Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder

31
Börje Peratt
Börje Peratt – Pressfoto

En vision om att framavla en övermänniska som kapar humanismens begrepp och har som mål att bilda en världsregering! En sådan omnipotent ambition kan ju knappast tas på allvar. Det skriver Börje Peratt för NewsVoice i ytterligare en granskning av antihumanismens utbredning i Sverige. 

Text: Börje Peratt | Illustration: Jan Peratt | Artikel i kortversion (PDF) | Artikel på MyNewsdesk

Sverige har idag två föreningar i allians med varandra som många uppfattar som förkämpar för vetenskap, folkbildning och humanism. Men tänk om det bara är en fasad. Tänk om sättet det verkar på visar sig vara allt annat än humanistiskt, med en livsfientlig vetenskapstro och en agenda som går mot mänskliga rättigheter: rätten att tänka, tro, mötas, arbeta och leva enligt sin egen livsåskådning med respekt för andras.

Tänk om de med falska förespeglingar om goda uppsåt lyckats dupera högt uppsatta akademiker, kända kulturmänniskor och mediafolk så till den milda grad att de kan tillsätta ”rätt” folk på centrala positioner och därifrån driva sin agenda mot dessa mänskliga rättigheter.

Steg för steg har man utmanövrerat vetenskap som rör metoder och områden man anser vara tabubelagda, kränkt dem som prövat nya vägar med förvillarpris och förföljt dem som tror på en andra sida.

“Humanisterna tiger om grunden för sin tro”

Jesus Alcalas artikel Humanisterna tiger om grunden för sin tro” publicerad i Svenska Dagbladet 2010-05-23 gav det första underlaget till denna artikel. Rickard Berghorns historiska genomlysning i Tidningen Kulturen 2012-02- 01 visar hur dåvarande Humanistunionens ordförande Mihailo Markovi?, utvecklade Slobodan Milosevics ideologiska strategi som låg till grund för serbernas folkmord på sina grannar i Jugoslavienkrigen på 1990-talet. Rickard Berghorns research kring den internationella humanistorganisationens framväxt visar även att några av de begrepp som jag kommit att använda såsom ”antihumanister” redan myntats av Louis Althusser (1919-1990), en fransk marxistisk filosof som ifrågasatte begrepp som mänskligt värde och ansåg att humanismens ideal var oförenligt med marxism.

Vad som tydliggjorts är att särskilt två herrar ligger bakom antihumanismens organisation och det är engelsmannen Julian Huxley och amerikanen Paul Kurtz. Den senare kan fortfarande idag betraktas som chefsideologen för Humanistunionen och dess förgreningar. I Sverige är dessa representerade av föreningen Vetenskap och Folkbildning som ingår i en allians med Christer Sturmarks Humanisterna.

Förvandlingen av humanism till antihumanism började med ett gott uppsåt som handlade om att särskilja tro och vetenskap. 1933 publicerades Humanist Manifesto I. Då ville man klargöra skiljelinjen mellan tro och vetande – vad som hör till religionens sfär och vetenskapens sfär. De kallade sig själva för “religiösa humanister”. Rörelsen skulle verka för samförstånd, inte splittring.

Med det första Humanist Manifesto fanns en ambition att skapa respekt mellan andlighet och vetenskap men låta dem spela på varsin planhalva. I stället för samförstånd växte dock efterhand fram en motsättning. Marxisterna hade svårt för andligheten. Karl Marx sa ju rakt ut att ”religion är ett opium för folket”. Kan vi av detta motstånd mot tro och andlighet ana hur det växte fram krafter som kom att avhumanisera rörelsen med intolerans och förföljelse av oliktänkande?

Strategi begreppsförvirring!

Begreppet ”antihumanism” myntades av Louis Althusser (1919-1990), fransk marxistisk filosof som ifrågasatte begrepp som mänskligt värde och ansåg att humanismens ideal var oförenligt med marxism. Men just denna rörelse kom ändå att lägga beslag på det positivt laddade begreppet humanism. Den brittiska rasbiologen Sir Julian Huxley (1887-1975) tog initiativ till ”The International Humanist and Ethical Union” IHEU bildat 1952. Genom att Huxley också hade grundat UNESCO redan 1945 och var dess generalsekreterare åren 1947-49, fick rörelsen direkt inflytande i FN.

Du sköna nya värld

Julian Huxleys teser kom att handla om att undanröja religion, andetro och Gudstro, hinder som ansågs vara i vägen för ”sann vetenskap”. Han gick i bräschen för eugenik, som eftersträvade rashygien och hänvisade redan 1941 till:

“den faktiska elimineringen av de lägsta och mest degenererade typerna”…”De lägsta skikten reproducerar sig för fort därför … får de inte ha alltför enkel tillgång till understöd och sjukvård så att man inte förhindrar det naturliga urvalet som gör det lätt att avla barn eller få dem att överleva, lång arbetslöshet bör därför vara en grund för sterilisering.” (The uniqueness of Man, 1941)

Julian Huxleys bror var Aldous Huxley, känd för sin novell ”Du sköna nya värld”. Man kan ana att skräckvisionen växte fram som en motpol till Julians idéer där Aldous rent av kanske försökte få brodern att förstå vart hans idéer skulle kunna leda.

Julian Huxley utarbetade ett ”vetenskapligt” handlingsprogram för det monstersamhälle som Aldous varnade för. Här skulle bara människor med egenskaper värdefulla för samhället få ”reproducera sig”. (Eugenics in evolutionary perspective, 1962)

Precis som science fictionförfattaren H.G. Wells hade föreställt sig så ansåg Julian att den nya världsordningen skulle styras som en vetenskaplig diktatur och ledas av eugeniska principer. Den 20:e mars 1962, strax före sin död, höll Aldous Huxley ett tal på Berkeley Universitet. Han sade att “Brave New World” och George Orwells “1984” inte var ren fiction utan beskrev en plan utformad av en elit för att åstadkomma ett kontrollerat och ett förslavat samhälle.

Ja, ja konspirationsteorier har vi hört om tidigare och det har oftast landat i något sektliknande utan något varaktigt inflytande. Men kan vi då avfärda en rörelse som är officiellt representerad i FN, UNESCO, EU och Europarådet?

Den ateistiska skeptikerrörelsens tillkomst

Paul Kurtz, professor i filosofi vid State University, USA blev ordförande i Humanistunionens styrelse och skulle bli Julian Huxleys vapendragare i den slutliga omformningen mot en ren ateistisk agenda.

I och med Humanist Manifesto II, 1973 blev kampen för ateism och mot religion själva utgångspunkten för rörelsens verksamhet med målet att gradvis ta över samhällets institutioner. I detta ingick att överta motståndarnas begrepp och slagord. Man eftersträvade att inrätta en världsregering på marxistisk grund:

“we look to the development of a system of world law and a world order based upon transnational federal government.”

Här föddes skeptikerrörelsen med dess ifrågasättande av oliktänkande och andligt troende. Kurtz blev också den som anstiftade kritiken mot och förföljelsen av det paranormala. Under 1976 års kongress för American Humanist Association grundade Kurtz och en professor Marcello Truzzi föreningen CSICOP, The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, numera förkortat till CSIThe Committee for Skeptical Inquiry.

CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var snarare att bekämpa utövarna, dem som hade tro på det andliga och det övernaturliga. Inom några år efter grundandet av CSI tog Marcello Truzzi avstånd från organisationen, eftersom han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen om paranormala fenomen, utan redan hade sina åsikter fixa och färdiga, något som i sig är dogmatiskt och strider mot naturvetenskapliga ideal.

Marcello Truzzi myntade uttrycket “pseudoskepticism” för denna attityd. Ur detta perspektiv är det adekvat att kalla representanter för denna rörelse ”pseudiker” och rörelsen som sådan antihumanistisk.

Intresset för den marxistiska ideologin förenade Kurtz med Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan. 1982 grundade de i samverkan med framträdande socialdemokrater en svensk avdelning av CSI, Vetenskap och Folkbildning. Här lades en strategi upp som gick ut på att motverka dels fascism men också New Age, övertro och pseudovetenskapligt inflytande över kunskapsbildning.

Hur kommer det sig att de istället har blivit en rörelse för förtryck och hot mot mänskliga rättigheter? Hur blev de representanter för pseudovetenskap? Hur kom det sig att deras språk och angrepp på oliktänkande blev alltmer förråat?

Sven Ove Hansson har tillsammans med en av sina adepter Jesper Jerkert, musikforskare vid KTH, skrivit boken ”Vetenskap eller villfarelse”. Syftet påstås vara att granska forskare och vetenskapsmän som studerar fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati och parapsykologi. Av de redovisade fallen bygger 19 ”analyser” på allvarliga slutledningsfel. Till denna pseudovetenskapliga demagogi skrev författarikonen PC Jersild ett lyriskt förord.

Avsikten i ”Vetenskap eller villfarelse” var aldrig att ta reda på sanning, enbart att kränka och förlöjliga de vetenskapsmän som forskar på ”förbjudna” områden. Man kan med fog påstå att författarna utgör sinnebilden för pseudikern, driven av fördomar och systematisk nedgradering av kollegor. Dessa ledargestalter med sina raljerande kränkningar är förebilder för sina unga följare. Här får vi svaret till den förråande debattnivån och tonen.

Sven Ove Hansson sitter också som ämnesexpert på Bibliotekstjänst (BTJ) och censurerar, dvs. tar bort sådana böcker från hyllorna som alltför mycket avviker från hans ideologi. Samtidigt ser han till att hans egna böcker hamnar på bibliotek och som kurslitteratur. Hanssons granskningsområde för BTJ är paranormal litteratur!

Sven Ove Hansson är också något av expert på demagogi och övervakningssamhällets strategi. Från sin tjänst på KTH har han påverkat tillsättningar av tjänster och sett till att placera VoF-associerade på centrala positioner medan olämpliga har rensats bort. Här har genomförts en vetenskapens inkvisition med häxjakt på programmet. Rädslan över att få sin karriär förstörd har lagt ett lock på flera forskare på institutionerna.

Martinsonprisets avledande manöver

Sydöstran 14 jan 2012 om Harry Martinsonpriset
Sydöstran 14 jan 2012 om Harry Martinsonpriset

När Vof och Humanisterna hösten 2011 låg under skarp kritisk beskjutning behövdes en uppmuntran. Då ringer Någon sin partikollega i Olofström kommunalrådet Margaretha Olsson och talar om att det vore lämpligt att ge Harry Martinsonpriset till VoF. Att VoF inte alls uppfyller statuterna för priset spelar ingen roll. Utnämningen skapade en kritikerstorm just därför att Martinson själv råkade ut för en sådan förföljelse och mobbing som VoF ägnar sig åt och om ledde till att Martinson ändade sitt liv.

Debatt kring Vofs förvillarpris har även den omfattats av suicidrisken då flera gått ut med att de känt sig så attackerade och kränkta att de börjat fundera på den lösning Martinson valde. Att VoF i detta sammanhang prisas blir en ytterligare förstärkning av att man centralt har makt och möjlighet att förvandla också ett stackars kommunalråd i Olofström till en ulv i fårakläder.

Osher Centrum-donationens förvillelse

Risken att drabbas av detta mobbingpris har gjort många forskare till lydiga VoF-redskap. Kring 2005 fick Karolinska Institutet en donation för att forska på alternativmedicin. Dåvarande ordförande för VoF, Jesper Jerkert anvisade vägval för vad man skulle forska på Osher Centrum och hur man absolut inte skulle gå tillväga för att undvika att framstå som “omdiskuterad och ifrågasatt person”. Mot detta uppenbara hot kan vi se hur Martin Ingvar professor på Karolinska Institutet, lät Osher centrum bli ett instrument för VoFs kampanj.

Martin Ingvar gick emot Osher donationens syfte (att forska på alternativmedicinen för att bli ett komplement till skolmedicin) och lät det istället bli ett instrument mot alternativ medicin. Och forskningsmedlen gick till allt annat än de var avsedda för. Vi ser fram emot den revision som KI nu genomför i ärendet. Frågan är hur lyckat det är med revision på sig själv?

Läs mer: Osher Centrum Leaks

antihumanism pseudiker

Dubbelspelet – En ulv i fårakläder

1999 ändrade det dåvarande Human-etiska förbundet namn till Humanisterna samtidigt lade man en grund till ett strategiskt samarbete med Vetenskap och Folkbildning. Taktiken innebar att avlösa varandra och angripa från olika håll mot dem man utsåg till fiender. Det resulterar i ett flockbeteende med uppenbara kännetecken för mobben och dess översittare. Attityden kommer till uttryck i den engelska tidningen New Humanist som på framsidan hävdar:

”You have the right to be offended and I have the right to offend You.”

Ungefär: ”Du har rätt att bli trakasserad och vi har rätten att trakassera dig!”

Här måste vi betrakta Humanisterna och VoF som ett intimt samverkande organ. Internationella humanistunionen slog fast att Humanisterna arbetade för ”en universell tillämpning av vetenskapliga metoder på den mänskliga välfärdens problemfält”. I förändringen för att anpassa sig till dagens gångbara åsikter har den internationella styrelsen tagit fram en deklaration som man påstår speglar Humanisternas vetenskapssyn. Man får det att låta som om man nu går i den ursprungliga humanismens fotspår.

Tredje punkten i Amsterdam-deklarationen lyder:

”Humanismen stödjer demokrati och mänskliga rättigheter…

Man avslutar med: ”

…Genom att använda fri forskning, vetenskapens kraft och kreativ fantasi för att främja fred och medkänsla, har vi en tro på att vi har möjligheter att lösa de problem som ligger framför oss alla…”

Hur stämmer den ”kreativa fantasin” med att VoF försvarade svininfluensan och rekommenderade alla att vaccinera sig? Vems ärende gick VoF då? Och varför utsåg VoF den som med rätta ifrågasatte pandemin, för ett oförsonligt förvillarpris? EU har riktat kraftfull kritik mot WHO som drev på ett ”hysteriskt pandemilarm”. Avslöjandet om otillbörlig påverkan från jäviga experter som arbetade för läkemedelsindustrin, har lett till att WHO förlorat både trovärdighet och finansiering. VoF fortsätter ändå att försvara detta folkhälsofiasko.

”Mänskliga rättigheter” bryter antihumanisterna mot dagligen i sin jakt på dem med avvikande livsåskådning och med en nitisk förföljelse av vissa av dess utövare. Ordförande i svenska Humanisterna, Christer Sturmark anser att sjukvårdspersonal ska avskedas om de inte vill delta i abort på friska foster. Han uppmanar till spionage på andliga möten och vill förbjuda medier att arbeta yrkesmässigt. Detta är direkta kränkningar av mänskliga rättigheter kring mötesfrid och att: var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, och tillfredsställande arbetsförhållanden.

”Fri forskning” har man övergivit redan från start. Snarare utsätter man vetenskapen för mycket målmedvetna gränsdragningar där den som inte håller sig innanför dem trakasseras, hotas och till och med förlorar jobb, karriär och yrkesmöjligheter.

Jag vill betona att det spelar ingen roll vad jag tror på utan vad det handlar om är att försvara både humanismens och vetenskapens grundläggande värden. Diskussionen borde vara öppen för vilka värden vi anser viktiga och vad vi önskar oss av vetenskapen.

Demokratins innebörd är rättvisa och jämställdhet, inget av det som dagens antihumanister eftersträvar. Av detta skäl har också väldigt många lämnat VoF och Humanisterna därför att man inte längre känner igen sig.

En ulv i fårakläder kan göra mycket skada. Och en av de otäcka är att locka med sig kända och respekterade förebilder i samhället med fagra ord som man inte avser att leva upp till. Att sätta sig i en dialog eller ett försök till samförståndslösning med denna ulv är som att be djävulen om hjälp att komma till paradiset. Deras bild av samhället är en helt annan än den som den ursprungliga humanismen eftersträvar.

Av detta skäl är det angeläget att återerövra humanismen och upprätta dess innebörd och värde som är:

  • Respekt, tolerans, förståelse, empati och försoning.
  • Acceptans av vars och ens rätt att leva sitt liv och ha sin åsikt och sin tro.
  • Vetenskapligt sökande där alla metoder är tillämpliga inom ramen för etablerad etik.
  • Fritt skapande i en kultur som stimulerar en mångfald av uttryck och innehåll

Text: Börje Peratt

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
31 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
NewsVoice
3 februari 2012 kl 12:32

Så här gör skeptikerna över hela svenska internet när de härjar på forum. De följer en mall för hur man tar över initiativet, distraherar diskussioner och smutsar ner sina opponenter.

Skeptikerna (pseudikerna):

1. distraherar diskussionen till andra ämnen som är ovidkommande,
2. skitar ned diskussionen maximalt för att få läsare att tycka att ämnet är skräp,
3. få opponenter att gå i emotionell reaktion,
4. om opponenter går i emotionell reaktion och försvarar sig, agerar pseudikern som ett stucket lamm och spelar offer,
5. passar på att i diskussionen sprida maximalt dåligt rykte om ämnen, personer och företeelser som de vill ha bort (tex Newsvoice).

Gå inte på deras metoder.

/Administratören

NewsVoice
3 februari 2012 kl 12:09

Eftersom Standuplars ideligen visar prov på att syssla med personangrepp (ad hominem) är Standuplars satt i karantän dvs hans inlägg granskas innan publicering.

Detta är INTE censur utan ett sätt att försöka skapa en hög kvalitativ nivå på diskussionen här.

Det är även ett sätt att verka FÖR yttrandefrihet genom att motverka kommentarer som försöker skrämma andra till tystnad genom personangrepp.

Vill man ha pajkastning på slamkryparnivå vill jag rekommendera VoF.se och deras diskussionsforum som ligger på en animalisk/predatorisk utvecklingsnivå.

/Administratören

NewsVoice
3 februari 2012 kl 09:43

Artikeln handlar om: Humanisterna och antihumaniströrelsens historik.

Inget annat. Alla försök att distrahera diskussionen till andra ämnen som tex Terry Evans eller spöken raderas omedelbart.

Basta.

Eva
Eva
Gäst
3 februari 2012 kl 09:28

En god ide att låta VoF:are vara med att kommentera denna typ av artiklar. Hans inlägg illustrerar ju så bra de problem som beskrivs i artikeln. Det är verkligen chockerande att denna typ av ologisk och förvirrad argumentation köps av massmedia.

Bert Batong
Gäst
2 februari 2012 kl 15:03

Jag tycker det är bra att man klär av och ger ljus åt mörka företeelser som gömmer sig och verkar bakom värde definierade ord som vetenskap, folkbildning och humanism utgör. Det är inte vetenskapen, folkbildningen eller humanismen som står i fokus utan på vilket sätt som det används, i vilket syfte och av vem. Nu när ett paradigmskifte är på gång så faller det sig naturligt att en polarisering är oundviklig mellan det nya öppna och flexibla sättet att se och tänka, i förhållande till ett totalitärt synsätt. I alla processer blir allting naket och uppenbart även om man försöker verka i skymundan. Att göra anspråk på sanningen och förfölja oliktänkande samt att rättfärdiga sitt agerande i vetenskapen, folkbildningen eller humanismens namn är väl magstarkt. Därför vill jag passa på att tacka alla som bidragit till att lyfta fram dessa totalitära personer och organisationer i ljuset. Jag vill tacka KTH-fysikern Sören Holst för han lärt mig att förneka det uppenbara, samma sak med Humanisternas Christer Sturmark för sina kunskaper i antihumanism. Jag vill ge en eloge till samtliga i Vetenskap och Folkbildning som David Eskilsson, Jesper Jerker, Amanda Duregård, Åsa M Larsson, Carl von Blixten, Ulrik Fallström Jonas Nordström Sheila Galt Maria Hansson David Hedlund för att gett kunskaps- och vuxenmobbningen ett ansikte. Vad vore Skeptikerpoddens Andreas, Carl Johan, Jon, Karin, Maria och Pekka, och alla medlemmar i Fame of Hall, Peter Dahlgren, John Houdi och Andreas Hesselbom om inte Vetenskap och Folkbildning fanns? Dr. Vertels diagnos: Att göra sig till talesman för en enda verklighet är ett uttryck för starka rädslor i att förlora sig själv i en mångfacetterade verkligheter som lever i. Detta anspråk på eller totalitära fasoner är till för att kvarhålla sina omnipotenta föreställningar och göra den till allas verklighet, allt för att rättfärdiga och kompensera brister i den egna personlighetsutveckling. Dr. Vertels ordination till mänskligheten: Vi har under århundraden har varit föremål för påverkan oavsett om det det kommer från staten, religiösa samfund, ett kollektiv, en sammanslutning, en hierarki, en demokrati, en byråkrati, en organisation eller ett företag så påtvingar den oss, sin egen logik och sina egna värderingar. Föra att komma till rätta med dessa avarter måste vi börja med att ta tillbaka språket och återställa orden och meningar till dess rätta betydelse. Ord lånas och utnyttjas, nya ord och meningar blir till, utan att det kritiskt granskas, för att sedan bli kollektivt omedvetet… Read more »

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Bert Batong
3 februari 2012 kl 11:49

Jättebra kommentar Bert. Satirisk och pekar på det som pågått så länge men blivit mer och mer synligt. Nästan en sorligt hård organiserad slakt på fria tankar från en liten grupp pseudiker. Börjes artikel var jätteintressant. Den visar historiskt hur humanisimen gjorts om till antihumanism av en mindre gruppering.
Hoppas det är början på en slutgiltig uppgörelse för vad humanismen egentligen skall stå för i framtiden. Ser fram mot fler avslöjande artiklar där Börje antyder att han skulle vilja vända på varje sten. Det är på tiden Public Service slutar hålla pseudikerna i handen. Fria tankar, filosofier och tro från människor som på ett positivt sätt vill utforska sina sanningar är inte skadligt utan värdefullt 🙂 I det skall man inte blanda in fördomsfulla maniskt negativa tankar som ibland kan bero på sjukdom och ge skadliga följder, det har inget med det att göra, men det kan pseudikerna så långt jag förstått inte skilja på.

Lisa
Lisa
Gäst
2 februari 2012 kl 14:20

Standuplars, missförstånd handlar ofta om okunskap och ibland om ren oförmåga att dra slutsatser. Jag tror att du inte har förstått. Jag tror inte heller att du vet nått om de ämnen du tar upp. Precis som Truzzi säger och som även Rickard Berghorn har avslöjat. De så kallade skeptikerna, (Börjes begrepp pseudiker är mer rätt) utgår från fördomar och förutfattade meningar och har ingen avsikt att lära sig något.

Börje Peratt
Gäst
2 februari 2012 kl 14:08

Svar till: # Standuplars says: 2 februari, 2012 at 01:19

“Skeptikerrörelsen” missförstod eller ville inte förstå vetenskapen redan från start. Därför myntade Truzzi pseudoskepticism (och jag pseudiker) om denna okunniga och inkompetenta rörelse. Nej pseudikerrörelsen är en jasägarrörelse när det passar och har aldrig vänt sig mot oprövade medicin eller exempelvis svininfluensavaccin som från början var en scam och som sedan ledde till ett gigantiskt folkhälsoproblem till en miljardkostnad rakt ner i läkemedelsindustrins fickor. Detta har pseudikerrörelsen svalt och accepterat som lydiga nickedockor.

En skeptiker är just skeptiker därför att man ifrågasätter. Åter således ett begrepp som kapats, förvanskat och klätts av till oigenkännlighet. Sedan må pseudikern trolla och trixa hur mycket han vill men lever ändå i sin egen vidskepelse.

Börje Peratt
Reply to  Börje Peratt
2 februari 2012 kl 16:04

Ojdå Standuplars, hur gränslös är din okunskap. Hänvisar till bloggen http://peratt.blogspot.com/2011/11/svininfluensan-sankte-who.html

Pia
Pia
Gäst
Reply to  Börje Peratt
3 februari 2012 kl 09:25

“På tal om modernt och nytänkande, lita på vetenskapen som alltid ligger i framkanten av vad vårt samhälle kan prestera! ”

Precis, men kan tyvärr inte se att ett nytänkande kommer från att dyrka en trollkarl som gång på gång har ertappats med att omskriva sanningen. 🙂

(Som de flesta självutnämda skeptiker givetvis missar så ligger just medvetande forskningen i framkant av modern forskning.)

Standuplars
Standuplars
Gäst
2 februari 2012 kl 13:19

“De flesta forskare borde, i likhet med mig, drivas av en önskan finna något nytt som tillför samhället något positivt. Skeptikerföreningarna tycks dock istället motarbeta allt nytänkande och kämpa för en ökad trångsynthet i samhället; en mycket egendomlig inställning till vetenskapen.”

Förstår inte… Alla dessa forskare som tagit fram mediciner, utrotat sjukdomar, kommit på nya tekniska lösningar osv osv osv är Skeptikerföreningar emot dom!? Jag trodde att Skeptiker var emot ålderdomlig tro på det ockulta, andar och religion. Allt sånt som grundar sig på gamla vanföreställningar och vidskepelse utan några som helst vetenskapliga bevis för att det existerar. Jag har tydligen missförstått nåt…

Börje Peratt
Reply to  Standuplars
2 februari 2012 kl 14:12

Inkompetensen hos Standuplars lyser igenom då citatet inte ens har en återkoppling till den man citerar. Vem? Det borde stå i direkt anslutning. Se min ovanstående kommentar.

Standuplars
Standuplars
Gäst
Reply to  Börje Peratt
2 februari 2012 kl 14:42

Hoppsan, är Börje en liten besserwisser, det bådar inte gott ;-). Jag ber om ursäkt för att jag inte kan de formalia som gäller här. Sen känns det lite översitteri att du kallar mig inkompetent bara pga av det. Är det ditt sätt att hantera de som vill veta mer…

Börje Peratt
Reply to  Standuplars
2 februari 2012 kl 15:56

Srtanduplars, citerar dig: “vidskepelse utan några som helst vetenskapliga bevis för att det existerar. ”
En bessewrwisserkommentar av självsäker ignorans. Vad vet du om vetenskapliga bevis existerar eller inte? Just det! Du vet inte. Men uttrycker dig som om du vet. Det är inkompetensen hos en pseudiker som uttalar sig.

Lennart
Lennart
Gäst
Reply to  Standuplars
2 februari 2012 kl 14:51

Om du vill ha ett exempel på problemet kan man ta föreningen VoF:s kampanj mot Annika Dahlström och hennes mycket värdefulla arbete med att visa på fördelarna med LCHF-dieten. Det är denna typ av nytänkande som skeptikerföreningarna motarbetar. Forskningen för att utrota sjukdomar etc har som tur är kommit till stånd trots motstånd från skeptiker. Om skeptikerna fått styra och ställa fullt ut hade åderlåtning fortfarande varit den härskande behandlingsmetoden inom sjukvården.

Fredrik Larson
Reply to  Standuplars
2 februari 2012 kl 18:09

När Einstein publicerade sin relativitetsteori 1905 bröts ny mark i vetenskapen. Det fanns ingen gräns mellan materia och energi längre, som man tidigare trott på sen Newtons dagar. Både religion och vetenskap är präglade av den dualism som Einstein faktiskt motbevisade.
Tyvärr har varken den materiella vetenskapssynen eller folk i allmänhet införlivat vad relativitetsteorin innebar – nämligen att energi förekommer materia. All fast materia är ju bara energi på en viss frekvens. Energi som inte “syns” vibrerar bara högre. Detta vet delar av vetenskapen, bland annat inom kvantfysiken. Ändå vidhåller den etablerade och skeptiska vetenskapseliten vid sin galenskap att universum endast vore av materiell natur. Detta är såklart inte sant. Tankar är skapande, känslor är skapande för de sätter energi i rörelse, och är det något universum “är” så är det ett ständigt skapande. Världsbilder, hela paradigm utvecklas hela tiden – det ligger i skapandets natur.

Mitt liv utvecklas därför att mina tankar, min syn på världen ständigt utvecklas.

Skeptiker är människor som vägrar se bortom ögat. Bortom etablerad förståelse. Som fastnat i materiell syn och lindat in sig i en omöjlig retorik. Deras tankesystem är isolerat och låst. De är också beroende av en elit, en expertis, som talar om vad världen är och hur den ser ut.
Komplett galenskap alltså. De använder maktspråk. De vill styra och kontrollera. De vill ha rätt. De vill äga andra människors tankar – det vill säga, de vill äga andra människors liv.

Och det är för mig en gåta varför vissa människor vill tala om för andra vad som är sant och inte. Att förfölja, märka och registrera andras åsikter hör hemma i fascistiska samhällen. Och det är i det diket VoF, Humanisterna och Expo hamnat.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Fredrik Larson
3 februari 2012 kl 13:19

Fredrik. Håller också med. Jättebra liknelse med när Einsteins teori publicerades. Jag ville bekräfta det du säger med vad jag läst om för ett bra tag sedan att hela univerum består endast till 5 % av vanlig materia resten, 95% det dom kallar mörk materia och mörk energi. Som lika gärna kan kallas osynlig.

Skrivet nov. 2009 ( 104 år efter Einsteins relativitetsteori )
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091102121644.htm

Tror det var för så sent som för ca: ett år sedan jag såg den här teorin som bekräftas av vetenskapen.
Den mesta kända forskningen handlar om de resterande 5 procenten ( det materiella ), som jag fattat det.
Så när pseudikerna refererar till vetenskapliga bevis blir de ganska ihåliga och inskränkta, med det här i tanken.

Conny Freij Larson
Conny Freij Larson
Gäst
2 februari 2012 kl 12:45

Mycket bra artikel. Heder åt Börje Peratt för det grävande arbetet, och att sammanställa helhetsbilden.
Den hos många svenskar rotade auktoritetstron gör, tror jag, att alltför många människor duperas av åsikter som framförs av människor på höga positioner i samhället. Fritt och kritiskt tänkande är inget barnen får lära sig i skolan heller. Jag märker det tydligt på de två barnbarn jag har, 10 resp 8 år, hur de förvandlats från kreativa små människor före skoldebuten och hur de nu alltmer formas att bli “fyrkantiga”.

Bo Valhjalt
Gäst
2 februari 2012 kl 11:37

Prisandet av ulvar i fårakläderär en vedertagen strategi när ulven trampat i klaveret. Jag känner till två uppenbara exempel. Ett är när Folksam prisar KI-professorn Hans-Olov Adami för att rädda den karriär som stoppades av avslöjandet om hans samröre med kemiindustrin. Hans uppdragsgivare i USA fick på samma sätt ett pris av society of Toxicology sedan det avslöjats att han manipulerat en regleringsprocess om sexvärdigt krom i Californien (Erin Brokovich). Priser är inte alltid vad de ger sig ut för att vara.! Strax efter priset fick Adami en chefstjänst vid Harvard. Uppdragsgivaren fick sparken från det konsultföretag han jobbade för (Exponent, Inc.), men öppnade strax efter en egen “shop” och hade efter bara några månader ett 40-tal konsulter anställda (Chemrisk, ett namn han sålt några år tidigare men nu åter kunde förfoga över! – man kan bara gissa vilka hållhakar som funnits!.

Robert Hahn
2 februari 2012 kl 11:14

Det tycks vara en tid för uppgörelse med Humanisterna och VoF. Den vetenskapsamatörism och bisarra filosofi VoF står för beskrev jag i boken “Gudomlig väg” för 5 år sedan, och det känns bra att historiken kring den här rörelsen utreds av Börje Peratt och Rickard Berghorn. Artiklarna bör sparas som referenslitteratur!

Jag tror att Humanisterna och VoF har ett tämligen stort inflytande över samhället, trots att organisationerna ändå är relativt små, just därför att de utger sig för att representera respekterade ideologier (humanism respektive vetenskap).

Leif Erlingsson
Gäst
2 februari 2012 kl 10:56

Tack! Mobbingen mot dem som drivs av en stark inre drivkraft att skapa en vackrare värld är skoningslös. Ju större engagemang, ju svårare mobbing. Nu ser vi mer av varför.

Pia
Pia
Gäst
2 februari 2012 kl 10:48

“Han uppmanar till spionage på andliga möten och vill förbjuda medier att arbeta yrkesmässigt.”

Intressant, ateistiska materialister delar tydligen samma uppfattning som vissa fundamentalistiska religioner, vilka de samtidigt motarbetar. Kan förklara den schizofrena känslan som skeptikerrörelsen många gånger ger?

För övrigt en väldigt intressant artikel.

Lennart
Lennart
Gäst
2 februari 2012 kl 10:30

Jag har lite svårt att förstå var det är för krafter som driver VoF och Humanisterna. De flesta forskare borde, i likhet med mig, drivas av en önskan finna något nytt som tillför samhället något positivt. Skeptikerföreningarna tycks dock istället motarbeta allt nytänkande och kämpa för en ökad trångsynthet i samhället; en mycket egendomlig inställning till vetenskapen.

Pål BergströmD
2 februari 2012 kl 09:50

Mycket bra artikel. Min slutsats är att VoF och Humanisterna är fasader för ganska farliga människor, t ex Christer Sturmark. Farlig är ett starkt ord men i en förlängning besitter de på ett tänkande som är mycket destruktivt för mänskligheten. Både genom sitt hindrande av en mer logisk, vetenskaplig och genomhumanistisk världssyn. Men även i potentiellt ännu farligare vägval om de får mer inflytande. Som tur är är världen inne i en drastisk förändring på väg mot just de saker man bekämpar. De försöker hålla emot en stor naturlig våg vilket är omöjligt. Don Quijote är en talande liknelse för antihumanister.