Sverige behöver lagstiftning som skyddar människor, djur och miljö från vindkraftens negativa påverkan

Kräv en hälso- och miljösäker vindkraft!

publicerad 16 maj 2023
- Gästskribent
Vindkraftverk i brand i Holland. Foto: Koole Media Service
Vindkraftverk i brand i Holland.

Vindkraftverk har många fördelar tack vare att vindens energi är gratis och förnybar. Men vindkraftverken ger inte alls så ”grön” som många påstår. Vindkraftverken och deras högspänningsledningar har bevisats ge många skador på djur, miljö och mänskor.

Ett enda kraftverks rotorblad kan döda 40 miljoner insekter per år och därtill fåglar och fladdermöss. I Frankrike dog 400 kor för en bonde inom sex år efter att en vindkraftpark byggts i närheten. Renar håller sig flera kilometer från vindkraftverk.

Vindkraftverk kan också fatta eld varom tre miljoner exempel finns på internet. En brand på 120 m höjd kan inte släckas.

Vissa personer som bor nära vindkraftverk eller deras ledningar måste flytta bort från sina hem på grund av ”vindkrafts-syndromet”, med några av följande symtom: depression, huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, irritabilitet, aggressivitet, kognitiva problem, bröstsmärtor, ledvärk, hudirritationer, illamående, yrsel, tinnitus och stress.

Orsaken är att vindkraftverk skapar både elenergi och ”smutsig el” dvs. “övertoner” som sprids via elledningar och jordströmmar till skolor, hem, ladugårdar och betesmarker. Övertonerna hörs inte. Därför skylls symtomen oftast bara på vindkraftverkens ljud.

I Kanada, där vindkraft länge utnyttjats, visar en vetenskaplig artikel att högfrekventa ”övertoner” uppstår när vindenergi omformas till elenergi. De högfrekventa övertonerna avbildas i oscilloskop som tusentals pikar i varje våglängd av en ”strömkurva”.

De uppstår när den växelspänning som alstras av generatorer i vindkraftverk omvandlas:

 1. först med likriktare till likspänning,
 2. sedan med växelriktare till 50 Hz växelspänning.
 3. Växelspänningen höjs därefter stegvis till 110-400 kV (kilovolt) högspänning och
 4. slutligen sänks spänningen stegvis med transformatorer till lågspänning 400/230 Volt, 50 Hertz växelström.

Övertonerna är särskilt skadliga. Man kan filtrera bort det mesta av dem om beslutfattare kräver detta.

Vindkraftens negativa påverkan kan minskas med lagstiftning

Följ lagarna

Finlands grundlag 20 § kräver: en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. Miljöskyddslagen 1 § kräver: effektivisera bedömningen av konsekvenserna av miljöförorenande verksamhet.

I Sverige finns motsvarande lagstiftning. Tex miljöbalken (kap 1,  1 §) kräver att: ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”.

Kap 2, 2 § kräver att: “Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet” … “skall skaffa sig den kunskap som behövs” … “för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”

Myndigheter och andra statliga beslutsfattare bör därför kräva och övervaka att de som bygger vindkraft beaktar inte enbart ekonomisk vinst. De bör också vidta alla åtgärder som behövs för att skydda befolkningen och miljön, bla genom att installera sådana filter som tar bort högfrekventa övertoner.

Människor, djur och miljö måste alltså skyddas, genom att man vid beslut om vindkraft kräver att:

 1. ovan nämnda och EUs lagar bör följas, så att skydd av hälsa är viktigare än ekonomiska faktorer [pt 58];
 2. elektricitetens kvalitet följer IEEE 519 och verkligen är så ”grön” som förespråkarna hävdar;
 3. vindkraftens alla risker beaktas – inte enbart buller och infraljud men också elkvalitet;
 4. man ser till att miljontals ton material återvinnes från vindkraftverk, när de tjänat ut. Tyskland har nu problem med avfall från 30.000 kasserade vindkraftverk.

Ställ krav

 1. Vindkraftverk ska placeras så långt bort som möjligt från bostadsområden.
 2. Kräv att: (a) spänningen “filtreras” efter varje likriktare, växelriktare och transformator; (b) ström från transformatorer som försörjs av vindkraftverk bör filtreras före den når kunderna; (c) vindkraftens transformatorer som tar ström från extern källa bör ordnas så, att ständiga källans elkvalitet inte försämras. (d) Om nivåerna av smutsig el ändå förblir höga kan boende behöva installera strömfilter i sina hem.
 3. Minska jordströmmar genom att: (a) femtrådigt neutralsystem installeras för att hantera luftledningars högfrekventa returström; (b) samlingsledningarna från vindkraftverket till transformatorstationen grävs ner, om andra tekniker för att minimera jordströmmar är ineffektiva.

I fall beslutfattare kräver renare el kan sådana människor som påverkats negativt och blivit tvungna att flytta bort kanske flytta tillbaka till sina hem.

En längre version av artikeln med figur och källor finns på: www.sust.fi/sv/vindkraft

Text: Rainer Nyberg, professor emeritus Finlands Strålskydd r.f

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vindkraft
 • https://www.youtube.com/watch?v=6zVTTDesT24

  Intressant fenomen med “alternativmedia”!

  *Första kortet de dra är rasistkortet!
  Det medans de själva låter andra raser i tredje världen slava, bli sjuka och dö för sin egen bekvämlighet.

  *På andra kortet så breddar man facket, “högerextremist” heter det visst!
  Det medans de tittar på medans en liten elit tillskansar sig allt mer kontroll och makt över allt mer människor.

  *På tredeje kortet så spetsar man nu till det än mer, “konspirationsteoretiker” heter det nu!
  Det medans de själva konspirerat ihop hela jordens undergång om du skulle råka äta en köttbit till middag imorgon.

  *På fjärde kortet så trumfar man helt, “klimatförnekare” som o vi skulle ställt oss upp mot “vetenskapen” Gud fader han själv.
  Det medans de själva förnekar att klimatet alltid förändras, och ingen faktiskt i övrigt förnekar att vi har ett klimat.

  * På femte kortet är det nu schack matt, “förintelseförnekare” det ondaste man kan bli i denna skapelse.
  Det medans de själva förnekar att vi håller på att förinta vår naturliga boendemiljö, vår naturliga immunitet och vår hälsa. Allt för att rädda “klimatet”, Bill Gates bankkonto, och den heliga “vetenskapen”.

  Okunskap, fullständig förneklse av grundläggande fysiska fakta, och en fullständig likgiltighet infö våra medmänniskor på planeten verkar ha blivit den yttersta dygd.

  Människan verkar oförmögen att lära av historien.
  https://bingewatch.to/movie/watch-minamata-hd-70123

  “Den som sa det han va det” brukar man väl säga? Förbannade jävla “förintelseförnekare” rent ut sagt. Man ska alltid lösa ett elände, med än mer elände vad verkar.

 • Och miljövänlig kan man också kalla vindkraftsel – om man bortser från den enorma miljöförstöring, som sker i andra världsdelar (främst i Kina, Mexico och Afrika) – för att man skall kunna bygga vindsnurrornas generatorer och epoxivingar.

 • Och miljövänlig kan man också kalla vindkraftsel – om man bortser från den enorma miljöförstöring, som sker i andra världsdelar (främst i Kina, Mexico och Afrika) – för att man skall kunna bygga vindsnurrornas generatorer och epoxivingar.

 • Väl skrivet, men professor Rainer Nyberg nämner inte med ett ord de infraljudsvågor, som vindkraftverk giver upphov till. Högfrekventa ljudvågor, som Nyberg fokuserar på, minskar drastiskt med avståndet, om hindrande objekt finns i vägen, till exempel i en skog. Sådana objekt hindrar inte utbredningen av infraljudsvågor ett dugg. Dessutom fortplantas infraljud även i vatten och berggrund.

  Infraljudsvågor (under 20 kHz) kan inte registreras av innerörats hörselsnäcka, men det gör inneröronens balansorgan! Detta är en stor orsak till symptom som illamående, yrsel, sömnstörning, stress, huvudvärk, trötthet, irritabilitet, aggressivitet och kognitiva problem, som drabbar känsliga närboende.

  Högrfrekventa ljudvågor är mycket lättare att både mäta och dämpa, vilket medfört att vindkraftsforskningen – som huvudsakligen finansieras av industrin själv – helt har fokuserat på den delen av det ljud, som vindkraftsindustrierna skapar. Infravågor bryr man sig helt enkelt inte om. I industriernas vindkraftsprospekt skrivs inte en stavelse om infraljud och i dessa ser man aldrig mätningsresultat av infraljud!

  Visst är professor Nyberg kritisk mot vindkraft i ovanstående artikel, men han nämner inte med en stavelse infraljud, som sannolikt ligger bakom en stor del av de symptom han räknar upp i artikeln, vilka närboende drabbas av.

 • Bra och viktig artikel! Vindkraften är miljöfarlig verksamhet som skadar allt levande och förstör landskapsbilden oerhört.

 • Vindkraft är inte bara ett ekonomiskt vansinne, det är även ren idioti! Man behöver endast ställa en fråga, har det ö.h.t. gjorts någon konsekvensanalys av vindkraftens effekter till lands/sjöss? Mig veterligt har det aldrig gjorts en sådan? Många kan berätta om att det finns inga fågelbon, eller älgar/rådjur i närheten av dessa “tingestar”. När det gäller snurror till havs lär de påverka livsformerna i ännu högre utsträckning, enligt studier.

  För de människor som fått dessa monster i sin närhet, har inte bara fått 24 timmars “rasslande” i öronen, de har även fått se sin egendom förlora i värde? Sedan är en berättigad fråga, vem står för kostnaden när “verket” är förbrukat efter 15-20 år? Som de flesta vet så går det inte att återvinna några råvaror från en förbrukad vindsnurra. En sak är då säker, företaget som tar ansvar för åbäket, lär inte finnas om 20 år? Det finns ett bra sätt att få ordning i träsket och det är att den peson(er) som tar ett beslut om byggandet av vindkraft själv tvingas bo närmast granne med monstret?

 • Tack för den artikeln!

  En viktig faktor som sällan uppmärksammas, det med “skitig” ström. Själv skall jag snart få 20 st monster på ca 280 meter här ute hos mig. Har satt mig in i frågan så gott det går nu ett tag. Och det handlär väl inte om lagar så mycket, utan om fullständig och total inkompetens, och en fullständigt lobbytomerad allmänhet. Vars hjärnor är så marinerad i vindlobbyisters glädjekalkyler att den fysiska verkligheten slutat vara gällande helt, och mantran om “grön”, “förnybar”, “billig” skanderas högt och ofta. Ja klimatfrälsningen är nära…..
  Vindkraft kan byggas på blåsiga ställen på isolerade platser, där tillgång till det vanliga nätet är obefintlig. Då i liten skala och långt ifrån liv. Över allt annars är det en helt meningslös energikälla. CO2 kalkylerna bygger i huvudsak på dubbla livslängden från verkliga verk i drift. Den innefattar vindkraftverket i sig självt, men inte anläggning av mark, väg och ställplatser och fundament osv. Avverkad skog som alldrig kommer växa på 6 meter breda vägar som skall tåla kranar på åtskilliga ton.
  Sannolikt så med tanke på den korta livslängden och den offantliga mängd metaller som går åt, så skulle det inte fövåna mig om man faktiskt fick mer radioaktivt avfall än kärnkraft också, då all brytning av malm innebär biprodukt av radioaktiva metaller. Och då kärnkraft i övrigt är så mycket effektivare. Sen vill man ju inte erkänna vissa saker heller.
  https://www.youtube.com/watch?v=IzQ3gFRj0Bc
  Beträffande ljuden så är det ren löja. Bolagen hänvisar till naturvårdsverket. Naturvårdsverket hänvisar till sig själva. Och till slut så hittar man en studie från början av 2000 talet utförd av bolagens egna konsulter. Och naturligtvis finns inga negativa effkter av infraljud. Bara det att man inte ens mätt de frekvenserna. Då var verken en tredjedel eller en fjärdedel så stora.
  Du får avlägsna dig ca 5 mil för att mätinstrument för infraljud inte skall störas av verken. Det avståndet håller tummlarna också ungefär. Ca 2 mil ifrån rekommenderar man känsliga individer minst. Lom, fladdermöss, osv. Alla flyr de flera kilometer ifrån skiten. Men som vanligt skyller man på inbillning.
  Själv prova jag min hörsel, och jag hör utmärkt ner till 5 Hz bara ljudet är tillräckligt högt. Skall du prova själv så se till att högtalarna och “stereon” kan återge frekvenserna bara. https://www.szynalski.com/tone-generator/

  All vinkraftsutbyggnad bör stoppas omedelbart, och befintliga verk i bebyggelse (5 mil från bostäder minst) monteras ned. Fundamenten kan miljöpartisterna få ta bort med det koldioxidneutrala tillvägagångsättet med hammare och mejsel!

  • Du flydde från mikrovågsugnsstaden till ett samhälle med nästan ingen el men blev utsatt för 5G tester där och nu vindkraft bara en promenad från dig!
   Det är tragiskt komedi! Vad blir din nästa äventyr? Att du flyttar till norr från vindkraft helvetet men där i norr, brister dammen som ligger några kilometer från din fina stuga!!
   Skulle nog bli en succé som Tragiskt-Komedi kortfilm!!

   • Njae, tittar man på kommunernas “vindbruksplaner”, eller med andra ord vindindustrialiseringen av Sverige. Då kan man se att nästan ingen kommer komma undan övergreppet. Har en vän som flytta upp till Norriån lite norr om Boden. Hon uppmanar mig att bo kvar. Enligt henne skall “hela jävla norrland” bli ett vindindustriområde. Grönt stål, glest befolkat (så “det stör ju igen” osv).

    Tragikommiskt visst! Men tyvärr har vi snart byggt en värld helt främmande för allt liv. Och jag har väl inte drabbats värst, och det verkar ju inte spela någon roll hur man förbereder eller planerar heller. När jag flytta hit kolla jag vindkraftsplaner med kommunen. Då hade inte klimatpsykosen slagit in med full kraft. Så här skulle nog inte bli vindkraft, det blåste för lite och naturen hade för höga naturvärden för det hette det.

    Prata med en elöverkänslig en gång. Satt fem år i en dragig stuga och elda i en vedspis med runt 10-15 grader inne på vintern. Så mätte man “vagabonderande ström” från en elledning i närheten. Och det var högre fält än i hans gammla lägenhet. Han blev ju inge bättre, då av förklarliga skäl. En annan vän köpte hus och flytta ut i ingenstans. Elsanera, fixa och anpassa. Så la det goda Telia en microvågslänk rakt över hennes hus. Förmodligen ett straff för hennes många informativa insändare i lokaltidningen.

    Själv tittar jag väl mer på att fly landet, till en varmare plats. Men det finns väl egentligen ingenstans kvar att fly längre. Den “gröna revolutionen” har ju accelererat förstörande av planeten fullständigt.

 • Solceller innehåller flera mycket giftiga metaller som utan korrekt återvinning aldrig försvinner från natur och miljön!
  Enda sättet att minska Co2 utsläpp med över 70% kortsiktigt är att använda naturgas istället för kol. Naturgas finns i överflöd men 60% av den finns i Ryssland och Iran så det passar inte krigs och klimathysteriska rösterna!!

  • Bara ett “litet” problem! Det finns inget klimathot! Jorden behöver avsevärt MER CO2 i atmosfären – åtminstone MER än 0,08%. Klimatreligionen döljer genom s k ClimateGate att sedan 2015 har den naturliga uppvärmningen sedan Lilla Istiden stagnerat för att sedan från 2020 övergått till en svag AVKYLNING. Detta stämmer med NASA prognoser och ca 2065 har jorden på nytt återgått i ett värmeskede från ett läge något kyligare än vad som var fallet 1970.

   • Bättre att visa en lösning på ett problem som inte finns än att hävda att problemet inte finns!
    Det kanske inte finns klimathot men det finns säkerligen klimathysteriker som måste tystas ned på nåt jävla sätt!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *