Rapport: En avbyråkratiserad förvaltning ger högre tillväxt och bättre välfärd för 300 miljarder kr lägre skatter

En ny och unik rapport som stärker svensk ekonomi i grunden

publicerad 31 mars 2024
- Hedi Bel Habib
Temabild: En avbyråkratiserad förvaltning. Foto: Stokkete, Elements.envato.com
Temabild: En avbyråkratiserad förvaltning.

Författaren till denna rapport har arbetat inom statsförvaltning i 35 år, varav 15 år på regeringskansliet. Med stöd i dessa erfarenheter och befintlig forskning har författaren tagit fram en åtgärdsinriktad analysrapport med fokus på hur den offentliga sektorn kan avbyråkratiseras och effektiviseras så att skattemedel på ett bättre sätt än idag kan styras till kärnverksamheten.

Redaktionen: NewsVoice fick exklusivt vara först med att publicera denna rapport adresserad till Regeringen.

Syftet med denna rapport (PDF) är att i ett första steg kartlägga administrativa strukturer och organisationstendenser som kan orsaka effektivitetsförluster inom offentlig sektor.

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

Denna lagstiftning öppnar för kommuner att själva avgöra storleken på den politiska organisationen, den kommunala förvaltningen och hur resurserna ska fördelas mellan förvaltningen, den politiska överbyggnaden och kärnverksamheten.

Detta gör att resurser som borde styras till kärnverksamheten ofta används inom förvaltningsorganisation, administration eller politisk organisation.

Statens reaktiva kontrollstyrning av den offentliga sektorn gör att alla tänkbara problem som uppstår i offentlig verksamhet slentrianmässigt hanteras genom extraresurser.

Resultatet blir att grundproblemet angående effektiv användning av skattemedel förblir olösta med ett resursslöseri kombinerat med stora offentliga utgifter som följd.

Detta gör att medborgarna inte får den välfärd de behöver och som de betalar för: köer i vården, försämrat skolresultat och omsorg av låg kvalitet.

Detta kan orsaka följande strukturella skador på ekonomin:

  1. En paradoxal kombination av höga skatter och sämre välfärd.
  2. En onödig fördyring av den offentliga sektorn.
  3. Finansiell autofagi, där överbemannade politiska överbyggnader, överförvaltning och överadministrering äter upp kärnverksamheten.
  4. Kompetenser som annars kan behövas i andra samhällssektorer låses i välbetalda och onödiga administrativa jobb som tär på kärnverksamhetens resurser.
  5. Risk för överbeskattning av hushåll och företag och överfinansiering av välfärdssektorn.
  6. Risk för ohållbar tillväxt och sårbara offentliga finanser på längre sikt.

I ett andra steg föreslår denna rapport en förvaltningsreform, där myndighetsinstruktioner, regleringsbrev och styrsignaler till kommuner och regioner fokuserar på ständiga förbättringar i kärnverksamheten så att den offentliga förvaltningen blir mer effektiv och träffsäker för att på ett bättre sätt tillgodose medborgarnas och företagens behov.

Uppskattningar baserade på internationella jämförelser visar att en förbättringsorienterad modell för den offentliga sektorn skulle kunna årligen frigöra motsvarande 300 miljarder kronor från onödiga strukturer och sidoverksamheter som istället skulle föras över till välfärdens kärnverksamhet eller användas för att sänka skatter vid behov.

Avbyråkratiserad förvaltning

Med utgångspunkt i nationella och internationella framgångsexempel och forskningsresultat föreslår rapporten en avbyråkratiserad och förbättringsorienterad modell för den offentliga sektorn.

Modellen kan gynna tillväxt i näringslivet samtidigt som den kan styra skattepengar till välfärdens kärnverksamhet.

 

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq