Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Globalisternas strategier för att uppnå Superöverstatlighet – Del 2

publicerad 28 november 2022
- Dan Ahlmark
Globalisternas strategier. Foto: Rawpixel.com. Licens: Elements.envato.com

ANALYS. Dan Ahlmark analyserar i denna artikel hur globalisternas strategier ser ut för att uppnå superöverstatlighet och en ny ordning i världen. I den föregående artikeln (del 1) beskriver Ahlmark de fyra grupperna bakom den nya världsordningen.

Del 1: Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen

Direkt psykologisk tillvänjning

Några steg på vägen till NWO (New World Order) beskrevs i en tidigare artikel (referens 1). Dessa gällde bl a att regeringar gör kontinuerliga försök av olika slag att försvaga eller bryta ned det folkliga motståndet mot begränsningar av den nationella självbestämmanderätten.

Man kan exempelvis genom regionala organisationer som EU vänja nationer vid att inte längre vara helt självständiga. Det är politisk ”grooming” på nationell nivå. Genom successiva utvidgningar av organisationernas beslutsrätt avvänjs befolkningarna från att inte bestämma sina egna regler.

FN, som troligen efter omvandling blir basen för världsregeringen och dess beslutande parlament, tar initiativ gällande klimat, migration eller Agenda 2030 för att genom internationella överenskommelser påverka eller bestämma de individuella medlemsnationernas politik på vissa viktiga områden.

Sådana åtgärder vänjer nationer vid internationellt inflytande och minskar motståndet mot mera långtgående inskränkningar av den nationella självständigheten.

Skapandet av strukturella förutsättningar för framgång

Vänstern och andra globalister har idag en oerhört mycket starkare finansiering av sin verksamhet och sina projekt genom generösa anslag från privata fonder, stiftelser och offentliga institutioner.

Det har möjliggjort ständiga aktiviteter och konferenser samt indoktrinering och rekrytering av duktiga personer (t ex Young Global Leaders), som kan driva de globalistiskt orienterade frågorna i olika länder.

Globalisternas strategier inkluderar media

Genom samverkan med olika internationella och nationella etablissemang har man skapat ett globalt övertag avseende tryckta och talade media. Till detta kan läggas ett absolut övertag gällande ägande och drift av globala sociala media.

Övertaget har stor påverkan på befolkningarna i en betydande del av världen. Lika viktig som indoktrineringen av ”rätta” åsikter i många frågor är, medför dominansen att man hindrar kritiska åsikter att komma fram.

Stötta stark invandring

Genom utformningen av internationella konventioner och inflytandet av EU respektive Biden-administrationen uppmuntras en betydande invandring till Europa och Nordamerika.

Ett huvudsyfte med den politiken är att stärka vänsterregeringar där genom tillskott av nya väljare samt skapa större medborgarstöd för att överge den nationella suveräniteten.

Invandrare är ju mindre benägna att hålla fast vid denna. Man förstärker alltså vänstern och försvagar relativt sett oppositionen mot transnationellt styre genom dessa utländska stödtrupper.

De transnationella organisationernas aktiviteter

Genom utformningar av ständiga initiativ på många områden från de överstatliga organisationerna (se “Utnyttjandet av hot och psykologiska metoder”) kan de enskilda ländernas suveränitet minskas successivt.

De kan också orsaka direkta kriser i länder, vilka utnyttjas. Förutsättningen är vänsterns starka ställning i de överstatliga organisationerna och borgerliga regeringars ideologiska svaghet (referens 2), som gäller även internationella frågor.

Utnyttjandet av hot och psykologiska metoder

Hot används numera ständigt för att vidga det transnationella inflytandet. I en tidigare artikel (referens 3) granskades de huvudsakliga hot, som använts som skäl för att ge mera makt åt regionala eller globala organisationer.

Dessa gällde främst:

  • klimatet,
  • epidemier (såsom COVID),
  • konsekvenser av länders felaktiga ekonomiska politik,
  • terrorism,
  • flyktingkriser,
  • överbefolkning i utvecklingsländerna och
  • spridning av kärnvapen i världen.

I inget fall fanns övertygande skäl att lämna över makt till övernationella organisationer (referens 3). Fritt samarbete mellan länder kan mycket väl hantera uppkomna kriser.

Speciellt förrädiskt är när organisationerna själva bildat förutsättningarna för – eller direkt själva skapat – hoten.

Införandet av Euron orsakade indirekt exempelvis den svåra betalningskrisen i sydeuropeiska länder.

Valet att rädda tyska och franska banker påverkade sedan EU-hjälpens utformning till länderna, som dömde dessa till en långvarig recession.

EU:s val av flyktingpolitik möjliggjorde massinvandringen till Europa, som motiverades med Syrienkriget. Denna invandring har sedan orsakat mycket svårartade problem inom många medlemsstater. EU kunde ha stoppat flyktingarna vid EU:s gränser och i Medelhavet, men ledningen hade av politiska skäl målet att importera icke-européer.

Den nuvarande energikrisen, inflationen och den kommande livsmedelskrisen är direkt orsakad av den globala klimatpolitiken, som baseras på en obevisad hypotes om katastrofal mänsklig påverkan på klimatet.

Sätten att framställa hoten, problemen och bilderna/symbolerna, som utnyttjas för att påverka, är professionellt utformade för att göra maximalt intryck på människors känslor.

Det döda barnet på en sydeuropeisk strand användes framgångsrikt som reklam för obehindrad massinvandring. Den känsla, som här nyttjades var stark, eftersom den gällde medkänsla, medlidande etc. Att utan vidare reflektion och kunskap tycka synd om andra har ju i det moderna samhället blivit ett rutinartat inslag i mångas känsloliv.

Men en annan känsla, som används oftare och är starkare dvs effektivare, är människors rädsla. Den har metodiskt använts t ex beträffande Covid19 för krav på vaccinationer, nerstängningar (lockdown) av länders företag, skolor mm.

Rädslan gav sådan makt åt politiker, som aldrig borde ha haft denna. Hoten är ofta förenade med bluffar eller överdrifter, vilka tjänar politiska syften.

Målen gäller  vanligen att något maktcentrum – exempelvis EU:s ledning, som vid ekonomiska kriser kanske orsakade av EU:s egna politik, eller FN, såsom vid påståenden om världens undergång i samband med klimatet (bara 20 år kvar) – önskar mera makt  omedelbart  för att rädda oss från en katastrof. Man måste ju agera mycket snabbt för rädda befolkningarna!

Förespråkarna för globalism använder  liknande metoder och argument som Hitler utnyttjade vid riksdagshusbranden 1933, vilken säkrade diktaturen i Tyskland.

Den motsatta taktiken: att dölja

I syfte att inte visa sina syften undviker globalisterna ofta att klart ange eller visa sina syften. Det är för att undvika att skapa ett motstånd, innan man är tillräckligt stark för att kunna krossa detta.

Det innebär, att man börjar med till synes oskyldiga små förslag och initiativ, som därför accepteras, och vilka man sedan kan med samma metod successivt utvidga under åren, tills människor upptäcker att ett nämnvärt och nytt hinder för frihet byggts.

Det är osthyvelsmetoden (ingen märker att en ost minskas genom att en eller två skivor tagits). En annan beskrivning är grodan i grytan, vars vatten upphettas så långsamt, att den inte märker att hon kokas. Sådana metoder används kontinuerligt.

Psykologisk krigföring (psyops)

Så regeringar och överstatliga organisationer har en arsenal av metoder inkluderande sådana för psykologisk påverkan – egentligen krigföring mot de egna befolkningarna.

Man försöker bedöva folks rationella förmåga och hindra saklig debatt, samtidigt som man pratar om vilja till dialog, vikten av folkets medverkan och demokratiskt beslutsfattande och så vidare.

Svenska regeringens utnyttjande av ett oklart akut hot från Ryssland för att utan folkomröstning tvinga fram anslutningen till NATO är ett svenskt exempel på en helt onödig brådska.

Socialdemokratiska partiets interna ”överläggningar” med sina medlemmar om anslutningen var därvid ett skrämmande delexempel på den hänsynslöshet, som vid behov användes. Målet är nu vanligen att överlämna mera makt till överstatliga organisationer. Vi kommer i Sverige att få uppleva många liknande fall i framtiden.

Läs mer av artikelserien om NWO på min blogg.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand | #superöverstatlighet

Referenser

  1. Nya Dagbladet (Ahlmark): Den politiska globalismen – Sveriges största samhällsfiende – del 2
  2. NewsVoice (Ahlmark): Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet – Del 1
  3. Nya Dagbladet (Ahlmark): Den största bluffen: Hoten som påstås kräva en världsregering

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och
konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han har därefter arbetat som medborgarjournalist, vars artiklar publiceras i tryckta och elektroniska media.

Superöverstatlighet – Så här ser vägen ut till den nya Världsordningen – Del 1


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq