonklassen inte får ange svepande skäl för avslag, utan ska basera dessa på sakliga grunder.

MPRT har även lagt ett nytt förslag som medger fortsatta oprecisa avslag för ansökningar avseende 2021. Föreningen Medborgarperspektiv har därför lämnat förslag inom remisstiden som kan uppfylla objektiva kriterier för framtida ansökningar (se bilaga).

ArcanumSkolan 2024

Bilagt finns inlagan som är skickad till JK och delgetts även MPRT och några av dess ledamöter. Syftet med skrivelsen till JK är att lyfta frågan om mediestöd till en mer generell och kvalitativ nivå som uppenbart inte har uppnåtts i myndighetens handläggning.

Text: Lars Bernhoff och Åke Thunström, Föreningen för Medborgarperspektiv

Skrivelserna är framtaget som projekt inom föreningen. Ett annat projekt har resulterat i ett nytt mikrobetalsystem (MediaLinq) som underlättar för alla webbmedia att få tex donationer eller betalningar med små belopp med en ny teknik. ‘

Bilagor

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: MPRT
 • Hallå på er!

  Sjävklart är det svårt att nå framgång men en jk-anmälan att ta ställning till och blåslampan att svenska folkets utsatthet nu kanske syns utåt kan göra susen. Ingen vill ju ta ansvar för ett felaktigt beslut och här har ju regeringen satsat landets demokratiska varumärke på spel.

  Håller med Jan om att det behöver avskedas rejält eller totalt bland alla jäviga knapptryckare som inte företräder folkets intressen enligt regeringsformen…

  • Vi måste skärpa tonen ordentligt och skapa opinion på alla möjliga sätt.

   Att vi alla bara sitter och ojar oss över vad som pågår räcker dessvärre inte.

   Medborgarperspektiv som driver denna JK-anmälan är ett alldeles utmärkt exempel för vad som kan göras.

   Tack alla ni som engagerar er för lag och rättvisa, befriat från alla socialistiska pk-ivrares smutsiga fingrar.

   Korruptionens förlamande effekt måste brytas och det sker bara om vi skärper tilltalstonen och går man ur huse så fort vi anser det nödvändigt.

   Är jag rätt informerad så kommer det att gå en ny demonstration av stapeln idag kl 13.00.

   Lycka till önskar en svensk i exil!!

 • @ Torbjörn Sassersson red. 20 mars 2021 kl 05:27

  Trevligt och se att redaktör Sassersson är uppe med tuppen liksom undertecknad.

  Man kan ha massor av synpunkter på sossarnas olika sakfrågor men för landet Sveriges bästa måste en ny regering absolut börja med att rensa upp i domstols och myndighetsträsket.

  Vänskapskorruptionen och nepotismen är det gift som förlamar nationens alla hörn, vi måste se till att en ny regering öppnar upp och inför en total transparens vid tillsättandet av nya domare och myndighetschefer.

  De befintliga måste bort, en snäll variant är att de inte får förlängt förordnande (normalt är det 6 år) men bättre vore att, under deras kvarstående tid, flytta ned dessa politruker från sina chefspositioner till en helt betydelselös administrativ tjänst i någon undanskymd skrubb.

  Förnedring är ett bra sätt att få dem att själva säga upp sig, kanske det finns något bra jobb vid partihögkvarteret på Sveavägen 68. I am only saying….

 • Magnus Lindgren, jag håller med om att detta är ett bra initiativ och skall som sådant självklart hyllas.

  Tyvärr är det i praktiken helt meningslöst att anmäla detta till Justitiekanslern (JK).

  Cyniskt??

  Sveriges rättsväsende är så till 100 % korrumperat så det är mer sannolikt att vi får se grisar flyga, innan JK skulle korrigera MPRT:s beslut.

  Behöver jag påpeka att den nu våldtäktsanmälde Göran Lambertz tidigare har varit JK, det säger nog en del om hur korrumperad den av Regeringen utsedde Justitiekanslerns ämbete är.

  Det är självklart rätt att ändå anmäla till JK som formellt på papperet är rätt instans, men rättsrötan inom svenskt domstolsväsende är mycket värre än den värsta bananrepubliken.

  Det är en artikel på gång som avslutar min tidigare genomlysning (se de 5 tidigare artiklarna som länkar nedan) av hur Regeringen via sin helt mörkade utnämningsmakt utser just domare inom rättsväsendet och myndighetschefer inom den regeringskontrollerade myndighetsvärlden.

  Sosseriet har genom sin helt dolda utnämningsmakt utvecklat en kultur inom den offentliga domstols och myndighetsvärlden som bygger på stenhård lojalitet med den socialistiska doktrinen.

  För att verkligen se till att ingen jävel avviker från denna upptrampade rågång så har det bildats de två värsta maffiaorganisationerna, Hilda & Ruben samt Legally Lady.

  Känns nästan onödigt och påpeka några av namnen som är medlemmar, Dan Eliasson, Annie Lööf, Anders Danielsson, Thomas Rolén, Fredrik Wersäll, Marie Heidenborg, Petra Lund, Carin Jötblad, Anne Ramberg, mfl, mfl.

  Den oväld som skall känneteckna en offentlig tjänsteman i statens tjänst finns det absolut inget kvar av, den siste representanten var Inga-Britt Ahlenius som var chef på det som idag kallas Riksrevisionen.

  Hon läste lusen av dåvarande Finansministern Bosse Ringholm så att han välförtjänt fick löpa gatlopp, hon gick sedan vidare till FN där hon snabbt plockade ned den genomkorrupta Generalsekreteraren Kofi Annan.

  Summerat: Det är naivt och tro att JK skulle utnyttja sin formella makt och korrigera MPRT:s beslut. Man ska också ha klart för sig att JK sitter på möjligheten att väcka åtal, något som mig veterligen inte har hänt. Jag kan ju självklart ha fel.

  En ny regerings första uppgift är att rensa upp i domstols och myndighetsträsket. Får vi inte rensa ut dessa politruker så kommer även fortsättningsvis sosseriets kriminella doktrin dominera hur skattebetalarnas medel enligt pk-modell ska försnillas.

  https://newsvoice.se/2020/09/utnamningspolicy-lakemedelsverket-gd/

  https://newsvoice.se/2020/09/thomas-rolen-socialdemokraternas-infiltration-statsmakten/

  https://newsvoice.se/2020/09/newsvoice-granskar-utnamningen-av-lakemedelsverkets-gd-del-3/

  https://newsvoice.se/2020/09/newsvoice-utnamningen-lakemedelsverkets/

  https://newsvoice.se/2020/10/newsvoice-granskar-utnamningen-lakemedelsverkets-gd-5/

  • Good Morning Portugal.

   Problemet är ju att även om i skulle få en ny regering byts automatiskt inte alla generaldirektörer och vänskaskorrumperade mellanchefer och tjänstemän/kvinnor ut. De lär sitta kvar och hålla ställningarna till dess att sossarna övertar makten igen. Det finns dessutom indikationer på att det finns inofficiella överenskommelser om att sossarnas småpåvar ska sitta få kvar under andra regeringar mot vissa eftergifter.

 • Riktigt bra initiativ, genomtänkt och enkelt formulerat!
  Jag fattar inte hur det kunnat gå så här långt när myndigheten har möjlighet till självrättelse.
  MPRT agerandet sätter sverige på kartan och skämmer ut oss globalt som navelskådande enpartistat med åsiktsdiktatur, istället för demokratiskt föregångsland som vi hävdar utåt.

  Hur skall vi trovärdigt kunna kritisera totalitära regimer efter detta pinsamma klavertramp?

  ur Förvaltningslag (2017:900)

  “Rättelse och ändring av beslut
  Rättelse av skrivfel och liknande
  36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

  När en myndighet får ändra ett beslut
  37 § En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

  Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om
  1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas,
  2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
  3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

  När en myndighet ska ändra ett beslut
  38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
  1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
  2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900

 • Avslagsskälen var ju rätt svepande utan att precisera något konkret så klagomålen är högst befogade. Oavsett vad som händer så är det ändå gott att de blir ifrågasatta från flera håll.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *