Regeringen öppnar ny rymdstrategisk front mot Ryssland

publicerad 11 juli 2024
- Kristoffer Hell
Pål Jonson och Christoffer Edin
Försvarsminister Pål Jonson (2024) och Christoffer Edin (2022), stridskraftföreträdare för flyg och rymd vid ledningsstabens inriktningsavdelning.

På USA:s nationaldag den 4 juli 2024 kungjorde den svenska regeringen i ett pressmeddelande: ”Sveriges första försvars- och säkerhetsstrategi för rymden”, att Sverige blivit en militär rymdnation och därför öppnar upp en rymdstrategisk front.

I beskedet kallade försvarsminister Pål Jonson rymden för ”det nya öppna havet” och förklarade att Sveriges civila rymdprogram kommer att kompletteras med ett militärt rymdprogram:

”Rymden utgör en arena för samarbete men präglas också av konkurrens och risk för konflikter. Konkret innebär det att vi behöver ha beredskap att vidta tekniska, politiska, diplomatiska och militära åtgärder när så krävs”.

Av regeringsdokumentet ”Rymdens roll i ett nytt säkerhetspolitiskt läge” framgår det att den svenska militära rymdaktiviteten handlar om att uppträda som en ”en trovärdig allierad i NATO” som bidrar till att ”utveckla Natos rymdpolitik” genom svensk ”rymdbaserad spaning och övervakning” samt knyta ”svenska innovations- och accelerationsmiljöer samt testcentra” till NATO.

Fienderna som ska bekämpas är de samma regeringen oroar sig för nere på jorden: Ryssland och Kina.

Läs mer: US Space Force – USA förbereder för rymdkrig

En rymdstrategisk front

Svensk rymdstrategisk front bygger på fyra pelare:

  • Säkerställa förmågan att förutse och hantera utmaningarna kopplat till rymden.
  • Skapa en portfölj bestående av förmågor, tjänster och kapacitet på rymdområdet till stöd för vårt totalförsvar och vår krisberedskap.
  • Vara en aktiv och ansvarstagande partner på den internationella rymdarenan.
  • Bedriva en sammanhållen rymdpolitik som bidrar till utvecklingen av krisberedskap och totalförsvar.

Överstelöjtnant Christoffer Edin som är stridskraftföreträdare för flyg och rymd vid ledningsstabens inriktningsavdelning, säger i en intervju:

”På senare år har det därför skett ett skifte där allt fler länder operationaliserat rymddomänen, man betraktar alltså rymddomänen som en arena där krig kan komma att bedrivas. Det innebär att man har anpassat doktriner, genomfört organisationsförändringar samt numera utbildar, tränar och utvecklar kapacitet för krigföring i rymden.”

Referenser och relatera


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq