Strålsäkerhetsmyndigheten anlitade PR-byrå för att förvilla allmänheten om risker med trådlös teknik

-

GRANSKNING. År 2003 avslöjades att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anlitat PR-byrån KREAB för att bedriva en kampanj vars syfte var att få allmänheten, beslutsfattare och tjänstemän, politiker, journalister  att tro att det skulle saknas risker med strålning från trådlös teknik.

Text: Mona Nilsson | Temabild: Kontor. Foto: Mario Gogh (Mariogogh.com). Licens: Unsplash.com

Strålskyddsstiftelsen publicerar idag den offentliga handling från SSM som beskriver kampanjplanen och som fick arbetsnamnet “vaccinera mot myter”. De största telekombolagens pr-byrå lade upp riktlinjerna för vilka besked SSM skulle lämna gällande risker med strålning från trådlös teknik och vilka besked och slutsatser som SSM i sin tur skulle få tjänstemän och journalister att tro på.

Här är hela den offentliga handling, dnr 842/932/03 som Strålskyddsstiftelsen erhållit från Strålsäkerhetsmyndigheten gällande PR-kampanjen “vaccinera mot myter” från KREAB.

KREAB arbetade samtidigt bland annat för telekombolagen Ericsson och 3. I referenslistan i anbudet nämndes även Telia som tidigare uppdragsgivare. I den handling som KREAB lämnade till SSM (som då hette Strålskyddsinstitutet, SSI) skrev pr-byrån:

”Så länge journalister och allmänhet föds med de vanliga myterna som har sin grund i ”de svåra frågorna” kommer SSI ha svårt att ta initiativet. Erfarenheten är att myterna måste bemötas för att kunna stoppas”.

Läs mer: Därför kallas Strålskyddsstiftelsen bluff – PR-bolag arbetar för industri och myndigheter

“Stoppa” och “avliva” myterna

Handlingen beskriver de åtgärder som KREAB ansåg att SSM (SSI) måste vidta för att stoppa alternativt “avliva” “myterna” om att det finns risker med strålning från trådlös teknik samt för att återupprätta förtroendet för myndigheten efter ett program i SVT (Uppdrag Granskning). SVT:s journalist hade ställt lite kritiska frågor till myndighetens vice Gd gällande dess hantering av frågan. KREAB skrev:

“Programmet resulterade i att SSI schavotterades offentligt och att trovärdigheten för myndigheten fick sig en allvarlig knäck. Det akuta problemet efter programmet sönderfaller för SSI:s del i två delar.

1. SSI behöver återvinna förtroendet genom att agera tydligare och fastare….Detta kräver en kommunikativ strategi som siktar på att SSI kan välja tid och plats.

2. SSI måste omedelbart täppa till de öppningar för spekulationer som “Uppdrag Granskning” gav de opinionsbildande grupperna. Även om programmet inte innehöll några felaktigheter så var formen vald så att tittarna bringas i osäkerhet och börjar fundera på vad som egentligen gäller. M a o debatten är inte avslutad.”

KREAB ansåg att det brådskade “om inte SSI fortsatt ska vara i underläge.”

PR-byrån föreslog att SSI behövde formulera två, högst tre budskap som genomgående skulle återkomma i all kommunikation internt och externt under en längre tid framöver. SSM skulle också se till att förankra budskapet hos övriga myndigheter så att SSM inte blir motsagt av ”aktörer med motsvarande avsändarlegitimitet”.

Planen var att SSM (då SSI) skulle “elitutbilda” journalister och tjänstemän:

”När basen för SSI:s budskap och kommunikation är lagd i och med att SSI har ett budskap att driva och kan svara på svåra frågor så rekommenderar vi SSI att ”elitutbilda”. Med ”elit” menar vi handläggande tjänstemän i kommuner och landsting, samt specialiserade journalister och journalister i länens lokalpress.”

KREAB författade svar till ”svåra frågor” som det var tänkt att myndigheten skulle upprepa vid all kontakt med media och beslutsfattare. De “svåra frågorna” var kritiska frågor som dök upp i media och de som myndigheter hade svårt att ge svar på. De var ”problemets kärna”. När väl de manipulativa svaren formulerats och upprepats med auktoritet från expertmyndigheten skulle kritiken upphöra var det tänkt.

Läs mer: Så förhindrar Telekom-industrin och myndigheter att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

De “svåra frågorna”

Vilka var de svåra frågor som telekombolagens PR-byrå hjälpte SSM att formulera? På sidorna 77-86 i den offentliga handlingen från SSM finns KREABs bidrag till frågor och svar som testades vid en “pilotutbildning” av tjänstemän från olika kommuner som SSM arrangerade den 25 juni 2003:

Ett exempel på en sådan ”svår fråga” var det faktum att onormalt många barn (fyra) vid en skola i Spanien med 60 basstationer i närheten (40 meters avstånd) fått cancer enbart inom loppet av ett år. Svaret från KREAB var:

”Även människor som bor i närheten av mobilmaster drabbas av cancer, även barn, det är tyvärr inget konstigt med det…Det är dock osannolikt, i praktiken uteslutet, att cancerfallen skulle bero på strålning från mobilbasstationer eftersom det inte finns några vetenskapliga belägg för hälsoeffekter som beror på elektromagnetiska fält vid mobiltelefoni”

I själva verket ansåg spanska cancerexperter att skolan i Spanien bekräftade att mobilstrålning orsakar cancer. Läkaren och epidemiologen Julio Ordax San José hävdade att det rör sig om ovanliga cancerformer som normalt uppträder mycket sporadiskt. När de uppträder grupperat i både tid och rum (s. k. kluster) bör man misstänka en gemensam, utlösande faktor. Han pekade på flera studier som tidigare visat på ökad risk för leukemi och lymfom efter exponering för radiofrekventa fält, bland annat en studie av Repacholi et al. 1997. Han befarade att skolan skulle utvecklas till ett experimentlaboratorium som visar vilka effekter strålning från mobilbasstationer i verkligheten har på barn.

Fakta är att upprepade undersökningar visat förhöjd risk för cancer i djurförsök och i studier av yrkesexponerade människor eller i undersökningar av människor boende i närheten av radio/TV-master. År 2016 vid ett seminarium hos SSM, redovisade Martin Röösli från SSM:s egen expertgrupp, att alla studier utom en, fram till år 2003 visat förhöjd risk för barnleukemi i närhet av radio/TV-master. Radio/TV-master sänder ut radiofrekvent strålning som SSM anser liknar den vid högre frekvenser som sänds ut från mobilbasstationer.

roosli_transmitters_ssm_0516green

Ett annat exempel på svar på svår fråga som KREAB författade och som testades vid “pilotutbildningen” var om det kunde förhålla sig på samma sätt med strålning som med neurosedyn, dvs att det först var ofarligt för att senare bli jättefarligt?

Svaret:

“Exemplet är inte jämförbart. Det har bedrivits forskning om elektromagnetiska fält sedan mer än 50 år tillbaka. Hittills har man inte fått fram något vetenskapligt belägg att elektromagnetiska fält vid de frekvenser och nivåer som används vid mobiltelefoni utgör en hälsorisk”.

Svaret är uppenbart falskt. Skadliga hälsoeffekter hade redovisats i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år tillbaka. De beskrevs redan på 1960 talet som “mikrovågssyndromet” eller “radiofrekvenssjukan”. Förhöjd risk för cancer hade visats i både djurförsök och i studier av yrkesexponerade och i studier av människor boende i närhet av radio/TV-master.

Exempelvis visade en studie år 1992 förhöjd förekomst av tumörer bland djur som långtidsexponerats för WiFi-liknande strålning (2,4 GHz) under längre tid. 1997 visades fördubblad förekomst av lymfom i ännu ett djurförsök. Under 1990-talet visades även att mikrovågsstrålning orsakar DNA-skador i djurförsök.

Vidare författade KREAB följande svar gällande frågor om de egna gränsvärdena (referensvärden):

“Våra gränsvärden för elektromagnetiska fält är satta med stor försiktighet och omsorg. Man kan förenklat säga att de är så försiktigt satta att försiktighetsprincipen från Miljöbalken redan är tillämpad.. Våra gränsvärden är satta till mindre än en 1/50-del av värdet där elektromagnetiska fält kan ge biologiska effekter (värme) och de har ännu större marginal till eventuella skadliga effekter. När marginalen är så stor och det inte finns vetenskapligt grundad misstanke om skadliga hälsoeffekter vid gränsvärdenas nivåer eller därunder så kan man inte tillämpa Försiktighetsprincipen”

Samarbetet med mobilindustrins PR-firma avslöjades efter ett granskningsarbete av Mona Nilsson och Marica Lindblad, i Aftonbladet i augusti 2003. I och med det måste det tvärt avbrytas. ”Det blev stopp i kampanjen”, förklarade dåvarande informationschefen på SSM, Britt Ekman för Mona Nilsson.

Att SSM samarbetade med Ericssons och 3s PR-firma stärkte förstås inte bilden av en myndighet som utåt skulle ge sken av att vara oberoende från industrin och inte i praktiken var/är telekombolagens förlängda arm som skyddar telekombolagens intressen, i stället för att skydda folket mot skadliga effekter av strålning, vilket är det som påstås från myndigheten.

Idag

Strålskyddsstiftelsen kan konstatera att svaren och budskapen från Strålsäkerhetsmyndigheten än i dag är lika manipulativa och felaktiga som de svar som KREAB formulerade åt myndigheten. Trots att beläggen för skadliga hälsoeffekter växt massivt sedan 2003, håller SSM fast vid sin uppenbart felaktiga men industrivänliga ståndpunkt att det skulle saknas vetenskapliga belägg för skadliga effekter från mobiltelefoner, mobilbasstationer och annan trådlös teknik under de referensvärden som myndigheten påstår skyddar alla med god marginal till “säkerställda” hälsoeffekter. Dessa referensvärden är av stor betydelse för telekombolagen.

Den 28 april 2021 går SSM ut med ett pressmeddelande som vilseledande påstår att inga nya belägg för hälsorisker skulle framkommit i forskningen efter en genomgång av SSM:s expertgrupp. Expertgruppen har sedan 2003 till en majoritet bestått av experter med intressekonflikter i form av bindningar till telekombolagen och som aldrig haft någon representation av de svenska eller internationella experter som är av uppfattningen att beläggen tvärtom är växande för skadliga hälsoeffekter. Anke Huss, som uttalar sig i pressmeddelandet och är en av de åtta experterna, är exempelvis både medlem i ICNIRP, vilket utgör en intressekonflikt i sig, och finansierad av den Schweiziska stiftelse FSM. FSM finansieras i sin tur av Swisscom, Swissgrid, Ericsson och Huawei. Hon ingår även i den telekomfinansierade stiftelsens externa expertgrupp.

Sedan ett par år går det inte längre att ringa myndighetens tjänstemän och ställa kritiska frågor. Alla frågor måste skickas skriftligt. Oftast sänds svaret med dröjsmål, efter ett halvår eller till och med ett år, och är dessutom helt anonymt. Svaren är anpassade till dagens situation men de har samma ton som det som KREAB lade an.

Under 2019 inledde SSM en ny utbildningskampanj av kommunala tjänstemän. Denna gång för att på nytt utbilda tjänstemännen i hur de ska hantera befogade kritiska frågor från allmänheten om farorna med 5G-utbyggnaden. Budskapen idag är fortsatt manipulativa och ofta felaktiga, precis som 2003. Se exempel här.

Text: Mona Nilsson

Källa

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Mona Nilsson is a Swedish investigating journalist and author of two books on mobile phone and health risks. Her most recent book, Mobile phones and health (Mobiltelefonins hälsorisker), was published in 2010. She is founder and chairman of Swedish Radiation Protection Foundation, a non-profit organisation.

25 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

25 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
12 maj 2021 kl 01:14
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
1 maj 2021 kl 20:58

Enligt en facebooksida från ifjol där Mona Nilsson debatterar med några andra framkommer från Mona att Olle Johansson fått ut mycket forskningspengar (bla för cancer etc) men att inte mkt forskning hade bedrivits där under den tid som Mona haft kännedom om det.
Jag respekterar både Mona och Olle tro inget annat men dessa uppgifter från Mona väcker förstås förvåning tror jag och det vore intressant att få detta utrett.
För Mona och andra aktivister tror jag det vore bra om hon fick lite konstruktivt motstånd så att argumenten skärps och de dåliga argumenten dumpas tex det som rör att fåglar ramlat ner i närheten av radiomaster i ngt fall.
Men för att kunna skärpa argumenten måste man kunna motbevisa SSMs påståenden i UG (ifjol var det väl) där dom sa att den totala tumörmängden inte ökat som borde vara fallet om aktivisterna har rätt.
Det som myndigheterna väljer att ta upp är ju det som dom anser vara ett starkt argument.
Det är därför särskilt viktigt att belysa den problematiken.
Det finns ju många enskilda vetenskapliga artiklar som påvisar samband mellan emf och cancer men hur stämmer utvecklingen av sån teknologi med den totala förändringen av cancerfall.
Har SSM fel – ger dom missvisande info, sorterar dom bort data?
Jag tror många skulle välkomna att fä detta utrett.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
1 maj 2021 kl 23:34

Miljöbalken ställer inte krav på samlat vetenskapligt underlag för att försiktighetsåtgärder ska vidtas. I stället ska åtgärder för att skydda människors hälsa vidtas då “det finns skäl att anta olägenheter”. MB 2 kap §3
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/juridik/mobilmaster-och-domstolsbeslut/

Generellt sett är de gränsvärden (eller referensvärden) som gäller för exponering för elektromagnetiska fält otillräckliga som skydd mot kända hälsorisker.  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/juridik/gransvarden-gallande-elektromagnetiska-falt-i-olika-lander-och-omraden/

Mobiltelefon och trådlös telefon kan orsaka hjärntumör
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/juridik/mobiltelefoner-och-domstolsbeslut/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 maj 2021 kl 13:37

Men det besvarar inte frågan om myndighetens statistik över totala förekomsten av tumörer är rättvisande eller ej.
Om, vilket jag alltså inte vet, det är en diskrepans mellan enskilda forskningsresultat erhållna med försöksdjur jmf med total tumörstatistik – slog det mig nu – kanske försöksdjurens labtillvaro är en faktor av betydelse?
Får dom samma tumörsannolikhet om dom lever i frihet jmf med i en steril och kringskuren labuppställning?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
2 maj 2021 kl 20:40

Hej igen Peter!

Varför villospår om Monas ekonomi när det är uppenbart att det är verksamhetsutövaren av miljöfarlig verksamhet som har ansvar och bevisbörda när det finns skäl att anta olägenheter?

Skadliga effekter kända 1969 – förnekas än i dag https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

GSM1800 och folkhälsa

“Örjan Hallberg, Copyright Hallberg Independent Research, 2008. http://hir.nu 2008-03-07
Det råder ingen tvekan om att sjukregistreringen plötsligt började öka från och med vintern 1997. Samma sak finns för varje län. Tidigare hade det registrerade antalet sjukskrivningar minskat i flera år och plötsligt började antalet öka! Figur 1 visar det totala antalet sjukregistrerade i Sverige och Figur 2 ger som exempel samma för Stockholms län.”

Forbid the use of mobile phones in Sweden! Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, 2009
https://web.archive.org/web/20120425020529/http://sgll.nu/PDF/Mobilestop.pdf

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
4 maj 2021 kl 10:29

Du och de andra kallar jag aktivister utan att mena ngt nedsättande men ni är partiska och inte öppna för att ta upp och bemöta den kritik av myndigheten som handlar om att den totala tumörstatistiken inte bekräftar det som kommer ur den mängd forskning som ni brukar hänvisa till.
Ni kanske kan bemöta den men ni gör det inte trots att det borde vara väldigt grundläggande.
Jag kanske kan ta reda på det men jag väntar mig att ni som driver opinionen så bestämt är måna om att få det ur världen.
Och jag har inte sagt nåt om Monas ekonomi.
Jag syftade på finansiering av en forskning på vardagssituationer istf labexperiment. Det skulle kräva en del kreativitet att organisera men om det genomförs kan man hämta statistik från väldigt många.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
4 maj 2021 kl 17:30

Hej igen Peter!

Åtgärder för att skydda människors hälsa skall vidtas då “det finns skäl att anta olägenheter”. MB 2 kap §3

Ang skäl att anta olägenheten cancer.

“Ökande bevis för cancer Telekommunikationsindustrin har goda skäl att försöka förhindra att Portiers expertutlåtande och bevis efter 2013 antas i Murray-fallen. Enligt Walker-stämningen har sedan IARC: s 2011-beslut att klassificera RF-strålning som en 2B-möjlig cancerframkallande och mer än 1000 studier har publicerats som visar omfattande skador från denna strålning, inklusive studier som fastställer orsaksmekanismer för skada, DNA-skada och cancerframkallande effekter.
Särskilt viktigt för hjärntumörfallen är publiceringen under 2018 och 2019 av resultaten från den amerikanska NTP-studien som fann “tydliga bevis” för att mobiltelefoner orsakar cancer och DNA-skada. NTP är den amerikanska regeringens expertorganisation för giftiga ämnen. Walker-stämningen citerar Dr. Ron Melnick, som ledde utformningen av NTP-studien, som uppgav att NTP-resultaten motbevisar det gamla argumentet att RF-strålning inte kan orsaka DNA-skada. Resultaten av NTP-studien replikerades dessutom i ytterligare en studie av det kända Ramazzini Institutet i Italien. Resultaten av dessa två storskaliga studier är särskilt viktiga, för när IARC 2011 klassificerade mobiltelefonstrålning som en 2B-möjlig cancerframkallande ansåg man att även om det finns epidemiologiska bevis för att mobiltelefoner ökar cancerrisken”

https://www.st

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
4 maj 2021 kl 17:07

Hej igen Peter!

Cancer är en långt framskriden olägenhet, men verksamheten skall stoppas redan då “det finns skäl att anta olägenheter”. MB 2 kap §3
Det saknas däför laglig förutsättning för drift from MB 1 jan 1999.
Tidigare strålskyddslag har också funnits som SSI har ignorerat.

strålskyddslagen
https://lagen.nu/search/?q=Str%C3%A5lskyddslag

Olägenheter var kända redan 1969 som sen förhindrar laglig drift.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

Ericsson bekräftar nedsättande olägenhet 1999.

“Ericsson gjorde inget fel när man sa upp den elöverkänslige ingenjören Per Segerbäck, enligt en dom i Arbetsdomstolen, AD.
AD slår enhälligt fast att Per Segerbäck inte skulle kunna utföra ”arbete av någon betydelse för arbetsgivaren”, som det heter i förarbetena till anställningsskyddslagen.
Per Segerbäck arbetade med integrerade kretsar och hade varit anställd av Ericsson sedan 1977. I början av 1990-talet sjukskrevs han och ett trettiotal andra anställda på det dåvarande utvecklingsbolaget Ellemtel på grund av elöverkänslighet.
Efter en omfattande elsanering kunde alla gå tillbaka till jobbet, men Segerbäck arbetade mestadels hemifrån.
Men Ericsson accepterade inte i längden distansarbetet, utan ansåg att arbetsuppgifterna krävde hans närvaro på arbetsplatsen. Det fanns inte heller andra arbetsuppgifter att erbjuda, hävdade företaget och sade upp Per Segerbäck i november 1999.”

https://www.publikt.se/nyhe

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
5 maj 2021 kl 21:33

Magnus jag känner till det där med Segerbäck och mycket annat och jag tar det på allvar. Men ifråga om cancer måste ngn kunna visa att SSM har fel om den totala förekomsten av tumörer för du instämmer väl i att den borde ha ökat mycket i takt med att varenda människa nu har mobil.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  petergrfstrm
5 maj 2021 kl 23:46

Hej igen Peter!

Nej det är SSM:s uppgift att skydda mot skada.
SSM saknar tyvärr legitimitet som myndighet då man bara upprepar privata lobbygruppen ICNIRPs åsikter.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/icnirp/

Ärligt talat är jag helt ointresserad av åsikter från dessa köpta “experter” som leker med dockor.

ICNIRP, gränsvärden, intressekonflikter och EU https://lennarthardell.wordpress.com/2020/07/20/icnirp-gransvarden-intressekonflikter-och-eu/

Radiofrekvent strålning, 5G, ICNIRP och intressekonflikter

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
12 maj 2021 kl 15:29

SSM skriver om en undersökning för 1980 till 2012 att för åldersgruppen upp till 74 har meningion=cancer vid hjärnhinnan ökat något och minskat för dom över 74. I wikipedia står det att det vanligen är den äldre gruppen som har det.
Mao kvalitativt tycks alltså SSM ge en antydan till en i tiden korrellerad ökning parrallellt med ökad mobilanvändning även om dom inte säger det lika explicit i slutsatsen.
Jag skulle vilja veta mer kvantitativt och har skickat en fråga om det till cancerfonden.
Det kvantitativa diagram jag såg i uppdrag granskning från ifjol visade en svag ökning som givetvis inte säkert kan kopplas till en enda orsak.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  petergrfstrm
12 maj 2021 kl 16:02

Antennen på mobiltelefoner är numera ofta placerad nedtill, vilket resulterat i starkt ökad cancer i halsen.

Antalet fall av cancer i huvud- och halsområdet ökar kraftigt i Sverige enligt Socialstyrelsens nya cancerstatistik. Cancer i sköldkörtel och i munnen hör till de cancerformer som ökar mest. Men även hypofystumörer ökar mycket.”
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/01/09/kraftig-okning-av-cancer-i-huvud-och-hals/

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
30 april 2021 kl 09:20

År 2007, fyra år efter KREAB-skandalen, åker företrädare för Strålsäkerhetsmyndigheten på konferens med telekombolag, telekomföreträdare och experter med bindningar till telekombolag (bland annat professor Anders Ahlbom från KI) i Italien. Där diskuterade man vidare hur allmänheten skulle hanteras och fås att tro att mikrovågsstrålning från trådlös teknik skulle vara ofarlig. Det var viktigt att gå ut med manipulerande information i rätt tid för att förhindra att människor skulle bilda sig en egen uppfattning om riskerna. Läs mer här. https://newsvoice.se/2017/03/telekom-industrin-samarbete-myndigheter/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Mona Nilsson
30 april 2021 kl 11:11

Definitionen för FASCISM är en diktotorisk stat i samarbete med utvalda storföretag.

I Tredje riket samarbetade nazisterna med
Ig Farben och några andra jätteföretag.

Dessa företag, med internationella ägare, bland annat Rockefeller, bombades ALDRIG under de allierades bomb-räder.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
30 april 2021 kl 05:18

Det krävs samvetslösa, riktigt tunga namn för att förringa miljöfarlig verksamhet!

exempel

Gunnar Hökmark till KreabTIS, AUG 20, 2019 11:13 CET
Gunnar Hökmark blir ny International Senior Advisor på Kreab med Stockholmskontoret som bas, men kommer också att arbeta nära Kreabs kontor i Bryssel och vara en resurs för Kreabs kontor i hela världen.

Kreab rekryterar Reinfeldts planeringschefMÅN, DEC 08, 2014 09:30 CET
Pressmeddelande den 8 december 2014
https://news.cision.com/se/kreab/r/kreab-rekryterar-reinfeldts-planeringschef,c9692864

Tungt (s)-kommunalråd till KreabTIS, DEC 16, 2014 10:00 CET
Stockholm den 16 december 2014
Robert Noord, tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Haninge, rekryteras till Kreab för att arbeta med främst samhällskontakter/public affairs. Med rekryteringen stärker Kreab sin förmåga att analysera den politiska utvecklingen och hjälpa kunder förstå kommunala beslutsprocesser.

https://news.cision.com/se/kreab

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
30 april 2021 kl 10:43

Svängdörrarna mellan politik, storindustrin och deras PR-byråer och storbankerna oscillerar med allt högre frekvens.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
30 april 2021 kl 15:49

tom Carl Bildt

Innan Carl Bildt utsågs till utrikeminister var han styrelseordförande i PR-byrån Kreab mellan 2004 och 2006. På Kreabs kundlista finns inte bara storföretag och organisationer, utan också miljardärer – och regeringar. 
Bildt värvade regering till sin pr-byrå | Aftonbladet

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
29 april 2021 kl 22:06

Tack Mona för din hjältemodiga insats att belysa dessa ljuskygga sällskap!

Hur många Ericsson ingengörer har dött i förtid efter SSi:s oredovisade dispenser?

Hur många civila får cancer av KREAB, SSM och ICNIRP:s mörkläggning?

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
30 april 2021 kl 10:53

Tack Magnus. Vi måste också ställa frågan hur många som får neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis Alzheimers, pga deras mörkläggning. Strålningen skadar hjärnan och redan för 18 år sedan varnade högt ansedda professorer från Lunds Universitetssjukhus. De såg att strålningen ledde till nervcellsdöd, men SSM var aldrig intresserade, kontaktade aldrig professorerna och bjöd aldrig in dem till sina expertutredningar. Här från BBC Mobile phones may trigger Alzheimers. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2728149.stm

Ingemar ljungqvist
Gäst
29 april 2021 kl 20:57

Här avslöjar sig Ericsson själva vad de vill göra i den nära framtiden: 10 Hot Consumer Trends 2030 – The internet of senses – Ericsson.
För den som tänker själv så måste det ju vara fantastiskt med en lukt och känselsmartphone. Hur åstadkommes detta.? Jo genom direktpåverkan på de hjäjrncentra som ger lukt resp känselupplevelser. Uppenbart vet Ericsson. hur man ska gå tillväga! Till det verkar 5G behövas. Brave New World (Order)

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Ingemar ljungqvist
30 april 2021 kl 12:35

Var ser du ngt om direktpåverkan av hjärncentra?
Den artikel du hänvisar till lyder “Consumers also predict wearables that can instantly translate languages, allow us to control our sound environment and experience smell, taste, textures and temperature digitally”
Wearables står det. Bärbara saker alltså.
För att nå hjärncentra skulle krävas inopererade implantat. Det kan hända att dessa ‘consumers’ har detta i åtanke men det framgår inte.
Och att framkalla luktförnimmeler från en bärbar sak skulle nog bli rätt dyrt. Så jag håller med om att det implicerar implantat.

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
29 april 2021 kl 18:31

Enligt Robert F. Kennedy Jr har telekommunikationsindustrin sedan decennier bedrivit juridisk utpressning, kontroll av medierna och använt sin ekonomiska makt för att korrumpera lagstiftare, kontrollera tillsynsmyndigheter och lura allmänheten om mobiltelefoners och annan trådlös tekniks säkerhet: ”Deras ansträngningar har resulterat i utbredd sjukdom och död. Domstolarna är den sista instansen i vår demokrati utan korrupt inflytande från telekomindustrin. Vi kommer att lägga fram bevis som till slut kommer att ställa dessa laglösa företag inför rätta.”

CTIA, den amerikanska samarbetsorganisationen för mobiltelefonföretagen, spelade en ledande roll när det gäller att bedra allmänheten när det gäller riskerna med strålningen enligt advokater som nu driver en skadeståndsprocess mot de stora telekombolagen pga att en man dog av hjärntumör orsakad av mobilanvändning. De hävdar att industrins lobbyorganisationer, CTIA och Telecom Industry Association har varit ledande i mobilindustrins vilseledande PR-kampanj för att försäkra allmänheten om att mobiltelefoner inte innebär några hälsorisker. https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/04/21/robert-f-kennedy-jr-i-skadestandsmal-om-mobilorsakad-hjarntumor/

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
29 april 2021 kl 18:28

För de som här tror att bevisen för hälsorisker inte skulle finnas tillgängliga, studera gärna Strålskyddsstiftelsens webbsida. http://www.stralskyddsstiftelsen.se
Hur många hundra studier måste visa samma sak innan riskerna erkänns? Hur illa måste det bli ?
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/10/01/vaxande-bevis-mikrovagsstralning-orsakar-oxidativ-stress-dna-skador-och-skadliga-effekter-pa-hjarnan/

Dr Martin Blank från Columbia University som presenterade EMF Scientist appeal år 2015, i dag undertecknad av 255 vetenskapsmän verksamma på det aktuella forskningsområdet sade: Vi har skapat något som håller på att spåra ur och som dödar oss i förtid. Han varnade för en folkhälsokris, att våra barns framtid är i fara pga den ökande strålningen från trådlös teknik i vår miljö. Dr Martin Blank konstaterade att strålningen skadar våra cellers DNA. EMF Scientist Appeal begär att människor och läkare informeras om hälsoriskerna och att skyddet förbättras och vår exponering minskas genoms skärpta gränsvärden. https://vimeo.com/129194410?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR0pTjpzWa6qPuWZjGU45Tf142KZzRcIyHi2xGuT–RCKd6pKe_CIk9W-jM

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
Reply to  Mona Nilsson
30 april 2021 kl 12:43

jag tror inte att det saknas sån info om enskilda experiment men min fråga till dig Mona är om SSI hade fel när dom hävdade att den totala statistiken över tumörer inte har ökat så som vore fallet om man extrapolerar från den forskning ni hänvisar till.
Hade SSI alltså fel beträffande den totala ökningen av tumörer? Mörkar dom en massa tumörer?
Räknar dom bort data på ett oegentligt sätt?

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
29 april 2021 kl 15:24

Ett framfört argument från SSI var tidigare att antalet tumörer inte har ökat totalt sett så som vore förväntat – är det missvisande?
Och att dubbelblinda tester inte kunnat påvisa signifikant förmåga att påvisa emf.
En del drabbade sägs kunna märka direkt om ngn har en mobil påsatt i sin ficka.
Hittills verkar ingen ha lyckats dokumentera det säkert(?)

Andrew Marino har visat att hjärnan registrerar lågfrekvent emf men att personen själv inte är medveten om det.
Därmed har ju även han bekräftat samma som de dubbelblinda försöken men han har alltså funnit att fenomenet likväl är objektivt påvisbart.
Det är bara en trådände att börja nysta i för att kanske så småningom lista ut hur vi växelverkar med emf och det tycks inte vara ngn allmän metod ännu.

Som det nu är kommer etablissemanget nog att kräva att dubbelblindkriteriet uppfylls även om det senare visar sig vara ogiltigt när en högre vetenskaplig nivå uppnåtts.
Semmelweis blev inte tagen på allvar men till slut utvecklades vetenskapen.

Jag misstänker att det krävs innovativ forskning för att komma underfund med det som gäller emf och det biologiska.
Robert Becker höll på hela sin karriär men nådde inte ända fram.

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Mona Nilsson is a Swedish investigating journalist and author of two books on mobile phone and health risks. Her most recent book, Mobile phones and health (Mobiltelefonins hälsorisker), was published in 2010. She is founder and chairman of Swedish Radiation Protection Foundation, a non-profit organisation.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV