Läkarkåren är fortfarande Big Pharmas säljfront

En opinionsartikel av Jan Norberg

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 november 2023
- Torbjörn Sassersson
Läkare. Foto: Usman Yousaf. Licens: Unsplash.com

Korruption fortsätter att plåga den etablerade hälso- och sjukvårdssektorn, något som i vanlig ordning förtigs av massmedia, men som tas upp av redaktionen i tidningen Företagaren: “Läkemedelsindustrin skickar miljoner till svenska läkare” (länk nedan). NewsVoice har tagit upp ämnet många gånger.

Ursprungligen började jag förstå hur denna korruption fungerade i praktiken när min egen mamma skulle flytta till ett servicehusboende på grund av en tilltagande Alzheimerdiagnos.

Min kamp för hennes lagstadgade rättigheter parat med en omfattande kontakt med såväl landstingsvård som kommunal vård kom ofta att handla om saker där behandlande läkare agerade på ett synnerligen tveksamt sätt i sin yrkesroll.

Kom ihåg eden som läkare svär att följa och att de bör vara rädda om sin legitimation som innehåller en lång rad förpliktelser nedtecknade i svensk lag.

Jag har beskrivit min syn i den bok jag skrev om detta 2021, jag citerar lite valda delar ur Kapitel 16 men för den som vill läsa mer ingående om detta så kan jag skicka boken i sin helhet om jag får ett mail. Boken finns även som både text- och ljudbok här på NewsVoice

Essensen i Kapitel 16, ”Läkarkåren är Big Pharmas säljkår” är att jag där redogör för hur illa ställt det är inom läkarkåren då det gäller att springa Big Pharmas ärenden. Att den ekonomiska ersättningen till läkarkåren måste betraktas som mutor och korruption är i min värld ett axiom.

Det sägs i artikeln att Justitieombudsmannen borde granska de uppenbara mutor som stora delar av läkarkåren får från Big Pharma, men vi vet ju alla att JO är en papperstiger som springer etablissemangets ärenden till 100 %, så varför ödsla möda den vägen?

Den här typen av korruption är redan reglerad i svensk lagstiftning så den borde av åklagare prövas i domstol. Mig veterligen har aldrig en enda svensk läkare fällts av en domstol i Sverige, vi kan ju fråga oss varför?

Läkarkårens bristande etik och utbildning

Det behöver från början påpekas att jag med denna rubrik självklart inte menar alla läkare, men något är allvarligt fel om läkare med behandlingsansvar för oss alla har så låg moral och etikuppfattning att de mer eller mindre aktivt medverkar till läkemedelsberoende, dödshjälp och eutanasi.

Hur kan det ha blivit så illa med en tidigare så aktad yrkeskår?

Ja, något måste rimligen brista i läkares och övrig sjukvårdspersonals utbildning då man senare i sin praktiska yrkesutövning inte på minsta sätt ser konsekvenserna hos patienterna som resultatet av sin lagenliga rätt att förskriva allvarligt vanebildande och narkotiska preparat. Läs för övrigt gärna den utmärkta boken ”Smärtans Imperium” av Patrick Radden Keefe.

Det är ett uppenbart brott mot den ed man som läkare så högtidligt avlagt i samband med erhållandet av sin legitimation. En annan möjlig förklaring är att man under sin utbildning inte förstått sin yrkesroll på rätt sätt.

Frågan om varför inte läkarkåren av egen kraft ser sin egen roll i det tilltagande förfallet inom svensk sjukvård förblir obesvarad.

Jag vill faktiskt gå så långt som att säga att läkarnas rätt att med sina receptblock förskriva alla dessa droger därmed har samma innebörd som en öppen ”vapenlicens” att med oinskränkta möjligheter skada och döda ovetande patienter, då i synnerhet gamla, sjuka och svaga individer.

Att bota sina patienter är det inte längre fråga om. Det handlar bara om att lindra symtom med ett gigantiskt sortiment av mer eller mindre giftiga droger från det läkemedelsindustriella komplexet, eller vad vi numera i dagligt tal kallar Big Pharma.

Att ifrån grunden bygga upp människors hälsa med rätt kost, en sundare livsföring samt att med olika vitaminer och kosttillskott se till så att vi alla, även gamla förbättrar sitt immunförsvar och därmed står emot olika sjukdomar är det inte längre fråga om.

Det tjänar ju inte Big Pharma några stora pengar på och vad lär sig läkarna under sin utbildning egentligen?

Truth in the media: How Big Pharma propaganda works

Big Pharmas lobbyverksamhet får effekter

Det är min fasta övertygelse att Big Pharmas alla olika lobbykanaler spelar in här.

Läkemedelsindustrin har som sitt övergripande mål att sälja in sina olika preparat till så många som möjligt, inte att medverka till bot av olika sjukdomstillstånd, bot ger ju inga uthålliga vinster.

Jag är medveten om att det kan förefalla som en brutal och grov överdrift, men låt mig utveckla resonemanget en aning.

I all grundläggande marknadsföring finns uppfattningen att man med olika och riktade insatser vill påverka marknadens olika aktörer i flera olika led och dimensioner.

Läkemedelshanteringen är en verksamhet som i en formell bemärkelse är ganska strikt omgärdad av kontroll, reglering och lagstiftning.

Inte för inte, så åvilar det tex Läkemedelsverket att granska och godkänna olika preparat.

Något som sker genom olika avgiftsuttag från tillverkarna för att de skall få sälja sina preparat på en ganska hårt reglerad marknad, dvs i Sverige via olika apoteksbolag och numera också en del andra kanaler.

Läkemedelsverkets intäkter kommer till 95% från läkemedelsbolagen, därför är intresset ömsesidigt att få många preparat som möjligt godkända.

Om därför Big Pharma och dess samtliga aktörer i olika led och på alla sätt kan påverka så underlättar det ju självklart den egna marknadspenetrationen för de preparat man tar fram, för att huvudsakligen kunna dämpa symtom.

Konkret finansierar Big Pharma via olika kanaler tex alla möjliga forskningsprojekt, det gäller oavsett om forskningen sker i privat eller offentlig regi.

Tillvägagångssätten är lite olika, men läkemedelslobbyn knyter dock ofta med sitt ekonomiska stöd samman olika läkare och forskare från olika håll för gränsöverskridande och flerdimensionella forskningsprojekt.

På så sätt kan läkemedelsbolagen skapa olika former av tacksamhetsskuld, starka lojalitetsband, ge de inblandade förbättrade karriärmöjligheter, få full insyn och därmed stora möjligheter att styra forskningsresultaten så att det bäst gynnar dem själva.

Naturligtvis sker inte detta öppet och enkelt som jag nu beskriver det, men exemplen för hur olika preparat tas fram är ju dessvärre oräkneliga.

Ta bara den högaktuella vaccinforskningen, eller varför inte den s.k. Macchiarini-skandalen med luftstrupar för några år sedan där ingen allvarlig påföljd blev resultatet.

Båda är skolboksexempel för när Big Pharma exekverar all sin kraft och alla sina resurser i syfte att tjäna pengar. Det mest problematiska är att så många ur läkarkåren säljer sig till medverkan i dessa aktiviteter.

Relaterat: How Big Pharma Reaps Profits While Hurting Everyday Americans (Center for American Progress)

När nya preparat introduceras på marknaden är läkarnas roll den samma som de värsta knarklangarna (the first fix is for free), dvs de medverkar till att intet ont anande människor litar blint på en yrkeskår som är genomkorrumperad av Big Pharmas alla olika lobbykanaler.

I de olika skandalerna som radats upp gick det som vanligt, dvs inga allvarliga konsekvenser för de inblandade.

“Lita inte på läkemedelsmaffian. De är bara ute efter pengar. Allt handlar om marknadsföring. En stor del av bolagens forskningsbudget går i själva verket åt till att muta läkare. Medicinerna hjälper inte och värst är det med antidepressiva medel”, John Virapen, fd VD på Ely Lilly, Sverige

Läkare och sjukhusekonom diskuterar - Crestock.com
Temabild: Läkare och sjukhusekonom diskuterar – Bild: Crestock.com

Läkarutbildningen till stora delar styrd av Big Pharma

När läkare genomgår sin utbildning ligger det mycket fokus på att kunna vilka olika preparat som finns tillgängliga för att lindra och dämpa symtom på olika sjukdomstillstånd.

För att få den bästa och mest uppdaterade kunskapen så står mängder med olika lobbyorganisationer beredda att på olika sätt stötta läkarutbildningen med de senaste rönen.

Ofta tar till och med de olika lärosätena själva aktiv hjälp från de olika branschorganisationerna för att kunna öka kunskapsnivån på de läkare de utbildar.

Inte alltför sällan finansierar och tillhandahåller olika branschorganisationer även kurslitteratur. Vem som helst kan inse att blivande läkare därför präglas av de branschorganisationer och företag som spenderar mest på dem under deras utbildning.

Att olika Big Pharma representanter i förklädnad av forskare och framstående läkare deltar i olika seminarier och kongresser höjer deras egen status samtidigt som det, förutom avsevärda inkomstförstärkningar, också är ett försåtligt sätt att lojalitetsmässigt knyta läkare till sig så att de utnyttjar sina receptblock på ”rätt” sätt.

För inte alltför många år sedan så kunde man till och med se hur läkares receptblock hade förtryckt läkemedelsbolags reklam på varje sida.

Säg den läkare vilken inte blev påverkad av denna helt osannolika marknadsföring, för att inte tala om den effekt det hade på patienten och den receptarie vid apoteket som skulle effektuera läkarens ordination.

Min kritik mot läkarkårens utbildning är att den utvecklar en mycket märklig syn på sin egen yrkesroll som inte är till gagn för de patienter denne skall ha behandlingsansvaret för, efter sin utbildning.

Det vore som att bilverkstadskillen som skall byta tändstift i bilens motor bara känner till egenskaperna för de tändstift han fått kännedom om under sin utbildning. Att det finns en massa andra olika fabrikat med en lång rad egenskaper är något han medvetet bortser ifrån då han själv bara känner till ett fabrikat.

Vanan att som läkare aldrig bli ifrågasatt

Om jag lämnar in min bil på verkstad och problemen kvarstår efter verkstadsbesöket så åker jag sannolikt tillbaka till verkstan och vill få det problem jag lämnat in bilen för åtgärdat.

Den normala verkstan tar till sig mina klagomål och åtgärdar sannolikt sitt misstag inom ramen för den garanti de utställer i samma stund som jag anlitar dem.

Allt är frid och fröjd och affärsrelationen kan fortsätta parterna emellan.

Tar vi läkare som yrkeskår har de i sin utbildning sannolikt aldrig fått lära sig att en patient är att jämställa med en kund vilken betalar för läkarens tjänster, om än med ett visst inslag av skattesubventioner. Inte heller verkar läkarna i sin yrkesutbildning fått ens de mest basala insikterna om gällande lagstiftning som i mycket reglerar deras yrkesutövning.

Att få den vita rocken över sina axlar tycks göra något åt synen på sig själv i sin yrkesutövning, kanske bilverkstadens kundmottagare skulle möta sina kunder i samma sorts vita rock?

Alla förslag från läkare om behandling och mediciner kräver samråd och patientens samtycke

Lagtexten kring detta med samråd och samtyckesregler är övertydliga för att just förhindra senare problem och tillhörande tvister där läkaren i olika tillsynsprocesser och eventuella åtal kan hamna i rejäla trångmål, för att i värsta fall bli av med sin legitimation och bli dömd i domstol.

Hur många ser sina besök hos läkaren på ungefär samma sätt som när du besöker bilverkstan för att få ett kostnadsförslag på de åtgärder verkstan föreslår?

Varför det förhåller sig på det här sättet då det gäller just läkare har sannolikt att göra med den myt som omhuldats av läkaryrkets status allt sedan fältskärens tid.

Jag talar i detta avseende med stor erfarenhet från min egna upplevelser.

När jag på grund av min prostatacancer remitterades till Södersjukhusets onkologmottagning och läkaren där tog för givet att jag skulle acceptera dennes behandlingsförslag om strålningsterapi så uppstod nästintill tumult då jag frågade varför han tog för givet att jag skulle acceptera strålning som terapi.

Hans motfråga, om jag ifrågasatte hans kompetens, avslöjar hur illa ställt det är med läkarkårens insikter på juridikens område, han blev allvarligt förtörnad när jag redogjorde för rättsläget på detta område.

Samtyckesregler verkade han inte ha en aning om, jag bad artigt om att få återkomma när jag inhämtat alternativa behandlingsförslag.

Således inget att förundras över att läkarkåren ser sig själva som gudar vilka står över svensk lagstiftning.

Myndighetskorruption med hjälp av rättsvårdande instanser

EU:s olika lagar, svensk grundlag, vanlig svensk lagstiftning och olika myndighetsförordningar är bara pappersprodukter så länge rättsväsendet med alla medel försöker skydda offentlighetens olika tjänstemän och läkare från det personliga ansvaret.

Denna form av korruption gör att bl.a. läkare lugnt kan fortsätta med sina övergrepp mot oss alla samt våra stackars äldre, svaga och sjuka.

Jag skäms över att vara svensk så länge detta kan få fortgå, det är så långt ifrån den dröm våra nu äldre hade om ett mänskligt samhälle där vi tillsammans värnar om individens lagstadgade rätt att av samhället få den hjälp som vi de flesta av oss behöver på äldre dar.

En rätt som vi alla med vår skatt bidragit till i hela vårt yrkesverksamma liv.

Jag ber er som läser denna artikel att gärna inkomma med era synpunkter så att vi får upp dessa missförhållanden till diskussion.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq