Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Public service måste reformeras i grunden

Mediadebatt

publicerad 12 mars 2024
SVT pausbild TV1
SVT pausbild TV1

Föreningen Medborgarperspektiv.se vill ha en reformation av public service (SVT, SR och UR), men egentligen vill föreningen att public service läggs ner för att få ett slut på “vänstervridningen”. Som exempel på det hänvisas till att det är Israel (inte Hamas) som måste göra slut på konflikten i Gaza och en utebliven rapportering om kostnaderna för klimatomställning och migration.

En enorm mediemarknad skulle öppnas vid en nedläggning av public service. Det skulle leda till en ökad mångfald av nyhetsprogram varvid det finns starka skäl att tro att ett icke politiskt korrekt, något av vänstervridningens signum, nyhetsprogram med neutrala  värderingar kring nyhetsurval skulle skörda framgångar.

Vi föreslår dock att public service ges en chans till en reformering då acceptansen för ett sådant tillvägagångssätt torde vara större.

Läs och bedöm förutsättningarna för en framgång den vägen. Inte minst hoppas vi att Göran Hägglund, som fått uppdraget att utreda nya villkor för public service, gör det.

Dagens subjektiva förutsättningar

Valet av vilka nyheter som medborgarna ska delges och hur respektive nyhet ska meddelas görs av nyhetsredaktionerna hos vårt public service. Den här (givna) arbetsordningen gör att nyhetsrapporteringen inte fungerar som den borde.

Förfarandet innebär nämligen att redaktörerna på nyhetsredaktionerna efter eget gottfinnande väljer ut vilka nyheter medborgarna ska meddelas, hur de ska meddelas, vad som ska väljas bort samt vad som ska undanhållas. Vi kräver nu att detta förfarande måste bli transparent och kunna bli föremål för löpande kommentarer.

Nyhetsredaktionernas produktion styrs av redaktörernas egen ideologiska inställning, som är välmenande, och sannolikt progressiv vänster. Det är ett försök att utanför public services uppdrag försöka forma tittarnas/lyssnarnas ideologiska samhällsbild: en partisk utblick från verksamhetens styrande redaktörer. Så ser vi det i föreningen som djupdyker i samhällsdebatten.

Den här utförandeformen levererar inte bara en ideologiskt färgad bild av vårt samhälle med omvärld. Den stärker också den felaktiga tron på socialismens moraliska överlägsenhet, något som Sverige nu tvingas att brottas med.

Samhällsbygget, som vår public service funktion är tänkt att bistå och värna, handlar inte om människosyn, som vårt public service i sin välmenande iver försöker få oss medborgare att tro. Utan det handlar om bildning: att vara upplyst, fördomsfri och ärlig. Inget annat. Vad medborgarna ska tycka, det ska vårt public service icke befatta sig med.

Yttrandefrihet

Oavsett om man tycker illa om Donald Trump eller ej så är försöken av Main Stream Media och vårt public service att misskreditera Donald Trump ett angrepp på vår yttrandefrihet då det kväver folks vilja att uttrycka sig nyanserat om Trump. Dylik aktivitet får vårt public service överhuvud taget icke vara delaktig i.

Reformering av Public service

Med detta som bakgrund ser vi i föreningen ett antal angelägna åtgärder för att komma till rätta med public service vänsterideologiska partiskhet och osaklighet enligt följande:

  1. Människor och organisationer ska i första hand omnämnas som de själva vill bli omnämnda. Public service måste sluta med att visa sitt ogillande genom epitetsanvändning, som att stämpla personer som högerextrema, högerpopulistiska, kontroversiella eller nationalistiska. Det måste bli slut med att genom epitet tala om för tittare/lyssnare vad de ska tycka och tänka.
  2. Metodisk uppföljning av sakligheten och opartiskheten, exempelvis att debattprogram präglas av balans vad beträffar deltagarna.
  3. För transparensens skull ska redaktionerna på webben redovisa vad det var som fick dem att välja ut och välja bort vissa nyheter samt vad som fick dem att göra inslaget negativt eller positivt samt varför de gav en person eller en organisation ett epitet. Där ska sedan en levande dialog föras med omvärlden. Public service ska inte vara något elfenbenstorn oåtkomligt för oss tittare och lyssnare.
  4. Om obalans kvarstår efter detta när det gäller förtroendet från borgerliga tittare/lyssnare i de återkommande undersökningarna ska en åtgärdsplan upprättas för att komma tillrätta med obalansen.
  5. Granskningsnämndens roll i ovanstående ska utredas.

Om ovanstående åtgärder ej uppfylls så bekräftar det Public Services oförmåga att bli det objektiva media som uppdraget stipulerar. Public Service bör då trimmas till en kärna omfattande myndighetsinformation och politisk information från Riksdag och Regering.

Public services organisatoriska överbyggnad är omfattande och snårig: Förvaltningsstiftelsen, som utses av Regeringen och som äger public service och som utser ledamöter i programbolagens styrelser som i sin tur utser vd för programbolagen och som lägger fast strategier.

Mediemyndigheten med Granskningsnämnd samt Riksdagens kulturutskott. I botten finns Radio- och TV-lagen och Sändningstillståndet. Denna organisatoriska överbyggnad behöver svara på frågan:

”Vad har gjorts under alla år för att tillse att förtroendet bland tittare och lyssnare är likvärdiga oberoende av dessas politiska sympatier?”

Det ”perspektivet” kräver vi i föreningen Medborgarperspektiv.se att få svar på.

 

Skribenter Thomas Ek och Åke Thunström (ordf)

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq