Ny bok om ett hållbart välfärdssamhälle bortom höger, vänster och mitten – Hedi Bel Habib

publicerad 6 februari 2023
- Hedi Bel Habib
Temabild: Nantes, Frankrike. Licens: Elements.envato.com

ANALYS. Riksdagspartierna till höger, vänster och mitten har idag drabbats av idékonkurs. Politisk idéfattigdom råder i dagens Sverige och det är därför angeläget att ta fram nya politiska idéer om hur det hållbara samhället kan byggas bortom höger, vänster- och mittenpolitiken.

Läs kostnadsfritt boken som PDF

Välfärdssamhället har byggts upp av systemsmarta visionärer som hela tiden såg till helheten när politiska beslut fattades eller politiska reformer genomfördes.

Den gemensamma systemvisionen för folkhemmets arkitekter var ett solidariskt och jämlikt välfärdssamhälle baserat på principen om väl förvaltade skatter och att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

Sedan 90-talet blev dock situationen helt annorlunda. Folkhemsarkitekternas princip om väl förvaltade skatter som grund för välfärdssamhället har hamnat i glömska och politikens roll förenklats och reducerats till att handla om höga eller låga skatter utan hänsyn till hur effektivt skattemedel används.

En sådan polarisering gör att politiken inte längre lockar några systemvisionärer. Politiker tycks ha drabbats av det man skulle kunna beteckna som “systemanalfabetism”. Politiken och politiska reformer inom alla samhällsområden tar sin utgångspunkt i isolerade punktinsatser utan att beakta hur helheten påverkas.

Ivern att komma till makten tycks ha blivit den största drivkraften för politiken. Det finns därför stor risk för att det goda folkhemmet kan raseras av systemanalfabeter som inte ser helheten för alla detaljer.

I dagens visionslösa Sverige saknas det politiska krafter som har förmåga att leverera några lösningar på de utmaningar och problem som välfärdssamhället står inför.

Idétorka bland dagens politiska partier gör att svenska folket är klämda mellan å ena sidan vänsterblockets hybris över höga skatter utan hänsyn till hur effektivt skattemedel används, borgarnas systemhaltande fixering vid låga skatter som patentlösning på alla välfärdsproblem och å andra sidan miljöpartiets detaljstyrda klimatpolitik och Sverigedemokraternas oförmåga att förstå invandringens betydelse för Sveriges framtida utveckling.

Inom utbildningsområdet har skolsystemet drabbats av två impulsartade och systeminkonsekventa reformer: Socialdemokraternas kommunalisering och borgarnas kommersialisering.

Olika partier målar upp skilda populistiska hotbilder mot den svenska välfärden för att locka till sig missnöjda väljare. Men en närmare analys i denna bok visar att det är idéfattigdom bland samtliga riksdagspartier som utgör det största hotet mot välfärdssamhället.

En analys av hur samhället har utvecklats under de senaste 40 åren visar att den politiska systemanalfabetismen till höger, vänster och mitten riskerar att underminera välfärdssamhället.

Systemanalfabetism är en form av ensidigt politiskt tänkande som innebär oförmåga att se helheten i samhällsbygget och en tendens att lyfta fram isolerade punktinsatser som ger medborgarna en förvrängd bild av samhällets behov av reformer.

Det finns därför stor risk för att det goda folkhemmet kan raseras av dagens systemanalfabeter till höger, vänster och mitten när dessa lurar till sig makten och ges tillfälle att genomföra systemdestruktiva eller systeminkonsekventa åtgärder.

Syftet med denna bok är att föreslå en politisk vision om hur ett demografiskt, ekonomiskt, socialt och klimatmässigt hållbart samhälle kan byggas upp bortom vänstern, högern och mitten!

Utgångspunkten är att alla hittills genomförda politiska reformer i välfärdssamhällets historia drivs till sin spets inom partipolitiken och framstår som oförenliga, men att dessa kan återförenas på ett högre plan och integreras i en ny modell för ett välfärdssamhälle bortom vänstern, högern och mitten.

Läs kostnadsfritt boken som PDF

Författaren

Hedi Bel Habib är fil doktor och forskare i tvärvetenskapliga ämnesområden i gränslandet mellan naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap. Har långvarig erfarenhet av åtgärdsinriktat analysarbete inom statsförvaltning varav 15 år på regeringskansliet. Författaren har tidigare publicerat ett antal böcker  hos bland annat Almqvist & Wiksell International och Liber.

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe


Så här kan du stötta Newsvoice