Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet – Del 1

publicerad 21 oktober 2022
- av Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

ANALYS. De stora traditionella ideologierna har alla misslyckats. Det gäller självfallet de totalitära, som sopades bort efter andra världskriget resp Sovjetunionens fall. Klassisk konservatism har tynat bort, och socialkonservatismen accepterar liksom socialliberalismen för mycket av kollektivism.

Text: Dan Ahlmark, Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand.

Den demokratiska socialismen skadades djupt av murens fall, men angreps då inte kraftigt för sin marxism av konkurrerande ideologier. Svensk socialdemokrati fick sedan ny kraft genom infusion av nysocialism/kulturmarxism, radikal socialliberalism
och så småningom globalism. Även borgerliga partier påverkades av dessa strömningar, och deras politik påverkades kraftigt.

Resultatet blev att jag för några år sedan kunde skriva (1):

De konventionella borgerliga och socialdemokratiska partierna har i sin kapitulation för globalismen och politisk korrekthet samt sin för nationerna destruktiva reaktion på massinvandring och islamism förlorat sin historiska ställning som politiska krafter, vilka skyddar välståndet, friheten och de västerländska befolkningarna.

Deras svagheter leder också till den nya världsordningen (NWO), och det dråpslag de traditionella partiernas klimatpolitik nu orsakar via energipolitiken  är bara inledningen av denna. De västerländska regeringarna väljer frivilligt att försätta sina länder i ekonomiska svårigheter: minskande tillväxt, kanske recession, för att nå politiska mål.

Man anpassar ekonomiernas struktur, storlek och tillväxt till den energinivå, som är möjlig utan användning av kol, olja och gas, men skälen och målen redovisas inte klart för allmänheten. Vi upplever ett säreget och delvis dolt angrepp på det västerländska samhället av valda politiker, som inte är ärliga mot sina väljare.

De partier, som nu tolkar sina ideologier på detta sätt, kan därför inte vägleda oss längre. Det vetenskapliga underlag, som ligger som grund för energipolitikens dramatiska förändring, duger inte. Och konsekvenserna av klimatpolitiken är i många avseenden katastrofala.

Mycket i upplägget av NWO:s styrning av världen blir exempelvis socialistiskt. Dess huvudförespråkare – bortsett från de internationella ekonomiska etablissemanget – kommer då äntligen att ha nått sitt huvudmål – en socialistisk värld. Detta kan socialisterna inte nå genom nationella val. Istället utnyttjar man globalismen och internationella organisationer. Metoden är, att man i ett första steg berövar länderna i väst deras nationella suveränitet genom att ett federalt EU skapas med en stark centralregering, som har globalistiska syften.

I nästa steg utnyttjar man ett omvandlat FN, där de flesta medlemsländer sedan länge är halv- eller heldiktaturer (2), som bas för att bygga en världsregering. Kina och USA hamnar – i alla fall inledningsvis – troligen utanför världsstaten. Men de flesta medlemsstater i FN är villiga att förslava Väst, eftersom kravet på frihet och demokrati och därmed hotet mot deras regimer kommer eller inspireras från länderna i Väst.

Ett huvudskäl är dessutom, att de vill ha större ekonomisk hjälp. Med hjälp av en världsregering, som successivt får allt större makt, genomdrivs då rader av viktiga policies med sådana mål. Därför kan bl a de europeiska socialisterna genom beslut i FN successivt genomföra ekonomisk socialism i sina egna länder.    

Dessa partier kommer att vara mycket villiga att samarbeta med utvecklingsländerna och allehanda diktaturer för att få igenom en global överenskommelse att genomföra en världsregering. Partierna har genom valnederlagen under efterkrigstiden tvingats att acceptera marknadsekonomiska system, men om de har en möjlighet att i mycket eliminera detta system, kommer nog de flesta åter med glädje att ta upp gamla programpunkter.

Det behövs därför idag en sammanhängande och konsekvent frihetlig ideologi på god empirisk grund för att ändra det djupa historiska misstag, som hotar. Lyckligtvis finns grunden för det alternativet nu i form av libertarianismen. Den filosofin och dess samhällspolitiska lösningar ger en fast utgångspunkt för skapandet av ett frihetligt och demokratiskt samhälle (3)(4).

Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Bild: Sveriges Television, 2008. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0
Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Bild: SVT, 2008. Foto: Holger Ellgaard. Licens: CC BY-SA 3.0

Den svenska statsvälfärdsstaten

Eftersom ideologierna är olika, skiljer sig effekterna av dem naturligtvis en del, och differenser uppträder också i olika länder. Slutresultatet i form av en successiv vänsterglidning förenar dock de flesta stater, genom att den demokratiska socialismen varit stark i många länder.

Låt oss då granska ett mera extremt land – såsom exempelvis Sverige – vilket sedan andra världskriget varit djupt ideologiskt påverkat och dessutom snabbt och ivrigt fortfarande accepterar nya internationella ideologiska trender och åsikter, såvida dessa är av kollektivistisk art.

Det socialdemokratiska partiet har djupt präglat i stort sett varje facett av Sveriges politiska utveckling. De borgerliga partierna har genom de successiva valnederlagen och nya tolkningar av sina ideologier i mycket anpassat sig till den socialdemokratiska politiken. De har saktat ner men inte förmått (eller velat) att väsentligen påverka utvecklingens riktning.

Vilka resultat har då det socialdemokratiska partiet, ofta stött av oppositionen, nått i Sverige? Ett urval av många konsekvenser redovisas nedan:

 • Om man ser på inslagen under det sista decennierna, har man godtagit en klimatpolitik, som leder till ekonomisk nedgång och urholkning av svensk levnadsstandard. Den kommer att ha stora effekter avseende vår ekonomiska tillväxt och välfärd.
 • Trots att de teoretiska och empiriska grunderna för de klimatpolitiska besluten i realiteten är alltför svaga, har Sverige anpassat sig till den internationella politiken. Man har böjt sig antingen av okunnighet eller för inhemskt eller utländskt tryck. Det allvarligaste resultatet är en energipolitik, som i vårt land nu raserar ett av världens effektivaste energisystem och en styrkepelare i svensk ekonomi. De kommande problem detta orsakar är mycket allvarliga.
 • klimatpolitiken har lett till en kostnadsdriven inflation, som tillsammans med effekterna av utländsk politik av samma art påverkar alla människors levnadsstandard via prisökningar på mat, energi av alla slag, kapitalvaror, tjänster t ex resor, bankräntor mm.
 • ett viktigt skäl till många brister i samhället är också massinvandringen, som inleddes genom ett svenskt riksdagsbeslut rörande invandringspolitik år 2005. De borgerliga politikerna accepterade den ändringen sannolikt av okunnighet om effekterna av lagen, men ingick 2011 av politiska skäl efter ett bakslag i riksdagsvalet ett avtal med Miljöpartiet. Det säkrade invandring på mycket hög nivå. Effekterna av Syrienkriget var bara grädde på moset för främst socialdemokratin, som av maktpolitiska skäl (behov av nya väljare) från början drivit invandringsfrågan och därför ändrat lagen 2005.
 • en viktig effekt av socialdemokratins makt är genompolitiserade statsmedia.  Dessutom finns privata media, som delvis är beroende av skattemedel, vilket påverkar dem. De av bl a sin utbildning kraftigt vänsterpåverkade journalisterna medverkar också till en vänsterinriktad konsensus i pressen gällande mycket. Effekten på svensk politik är klar.
 • i det offentliga livet har åstadkommits en stark självcensur genom upprätthållande av strikt Politisk Korrekthet, vilken åstadkommit en Åsiktskorridor. Det offentliga andliga livet i Sverige är därför delvis lamslaget med de oppositionella åsikterna intvingade och begränsade till vissa sociala media och privatlivet. Detta har ett flertal ytterst negativa konsekvenser.
 • en massindoktrinering av socialdemokratisk ideologi har sedan 50-talet genomförts i Sverige. Denna har utnyttjat alla möjliga kanaler för påverkan (5) och medför vid riksdagsval sannolikt en fördel för vänstern med åtminstone 10 -15 %.
 • Sverige har en internationellt sett dålig skola, som har utvecklats till ett av socialdemokratins största misslyckanden. Den har stora och varaktiga konsekvenser för vår välfärd.  Om man tar hänsyn till kostnaden per elev är skolans effektivitet som kunskapsförmedlare säkerligen internationellt undermålig.
 • vårt land lider också av stora brister i väsentliga delar av sjukvårdssystemet.
 • Sverige har ett politiserat system för högre utbildning, och även kraftig politisk styrning av svensk forskning.
 • Sverige har en genompolitiserad statsförvaltning, där inte de skickligaste utses till chefer utan istället de politiskt följsamma.

Denna analys fortsätter i del 2.

Text: Dan Ahlmark, Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det enda Libertarianska samhälle som existerar, är den amerikanska delstaten Alaska. Där har alla rätt till en blygsam basinkomst från delstatens oljeproduktion, i övrigt får de klara sig på egen hand. Även om jag skulle fixa att ha det så, hur skulle det gå för majoriteten av den skattesubventionerade svenska medelklassen? Den liberale filosofen Herbert Spencer övervägde att emigrera till Nya Zeeland, tills en vän sa till honom: Nya Zeeland är ett land för nybyggare, där har de ingen användning av en filosof. Det samma: den förre ledare för sydafrikanska AWB, Eugene Terre’Blanche, blev anklagad för att ha kidnappat en svart borgmästare och sedan hållit denne gömd på sin farm. Terre’Blanche bemötte påståendena med: I have no use for a mayor on my farm. Ergo: Libertarianismen har inget att erbjuda politiker, byråkrater, höga tjänstemän inom förvaltningen, konsulter, snyltare och profitörer inom det välfärdsindustriella komplexet och i synnerhet inte, den bortskämda medelklassen i Sverige.

 • Det enda Libertarianska samhälle som existerar, är den amerikanska delstaten Alaska. Där har alla rätt till en blygsam basinkomst från delstatens oljeproduktion, i övrigt får de klara sig på egen hand. Även om jag skulle fixa att ha det så, hur skulle det gå för majoriteten av den skattesubventionerade svenska medelklassen? Den liberale filosofen Herbert Spencer övervägde att emigrera till Nya Zeeland, tills en vän sa till honom: Nya Zeeland är ett land för nybyggare, där har de ingen användning av en filosof. Det samma: den förre ledare för sydafrikanska AWB, Eugene Terre’Blanche, blev anklagad för att ha kidnappat en svart borgmästare och sedan hållit denne gömd på sin farm. Terre’Blanche bemötte påståendena med: I have no use for a mayor on my farm. Ergo: Libertarianismen har inget att erbjuda politiker, byråkrater, höga tjänstemän inom förvaltningen, konsulter, snyltare och profitörer inom det välfärdsindustriella komplexet och i synnerhet inte, den bortskämda medelklassen i Sverige.

 • Håller med Dan om väldigt mycket av hans beskrivning av systemets patologiska tillstånd.
  Men
  En stark nationalstat med en nationell bank som finansierar infrastruktur och andra lönsamma investeringar och därmed stärker landets valuta om marknadsekonomi är det normala internationellt.
  Med neutrala investerare som är välkomna att medverka.
  Inte en hel flora av onödiga privata låneinstitut som nu grasserar utan produktiva företag och sån infrastruktur som marknaden bedömer ekonomiskt gynnsam.

  Socialister skulle kunna vara inriktade enligt beskrivningen ovan men i stället köper dom sig röster med inlärd hjälplöshet till bidragsberoende.
  Och dom nivellerar allting så att nationens konkurrenskraft undermineras.
  Att det är dåligt tror jag att vi är helt eniga om libertarianerna och jag.

  Men det finns inget som säger att en stark nationalstat skulle vara förhindrad att stimulera till lönsamma små och medelstora privata företag.
  Stora företag som redan är verksamma finns det ingen anledning att ta ifrån den privata sektorn.
  Privata företag som växer och blir större finns det heller ingen anledning att ändra ägandeförhållanden i.
  Även om de ursprungligen byggts medelst statliga lån.

  Men följden av libertariansers synsätt är att dom inte motverkar att den privata makten eliminerar allt som liknar ett starkt nationellt bankväsende.
  Och det har generellt underminerat alla självständiga nationalstater.
  Usas libertarianer har en historiesyn på tidigare amerikanska politiker som jag anser är grovt felaktig.
  Det är illavarslande att låta sig vägledas av dem för dom har inte fattat ett jota!.

  •  Jag förstår inte riktigt påståendet att libertarianers synsätt är ” att dom inte motverkar att den privata makten eliminerar allt som liknar ett starkt nationellt bankväsende.” Vad är ett starkt nationellt bankväsende annat än ett antal privata banker, ofta med lokalt ägande,  som verkligen konkurrerar sinsemellan övervakade av en aktiv konkurrensmyndighet. Sådana banker tillsammans med en fungerande kapitalmarknad kan klara alla typer av finansiering. Jag tror att de flesta libertarianer delar den åsikten. Så libertarianer har inte  underminerat några nationalstater

   Det verkar som Du tror att  e n  stor nationell bank ska finansiera ” infrasstruktur och andra lönsamma investeringar i landet. Jag förstår inte heller den tanken, och varför det tydligen ska finnas ett monopol i det avseendet. Är det Din åsikt ?

   Eftersom jag inte vet vilka åsikter Du tänker på, kan jag inte yttra mig om din syn på USAs libertarianer.

 • Håller med Dan om väldigt mycket av hans beskrivning av systemets patologiska tillstånd.
  Men
  En stark nationalstat med en nationell bank som finansierar infrastruktur och andra lönsamma investeringar och därmed stärker landets valuta om marknadsekonomi är det normala internationellt.
  Med neutrala investerare som är välkomna att medverka.
  Inte en hel flora av onödiga privata låneinstitut som nu grasserar utan produktiva företag och sån infrastruktur som marknaden bedömer ekonomiskt gynnsam.

  Socialister skulle kunna vara inriktade enligt beskrivningen ovan men i stället köper dom sig röster med inlärd hjälplöshet till bidragsberoende.
  Och dom nivellerar allting så att nationens konkurrenskraft undermineras.
  Att det är dåligt tror jag att vi är helt eniga om libertarianerna och jag.

  Men det finns inget som säger att en stark nationalstat skulle vara förhindrad att stimulera till lönsamma små och medelstora privata företag.
  Stora företag som redan är verksamma finns det ingen anledning att ta ifrån den privata sektorn.
  Privata företag som växer och blir större finns det heller ingen anledning att ändra ägandeförhållanden i.
  Även om de ursprungligen byggts medelst statliga lån.

  Men följden av libertariansers synsätt är att dom inte motverkar att den privata makten eliminerar allt som liknar ett starkt nationellt bankväsende.
  Och det har generellt underminerat alla självständiga nationalstater.
  Usas libertarianer har en historiesyn på tidigare amerikanska politiker som jag anser är grovt felaktig.
  Det är illavarslande att låta sig vägledas av dem för dom har inte fattat ett jota!.

  •  Jag förstår inte riktigt påståendet att libertarianers synsätt är ” att dom inte motverkar att den privata makten eliminerar allt som liknar ett starkt nationellt bankväsende.” Vad är ett starkt nationellt bankväsende annat än ett antal privata banker, ofta med lokalt ägande,  som verkligen konkurrerar sinsemellan övervakade av en aktiv konkurrensmyndighet. Sådana banker tillsammans med en fungerande kapitalmarknad kan klara alla typer av finansiering. Jag tror att de flesta libertarianer delar den åsikten. Så libertarianer har inte  underminerat några nationalstater

   Det verkar som Du tror att  e n  stor nationell bank ska finansiera ” infrasstruktur och andra lönsamma investeringar i landet. Jag förstår inte heller den tanken, och varför det tydligen ska finnas ett monopol i det avseendet. Är det Din åsikt ?

   Eftersom jag inte vet vilka åsikter Du tänker på, kan jag inte yttra mig om din syn på USAs libertarianer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *