Ericsson och lobbyorganisation försökte stoppa artikel om 5G:s skadlighet

publicerad 11 juli 2022
- Mona Nilsson
Christer Törnevik (foto: Ericsson), Tommy Ljunggren (foto: Techsverige.se)och Mona Nilsson
Christer Törnevik (foto: Ericsson), Tommy Ljunggren (foto: Techsverige.se)och Mona Nilsson
Christer Törnevik (foto från Ericsson.com), Tommy Ljunggren (foto från Techsverige.se) och Mona Nilsson

ANALYS. Två personer – Christer Törnevik och Tommy Ljunggren – från Ericsson respektive branschorganisationen TechSverige mailade den 4 maj den tidskrift som i februari hade publicerat den första fallstudien av hälsoeffekter av 5G med uppmaningen att ”dra tillbaka artikeln”. Artikeln redovisade att en basstation för 5G orsakade svår ohälsa inom ett par dagar. Strålskyddsstiftelsen har kopia på mailet.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen

I februari i år publicerade den specialiserade läkartidningen Medicinsk Access den första studien, en fallbeskrivning, hittills gällande hälsoeffekter till följd av verklig exponering för 5G-strålning av dr Lennart Hardell mångårig forskare om cancerrisker av miljöfarliga faktorer och Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Fallstudien redovisade att en 5G-basstation som etablerades ovanför en lägenhet inom ett par dagar orsakade så svåra symptom att mannen och kvinnan som bodde i lägenheten akut tvingades flytta därifrån.

5G orsakar mikrovågssyndromet

Fallstudien påvisade också att strålningen i bostaden ökade närmare två hundra gånger till följd av att basstationen för 5G sattes igång – detta trots att det sedan tidigare fanns en basstation för 3G/4G på samma plats.

Mätningar som gjordes såväl före som efter etableringen av basstationen för 5G ovanför lägenheten visade att strålningen ökade från 9 000 med 3G/4G till 1 690 000 mikroW/m2 (maxvärde) i parets sovrum där 5G-basstationen satt endast 5 meter rakt ovanför.

Mannen och kvinnan drabbades av typiska symptom på exponering för mikrovågsstrålning, bland annat sömnsvårigheter, trötthet, näsblödningar, tinnitus, yrsel, hudbesvär (brännande känsla, stickningar i huden på händer och armar) samt hjärt- och lungsymptom.

Samtliga symptom minskade eller försvann helt inom ett par dygn efter den akuta flytten till ett kontorsrum som paret förfogade över, där betydligt lägre strålning uppmättes. Symptomen motsvarar det som sedan 50 år tillbaka beskrivits som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning och som kallats “mikrovågssyndromet” eller mikrovågssjukan

“Dra tillbaka artikeln”

Artikeln om 5G blev uppmärksammad internationellt, bland annat i Brasilien, USA och Australien.

Denna uppmärksamhet störde telekombranschen och fick företrädare för telekombolaget Ericsson och branschorganisationen TechSverige att i ett gemensamt mail den 4 maj uppmana ansvarig utgivare för Medicinsk Access att ”dra tillbaka artikeln”.

I mailet till Medicinsk Access skriver Christer Törnevik, Senior Expert och ansvarig för EMF på Ericsson, och Tommy Ljunggren, EMF-talesperson för TechSverige:

”Artikeln har fått viss uppmärksam i internationell media (se t ex artikel i Rio Times) och refereras även av grupper som arbetar mot trådlös kommunikation. Med anledning av alla felaktigheter och den uppenbara partiskheten så uppmanar vi er att dra tillbaka artikeln för att undvika ytterligare spridning av felaktig information.”

Ericsson är enligt den egna årsredovisningen global ledare inom 5G. Vid årsskiften 2021/22 hade Ericsson levererat 108 av de 200 5G-nätverk som var i drift över världen. I januari 2022 redovisade bolaget en försäljning på 231 miljarder för verksamhetsåret 2021.

TechSverige samlar 1400 teknikföretag i Sverige däribland Telia Company, den största telekomoperatören i Sverige och ägare av 5G-basstationen i den aktuella fallstudien. Bland övriga medlemmar kan nämnas telekomoperatörerna Tele2, Telenor och Hi3G Access.

Felaktigheter

I mailet undertecknat Törnevik och Ljunggren görs flera felaktiga påståenden om fel i 5G-studien.

Bland annat hävdar företrädarna för Ericsson och TechSverige att strålningen från 5G i lägenheten inte skulle kunna vara så hög som den som uppmättes:

”Rakt nedåt skickas inga radiosignaler och dessutom dämpar plåttaket radiovågor i hög utsträckning. Detta innebär att man kan endast förvänta sig mycket låga EMF-nivåer från 5G-basstationen och inte ”en kraftig ökning” som författarna hävdar.”

Det finns emellertid inget plåttak. Taket är täckt av papp. Detta hade Törnevik och Ljunggren inte bemödat sig om att kontrollera. Dessutom har upprepade mätningar vid tre tillfällen efter driftssättningen av 5G konstaterat en kraftig ökning av strålningsnivåerna. Denna ökning av strålningen är också anledningen till att svåra symptom utvecklades mycket snabbt och de boende tvingades flytta redan efter ett par dygn efter att 5G-utsändningarna började.

Vetenskaplig grund

Vidare görs i mailet felaktigt gällande att det skulle saknas vetenskaplig grund för att ohälsosymptom och sjukdom skulle kunna uppstå till följd av strålningen från 5G. De båda avsändarna hävdar att referenser för detta inte skulle finnas med i artikeln:

”I artikeln beskrivs ”mikrovågssjuka/elöverkänslighet” som en etablerad sjukdom orsakad av EMF-exponering. Enligt både svenska myndigheter (länk till information från SSM) och internationella organisationer (länk till information från WHO) saknas vetenskaplig grund för att koppla de ospecifika symptomen som förknippas med elöverkänslighet med EMF-exponering. I författarnas partiska beskrivning saknas helt referenser till vetenskapliga slutsatser inom detta område.”

Det finns emellertid åtta referenser till vetenskapliga publikationer i den publicerade fallstudien om symptom som orsakas av mikrovågsstrålning.

Belägg för 5G:s säkerhet saknas

Däremot saknas det helt vetenskapliga belägg för att 5G inte medför ohälsa. Utbyggnaden av 5G har pågått i flera år utan att någon enda undersökning eller vetenskaplig studie visat att strålning från 5G inte skadar människors hälsa. Det finns ingen forskning som exponerat människor för 5G som har visat att 5G inte ökar risken för de symptom som uppstod i den aktuella studien, eller annan ohälsa exempelvis cancer, påverkan på fertilitet och fosterutveckling eller degenerativa sjukdomar. Detta är den första studie som hittills publicerats.

Över 400 vetenskapsmän och läkare har i 5G Appeal pekat på att det saknas vetenskapliga studier av hälsoeffekter av 5G. De pekar även på att 5G kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa till följd av förväntad kraftig ökning av mikrovågsstrålning, som mot bakgrund av befintlig forskning av effekter av tidigare telekommunikationssystem kan anses vara bevisat skadlig.

5G är därmed i praktiken ett gigantiskt, av telekombolagen påtvingat, farligt experiment med folkets hälsa.

Risk för Ericsson

Tveklöst betraktar ledningen inom Ericsson och branschorganisationen som företräder de största telekombolagen nya rön om skadliga konsekvenser av deras verksamhet som en risk för bolagen och hela branschen.

I Ericssons årsredovisning står följande om risker för Ericsson förenat med nya resultat om skadliga hälsoeffekter av strålningen från Ericssons utrustning:

”5.3 Eventuella hälsorisker som är förenade med elektromagnetiska fält inom radiofrekvensbandet kan medföra olika produktansvarsanspråk samt leda till lagändringar.

Mobiltelekombranschen påverkas av påståenden om att mobiltelefoner och annan utrustning som genererar elektromagnetiska fält inom radiofrekvensbandet kan utsätta individer for hälsorisker… Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan emellertid påverka Bolaget negativt genom minskad försäljning eller rättsliga processer.”

Likgiltighet

Frapperande är att de båda avsändarna tycks visa en total likgiltighet inför att människor skadats av den kraftigt förhöjda strålningen från 5G i den aktuella studien.

Detta är långt ifrån den enda rapporten om ohälsa i närhet av basstationer som kommit till branschens kännedom under de senaste dryga 20 åren.

Aftonbladet skrev exempelvis redan för 23 år sedan, 1999, om människor som drabbats av liknande  symptom som de som beskrivs i den nya 5G-studien. Upprepade undersökningar har under 2000-talet visat att mobilmaster och basstationer orsakar symptomen. Under samma period har en av avsändarna, Christer Törnevik, ansvarat för frågan om hälsorisker med strålning från Ericssons utrustning och noggrant bevakat alla nya rön om hälsorisker.

Ericsson och telekombranschen har inte visat något intresse av att undersöka hur de ska kunna undvika att människor drabbas av de upprepat rapporterade skadorna som även inkluderar ökad cancerrisk. I stället har branschen motarbetat förslag på stärkt skydd i form av exempelvis sänkta värden för tillåten strålning och verkat för att riskerna ska sopas under mattan, vilket mailet till Medicinsk Access den 4 maj 2022 är ett tydligt exempel på.

Först i världen

Lennart Hardell, en av författarna till fallstudien om 5G i Medicinsk Access, var tidigare professor och överläkare vid onkologiska kliniken, universitetssjukhuset i Örebro.

Han publicerade år 1979 i Läkartidningen den första rapporten i världen om patienter som fått  cancer då de hade sprutat med Hormoslyr. Hormoslyr användes i de svenska skogarna för bekämpning av lövsly. Ett snarlikt preparat, Agent Orange, som innehöll samma cancerogena fenoxisyror som Hormoslyr, och som var förorenad med TCDD , användes under Vietnamkriget av den amerikanska militären i krigföringen.

TCDD anses vara den mest giftiga av den grupp kemikalier som kallas dioxin. Fortsatta studier bekräftade riskerna och WHO:s cancerforskningsinstitut IARC klassade år 1997 TCDD som ”cancerframkallande”, Grupp 1. Det var nästan 20 år efter Lennart Hardells första fallstudie om att ämnet orsakat cancer.

Han var också först med publicera en studie som indikerade ökad risk för cancer (hjärntumör) av mobilanvändning redan 1999 vilket följts av en rad senare studier som bekräftat att mobilanvändning ökar risken för cancer.

Tolv år senare, år 2011, klassade IARC denna form av strålning som ”möjligen cancerframkallande”, grupp 2B. Ledande experter anser emellertid att beläggen under senare år kommit att bli så starka för att strålningen orsakar cancer att klassningen bör skärpas till Grupp 1, det vill säga samma som för TCDD.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • 5G liksom 4G kan via specialarrangemang påverka din hjärna (bevisat av US Army på 1950-talet). Rätt modulerad kan du höra saker som inte finns.

 • 5G liksom 4G kan via specialarrangemang påverka din hjärna (bevisat av US Army på 1950-talet). Rätt modulerad kan du höra saker som inte finns.

 • De flesta tycks inte ha greppat att det inte handlar om strålningens styrka utan om resonansfenomen i kroppen.
  Som kontrast kan jag nämna att vid en test på KI Solna så kunde två personer påverka labbmössen mentalt på ett avstånd av två mil. Vad är styrkan på den strålningen?
  Således, det finns massor vi inte vet och som giriga företag inte vill vi skall veta. Sluta fokusera på fel sak!!

 • De flesta tycks inte ha greppat att det inte handlar om strålningens styrka utan om resonansfenomen i kroppen.
  Som kontrast kan jag nämna att vid en test på KI Solna så kunde två personer påverka labbmössen mentalt på ett avstånd av två mil. Vad är styrkan på den strålningen?
  Således, det finns massor vi inte vet och som giriga företag inte vill vi skall veta. Sluta fokusera på fel sak!!

  • Utmärkt svarat!
   Bravissimo…
   När tom humlor och myggor slås ut då vet man att det är illa.
   För att inte tala om alla getingar som måste sätta livet till för att Tesla-ägare ska kunna låsa sina bilar.

 • Eftersom kommentarerna har olika uppfattning om huruvida taket i en byggnad borde dämpa mikrovågssignaler kan det vara av intresse vad Usas standardiseringsbyrå publicerar. För armerad betong anger dom data för en 203mm tjock vägg
  Dämpning av intensiteten blev för 3GHz 50dB
  det motsvarar att det försvagas 100000 ggr
  Ett annat exempel anges för 305mm tjock vägg
  dämpning för 8GHz blev 90dB= en miljard ggr
  Så om dom mäter upp 1,7W/m2 och det verkligen är högfrekvens dom mäter kan det nog inte ha tagit sig in genom ett armerat betongtak

  Om det är strålskyddsstiftelsens artikel från 29/12 2021 som visar rummet så verkar det som att det är ett plåttak. Radiosändarens strömförsörjning går väl ner genom plåttaket och går mellan plåttaket och bostadens innertak? som kanske inte är så tjockt eftersom det inte har nån lägenhet ovanför

 • Eftersom kommentarerna har olika uppfattning om huruvida taket i en byggnad borde dämpa mikrovågssignaler kan det vara av intresse vad Usas standardiseringsbyrå publicerar. För armerad betong anger dom data för en 203mm tjock vägg
  Dämpning av intensiteten blev för 3GHz 50dB
  det motsvarar att det försvagas 100000 ggr
  Ett annat exempel anges för 305mm tjock vägg
  dämpning för 8GHz blev 90dB= en miljard ggr
  Så om dom mäter upp 1,7W/m2 och det verkligen är högfrekvens dom mäter kan det nog inte ha tagit sig in genom ett armerat betongtak

  Om det är strålskyddsstiftelsens artikel från 29/12 2021 som visar rummet så verkar det som att det är ett plåttak. Radiosändarens strömförsörjning går väl ner genom plåttaket och går mellan plåttaket och bostadens innertak? som kanske inte är så tjockt eftersom det inte har nån lägenhet ovanför

  • Sluta bullshitta mänskligheten.

   Min skitsnacksmätare går i taket.

   Tekniken som vaccinen använder är i Thz inte Ghz. Det är Bio-Field Resonance teknik.
   5G används som “slow kill faktor” och syre-nedsättare.
   -Kablam!!!

 • Har ej läst hela artikeln, men den fick mig att minnas en grejj tidigt i covidvansinnet. Det var något äldreboende som mig veterligen var först eller bland de första med ”massa corona smittade ” och den ”råkade” befinna sig i samma stad som Volvo i samarbete med Eriksson (tror jag det var) möjligen året innan hade gjort ett stort och Sveriges första 5G experiment på. Kommer inte ihåg att det belystes särskilt heller i nån mediakanal

 • Har ej läst hela artikeln, men den fick mig att minnas en grejj tidigt i covidvansinnet. Det var något äldreboende som mig veterligen var först eller bland de första med “massa corona smittade ” och den “råkade” befinna sig i samma stad som Volvo i samarbete med Eriksson (tror jag det var) möjligen året innan hade gjort ett stort och Sveriges första 5G experiment på. Kommer inte ihåg att det belystes särskilt heller i nån mediakanal

 • rf-id har mängder av vardagliga tillämpningar. Om Wilgert har sysslat med det i någon form betyder det inte att han har något med alla tillämpningar att göra.

  • rf-id teknologin fanns i handböcker 1977 vill jag minnas. Både för låga frekvenser och mikrovåg. Det finns massor med praktiska skäl att använda den. Är Wilgert mer grindvakt än alla andra som ju inte heller tar upp andra hemliga tillämpningar som dom inte vet något säkert om. Men jag tror att många håller med om att en del praktiska användningar med pengar och identifiering är värda att granskas. Ett större hot i mina ögon är att eliterna har avskaffat yttrandefriheten och därmed möjlighet att opponera sig mot hur juridiken är utformad.
   Dom har utan debatt kuppat oss in i Nato
   Man bör använda teknologin och parallellt lagreglera användningen så att det finns även kommersiella skäl att behålla initiativet i stället för att allt sker i skymundan.
   Beträffande Covid-shots så är jag helt säker på att om det finns någon rf-id funktion är den inte i vaccinblandningen utan skjuts in under huden separat. Den typen av sprutor är dubbelpipiga och chipen är tex 10x6mm inbakad i plast

 • rf-id har mängder av vardagliga tillämpningar. Om Wilgert har sysslat med det i någon form betyder det inte att han har något med alla tillämpningar att göra.

  • rf-id teknologin fanns i handböcker 1977 vill jag minnas. Både för låga frekvenser och mikrovåg. Det finns massor med praktiska skäl att använda den. Är Wilgert mer grindvakt än alla andra som ju inte heller tar upp andra hemliga tillämpningar som dom inte vet något säkert om. Men jag tror att många håller med om att en del praktiska användningar med pengar och identifiering är värda att granskas. Ett större hot i mina ögon är att eliterna har avskaffat yttrandefriheten och därmed möjlighet att opponera sig mot hur juridiken är utformad.
   Dom har utan debatt kuppat oss in i Nato
   Man bör använda teknologin och parallellt lagreglera användningen så att det finns även kommersiella skäl att behålla initiativet i stället för att allt sker i skymundan.
   Beträffande Covid-shots så är jag helt säker på att om det finns någon rf-id funktion är den inte i vaccinblandningen utan skjuts in under huden separat. Den typen av sprutor är dubbelpipiga och chipen är tex 10x6mm inbakad i plast

 • Det vore intressant att veta om starka magnetfält som inte har med mikrovågorna i sig att göra kan ha förorsakat symptomen. En radiosändare drar mycket likström till strömförsörjningen. Det gör att det uppstår kraftiga lågfrekventa magnetfält som går igenom väggar och tak. Mikrovågor däremot dämpas mycket starkt av ett normalt betongtak/golv. För att undvika att de starka lågfrekventa magnetfälten uppstår krävs omsorgsfull ledningsdragning, avskärmning etc
  Det framgår inte av artikeln om mätningen 9mW-1.69W/m2 även kontrollerade att det var mikrovågsfrekvent strålningseffekt eller om det även kunde vara lågfrekvent strålning.
  Det vore bra om såna förtydliganden alltid fanns med när ämnet kommer upp.
  Om det är mikrovågor som går genom taket borde det vara möjligt att skärma bort det. Om det är lågfrekventa magnetfält är det krångligare men dom som är specialister på elsanering har viss erfarenhet av vad som hjälper.

  • https://youtu.be/rQjjMlMQOiU dom här frekvenserna mikrovågorna är svårare att blockera. Här har du en video med olika patent på dessa nervvapen eller mikrovågsvapen i en video. Lyssna gärna på föredrag ifrån Dr John Hall eller Dr Robert Duncan som är väldigt insatta i dessa teknologier efter att själva ha jobbat med dessa vapensystem i decennier för att sedan hoppat av och blivit visselblåsare om detta istället. Läs även på http://www.Cyber-Torture.com som är ett upprop inom FN och EU med information till allmänheten och journalister om vad våra poliser och militärer håller på med.

  • Det som här avses är strålning enbart uppifrån. Jag har sett uppgifter på att vanliga betongtak och golv som ju är tjockare än väggar har tex 35 dB dämpning för mobilfrekvenser dvs dämpar 3000 ggr eller mer. jag kollade även för lågfrekvens och där var det kanske 15dB för armerad betong. jag tror att det är reflektion som tar bort effekt och inte absorption för lågfrekvens. För mikrovågor däremot är det beroende av takets tjocklek

   • Man kan antingen tillsätta komponenter i betongblandningan vilket inte är lätt då själva härdningen består av olika processer. Alternativet är att behandla ytor med produkter som absorberar de våglängder som är skadliga. Men vilken byggmästare med pengar i fokus vill göra det? Här måste man också skilja på en sköld som ibland förvärrar effekten och en absorbent som förminskar den. För övrigt som en kommentar till Peter är att själva signalriktningen är helt öväsentlig då vågen är skalär och sprids i alla riktingar. Som en ljudvåg.

    • En bonus till alla de som diggar de nya elektroniska vapnen i form av smartgadgets . Håll dem gärna intill era genitalier då skalärvågen i mikrovågsbandet fixar till det så vi slipper se avkomman ni eventuellt kunde skapat. Den här depopulationsagendan har flera dimensioner. Rensa i rabatten med andra ord.

  • https://youtu.be/d66kWyLz0DY Jag har dessa attacker emot mig här i skrivande stund. Jag är en av Europas värst drabbade tortyr offer för dessa teknologier som MUST FRA SÄPO använder och jag kommer hålla föreläsningar om detta när jag flyttat utomlands då jag tyvärr hindras att göra detta i Sverige. Jag har anmält denna tortyr 12 ggr men poliserna ser till att inte utreda. Jag pratade med Peter Ekman Chef för polisens SU Särskilda Utredningar samt anmält till JO Justitieombudsmannen och dom säger att dessa attacker är svåra att bevisa, varpå dom frågade om jag har bevis. Jag svarade att ,ja det har jag massor av varpå jag då fick till svar följande.. då vill vi absolut inte prata med dig! Sedan slänger dom på luren! Sverige är extremt inom detta med mind control attacker emot EEG spektrumet på samma sätt dom ser drönare som skjuts ner med en mikrovåg så skickar dom olika gigahertz effekter emot våra EEG baserat på TMS Transcranial Magnetic Stimulation teknologin avsedd för sjukvård egentligen men FRA SÄPO MUST använder dessa teknologier som nervvapen mikrovågsvapen tortyr emot “Dissidenter” och definitionen av en dissident/terrorist är bisarr, om du är kritisk journalist eller civil är du “terrorist” som dom ser det. Polis och militär är ett haveri mänskligheten aldrig skådat förr och detta är krigsförbrytelser emot civilbefolkningen. Antenner som vidaredirigerar dessa mikrovågor är hemligheten dom tystat i decennier.

   • Att du är säker på att det är dom offentliga svenska myndigheterna tyder på att du används av helt andra.

  • Denna kommentar ovan har tagits bort efter en begäran från Senior Group Legal Counsel,GFLA Global Dispute Resolution på Ericson.com.

   Motivationen från Ericson lyder:

   “Jag har noterat att det i kommentarsfält till denna artikel (Ericsson och lobbyorganisation försökte stoppa artikel om 5G:s skadlighet – NewsVoice) finns lagstridiga och minst sagt olämpliga kommentarer om våra anställda. Se snippet nedan. Tacksam om dessa kommentarer genast raderas.”

   Som ansvarig utgivare tog jag beslutet att radera kommentaren som angivits.

   Torbjörn Sassersson, redaktör

 • Låter märkligt det med sweebtv och Lars Bern. Men hursomhelst, det här är bara ytterligare ett av globalisternas vi-skiter-i-folket inslag, för att driva sin agenda om avfolkning vv fullständig kontroll av de som överlever. Strongt av Mona Nilsson

 • Det vore intressant att veta om starka magnetfält som inte har med mikrovågorna i sig att göra kan ha förorsakat symptomen. En radiosändare drar mycket likström till strömförsörjningen. Det gör att det uppstår kraftiga lågfrekventa magnetfält som går igenom väggar och tak. Mikrovågor däremot dämpas mycket starkt av ett normalt betongtak/golv. För att undvika att de starka lågfrekventa magnetfälten uppstår krävs omsorgsfull ledningsdragning, avskärmning etc
  Det framgår inte av artikeln om mätningen 9mW-1.69W/m2 även kontrollerade att det var mikrovågsfrekvent strålningseffekt eller om det även kunde vara lågfrekvent strålning.
  Det vore bra om såna förtydliganden alltid fanns med när ämnet kommer upp.
  Om det är mikrovågor som går genom taket borde det vara möjligt att skärma bort det. Om det är lågfrekventa magnetfält är det krångligare men dom som är specialister på elsanering har viss erfarenhet av vad som hjälper.

  • https://youtu.be/rQjjMlMQOiU dom här frekvenserna mikrovågorna är svårare att blockera. Här har du en video med olika patent på dessa nervvapen eller mikrovågsvapen i en video. Lyssna gärna på föredrag ifrån Dr John Hall eller Dr Robert Duncan som är väldigt insatta i dessa teknologier efter att själva ha jobbat med dessa vapensystem i decennier för att sedan hoppat av och blivit visselblåsare om detta istället. Läs även på http://www.Cyber-Torture.com som är ett upprop inom FN och EU med information till allmänheten och journalister om vad våra poliser och militärer håller på med.

  • Det som här avses är strålning enbart uppifrån. Jag har sett uppgifter på att vanliga betongtak och golv som ju är tjockare än väggar har tex 35 dB dämpning för mobilfrekvenser dvs dämpar 3000 ggr eller mer. jag kollade även för lågfrekvens och där var det kanske 15dB för armerad betong. jag tror att det är reflektion som tar bort effekt och inte absorption för lågfrekvens. För mikrovågor däremot är det beroende av takets tjocklek

   • Man kan antingen tillsätta komponenter i betongblandningan vilket inte är lätt då själva härdningen består av olika processer. Alternativet är att behandla ytor med produkter som absorberar de våglängder som är skadliga. Men vilken byggmästare med pengar i fokus vill göra det? Här måste man också skilja på en sköld som ibland förvärrar effekten och en absorbent som förminskar den. För övrigt som en kommentar till Peter är att själva signalriktningen är helt öväsentlig då vågen är skalär och sprids i alla riktingar. Som en ljudvåg.

    • En bonus till alla de som diggar de nya elektroniska vapnen i form av smartgadgets . Håll dem gärna intill era genitalier då skalärvågen i mikrovågsbandet fixar till det så vi slipper se avkomman ni eventuellt kunde skapat. Den här depopulationsagendan har flera dimensioner. Rensa i rabatten med andra ord.

  • https://youtu.be/d66kWyLz0DY Jag har dessa attacker emot mig här i skrivande stund. Jag är en av Europas värst drabbade tortyr offer för dessa teknologier som MUST FRA SÄPO använder och jag kommer hålla föreläsningar om detta när jag flyttat utomlands då jag tyvärr hindras att göra detta i Sverige. Jag har anmält denna tortyr 12 ggr men poliserna ser till att inte utreda. Jag pratade med Peter Ekman Chef för polisens SU Särskilda Utredningar samt anmält till JO Justitieombudsmannen och dom säger att dessa attacker är svåra att bevisa, varpå dom frågade om jag har bevis. Jag svarade att ,ja det har jag massor av varpå jag då fick till svar följande.. då vill vi absolut inte prata med dig! Sedan slänger dom på luren! Sverige är extremt inom detta med mind control attacker emot EEG spektrumet på samma sätt dom ser drönare som skjuts ner med en mikrovåg så skickar dom olika gigahertz effekter emot våra EEG baserat på TMS Transcranial Magnetic Stimulation teknologin avsedd för sjukvård egentligen men FRA SÄPO MUST använder dessa teknologier som nervvapen mikrovågsvapen tortyr emot “Dissidenter” och definitionen av en dissident/terrorist är bisarr, om du är kritisk journalist eller civil är du “terrorist” som dom ser det. Polis och militär är ett haveri mänskligheten aldrig skådat förr och detta är krigsförbrytelser emot civilbefolkningen. Antenner som vidaredirigerar dessa mikrovågor är hemligheten dom tystat i decennier.

   • Att du är säker på att det är dom offentliga svenska myndigheterna tyder på att du används av helt andra.

  • Denna kommentar ovan har tagits bort efter en begäran från Senior Group Legal Counsel,GFLA Global Dispute Resolution på Ericson.com.

   Motivationen från Ericson lyder:

   “Jag har noterat att det i kommentarsfält till denna artikel (Ericsson och lobbyorganisation försökte stoppa artikel om 5G:s skadlighet – NewsVoice) finns lagstridiga och minst sagt olämpliga kommentarer om våra anställda. Se snippet nedan. Tacksam om dessa kommentarer genast raderas.”

   Som ansvarig utgivare tog jag beslutet att radera kommentaren som angivits.

   Torbjörn Sassersson, redaktör

 • Låter märkligt det med sweebtv och Lars Bern. Men hursomhelst, det här är bara ytterligare ett av globalisternas vi-skiter-i-folket inslag, för att driva sin agenda om avfolkning vv fullständig kontroll av de som överlever. Strongt av Mona Nilsson

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *