Fem miljoner smarta elmätare ska installeras i Sverige – kan sända skadlig mikrovågsstrålning

publicerad 30 september 2021
- Mona Nilsson
Smart elmätare
Fem miljoner smarta elmätare ska installeras i Sverige
Smart elmätare

TEKNIK & OPINION. Sedan ett par år tillbaka byter elbolagen ut samtliga cirka 5 miljoner elmätare i Sverige. De kallas ”smarta elmätare” men hur smarta är de egentligen? Elmätarna kan sända ut pulserad mikrovågsstrålning som gör många människor sjuka och ökar den allmänna exponeringen för känt skadlig strålning. Inte särskilt smart.

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Regeringen beslutade år 2018 om nya krav på elmätare vilket är anledningen till att fem miljoner väl fungerande elmätare nu byts ut för att uppfylla de nya kraven. Det innebär ett gigantiskt slöseri med resurser. Fem miljoner elmätare bildar tillsammans ett ordentligt sopberg. Kostnaderna för de nya mätarna läggs förstås i slutändan på elkunden.

Enligt de nya kraven ska elkunden kunna få förbrukningsdata varje timme och elmätarna ska även vid behov kunna ge uppgift om detta var 15:e minut. Du kan läsa om de nya kraven hos Energimarknadsinspektionen som har sammanställt en lista. De nya elmätarna ska vara installerade senast 30 december 2024.

 

Det finns däremot inte något nytt krav på att elnätsföretaget ska föra över mätdata om kundens  elförbrukning oftare än en gång per månad. Mätdata ska rapporteras till elnätsföretaget en gång per månad precis som tidigare.

Mikrovågsstrålning som sänds i pulser är särskilt skadlig

De ”smarta” elmätarna är försedda med en teknik som bygger på trådlös överföring av data, som sänder på liknande frekvenser som i mobilnätet, exempelvis 4G.

Fem miljoner mikrovågsstrålande elmätare ger ett betydande tillskott till den redan allt för höga samlade onaturliga elektromagnetiska strålning som svenska folket idag utsätts för från andra källor: mobilbasstationer, mobiltelefoner, WiFi-routrar, trådlösa skrivare, datorer, radar, elledningar med mera.

När dessa mätare installeras i flerbostadshus, placeras de inte sällan tillsammans i ett källarutrymme eller utrymme på bottenplan vilket leder till mycket hög exponering för de som bor i direkt anslutning till detta utrymme.

Läs mer: Smarta fjärravlästa elmätare kan samla data om vad du gör hemma

Exempelvis har dr David Carpenter, forskare och epidemiolog från USA, redovisat att fem mätare som satt bredvid varandra i ett flerbostadshus vid mätning visats sända 380 000 mikroW/m2 i maxvärde på 1,20 meters avstånd. Mikrovågspulserna var intensiva och många: över 12 000/dag. För att förstå hur högt detta i själva verket är bör det beaktas att forskning visat att från och med 100 mikroW/m2 ökar risken för ohälsa (sömnsvårigheter, huvudvärk med mera eller cancer) vid långvarig exponering för liknande strålning från basstationer för mobiltelefoni.

En australiensisk forskare publicerade en undersökning år 2014 omfattande 92 personer som drabbats av hälsoproblem efter att mikrovågsstrålande ”smarta” elmätare installerats i eller invid deras bostäder. De vanligaste symptomen som rapporterades till följd av elmätarna var sömnlöshet, huvudvärk, tinnitus, trötthet, kognitiva störningar, onormala känsloförnimmelser, yrsel.

Dessa symptom påverkade människornas liv på ett negativt sätt i hög grad. Slutsatserna från forskaren Federica Lamech var att de rapporterade symptomen stämmer väl överens med de symptom som redovisats i forskningen sedan början av 1970-talet som effekter av exponering för mikrovågsstrålning (även kallat radiofrekvent strålning) samt att smarta elmätare verkar ha särskilda egenskaper som leder till att människor utvecklar sjukdomssymptom, trots att de tidigare inte reagerat med ohälsa vid exponering för mikrovågsstrålning.

I slutet av 2020 konstaterade amerikanska National Academies of Sciences att pulserad mikrovågsstrålning hade orsakat många diplomaters liknande svåra ohälsosymptom i form av tinnitus, ljud i öronen, hörselbortfall, huvudvärk, sömnlöshet, orienterings- och koncentrationsproblem, balans- och talproblem, näsblod, synrubbningar mm.

Personalen beskrev ett tryck i öronen och över huvudet. De uppgav också att de kände vibrationer i kroppen. Flera av de drabbade diplomaterna har fått kroniska hälsoproblem främst sömnsvårigheter, huvudvärk och kognitiva besvär.

Denna symtombild kallades redan för 50 år sedan för mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Studier av yrkesexponerade hade observerat att mikrovågsstrålning hade dessa effekter som beskrevs som en påverkan på det centrala nervsystemets funktion. Det beskrevs redan då att pulserad mikrovågsstrålning var mer skadlig än en jämn signal och att symptomen upphörde efter en tid om exponeringen för strålningen upphörde.

Fick elmätare – blev sjuka

I mars 2021 kontaktades Strålskyddsstiftelsen av ett svenskt par som utrustats med en ”smart” elmätare (Sagemcom modell T211) från bolaget Kraftringen, placerad i elskåpet på ytterväggen, endast 60 cm från kvinnans säng. I stort sett omgående drabbades både mannen och kvinnan av ohälsosymptom. Efter en vecka kunde de notera att de drabbats av följande symptom:

 • Migrän,
 • hjärtklappning,
 • hög puls,
 • hjärtflimmer,
 • panikångest, gråtattacker,
 • nedstämdhet,
 • sömnlöshet,
 • extrem trötthet,
 • tinnitus,
 • näsblod,
 • röd irriterad hud,
 • muskelvärk och
 • akuta näsblödningar.

Ytterligare ett exempel i mängden är en amerikanske civilingenjören Jeremy Johnson som i en uppmärksammad presentation på TED-talks berättat om hur hans framgångsrika karriär inom IT i Silicon Valley tillintetgjordes när han plötsligt insjuknade  i typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning efter att han fått en anhopning ”smarta” elmätare  installerade rakt under hans sovrum.

”Smarta” elmätare och andra ”smarta” produkter spär på den försämrade elektromagnetiska miljö som råder i många hem på grund av den exploderande utbyggnaden och användningen av teknik som sänder mikrovågsstrålning.

Strålskyddsstiftelsen har i samarbete med bland annat Anders Sydborg, observerat en extrem ökning av strålningen i människors bostäder och på allmänna platser under de två senaste åren. På kort tid har strålningen ökat tiofaldigt på flera platser.

På kort sikt ökar risken för de ohälsosymtom som nämnts ovan. På sikt medför den ökade belastningen av skadlig strålning till en ökad risk för cancer och  neurologiska sjukdomar.

Miljöbalken gäller fortsatt

Det är viktigt att komma ihåg att regeringsbeslutet om funktionskrav på elmätarna inte ställer krav på att elmätarna ska föra över data med hjälp av känt skadlig mikrovågsstrålning som klassades som ”möjligen cancerframkallande” av IARC redan år 2011. Fortfarande gäller enligt miljöbalkens andra kapitel att:

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Läs gärna mer på Naturvårdsverket om innebörden av dessa paragrafer:

”Bestämmelsen innehåller två principer, försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik. Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det kan antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada och olägenheter för människors hälsa och miljön. Det räcker således med att det finns en risk för skada eller olägenhet. Vid sådan risk ska skada och olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom skyddsåtgärder, begränsningar och övriga behövliga anpassningar.

Som framkommer av förarbetena används beteckningen “försiktighetsprincipen” för olika handlingsregler i olika sammanhang. Definitioner från “man skall aldrig göra saker vars konsekvenser man inte kan förutse ” till “om det finns ett hot om allvarlig eller oåterkallelig skada får avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte användas som en ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring” förekommer. Gemensamt för alla definitioner torde dock vara att syftet är att förebygga inte bara säkert förutsebara utan också möjliga skador och olägenheter.”

Vidare inkluderar ”olägenhet för människors hälsa” både fysisk och psykisk påverkan och hänsyn ska tas till personer som är särskilt känsliga:

”Definitionen av olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och innebär en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Både fysisk och psykisk påverkan omfattas inklusive den oro man kan känna (psykiska immissioner). Det gäller även störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, t ex. lukt och termiskt inomhusklimat. Bedömningen måste utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt, exempelvis allergiker.”

Att strålningen från de nya elmätarna ligger långt under de nivåer som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten, så kallat ”referensvärde”, kan inte användas som skäl för att inte tillämpa miljöbalkens andra kapitel enligt ovan. ”Referensvärdet” skyddar nämligen endast mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att du värms upp med en grad inom 30 minuter. Det saknar därmed skydd mot den längre tids exponering för skarpa pulser av mikrovågsstrålning vid lägre nivåer än de som ger upphov till omedelbara skador på grund av uppvärmning (så kallade icke-termiska nivåer).

Det finns gott om forskning sedan 50 år som visar att strålning som inte ger upphov till uppvärmning är skadlig. Du kan hitta mer information om forskningen på Stralskyddsstiftelsen.se

Text: Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Strålskyddsstiftelsen har tagit fram ett faktablad om elmätarna som du kan ladda mer eller beställa upptryckt av oss. Se faktabladet här

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2021/06/elmatare-flygblad_ram-2.jpg

  Läs här om hur du beställer informationsmaterial av oss. Pga de stora mediernas blockering av objektiv information om frågan och myndigheternas och elbolagens desinformation är de allra flesta helt okunniga om dels att mätarna sänder skadlig mikrovågsstrålning, dels vilka symptom och hälsoproblem som mätarna kan orsaka. Därför är det väldigt viktigt att vi hjälps åt med att informera våra medmänniskor.

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/stod-oss/kampanjer/

 • Vår sitter 50 meter från huset instängd i en plåtlåda, men dan kanske inte är smart? Dock byttes den 2015.

 • De “smarta” elmätarna som mäter i realtid och som kan frånkopplas på distans. Vattenmätare som mäter vattenförbrukning i de tusen sjöarnas land o.s.v. är ju bara olika trådar som ska knytas ihop i Agenda 2030 där vi ska kontrolleras totalt.

  Skaparna av det utopiska samhället ligger i startgroparna för en personlig koldioxidkvot och då är det ju bra med saker som kan stängas av på distans om du har varit olydig och överskridit din tilldelade kvot.

  Warning! The CO2 Monitoring Credit Card Will Cut You Off At Your Carbon Max https://humansarefree.com/2021/09/warning-the-co2-monitoring-credit-card-will-cut-you-off-at-your-carbon-max.html

  Det är inte meningen att vi ska “connect the dots” förrän fällan har slagit igen bakom oss.

 • Strålskyddsstiftelsen har tagit fram ett faktablad om elmätarna som du kan ladda mer eller beställa upptryckt av oss. Se faktabladet här

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2021/06/elmatare-flygblad_ram-2.jpg

  Läs här om hur du beställer informationsmaterial av oss. Pga de stora mediernas blockering av objektiv information om frågan och myndigheternas och elbolagens desinformation är de allra flesta helt okunniga om dels att mätarna sänder skadlig mikrovågsstrålning, dels vilka symptom och hälsoproblem som mätarna kan orsaka. Därför är det väldigt viktigt att vi hjälps åt med att informera våra medmänniskor.

  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/stod-oss/kampanjer/

 • Vår sitter 50 meter från huset instängd i en plåtlåda, men dan kanske inte är smart? Dock byttes den 2015.

 • Elöverkänslighet – en erkänd funktionsnedsättning

  8 januari, 2019 

  Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och arbetet för att göra samhället tillgängligt för alla med funktionsnedsättningar gäller även elöverkänsliga. En person med funktionsnedsättning är inte sjuk i lagens mening. Tillkortakommandet uppstår först i mötet med miljön, som genom anpassning måste göras tillgänglig. Detta är den viktigaste principen inom internationell och nationell handikapplagstiftning.
  Såväl FN:s Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, slår fast att alla människor har rätt till ett jämlikt liv i ett samhälle baserat på jämlikhet. http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/news/?module_instance=1&id=1324

  Elöverkänslighet – en erkänd funktionsnedsättning – Balanspunkten

 • Idag monterar man in digitala vattenmätare i system som i sin tur styrs från en överliggande struktur. Dessa styrs sedan via det nya politiska systemet. Vatten är det medium vi kommunicerar med liksom hur vi fortplantas. Lite överkurs kanske men många fattar.

  • Våran Wallenberg inbjudne Bilderbergerminister har fått brev som krockar.

   Öppet brev till statsminister Stefan Löfven med anknytning till regeringsförklaringen “alla ska vara med”

   I ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven har ordföranden Marianne Ketti bl.a. skrivit om situationen för elöverkänsliga i dagens Sverige.
   Mora 2020 10 28

   Hej Stefan!
   Det var många vackra ord i din regeringsförklaring! Jag tog fasta på ”att alla ska vara med”! Om du verkligen menar det, så undrar jag hur du tänkt dig att genomföra det?
   Vi som är elöverkänsliga har i många år saknat tillgänglighet till det mesta i samhället. Där det finns trådlös teknik saknar vi tillgänglighet! Idag finns den trådlösa tekniken i stort sett överallt och det blir bara värre och värre. Vi är trötta på att vara i ”karantän” och knuffas längre och längre bort från gemenskap och samhörighet. Vi vill också tillhöra samhället och vara delaktiga på alla plan….

   https://eloverkanslig.org/oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-med-anknytning-till-regerinforklaringen-alla-ska-vara-med/

 • Att äventyra människors hälsotillstånd på detta vis saknar motstycke.I en redan försämrad boendemiljö med alla dessa olika strålningskällor(kumulativt)
  Alla boende med t.ex. hjärtproblematik bör nog diskutera detta med respektive fastighetsägare.
  Påtala där att”peka på ev referensvärden är föga behjälpligt”.
  Se Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om
  begränsning av allmänhetens exponering för
  elektromagnetiska fältSSMFS 2008:18 not(1.4) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf

 • Idag monterar man in digitala vattenmätare i system som i sin tur styrs från en överliggande struktur. Dessa styrs sedan via det nya politiska systemet. Vatten är det medium vi kommunicerar med liksom hur vi fortplantas. Lite överkurs kanske men många fattar.

  • Våran Wallenberg inbjudne Bilderbergerminister har fått brev som krockar.

   Öppet brev till statsminister Stefan Löfven med anknytning till regeringsförklaringen “alla ska vara med”

   I ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven har ordföranden Marianne Ketti bl.a. skrivit om situationen för elöverkänsliga i dagens Sverige.
   Mora 2020 10 28

   Hej Stefan!
   Det var många vackra ord i din regeringsförklaring! Jag tog fasta på “att alla ska vara med”! Om du verkligen menar det, så undrar jag hur du tänkt dig att genomföra det?
   Vi som är elöverkänsliga har i många år saknat tillgänglighet till det mesta i samhället. Där det finns trådlös teknik saknar vi tillgänglighet! Idag finns den trådlösa tekniken i stort sett överallt och det blir bara värre och värre. Vi är trötta på att vara i “karantän” och knuffas längre och längre bort från gemenskap och samhörighet. Vi vill också tillhöra samhället och vara delaktiga på alla plan….

   https://eloverkanslig.org/oppet-brev-till-statsminister-stefan-lofven-med-anknytning-till-regerinforklaringen-alla-ska-vara-med/

 • Punkt sju i de ny funktionskraven:

  ”7.Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.”

  • Exakt! Detta gör mig mest förbannad!
   När elransoneringen kommer (på grund av påhittad elbrist) så kommer vi att få vår hushåll nedstängda/utan ström några timmar på dagen för att industrin (rikemansfolket) ska kunna köra sina industrier.
   Framtiden är underbar! :-/

  • Elöverkänslighet – en erkänd funktionsnedsättning

   8 januari, 2019 

   Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och arbetet för att göra samhället tillgängligt för alla med funktionsnedsättningar gäller även elöverkänsliga. En person med funktionsnedsättning är inte sjuk i lagens mening. Tillkortakommandet uppstår först i mötet med miljön, som genom anpassning måste göras tillgänglig. Detta är den viktigaste principen inom internationell och nationell handikapplagstiftning.
   Såväl FN:s Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, slår fast att alla människor har rätt till ett jämlikt liv i ett samhälle baserat på jämlikhet. http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/news/?module_instance=1&id=1324

   Elöverkänslighet – en erkänd funktionsnedsättning – Balanspunkten

  • De “smarta” elmätarna som mäter i realtid och som kan frånkopplas på distans. Vattenmätare som mäter vattenförbrukning i de tusen sjöarnas land o.s.v. är ju bara olika trådar som ska knytas ihop i Agenda 2030 där vi ska kontrolleras totalt.

   Skaparna av det utopiska samhället ligger i startgroparna för en personlig koldioxidkvot och då är det ju bra med saker som kan stängas av på distans om du har varit olydig och överskridit din tilldelade kvot.

   Warning! The CO2 Monitoring Credit Card Will Cut You Off At Your Carbon Max https://humansarefree.com/2021/09/warning-the-co2-monitoring-credit-card-will-cut-you-off-at-your-carbon-max.html

   Det är inte meningen att vi ska “connect the dots” förrän fällan har slagit igen bakom oss.

 • Att äventyra människors hälsotillstånd på detta vis saknar motstycke.I en redan försämrad boendemiljö med alla dessa olika strålningskällor(kumulativt)
  Alla boende med t.ex. hjärtproblematik bör nog diskutera detta med respektive fastighetsägare.
  Påtala där att”peka på ev referensvärden är föga behjälpligt”.
  Se Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om
  begränsning av allmänhetens exponering för
  elektromagnetiska fältSSMFS 2008:18 not(1.4) https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf

 • Har en vän som lider av just hjärtproblem av sin “Kamstrup”.

  Själv får jag läsa av min manuellt.

  Döda människor, för sitt sinnessjuka kontrollbehov.

  De drar ju inte mindre för att du vet vad som konsumeras var eviga sekund, Däremot drar ju avläsningen och processandet och sparandet av data ofantliga mängder energi.

  Rätt tragiskt.

  • Bra Mona att du tar upp detta allvarliga hemmiljöproblem (och helt onödiga)

   Jag läser precis som Josef av vår klassiska elmätare med snurrskiva manuellt och rekommenderar alla att slåss för denna rätt och att gå över helt till trådbunden kommunikation för hälsan och miljöns skull.

   Relaterat från vågbrytaren

   Elmätare

   Elmätare av typ ferraris. Mätarna med snurrskiva är bäst för elmiljön.
   Förra gången elmätarna byttes på grund av politiska beslut var 2009. Redan det bytet medförde en försämrad elmiljö. Nu är det dags att byta mätare igen, med en ännu mer försämrad elmiljö som följd då många nätägare väljer att läsa av mätarna med en teknik som ständigt strålar ut mikrovågor.

   https://vagbrytaren.se/teknik/elmatare/index.html

 • Exakt! Detta gör mig mest förbannad!
  När elransoneringen kommer (på grund av påhittad elbrist) så kommer vi att få vår hushåll nedstängda/utan ström några timmar på dagen för att industrin (rikemansfolket) ska kunna köra sina industrier.
  Framtiden är underbar! :-/

 • Har en vän som lider av just hjärtproblem av sin “Kamstrup”.

  Själv får jag läsa av min manuellt.

  Döda människor, för sitt sinnessjuka kontrollbehov.

  De drar ju inte mindre för att du vet vad som konsumeras var eviga sekund, Däremot drar ju avläsningen och processandet och sparandet av data ofantliga mängder energi.

  Rätt tragiskt.

  • Bra Mona att du tar upp detta allvarliga hemmiljöproblem (och helt onödiga)

   Jag läser precis som Josef av vår klassiska elmätare med snurrskiva manuellt och rekommenderar alla att slåss för denna rätt och att gå över helt till trådbunden kommunikation för hälsan och miljöns skull.

   Relaterat från vågbrytaren

   Elmätare

   Elmätare av typ ferraris. Mätarna med snurrskiva är bäst för elmiljön.
   Förra gången elmätarna byttes på grund av politiska beslut var 2009. Redan det bytet medförde en försämrad elmiljö. Nu är det dags att byta mätare igen, med en ännu mer försämrad elmiljö som följd då många nätägare väljer att läsa av mätarna med en teknik som ständigt strålar ut mikrovågor.

   https://vagbrytaren.se/teknik/elmatare/index.html

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *