Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat utvidgas

publicerad 21 april 2021
- Gästskribent
Årsta, holmar och Årstaskogen, 2021. Satellitfoto: Google Maps

Stockholms stad utvidgar Årstaskogen och Årstaholmar naturreservat. Under april och maj fattar exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om att skicka förslag till utvidgning av gränserna på samråd till länsstyrelsen och berörda nämnder och sakägare.

“Vi gick till val på att bevara Årstaskogen och utvidga naturreservatet, det är ett viktigt grönområde som används för rekreation av många stockholmare och med mycket värdefull natur. Beslutet innebär att naturreservatet utökas med fyra nya områden och att vi säkrar de viktigaste delarna av skogen”, säger Karin Ernlund (C), gruppledare och idrottsborgarråd.

Utvidgningen av gränserna innebär att naturreservatet växer från 66 till 71 hektar. Årstaskogen består främst av tallskog och mängden äldre träd gör området till en viktig biotop för barrskogslevande arter som olika hackspettar, mesar och svampen tallticka. Dessutom finns här inslag av ädellövskog. Skogen med dess promenadstigar är ett mycket uppskattat friluftsområde för många stockholmare.

“Det är viktigt att skydda och sköta om Stockholms grönområden, det är uppskattade och väl använda av stockholmarna. Vilket inte minst har visat sig under den pågående pandemin då antalet besökare ökat markant. Därför har den grönblå majoriteten i Stockholm också skjutit till 33 miljoner extra till skötsel av naturreservat, parker och grönområden”, säger Karin Ernlund.

Beslutet som nu fattas innebär att förslaget skickas ut på samråd och att beslut om utvidgning fattas i kommunfullmäktige runt årsskiftet 2021/2022.

Text: Pontus Hammarlund, presskontakt för Karin Ernlund, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd | Pressmeddelande | Bild: Årsta, holmar och Årstaskogen, 2021. Satellitfoto: Google Maps

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq