Är gasiga kor ett klimahot? – Nu ska de masslaktas men det är fel beslut

publicerad 6 november 2023
- Kerstin Unger-Salén
Kossa. Foto: Ewa Studio

Rapande och pruttande kor har blivit en stor syndabock i debatten om klimatkrisen. De ska nu slaktas i mängder för att länder med många kor ska kunna uppnå gränser för koldioxidutsläpp. Idisslande djur som kor, får och getter släpper ut en hel del metangas under sin matsmältning och metangaser är värre än koldioxid för att påskynda växthuseffekten hävdar man i klimatdebatten.

Vad vi dock inte pratar om är att många vilda djur också rapar och pruttar metangas. Mig veterligen ska de skyddas och inte ingå i masslakten. Vi människor är också ett problem. Många har kanske inte funderat över att vi människor är en del av jordens ekosystem.

Genom vårt avloppsvatten står vi för 14 till 20% av alla metangas utsläpp. Vår avföring är definitivt ett problem. Den mänskliga aktivitet, bortsett från avlopp, som släpper ut mest metan är utvinning av kol, olja och naturgas.

Drygt 40 procent av de utsläpp som orsakas direkt av människor, kommer därifrån, enligt beräkningar publicerade i Atmospheric Chemistry and Physics av klimatforskaren Lena Höglund-Isaksson. Hon är verksam vid IIASA, Internationella institutet för tillämpad systemanalys, i Wien. Korna är liksom inte de enda som bidrar till växthuseffekten.

Det är emellertid böndernas djur man inriktat sig på. Resonemanget tycks vara att om vi hittar en syndabock så ska den förintas. Ett tankesätt som upprepar sig i så många sammanhang. Gäller det fienden så ska de helst elimineras och växer cancerceller till en tumör ska den skäras bort eller förgiftas med cellgifter.

Vad man inte tycks förstå är att utan att gå till roten med problemen kommer det högst troligtvis uppstå igen. Bara för att man förintar något betyder det inte att känslan eller tanken eller anledningen försvinner. Det tål att tänka på.

För att återgå till korna; De är egentligen inte problemet utan det är hur vi föder upp dem och att människor gärna vill äta mycket kött. I det här fallet har man tänkt sig att köttet ska ersättas med fabriksframställd och processad insektsmat. Inte precis en hälsosam lösning. Processad mat har liksom aldrig varit nyttig, de må vara insekter eller inte.

Om korna kan beta gräs utomhus och röra sig från betesmark till nya betesmarker, bidrar de faktiskt till att dra ner koldioxid i marken, dvs de minskar klimatkrisen. Varje gång en kossa bajsar på betesmarken dunsar det ner rejäl hög mikrobiotika som gör marken bördig. Och det är en gratisgåva från kossan.

Kanske behöver vi korna men bör låta dem leva ett mera naturvänligt liv där de framstår som en positiv del av det stora kretsloppet. Samma gäller faktiskt koldioxid.Om vi nu har för stor ansamling av koldioxid i atmosfären varför inte använda koldioxiden till vad den är bäst på, främja växtligheten på jorden.

Med andra ord, öka växtligheten, plantera träd, rikta in oss på skogsjordbruk och regenerativt jordbruk med grönskande hagar som suger ner koldioxid i sina rotsystem.

Debatten är som vanligt ensidig och man stirrar sig blind på koldioxidoch att idisslande djur  producerar metangas. Men, elefanten i rummet, som de stora organisationerna och myndigheterna helst inte vill ta i, är det moderna högindustrialiserade jordbruket som är helt beroende av kemikalier, konstgödsel, fossila bränslen, glyfosater (pesticider och herbicider) och ägnar sig åt monokulturer.

Problemet med konstgödsel är inte att kväve, fosfor eller kalium är giftigt. Dessa tre ämnen är nödvändiga näringsämnen som växterna behöver men konstgödsel innehåller även tungmetallen kadmium som förgiftar marken. Ett stort miljöproblem är övergödningen som konstgödseln orsakar.

Högindustrialiserat jordbruk med monokulturer är inte hållbar utan destruktivt mot själva jordens livskraft. Det vet man inom EU och FN men ändå fortsätter man att ge företräde för denna typ av jordbruk vad gäller subventioner.

Resultatet av den ökade tillförseln av kväve och fosfor( från konstgödsel) blir att hav  och sjöars känsliga ekosystem förändras. Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag.

Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till.Tillgång på fisk hämtad  ur svenska vatten  och som inte är konstuppfödda har minskat rejält. De ersätts alltmer av fiskodlingar som inte alls är lika hälsosamma, vare sig för oss eller haven.

Organiska gödselmedel däremot innehåller samma ämnen som konstgödsel men även andra ämnen som är nyttiga för växter och markens organismer.

Gifter i naturen och bristande biodiversitet har fått allvarliga konsekvenser. Bara för att vi ska kunna få en föreställning om hur illa det är ställt meddelar exempelvis BirdLife International i en rapport; State of the World’s Birds 2022,” att man beräknar att det numera finns 3 miljarder färre fåglar i Kanada och USA, än bara några årtionden sedan. GMO och Roundup, bär en stor skuld till denna sorgliga fågeldöd. Den är en fruktansvärd förlust. Tänk om fågelsången upphör.

Det finns lösningar

I hela diskussionen om att jordbruk bidrar till allehanda utsläpp kan vi inte glömma att utan våra bönder har vi ingen mat på bordet.  Vi ska inte vilseledas och tro att fabriksframställd mat kan ersätta naturligt odlad mat.

Just nu har vi en annalkande livsmedelskris. p.g.a. kriget i Ukraina, som lett till höjda bensinpriser och brist på konstgödsel och klimatförändringar som leder till för mycket eller för lite regn, beroende på vilka områden vi tittar på.

Jordbruket behöver omstruktureras till att bli mera hållbart, men det måste få ekonomiskt stöd under omställningstiden. Bönderna är de som förvaltar jord och mark och håller ordning i våra skogar.

Många är redan nu goda medarbetare i att ta hand om jorden på ett mera miljövänligt sätt. Den process vi bör påskynda är en övergång till ett regenerativt jordbruk. Det är den enda vägen framåt.

Vi kan regenerera jorden med nedhämtad koldioxid och naturgödsel plus en annan viktig ingrediens som är biokol (pyrolysbränd biomassa blandad med naturgödsel och kompost)), som kan ersätta konstgödsel. Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel.

Den så kallad pyrolysprocessen innebär att torrt organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden i mellan 350 och 1 000 grader Celsius. Det organiska materialet kan bestå av restprodukter, såsom frörens och andra skörderester från jordbruket eller avfall, trä, alger och trädgårdsavfall, ja, till och med slagg från kommunala reningssystem. (läs gärna om biokol på www.puro.earth).

I ett regenerativt jordbruk där jordmånen står i centrum, är gräsbetande djur en viktig del för att skapa biodiversitet.

Genom naturlig och gratis gödsling blir det mer  näringsvärde i den mat som kommer från den hälsosamma och fertila jorden.  När man slutar plöja och marken inte ligger bar, minskar koldioxiden i luften och hamnar i stället i jordens mylla där den sätter fart på liv och växtlighet.

Kolinlagringen i dessa marker blir hög när det finns biologisk mångfald, men inte om de dödas av glyfosater (som dominerar i det högindustrialiserade jordbruket). Dessutom är glyfosat problematiskt för oss människor och  vår tarmflora och även för de vilda djuren.  Det fungerar nämligen som antibiotika.

Regenerativt jordbruk använder kompost, tar hand om allehanda avfall från människor och djur och berikar jorden med den. En kretsekonomi som reducerar avfall och använder det konstruktivt.

Drastiska och begränsande förslag och lagstiftning för bönderna, just nu, kommer ytterligare anstränga vår matförsörjning. Små och medelstora jordbruk reduceras ständigt och flykten från landsbygden har inte upphört. Det är synnerligen olyckligt för vi behöver små och medelstora jordbruk. De gårdar som får ut mest i stöd har hittills fått ut 8,9 miljoner kronor.

Några av de som får de största summorna inte är de som behöver dem mest. Gårdsstödet som utgör den största delen av EU-stödet är nämligen kopplat till storleken på gården. Subventioner och lån måste styras om för att underlätta en övergång till ett hållbart och mera miljövänligt jordbruk där lokal matodling gynnas.

Jordbrukspolitiken har blivit offer för den industriella livsmedelsindustrin som gärna vill få kontroll över matproduktionen. I klimatkrisens namn vill man övertyga allmänheten att det till exempel skulle vara mer klimatvänligt (mindre koldioxidutsläpp) med laboratorieframställd, s.k. fejkat kött och fisk, etc, än att äta naturligt odlad mat.

Det finns inget, som enligt nuvarande data bekräftar att laboratorieframställt mat skulle vara ett mera hållbart alternativ. Även i de mest optimistiska undersökningar av hur ”kultiverat” kött skulle ha bättre effekt på växthuseffekten, finns inget underlag för att de skulle kunna tävla med gräsbetande djuruppfödning.

Men, i sin iver att göra propaganda för detta nya livsmedel vill man sälja in det genom att övertyga människor att de skulle vara mer miljövänligt  med laboratorie-framställd mat.

Processad mat har alltid varit ohälsosam och blir inte bättre bara för att den är gjord på protein från exempelvis gräshoppor.

I EU, FN och World Economic Forum, talar man med tveeggad tunga. FN kallar sig själv en ”global governance regime.Bara titeln borde få oss att förstå vad de är ute efter. I ett dokument från “UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, publicerat redan 2013, står följande;

A global governance regime, under the auspices of the U.N., will have to ensure that the global commons will be preserved for future generations.

Globalt regerande innebär inte lokalt självstyre, var så säkra. Mer lokalstyre och mindre globalisering ger människor större kontroll, och det är vad vi behöver just nu.

World Economic Forum samarbetar med FN och 2019 skrev de på “The UN-Forum Partnership” under ett möte i FN mellan generalsekreteraren António Guterres och  World Economics grundare och högsta chef Klaus Schwab för att påskynda implementering av 2030 Agenda for Sustainable Development.

WEF har stora ambitioner att bli världsledare för hur klimatkrisen ska tacklas. Uppenbarligen har de kommit ganska långt. De har kapat klimatkrisen för sina egen agenda. Läs gärna vad de säger om att vi inte ska äga något och vara lyckliga att de tar hand om oss.

World Economic Forum: "You'll own nothing and you'll will be happy".
World Economic Forum: “You’ll own nothing and you’ll will be happy”.

Om vi inte äger något så är det staten som äger allt. Det kallas för kommunism och har aldrig varit framgångsrikt för ekonomin eller demokratin. WEF har inga problem med att frånta människor deras frihet och självbestämmanderätt.

Helst ska den globala storindustrin och stora internationella organisationer slå ihop sig och utan hänsyn till demokratiska rättigheter bestämma globalt hur olika nationer ska styras.

Deras agenda handlar egentligen om makt, pengar och, att dominera olika aspekter på mänskligt liv genom att installera kontrollerande strukturer, förklädda som omtanke om globala miljöfrågor.

Bara ett exempel: Å ena sidan publicerar de en artikel på WEF forum där man ifrågasätter varför inte fler länder i Afrika vill använda sig av GMO-intensiva jordbruk.

Det kan ju vara för att det är ett miljöförstörande och ohälsosamt jordbruk? Å andra sidan förespråkar WEF regenerativt jordbruk fast man mycket väl vet att GMO inte ingår i ett sådant jordbruk. WEF företräder falska budskap och står för en totalitärstyrd agenda som vi alla bör vara uppmärksamma på.

De vill gynna globala industriledare och talar om ”scaling,” dvs större enheter och mer globalt industriellt jordbruk. Sällan har de visat intresse för småbönder och regenerativt jordbruk. Vi lever verkligen i en dystopi.

Den store ”välgöraren” Bill Gates är en stor vän av vad som numera kallas för ”Frankenfoods”. Han är delaktig i ett köttimitationsföretag, ”Impossible Foods”, som samfinansieras av Google, Jeff Bezos och honom själv.

Inte undra på att han tycker vi ska byta till syntetiskt nötkött för att minska metanutsläppen från rapande och pruttande djur, så genmodifierade plantor, GMO, och laboratorietillverkade matprodukter ska lösa världens hungerproblem och dessutom klimatkrisen enligt Gates förmenande. Verkligen?

Gates jobbar med World Economic Forum i ett initiativ som har gett honom stort inflytande över den globala livsmedelsförsörjningen. Det är hans nästa stora ”livsbejakande ”projekt efter att ha tjänat miljarder på mRNA sprutan som vi numera vet har varit och är förödande för människan.

Vi ska inte förvillas av konstgjorda lösningar som endast gynnar några få som hämtar hem stora vinster. Det ligger något väldigt sunt och kärleksfullt i att återgå till naturen och slå ett slag för det okonstlade och naturliga.

Vi ska aldrig glömma att näringsrik föda kommer från en hälsosam jord.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Mycket rolig och bra artikel Kerstin!!

  Faktaresistensen hos klimatalarmister lyser igenom även ibland kommentarerna!

  Det är väldigt viktigt att också lyssna på de som trots drev och demoniseringar vågar utman propagandan i MSM media angående klimatet (som väl har blivit något av den nya religionen)

  Här några bra och informativa tips:

  Elsa Widding 2021!
  Bryr sig SvT om data och observationer? – Elsa Widding i Swebbtv Vetenskap nr 45 (Swebbtv Embedded)
  https://swebbtv.se/w/brAVzSVW9reN9XD2tXuSgW
  Knepen som håller liv i klimatskräcken i Swebbtv Embedded med Elsa Widding:
  https://swebbtv.se/w/8QgWBbbm1e1tuKJyCW5qMf

 • petergrfstrm skriver:
  7 november 2023 kl 16:37 kl.

  Kan man bara svara en nivå? Sedan får man börja på nytt.

  Så Richard Lindzen och andra välmeritetade fysiker har fel som säger att konvektionen flyttar värmen ut från jordytan och det är först på toppen av troposfären som strålningen skickar det sista överskottet ut i rymden?
  Kan du länka till din egen forskning om detta?

  • Nej i detta har Lindzen rätt och det var också utifrån det jag svarade.
   Men eftersom konvektionen ligger bakom hur temperaturgradienten blir är det onödigt att tala om den. Temperaturgradienten är den enda parametern man behöver.
   Lindzen har ju även en egen teori den sk irishypotesen som man kan säga liknar gaia-hypotesen dvs förhoppningen är att atmosfären är som ett öga som automatiskt kan reglera pupillens storlek och bestämma ljusmängden.
   Men den teorin har inget experimentellt stöd.
   Maths Nilssons blogg har massor med exempel på vanliga påståenden från skeptiker som han analyserar belysande. Mycket för er skeptiker att lära där.
   skepticalscience blogg är en annan sån pedagogisk site.

 • ‘Tyvärr’ blir det alldedes för mycket detaljprat på forumet, hur intressant det än är att läsa. Vi får inte missa skogen för alla träden, för det är precis det globalistgangsterna vill. Att vi ska fokusera på vem som höll i vapnet, inte vem som betalade kulan.

  Redan på 70-talet bestämde romklubben, ett ‘Spectre’utskott, att Co2 (därför den lätt kan tas för Co, hos majoriteten av befolkningen) tillsammans med ‘överbefolkningen’ skulle vara de två drivande skrämselfaktorerna i ‘klimat’hysterin.

  Det är inte deras avsikt att vi ska resonera övergripande, så ‘engagerade’ ska vi vara i deras mediaforcerade kampanj, att vi inte ens skiljer på miljö (det vi kan påverka) och klimat (det vi såklart aldrig kan påverka)

 • Ett stort problem är att många så kallade skeptiker köper stora delar av klimathysterikernas pseudovetenskap. Hur till exempel CO2 beter sig i laboratoriemiljö vet vi mycket om, däremot nettoeffekten på temperaturen i naturen vet vi inte. Här är några exempel på hur hur ökad CO2 koncentration kan SÄNKA temperaturen.
  1. Högst upp i atmosfären har CO2 en kylande nettoeffekt genom att reflektera bort värmestrålning från solen.Oklart hur stor del.
  2. Mer CO2 ökar växtligheten. Molekyler utsöndrade från växter kan bilda molnkondensationskärnor- mer moln ger ökat vithet (albedo) som reflekterar bort strålning. Vissa bakterier har isbildande ytprotein- vitare moln-ökat albedo som sänker temperaturen.
  3. Ökad CO2 ger mer phytoplancton som coccolitoforer som använder CO2 för att bilda sitt exoskelett. Detta vita exoskelett ökar havens albedo- sänker temperaturen. När de dör sjunker de till botten och bildar kalksten där CO2 lagras i form av kalciumkarbonat.
  4. Om CO2 indirekt ökar nederbörden i form av högre luftfuktighet kan det i form av snö och hagel öka albedo och få en kylande effekt.
  5. Mer Co2 ger mer alger. När många alger utsätt för för mycket sol blir de stressade och avger dimetylsulfit som verkar som en molnkondensationskärna vilket skapar dimma- ökar albedo- sänker temperaturen.
  Klimatet kan på grund av sin kaotiska natur inte förutsägas.

  • “1. Högst upp i atmosfären har CO2 en kylande nettoeffekt genom att reflektera bort värmestrålning från solen.Oklart hur stor del.”

   Fel på flera sätt
   Dels är det kylande därför att det strålar ut från ett skikt som har positiv temperaturgradient.
   Dvs påståendet att det reflekterar bort där är missvisande.
   Det som händer är inte alls att CO2 reflekterar bort nånting utan det strålar från en högre temperatur när man tillför CO2
   Och dels är det bara en liten del av spektrum som bidrar
   Det är också helt fel att påstå att det inte är klart hur stor del

   Fortranprogrampaketet HITRAN realiserar en ganska komplett matematematisk representation av CO2s (och andra gasers) spektrum under verkliga förhållanden.

   Dom som har använt det har visat i detalj hur mycket som är kylande och det är ngt i stil med en procent. Det märks tydligare över inre Antarktis där atmosfärsskikten ligger längre ner så att den del av atmosfären där temperaturgradienten är positiv sträcker sig längre ner.
   Dessutom är den delen som är kylande bara de allra starkaste enskilda absorptionstopparna medan merparten av spektrum, som har lägre absorption värmer klimatet
   Vidare
   I takt med att CO2 tillförs och det blir varmare flyttar sig atmosfärsskikten uppåt. Det innebär att det kylande området sträcker sig högre upp.

   • Här kan du läsa om hur den övre delen av atmosfären kyls ned snabbt.
    https://www.nationalobserver.com/2023/06/06/news/upper-atmosphere-cooling-and-scientists-are-worried

    Denna observation är klart inte politiskt korrekt så man hittar på att kylan orsakar värme. CO2 absorberar infraröd värmestrålning från solen och emitterar 360 grader utan preferens till någon specifik riktning. En stor del återstrålas således till rymden. Mer CO2speciell i yttre lagren av atmosfären ger mer återstrålning. Sedan är CO2 IR absorptions band nära jordytan i stort mättat och återabsorption där obefintlig vilket gör att klimatkänsligheten närmar sig noll eller t.o.m blir negativ.
    Detta resonomang är dock meningslöst då klimatet är ett kopplat icke linjärt och kaotiskt system och kan som sådant inte förutsägas. Läs om ”fjärilseffekten# eller ”trefallsproblemet”.

    • Du missförstår vad det innebär
     Betrakta den höjd H där utstrålningen är som starkast
     Antag att temperaturen är T på den höjden H
     När man tillför CO2 kommer utstrålningens maxpunkt att flytta sig uppåt från höjden H till H+dH . Temperaturen där kallar jag T+dT

     På den nya höjden som motsvarar max utstrålning är alltså temperaturen T+dT
     Om temperaturgradienten är negativ är det alltså kallare vid höjden H+dH
     Det innebär alltså att dT < 0
     Därför strålar det mindre där än när max låg på höjden H
     Därför blir mer värme kvar på jorden
     Så när det blir kallare uppåt blir det varmare på jorden
     Förstår du nu?

 • Igår glömde jag att tillägga att jag är helt emot globalisternas koslaktande och anser att det vore bra med lokal matproduktion och att nationalekonomin inte minst bankernas direktiv är avpassade för den samhällsnyttan.
  Vidare att ekologisk kunskap och kunskapsutveckling nyttjas för att så långt det är möjligt ta bort gifter och annat ohälsosamt.
  Det innebär bla att man bör försöka återskapa den förstörda insektsstammen inklusive spindlar som kan hålla efter sk skadeinsekter.
  Men jag är ingen sakkunnig så jag hoppas att andra kan frambringa en kreativ atmosfär i Sverige som klarar att lösa problem.

  Jag tog till orda här i kommentarssektionen därför att en massa nonsens framförs som förnekar att det pågår en av människan orsakad global uppvärmning. Det är häpnadsväckande hur mycket dåliga argument folk fäster sin tro till.
  Ni förstör debatten och drar därför bort uppmärksamhet från vad som behöver göras.
  Ni drar även bort uppmärksamhet från kampen mot globalisternas vedervärdiga avsikter genom att ni envisas med att lyfta fram redan motbevisade uppfattningar om och om igen utan att ni lärt er ett dyft.
  Det för tanken till hur socialister inte förmådde att hålla ihop mot Hitler.
  Men i det fallet berodde det på att imperiet kontrollerade Trotskismen som en avsiktlig förrädare.
  I ert fall är det bara oförnuft eller ?

   • Att livsformers ämnesomsättning skulle värma atmosfären. Jorden har liv sedan runt fyra miljarder år med omväxlande istider och värmeperioder.

    Den marknära atmosfärens temperatur beror på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskild hav. Hinder för detta är moln och stoft, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.

    Jordens gravitation och atmosfärens massa spelar viss roll. Gravitationen drar atmosfären nedåt med ökat tryck och värmande effekt, som dock regleras av fortgående luftblandning (vindar) när varm luft stiger och ger plats för kallare luft.

    Varmt klimat ger mindre temperaturskillnader och mindre vind – och omvänt.

     • Hej Tege, jag håller med dig i allt du säger och ville bara visa hur enfaldiga besluten om metangaser är, och ironiserade om att vi faktiskt alla bidrar med metangas så kanske borde vi alla utrotas för att jorden ska räddas från överhettning . Jag tycker det har gått troll i det mesta och att ge sig på korna för att sänka temperaturen förefaller nästan komiskt om det inte vore en så pass allvarlig fråga. Självständigt tänkande tycks vara en raritet.

    • Tege skriver otydligt på politikermaner:
     “Att livsformers ämnesomsättning skulle värma atmosfären. Jorden har liv sedan runt fyra miljarder år med omväxlande istider och värmeperioder. ”

     Om du med det menar att det inte kan vara sant att livsformer NU skulle ha en annan inverkan på klimatet så måste du ju ta hänsyn till hur omfattande det är nu.
     Kvantitativt och inte politikerflum.
     Under modern tid har det skett en exponentiell befolkningstillväxt med tillhörande matproduktion

     Men det betyder inte att man måste hålla med om åtgärderna med just kossor.
     Däremot måste det vägas in i kalkylerna och sen får man göra prioriteringar

     Det är viktigt att ni slutar att slå huvudet i väggen och deltar i en debatt om hur saker ska prioriteras mot en bra faktagrund. Så ser ni själva hur olika val påverkar

 • Människan bygger Babels torn och tror sig vara jämnbördig med skaparen Gud allsmäktig!
  Det blir oxå hennes fall!
  Allt handlar om pengar och makt!

  Ren och skär ondska står bakom dessa vansinnigheter om att människan skulle kunna lösa ”klimatkrisen” på människans villkor …
  WEF, WHO, FN och andra stora drakar har som mål att införa en Kommunistisk Världsdiktatur, med Antikrist som ledare…
  7,5 miljarder människor är icke önskvärda och ska helst bort! Helst redan igår…

  Varför köper bl.a Bill Gates upp enorma ytor odlingsmark i USA och Ukraina? Jo enligt min mening för att kontrollera tillgången på mat.

  EU fortsätter exempelvis att tillåta utfiskning av strömming/ Sill i Östersjön trots att bestånden troligen kommer kollapsa inom en mycket nära framtid.
  Som nyckelart drar försvinnandet av strömmingen med sig en total kollaps av ekosystemet av vattenlevande arter i Östersjön. vips har Eliten lagt grunden för kontroll över mänskligheten genom svält och arbetslöshet på ännu ett område…

  Agenda 2030 ska genomföras och är maskerat till något ”gott för mänskligheten”. Indoktrineringen av detta ”goda”syfte, börjar redan på dagis för att stöpa människor till icketänkande, osjälvständiga och ofria individer…

  ”Resten ska inget äga, men vara lyckliga” Hur fattigdom, förslavande, och svältande, gör en människa lycklig, övergår då mitt förstånd?!

  7,5 miljarder människor på jorden inklusive du och jag är icke önskvärda utan bara ” onödiga ätare” och har inte större värde än de insekter, denna Elit tycker vi ska konsumera för att rädda deras klimat..

  Själv är jag troende, och de profetior Bibeln beskriver om ”den yttersta tidens skeenden ” tycker jag stämmer väl överens med verkligheten och den onda utvecklingen i Världen…

  /Mats

 • Alldeles för lång artikel, dessutom med flera fel i såväl grundantagande som i detaljer.
  1. Atmosfärens gaser påverkar inte temperaturen. Flera forskare har visat att det är gasernas massa och och jordens gravitation som ger ett “medelvärde” temperaturen pendlar kring. Variationerna bestäms främst av solen, med viss påverkan från kosmisk strålning.
  2.Varje kvadratmeter på jorden producerar alltid maximalt med biologiskt liv enligt förutsättningar som ges av näringstillgång, vatten, solljus och andra variabler. När detta liv omsätts, det vill säga resterna bryts ner och fotosyntesen går baklänges med CO2 som produkt. Under vissa förutsättningar bildas metan.
  3. Metan bildas i matsmältningen hos alla ruminanter, från myror till elefanter! IPCC har angett att 4% av världens metanutsläpp kommer från termiter.
  4. Det finns således inget människan kan göra för att påverka klimatet. Lägg ner all klimatpolitik! Gör vettiga anpassningar till årsmån och andra variationer.

  • Atmosfärens gaser skickar iväg strålning ut till rymden mest intensivt från en höjd en bit upp där det är delvis men inte helt transparent utåt.
   Mer gas flyttar upp den punkten där det är delvis transparent.
   I troposfären är det kallare uppåt så på den ngt högre höjden strålar det därför ngt mindre. Dvs mer värme blir kvar på jorden.
   Det är väl förstådd fysik och det finns ingen bra invändning.
   Påståenden som ditt har ingen tydlig bäring på den enkla förklaringen jag angav.
   Om man vill förklara varför temperaturgradienten uppkommer behöver man ta med massan och gravitationen som påverkar den konvektion som överför energin.
   Men man behöver inte förklara konvektionen när man beräknar hur en liten mängd gas värmer atmosfären enligt resonemanget ovan.
   Man kan i det sammanhanget ta temperaturgradienten som ett empiriskt faktum

   • Det resonemang du för och som är det vanliga har motbevisats Nikolov och Zeller med hjälp av NASAs data från jorden och övriga planeter i vårt solsystem.

    Vidare är inte atmosfären ett slutet rum på så sätt att trycket ökar om man tillför gas. Havet tar upp det mesta enligt Henrys lag. Naturen är en stor utjämnare.

    • Vet mig ha läst studier för några år sedan, att syret bryter ned metangaserna på ca 14 sekunder. Var blir effekten då?
     Sedan vad gällande Co2 så vore allt liv om intet om det understiger ca 180 ppm.
     Alltså livets gas är förutsättningen för våran existens.

     • Om luftens CO2-halt understiger ca 200 ppm dör växtligheten och därmed också djurlivet som behöver det syre växterna producerar. Under förindustriell tid låg halten på
      290 ppm, alltså farligt nära den gränsen. Idag är halten 340 ppm. Optimal halt för växtligheten ligger i intervallet 600-1000 ppm.

      • 1000ppm motsvarar dT=s*log(1000/420)/log(2)=1.25*s
       där s är klimatkänslighet = antal grader för fördubblat CO2
       Om s är 3 grader motsvarar 1000ppm alltså en höjning med 3.75 grader
       Maths Nilsson redogjorde för en del nyare resultat som pekade på s=4.8grader
       I så fall motsv 1000ppm +6 grader
       Men i och med att albedo minskar och permafrosten sjappar blir det en större verkan. Albedot ändras långsamt eftersom isen smälter sakta. Men permafrosten gissar jag blir en snabbare förändring
       Jag har för mig att jag uppskattade permafrostens bidrag till 1052 ppm
       Dvs totalt bleve det i såfall ca 2000ppm och en dT=2.25s
       s=3 grader=> dT=6.75 grader
       s=4.8 grader dT= 10.8 grader
       Albedot har jag tidigare fått till ungefär 3 grader när all is smält men det tar som sagt lång tid flera hundra år men 1 grad kan man nog addera
       Då får vi alltså antingen 7.75 grader eller 11.8 grader
       Ärsmedel i Stockholm är ungefär 8 vill jag minnas
       Om det blir +11.8 blir det alltså årsmedel 19.8 grader

       Den temperaturen kan man uppnå i sovrummet om det ligger en bit under markytan tex 6 meter ner
       Den uppvärmningen är därför uthärdlig i Stockholm men i stora delar av världen finns nog ingen sval plats utan luftkonditionering.

       Jag tror att det behövs ambitiösa satsningar på klimatreglering tex med rymdteknologi. Men när solljus bortfaller sker även ovälkomna biverkningar som man måste beakta så ambitiös var ordet

    • Mats du fick en enkel fysikalisk förklaring av mig som du inte alls har bemött. Eftersom det är en enkel förklaring i överensstämmelse med väl bevisade naturlagar krävs det att du visar vad som var fel annars har du bara pratat förbi ämnet.
     Är det sant att strålning som avges från en ngt högre höjd i troposfären är kallare dvs motsvarar en lägre temperatur?
     Avger strålande skikt med lägre temperatur lägre effekt?
     Innebär lägre avgiven effekt till rymden att temperaturen på jorden ökar?
     Om du inte kan svara ja på dessa tre frågor
     saknar du grundliggande kunskaper

     • Man behöver inte ens räkna kvantitativt eftersom det råkar vara en rent negativ temperaturgradient på ca -6K/km uppåt tillräckligt högt upp.
      Det är ren logik om man har en elementär fattningsförmåga av ämnet vilket de flesta ICCP tvivlarna saknar i chockerande hög grad

      Om man väljer att räkna kvantitativt har det givit överensstämmelse med mätningar.
      Datamodellerna är därutöver avsedda att få med verkan av återkoppling.
      Om den är positiv värmer det mer
      Är den negativ värmer det åtminstone 50%
      Dvs det värmer oavsett
      Därför finns inget hopp för tvivlarna att kunna undvika slutsatsen att det värmer.
      Eftersom forskarna anger ett rätt stort intervall är de antagligen angelägna om att förbättra modellerna men det finns ingen chans att felet trollar bort verkan utan som sagt minst 50% kvarstår efter att återkopplingen tagits med.

     • I ditt svar petergrfstrm skriver:
      6 november 2023 kl 12:15 kl.
      glömmer/väljer du att nämna att konvektionen är den helt avgörande funktion som ger balans till jordens temperatur.
      Eftersom CO2 är jämnt fördelad i atmosfären ser man att CO2:s IR-opacitet inte spelar någon roll för jordens temperaturbalans. Det bevisas av den värmesutstrålning som sker från jordytan en klar natt. Temperaturen sjunkr fort och det blir kallt, även i varma öknar.

      • Nej jag glömmer inte det men det har ingen betydelse för hur adderat CO2 påverkar när temperaturgradienten är negativ där utstrålningen har sitt maximum vilket är i troposfären

       Det du tar upp påverkar hur atmosfärens temperaturgradient blir. Men den är att betrakta som en lätt uppmätt konstant när man tillför lite CO2
       Man kan utgå från ett värde på -6 grader/km
       Och det som har betydelse för GW inträffar på en höjd där atmosfären är halvgenomskinlig för värme.

       En liten del av spektrum har höjden för halvgenomskinlighet i stratosfären där temperaturgradienten är +1 grad/km så den lilla delen kyler klimatet

       Över Antarktis ligger troposfären och de andra skikten lägre så där är den kylande verkan märkbar. Men för jorden som helhet är det inte så.

   • I stratosfären blir det mycket riktigt kallare uppåt. Då kyls även de gaser som skulle behålla mer värme. Atmosfären blir inte bara kallare utan även tunnare. Mindre massa kan knappast behålla mer värme.

    • Tege skriver “I stratosfären blir det kallare uppåt”
     Fel
     I stratosfären blir det varmare uppåt
     Det är i troposfären det blir kallare uppåt
     När kommer du att börja fråga dom som kan ämnet?

  • Hej Mats ledsen för att du tyckte artikeln var för lång Ska jobba på det. Sen kanske du inte förstod min ironi i artikeln men jag försökte visa hur ensidiga och enfaldiga beslut om klimatfrågan kan bli. Det finns en tendens att vilja peka ut syndabockar och ge sig på dem utan att vilja se den stora bilden. Ville också visa att jordbrukspolitiken , globalt och lokalt , fortsatt vill gynna stora högindustrialiserade jordbruk. Jag förstår att mycket återstår att ta med i helhetsbilden av hur och varför klimatet förändras. Tror definitivt att klimatfrågan kapats av de som vill tillförskansa sig mer makt och kontroll Debatten är oerhört ensidig och den vetenskapliga diskussionen som vanligt, förtryckt av massmedia och andra intressenter. Det var synd om du uppfattade att jag svalt den officiella uppfattningen om klimatfrågan för jag är kritisk både vad gäller deras antaganden och vilka metoder de använt för att dra sina slutsatser. Med vänliga häsningar Kerstin

   • Stort tack för det förtydligandet!
    Har med behållning läst dina tidigare artiklar.
    Om jordbrukspolitiken kan jag säga att makten vill att vi ska nöja oss med bröd och skådespel. Men med digitaliseringen i både skapande och distributiton har de insett att en majoritet nöjer sig med billigast möjliga skådespel, så de kan minska tillgången på bröd och gör det gärna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *