Läkarkåren är fortfarande Big Pharmas säljfront

En opinionsartikel av Jan Norberg

publicerad 18 november 2023
- Torbjörn Sassersson red.
Läkare. Foto: Usman Yousaf. Licens: Unsplash.com

Korruption fortsätter att plåga den etablerade hälso- och sjukvårdssektorn, något som i vanlig ordning förtigs av massmedia, men som tas upp av redaktionen i tidningen Företagaren: “Läkemedelsindustrin skickar miljoner till svenska läkare” (länk nedan). NewsVoice har tagit upp ämnet många gånger.

Ursprungligen började jag förstå hur denna korruption fungerade i praktiken när min egen mamma skulle flytta till ett servicehusboende på grund av en tilltagande Alzheimerdiagnos.

Min kamp för hennes lagstadgade rättigheter parat med en omfattande kontakt med såväl landstingsvård som kommunal vård kom ofta att handla om saker där behandlande läkare agerade på ett synnerligen tveksamt sätt i sin yrkesroll.

Kom ihåg eden som läkare svär att följa och att de bör vara rädda om sin legitimation som innehåller en lång rad förpliktelser nedtecknade i svensk lag.

Jag har beskrivit min syn i den bok jag skrev om detta 2021, jag citerar lite valda delar ur Kapitel 16 men för den som vill läsa mer ingående om detta så kan jag skicka boken i sin helhet om jag får ett mail. Boken finns även som både text- och ljudbok här på NewsVoice

Essensen i Kapitel 16, ”Läkarkåren är Big Pharmas säljkår” är att jag där redogör för hur illa ställt det är inom läkarkåren då det gäller att springa Big Pharmas ärenden. Att den ekonomiska ersättningen till läkarkåren måste betraktas som mutor och korruption är i min värld ett axiom.

Det sägs i artikeln att Justitieombudsmannen borde granska de uppenbara mutor som stora delar av läkarkåren får från Big Pharma, men vi vet ju alla att JO är en papperstiger som springer etablissemangets ärenden till 100 %, så varför ödsla möda den vägen?

Den här typen av korruption är redan reglerad i svensk lagstiftning så den borde av åklagare prövas i domstol. Mig veterligen har aldrig en enda svensk läkare fällts av en domstol i Sverige, vi kan ju fråga oss varför?

Läkarkårens bristande etik och utbildning

Det behöver från början påpekas att jag med denna rubrik självklart inte menar alla läkare, men något är allvarligt fel om läkare med behandlingsansvar för oss alla har så låg moral och etikuppfattning att de mer eller mindre aktivt medverkar till läkemedelsberoende, dödshjälp och eutanasi.

Hur kan det ha blivit så illa med en tidigare så aktad yrkeskår?

Ja, något måste rimligen brista i läkares och övrig sjukvårdspersonals utbildning då man senare i sin praktiska yrkesutövning inte på minsta sätt ser konsekvenserna hos patienterna som resultatet av sin lagenliga rätt att förskriva allvarligt vanebildande och narkotiska preparat. Läs för övrigt gärna den utmärkta boken ”Smärtans Imperium” av Patrick Radden Keefe.

Det är ett uppenbart brott mot den ed man som läkare så högtidligt avlagt i samband med erhållandet av sin legitimation. En annan möjlig förklaring är att man under sin utbildning inte förstått sin yrkesroll på rätt sätt.

Frågan om varför inte läkarkåren av egen kraft ser sin egen roll i det tilltagande förfallet inom svensk sjukvård förblir obesvarad.

Jag vill faktiskt gå så långt som att säga att läkarnas rätt att med sina receptblock förskriva alla dessa droger därmed har samma innebörd som en öppen ”vapenlicens” att med oinskränkta möjligheter skada och döda ovetande patienter, då i synnerhet gamla, sjuka och svaga individer.

Att bota sina patienter är det inte längre fråga om. Det handlar bara om att lindra symtom med ett gigantiskt sortiment av mer eller mindre giftiga droger från det läkemedelsindustriella komplexet, eller vad vi numera i dagligt tal kallar Big Pharma.

Att ifrån grunden bygga upp människors hälsa med rätt kost, en sundare livsföring samt att med olika vitaminer och kosttillskott se till så att vi alla, även gamla förbättrar sitt immunförsvar och därmed står emot olika sjukdomar är det inte längre fråga om.

Det tjänar ju inte Big Pharma några stora pengar på och vad lär sig läkarna under sin utbildning egentligen?

Truth in the media: How Big Pharma propaganda works

Big Pharmas lobbyverksamhet får effekter

Det är min fasta övertygelse att Big Pharmas alla olika lobbykanaler spelar in här.

Läkemedelsindustrin har som sitt övergripande mål att sälja in sina olika preparat till så många som möjligt, inte att medverka till bot av olika sjukdomstillstånd, bot ger ju inga uthålliga vinster.

Jag är medveten om att det kan förefalla som en brutal och grov överdrift, men låt mig utveckla resonemanget en aning.

I all grundläggande marknadsföring finns uppfattningen att man med olika och riktade insatser vill påverka marknadens olika aktörer i flera olika led och dimensioner.

Läkemedelshanteringen är en verksamhet som i en formell bemärkelse är ganska strikt omgärdad av kontroll, reglering och lagstiftning.

Inte för inte, så åvilar det tex Läkemedelsverket att granska och godkänna olika preparat.

Något som sker genom olika avgiftsuttag från tillverkarna för att de skall få sälja sina preparat på en ganska hårt reglerad marknad, dvs i Sverige via olika apoteksbolag och numera också en del andra kanaler.

Läkemedelsverkets intäkter kommer till 95% från läkemedelsbolagen, därför är intresset ömsesidigt att få många preparat som möjligt godkända.

Om därför Big Pharma och dess samtliga aktörer i olika led och på alla sätt kan påverka så underlättar det ju självklart den egna marknadspenetrationen för de preparat man tar fram, för att huvudsakligen kunna dämpa symtom.

Konkret finansierar Big Pharma via olika kanaler tex alla möjliga forskningsprojekt, det gäller oavsett om forskningen sker i privat eller offentlig regi.

Tillvägagångssätten är lite olika, men läkemedelslobbyn knyter dock ofta med sitt ekonomiska stöd samman olika läkare och forskare från olika håll för gränsöverskridande och flerdimensionella forskningsprojekt.

På så sätt kan läkemedelsbolagen skapa olika former av tacksamhetsskuld, starka lojalitetsband, ge de inblandade förbättrade karriärmöjligheter, få full insyn och därmed stora möjligheter att styra forskningsresultaten så att det bäst gynnar dem själva.

Naturligtvis sker inte detta öppet och enkelt som jag nu beskriver det, men exemplen för hur olika preparat tas fram är ju dessvärre oräkneliga.

Ta bara den högaktuella vaccinforskningen, eller varför inte den s.k. Macchiarini-skandalen med luftstrupar för några år sedan där ingen allvarlig påföljd blev resultatet.

Båda är skolboksexempel för när Big Pharma exekverar all sin kraft och alla sina resurser i syfte att tjäna pengar. Det mest problematiska är att så många ur läkarkåren säljer sig till medverkan i dessa aktiviteter.

Relaterat: How Big Pharma Reaps Profits While Hurting Everyday Americans (Center for American Progress)

När nya preparat introduceras på marknaden är läkarnas roll den samma som de värsta knarklangarna (the first fix is for free), dvs de medverkar till att intet ont anande människor litar blint på en yrkeskår som är genomkorrumperad av Big Pharmas alla olika lobbykanaler.

I de olika skandalerna som radats upp gick det som vanligt, dvs inga allvarliga konsekvenser för de inblandade.

“Lita inte på läkemedelsmaffian. De är bara ute efter pengar. Allt handlar om marknadsföring. En stor del av bolagens forskningsbudget går i själva verket åt till att muta läkare. Medicinerna hjälper inte och värst är det med antidepressiva medel”, John Virapen, fd VD på Ely Lilly, Sverige

Läkare och sjukhusekonom diskuterar - Crestock.com
Temabild: Läkare och sjukhusekonom diskuterar – Bild: Crestock.com

Läkarutbildningen till stora delar styrd av Big Pharma

När läkare genomgår sin utbildning ligger det mycket fokus på att kunna vilka olika preparat som finns tillgängliga för att lindra och dämpa symtom på olika sjukdomstillstånd.

För att få den bästa och mest uppdaterade kunskapen så står mängder med olika lobbyorganisationer beredda att på olika sätt stötta läkarutbildningen med de senaste rönen.

Ofta tar till och med de olika lärosätena själva aktiv hjälp från de olika branschorganisationerna för att kunna öka kunskapsnivån på de läkare de utbildar.

Inte alltför sällan finansierar och tillhandahåller olika branschorganisationer även kurslitteratur. Vem som helst kan inse att blivande läkare därför präglas av de branschorganisationer och företag som spenderar mest på dem under deras utbildning.

Att olika Big Pharma representanter i förklädnad av forskare och framstående läkare deltar i olika seminarier och kongresser höjer deras egen status samtidigt som det, förutom avsevärda inkomstförstärkningar, också är ett försåtligt sätt att lojalitetsmässigt knyta läkare till sig så att de utnyttjar sina receptblock på ”rätt” sätt.

För inte alltför många år sedan så kunde man till och med se hur läkares receptblock hade förtryckt läkemedelsbolags reklam på varje sida.

Säg den läkare vilken inte blev påverkad av denna helt osannolika marknadsföring, för att inte tala om den effekt det hade på patienten och den receptarie vid apoteket som skulle effektuera läkarens ordination.

Min kritik mot läkarkårens utbildning är att den utvecklar en mycket märklig syn på sin egen yrkesroll som inte är till gagn för de patienter denne skall ha behandlingsansvaret för, efter sin utbildning.

Det vore som att bilverkstadskillen som skall byta tändstift i bilens motor bara känner till egenskaperna för de tändstift han fått kännedom om under sin utbildning. Att det finns en massa andra olika fabrikat med en lång rad egenskaper är något han medvetet bortser ifrån då han själv bara känner till ett fabrikat.

Vanan att som läkare aldrig bli ifrågasatt

Om jag lämnar in min bil på verkstad och problemen kvarstår efter verkstadsbesöket så åker jag sannolikt tillbaka till verkstan och vill få det problem jag lämnat in bilen för åtgärdat.

Den normala verkstan tar till sig mina klagomål och åtgärdar sannolikt sitt misstag inom ramen för den garanti de utställer i samma stund som jag anlitar dem.

Allt är frid och fröjd och affärsrelationen kan fortsätta parterna emellan.

Tar vi läkare som yrkeskår har de i sin utbildning sannolikt aldrig fått lära sig att en patient är att jämställa med en kund vilken betalar för läkarens tjänster, om än med ett visst inslag av skattesubventioner. Inte heller verkar läkarna i sin yrkesutbildning fått ens de mest basala insikterna om gällande lagstiftning som i mycket reglerar deras yrkesutövning.

Att få den vita rocken över sina axlar tycks göra något åt synen på sig själv i sin yrkesutövning, kanske bilverkstadens kundmottagare skulle möta sina kunder i samma sorts vita rock?

Alla förslag från läkare om behandling och mediciner kräver samråd och patientens samtycke

Lagtexten kring detta med samråd och samtyckesregler är övertydliga för att just förhindra senare problem och tillhörande tvister där läkaren i olika tillsynsprocesser och eventuella åtal kan hamna i rejäla trångmål, för att i värsta fall bli av med sin legitimation och bli dömd i domstol.

Hur många ser sina besök hos läkaren på ungefär samma sätt som när du besöker bilverkstan för att få ett kostnadsförslag på de åtgärder verkstan föreslår?

Varför det förhåller sig på det här sättet då det gäller just läkare har sannolikt att göra med den myt som omhuldats av läkaryrkets status allt sedan fältskärens tid.

Jag talar i detta avseende med stor erfarenhet från min egna upplevelser.

När jag på grund av min prostatacancer remitterades till Södersjukhusets onkologmottagning och läkaren där tog för givet att jag skulle acceptera dennes behandlingsförslag om strålningsterapi så uppstod nästintill tumult då jag frågade varför han tog för givet att jag skulle acceptera strålning som terapi.

Hans motfråga, om jag ifrågasatte hans kompetens, avslöjar hur illa ställt det är med läkarkårens insikter på juridikens område, han blev allvarligt förtörnad när jag redogjorde för rättsläget på detta område.

Samtyckesregler verkade han inte ha en aning om, jag bad artigt om att få återkomma när jag inhämtat alternativa behandlingsförslag.

Således inget att förundras över att läkarkåren ser sig själva som gudar vilka står över svensk lagstiftning.

Myndighetskorruption med hjälp av rättsvårdande instanser

EU:s olika lagar, svensk grundlag, vanlig svensk lagstiftning och olika myndighetsförordningar är bara pappersprodukter så länge rättsväsendet med alla medel försöker skydda offentlighetens olika tjänstemän och läkare från det personliga ansvaret.

Denna form av korruption gör att bl.a. läkare lugnt kan fortsätta med sina övergrepp mot oss alla samt våra stackars äldre, svaga och sjuka.

Jag skäms över att vara svensk så länge detta kan få fortgå, det är så långt ifrån den dröm våra nu äldre hade om ett mänskligt samhälle där vi tillsammans värnar om individens lagstadgade rätt att av samhället få den hjälp som vi de flesta av oss behöver på äldre dar.

En rätt som vi alla med vår skatt bidragit till i hela vårt yrkesverksamma liv.

Jag ber er som läser denna artikel att gärna inkomma med era synpunkter så att vi får upp dessa missförhållanden till diskussion.

 

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Den svenska läkareden försvann år 1896, året efter det att den svenska läkarinstruktionen blev lag. Det var i 1895 års läkarinstruktion som det innehållslösa begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” myntades.

  • Michael, tack för din korrigering även om det redan var korrigerat av Nils-Ola Holtze längre ned i kommentarsfältet.

   Hade varit mer intressant om du anlagt synpunkter innehållet i artikeln.

   Den möjligheten finns ju kvar iofs.

 • Från att ha varit prima liv i hela mitt liv, blev jag för drygt tre och ett halvt år sedan diagnostiserad med ett skyhögt blodtryck. Detta inföll samtidigt med Coronahysterin. Sedan dess har vi nu äntligen lyckats kalibrera fram till rätt nivå av dito preparat. Vad värre är har jag nu istället alltför höga blodfetter. Varför jag anmodades ta ännu ett preparat. Jag frågade givetvis om detta innehåller statiner. Varpå det svarades jakande. Dessutom har jag märkt att det finns väldigt många medelålders, i min åldersgrupp, som även de har diagnostiserats med högt blodtryck. Vad är referensvärdet baserat på egentligen?

  • Hej CC!

   Har en gammal läkarbok från början av 1900 talet. Där är “normalt” blodtryck mycket högre än idag. Även mitt lite äldre medicinska lexikon från när jag läste invärtesmedicin så är det högre än idag. Förr var det också normalt att blodtrycket steg när man blev äldre, åtminstone står det så i den gammla läkarboken. Men nu ska tydligen även äldre ha blodtryck som en femåring med helt friskt hjärta.

   Har själv en blodtrycksmätare och kollar mitt tryck ibland. Det varierar friskt med strålningsexponering, hur mycket kolhydrater jag ätit, saltbalans, eller om jag fastar. Efter en eller två dagars vattenfasta är jag en frisk tonåring. Normalt ligger jag runt 135/ 75 ungefär. Vid solstorm eller hög strålningspåverkan från wifi osv och när jag blir trött och äter choklad så kan jag vara uppe i 160-170 i övertryck.

   Blodtrycksmediciner är ett ocker, skapar obalanser i mineraler. Och driver blodtrycket fel ännu mer. FLera familjemedlemar som svällt upp av samma sort och fått byta. Minns tyvärr inte märket.

   Mitt tips skulle vara att du undersöker vattenfasta och ser om det är något för dig. Och ser hur mycket salt och mineraler du har brist på. Vissa blir ju fria från högt blodtryck med ett enkelt magnesiumtillskott.

   https://www.youtube.com/watch?v=lfAd1pTHYJM
   https://www.youtube.com/watch?v=SXLMYmegL2k

  • Du behöver läsa Lars Berns bok Den metabola pandemin.
   Du skall omedelbart sluta äta statiner då preparatet tar död på det nyttiga Kolesterolet. Hjärncellerna innehåller mycket av det nyttiga kolesterolet.
   Sluta äta bullar, kakor, vitt bröd,snask, läsk d.vs. allt som innehåller socker.
   Socker göder cancerceller. Undvik bearbetade fröoljor ex. rapsolja. Ät D3-vitamin och zink, C-vitamin i pulverform, 1 krmått i 50cl flaska vatten, Q10 med selen etc. När man steker mat skall man använda smör, kokosolja eller olivolja.
   Margarin är rent gift.
   Människan tillsammans med några få andra däggdjur saknar förmåga att själva producera c-vitamin i kroppen vilket orsakade sjörbjugg bland forna tiders sjömän.

 • Korruptionen i hälsoindustrin är inget unik för Sverige, men i Kina gör man något åt det.

  —Kina korruption vakthund nabs 160 sjukhus chefer i hälso-och blitz …
  2: 00 pm, 12 Aug, 2023 utredare har nettat mer än 160 sjukhuschefer i år, eftersom Peking riktar sig till den lukrativa som fick offentlig finansiering värd miljarder amerikanska dollar under

  —Kina Lanserar Antikorruptionskampanj Mot Hälso-Och Sjukvården
  http://www.hsph.harvard.edu/china-health-partnership/2023/09/15/china-anti-medical-corruption/ 2023-09-15T00: 00: 00.0000000
  Att slå ner på handlingar av medicinsk korruption—till exempel läkare och sjukhuschefer som tar monetära mutor från patienter och läkemedelstillverkare—är ett potentiellt sätt att hjälpa till att minska medicinska kostnader. … En blandad metodstudie i Kina. Harvard T. H. Chan School of Public Health. 677 Huntington Avenue Boston, MA 02115. Harvard Chan Hem …

  —Kina lanserar rikstäckande antikorruptionskampanj inom medicinsk sektor
  http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2023-08/15/content_103111871.htm 2023-08-15T00: 00: 00.0000000
  Peking, Aug. 15 (Xinhua)-kinesiska myndigheter har lanserat en anti-transplantatkampanj inom det medicinska området, med målet att främja en atmosfär av ärlighet och integritet inom denna sektor över hela landet.

  • Hej Karl!

   Mycket bra och intressant information! Visste du gilla Kina, men trodde mer det var den moderna tekniken och inte den traditionella medicinen. En glad överraskning.

   Alltid trevligt när mina förutfattade meningar kommer på skam. Men man säger att ca 20 % av befolkningen kan känna energin under akupunkturbehandlingar. Srömmande, tinglande, pirrande osv utefter meridianlinjerna. Ungefär 20% av befolkningen klassas ju också som högkänsliga.

   Intressant nog är det också ungefär 20% av befolkningen som kan känna om ett elektromagnetiskt fält är på eller av.

   Vore intressant att höra din synpunkt på det, men det vore väl mer något för ett riktigt samtal.

   • Hej Josef – All strålning har mer eller mindre inflyttande på mänskligt liv. Energi kan yttra sig i miljontals aspekter, däribland mikrostrålning från olika mänsklig teknik som batterier, radio, tv, telefoner, bilar obs framförallt elbilar som ytterst människofientliga mm.

    Vi har inget skydd mot allt detta men våra kroppar “anpassar” sig. För att skydda cellerna mot strålning bygger vår självrglerande vatten system upp ett skydd mot strålning hela tiden men vid allt för stort påfrestning reagerar celler med överaktivism i cellområdena. Detta yttrar sig i överhettning och uttorkning.

    För att motverka dessa processer som sker behöver kroppen skydd av stora mängder omega 3 i stora mängder, som fiskfett eller smör-kokosfett mm.
    Mycket sockerintag försämrar vårt skydd, varför- det är giftigt för kroppen som också västerländska mediciner är för att inte tala om vacciner, alla vacciner är döden för skydd och läkning av den mänskliga organismen. För att inte tala om maten o tillagningssättet, med för högt energiintag. mm.mm.

     • Äter du processad mat? Uttorkning
      Koffein? Uttorkning
      Pressa dig själv för hårt? Uttorkning
      Dricker du inte tillräckligt med vatten? Uttorkning
      Äta sur mat? Uttorkning
      Behöver du bränna bort överflödigt fett för energi? Tar mycket vatten
      Konsumerar animaliska produkter? Uttorkning

      alkohol? Uttorkning
      Tarmbesvär? Vatten hjälper till att rensa det
      Träning eller fysiska aktiviteter? Uttorkning
      Reglering av kroppstemperatur? Förbrukar vatten
      Eliminera oljor och lymfavfall? Förbrukar vatten.
      Mycket smink kräver vatten.
      Alla former av förgiftningar kräver mycket vatten.
      Stress, uttorkning
      För lite sömn, uttorkning
      Drick ett glass vatten inför natten och när du går upp.

    • Hej Kjell!

     Jag och Karl har haft våra diskussioner förut. Han tror inte man kan bli skadad av EMF, och jag är svårt elöverkänslig. Därav min kommentar…..

     Du har dina poänger, men en hel del håller jag inte alls med om. Jag var tidigare vegan, mitt livs största misstag. Levde på mat lagad från grunden, hade vita perioder då jag inte ens drack ett glas vin. Tål inte koffein och har aldrig gillat kaffe. Som vegan var jag mer eller mindre alltid törstig, torr i munnen osv. Ju mer vatten jag drack ju mer uttorkad.

     Det där med “sur” mat är ett rent bedrägeri, eller ett missförstånd enligt mig. Liksom salt har ett helt felaktigt ryckte. Lyssna på den här i morse ifall du är intresserad av “hydration”.

     https://www.youtube.com/watch?v=l7Ct_8cZISg

     Idag äter jag mycket fett, protein (animaliska källor) och tränar så hårt jag kan. Jag sover då bättre, men dricker aldrig vatten strax innan jag lägger mig eftersom jag inte vill gå upp och kissa på natten.

     Och blir inte riktigt klok på dina kommentarer. “För att motverka dessa processer som sker behöver kroppen skydd av stora mängder omega 3 i stora mängder, som fiskfett eller smör-kokosfett mm.”

     Samtidigt ska vi inte äta “oljor”, “animaliska produkter”eller “sur mat”för det leder tydligen till uttorkning. Var får du dina omega 3 fettsyror ifrån? Hur får man i sig omega 3 från fiskfett, utan att äta animaliska produkter?

     • Jag menar inte att vi inte ska äta animalisk mat, men vi blir uttorkade om vi äter processad mat. Färska animalisk kött ska vi laga till själva.

 • Man har nu visat att TCM kan bota cancer.

  —Chinese doctor’s near-miracle recovery after cancer immunotherapy shows the promise new treatment holds
  https://www.scmp.com/lifestyle/health-wellness/article/2163505/chinese-doctors-near-miracle-recovery-after-cancer

  Zhou Yuliang fick veta att han hade veckor kvar att leva innan han deltog i en klinisk prövning för en ny immunterapibehandling som undviker att rikta sig mot friska B-celler. Nu har ett nytt kapitel i hans liv öppnat sig

  I December fick Dr Zhou Yuliang veta att han bara hade veckor kvar att leva. Cancer hade härjat hans kropp och spridit sig från hans lever upp till lungorna. Standardvård hade misslyckats och han kämpade för att andas.

  Vi hade ingen chans, inte ens för en levertransplantation,” berättade hans fru, kardiologen Dr Zou Fanling

  Men nu är Zou inte bara återställd, han är tillbaka på jobbet och reser runt i Kina för medicinska konferenser – och det är tack vare ett extraordinärt nytt botemedel som kan förändra hur vi hanterar cancer.

  • Ja TCM är en otroligt bra “läkemetod”, men det räcker inte. Vi sköter själva rening, avgiftning, utrensning själv om den mänskliga kroppen får vara i lugn och harmoni i sin egna livsmiljö. De sju sjukdomsstegen har i sista steg cancern som sin sista räddning för att vi ska bli uppmärksamma på vår “sjukdom”.
   Vi har ett feltänk att våra kroppar måste ha hjälp från främmande “läkemetoder” “helbrägdagörare” mm.
   Vi måste backa bandet till vårt ursprung, vårt äkta jag den naturliga sen urminnes tider självläkningsprocessen. Vi måste ta till oss lärdomar om självläkningsprocesser och de falska sjukdomsbegreppet och hjälplösheten i samband med detta.
   Jag har mycket mer att säga om FÖRGIFTNINGEN av våra kroppar men jag länkar till nyttiga videor –

   De sju sjukdomsstegen – https://www.youtube.com/watch?v=w4PBOuXiqPA&t=20s

   The Terrain Model – https://www.youtube.com/watch?v=sSHC8_XBhhA&t=1177s

 • I Kina är Traditional Chinese Medicine (TCM) idag den huvudsakliga delen av hälsosystemet. Tusentals kliniker. Man går inte till doktorn för att bota sjukdom eller lindra symptom, utan för att förebygga att bli sjuk. TCM är inte en fråga om att ta piller, kemikalier eller mystiska blandningar av örter, utan huvudsakligen ge råd om livsstil eller kost.

  —Scientists find traditional Chinese medicine is based on a complex network of proteins – 3,000 years before modern science
  —Forskare tycker att traditionell kinesisk medicin bygger på ett komplext nätverk av proteiner-3000 år före modern vetenskap
  https://www.scmp.com/news/china/science/article/3240063/scientists-find-traditional-chinese-medicine-based-complex-network-proteins-3000-years-modern?module=most_viewed&pgtype=homepage

 • Tack för en bra artikel!
  Jag har arbetat med TCM (traditionell kinesisk medicin) i flera decennier och därför klarat mig undan läkarkåren länge, tills genetiskt påbrå orsakade akutfall. Läkare ordinerade mediciner som gav svåra biverkningar, så dem slutade jag med. Istället blev jag snabbt återställd av “mat som medicin” och kinesiska örter! De gånger jag haft kontakt med skolmedicinska läkare har de antingen skällt ut mig eller varit fascinerade av mina kunskaper och att jag är frisk trots arvsanlag och passerat 70-streck.
  De få gånger jag övertalats att ta “mediciner” har jag blivit livshotande läkemedelsförgiftad. Därför tar jag inga mediciner. Att jag har återskapat min hälsa efter sjukvårdens fadäser och håller mig frisk beror helt och hållet på mig själv. Med läkarnas “hjälp” hade jag varit död sedan länge. Så ska det inte vara, men dessvärre är det så!
  Dessbättre har massor med vänner, grannar och tidigare patienter, både mina och kollegors, genomskådat Big Pharma och undviker “mediciner” i möjligaste mån. Vid akuta fall kan man tillfälligt behöva någon medicin, eller operation, men med sund livsstil, kosttillskott, meditation och Qigong kan man hålla sig frisk långt upp i åren.
  Jag tror att tilliten till Big Pharma och deras lakejer har sjunkit rejält och snabbt kommer sjunka mer de kommande åren, inte minst pga sprutorna.
  Att stora delar av vårdsektorn inte fungerar, är korrupt och att kriminella klaner har infiltrerat vården och dränerar den på miljardbelopp årligen kommer få vården att kollapsa. Många blir lidande, men vi kommer kunna bygga upp ett nytt och bättre samhälle med fungerande frisk- och sjukvård därefter.

 • Ingen nu levande svensk läkare har svurit någon helig ed. Läkareden avskaffades 1886. Sjukvården präglas idag som så mycket annat av pseudovetenskap men med många lysande undantag som till exempel traumasjukvården. Att se relationen mellan patient och läkare som en kundrelation att likna med när du lämnar in bilen för reperation är bara dumt. På gott eller ont söker patienten läkarens råd och får i en perfekt värld de bästa råden. Menar du att ”kunden” ska veta vad som är bäst och begära antibiotika, sömntabletter, narkotika etcetera? Läkemedelsindustrin som redan riktar sig mycket till allmänheten skulle älska detta.
  Vården styrs idag av ledorden ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Problemet är att läkemedelsindustrin och våra tillsynsmyndigheter bestämmer innebörden av detta. Sen har väl även var och en individ ett ansvar för sin egen hälsa, förmyndarstaten har vi för mycket av redan som det är.

  • Jag kan inte svara för Jan Norberg, men ja patienten vet ofta vad som är bäst och har förmåga att begära antibiotika, tacka nej till sömntabletter etc Det är enligt min uppfattning generellt 50/50 mellan läkarens och patientens tolkning. Läkare borde bli ödmjuka istället för att betrakta sig själva som gudar. Läkarutbildningen borde reformeras exempelvis enligt Jan Norbergs åsikt att studenterna borde bibringas fundamentala kunskaper om medicinsk juridik och patientens rättigheter.

  • Nils-Ola Holtze, jag kan förstå din reaktion då du själv är läkare. Min komparation mellan läkare och bilreparatören är ju självklart en metafor för att tydliggöra attitydskillnaden hos oss som “kunder”, för kunder är vi i alla i den stund vi betalar för att få våra problem fixade.

   Informerat samtycke är ett av grundbegreppen som läkare har att förhålla sig till. Dvs läkarens råd skall därför innehålla fördelarna med vad läkaren föreslår samt vilka alternativ som denne vill informera sin patient/kund om. Denna information skall därför innehålla fördelarna med de olika alternativa behandlingsförslagen men också saker som tex biverkningar och risker som läkarens olika förslag har för handen.

   Du har helt rätt i att ”vetenskap och (väl) beprövad erfarenhet” är begrepp som det finns synnerligen oklara definitioner av. Ta bara hur mRNA vacciner hanterades av FDA och svenska Läkemedelsverket. Fanns det tillräckligt underlag för att släppa ut dessa giftinjektioner och därmed orsaka en global förgiftningsepidemi??

   Svaret är givetvis NEJ, men då FDA och svenska Läkemedelsverket är helt korrumperade så tillät man Big Pharma att dessutom friskriva sig från sitt normala produktansvar. Det är konsekvenserna av denna korruption som vi nu ser i form av myokardit, ökande mortalitet samt sjunkande fertilitet.

   Självklart har individen ett eget ansvar vid sina läkarkonsultationer som denne har när han ber om bilverkstadens reparationsförslag.

   Jag uppmanar alla att läsa den utmärkta boken Smärtans Imperium av Patrick Radden Keefe som ger en mycket inträngande beskrivning hur klanen Sackler lyckades med bedriften att skapa den globala opiat epidemin som nu skördar miljontals dödsfall. Kom sedan inte och säg att läkarna varit helt oskyldiga till att detta, åtminstone delvis beror på korruption från Big Pharma.

   • Jan, många missförstår vad en läkare egentligen är, inklusive läkarna själva. Läkare är inte forskare, vi har en minimal utbilding i statestik och forskningsmetodik. De flesta är inte kapabla att läsa en vetenskaplig studie. Den kunskap vi har får vi från läkemedelsbolagen, läkemedelsverket, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, läkartidningen etc. Den som avviker från konsensus och ”vetenskap och beprövad erfarenhet” får helt enkelt oftast göra avbön eller avsluta sin karriär. Många läkare bedriver ”forskning” som helt består av statistisk korrelation. Att hoppa på en hel yrkeskår som omoralisk och korrupt är enligt min åsikt helt fel vinkling. Få har varit så kritiska som jag med avseende på de senaste händelserna, men jag är också medveten om att läkare har t,ex tagit vaccinerna till lika stor procent som övriga befolkningen.

    • Nils-Ola jag vill be dig att läsa texten en gång till då framgår det att jag verkligen understryker att min kritik inte innefattar ALLA läkare.

     Såklart håller jag dessutom med dig att läkare av idag (du själv är ju 67 år och därmed delvis av en annan generation) inte är kapabla att läsa en vetenskaplig studie.

     Du har dessutom helt rätt i att läkare idag får sin kunskap från läkemedelsbolagen, läkemedelsverket, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, etc. Men tycker du inte att detta är stort problem att all deras kunskap kommer ifrån politiskt styrda och finansierade myndigheter som är helt korrumperade??

     Vilken myndighet som är värst av de uppräknade blir lite svårt att ranka, men det paradigm som idag råder, där bakomliggande globalistiska krafter sätter agendan, gör ju de flesta idag aktiva läkarna till lydiga hjon i globalismens (Big Pharmas) tjänst.

     Den grundläggande tesen för en läkare är att inte skada sina patienter, om då deras kunskap bygger på vad olika myndigheter torgför och dessa i sin tur går i ledband med vad Big Pharma påstår så blir det väl så att dessa läkare är globalisternas (Big Pharmas) säljkår.

     Var finns det personliga ansvaret hos läkarkåren??

     • Jan.Sanningen är väl att vi alla är fast i ett gemensamt matrix. Läkare tar emot samma läkemedel och behandlingsförslag de rekomenderar till sina patienter. Lever läkare längre? Enligt statestiken faktiskt kortare livslängd. Ni lägger ert hat på fel nivå, sök alternativ ni själva tror på och ta ansvar för er egen hälsa! Och sedan den utbredda korruptionen inom svenska läkarkåren är falsk, korruption förekommer där liksom på många andra platser. Den vanligaste formen idag är en bjudmacka man glufsar i sig på sin lunch rast medan man lyssnar på en läkemedelsrepresentant.
      Den s.k evidensbaserade allopatiska medicinen som etablerades av Rockefeller är ett gigantiskt misslyckande. Men läkarnas utbildning är idag helt styrt av detta system, det formar utbildning,fortbildning, konsensus. Ett system som monipoliserats och helt styr forskning, myndigheter och fortbildning.
      Exempelvis har tuberkulos behandlats framgångsrikt med vit-d i flera hundra år. Trots stora problem med dagens terapi finner man knappast någon rekomendation om vit-d i behandligen av tb, inte ens som en liten hjälp. Detta fastän i stort alla med tuberkulos har d-vitamin brist. Kolla själv i WHO. CDC. LMV. FHM osv,överallt!
      Före besöket har patienten ofta satt läkaren på en piedestal och förväntar sig att alla problem ska lösas av denna person, som är djupt förankrad inom skolmedicinens system utan större kunskap eller ens möjlighet att avvika från ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Alla har naturligvis ett ansvar för sina egna handlingar men att som enskild ta sig ur detta matrix av lögner är inte lätt för någon. Vi sitter alla fastkedjade i platons grotta och stirrar förundrat på skuggbilderna. Att utse läkare till allm. korrupta personer med ett gudskomplex är inte rätt väg enligt mig. Problemet är ofantligt mycket större än så.

 • Har glömt vad sajten heter. Men finns ju en sajt där man kan se hur mycket pengar läkarna tagit emot. Någon som har länken?

  Var in för något år sedan och kolla upp vissa läkare. Sorligast var väl att se runt 100 000 kr per år till “barnpsykiatriker” som jobbade på barn och ungdomsmottagning. Sponsringen komm från något av “zoloft” eller “cipramil” eller liknande “antideppresiva hjärnförstörande skit.

  Sälja de ungas hälsa för en vecka på hotell om året. Fullständigt moraliskt förfall.

  https://www.youtube.com/watch?v=X6KmfJQJpjs

 • Svensk sjukvård tillämpar systematiskt palliativ vård för gamla som ofrivillig eutanasi, ofta helt utan medicinsk grund. En modern form av ättestupa, därför att de anses kosta samhället för mycket pengar.

  När läkarna har fattat beslut går det fort. Den som är neddrogad med sederande sömnmedel och/eller morfin kan inte längre tillfrågas om sin vilja och än mindre den som ej längre är i livet. Äldre människor som är fullt beslutsdugliga enligt lag avhumaniseras och behandlas som otillräkneliga.

  En mördare har rätt till försvarsadvokat, men en gammal människa kan utan vidare dömas till döden som ett av samhället sanktionerat barmhärtighetsmord, utan att någon reagerar. Inte ens om man som anhörig enträget ber om hjälp finns den att få någonstans, varken före eller efter.

  Förnekelse är det förhärskande tillståndet även inom kyrkan.

  • Eva KN du har all rätt att vara upprörd över det faktum att läkare i olika situationer ensidigt fattar beslut om olika behandlingar. Det finns i olika lagrum trots akuta situationer krav på samtycke. Om patienten behöver livsuppehållande behandling så kan behandlande läkare under vissa omständigheter undantas från det informerade samtycket. Om patienten riskerar att dö.

   Dock finns alltid skyldigheten att eftersöka samtycke från närståendekretsen, annars kan man ju göra som jag gjorde med min mamma med demensproblem. Dvs att i god tid skriva en oinskränkt generalfullmakt som även gäller inom sjukvården.

   Tyvärr är det otroligt få inom sjukvården som vet om detta och de som ändå vet struntar i sina förpliktelser gentemot anhöriga.

   Upplysningsnivån inom den svenska befolkningen är otroligt dålig, vilket vi tillsammans måste ändra på.

   • Du har skrivit en mycket bra debattartikel och när du sedan får medhåll så tar du avstånd från dina egna åsikter eller vågar inte kännas vid dem. Jag har inte skrivit om patienter som riskerar att dö akut om läkare inte får ge dem livsuppehållande behandling. Min kommentar till din artikel gäller gamla människor som mot deras uttryckliga vilja tas av daga. Det handlar inte om förpliktelser mot anhöriga, utan emot patienter som ville fortsätta leva precis som du och jag, vilka nu ej lever längre trots att de ej var döende innan sjukvården bestämde att de inte hade rätt att göra det längre. Patienter som vid beslutstillfället om palliativ vård var fullt kapabla att kommunicera sin vilja, men aldrig tillfrågades och vars protester ignorerades – i fallet med min mamma även skriftliga sådana.

    • Eva KN. Du har naturligtvis anmält de fall av mord du refererar till. Aktiv dödshjälp är olagligt och att jämställas med mord enligt svensk lag. Ser fram emot att läsa om de fällande domar detta resulterar i.

     • Ha, ha vilken ironi! Det är ju precis som i Jan Norbergs debattartikel, vilken vi nu diskuterar, att “Mig veterligen har aldrig en enda svensk läkare fällts av en domstol i Sverige, vi kan ju fråga oss varför?” – trots att många läkare också enligt hans artikel “mer eller mindre aktivt medverkar till läkemedelsberoende, dödshjälp och eutanasi”. Han skriver vidare att : “Jag vill faktiskt gå så långt som att säga att läkarnas rätt att med sina receptblock förskriva alla dessa droger därmed har samma innebörd som en öppen ”vapenlicens” att med oinskränkta möjligheter skada och döda ovetande patienter, då i synnerhet gamla, sjuka och svaga individer.”

      Jag förstår det som att du varit mycket kritisk till covidvaccinationerna och att han därför inte vill göra sig till ovän med dig som läkare.

      • Ironin är kanske att du anklagar andra för mord och sedan inte gör något åt det. Hade du fel eller var du bara för feg för att göra något i verkligheten. Så lätt det är att spy galla.

 • Det bästa Big Pharma vore väl att utveckla och sälja ett vaccin som skadar patienten så lönsamt som möjligt, kroniskt långtidssjuka hela livet, massor av svindyra smärtstillande läkemedel och behandlingar. Det var kanske därför de testade olika batcher med vaccin för att få fram det vaccin som orsakade mest lönsamma skador?

  • Det visste de nog från början (olika batcher) men givetvis intresserade av resultatet. Israel avtalad huvudkälla för testet. Pfizer världens mest brottsliga företag som gynnats av USAs ändrade juridiska praxis från 90-talet då fängelse för ansvariga i ledningen medvetet skiftade till böter för aktieägarna.

   Så länge dessa brottslingar slipper undan fängelse kommer brotten bara bli grövre och grövre. Lobbying och stora donationer lönar sig oerhört liksom reklampengar till MSM för att inte vilja se det uppenbara och skapa opinion. Lobbying i EU och Sverige har gjort att politiker blir ovilliga att föra en transparent dialog med media och valmanskåren. Skulle de göra det så kommer sannolikt den här typen av påverkan fram och det vill människor av naturliga skäl undvika. Alltså en slags mänsklig reaktion eller en form av lögn (=skam). Psykologi m.a.o.

   Finansbranschen en annan bransch där brottslingarna låter aktieägarna betala. Åttiotalets finanskandaler var senast amerikanska bolagsledningar sattes bakom lås och bom (Savings&Loan-crisis). Därefter lyckades man ändra praxis!

  • Mest lönsamma, men inte för uppenbart skadebenägna så folk kan ana oråd.

   Tror det var därför de tjata om respiratorvård så mycket också. För att testa ut hur mycket och hur länge de kan söva oss. Vad som händer i systemet osv.

   Ja tills vi alla skall ligga i kapslar som i The Matrix.

  • I USA fixade man så att radio&tv inte längre behövde ha en “balanced view”. På 80-talet stoppades ett svininfluensa-vacccin (en påstådd epidemi då också) omedelbart så snart personer skadades. Därefter fick man kongressen att anta nya lagar innebärande att vaccin-tillverkarna inte längre kunde ställas till ansvar. Sjysst va!

   Om någon trodde att republiken United States of America var en demokrati så är det hög tid att tänka om!

  • Johnny Andersson skriver: 18 november 2023
   Det är ju precis vad dom gör med mRNA ”vaccinet”. Kina vägrade att använda det, BigPharma blev rasande, och Kina utvecklade egna vaccin och använde TCM och befintliga medel som Hydroxychloroquine, Ivermectin och Vitamin C. Det räddade statistiskt livet på omkring 4 miljoner människor. Inga biverkningar har registrerats. Dessutom har det visat sig att Kinas riktiga vaccin har en viss livslång verkan.

  • Ja, detta är en skandal utan like. Nu vill WHO ha vetorätt att ex.kunna tvångsvaccinera oss. Var finns debatten i tvångsfinansierad media?

  • Peter, jag skulle rekommendera dig att läsa min bok så får du svaret. Maila mig så skickar jag boken som pdf fil. Det korta svaret var att jag, när jag informerat mig själv, tog beslutet att genomgå robotassisterad kirurgi vid Karolinska.

   Tyvärr råkade läkarteamet skära av ett blodkärl i bukväggen när man drog den sista robotarmen. Efter att mängder med blod runnit ut i buken (utan att jag själv märkte något) så svimmade jag på sängen hemma så det blev akutambulans tillbaka till sjukhuset och en tids vistelse vid intensivavdelningen.

   Jag såg döden i vitögat och tog då en del, för mitt vidare liv, avgörande beslut. Tex så pensionerade jag mig själv och flyttade till Portugal.

 • JO är naturligtvis påverkat av vårt politiska etablissemang. Vi är väl ensamma i Europa att sakna en konstitutions-domstol vilket vi också löpande kritiseras för. Makten hänvisar istället till de reguljära domstolarna, dvs till tingsrätterna som första instans. Givetvis saknar dessa nödvändig kompetens. Sammantaget borgar detta för statskorruption då JO i praktiken utgör statens försvarare. Notera att konstitutions-utskottet är en politisk konstruktion som inget har med konstitutionell rätt att göra. Politiker uppvisar även en trend att strunta i lagrådets uttalanden.

  Exempel på senare tid handlar om alla anmälningar gällande det stora antalet rättsövergrepp under corona-epidemin. JO förkastade utan vidare fall där människors grundlagsmässiga skydd brutits av myndigheter på flera sätt. Så fortsätter det nu med att politiker utan demokratisk transparens ändrar grundlagar och flyttar makt över svenska medborgare till privat finansierade byråkrater (WHO t.ex).

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *