Låt de grovt gängkriminella bekosta sina egna advokater

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 juli 2023
- Jan Norberg
Jan Norberg, 2021-08-25, selfie
Jan Norberg, selfie

Det har länge retat mig att de som tjänat absolut mest på en ökad kriminalitet i allt högre utsträckning också skall kunna sko sig på skattebetalarnas bekostnad, utan att någon ifrågasätter detta.

Antalet uppdrag till offentliga försvarare, i mål som avgörs utan att åtal väcks, har ökat med 60 procent. För målsägandebiträden är utvecklingen än mer påtaglig. Antalet förordnanden har nästintill fördubblats och utgifterna har ökat med ca 65 miljoner kronor. Inom ramen för brottmålstaxorna finns redan etablerad praxis i fråga om avsteg från taxan.

De korrupta juristernas intresseorganisation Hilda och Ruben sätter sig därför helt oblygt, i regi av Advokatsamfundet, i knät på Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och kräver mer ersättning i en helt oanständig påtryckning för sina egna ekonomiska intressen.

Advokatsamfundets förra generalsekreterare Anne Ramberg, numera styrelseordförande i den samhällsomstörtande extremvänsterorganisationen Expo, har under sin tid som Advokatsamfundet lyckats infiltrera och korrumpera i stort sett hela juristkåren i Sverige.

Domstolsverkets GD, Thomas Rolén är mest känd som personen som förre justitieminister Morgan Johansson (S) utsåg till generaldirektör som tack för att Rolén ändrat lagstiftningen så att Regeringens utnämningsmakt blev helt stängd för insyn.

Korruptionen är total då denne Thomas Rolén är medlem av samma lobbyorganisation som har en bedövande majoritet av ledande jurister inom svenskt rättsväsende, både inom rättsvårdande myndigheter, men också bland advokater inom Advokatsamfundet. Hilda och Ruben är en så korrumperande organisation att den omedelbart måste förbjudas.

Det enkla faktum att Thomas Rolén inte inser sitt jäv när han uppvaktas av Advokatsamfundets företrädare bevisar bara att svenskt rättsväsende är en varböld på den svenska samhällskroppen som måste renas genom punktion och radikal operation.

När man som åtalad blir ställd inför rätta så avgör domstolen om man skall få ett rättsligt biträde i målet. Den rätten är till stora delar dispositiv för att den tilltalade skall kunna känna sig säker på en rättssäker hantering under rättsprocessen.

Det antas då att den tilltalade inte har ekonomiska medel att själv stå för dessa kostnader. I närmare 100% av dessa mål handlar det om grovt kriminella, oftast gängkriminella gangsters av utländsk härkomst.

Riksrevisionen en tandlös tiger

Riksrevisionens rapport RiR 2021:27 (2021-10-21) där allvarlig kritik framfördes i fråga om domstolarnas hantering av ersättning till rättsliga biträden i brottmål har inte debatterats i media. Det bevisar att Riksrevisionen numera är en helt tandlös organisation utan något som helst inflytande på politikernas och myndighetschefernas korrupta verksamheter. Alla struntar högaktningsfullt i vad Riksrevisionen framför som kritik.

Brännvinsadvokatyrens rätta ansikte

Enligt den kommande taxan ersätts det rättsliga biträdet i ett förordnandemål, där den sammanlagda förhörstiden uppgår till en timme, med 4160 kr exklusive moms. Om biträdet har haft tidsspillan utöver den timme som ingår i taxan, kan denne få ytterligare ersättning med 1350 kr per timme. Samma principer som gäller för brottmålstaxan i detta avseende bör kunna gälla för taxan i förordnandemål.

Vi ser ju varje dag hur advokatkostnaderna skenar i de allt mer frekventa gängkriminella brottmålen. Arvoden på miljonbelopp är inte ovanliga, allt bekostat med skattebetalarnas pengar. Detta måste få ett slut!

Den här artikeln hade självklart kunnat skrivas med tydlig adress till Advokatsamfundet och dess ordförande, men det vore ju väldigt tacknämligt om jag kunde få hjälp med att starta debatten (se nedan) om det är skattebetalarnas sak att finansiera den grova gängkriminalitetens effekter när de skjuter, mördar och våldtar vår svenska befolkning.

I USA finns ett talesätt som jag tycker vi svenskar borde anamma i större utsträckning.

If you can’t do the time, don’t do the crime.

Låt de grovt gängkriminella själva bekosta sina egna advokater

Har de inte pengarna till detta så ska de själva agera sina egna försvarare i domstolen. Rättssäkerhetsaspekterna för dessa grovt gängkriminella kan inte respekteras då de själva visar upp ett sådant förakt för den svenska rättsordningen. Slå emot dessa gangsters där det svider mest, dvs mät ut och beslagta de tillgångar som finns i familjen och i närståendekretsen.

Hjälp gärna till att starta debatten genom att skicka ett mail till endera:

  • Thomas Rolén på Domstolsverket (thomas.rolen@dom.se) eller
  • Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander (info@advokatsamfundet.se).

Text: Jan Norberg

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq