Föräldraalienation – Hur påverkas barn av att välja bort en förälder?

-

OPINION & ANALYS. Pappan får genom domstolsbeslut inte träffa sina barn. Han har inte träffat dem sedan påsken 2015. Detta är inte unikt för svenska rättsförhållanden. Genom en dom meddelad av Svea Hovrätt hösten 2020 förlorade pappan slutligen vårdnaden om sina pojkar, födda 2005 och 2007. De vill inte träffa sin pappa. För dem är han en okänd person.

Text: Bodil Borison, tidigare chefsåklagare inom Åklagarmyndigheten | Artikeln har tidigare publicerats i Magasinet Paragraf bakom betalvägg. Återpublicerad med tillstånd. | Argt barn. Foto: Twenty20.com. Licens: Envato.com

Underinstansen, tingsrätten, hade våren 2020 förordnat att pappan skulle ha ensam vårdnad. Skälet var att det fanns en oro för barnen om vårdnaden numera skulle tillfalla mamman.

Tingsrätten var väl medveten om att barnen inte ville träffa sin pappa. Barnens inställning till sin pappa tolkades som en följd av mammans medvetna eller omedvetna bild som hon förmedlat till sina barn. Tingsrätten konstaterade att barnen inte haft någon egentlig möjlighet att bilda sig någon egen uppfattning om sin pappa.

Hovrätten ändrade domslutet och prövningstillstånd meddelades inte.  (Solna tingsrätts dom 2.3.2020, Mål T 10031-17, Svea Hovrätt 4.11.2021, Mål T 3445-20, Högsta domstolen 2.3.2021, Mål T 6371-20)

Tingsrätten öppnar för möjligheten att barnen utsatts för negativ påverkan eller föräldraalienation.

”Barn som tvingas välja bort en förälder” är en publikation av författarna Christina Bergenstein, advokat och Anna Lytsy, journalist,(Norstedt Juridik 2019). Den tar upp föräldraalienation i Sverige; fakta, rättsregler och erfarenheter.

Föräldraalienation

Vad är då ”föräldraalienation” (FA)? Enligt internationell vedertagen uppfattning kan föräldraalienation (parental alienation) kort beskrivas som ett förhållande då ett barn tvingas välja bort en förälder, som det tidigare haft en nära relation till, utan att det finns saklig grund för avståndstagandet och som sker på grund av den andre förälderns påverkan. (Bergenstein-Lytsy sid 24, 1 stycket.)

Internationellt finns en omfattande forskning på området. I Sverige finns nästan ingen offentliggjord forskning. Dock finns det forskare i Sverige som hävdar att föräldraalienation finns i Sverige.

Samfällt är man av den uppfattningen att föräldraalienation är att anse som psykisk misshandel. Med fog kan hävdas att frågan kan vara om psykisk misshandel medför långsiktiga skador såsom:

 • Dålig självkänsla
 • Depression
 • Missbruk
 • Bristande tillit
 • Kriminalitet och annan asocialitet
 • Ätstörningar
 • Utveckling och fördjupning av olika psykiska dysfunktioner

Bergensteins och Lytsys publikation innehåller mycket mer om FA, framför allt relaterat till utländska förhållanden. Vad gäller svenska sådana finns som redan nämnts inte så mycket redovisad forskning. Dock redogör författarna för problemställningarna i intervjuer som de gjort med forskare, läkare, domstolsjurister, advokater och handläggare inom socialtjänsten.

Psykisk misshandel i svensk rätt är reglerat i brottsbalken 3 kap 5 §. Det finns inget känt fall enligt vilket man i nu aktuella situationer dömt för misshandel. Uppfattningen finns i förarbetena till brottsbalken och justitieministern har även gett uttryck för detta.

För att man ska döma till psykisk misshandel måste det föreligga en medicinsk påvisbar effekt. (Kommentar till brottsbalken, studentutgåva nr 6, 3:28)

Föräldraalienation är av största relevans i vårdnadstvister. Barnets bästa ska styra det som ska bli resultatet avseende lösning av tvisterna.

Domstolsförfarandet, vad gäller dessa mål, är indispositivt, och innebär att  domstolen har en skyldighet att se till att målen blir tillbörligt utredda. (Föräldrabalken 6:19)

I dömandet har man möjlighet att vända sig till socialtjänsten som kan bidra med både så kallad snabbupplysning och vårdnadsutredning.  (Föräldrabalken 6: 19, 2 och 3 st)

Domstolarna kan även anlita extern expertis, inte minst vid behov av psykiatrisk sådan. Det sistnämnda inträffar nästan aldrig trots att målen ofta präglas av djupa, mångåriga och breda konflikter.

Barnets vilja

Barnets vilja ska tillmätas betydelse och är barnet tillräckligt moget avgörande betydelse. Viljan ska sedan barnkonventionen blev svensk lag tillmätas särskild vikt.

 • Vad är barnets vilja?
 • Vem kan bäst bedöma detta och ge omständigheten tillräcklig relevans?
 • Vem känner barnet bäst?

Föräldrarna i vart fall den alienerade är oftast helt bortkopplad. Denne tvingas ofta att helt stå tillbaka som förälder.

När man talar om barnets vilja är det ofrånkomligt att betrakta barnets hjärna. När är en barnhjärna så utvecklad att barnet har kapacitet att självständigt besluta i sina egna angelägenheter? Domstolarna uttrycker inte sällan vad gäller barn i 12-14-års-åldern att barnets vilja haft avgörande betydelse för domstolens ställningstagande.

Mot domstolarnas ställningstaganden ska ställas hjärnforskningens uppfattning. Vissa delar av hjärnan är egentligen fullt utvecklade först vid 25 år ålder. Det torde vara sannolikt att man först då har uppnått full mognad och kan ta ansvar för sina handlingar. (Bl.a. Hugo Lagercrantz. “I barnets hjärna” sid 130, Riviera Förlag 2012)

Lagrådsremiss – Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. Regeringen lämnade den 12.2.2021 en lagrådsremiss till lagrådet.

I remissen framhålles att vårdnadstvister ofta är långvariga och oerhört tärande på parterna samt kostsamma. Ett förslag som presenteras är informationssamtal hos socialnämnden.

Handläggningen är avsedd att ske inför socialtjänsten. Huvudregeln är att man inte äger rätt att framställa ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende och umgänge inför domstol om man inte deltagit och ett sådant samtal ägt rum.

Förslaget innebär förutom kostnadseffektivitet vad gäller processförfarande inför domstol och mindre lidande för parterna och även mindre utgifter för juridiskt biträde.

Det blir mindre kostnader för försäkringsbolagens åtaganden via rättsskydd i hemförsäkringar och mindre utnyttjande av den fria rättshjälpen.

Barnsamtalet

Barnet kommer som sagts ovan att sättas än mer i fokus. Barnsamtalet som även detta åvilar socialtjänsten blir kanske den viktigaste åtgärden i förfarandet. Att dessa samtal läggs som tidigare på socialtjänsten beror på att man anser att socialtjänsten har särskilt stor erfarenhet av att hålla dessa samtal.

Barnsamtalen återges som en sammanfattning. Bandupptagningar och videoupptagningar sker, såvitt känt aldrig, i vart fall återges de inte inför domstolarna. Vad gäller oron för otillbörlig föräldrapåverkan kan den måhända stillas av det faktum att tidsutdräkten minskar.

Möjligheten att låta uppfattningar och påverkan cementeras minskar. Systemet kan ge större rörlighet för barnet att ge uttryck för sin vilja. Av lätt insedda skäl är det yttersta ansvaret uttolkarens, som måste ha rätt verktyg i form av kunskaper och erfarenhet.

Vad säger man som förälder till en tolvåring som uttrycker:

 • “Jag vill inte se dig mer”
 • “Du är äcklig”
 • “Jag vill inte gå i skolan”
 • “Jag vill inte äta”
Bodil Borison om Föräldraalienation, pressfoto
Bodil Borison, pressfoto

Ska man som förälder abdikera eller tar samhället och rättssystemet på sig att ta över ansvaret. ”Ja, se det är en annan historia/saga” som H.C. Andersen uttryckte det – eller är det inte det?

Text: Bodil Borison

Bodil Borison har varit chefsåklagare inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Hon har i huvudsak ägnat sig åt straffrätt som åklagare med inriktning på ekobrott.

Denna specialinriktning har gett kunskaper inom skatterätt, förvaltningsrätt och vissa delar inom civilrätten.

Vad gäller familjerättsliga frågor har Bodil Borison varit engagerad i detta de senaste tio åren.

Extern skribent
Extern skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

9 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

9 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
6 mars 2022 kl 12:11

Splittringen av familjestrukturen är en följd av avancerad social ingenjörskonst med Sun Tzu som handbok.

Ett samhälle som inte bygger på solid sammanhållning inom familjerna är bräckligt och sårbart.

Yuri Alexandrovich Bezmenov har i sina föredrag om subversion och “lågfrekvent krigföring” berättat om hur en nation kan försvagas enormt genom att förstöra grundläggande värden och då särskilt fokusera på att splittra upp familjer, ta ifrån människor sin religiösa övertygelse och moral.

Detta har skett genom enormt sofistikerad påverkan inte minst via musik, film, ”kultur”
– och ateism ochevolutionslära som genom den av FN genomförda Robert Muller-doktrinen ensidigt predikats i alla utblidningsinstanser (från dagis till universitet) över i stort sett hela världen sedan åtskilliga decennier tillbaka .
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller_(United_Nations)

Här är ett citat av FN:s tidigare biträdande generalsekreterare Robert Muller:

“Vi måste så snabbt som möjligt gå över till en envärldsregering; en envärldsreligion; under en världsledare.”

Robert Muller byggde sin utbildningsplan på New Age-rörelsens främste filosof, jesuitprästen Teilhard de Chardins läror.

Här kan vi läsa om Robert Mullers “New Age World Core Curriculum”:
https://amazingdiscoveries.org/S-deception_United_Nations_Muller_UNESCO_U-Thant

Lars-Göran Helander
Lars-Göran Helander
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 mars 2022 kl 08:42

Redan Alva Myrdal ville ta över våra barn

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28174

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Lars-Göran Helander
7 mars 2022 kl 14:34

Ja, och Alva Myrdals son, Jan Myrdal, har skrivit om det helvete han upplevde som barn genom sina föräldrars helt känsolkalla socialistiska uppfostringsmetoder i sin bok “Barndom”:
https://www.bokus.com/bok/9789113105192/barndom/

Lars-Göran Helander
Lars-Göran Helander
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 mars 2022 kl 14:40

Undrar då om Makarna Myrdal har gått i Frankfurtskolan ??

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Lars-Göran Helander
7 mars 2022 kl 15:13

Gunnar och Alva Myrdal och Frankfurtsskolans grundare har kanske gått i samma skola som århundradena igenom uppfostrat begåvade, utvalda, barn, skilda från sina föräldrar, för att bli maktens redskap.
https://newsvoice.se/2021/07/katolska-kyrkan-granskas-rekrytering-infiltration/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 mars 2022 kl 15:23

Det är förresten intressant att en av Sveriges främsta PK-journalister genom tiderna, Jan Guillou, formats i en elitär privatskola, skild från sina föräldrar.

Fredrik Eriksson
Reply to  Hans Dahl
7 mars 2022 kl 16:28

Berätta gärna mer om detta.
Då Jan bör stå till svars för sina synder gällande i egenskap av en desinformationsagent åt den Djupa Bank-Strukturen/Staten.
Hans utbildning, intressen?
Knutpunkt Försvarsmakten?
Varför GW? Varför just då?
CFR”light”?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
7 mars 2022 kl 17:30

Jan Guillou beskriver sin hemska tid i barndomen i boken Ondskan:
https://www.bokus.com/bok/9789164204110/ondskan/

Du ställer mycket intressanta frågor, Fredrik, och jag hoppas att varje läsare här tar upp dessa
spår, som du ger, för att frigöra sig från en av Likströms-medias allra värsta värstingars påverkan under snart ett halvt sekel.

Extern skribent
Extern skribent
NewsVoice publicerar externa skribenters texter och externa källdokument i formen av tex debattartiklar eller rapporter. Åsikter, information och påståenden är skribentens egna och representerar varken tidningen NewsVoice, redaktionen eller redaktörens uppfattningar.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV