Börje Peratt: Antihumanisternas fientliga profil

publicerad 20 december 2011
- Börje Peratt
Börje Peratt - Foto: Peratt.com, 2015

Jag har under snart två år undersökt och utrett intoleransen i en livsåskådningsförföljande grupp. Den visade sig vara välorganiserad i Vetenskap och Folkbildning, Humanisterna och ett antal följare som ofta säger sig inte tillhöra vare sig det ena eller det andra. Men de återfinns på alla forum som ger möjlighet till att attackera motståndare och de hittar blixtsnabbt till de aktiviteter de vill slå ned på. Därför råder det ingen tvekan om en snabbt verkande underrättelsetjänst dem emellan.

Text: Börje Peratt | Börje Peratts blogg

Docent Per-Anders Forstorp vid KTH forskar i kommunikation och har studerat dem och hur de agerar inom ramen för föreningen Vetenskap och Folkbildning. Han har noterat strategier och hur följeslagarna går till gemensam attack mot dem som försöker diskutera inom områden som anses vara förbjuden mark och tabubelagda.

“Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade (natur)vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” (Per-Anders Forstorp)

2009 diskuterades Forstorp och hans kritik på VoFs forum. Där uteslöt man dem som kom med kritik om än saklig och i belevad form. På frågan: Är inte kritiken mot Vof något som behöver diskuteras mer inom Vof? Blev svaret NEJ. Istället fick kränkande uttryck godkänt av moderatorn såsom ” Per-Anders Forstorp är en löjlig pajas …” osv.

Det blir efter ett tag alltmer omöjligt att bedriva en diskussion. Tekniken från dem, jag kallar antihumanisterna, är att tjata om samma kritik. De brister i ödmjukhet och respekt och de är inte intresserade av en dialog.

De anser sig har rätt att stövla in överallt där man försöker hålla en hög demokratisk och humanistisk profil. Men det är lika omöjligt att föra ett samtal med dem som med andra sekteristiska agitatorer oavsett politiska eller religiösa. De är inte där för att lyssna utan enbart för att propagera. Antihumanisterna kommer aldrig någonsin att respektera demokratin utan enbart utnyttja den.

I ett av mig nyligen prövat fall “Terry Evans Vänner” [Facebook] visar antihumanisterna att de inte förstår begreppet “vänner” och för att klara ut skillnaden gentemot ”fiender” så vill jag förklara vad begreppen står för. Slutsatsen går ut på att tydliggöra varför man måste skilja ut dem som inte förstår och inte respekterar ”vänner” och enbart bemöta just antihumanisterna under avgränsade former med insikt om att dialogen sannolikt är fruktlös. Resultatet av detta kan bli att man istället väljer slutna eller hemliga grupper där fienden inte släpps in. Så har humanismen historiskt av och till tvingats skydda sig gentemot inkvisition och åsiktsförtryck.

Vänner och vänskap

Konceptet vänner står ursprungligen för en särskild relation där man i grunden tycker om varandra och vill varandra väl. Inom den ramen kan man tävla mot varandra, diskutera, festa, resa och även kritisera varandra. Om någon faller ur och gör något som man kan ifrågasätta ur moralisk synpunkt får man oftast höra det av en riktig vän på et sätt som man kan ta till sig. Kärnan i en kritik mellan vänner kan vara: “Jag tycker om dig men jag tycker inte om det du gör”.

Vänskapen är således välmenande. Vänskapens grundläggande drivkraft är kärlek och dess innebörd är stöttande. Låt vara att vänner kan vara motståndare i spel och tävlingar men det förtar inte att man uppskattar och tycker om varandra. Och man kan intresseras av och glädjas åt varandras erfarenheter och berättelser. Så vänskap omfattar generositet, empati och förståelse. Man behöver inte hålla med varandra, man behöver inte tro på samma saker men man respekterar varandra.

Man respekterar att man tycker, tänker och tror på olika saker och skulle aldrig ifrågasätta eller kränka skillnader i livsåskådning. Om man är jude, muslim, kristen, asatroende, spiritist eller ateist spelar ingen roll, dessa trosföreställningar är helig mark och om man vill diskutera dem så gör man det i en anda av fullständig respekt. Samma sak gäller även politik.

Denna humanismens respekt omfattar även en slags villkorslös generositet som inom sig är själva andan i humanismen. Man är beredda att utan krav ge av sig själv och sina tjänster och sina förmågor i den sanna glädjen av att det skänker något positivt till någon annan och det stärker den andre. Denna filosofi omfattar således även hjälp till självhjälp och om det är nödvändigt fullständig hjälp som när någon blivit utslagen. På detta humanistiska fundament vilar vår omvårdnad och sjukvård. Den villkorslösa generositeten och kärleken är en grundläggande egenskap och nödvändig för samhällets utveckling och överlevnad.

Fiender och fiendskap

Fiendskap har olika nivåer på uttryck. Det första uttrycket är antipati och motivet till det kan vara så enkelt som avund. Någon annan har det man själv inte har. Det kan komma till uttryck i skitsnack, skvaller och ryktesspridning. Det kan också leda till att man förstör för andra eller stjäl det som andra har.

Mängden fall där svartsjuka har utlöst sabotage på bil och ägodelar eller i direkt fysiskt våld är oräkneliga. Ett spektakulärt fall är den där två stjärnor inom konståkning (Nancy Kerrigan och Tonya Harding) utlöste en sådan avund att Harding försökte sabotera Kerrigans förutsättningar och sannolikt anstiftade en misshandel utförd av Hardings exman.

Ett annat inte lika uppmärksammat fall är tillsättningen av en professur vid Lunds Universitet som kraftfullt kritiserades av VoF. Där beslöt man att inte ge den mest meriterade tjänsten och förklarade det med att:

-”Vi tyckte inte om honom helt enkelt”.

Referens:  Parapsykologi – intresse att komma åt 30 miljoner kr bakom Lundaprofessuren (se även PDF)

Ett annat motiv kan vara intolerans. Någon tror, tänker eller handlar på ett sätt som man inte kan acceptera. Intoleransens motiv kan försvaras med att torgförda åsikter eller ett beteende allvarligt inverkar på det sociala umgänget, förstör individers möjligheter eller hotar hälsan.

När man kommer in på livsåskådning och trosföreställning så riskerar intolerans att bli ett övergrepp på mänskliga rättigheter. Osäkerhet om vad som är rimligt att ifrågasätta och angripa och vem man kan angripa gör att de flesta väljer en försiktig hållning. Utom då antihumanistdrevet går. Och Antihumanisternas drev skiljer sig inte särskilt mycket från mediadrevet. Ibland är det rent av så att de samverkar såsom i fallet Terry Evans, eller mot homeopati. Dessa både har länge varit antihumanisternas favoritangreppsmål.

Fientlighet kan grunda sig på både avund och intolerans och kommer till uttryck då någon intervenerar en annans område, stör andra i deras vardag och verksamhet, underminerar andras livsstil, kränker andras tro och livsåskådning.

Många är skolade att vända andra kinden till och det tar antihumanisterna till intäkt för svaghet. Mobbingbeteendet får bränsle av visad svaghet vilket gjort att flera har hoppat av VoF eftersom de inte längre kan förlika sig med sådana beteenden.

Den som mobbar bör ändå vara beredd på att få svar med samma mynt. I en eskalerande fiendskap kan därför metoderna tendera att bli alltmer aggressiva med allt grövre tillhyggen.

Det är tydligt att antihumanisterna ofta är som småungar i en sandlåda. De klipper till andra ungar för att se vad som händer. Jodå andra ungar börjar gråta och inte förrän man själv får en spade i huvudet förstår man hur ont det gör. Därför måste antihumanister omge sig med andra mobbare som gillar att slå på samma offer.

Psykologisk predatorprofil

Gör man en analys av dem som står för flest fientliga inlägg på nätet så finner man typiska likheter i brist på empati, oförståelse och ovilja till respektfull dialog.

Några tydliga drag i dessa profiler är:

 • Man saknar empati och förståelse för andra.
 • Man klarar inte av att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov.
 • Man har dålig självinsikt och oförmåga att hantera kritik.
 • Man anser sig stå över andra och deras värld.
 • Man är arrogant och högdragen i sitt beteende, i sina attityder och i sina omdömen om andra.
 • Man är avundsjuk på andra och omvandlar det till att störa och förstöra för dem som har det man själv saknar.
 • Man vägrar acceptera oönskade fakta och kallar andra för lögnare och bedragare.
 • Några lär sig social kompetens som teknik och kan förställa sig för att vinna förtroende som man sedan utnyttjar i destruerande avsikt. (Jfr Breivik på Utöya).

När det rör den senare punkten har man kommit fram till att terapi ofta är kontraproduktiv och samtal där de lär sig motståndares argument lika kontraproduktiv. De är så djupt sjunkna i sitt hat och sin rätt att tillgodose sina behov utan hänsyn till andra att de blir som predatorer. De kastar sig över även helt oskyldiga och krossar deras liv. Denna predatorprofil har återfunnits i Vofs topp och uppmuntras sedan i olika uttryck hela vägen ned till medlöparna.

Text: Börje Peratt | Börje Peratts blogg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Finns bara en diagnos för dessa människor som har mage att våldta en annan människas självbestämmande och tro. Kan med handen på hjärtat säga att jag aldrig skulle kunna tillhöra en grupp voffare…varför? För att jag står med fötterna på jorden, är empatisk, har respekt till andras tro och skulle aldrig ens tänka tanken att anklaga en person och sedan ej våga möta den 😉

  Har bara en sak och säga om denna typ av människor….

  Narcissistisk personlighets störning!!!

  ” Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt. Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende. Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen.

  Diagnosticeringskriterier enligt DSM-IV-TR

  Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:
  Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).
  Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.
  Tror att han eller hon är “speciell” och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).
  Kräver stor beundran.
  Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.
  Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.
  Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.
  Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.
  Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.”

  Har jag fel?

  • Nej du har knappast fel Petra!
   Du nog ringat in hela rörelsen av “auktoritets troende” eller “hjärntvättade” människor. De som enbart och fundamentalt tror på de som har den utpekade makten, eller makten i deras närhet och vägrar öppna sina sinnen och tänka själv. Jag vet inte om din beskrivning är helt sann, men så nära man kan komma kanske? Det tar sig i alla fall det uttrycket som du nämner. VoF verkar vara en del av dem. Det man kan se på facebooksidan “Terry Evans Vänner”. Det är väl att jämföra ungefär som man går in på en sida för t.ex. “konstens vänner” och börjar kalla dem för bedragare för att de tycker om konst för det är ju inte vetenskapligt bevisat att det är bra tycka om konst…
   Det är inte vetenskapligt bevisat att VoF är bra för samhället…. De är nog bedragare?
   Det är inte vetenskapligt bevisat att det är bra tro på vetenskap….
   Det är inte vetenskapligt bevisat att det är bra att leva, tänka eller uppleva nya saker…
   Nej vi får nog förbjuda alla människor att vakna upp på morgonen för då kan de börja tänka saker som inte är vetenskapligt bevisade …hjälp 🙂

 • Tusen tack till er alla som tar ansvar för att bekämpa vårt samhälles allvarliga problem angående intolerans mot oliktänkande och förföljerser av personer. I detta arbete är psykologer, beteendevetare, sociologer och bra skribenter mycket värdefulla.
  Jag önskar er Alla, både de som är skeptiker, de som är skeptikerskeptiska och de som inte tagit ställning, Goda Helger och ett allra Bästa kommande År. Ett år med nya chanser till att lära av oliktänkande och göra avståndstaganden mot mobbningsprocesser.
  Det är i tillväxt av mognad och balans, genom tillvaratagande av livserfarenheter och bejakande av alla levande varelsers rättigheter, som mänskligheten får ökad rikedom. Advent

 • Jag är själv medlem på den nämnda Facebooksidan. Jag finner det väldigt märkligt att håna människor skulle vara ok, i “vetenskapens namn”..? Helt ärligt: “Om inte någon kan bevisa för mig att den kan något – då har jag all rätt att förlöjliga den människan.” Ett citat som, för mig tydligt talar om syftet med dessa attacker. Jag kan faktiskt inte hitta ett ord som funkar bättre än “attack”. Tror man att man blir omfamnad och applåderad med den människosynen? Jag känner igen beteendet från skolvärlden – där går det under namnet “mobbing”. En grupp mobbare som angriper en fb-sida. Att utge sig för att “få sina frågor besvarade”.. Om man nu vill ta reda på hur saker ligger till – är en “vänsida” på Facebook en bra källa? Skall den anges som referens för deras forskning? Syftet, att få en kommentar från Terry Evans? De var gripande överens om att han var en “bluff”. Inte en enda av dessa människor hade ens träffat honom!  vårt land är vi fria att tro precis vad vi vill. Undrar om dessa “skeptiker” använder samma ton mot exempelvis muslimer – då skulle det nog bli ramaskri.. Ingen behöver bevisa någonting för någon annan – däremot bör alla respektera varandra. Jag valde att gå med på denna Facebooksida ,”Terry Evans Vänner” , eftersom jag är en vän till Terry Evans. Jag hade inte gått med i en grupp, vars innehåll jag inte förstår/inte står för. Jag är smart nog att förstå att om jag attackerar människor, så kanske en del av dem väljer att försvara sig.  Detta betyder inte att jag skulle kalla dem för “sekt”. De flesta medlemmarna på fb-sidan är glada att det numer har  filtrerats bort några otrevliga typer.  

 • Människor

  Börjar med att tacka för en intressant läsning Börje 🙂

  Ser bilder i mitt huvud som två kattdjur som bara går runt och runt varandra, precis så det i själva verket är och kommer att förbli kanske….

  Vad är vi? Vart kommer vi ifrån? Vem bär på svaret? Jag vill gärna veta…Är Adam och Eva våra ”föräldrar” eller är vår syster och bror en apa? Finns många frågor och det ligger väl i mångas natur att ställa frågan annars vore det ju onaturligt.
  Vad som har fått mig att höja lite på ögonbrynen är det kaos som råder nu kring min mentor och lärare Terry Evans. Jag kan med stolthet i ryggen säga att jag skiter högaktningsfullt i vad mina medmänniskor vill lägga sin tro, det är upp till varje individ och eget ansvar och jag skulle heller aldrig tvinga någon annan att tro på det jag tro på… varför skulle jag gör det? Det finns ju så klart gånger där jag försökt att påverka när jag anser att det har ett viktigt budskap… exempelvis svinvaccinet som jag personligen inte trodde på och noga kollade upp fakta kring frågan eftersom jag fick en intuition om att det skulle göra mer skada än nytta och att det mer kunde handla om en global vinst. Jösses vad jag fick påhopp av i princip alla i min närhet som tyckte att jag var en oansvarig människa som ej vaccinerade mig själv och skulle då för smitta vidare samt att jag ej vaccinerade mina barn. Till skillnad från många andra så använde jag mig av mer fakta än det bullshit som brukar stå i Aftonbladet och grävde djupare, läste mig till fakta av olika forskare, reportrar som fått sparken för att de funnit känsligt material, människor som jobbat för WHO och fått sparken av samma anledning, läkare,…ja jag satt i månader för att söka fakta. Känner själv att jag tog ett ansvar som människa, jag lyssnade på min inre röst som många människor ignorerar och jag ville inte vara en av dem som bara följer strömmen som robotar och gör som man blir tillsagd utan att blinka.
  Vad är det som styr oss att göra saker? Personligen själv så tror jag att vi ej lyssnar till den röst som talar och många gånger, ja i det flesta fall så vandrar denna människa på jorden med ett så stort ego och detta för att vi matar oss själva med mer ego. Skulle vi leva primitivt ute i skogen skyddat från media, prylar etc så skulle vi nöja oss med det ett bra tag om vi inte viste något annat, ja många av oss i alla fall men skulle något nytt presenteras för oss så skulle vårt ego säga åt oss att vilja ha det och sedan vilja ha ännu mer. Behovet av att föda oss av att ha mer är så stark och det kommer alltid att finnas i oss, inget vi kan fly från.

  ” I SEEK STRENGTH, not to be greater than my brother, but to fight my greatest enemy – myself ”

  Men det finns de som lever I harmoni med sig själva som inte ”har” behovet att göda egot, som lever i ett med sig själva, sitt högre jag, som det inte skrivs om i Aftonbladet…ja för att de inte tjänar pengar kanske 😉 Buddhisterna! Vad är skillnad på Terrys/min tro jämfört med deras…skulle väl för min del vara att jag uppskattar ett par glas vin då och då och buddhismen utesluter alkohol 😉 men för övrigt så vill jag ju tala för att min andlighet och mitt mänskliga jag går i samma fotspår som deras tänk.

  Taget från http://www.buddhasd.se/

  DE FYRA ÄDLA SANNINGARNA
  1. Den första ädla sanningen: allting är lidande:
  Med lidande (dukkha) menade Buddha den oro, ångest och plåga som en människa kan känna. Hela tillvaron är ett lidande: att födas och dö är lidande, oro för framtiden, sjukdom, olycka, bekymmer och smärta är lidande. Också faktumet att allt förändras, att ingen varar för evigt, är ett lidande
  2. Den andra ädla sanningen: orsaken till lidandet: Den egentliga orsaken till allt lidande är vår livstörst, menade Buddha. Livstörst gör att vi envishet håller fast vid livet vilket snabbt försvinner. Vi strävar också efter en massa ägodelar, som i längden vi varken har glädje eller nytta av. Att sträva efter nåt som är förändligt och så snabbt tar slut som livet, måste leda till olycka och lidande menar Buddha.
  3. Den tredje ädla sanningen.
  lidandet kan upphöra: Människan kan komma till det stadium då hon blir fullkomligt fri från allt vad oro, ängslan och lidande heter. Människan har då kommit till insikt, hon har fått verklig kunskap om livets mening och vad som är orsaken till lidandet.
  4. Den fjärde ädla sanningen: vägen ut ur lidandet:
  Den fjärde ädla sanningen visar på vilket sätt lidandet kan upphöra om man följder den åttafaldiga vägen. Den åttafaldiga vägen beskrivs som åtta plikter som människan bör uppfylla.

  DEN ÅTTAFALDIGA VÄGEN
  Följande åtta plikter, som alla börjar med rätt, bör människan uppfylla för att slippa lidandet. Dessa kan jämföras med de tio budorden i kristendomen.
  1. Rätt insikt, vilket innebär att människan ska ha kunskap om de fyra ädla sanningarna. Det gäller att försöka förstå Buddhas lära.
  2. Rätt beslut, fritt från ondska, grymhet och otrohet.
  3. Rätt tal, Det vi säger ska vara klokt och sant. Vi ska inte springa omkring med skvaller och lögner, som skadar andra människor.
  4. Rätt handlande, genom att vi inte dödar, stjäl eller missbrukar sexualiteten.
  5. Rätt liv, Människan ska leva så att vi inte skadar andra liv.
  6. Rätt strävan, Vi ska undvika onda tankar och eftersträva det goda.
  7. Rätt medvetenhet, Vi ska vara uppmärksamma på de känslor och begär vi har. Genom att ha onda tankar och känslor kan vi lätt komma in på fel vägar.
  8. Rätt koncentration, Vi ska ägna sig mycket tid åt att meditera, så att vi liksom Buddha en gång gjorde för att komma fram till sanningen om livet.

  För att göra det lättare att följa den åttafaldiga vägen har man inom buddhismen ställt upp praktiska levnadsregler, som människan bör leva efter. Dessa regler är inte av befallningen av typen ”du ska”. De är snarare levnads råd, eller avtal, som var och en gör upp med sig själv att följa. Det finns fem regler, som alla bör följa:

  LEVNADSREGLER
  Jag lovar att inte döda.
  Jag lovar att inte stjäla.
  Jag lovar att inte missbruka sexualiteten.
  Jag lovar att inte ljuga.
  Jag lovar att avhålla mig från alkohol, eftersom den orsakar skada och gör mig omdömeslös.
  Vid vissa tillfällen lovar man att följa ytterligare tre regler:
  Jag lovar att inte äta vid felaktiga tider . (Det betyder att inte äta efter 12:00 på dagen)
  Jag lovar att avstå från dans, sång och musik och från att använda parfym.
  Jag lovar att avstå från att sova i bekväma sängar.

  Munkar måste dessutom leva i fullständig sexuell avhållsamhet samt lova att inte ta emot guld och silver. Vanliga människor kan ibland också hålla sig till dessa regler, men bara under en kortare tid.

  NIRVANA-MÅLET
  Slut-målet är att är att bryta återfödslarnas kretslopp och därmed ha möjlighet att uppgå i “Nirvana”. Detta kretslopp kan brytas genom den åttafaldiga vägen och levnadsreglerna. I Theravada-buddismen är det dock bara munkar som når detta stadium.

  Om vi då läser dessa rader igen, varför lever de i harmoni? Varför ger de ej sig in i konflikter? Krig råder ej bland dem, raderna talar för sig själva…

  Vad som ÄR upprörande i hela denna soppa handlar egentligen om att Terry tar betalt och det sticker i ögonen på folk och sedan sätter helvetet igång av dessa människor som triggas och medvetet söker upp konflikter där de kan göda sig att växa sig större och större. Ju mer vi ger motstånd mot människor som vill ha och ha ju större växer molnet. Ger du en godisbit till ett barn så vill barnet ha mer godis.
  Jag lockas även av att dra mig in i fighten för att jag provoceras av att läsa inlägg men då kommer min röst som jag lyssnar på, vi kommer inte till att vinna på detta sätt och jag faller åter in på Buddhismens tro och det gör mig lugn, samtidigt så sitter jag i denna stund inte bara tillbakafallen i soffan utan att göra något eftersom inom Buddhismen skall man även hjälpa sina medmänniskor och i detta fall min mentor och den vise vägledare som gett mig rätt verktyg och påmint mig om vem jag är och därefter har jag själv tagit mitt eget ansvar att utveckla mig till den bäste för mig själv.

  Vi kommer aldrig att vinna denna kamp mot människor som är ute efter förstörelse, tyvärr… men om man inte ger en annan godisbit så kanske effekten blir något helt annat. Omvänd psykologi;)

  Personligen själv tror jag att det är lika svårt att ”utplåna ”skeptiker som att utplåna krig i världen….det skulle innebära att all tro skulle förbjudas i hela världen och att alla skulle tänka likadant, men så är det ju….folk slåss ju för sin tro, använder sin tro i fel syfte, vi lägger över vårt eget ansvar på någon annan, vi har glömt och ignorerat oss själva om vilket syfte vi har på jorden, upprörande och tragiskt kan vi bara se på när vi utplånar oss själva mentalt om vi inte vaknar upp.

  Jag är stolt över den jag är, jag lyssnar och lär mig av vad världen visar mig, jag lyssnar till mina medmänniskor och lär mig av varje erfarenhet. Jag ger och jag får. Jag har upptäckt en mening som är större än den jag viste, i mitt ”uppvaknade” och tacken till den spark jag fått i arslet vill jag tilldela Terry. Under den resa jag gjort/gjorde så självklart vart jag skeptisk, för det måste man vara…för annars hade jag som tidigare i mina rader slängt mig själv och mina barn under en giftspruta, så det gäller att vara lyhörd och inte köpa allt man ser och hör, som sagt…själv lyssnar jag till min inre vishet, ja samma vishet som Terry nu hängs för.

  Vad jag vill med dessa rader är att trycka på vad vi är och vad vi glömmer. Vi är alla olika men samtidigt kommer vi från samma plats, vi har bara olika uppgifter och dessa ställer till det mycket för vårt ego. Om vi alla lyssnar till oss själva så skulle inte behovet av att tillfredsställa oss själva med konflikter och förstörelse behövas, ser vi utifrån kärlek så agerar vi med kärlek.

  Jag vet inte om det finns råd i denna tragiska resa, att vända kinden till och att ej ge uppmärksamhet…hmm…men som citerat” barn i sandlåda” vad gör man med en skock ungar som ingen rår på? Eller fotbollshuliganer….förbjuda fotboll? Skulle aldrig funka så vi får nog finna en annan lösning. Jag är mot mobbning av alla dess slag, har en son som blir mobbad för att han är annorlunda, vi har rätt som människa och väsen att vara vem vi vill så länge vi inte skadar någon annan. Men tyvärr när det gäller olikheter så kommer människor alltid att drabbas. Men vist tittar man på djurlivet så dödas eller fryser djuren ut andra djur som är avvikande så jag tror samtidigt att vårt beteende är djupare än vad vi många gånger bemästrar. Men men, klarar Buddhisterna sig så varför skulle inte vi övriga kunna göra på denna planet vi kallar Jorden;)

  Tack Terry för den du är, en helt vanlig man men som gett mig redskap att bemästra livet och mig själv. Självklart står jag bakom dig i detta kaos som råder men att kunna utplåna råttor ser jag som en omöjlighet, jag ber enbart om att råttorna själv möter vishet och väljer en annan gata, råttor är smarta och utan visheten och klokheten så skulle de hela tiden gå i fällor. Men klokast vore ju om råttorna använde den vishet de fick till rätt anledning i stället.

  Kärlek och respekt//
  Petra Kvist

  Som slutord…Tack till alla som kämpar för sin sak av rätt anledning, för rätt syfte av rätt vilja!
  Tyvärr har många av dessa visionärer blivit mördade, fängslade och utsatta för tortyr så kampen mellan det goda och onda fortsätter sin resa…

  • Vill bara tillägga att jag tog med lite om Buddhismen enbart för att visa att det går att förändra ett beteende, det är vi som har makten, för inte vill jag då påstå att jag vill sluta dansa och lyssna på musik, eller sova i en dålig säng/obekvämt…ja det gör jag nog redan…men visst de som följer dessa punkter, ja…det funkar ju så varför tvivla 😉

   Kram och God Jul

   // Petra

 • En av dem som trängt in på Terry Evans Vänner och blivit alltmer
  fientlig i sina inlägg …. har precis som många andra fientliga besök
  blivit bortrensad och är uppenbarligen så frustrerad så att han
  anmäler det. Märk väl Facebook har just denna blockera/rensa
  inläggtjänst för att kunna utestänga icke önskvärda. En del ger sig
  inte och tar sig in på olika vägar fast de blivit blockerade såsom Per
  Edman. Där måste man börja undra över vad som driver. Om man blir
  utkastad räcker inte det som signal för att förstå att man inte är
  välkommen?

  XX* påstår att svaren är kränkande mot honom. Eftersom inläggen är
  sparade finns bevis för att det är XX och hans voffarassocierade som
  står för kränkningar och invektiv.

  Han påstår sig vara censurerad. Men han får ju skriva vad han vill på
  sina sidor. Dock inte tränga in på andras.

  Han pratar också om uppvigling.
  Mängden oönskade besök på sidan överstiger 30-talet voffare som
  samordnat attackerar. De har således uppviglat varandra att ge sig på
  FB-sidan Terry Evans Vänner.

  XX anmälan:
  ”Hej jag har anmält er sida eftersom ni länkar, uppmuntrar och
  uppviglar till material som är kränkande gentemot mig och andra och
  samtidigt censurerat allt som kan tänkas liknas vid en replik eller
  försvar mot förtalet i materialet.” (slut citat )

  Naturligtvis faller XX anmälan platt tillbaka på honom och alla andra
  voffare som finner sig utestängda.
  Responsen har avslöjat dem. Den aktivitet som iscensattes för att få
  material till artikeln blev mycket framgångsrik. Det blir också en
  serie artiklar om antihumanismens innehåll, strategi, psykologiska
  profil och medlöpare. Att journalistiskt beskriva antihumanismen kan
  vara en av de mest angelägna uppgifterna idag.

  (*Namnet anonymiserat efter att XX bett om ursäkt men kommentaren
  ingår i historiken och får därför vara kvar.)

  • “Mängden oönskade besök på sidan överstiger 30-talet voffare som samordnat attackerar. De har således uppviglat varandra att ge sig på FB-sidan Terry Evans Vänner.”

   Jösses! men nyttigt att fler börjar få upp ögonen och se skeptikerrörelsen som det fundamentalistiska trossystem det är, bland många andra naturligtvis.

  • Hej Börje, såg ditt inlägg här nu. Admin lär väl inte låta mig ge svar på tal här, men jag gör ett försök så får vi se om han har kurage nog.

   Min “anmälning” av er sida var ett skämt, inget annat. Jag tyckte nivån på det hela var så löjlig, att jag lät mig gå ner till samma nivå och göra ett lågvattenskämt.

   “Mikael Ulveklint påstår att svaren är kränkande mot honom. Eftersom inläggen är sparade finns bevis för att det är Ulveklint och hans voffarassocierade som står för kränkningar och invektiv.”

   Här Börje, vill jag mer än gärna att du förklarar dig. Eftersom detta är förtal. Vilka bevis finns för att jag är associerad till VOF (vilket jag inte är)? Och vilka citat från Facebook-gruppen som jag skrivit var kränkande?

 • Jag är djupt och innerligt tacksam att Börje ville ställa upp och skriva så rakt och konkret som han har gjort.
  Givetvis har alla rätt att säga sin mening här i Sverige. Men när man går in på en VÄNSKAPs sida på Facebook och bara skriver skit, då blir jag förbannad!!
  Jag liksom Terry Evans har arbetat som medium i snart 15 år, förvisso är jag inte i närheten av Terrys kunskaper men detta är mitt levebröd.
  Arrogans och okunskap har jag sett hela tiden, men detta som pågår mot Terry är ren och skär terror. Och det kommer från människor som tror sig veta mer om ämnet än Terry själv..????

  Det hade varit så vansinnigt roligt om alla dessa personer verkligen satte sig ner och kollade när Terry arbetar, för Terry om någon vet vad han håller på med.

  Det finns mycket här i livet som jag inte tycker om, filosofier som jag inte köper. Men ärligt, jag har den djupaste respekt för vad andra tycker och tänker och skulle aldrig i min vildaste fantasi drömma om att håna och klanka ner på någon för att de har en annan åsikt än jag själv.

  Därför visar dessa människor hur lite tolerans och ödmjukhet de har i kroppen….

  Så all heder till dig Börje som vågar stå upp mot alla dessa okunniga personer!!!

  Jag kommer stå bakom dig hela vägen, tillsammans blir vi starka och aldrig i helvete kommer jag att ge upp mitt arbete för att en liten klick människor tydligen inte har annat för sig än att hoppa på t.ex Terry Evans.

  Terry behövs, Terry har hjälpt så många människor och jag är övertygad om att han kommer att fortsätta med det även i framtiden.

  Tack för ordet, du är bäst Börje!! =)

  • Ja, håller med dig på allt du säger, jag jobbar själv som medium och är utbildad av Terry och skulle aldrig vilja backa bandet, tillsammans står vi enade och hjälper varandra när någon råkar illa ut. Hjärtat mitt värms av människor som vågar stå upp för varandra, givetvis när det gäller ärliga saker, skulle inte backa upp bullshit. Sen för att tillägga…baaah vad jag är trött på att höra”vetenskapliga belägg” Är även utbildad undersköterska och har ett bra betyg…detta för att jag gått emot det “vetenskapliga” för att jag har andra tankar, ser djupare i människorna, något som saknar “vetenskapliga belägg” men som gett mig ett bra betyg eftersom mina tankar är intressanta och mottagna väl, ja något som självklart skulle sågas till sista blodsdroppen av ett gäng åtsnörade voffare med tron på att vetenskapen är det sanna, det som är på riktigt…ungefär som att allt som står i Aftonbladet är på riktigt 😀

   Jag älskar min hjärna, jag älskar det jag står för och sånt här skit gör mig bara starkare och gör mig mer medveten om min tro…min tro på andra sidan och min tro på hur jävla lite vi vet vi människor!

   Kram Petra

 • [skeptiker X] skriver på skeptikerpoden(mitt tillägg):

  “Hmm. Vad jag minns uteslöts ingen* och själv besökte jag ett föredrag med Forstorp för att få en bättre uppfattning om vad hans kritik gick ut på: Diskussion om kritik av VoF [Per-Anders Forstorp /mod]

  * Nej, inte helge heller. Han begärde själv utträde ca ett år efter att han startat tråden om Forstorp.

  DS”

  [skeptiker X:s] beskrivning är som oftast djupt osaklig. Det finns saker han glömmer att
  nämna!

  Som t ex [skeptiker X] nämner inte att voffarana godtyckligt tog bort mina inlägg, att de flyttade inlägg, för att det skulle bli omöjligt att förstå resonemangen. Syftet med det var att det skulle se ut som om “de vann diskussionerna”, för det är de viktigaste för voffarna. Reda ut hur verkligheten är skapt är inte viktigt för dem(tvärtemot vad de hävdar).

  Sedan lade de upp en “betraktelsetråd”, där sätter de ihop ens inlägg för att roa sig.(tråden måste ge ett virrigt intryck.Det skall motivera deras trakasserier.)

  Sedan får man inte svara på inlägg utanför den tråden, och de kan fortfarande godtyckligt ta bort de inlägg man skriver.

  I det lägget var det definitivt omöjligt för mig att få till stånd den diskussion om vofs syfte med deras verksamhet, som jag på flera sätt försökt få tillstånd.

  Voffarna vill bedöma och ifrågasätta andra. Men de vill inte alls bli bedömda själva.

  De vill inte ens att syftet med deras egna handlingar diskuteras. Eftersom de oftast inte alls stämmer med ,vad de själva anger.

  Voffarna påminner både om religiösa fundamentalismen och fotbollshulliganer.

  Men huliganer är den mest träffande beskrivningen. De är likgiltiga för andra människor,än den egna gruppen.

 • En intressant och tydlig analys.
  Jag vill tillägga en sak – varje gång man sätter ner foten till en skeptiker och säger att nu räcker det med personangreppen, ja då får man till svar typ “Va, tål ni inte att ifrågasättas?”. Den svenska skeptikerrörelsen har satt ett likhetstecken mellan personangrepp och att ifrågasätta, och genom det visar de att de inte är intresserade av en saklig diskussion. Jag är övertygad om att det går att ifrågasätta utan att vara otrevlig och komma med personanklagelser, men de skeptiker jag hittills har mött har inte än klurat ut skillnaden mellan vad som är att diskutera sakfrågor och vad som är att kommentera en annans person. Tills skeptikerna lär sig att ifrågasätta utan att komma med personangrepp så fortsätter jag att vara skeptisk mot dem.

 • Skeptiker rörelsen är moståndare till de som hävdar att det kan finnas nackdela med vaccin, och har
  en onyanserad syn, som handlar om marknadsföring och inte om vetenskap.De som vill diskutera ev problem med vaccin ettiketteras som “anti-vaxxare”.
  Tim bolen har intressant info i vaccin frågan.:

  http://www.bolenreport.com/Geier/foiasuit5.htm

  http://www.bolenreport.com/Geier/PLAINTIFF%20RESPONSE%20MO-SUM%20JDG%20%2011-CV-01276%20(2).pdf

 • Jag kan bara instämma i “Några tydliga drag i dessa profiler är”,och dessutom tillägga några ytterligare tydliga drag. Som kiropraktor är det slående att de i allmänhet är i avsaknad av förmågan att analysera den existerande verkligheten.
  Om man som skeptikerna hävdar att “kiropraktik är en ovetenskaplig kult”,
  så bör det påstående grunda sig på en analys av den existerande kiropraktiken, så som den lärs ut på de skolor som utbildar legitimerade kiropraktorer, och de yrkesorganisationer som legitimerade kiropraktorer tillhör i Sverige är det KFS och LKR.
  Men tittar man på deras kritik så har den ingenting med den svenska verkligheten att göra, utan grundar sig på ledaren för den under grupp till det amerikanska läkarsällskapets kommitté för att utplåna kiropraktiken. Se:

  http://buggesblogg.blogspot.com/2011/07/following-is-copied-from-medicine.html

  Här är ett citat från rättegångs protokollet(AMA tvingades lägga ned sin kommittén. Men en av underkommitterna fortsatte verksamheten med oklar finansiering, och i liten omfattning. Idag sprider “skeptiker rörelsen ” dock kommitténs lögner.)

  “The Committee on Quackery´s master plan for the demise of chiropractichad been developed by an attorney who originally represented the Iowa Iowa Medical Society, Robert B. Throckmorton. He was concerned about the rapid growth of chiropractic in Iowa and the possible threat it posed to the practices of physicians and surgeons.
Speaking before the regional North Central Medical Conference in Minneapolis on November 11, 1962 , he had addressed what he called a menace to chiropractic, labeled the profession a cult and called for a  “positive program of containment.” (3) He urged a national crusade against chiropractic. The outline of his plan included a broad list of  proposals designed  to destroy chiropractic both from within – through encoring ” chiropractic disunity ” and “stifling  chiropractic schools” – and from without , by encouraging ethical complaints against chiropractors ,
prohibiting chiropractic  care in hospitals, and opposing the workwers´compensation programs , medicare , and labor union health plans. Further , he cautioned that this should be done covertly:” Any action undertaken by the medical profession should be… behind the Scenes whenever possible.” ”

  De intressanta här är att “skeptikerna” totalt saknar kritisk analys av de källor som
  ettiketerar sig som “skeptiska”.

  Deras beteende är precis som fundamentalistiska religiösa rörelser. De är bokstavstroende. De fördömer ALDRIG en “skeptisk” “källa” hur tokiga saker den än förespråkar, utan för den oreserverat vidare.

  Tvärtom så håller de fast vid “texter” som saknar verklighetsanknytning och grundar sig på förvanskningar och förvrängningar.Ibland tar de upp enstaka fel(naturligtvis
  finns det fuskare i alla branscher så även i kiropraktik.) och blåser upp dem och säger att de är typiska för kiropraktiker, fastän de inte kan presentera några om helst bevis för det.

  Så ett särdrag i “skeptikernas” “kritik” är att den inte grundar sig på fakta utan på fördomar. I ljuset av det det blir deras påstående att de är FÖR VETENSKAP minst sagt skrattretande.

  Under sken av “kritik” så sprider de lögner och trakasserar folk. De respekterar inte
  åsikt och yttrandefrihet. De som inte delar deras åsikter påstås ofta lida av psykiska sjukdomar eller “hatar” “skeptiker-rörelsen”.

  De tillåter direkta lögner och förtal att spridas via deras forum. Deras sympatisörer
  förnekar ofta att de har något med vof att göra, för att slippa fösvara vof. Ofta är de totalt ointresserade av en dialog, utan nöjer sig med att framför påstående vars eventuella sanningshalt de aldrig försöker belägga.

  Det är vad de kallar “vetenskaplig skepticism” ett uttryck lånat från “science fiction”
  Det används för att motivera deras sympatisörer att föra ut deras förföljelse verksamhet mot de som inte delar deras tro.

  Källan till deras “åsikter” är ofta en lobbyorganisation på den amerikanska högerkanten, som för ut kemi och läkemedels företags ståndpunkter under “neutralt” “vetenskapligt” flagg. Se:

  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=American_Council_on_Science_and_Health

  Här kan man se exempel på vilka “sanningar” som förs ut till “skeptikerna”:

  http://www.ohiopma.org/pdfs/insight/DDT/news_detail.pdf

  Det är bara ett exempel. Men ACSHs ståndpunkter förs ofta totalt oreserverat vidare av “skeptiker” och många i ledaskiktet i skeptiker rörelsen är knutna till ACSH, som här hittat ett billigt sätt att få spridning av ACSHs ståndpunkter.

  VoFs “kamp mot spiritism” syftar väl till att visa på att de trots allt är självständiga mot lobbyisterna.
  Men den “kampen” strider mot hur de egentliga skeptikerna ville bedriva det arbetet. Se:

  http://www2.fiu.edu/~mizrachs/truzzi.html

  Truzzi var vetenskapsman och vill i samverkans med de som trodde på parapsykologi, och var intresserad av att vetenskapligt undersöka ämnet, utföra undersökningar.

  Helt annorlunda än de trakasserier och åsiktförföljelser ,som Vof och deras sympatisörer ägnar sig åt, och som måste fördömas av alla som är anhängare av demokrati och åsiktsfrihet.

 • Detta är till förvillelse likt forskare som låter sig korrumperas till lingvistisk avgiftning av miljögifter, giftiga mediciner, vaccinförsvar, mm. de nätverken innefattar ofta journalister och myndighetspersoner…

 • Tack Peratt för en otroligt bra sammanställning. Det är så här illa men få verkar förstå vidden av det.
  Att dom är organiserade och skolade att kväva den öppna dialogen är helt klart.
  Nu gömmer sig folk på dolda forum för att få en fristad. Men det är en olycklig utveckling som leder till att snart är det bara megafonernas dogmatiska tongångar som brer ut sig…de alternativa går under jord. Eller så vågar man inte beröra de ämnen som lockar till sig de sk “skeptikerna” de gör nämligen klimatet till slut olidligt på det öppna forumet. Vissa ämnen blir således tabu.
  Så återigen tack för att du tagit tag i det här. Hoppas innerligt att “vanligt” folk sätter ner foten också!
  Så här kan vi inte ha det.

 • Intressant artikel. Känns som om det behövs mycket mer debatt om filosofi, etik och hur vi behandlar våra medmänniskor i stort och smått, saknar det i svensk debatt.

 • Nja

  Här finns flera poänger – det raljanta tilltalet kan jag hålla med om, och tonen på VoF:s forum kan vara väldigt hård – MEN den är i allmänhet hederlig: det är forskning och belägg som gäller.

  Och att gå in och diskutera i en Facebookgrupp som heter Terry Evans vänner är att gå alldeles för långt. Om någon gjorde något liknande i t.ex. en församlings eller ett politiskt partis grupp skulle det knappast ses som konstruktivt.

  Men mycket annat i den här texten är konstigt. Hela uppdelningen i vänskap eller fiendskap tycker jag är att nedvärdera allt vad diskussion och kunskap heter – samtidigt som det nog kan förklara mycket av kulturkrocken mellan “vetenskap” och “alternativ”. (Och ja, jag vet att en sådan tudelning är dömd att vara en grov förenkling) Och om man kommer med sakpåståenden – som t.ex. att vaccin orsakar cancer eller att WTC var minerade – får man räkna med att bli ifrågasatt och krävd på bevis, precis som man får räkna med att andra argumenterar mot och presenterar sina belägg.

  Att tolka alla invändningar som fiendskap, svartsjuka eller intolerans – och sedan komma med psykologiska förklaringar – leder ingenstans.

  • Joel skriver: “Hela uppdelningen i vänskap eller fiendskap tycker jag är att nedvärdera allt vad diskussion och kunskap heter”.

   SVAR: Normalt sett brukar naturvetenskapens reduktionism sönderdela egenskaper. I en dikotomisk uppställning utesluter fiendskap och vänskap varandra. Detta för att tydliggöra att skeptikernas intrång enbart är fientlig. De flesta förstår nog betydelsen av detta vägval och dess motiv. Att det skulle nedvärdera diskussion och kunskap förefaller ju märkligt när det istället tydliggör.

   Joel skriver: “Att tolka alla invändningar som fiendskap, svartsjuka eller intolerans – och sedan komma med psykologiska förklaringar – leder ingenstans.”

   SVAR: Jo Joel tvärtom. Om du har läst och förstått texten så finns flera ställen som handlar om konstruktiv kritik och vad den står för. Tre tydliga exempel på det finner du under vänskap.
   Problemet med skeptiker är oviljan att läsa, förstå och ta till sig sådant som kan kullkasta den egna teorin. Det är också av den anledningen jag finner det meningslöst att diskutera med dem i forum. De har en strategi och den innebär att de kommer i lämmeltåg och avlöser varandra med samma retorik.
   Din text om .. “leder ingenstans”.. och “nedvärdera allt vad diskussion och kunskap heter” vittnar om en retorik som orsakar en hel del tvivel om ändamål och syfte. Istället för att ta upp innehållet avfärdar du det. Varifrån känner man igen denna sort retorik?

   • “Istället för att ta upp innehållet avfärdar du det. Varifrån känner man igen denna sort retorik?” skriver du om att jag tycker saklighet är viktigare än tonfall. Det är intressant att du som just skrivit

    “sekteristiska agitatorer … kommer aldrig någonsin att respektera demokratin … småungar i en sandlåda … saknar empati … klarar inte av att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor … dålig självinsikt … anser sig stå över andra … arrogant och högdragen … Breivik på Utöya … djupt sjunkna i sitt hat …”

    har synpunkter på andras retorik, men åter till saken:

    Jag är helt enkelt rädd att det du skriver om vänskap är något av en glädjekalkyl. Det är lätt att säga att det förekommer konstruktiv och framåtsyftande kritik mellan dem du kallar vänner, men vi har sett många exempel på att man överreagerar på även saklig och befogad kritik, som t.ex. artikeln om Evans i Aftonbladet. Gör man anspråk på Evans förmågor har man helt enkelt mycket att bevisa.

    Om man börjar dela in människor i vänner och fiender hellre än att lyssna på vad som sägs finns det en risk att man plötsligt sitter bland idel ja-sägare, och då blir det inte mycket diskuterat. Det gäller alla.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *