Dan Ahlmark: Geopolitiska konsekvenser om UAP är av utomjordisk natur

publicerad 5 juli 2023
- av Dan Ahlmark
Rapporten "Unidentified Aerial Phenomena - Preliminary Intelligence Assessment" publicerad av The Office of the Director of National Intelligence
Rapporten "Unidentified Aerial Phenomena - Preliminary Intelligence Assessment" publicerad av The Office of the Director of National Intelligence

En inledande fråga beträffande det nyvaknade intresset för påstådda utomjordiska fenomen (UAP) i jordens atmosfär är, varför frågan plötsligt ges uppmärksamhet? Det har ju sedan länge hävdats, att sådana objekt observerats. Vem har nytta av att denna fråga kommer upp på den geopolitiska agendan just nu? 

Det är då uppenbart, att om världen eventuellt kan få kontakt med en makt uppenbarligen belägen utanför solsystemet, detta kommer att skapa uppmärksamhet och initiativ, som främjar någon form av en global kraftsamling.

Det kan även leda till, att idén om någon typ av världsregering får större aktualitet. Redan idag är ju den idén en möjlig – kanske trolig –  konsekvens av den föreslagna sk Nya Världsordningen. Så är det eventuellt skälet till, att krafterna bakom media nu börjar ta upp frågan?

Vilket är underlaget  för påståenden om UAPs?

Det har påståtts, att det finns rester av luftfarkoster, som kraschat på jorden, och vilka rester hittats och bevarats av någon amerikansk statlig organisation. Filmer som Independence Day visar sådant material, men innan man offentligt verkligen redovisat sådana fynd tillsammans med en vetenskaplig granskning av dem, vet vi egentligen inget säkert alls.

Mycket svagare evidens gäller de observationer från främst flygare, som sett och filmat underliga luftfarkoster, vilka betett sig på ett sätt jordiska farkoster inte har kapacitet att göra. Med utgångspunkt från vad experter idag kan göra digitalt beträffande bild/filmförfalskningar är trovärdigheten dock låg beträffande dessa incidenter, även om individerna som observerat och filmat ibland syns vara högt trovärdiga.

Medan man tidigare i stort kunnat tro på bevisning lämnad av den amerikanska staten, är detta dock inte läget idag. Nu krävs handfasta bevis för att trovärdighet i frågan ska nås. Innan vi har sådana belägg, finns egentligen inte skäl att tro, att vi sett och upplevt tecken på en utomjordisk civilisation.

Men låt oss ändå anta, att vi av olika skäl kunnat konstatera att:

 1. påståendena om rester av luftfarkoster visserligen var felaktiga, men
 2. att man vetenskapligt åtminstone kan dra slutsatsen, att de observerade flygfenomenen  verkligen inträffat, och att det är uteslutet, att de filmade flygfarkosternas observerade prestationsnivåer skapats av någon makt på jorden.

De kan alltså  inte förklaras med utgångspunkt från stormakternas existerande kunskap och teknologi. Slutsatsen är då, att de oidentifierade objekten byggts av en utomjordisk civilisation.

Vilka konsekvenser kan bekräftade UAPs ha?

Inledningsvis kommer människors tänkande vara koncentrerat på det märkvärdiga, ja fantastiska, att liv existerar någon annanstans än på jorden, och att utvecklingen där – var det nu är – lett fram till tänkande varelser, som skapat en avancerad teknologisk civilisation.

 • Hur ser de då ut, och
 • vilka fysiska och psykologiska egenskaper har de?
 • Hur ser deras värld ut: hur avancerad är den, och
 • vad kan vi lära av den?

En blandning av förvåning, fascination och obegränsad nyfikenhet gällande de möjliga olika egenskaperna hos de aktuella varelserna och deras eventuella samhälle kommer inledningsvis att dominera debatten.

Självklart vill man då veta, vilka mål dessa farkoster kan ha:

 • Vill man bara nå kunskap om jorden och oss som ras, eller observerar man oss för att nå något fysiskt syfte: att exploatera jordens resurser och därför kanske vilja utplåna oss eller utnyttja – i alla fall vissa av oss – för något ändamål?
 • Eller vill man samarbeta och kanske utveckla oss i något avseende? Den aktuella civilisationens karaktär avgör allt.
 • Är den enligt vår bedömning god eller ond? Är den för eller emot oss ?

Vid sidan av sådan och annan information om varifrån den kommer och egenskaperna hos denna ras och dess Utomjordiska Civilisation (UC) vill vi naturligtvis veta, vilken nivån är på den kunskap den innehar, och i vilken utsträckning och hur snabbt vi skulle kunna tillgodogöra oss den (givet att vi har förmågan, och de låter oss göra det).

En annan kunskap gäller om det finns andra, liknande och med UC konkurrerande civilisationer, som vi med den nya kunskapen skulle kunna kontakta och utnyttja som motvikt till den UC vi nu känner till. Men detta är senare frågor, då vi här inledningsvis bara ska försöka bedöma de geopolitiska konsekvenserna  av det faktum, att vi fastställt existensen av en Utomjordisk Civilisation och som uppenbarligen är intresserad av oss.

Exopolitik och geopolitiska konsekvenser av Unidentified Aerial Phenomena

En följd av en sådan händelse är troligen förslag om att snabbt stärka de internationella och globala organisationer, som säger sig kunna hantera konsekvenserna av, att en främmande civilisation av okänd anledning observerar oss.

De globala organisationerna kanske kräver att få stor handlingsfrihet och betydande  resurser för att utnyttja både möjligheter och bemöta eventuella hot, som fenomenet kan orsaka. Man avser – naturligtvis med hjälp av stormakterna – att samla all möjlig kunskap om UC och varför vi observeras.

Relaterat: Unidentified Aerial Phenomena – Preliminary Intelligence Assessment (2021, Intel.gov)

Men om så sker, kommer så småningom spänningar skapas i samarbetet inom den/de världsorganisationer, som arbetar med frågan, inledningsvis troligen  FN. Försiktigheten och egna värderingar uttryckta i länders existerande samhällsideologier tar över.

Dessutom skulle västmakterna troligen stå för den övervägande delen av teknologin för utforskandet. Fundamentalt uppkommer nog politiska motsättningar mellan diktaturer och demokratier och då främst Väst vs Kina. Ryssland blir pga sin industriella svaghet och andra brister ingen viktig aktör.

De möjliga målen hos dessa utomjordiska varelser med en överlägsen teknologi är naturligen den grundläggande frågeställningen.

Då beror allt på:

A) Kommer UC av olika skäl (ointresse, vilja till exploatering av jorden etc, att hota de flesta på vår planet med utplåning, eller

B) har den mål, som kan innebära förmåner både för dem och för människan (för oss troligen genom överföring till oss av kunskap och teknologi). Vi bortser från svårigheterna att kommunicera, vilka kan antas vara överkomliga efter en period.

UCs syn på jordens invånare är alltså grundläggande.

Ointresse för den mänskliga civilisationen och frånvaro av humanitära värderingar skulle kunna vara katastrofala för jorden. Ifall A) kan antas gälla, är nära samarbete mellan jordens länder naturlig, ja, självklar.

Första versionen av alternativ B (Kallas här B1) innebär, att stormakterna bildar en gemensam front mot UC och försöker internt förhandla fram en mekanism, som dels skulle uppfylla UC:s antagna önskemål och dels tillåta så mycket överföring av kunskap som möjligt av olika slag från UC.

Eftersom de stora naturvetenskapliga och samhälleliga uppfinningarna på jorden under de sista århundradena skett och fortfarande sker i Väst, där regionens ekonomier är innovationsinriktade, är det då troligt i framtiden att – om alternativet inträffar – ett ökat och jämt fördelat kunnande till världens stater från UC främst skulle gynna västmakterna.

Deras flexibla och snabbt reagerande ekonomier kommer som tidigare att ge dem en överlägsenhet, vilket utövar en press på jordens diktaturstater.

Relaterat: ChatGPT’s Advice to Any Superpower Trying to Reject Advanced Aliens that Wants to Support the Global Public

Eftersom västerlandet fortfarande allmänt är tekniskt överlägset, är en annan utformning (B2) möjlig. Väst – och främst USA – kan pga sitt kunnande driva linjen, att man ska representera världen i relationen med UC. Om västländerna enas om detta, kommer FN och diktaturstaterna att hamna i ett underläge, så länge UC – när kontakt väl nåtts – accepterar upplägget.

Alterntaiv B1 är heller inte stabilt. Det avlöses kanske efter en period av ett följande tredje alternativ (C), som innebär, att UC pga sin karaktär och sina mål så småningom favoriserar en viss typ av regeringar och länder på jorden beroende på större likheter mellan detta jordiska system och den utomjordiska civilisationens. UC ser alltså förmåner i samarbetet just med sådana regeringar.

Det är uppenbart, att det innebär, att UC överhuvudtaget kan bedöma likheter och olikheter i de två olika systemen, och att någon form av gemensamhet i värderingar med någon grupp av stater på jorden kan finnas. Vi vet ingenting om detta överhuvudtaget är möjligt.

De kriterier, som avgör UCs beslutsfattande, är idag helt okända. Det blir en primär uppgift att – efter kontakt – försöka fastställa dessa.

Men låt oss anta, att så kan ske. En favorisering orsakad av något skäl kan då innebära att något av – säg  – de två  huvudalternativen:  I. demokrati med marknadssystem resp. II. långtgående socialism och höggradig samhällskontroll (som bl a Kina och Vietnam) favoriseras.

Eftersom dessa två system egentligen är dödsfiender (trots att dagens regeringar i Väst ofta syns osäkra i frågan), innebär det trots allt, att någon gemensam attityd eller politik till UC inte kommer att existera så småningom mellan jordens regeringar, även om man inledningsvis kommit överens om samarbete (B1) i förhållande till UC.

Kina-Ryssland kommer oavsett initiala avtal att på alla sätt försöka utnyttja UC för att vinna överlägsenhet gentemot Väst. Väst skulle å sin sida genom ett enskilt samarbete med UC eventuellt kunna erhålla en kunskapsöverlägsenhet och därmed kanske ett kvantumhopp gällande militär och ekonomisk överlägsenhet.

Att på det viset eventuellt kunna tvinga fram demokratiska system i världens diktaturer – ungefär som murens fall 1989 fast mera långtgående – vore mycket förmånligt för världens folk. Jag utgår här från att västs regeringar åter blivit rationella och lämnat ideerna om en ny världsordning och global uppvärmning.

Tyvärr kan dock diktaturerna pga de ideer, som styr UC, mycket väl vinna kampen om att bli favoriserad part pga sin kollektivistiska samhällsideologi. Det innebär då svåra konsekvenser för länderna i väst.

Text och analys: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar nu som medborgarjournalist och publicerar i tryckta och elektroniska media.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Märkligt att dessa varelser alltid väljer att ta kontakt med det värsta avskummet på vår planet istället för mer vettiga människor. Vilket väl säger en hel del om vad för sorts typer det är. Förmodligen av den typen som brukar förekomma i amerikanska invasionsfilmer. Om de nu ens finns på riktigt. Trror snarare man förbereder project bluebeam.

 • Med rådande avstånd i tid och rum i ett expanderande universum är frågan var en utomjordisk civilisation med rymdfart skulle komma ifrån. Med känd teknik och kända bränslen skulle det ta hundra- eller tusentals år redan till närmaste solsystem med förutsättningar för liv (flytande vatten, syre, kol, koldioxid.

  Enda förutsättningen tycks vara att som i viss SF-litteratur använda s. k. Warp-hål vid svarta hål som genväg. Okänt, oprövat, osäkert, svårt, dyrt, resurskrävande – och farligt.

  Möjligt och även troligt kan däremot civilisationer ha både skapats och försvunnit under vårt kända Universums miljardtals år. Tidsrymder utanför vår fattningsförmåga.

 • Om nu detta universum funnits i evighet och går mot evighet, hur många civilisationer har då redan passerat?
  Vad Jorden beträffar tycks den mest vara denna galaxsektors slasktratt och det enda som eventuellt måste försvaras är hemligheterna i invånarnas gångna synder. Despoter kan ju gå över lik för att inte bli avslöjade.
  Alltså även etablissemanget är mest rädda för avslöjanden. Är då inte detta en rädslans planet – plandemirädslan inräknat?

 • Jag tror faktiskt att jag vet svaret på Dan’s fråga. Det handlar om att ge instruktioner till etablissemanget att alla tecken på ofrivilliga experiment på människor ska till allmänheten framställas som om det utfördes av andra än de verkliga förövarna. De som kan råka på evidens på främmande föremål i människokroppar är tex kirurger eller obducenter.
  Kanske kan det även vara en instruktion till psykiatrin även om jag tvivlar på att de isf får lov att dela sina ‘insikter’ med patienter
  Jag tror inte att det var någon tillfällighet att Steven Greer som var en av de påstådda visselblåsarna presenterades som akutkirurg.
  Därefter kom alltså en annan individ fram i stället.
  Jag tror även att den sk unabombarens nyligen påstådda död har koppling till detta. Om man känner till fakta som jag gör är det uppenbart att han var en regeringsagent men troligen ingen riktig terrorist och hans uppdrag var att avskräcka elektronikexperter från att berätta för folk om den teknologin som man speciellt ville mörklägga då. För just innan på hösten 1994 hade det presenterats info om många nya elektroniska implantat från 1988/89 som inte syns med röntgenavbildning. Unabombaren greps lägligt 1996 just innan offentliga förhör ägde rum med amerikanska ofrivilliga försökspersoner som hade klagat på att de var måltavlor.
  Unabombaren förnekade att han skrivit det manifest som publicerades 1995 och det bekräftas helt oberoende av andra ögonvittnen som berättade att det var medarbetare till CIA som skrev det.
  Sverige hade vid samma tid anammat USAs RMA en revolution i militära affärer. Och en amerikansk underrättelseofficer berättade 1995 att RMA inbegrep neurocybernetisk teknologi.
  Kvaliteten på UFO-bevis har kritiserats som usel vilket illustrerar att det handlar om ngt helt annat.

 • Jag har bara som hastigast läst början av artikeln, men fastnade vid en mening ;
  “Inledningsvis kommer människors tänkande vara koncentrerat på det märkvärdiga, ja fantastiska, att liv existerar någon annanstans än på jorden, och att utvecklingen där . . . .lett fram till tänkande varelser, som skapat en avancerad teknologisk civilisation”.
  De orden borde mana till eftertanke. Allt det där finns här på vår egen jord.

 • Alla ni vakna! Gör inte samma misstag och tro inte på vad som sägs om utomjordingar och flygande fat!
  Den här är massformation. En av flertalet av många som pågår. Att dra uppmärksamheten från verkliga viktiga händelser till sådant hittepå är avsikten med sådana massformationer.
  Dock existerar teknik som används att bygga sådana avancerade farkoster. Att 3 byggnader pulveriserades till grunden 9/11 kopplas också till denna teknik och man menar att “vi människor” har redan upptäckt källan till ren energi som räcker i evighet till ALLA och det är den sanningen man drar bort uppmärksamheten ifrån med påhittet UFO.

  • Du verkar ha fått massformation på hjärnan Rena. Desmet har framkastat en hypotes om ett flockbeteende. Inte bevis på hur eventuella masspsykoser utlöses. Att sedan extrapolera din nyvunna trosuppfattning till alla möjliga områden förefaller lite väl entusiasiskt.

   • Jo då, det har han också! Det är ingen teori eller hypotes och ja, det finns effektiva lösningar han presenterar som absolut funkar!
    Dr Desmet lärde vi alla känna till efter Joe Rogan och Dr Melone pratade om honom 2021, tror jag det var.
    I vilket fall att skriva som papegoja som alla andra tidningar utan att gå djupt i vad det verkligen handlar om är bara dumt och korkat.

    • Ojdå, både Malone och Joe Rogan! Ledsen Rena men auktoritetstroende är inget för mig. Att okritiskt adoptera andras fix och färdiga hypoteser tror jag hindrar eget tänkande och leder inte framåt.

   • Vi alla har massformation(er) på hjärnan, en del upptäcker det och en del inte.
    Det räcker inte med att man vet vad massformation är.
    Man måste känna igen och identifiera massformationer också och bekämpa de varefter och inte vara “omedvetet” aktiv del det!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *