Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen – Del 1

publicerad 9 november 2022
- Dan Ahlmark
Temabild: Affärsman och robot diskuterar. Foto: Halfpoint. Licens: Elements.envato.com

ANALYS. Grupperna bakom Den Nya Världsordningen (NWO) är fyra och de drivs av olika mål. Dan Ahlmark analyserar hur en superöverstatlighet i världen växer och tar greppet. Arbetet leder till gruppkonformitet, industrianpassning, radikalisering, utslagning av små och medelstora företag, centralisering och ökad kontroll på alla detaljnivåer.

Läs även del 2: Globalisternas strategier för att uppnå Superöverstatlighet

1. Socialistiska demokratiska partier och regeringar (A) syftar  i många fall till att via överstatliga organisationer kunna införa (mera) socialism i sina egna länder. Icke-europeiska sådana länder önskar dessutom erhålla en kraftigt ökad ekonomisk hjälp.

2. De överstatliga organisationerna (B) med anknytande stödstruktur bestående av många propaganda-organisationer, stiftelser o dyl drivs av ledare med liknande – eller kanske radikalare – åsikter. Privata fonder och stiftelser har finansierat många konferenser och sammankomster, där överstatliga och privata organisationer drivit nya initiativ och utvidgning av de förras befogenheter.

3. Det internationella ekonomiska etablissemanget (C) vill skydda sina egna företag mot konkurrens bla genom att skapa och utnyttja internationella regelsystem, som kan hindra nya konkurrenter. Genom att minska eller eliminera nationell suveränitet och frihet för regeringar att styra den ekonomiska politiken, nationella konkurrenslagstiftningar etc vill man skydda sin ställning mot ej sympatiskt inställda regeringar samt konkurrenter.

Vissa företag exempelvis inom elektronik vill bli de överstatliga organisationernas kompiskapitalister och genom order och företräde framför andra på vissa områden skaffa sig ett monopolliknande eller tekniskt övertag. Dessa bolag styrs ibland av moguler med enorm makt inom sin industri.

4. De auktoritärt – i vissa fall totalitärt – styrda staterna (D) har målet att krossa Västs maktställning. Beträffande gruppernas samverkan samarbetar grupp B kontinuerligt med C och nära A. Grupp D har nära kontakter med C, och samarbetar inom organisationernas ram med A och B.

Innebörden av NWO:s mål med Superöverstatlighet

Bland NWO:s syften märks påverkan i kollektivistisk riktning av länders inrikespolitik på olika områden tex klimat, energi, hälsovård och prioriterade områden i Agenda 2030.

Denna elit arbetar också för att överstatliga organisationer ska ha större makt över media inkl internet. De önskar bl a att stora elektroniska övervaknings- och kontrollsystem utvecklas inom ramen för FNs Agenda 2030, vilka möjliggör bevakning av identiteter, åsikter och beteenden hos befolkningarna i enskilda stater.

Företagen inom World Economic Forum (WEF), som just representerar vissa globalt aktiva storföretag, har speciellt tillträde till beslutsfattarna i FN och överstatliga organ.

Via WEF (kanske WEF:s främsta funktion?) marknadsför dessa just sådana system i syfte att få sin produktutveckling delvis betald och säkra stora order. De kan då också etablera starka och varaktiga konkurrenspositioner på snabbt växande produktområden och därigenom slå ut mindre eller konkurrenter med enbart en nationell bas.

Vissa företag inom elektronik, sociala media mm önskar delta i projekt med diskutabla syften (kontroll av befolkningar), vilket kan medföra, att de eventuellt blir nutidens Zyklon B företag (1). Sådana utvecklingsmål kan realiseras inom ramen för NWO, där enskilda globala organisationer stöttade av privata intressen kan driva fram sådana projekt inom enskilda områden.

Klara riktlinjer för vad som är oacceptabel kontroll av befolkningar verkar inte ha fastställts. Det görs ingen skillnad mellan företag kontrollerade av diktaturer eller ej.

Att stödja en politik för kontantlöshet och ge stater möjlighet att vid behov helt kontrollera människors ekonomi överensstämmer också med NWO:s syften.

Att införa NWOs logiska, men naturligtvis mest komplicerade slutkomponent: en världsregering, är en uppgift av en helt annan dignitet. En överstatlig konstitutionell struktur skulle kräva insatser av ett stort antal regeringar och långa förhandlingar av ett slag och komplexitet, som tidigare kanske aldrig förekommit i världen.

 • För grupp A och B är det självklara långsiktiga målet en världsregering, som successivt tar över allt mer beslutsrätt från nationer eller federala regionala organisationer av EUs slag (som i många avseenden övertagit medlemsnationernas bestämmanderätt).
 • Grupp C kommer vid någon punkt i utvecklingen att upplösas, då ägarna förstår att en socialistisk världsstat ändå inte ligger i deras intresse.
 • Grupp D:s medlemmar stöttar så länge detta främjar de individuella ländernas nationella mål.

Förutsättningarna för en världsregering

Bland stötestenarna för ökad politisk global integration återfinns bl a det faktum, att majoriteten av FNs medlemmar är icke‑demokratiska stater av varierande hårdhetsgrad (2).

Karaktären av medlemsstaterna med sådana auktoritära drag borde utgöra ett avgörande hinder för NWO. Det gäller särskilt som även länder i en acceptablare kategori (demokratier med brister) kan ha sådana regeringar, att riktiga demokratier inte borde tillåta dessa ha någon inverkan på sina länders inrikespolitik.

Kina orealistisk som medlemsstat i en Världsregering

Bland de icke-demokratiska länderna finns dessutom Kina, världens befolkningsmässigt största (snart andra) land och med klara mål att bli global världsledare. Landet är utpräglat auktoritärt och på glid mot att bli totalitärt.

Detta är skälet till att demokratiska länder bör snarast börja behandla Kina som man tidigare behandlade Sovjetunionen. Landet är ett betydande framtida hot mot världens demokratier (3).

Att ha med Kina i en världsregering är helt orealistiskt. Pga svårigheterna gällande det landet skjuts därför dess medlemskap troligen framåt i tiden. Kina kan liksom USA under en period lämnas utanför världsstaten i syfte att bara få den senare på plats, vilket skulle vara en enorm framgång för socialister av alla slag.

Men alla världens stater med diskutabla eller fördömliga regeringar borde i sig göra försöket att åstadkomma en regering med global räckvidd till ett klart misslyckande. Men tyvärr kommer sannolikt grupperna bakom NWO att försöka tvinga igenom en frihetligt och demokratiskt sett oacceptabel lösning, vilken västerländska socialistregeringar alternativt svaga borgerliga sådana faller för.

Läs mer av artikelserien om NWO på min blogg.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand | #superöverstatlighet

Referenser

 1. Nya Dagbladet (Ahlmark): Företagsjättarna som möjliggör en totalitär samhällsutveckling
 2. Nya Dagbladet (Ahlmark): FN har alltför många motbjudande medlemsstater
 3. Epoch Times (Ahlmark): Vilken handelspolitik är lämplig mot Kina? – Del 1 av 2

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och
konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han har därefter arbetat som medborgarjournalist, vars artiklar publiceras i tryckta och elektroniska media.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag har oerhört svårt att se dessa globalister som “vänster” och “socialistiska”; inte minst som det sistnämnda syftar till att överföra det privata till det offentliga. Det globalisterna åsyftar är det motsatta. Det är istället neoliberalismen som helt plötsligt även visat sig angripa dess forna allierade. De globalistiska neoliberalernas främsta vapen har sedan 1940-talet varit mänskliga fri- och rättigheter, i betydelsen öppna gränser för att upprätthålla frihandeln. Det är bara att studera F.A. von Hayek och Milton Friedman. Det är här en uppenbar diskrepans mellan den neoliberala teorin (dess denotation) och dess praktik och konsekvens (dess konnotation). Vad avser Kapitalismen tenderar den att anamma vilken ideologi som helst, bara den är ändamålsenlig. Den har varit laissez-faire respektive starkt protektionistisk, korporatistisk respektive neoliberal vid olika tillfällen de senaste tvåhundra åren, och för tillfället är den WOKE.

  • CC Lilja
   Beträffande ägandets överföring har du kanske hört talas om WEFs tal om att ”Du äger inget och är lycklig”. Värre är att den eventuellt kommande globala världsstaten så småningom blir socialistisk. Den kommer att innebära allvarliga angrepp på äganderätten. Neoliberalerna/det internationella ekonomiska etablissemanget är bara en av fyra grupper som driver globalismen. Den gruppen kommer att krossas i en genomförd global stat.
    

 • Jag har oerhört svårt att se dessa globalister som “vänster” och “socialistiska”; inte minst som det sistnämnda syftar till att överföra det privata till det offentliga. Det globalisterna åsyftar är det motsatta. Det är istället neoliberalismen som helt plötsligt även visat sig angripa dess forna allierade. De globalistiska neoliberalernas främsta vapen har sedan 1940-talet varit mänskliga fri- och rättigheter, i betydelsen öppna gränser för att upprätthålla frihandeln. Det är bara att studera F.A. von Hayek och Milton Friedman. Det är här en uppenbar diskrepans mellan den neoliberala teorin (dess denotation) och dess praktik och konsekvens (dess konnotation). Vad avser Kapitalismen tenderar den att anamma vilken ideologi som helst, bara den är ändamålsenlig. Den har varit laissez-faire respektive starkt protektionistisk, korporatistisk respektive neoliberal vid olika tillfällen de senaste tvåhundra åren, och för tillfället är den WOKE.

  • CC Lilja
   Beträffande ägandets överföring har du kanske hört talas om WEFs tal om att “Du äger inget och är lycklig”. Värre är att den eventuellt kommande globala världsstaten så småningom blir socialistisk. Den kommer att innebära allvarliga angrepp på äganderätten. Neoliberalerna/det internationella ekonomiska etablissemanget är bara en av fyra grupper som driver globalismen. Den gruppen kommer att krossas i en genomförd global stat.
    

 • Om man slår ihop A, B, C, och D så blir det kommunism. Kapitalismen finansierade kommunismen i Sovjet. Utan pengar från väst skulle det kollapsa fort. I Sverige tvättade Aschberg-familjen stöldgods från Sovjet.

  Att Klaus Schwab är kommunist vet väl alla. Han har en Lenin-staty på sitt kontor. …….. WEF som utmålar sig att vara kapitalistisk organisation…….

  “GlobalistKapitalister” (Psykopater, ofta frimurare) vill ha ett kommunistiskt system för då har de inga konkurrenter.

  ….tänkt på att dessa globalister vill att vi skall vara ateister när de i grunden nästan uteslutande är satanister? De tror på något de kallar högre (Men i praktiken är mycket lågt) medan vi skall inte skall tro på något högre. ….Bra att tänka på att kommunister och nationalister nästan uteslutande är ateister…..

  Så det ser ut nu kommer Kina efter denna kris bli vinnare.

  • Technocracy Vs. Communism/Socialism, Fascism
   POSTED BY: PATRICK WOOD DECEMBER 24, 2021

   https://litteraltruth.wordpress.com/2022/06/25/technocracy-vs-communism-socialism-fascism/
   Stepping-stone to Technocracy
   Zbigniew Brzezinski stated in Between Two Ages: America’s Role In the Technetronic Era (1970), that Communism and Socialism were necessary stepping stones to get to the end game, but they were not the end game in themselves. The final stage was to be Brzezinski’s Technetronic Era, which is Technocracy

   Mycket kan hända – läget är i flux – inget är säkert men jag tror att det är en hög chans att både Ryssland och Kina faller som dominos och något annat skapas istället. Vad det blir är en fråga som befolkningarrna och Teknokraterna kommer reda ut….

  • https://alt-market.us/the-wefs-stakeholder-capitalism-is-just-global-fascism-by-another-name/
   The WEF’s Stakeholder Capitalism Is Just Global Fascism By Another Name
   A form of capitalism in which companies do not only optimize short-term profits for shareholders, but seek long term value creation, by taking into account the needs of all their stakeholders, and society at large.

   But who are “all stakeholders” in the opinion of the WEF?
   In other words, SHC requires all major corporations to act as a single unit with a single purpose and a unified collectivist ideology – An ideological monopoly.
   it will be corporations telling the public what is acceptable to think and do and corporations in conjunction with governments using their power to punish people who do not agree.

   Stakeholder Capitalism är bara en corporativ form av kommunitarism (för allas bästa-scammen) som är ett steg på vägen mot Teknkrati – ännu ett ordtrick i WWIII – kriget om föreställningarna – för corps som är fronter för parasitkulten och kommer vara tongivande och forma världen i the Great Reset – vanliga stakeholders – befolkningarna som makten borde utgå ifrån har bara att följa med – de kommer inte ha något inflytande – de är boskapen på farmen.

   • Mopping up Reply to Bengan
     
    Du har rätt om Stakeholder Capitalism. Ett sådant system skulle förstöra de väsentliga drivkrafterna i kapitalismen och därmed i det fria marknadssystemet. Vem skulle vilja satsa kapital under sådana förhållanden ?
     

 • Världsordningen av idag är snarast feudal.
  Pyramiden är:

  De gamla rikaste familjerna och dess privata kontakter och affärsrelationer över hela världen. (och de som dominerar i denna högsta parasiterande klankult)
  Under detta allting annat – tusen olika fronter – orgs och corps som driver scammen och det skapade kaoset som världens befolkningar gått vilse i.
  Regeringar och nationer är bara korroupta regionsavdelningar.
  Det är systematiskt – synkat och med strategisk planering på lång sikt.

  (Ändå kommer attacken misslyckas….men med stora skador.)

  https://odysee.com/@InThisTogether:d/Pseudopandemic:e
  Iain Davis – Pseudopandemic

  https://archive.org/details/iain-davis-pseudopandemic
  Iain Davis – Pseudopandemic : Free Download : Internet Archive

  https://katohika.gr/wp-content/uploads/2021/10/global-public.jpg
  IAIN DAVIES – THE GLOBAL PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP – POWER PYRAMIDE (ovanför BIS i pyramiden – de rikaste familjerna)

  https://odysee.com/@rowanman28:0/Explaining-The-Global-Monopoly-That-Owns-Everything-In-Interpretive-Dance:1
  Explaining The Global Monopoly That Owns Everything In Interpretive Dance – BlackRock, Vanguard, Etc

  •  
   Jag tror inte heller att det internationella ekonomiska etablissemanget skulle ta hem spelet i en globalistisk stat. De socialistiska krafterna skulle använda dem ett tag som kompiskapitalister, låta dem växa ytterligare och skulle sedan expropriera dem. Slutresultatet är socialisternas dröm om världssocialism, och en sådan kan inte överleva utan ekonomisk socialism. Det systemet är mycket sämre ekonomiskt än kapitalism men det spelar ingen roll. Ekonomisk socialism är nödvändig eftersom det innebär möjligheten att helt kontrollera samhället. Det behöver man för att kunna slå ned allt motstånd som uppkommer i ett socialistiskt samhälle.   
    

 • Om man slår ihop A, B, C, och D så blir det kommunism. Kapitalismen finansierade kommunismen i Sovjet. Utan pengar från väst skulle det kollapsa fort. I Sverige tvättade Aschberg-familjen stöldgods från Sovjet.

  Att Klaus Schwab är kommunist vet väl alla. Han har en Lenin-staty på sitt kontor. …….. WEF som utmålar sig att vara kapitalistisk organisation…….

  “GlobalistKapitalister” (Psykopater, ofta frimurare) vill ha ett kommunistiskt system för då har de inga konkurrenter.

  ….tänkt på att dessa globalister vill att vi skall vara ateister när de i grunden nästan uteslutande är satanister? De tror på något de kallar högre (Men i praktiken är mycket lågt) medan vi skall inte skall tro på något högre. ….Bra att tänka på att kommunister och nationalister nästan uteslutande är ateister…..

  Så det ser ut nu kommer Kina efter denna kris bli vinnare.

  • Technocracy Vs. Communism/Socialism, Fascism
   POSTED BY: PATRICK WOOD DECEMBER 24, 2021

   https://litteraltruth.wordpress.com/2022/06/25/technocracy-vs-communism-socialism-fascism/
   Stepping-stone to Technocracy
   Zbigniew Brzezinski stated in Between Two Ages: America’s Role In the Technetronic Era (1970), that Communism and Socialism were necessary stepping stones to get to the end game, but they were not the end game in themselves. The final stage was to be Brzezinski’s Technetronic Era, which is Technocracy

   Mycket kan hända – läget är i flux – inget är säkert men jag tror att det är en hög chans att både Ryssland och Kina faller som dominos och något annat skapas istället. Vad det blir är en fråga som befolkningarrna och Teknokraterna kommer reda ut….

  • https://alt-market.us/the-wefs-stakeholder-capitalism-is-just-global-fascism-by-another-name/
   The WEF’s Stakeholder Capitalism Is Just Global Fascism By Another Name
   A form of capitalism in which companies do not only optimize short-term profits for shareholders, but seek long term value creation, by taking into account the needs of all their stakeholders, and society at large.

   But who are “all stakeholders” in the opinion of the WEF?
   In other words, SHC requires all major corporations to act as a single unit with a single purpose and a unified collectivist ideology – An ideological monopoly.
   it will be corporations telling the public what is acceptable to think and do and corporations in conjunction with governments using their power to punish people who do not agree.

   Stakeholder Capitalism är bara en corporativ form av kommunitarism (för allas bästa-scammen) som är ett steg på vägen mot Teknkrati – ännu ett ordtrick i WWIII – kriget om föreställningarna – för corps som är fronter för parasitkulten och kommer vara tongivande och forma världen i the Great Reset – vanliga stakeholders – befolkningarna som makten borde utgå ifrån har bara att följa med – de kommer inte ha något inflytande – de är boskapen på farmen.

   • Mopping up Reply to Bengan
     
    Du har rätt om Stakeholder Capitalism. Ett sådant system skulle förstöra de väsentliga drivkrafterna i kapitalismen och därmed i det fria marknadssystemet. Vem skulle vilja satsa kapital under sådana förhållanden ?
     

 • Världsordningen av idag är snarast feudal.
  Pyramiden är:

  De gamla rikaste familjerna och dess privata kontakter och affärsrelationer över hela världen. (och de som dominerar i denna högsta parasiterande klankult)
  Under detta allting annat – tusen olika fronter – orgs och corps som driver scammen och det skapade kaoset som världens befolkningar gått vilse i.
  Regeringar och nationer är bara korroupta regionsavdelningar.
  Det är systematiskt – synkat och med strategisk planering på lång sikt.

  (Ändå kommer attacken misslyckas….men med stora skador.)

  https://odysee.com/@InThisTogether:d/Pseudopandemic:e
  Iain Davis – Pseudopandemic

  https://archive.org/details/iain-davis-pseudopandemic
  Iain Davis – Pseudopandemic : Free Download : Internet Archive

  https://katohika.gr/wp-content/uploads/2021/10/global-public.jpg
  IAIN DAVIES – THE GLOBAL PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP – POWER PYRAMIDE (ovanför BIS i pyramiden – de rikaste familjerna)

  https://odysee.com/@rowanman28:0/Explaining-The-Global-Monopoly-That-Owns-Everything-In-Interpretive-Dance:1
  Explaining The Global Monopoly That Owns Everything In Interpretive Dance – BlackRock, Vanguard, Etc

  •  
   Jag tror inte heller att det internationella ekonomiska etablissemanget skulle ta hem spelet i en globalistisk stat. De socialistiska krafterna skulle använda dem ett tag som kompiskapitalister, låta dem växa ytterligare och skulle sedan expropriera dem. Slutresultatet är socialisternas dröm om världssocialism, och en sådan kan inte överleva utan ekonomisk socialism. Det systemet är mycket sämre ekonomiskt än kapitalism men det spelar ingen roll. Ekonomisk socialism är nödvändig eftersom det innebär möjligheten att helt kontrollera samhället. Det behöver man för att kunna slå ned allt motstånd som uppkommer i ett socialistiskt samhälle.   
    

 • Instämmer i stort beträffande A till C
  Men Dan Ahlmark har fel om D.
  I Kina har nationalism och socialism konvergerat på ett fruktbart sätt.
  Det kanske är ett IQ-problem(?) att väst saknar förmågan att likt Kina mobilisera sina medborgare till ett levande folkstyre där engagerade delar av deras befolkning faktiskt når upp till ledningen och bäddar för att successivt förbättra systemet.
  D har intresse av att krossa väst’s maktställning är sant men krossandet avser att ersätta ett ondskefullt maktmonopol med en värld av mer autonoma nationalstater och skyddade av en fungerande internationell lagstiftning.
  Inklusive inom ekonomin!!

  Kinas tidigare dåligt fungerande Maoism påtvingades dem av anglosaxerna men nu har de övergått till pragmatism och lämnat oss kvar i ofruktbara föråldrade ideer om kollektivism och liberalism.

  • Du har fel om Kina. Det är en stat på väg att bli totalitär (för underlag se: 
    http://vaknaupp.dinstudio.se/17/9/artiklar-och-lankar/  Avsnitt 10. ALLMÄN UTRIKESPOLITIK   A. KINA). Jag har där också artiklar, som behandlar hur man nu bör agera mot Kina. Vi bör behandla landet som Sovjetunionen efter andra världskriget. Idag bör vi införa ett omfattande stopp i handeln och förbindelserna med Kina.
   Du säger: ”I Kina har nationalism och socialism konvergerat på ett fruktbart sätt”. Du vet väl att fascism definieras som kombinationen av socialism och nationalism. Mussolini – en f d marxist – ansåg fascismen vara den livskraftigaste formen av socialism. Någon mobilisering till ett ” ett levande folkstyre” förekommer inte, bara den mobilisering som man kan förvänta i en stat på glid mot ett inte bara auktoritärt system utan ett totalitärt.

 • Bra försök till identifiering av intressenterna i NWO!

  Jag brukar baka ihop A och B till Socialistinternationalen. Den har tillsatt alla FNs generalsekreterare utom möjligen en eller två.

  Grupp C brukar jag kalla det globala kapitalet.
  När den globala diktaturen införts kommer slutstriden stå mellan socialisterna A+B och kapitalisterna C.

  I grupp är D är allt så genomkorrupt att ingen bryr sig om vad som är bra för länderna. Det är endast vad som är bra för de korrupta diktatorerna som räknas.

  Vad om är mycket oklart är hur hårt styrt världens folk kommer att bli, eller om det fortfarande finns möjlighet till en folklig resning mot detta.

 • Instämmer i stort beträffande A till C
  Men Dan Ahlmark har fel om D.
  I Kina har nationalism och socialism konvergerat på ett fruktbart sätt.
  Det kanske är ett IQ-problem(?) att väst saknar förmågan att likt Kina mobilisera sina medborgare till ett levande folkstyre där engagerade delar av deras befolkning faktiskt når upp till ledningen och bäddar för att successivt förbättra systemet.
  D har intresse av att krossa väst’s maktställning är sant men krossandet avser att ersätta ett ondskefullt maktmonopol med en värld av mer autonoma nationalstater och skyddade av en fungerande internationell lagstiftning.
  Inklusive inom ekonomin!!

  Kinas tidigare dåligt fungerande Maoism påtvingades dem av anglosaxerna men nu har de övergått till pragmatism och lämnat oss kvar i ofruktbara föråldrade ideer om kollektivism och liberalism.

  • Du har fel om Kina. Det är en stat på väg att bli totalitär (för underlag se: 
    http://vaknaupp.dinstudio.se/17/9/artiklar-och-lankar/  Avsnitt 10. ALLMÄN UTRIKESPOLITIK   A. KINA). Jag har där också artiklar, som behandlar hur man nu bör agera mot Kina. Vi bör behandla landet som Sovjetunionen efter andra världskriget. Idag bör vi införa ett omfattande stopp i handeln och förbindelserna med Kina.
   Du säger: “I Kina har nationalism och socialism konvergerat på ett fruktbart sätt”. Du vet väl att fascism definieras som kombinationen av socialism och nationalism. Mussolini – en f d marxist – ansåg fascismen vara den livskraftigaste formen av socialism. Någon mobilisering till ett ” ett levande folkstyre” förekommer inte, bara den mobilisering som man kan förvänta i en stat på glid mot ett inte bara auktoritärt system utan ett totalitärt.

 • Bra försök till identifiering av intressenterna i NWO!

  Jag brukar baka ihop A och B till Socialistinternationalen. Den har tillsatt alla FNs generalsekreterare utom möjligen en eller två.

  Grupp C brukar jag kalla det globala kapitalet.
  När den globala diktaturen införts kommer slutstriden stå mellan socialisterna A+B och kapitalisterna C.

  I grupp är D är allt så genomkorrupt att ingen bryr sig om vad som är bra för länderna. Det är endast vad som är bra för de korrupta diktatorerna som räknas.

  Vad om är mycket oklart är hur hårt styrt världens folk kommer att bli, eller om det fortfarande finns möjlighet till en folklig resning mot detta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *