7 jurister: Krav på vaccinationsbevis strider mot grundlagen

publicerad 19 november 2021
- Gästskribent

DEBATT. Sju jurister: Axel Berglund, Elnaz Madani,  Ida Kjos, Elisabeth Bernin, Rebecca Ahlstrand, Ruth Nordström (advokat) och Fatemeh Pakyari (advokat) skriver i en debattartikel att krav på vaccinationspass strider mot grundlagen: “Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet“. NewsVoice fick återpublicera artikeln.

Juristernas debattartikel har tidigare publicerats i Dagens Juridik.

I början av året trädde den så kallade covid-19-lagen i kraft. Lagen syftade enligt regeringen till att hindra att sjukdomen covid-19 fortsätter att spridas genom ”träffsäkra” åtgärder och tanken var att lagen skulle vara av tillfällig natur.

Den 10 september presenterade regeringen ett förslag till vaccinationsbevis som är avsett att kunna användas för det fall smittspridningen tar fart igen. Förslaget förutsatte en förlängning av covid-19-lagen, vilket nu har skett. I dagarna utannonserade regeringen att de återigen vill förlänga lagen, låt vara med vissa begränsningar.

Förlängningen föreslås gälla från 1 februari 2022 till 31 maj 2022. Lagens tillfälliga natur kan mot denna bakgrund ifrågasättas. Vi efterlyser också en grundlig analys huruvida covid-19-lagen uppnått sitt syfte fram till dags dato.

Det nu aktuella förslaget om vaccinationsbevis innebär att personer som valt att inte vaccinera sig med något av covid-19-vaccinen exkluderas i samband med deltagande i vissa samhällsaktiviteter. Med stöd av covid-19-lagen föreslås ändringar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19 samt ett förslag om förordning om behandling av personuppgifter för nationell användning av vaccinationsbevis.

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem.

En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen:

(i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen,
(ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen
(iii) allmän avvägning mellan berörda intressen.

Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Flera remissinstanser har noterat att viktiga analyser om förslagets förenlighet med gällande rätt saknas. Ett par instanser har uttryckligen kritiserat den mycket begränsade tid, 14 dagar, som erbjöds remissinstanserna för att inkomma med svar.

Justitieombudsmannen (JO) anser att förslagets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter behöver bli föremål för ytterligare överväganden.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att det presenterade faktaunderlaget i promemorian inte innehåller tillräcklig information för att DO självständigt ska kunna ta ställning till proportionaliteten av föreslagna begränsningar; detta i ljuset av att endast vaccinering omfattas av det förslagna beviset.

Organisationen Företagarna konstaterar att inga vederhäftiga empiriska grunder för förslagens nödvändighet presenteras och att ingen proportionalitetsbedömning görs i förslaget.

Enligt svensk grundlag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen). Vaccinationsbevis föreslås nu införas genom förordning efter bemyndigande i covid-19-lagen.

Därmed undgår förslaget Lagrådets granskning och riksdagens prövning. Lagrådet bör enligt vår uppfattning involveras för att granska förslaget i dess helhet inklusive den fortsatta tillämpningen av covid-19-lagen. Adekvat analys kring förslagets proportionalitet måste ske.

Därutöver måste patientlagens regler om informerat samtycke beaktas. Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.

Dessa frågor berörs närmare i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket, där en ingående analys görs av förslagets proportionalitet. Nätverket inkluderar ett 40-tal läkare, jurister, immunologer och praktiker inom vård- och omsorg och en version som allmänheten kan ta del av har publicerats på hemsidan www.lakaruppropet.se.

Bevis om tillfrisknande efter genomgången infektion ingår inte i regeringens förslag och inte heller möjligheten att använda sig av test för pågående infektion. Förslaget skiljer sig därför från EUs så kallade gröna pass (som resulterat i omfattande protester och demonstrationer där det tillämpats för att begränsa medborgares möjligheter att delta i samhällsaktiviteter).

Flera studier har visat att den naturligt genererade immuniteten genom infektion är bredare och mer långvarig än den vaccingenererade, vilket redogörs för i detalj i remissvaret med angivande av källor. Till exempel visar den svenska s.k. COMMUNITY-studien i samarbete mellan bl.a. Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion fortfarande är stabila 12 månader efter infektion, medan den senaste delrapporten från studien visar att bland de som fått Pfizers vaccin hade antikroppsnivåerna efter sju månader sjunkit med 85 procent och efter tre månader hade Astravaccinerade bara en femtedel av de Pfizervaccinerades antikroppsnivåer.

Andra former av behandlingar och läkemedel utöver covid-19-vaccinen berörs över huvud taget inte i förslaget och inte heller frågan om hur brister eller begränsningar i nuvarande sjukvårdskapacitet kan hanteras. Vi noterar också att förslaget saknar en djupare analys av de förväntade effekterna på smittspridningen och huruvida belastningen av sjukvårdssystemet de facto minskas genom föreslagen åtgärd. Detta mot bakgrund av att det framförallt är yngre personer som valt att inte vaccinera sig och att många redan har immunitet från genomgången sjukdom samt att det saknas evidens för att vaccinerade personer med genombrottsinfektion av den så kallade deltavarianten (till skillnad från alphavarianten) bär på mindre mängd virus än personer som är ovaccinerade med infektion.

Tvärtom finns det studier som indikerar att de bär på samma mängd virus (se tex: Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021) och därmed sannolikt är lika smittsamma. I förslaget görs heller ingen förnyad analys av sjukdomens allvarlighet, riskerna för allvarliga biverkningar av vaccinen samt immunitetsläget i samhället givet tidigare samhällsspridning och vaccination. Dessa aspekter behandlas och problematiseras i remissyttrandet.

Vi får inte glömma bort att personer löper olika stor risk för allvarlig sjukdom av covid-19 och att många redan har haft infektionen och har fått en bred T-cellsimmunitet. Avvägningen mellan risk och nytta måste göras individuellt. Att genom vaccinpass indirekt tvinga människor som inte vill eller behöver vaccinera sig mot covid-19 kan aldrig vara en proportionerlig åtgärd. Det skall här tilläggas att regeringen inte ens har bedömt eller på något sätt lyckats kvantifiera några mål med avseende på smittspridningsreduktion.

Vår uppfattning är att förslaget inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedöms strida mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför bör dra tillbaka förslaget.

Signerat: Axel Berglund, Elnaz Madani,  Ida Kjos, Elisabeth Bernin, Rebecca Ahlstrand, Ruth Nordström och Fatemeh Pakyari | Juristernas debattartikel har tidigare publicerats i Dagens Juridik.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • 12 jurister: Vaccinationsbevis är ren utpressning

  “Åtgärden innebär ett indirekt tvång i syfte att förmå personer som inte vill eller behöver vaccinera sig att slutligen kapitulera och offra sina grundlagsskyddade rättigheter. Genom regeringsformens 2 kap. 6 § är du som medborgare skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna, alltså staten. Att vaccination är ett kroppsligt ingrepp är fastslaget i gällande rättskällor. Regeringen kringgår nu syftet med lagstiftningen genom att hävda att de föreslagna åtgärderna inte alls utgör ett tvång, utan att vaccination mot covid-19 fortfarande är att betrakta som helt frivillig.”

  https://www.expressen.se/debatt/vaccinationsbevis-ar-ren-utpressning/

 • Oj vad nöjd man blir när det finns människor som förstår och protesterar mot detta bedrägeri som pågår. Tänk bara på vad mycket man skulle kunna göra med alla de miljarder dollar som injektionerna genererar till producenterna (injektionerna är ju inte gratis). Tänk alla hemlösa och fattiga, både barn och vuxna, runtom i världen…. Man blir förtvivlad och fruktansvärt ledsen när man tänker på vansinnet….

 • Hej. Söker info jag läst på Newsvoice men tyvärr inte sparat : ”enligt EU lag kan Ingen tvingas till vaccination” . Det som sker nu (snart) är väl att tvinga människor . Inser att det är juridik å hårklyveri på hög nivå men nån som vet?

  I princip tvingar man människor – men har ingen lag- att via dekret rätta in sig i ledet. Går man likt USA in för att arbetsgivaren skall utföra detta jobb – att pressa arbetstagaren till vaccinering så är det väl att tvinga , hmmm. Större industrier har redan infört egen policy att ” utomstående” måste vara vaccinerade för att kunna utföra jobb hos dem. Policy utan kunskap , värdelösa HR avdelningar och ledningsgrupper. Ser fram emot nåt svar.

  Kan i övrigt rek http://www.market-ticker.org Karl Denninger. Han beskriver väldigt väl att vi alla har makten och kan sätta ner foten på hela skiten genom att helt enkelt ”avgå” . Stanna verksamheterna. Money talks. Reaktionen fr tusentals större å mindre företag å andra verksamheter skulle ge motreaktion som heter duga. Politikerna skulle få rejält kalla fötter. Men dumfolket , svenskar vågar väl inte.

    • Hej Glen och Josef!!

     Bra att ni tar upp ignorerad men glasklar EU Resolution 2361 
     Se NV artikel 2 september 2021

     Magdalena Emreus om vaccin: Ingen i Sverige ska behöva utsättas för negativ särbehandling
     NewsVoice – 2 september 2021 kl 16:26

     “Resolutionen 2361 slår fast att alla EU:s 47 medlemsstater måste informera medborgarna om att det är frivilligt att vaccinera sig till exempel med covidvaccin och att personer som väljer att avstå vaccinationer inte får särbehandlas, men EU-minister Hans Dahlgrens politiska talesperson Magdalena Emreus kan inte svara på frågan varför svenska medborgare inte informerats.”

     https://newsvoice.se/2021/09/magdalena-emreus-ovaccinerade-sarbehandlas/

    • Lag, rekommendation, policy etc.

     Enligt FNs konvention för mänskliga rättigheter får man inte utföra experiment på människor mot deras vilja. Liksom det är förbjudet att påtvinga någon “medicinsk behandling” enligt flera olika lagar.

     Men påtvingad genmodifiering verkar ju funka fin fint, liksom övrigt tyranni i världshistorien. Fortsätt med “hårklyveriet” du. Det är ju i detaljerna som det stora bedrägeriet finns.

     Sammanfattningsvis vill ingen tvinga någon ta vaccinet, för då måste någon ta ansvar för det beslutet. Nu ger man människor “valet” att låta bli, eller ta skiten. Tar man det frivilligt får man ju skylla sig själv. Ja enligt psykopaternas handbok i herravälde.

     • Precis. Stater pressar på indirekt via stenhård massmedial påverkan. Snacka om symbios mellan stat å massmedia. Lite Pravdavarning kanske.

      • Domstol i belgiska Vallonien förbjuder covidpass

       En domstol i den belgiska regionen Vallonien har den 31 november beslutat att det är olagligt att använda ett COVID-pass och beordrat den lokala regeringen att betala dagliga böter på 5 000 euro (motsvarar drygt 50 000 svenska kronor), tills dess att de drar tillbaka åtgärden.

       Enligt domen begränsar reglerna om att alla måste visa upp sitt covidpass innan de får gå in på kaféer, restauranger, gym och kulturlokaler de individuella friheterna på ett oproportionerligt sätt som inte tjänar det mål som eftersträvas.
       Regionen Vallonien meddelade att de inte skulle upphäva förordningen och överklagade omedelbart domen.

       Det är obligatoriskt att använda covidpass i hela Belgien när man går in på restauranger, gym och kulturlokaler. Men officiellt är det de regionala regeringarna som ansvarar för att införa de restriktiva åtgärderna inom ramen för det federala statssystemet.

       Källor: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/belgian-court-rules-covid-pass-illegal-in-wallonia/2436283#

       https://checkfact.org/domstol-i-belgiska-vallonien-forbjuder-covidpass/

 • Jag hör till de som har haft infektionen, det är ju ganska stor del av landets befolkning som har testats positivt. Var inlagd 9 dagar på Sös i april. Tog antikroppstest efter 6 månader, fullt av anyikroppar. När jag reser till Spanien, vilket jag gjort 3 ggr sedan i april, har det inte varit några problem efter antigentest. Jag accepterar det sk passet om negativt test för infektion eller positivt antikroppstest också är med som komplement till vaccination.

  • Nej tack Cecilia Häckner!

   Över 500 JO-anmälningar mot FHM:s besked om vaccinbevis

    CHECKFACT  2021-11-20 

   Efter att regeringen i onsdags meddelat att de vill införa så kallade vaccinpass vid evenemang där fler än 100 personer samlas, gick anmälningsformuläret hett på Justitieombudsmannens hemsida. Över 500 anmälningar inkom på ett par dagar. Det uppger Göteborgs-Posten i en nätartikel.
   Enligt tidningen så kritiserar anmälarna Folkhälsomyndigheten och regeringen för att bryta mot grundlagen samt mot mänskliga fri- och rättigheter.

   https://checkfact.org/over-500-jo-anmalningar-mot-fhms-besked-om-vaccinbevis/

  • Men snälla Cecilia, hur vet du vad du registrerats för via pcr’testen’ som inte kan visa ngt öht enl upptäckaren Karey Mullis. Ooch det kan inte detektera nåågot eftersom ett sk ‘c19’ ‘virus’ aldrig isolerats+ att Mullis test inte kan användas som ett dyl instrument (enl Mullis själv). Under 2020 sjönk alll statistik runt infl A, B och rhinoinfl, mot 0. Några enstaka fall jmf med alla andra inflsäsonger, då det fanns ca 20000 i alla tre kategorierna. Vad de korrupta gjorde var att dra två parallella lodräta linjer o inrättade en ny kolumn som de benämnde ‘c19’,, på order av ‘dem’

   • Genocidbevis är nog den rättsliga benämningen eftersom det rör sig om
    uppsåtliga systematiska skadliga gärningar, som faller under folkmord.

    “År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan.”

    Gärningarna som räknas upp i konventionen är

    1. Att döda medlemmar av gruppen
    2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
    3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
    4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
    5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.[1]

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

    • Ja du har rätt, men tyvärr är det ju tyst bland läkarna som behandla de injektionsskadade, man mörkar att orsaken till de “mystiska symptom” som har uppstod är/kan vara beroende på reaktionen mot vaxet. Men till och med de trogna vaxtillbedjare kopplar oftast inte sina symptom ihop med sprutan då de har upplyst att dessa symptom kommer kort efter sprutan vilket inte är fallet i många sammanhang.

   • Giftinjektionsbevis!
    Genocidbevis!
    Fascistpass!
    Genmodifieringscertifikat!
    Hjärntvättsintyg!
    Konformitetsbetyg!
    Boskapscertifiering!
    Förföljelseinkvotering!

    Vi får väl rösta i sann demokratisk anda?

    Själv ser jag det hela som utpräglad fascism. Så jag röstar på fascistpass.

    • Faucistpass är nog rätt för märkta offerkalvar med “cow id”

     Som vid brännmärkning och annan skadande märkningar av djur finns såklart alltid viss risk för infektion och andra “biverkningar” som intressanta förlopp att följa för fullblods Faucister.

     Vaccin maffians satanistiska bibelhycklare har uppenbart hoppat över den grundläggande läroboken för de “semitiska” religionerna.


     Vad är ordspråksboken?
     Ordspråksboken är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamentet. Ordspråksboken är i hög grad formulerad som en lärobok. Dess undervisning utmanar till ställningstagande och vägval.

     Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk under Salomos namn. Kung Salomo var kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år.”

     ex

     • ”En del rika människor är fattiga och en del fattiga människor är oerhört rika”. Ordspråksboken 13:7
     • ” Den som kan skilja mellan rätt och orätt och har ett gott omdöme och förstånd är lyckligare än den rikaste människa. Ordspråksboken 3:13-14
     • ”Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den människa som håller fast vid detta som blir lycklig”. Ordspråksboken 3:18
     • ” Utan förståndigt ledarskap får ett land det svårt, men där det finns goda rådgivare finns det trygghet. Ordspråksboken 11:14
     • ” Den som älskar vishet älskar sig själv och kommer att lyckas. Ordspråksboken 19:8″

     https://www.mariablogg.se/2019/08/19/vishet/

 • Tack för en bra artikel! Intressant att få det juridiska belyst av sakkunniga. Det är absurt att ett land som Sverige som utger sig för att värna om demokrati och mänskliga rättigheter och har politiker som är blixtsnabba på att fördöma andra länders agerande, konsekvent tystar ned debatten kring C19-spektaklet. Varken juridiskt eller medicinskt kunniga ges utrymme, inte ens vårt skattefinansierade public service verkar för allmänhetens bästa. Svenska folket är sedan länge hunsat, landet håller på att monteras ned liksom kultur och de värderingar som skapat kittet som håller ihop landet. Och nu stryps friheten. Inte tusan ska vi ledas av dessa motbjudande varelser som i sin tur får direktiv någon annanstans ifrån! Mitt förakt är omätbart.

  Vore det inte självklart att bjuda in en eller flera av signaturerna ovan till en öppen debatt på SVT? Lika självklart att tillåta oberoende medicinsk expertis föra fram sina åsikter och väga det mot “Tryggt och säkert-narrativet”. Matti Sällberg däremot, en individ mer personliga intressen i att så många som möjligt injiceras, är en sorts orakel som fritt härjar i media.

  Politiker får oemotsagda tvinga på svenska folket förändringar som hotar våra rättigheter och frihet. Vidriga nickedockor som enbart tillfredsställer andras intressen, inget nytt under solen, så har det varit länge, men nu blir det allt tydligare. Jösses så underbart det ska bli när en större medvetenhet sparkar in dörren till det ruttna korthuset, ansvariga hängs ut och får möta folkets respons.

 • Gibraltar som troligtvis är det mest “vaccinerade” helvetet på jorden ska ställa in julen p.g.a. hög smittspridning.

  Sen sa Hallengren att “vaccinet” skyddar mot svår sjukdom och död. Men vad fan har det med smittspridning att göra?

  Det är ju helt upp till mig om jag väljer att riskera bli lite eller mer sjuk. Likaså är det helt upp till mig om jag vill riskera att dö av en eventuell Covid eller som en biverkning av “vaccinet”.

  Sen ska jag inte behöva “vaccinera” mig p.g.a. att politiker medvetet monterat ned såväl intensiv- som reguljär sjukvård.

  Men heeey, det är helt “frivilligt” att “vaccinera” sig…

  • Därför måste vi, befolkningen se till att ändra detta. Den Myndighetsdiktaturen som Sverige har levt under är urgammal och har smugit sig långsam på utan att den breda befolkningen har märkt det, nu är vansinnet så uppenbar att det inte går att förbise mera.Då gäller det att sätta sig ner med självrannsakan av sina trossatser, ideologier och fråga sig hur vill jag att vårt land skall styras för allas bästa inte bara mitt eget och inte det bara som bekännelse, tvärtom i handling.

 • Nu ska Österrike ha lockdown i tio dagar för alla och obligatorisk vaccinering går det fly från planeten

  • Hittar du vägen ut så hör av dig. Kanske finns någon planet därute som inte är ett dårhus där patienterna styr.

  • Kan kanske vara idé att investera i ett koppningsset så man eventuellt kan suga ut det mesta av “vaccinet” ifall man blir tvångshuggen i armen. Men detta omfattar ju då även lite självskadande blodvite.

 • Hela förslaget grundar sig på en hemställan från FHM. Frågan blir således Har FHM tillräckligt på fötterna?
  Det är sedan länge uppenbart att det inte finns något virus, annat än som modell i en dator.

  • virus finns i fantasin. inget s.k patogent virus har isolerats, utan samtliga har konstruerats endast teoretiskt, genom en process kallad ‘alignment’. vilket numera görs i s.k assembler-datorprogram.

   • Jag fick svar från en läkare angående när jag frågade Folkhälsomyndigheten om isolering av virus från en sjuk människa:

    ”Alla studier nedan som påstår isolering av SARS-CoV-2 hänvisar till experiment med cellkulturer vilket är det motsatta av isolering. En ren isolering är om du tar ett prov från en sjuk människa och isolerar det påstådda “viruset” direkt från provet utan att kombinera det med annat genetiskt material.

    Låt mig förklara vad “virologer” gör så vi kan se att dom inte isolerar(separerar något från allting annat) något. Dom tar ett prov från en sjuk människa vilket dom antar innehåller ett “virus” utan att någonsin bekräfta detta, dom sätter sedan provet i en cellkultur som oftast består av Vero celler(celler från apnjurar). Sedan tillsätter dom antibiotika och antisvamp medicin av anledningen att dom inte vill ha bakterier och svamp i experimentet. Sist men inte minst så svälter dom cellerna och väntar runt 5 dagar tills dom ser att cellerna börjar dö och dom felaktigt kallar detta isolering och ett bevis för ett “virus”. Detta är en mix av saker, detta är inte en isolering av något.

    Problemen med denna metod är enligt följande:

    1. Dom antar att provet dom tar från en människa innehåller ett “virus” utan att dom någonsin bevisar det. Vi kan inte bygga experiment på ett antagande av orsak om vi inte har något bevis för att det vi tror faktiskt existerar FÖRE experimentet.

    • 2. Användandet av antibiotika och antisvamp i kombination med svältande av celler dödar celler vilket är känt och det kräver inte mycket tankeverksamhet för att räkna ut detta för om vi svälter och förgiftar oss själva så dör även vi.

     3. Avsaknad av korrekt utförda kontrollexperiment som bevisar att effekten dom ser dvs att celler dör är orsakat av det dom tror vilket är “viruset”.

     4. Metoden som “virologer” använder sig av dömdes ut indirekt 2016 när Dr Stefan Lanka, en mikrobiolog i Tyskland, vann en rättegång gällande frågan om mässlingviruset och dess existens. Under rättegången så blev det presenterat 6 studier som påstår bevisa mässlingvirusets existens men alla dömdes ut på grund av bristande kontrollexperiment av expert vittne. 1 av dom 6 studierna var en studie från 1954 med en bakteriologist vid namnet John Franklin Enders, Enders var den som lade grunden för vad vi kallar den moderna “virologin” genom att experimentera med cellkulturer för att bevisa existensen av ett “virus”. Till och med Enders erkände i sin egen studie att experimentet hade flera problem och även det begränsade kontrollexperimentet han faktiskt utförde så visade han att samma effekt dvs där cellerna dör uppstår även utan något “infekterat” material. ”

     • 5. När korrekt utförda kontrollexperiment har utförts av Dr Stefan Lanka både under mässlingrättegångarna 2011-2017 och nu under detta bedrägeri så har det bekräftat vad Enders såg 1954 vilket är att proceduren i sig självt orsakar celldöden och inte något påstått “virus”.

      Om det finns människor som skulle vara intresserad av att lära sig mer om detta och dom olika problemen inom “virologin” så har jag skapat en artikel med väldigt nyttig information som går att finna här.

      När det gäller specifikt SARS-CoV-2 så har jag skapat en undersökningssammanfattning som jag håller uppdaterat allt eftersom jag kommer över ny information som går att finna här. Den innehåller även länkar till över 130 Freedom of Information requests som gjorts i över 25 länder inklusive Sverige(jag som ställt frågor till FHM och Karolinska) som bekräftar vad jag precis har skrivit här dvs att det finns ingen dokumentation över en isolering och rening av SARS-CoV-2 från ett prov taget direkt från en människa utan att det först har kombinerats med annat genetiskt material.

      Notering: Ja det finns tusentals studier som hänvisar till isolering av olika “virus” men ALLA dessa studier är vilseledande, ovetenskapliga och antivetenskapliga och bästa sättet att se detta är att läsa sektionen Methods i dessa studier där dom beskriver vad dom gör och där är det väldigt lätt att se att ingen typ av isolering sker utan det raka motsatta.

      • Tack Gabriel för ditt gedigna arbete. Vi behöver människor som dig som håller sig underrättat och upplyser dom som inte har lust eller tid att sätta sig själv in i ämnet. När de som är kunnig starta en polisanmälan mot ” de skyldiga” kommer hela åtgärden från FHM och regeringen försvinna väldigt snabbt. Jag tror tom. att de skyldiga vet att det är som du beskriver men tycker att befolkningen skall själv reagerar vilket naturligt är omöjligt av olika anledningar men mest p.g.a bristande information, därför är din artikel så värdefull.

      • intressant att läkare från FHM uttalar sig så uttömmande och uppriktigt privat. måste vara frustrerande att vara anställd i en organisation som ägnar sig åt bedrägeri och förtryck som man nu gör.

   • Dessutom har nu tiden för vanlig influensa eller förkylning startad, vilket man dock behändig om etiketterar som Covid-19.Jag undrar om det lönar sig att polisanmäla de skyldiga politiker inkl. Tegnell för detta tilltag, med tanke på vårt ruttna juridiska system. Det är en ljuspunkt i mörkret att det har funnits jurister som yttrar sig, men det måste mer därtill för att få stopp på detta vansinna.

 • Det har varit näst intill hopplöst att diskutera och argumentera emot SOCIALISTPROPAGANDAN.
  Kanske hjälper det här inlägget många som blivit utsatta för socialistiskt hat och förnedring, propagandan har byggts på offrens känslor, inte FAKTA!

  • Förstår inte ditt svar riktigt, Ingemar. Du säger att du sade ja till ‘vccn’ ‘pass’, Samtidigt säger du att det är bra..att unga jurister lämnar in svar, el hoppas på det. Ingen kan väl vara pro Grundlagsbrottslig övervakning av Medborgarna, då är ju demokratin long gone

 • Väldigt bra att positiva krafter uppmärksammas!

  relaterat

  ”Olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis” – Kommentar från Bio-Medico Legala Nätverket
   CHECKFACT  2021-11-18


  Representanter från gruppen som kallar sig Bio-Medico Legala Nätverket (en grupp läkare, forskare och jurister) har kommenterat den senaste utvecklingen angående så kallade vaccinpass. Passen ska enligt regeringens senaste presskonferens användas från första december vid större evenemang och andra sammankomster med fler än 100 personer.

  Åtgärden som föreslås är inte bara meningslös ur ett smittskyddsperspektiv. Den ställer olika grupper mot varandra. Den bedöms vara oproportionerlig och grundlagsstridig.

  I kommentaren framförs skarp kritik mot regeringens planerade åtgärder som anses vara både oproportionerliga och även strida mot grundlagen.
  Läs hela texten på Läkaruppropets hemsida:”

  http://lakaruppropet.se/2021/11/18/olaglig-diskriminering-genom-vaccinationsbevis/

 • Äntligen!!! Några med huvudet på skaft
  Hoppas verkligen detta utreds, ochh efter ett varv till begravs FÖR ALL EVIGHET

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *