Sverige behöver lagstiftning som skyddar människor, djur och miljö från vindkraftens negativa påverkan

Kräv en hälso- och miljösäker vindkraft!

publicerad 16 maj 2023
- av Gästskribent
Vindkraftverk i brand i Holland. Foto: Koole Media Service
Vindkraftverk i brand i Holland.

Vindkraftverk har många fördelar tack vare att vindens energi är gratis och förnybar. Men vindkraftverken ger inte alls så ”grön” som många påstår. Vindkraftverken och deras högspänningsledningar har bevisats ge många skador på djur, miljö och mänskor.

Ett enda kraftverks rotorblad kan döda 40 miljoner insekter per år och därtill fåglar och fladdermöss. I Frankrike dog 400 kor för en bonde inom sex år efter att en vindkraftpark byggts i närheten. Renar håller sig flera kilometer från vindkraftverk.

Vindkraftverk kan också fatta eld varom tre miljoner exempel finns på internet. En brand på 120 m höjd kan inte släckas.

Vissa personer som bor nära vindkraftverk eller deras ledningar måste flytta bort från sina hem på grund av ”vindkrafts-syndromet”, med några av följande symtom: depression, huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, irritabilitet, aggressivitet, kognitiva problem, bröstsmärtor, ledvärk, hudirritationer, illamående, yrsel, tinnitus och stress.

Orsaken är att vindkraftverk skapar både elenergi och ”smutsig el” dvs. "övertoner" som sprids via elledningar och jordströmmar till skolor, hem, ladugårdar och betesmarker. Övertonerna hörs inte. Därför skylls symtomen oftast bara på vindkraftverkens ljud.

I Kanada, där vindkraft länge utnyttjats, visar en vetenskaplig artikel att högfrekventa ”övertoner” uppstår när vindenergi omformas till elenergi. De högfrekventa övertonerna avbildas i oscilloskop som tusentals pikar i varje våglängd av en ”strömkurva”.

De uppstår när den växelspänning som alstras av generatorer i vindkraftverk omvandlas:

 1. först med likriktare till likspänning,
 2. sedan med växelriktare till 50 Hz växelspänning.
 3. Växelspänningen höjs därefter stegvis till 110-400 kV (kilovolt) högspänning och
 4. slutligen sänks spänningen stegvis med transformatorer till lågspänning 400/230 Volt, 50 Hertz växelström.

Övertonerna är särskilt skadliga. Man kan filtrera bort det mesta av dem om beslutfattare kräver detta.

Vindkraftens negativa påverkan kan minskas med lagstiftning

Följ lagarna

Finlands grundlag 20 § kräver: en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön. Miljöskyddslagen 1 § kräver: effektivisera bedömningen av konsekvenserna av miljöförorenande verksamhet.

I Sverige finns motsvarande lagstiftning. Tex miljöbalken (kap 1,  1 §) kräver att: ”människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”.

Kap 2, 2 § kräver att: "Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet" … "skall skaffa sig den kunskap som behövs" … "för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet."

Myndigheter och andra statliga beslutsfattare bör därför kräva och övervaka att de som bygger vindkraft beaktar inte enbart ekonomisk vinst. De bör också vidta alla åtgärder som behövs för att skydda befolkningen och miljön, bla genom att installera sådana filter som tar bort högfrekventa övertoner.

Människor, djur och miljö måste alltså skyddas, genom att man vid beslut om vindkraft kräver att:

 1. ovan nämnda och EUs lagar bör följas, så att skydd av hälsa är viktigare än ekonomiska faktorer [pt 58];
 2. elektricitetens kvalitet följer IEEE 519 och verkligen är så ”grön” som förespråkarna hävdar;
 3. vindkraftens alla risker beaktas – inte enbart buller och infraljud men också elkvalitet;
 4. man ser till att miljontals ton material återvinnes från vindkraftverk, när de tjänat ut. Tyskland har nu problem med avfall från 30.000 kasserade vindkraftverk.

Ställ krav

 1. Vindkraftverk ska placeras så långt bort som möjligt från bostadsområden.
 2. Kräv att: (a) spänningen "filtreras" efter varje likriktare, växelriktare och transformator; (b) ström från transformatorer som försörjs av vindkraftverk bör filtreras före den når kunderna; (c) vindkraftens transformatorer som tar ström från extern källa bör ordnas så, att ständiga källans elkvalitet inte försämras. (d) Om nivåerna av smutsig el ändå förblir höga kan boende behöva installera strömfilter i sina hem.
 3. Minska jordströmmar genom att: (a) femtrådigt neutralsystem installeras för att hantera luftledningars högfrekventa returström; (b) samlingsledningarna från vindkraftverket till transformatorstationen grävs ner, om andra tekniker för att minimera jordströmmar är ineffektiva.

I fall beslutfattare kräver renare el kan sådana människor som påverkats negativt och blivit tvungna att flytta bort kanske flytta tillbaka till sina hem.

En längre version av artikeln med figur och källor finns på: www.sust.fi/sv/vindkraft

Text: Rainer Nyberg, professor emeritus Finlands Strålskydd r.f

Relaterat