Jens Jerndal: Flerdimensionell helhetsekonomi på människans och naturens villkor

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 14 juli 2015
- Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. ”Arbetslinjen”, Decemberöverenskommelsens skötebarn, blir dag för dag allt mindre hållbar, allteftersom datoriseringen och robotiseringen i snabb takt avskaffar de traditionella lönejobben.  Nya jobb skapas inte alls i samma takt. Dessutom gör den nuvarande skattepolitiken att det lönar sig mer  för företagen att köpa robotar som gör jobbet, än att anställa människor. Vi har redan närmare en miljon arbetslösa och sjukpensionärer i Sverige, och den siffran kommer bara att öka, skriver Enhets språkrör Jens Jerndal.

Text: Jens Jerndal (Facebook)

Det säger sig självt att ekvationen inte går ihop, om fler och fler arbetslösa skall leva på bidrag från ”välfärden”, medan allt färre arbetar och betalar skatt till statskassan.

Självaste Per Schlingmann, f.d. moderaternas chefsstrateg och en av  Arbetslinje-modellens arkitekter, har förklarat att Arbetslinjen nu är överspelad. Kaputt.

Och ändå fortsätter vi att från Riksdagen höra samma entoniga politiska mantra om att lösa alla problemen genom att skapa fler nya permanenta heltidsjobb.

Det ser ut som om regeringen och oppositionen gemensamt målat in sig i ett hörn, i sin 2-dimensionella höger-vänster-tillvaro.

I den situationen gör det flerdimensionella partiet Enhet entré på den politiska arenan och visar på en öppning i taket, genom vilken vi kan få in både ljus och luft, och lyfta oss rakt upp ur dilemmat. Varken vänster eller höger på skalan, utan rakt uppåt i ett sant  paradigmskifte inom svensk politik.

Vad är det för öppning jag talar om? – Enhet kallar den Existenslinjen, och den grundar sig på en ovillkorlig basinkomst till alla svenska medborgare.

Ja, jag vet: taket vi har kommit upp på är minerat. Men lugn, bara lugn! Samtliga minor är redan inaktiverade, eller så gör vi det tillsamman, nu, så här:

Jag reagerade själv precis som de flesta tycks göra, när jag först hörde talas om basinkomst: Hur kan man betala lön till folk för att ligga på sofflocket och lata sig? – Det är ju rentav omoraliskt, och i varje fall orättvist. Det strider mot allt vi fått oss itutat sedan barnsben. Och förresten, var kommer pengarna från, om ingen vill arbeta? Då kollapsar ju hela samhället!

Jag fick dock orsak att byta åsikt när jag insåg att jobben nu i rask takt ersätts av robotar och datorer och gör allt fler människor obotligt arbetslösa. Man beräknar att c:a hälften av alla jobb vi har idag  kommer att försvinna under de närmaste 20 åren. Personligen tror jag det kommer att gå mycket fortare än så.

Och sen blev jag ännu mer övertygad när jag insåg hur dåligt den nu existerande bidragsdjungeln fungerar, och hur dåligt de arbetslösa mår på grund av otrygghet och stress och förödmjukande behandling från bidragsmyndigheterna. Samt hur mycket detta system kostar hela samhället, både i pengar, stress och onödigt lidande.

Med en basinkomst, blir de allra flesta bidrag onödiga, och hela denna improduktiva administration kan avvecklas. En omdistribution av kostnaderna för bidragsdjungeln kan finansiera en stor del av basinkomsten.

Så långt vilar mina argument för en basinkomst på rationella och ekonomiska grunder. Men det finns ett helt annat sätt att se på situationen, ett sätt som hör det nya politiska paradigmet till, och som Enhet går i spetsen för i Sverige.

Låt oss utgå från tanken om mänskliga rättigheter.  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna tar upp som en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen. Att inte under några omständigheter behöva dö av svält eller kyla. Så här står det i Artikel 25:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.”

Sverige har idag tillräckliga resurser för att garantera alla sina medborgare denna rättighet, om vi bara fördelar vinsterna av den tekniska utvecklingen och våra gemensamma naturtillgångar på ett något så när rättvist och jämlikt sätt.

Vad beträffar naturtillgångarna är tanken att ingen människa har skapat Naturen, och följaktligen kan ingen enskild ha äganderätt till den. I stället tillhör den kollektivt hela landet och hela folket med ett slags allemansrätt. Den som för egen vinning exploaterar våra naturtillgångar skall därför betala en avgift till staten, som tillfaller hela folket gemensamt. Så kan en basinkomst för alla svenska medborgare finansieras. Inte med skatt på personliga arbetsinkomster. Alla får samma belopp. Ingen har anledning klaga över att han eller hon i sitt anletes svett försörjer en rad ”lata soffliggare”.

Det är orimligt att arbetare som hjälpt till att utveckla vår teknologi så att den ger mycket högre avkastning med mindre mänskliga arbetsinsatser, skall ”belönas” genom att bli utan arbete och utan inkomst, medan ägarna av produktionsapparaten och teknologipatenten blir allt rikare och slutar som ägare till allt kapital och alla produktionsresurser som finns.

Basinkomsten är då svärdet som hugger av den gordiska knuten. Med andra ord en genial lösning på hela det komplicerade problemet. Som Einstein påpekade: Problem kan inte lösas med samma sorts tänkande som skapade problemet. Man måste tänka om på en högre nivå, anlägga ett större perspektiv. Man måste tänka utanför boxen.

Basinkomsten garanterar att ingen behöver oroa sig för att bli vräkt från sin bostad eller att inte ha mat på bordet, när de blir arbetslösa.  Och inte heller underkasta sig den godtyckliga och förödmjukande behovsprövningen. Alla får större valfrihet och makt över sina egna liv.

Basinkomsten kan dessutom ses som en övergripande hälsoreform för hela samhället, i och med att en massa hälsoproblem orsakade av stress och utbrändhet faller bort, problem som kostar samhället oerhört mycket pengar i både minskad produktion och vårdkostnader. Och då har vi inte ens nämnt de för människorna och samhället som helhet ändå viktigare psykologiska, emotionella och sociala konsekvenserna.

Med en basinkomst kan man ta sig mer tid för sina barn, gamla och sjuka, man kan lättare ta deltidsjobb eller säsongjobb, och man kan ta ledigt när man behöver en viloperiod eller vill fortbilda sig.

Man får även bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. De jobb som finns fördelas på fler människor. Det blir lättare för enskilda medborgare att starta egna småföretag inom olika servicebranscher, och kreativiteten kan blomstra på alla områden.

Ett vanligt argument mot basinkomst är att människorna då inte vill jobba, och hur skall då samhället kunna fungera? –

De experiment som gjorts med basinkomst på olika håll ger vid handen att friska arbetsföra människor snarare blir både mer kreativa och mer arbetsvilliga när de får möjlighet att jobba med sådant de tycker om och passar för, och inte något de hatar och måste göra för att överleva. Dessutom kan många viktiga insatser bli gjorda i samhället, som nu inte blir av på grund av brist på tid eller pengar.

Argumentet att ingen kommer att göra ”skitjobben” strider mot all erfarenhet. I det avseendet ser jag ingen skillnad mot nu, utom att de jobben förmodligen måste betalas bättre än nu. Det kommer alltid att finnas människor i behov av mer pengar, som inte har kvalifikationer att få ”önskejobb”, och arbetsmarknaden kommer att fungera precis som nu, bara med större förhandlingsutrymme och mindre beroende för arbetstagarna. Dessutom fortsätter ”skitjobben” att bli allt lättare och behagligare tack vare just maskiner och robotar av olika slag.

Om vi anlägger ett långsiktigt helhetsperspektiv på vår planet, så kommer vi att finna att vi som har förmånen att vara rika, har ett starkt egenintresse av att fattigdomen utrotas överallt. Vi behöver komma ihåg att ”en kedja är bara så stark som dess svagaste länk”, och att alla människor är länkar i den kedja som utgörs av hela  mänskligheten tillsammans. Och nu talar jag verkligen om ALLA Jordens invånare.

Jesus manade oss att göra mot andra vad vi önskar att de skall göra mot oss. Och att inte utsätta andra för sådant som vi inte själva vill bli utsatta för.  Denna djupa visdom finns med i alla etablerade religioner och går hos oss under namnet Gyllene Regeln. Den kan även uttryckas som att allt vi gör mot andra, det gör vi i slutändan mot oss själva. Eller ”Vi är alla en”. Om alla tillämpar den principen så kan det inte bli några krig, och hela världen skulle leva i harmonisk samverkan. Skall det verkligen vara så svårt?

Denna filosofi har med globaliseringen blivit högaktuell, och den gäller likaväl för basinkomsten inom ett land, som för bistånd till fattiga länder, som behöver bli självförsörjande med rent vatten, ren energi och giftfria livsmedel.

Finns bara viljan, så finner vi vägen. Blir vi bara tillräckligt medvetna och fria från den sociala och politiska hjärntvätt vi utsatts för under millennier från den styrande maktelitens sida, och dessutom har vår målsättning klar, så kan vi idag med helhetssyn, långtidsperspektiv, generös solidaritet och samarbetsvilja åstadkomma praktiskt taget allt vi vill.

Text: Jens Jerndal (Facebook), partiet Enhet

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Eva. Inte alls. Jag försöker bara få fram att kollektivt tänkande, som vi sysslat med under mycket lång tid, inte är vägen framåt. Så som jag ser det. Det handlar inte om kritik, utan ett försök till förklaring. Men konsensus-implementeringen går så djupt i den nordiska tjälen att det krävs ett rakt språk för att misstolkningar, om möjligt, skall undvikas.

 • Integritet, respekt och värdighet =) Frihet, samarbete och kärlek!
  Jag är lika viktig som någon annan i arbetet med medvetandehöjning av mig själv inför min del i den stora processen för det nya samhället, staten och världen =).
  Jag vet inte riktigt vart du vill komma med dina frågor och den kritik du tycks sända ut?
  Har jag kränkt dig på något sätt?
  Då ber jag om ursäkt.

 • Eva. Förvisso, men vi gör det enskilt. Baserat på egna val.
  Tricket är att göra bra val som inspirerar andra.
  Och förväxla inte staten och samhället, i betydelsen vanligt folk.

  Lars K: Det är tydligt att du inte vet vad jag gör och hur mycket jag arbetar. Sarkasm är uppenbarligen ett okänt begrepp, i samma klass som arbete. Har hört talas om det, men själva innehållet och utformningen är dimmigt och oklart.

 • Anders, frågan är vad vi alla vill göra för att forma ett bättre samhälle. Varken jag eller någon annan kan göra det ensam. Vi är samhället.
  Vi väljer alla vad och hur.

 • Du har ju redan visualiserat framtiden. Frågan är vad du är beredd att göra för att komma dit.
  För det går inte att räkna med att alla överger sina poster utan motstånd. Läs Mannarätten och var beredd på att den feminina aspekten och den maskulina aspekten måste vara i balans.

 • “Då kan du jobba för omväxlings skull, så nöjer jag mig med basinkomsten.” Eftersom du tycker det skulle kännas meningsfullt, så gör det. Att viljan saknas gäller tydligen även dig.

 • Ja, det är kanske så att de som behöver säga förlåt inte är där än…det vi vill ha är en förändring, eller hur? Ingen vill fortsätta leva i detta samhällsskick vi nu har…
  Jag försöker bara visualisera en annan framtid…kanske det finns en möjlighet?

 • Vägen är väl solklar? Vad är det som inte kan ses?

  Gör inte mot andra, vad du inte vill att de skall göra mot dig.

  Skada inte. Natural law, mannarätten.
  Samt vägen ovan.

  Det är viljan som saknas, inte vägen.

 • Anders, Jag förstår hur du menar, och ja, det måste vara en sann förlåtelse från alla, ingen lätt sak, men jag tror det finns en väg vi inte än kan se. Hoppas innerligt det för allas skull.

 • Eva says:

  22 Jul, 2015 at 09:27

  Förlåtelse bygger på flera saker som inte är närvarande i dagens definition. Idag är det endast offret för orätten som skall förlåta.

  Verklig förlåtelse bygger på att förövaren erkänner så detaljerat som möjligt vad för orätt som begåtts, så att det blir känt att förövaren verkligen förstår att denne gjort fel och vad som orätten består i.
  Vidare måste det lovas att detta aldrig upprepas och att handling visar på detta.
  Först då blir förlåtelse möjlig.

  Allt annat är en charad.

 • Lars: Då kan du jobba för omväxlings skull, så nöjer jag mig med basinkomsten.

  Och om du menar vad du skriver, så är ju inte basinkomsten nödvändig, eftersom alla jobbar och skapar något i alla fall. Byteshandel, yours truly.

 • Lars K: Om det nu är så att alla får “basinkomst”, dvs och inte behöver ge något i utbyte för detta, och några odlar, bygger mm. vem är det då som, för att citera dig själv “inget annat gör än ursäktar snålhet och utsugning.”?

  Är inte detta att utnyttja de som bidrar med arbete?

 • Jag tänker så här: för att kunna börja om på nytt med ett kärleksfullt samhälle, måste vi nog börja förlåta oss själva och alla andra. Då vi nu vill nå ett samhälle där villkorslös kärlek ska råda och alla ska få ta del av livets flöde av välstånd, hälsa och glädje över livets alla gåvor, måste vi nog skapa ett klimat av förlåtelse och empati för allas bästa.
  Vem vill vi vara? Hur vill vi bemötas? osv
  Tänk vilken glädje vi kan sprida genom att dela med oss av den finaste vi vill vara =)
  Vi måste våga drömma och bejaka glädjen!

 • “Förstår du inte att det krävs en insats för att odla, få fram el och bygga hus till exempel?”
  Givetvis. Låt dem som vill syssla med det.

 • Svar lars K:

  “”Det blir mer omvårdnad, resurshushållande och försiktighet med de saker som lagts eget arbete på” Ett uselt argument som inget annat gör än ursäktar snålhet och utsugning.”

  Lars K, det finns ingen som undgår sitt eget ansvar. Att bara lova saker fritt ur tomma luften, är en utopi. Det finns alltid en verklighet bakom, och detta är att se till att basbehoven är mötta. Detta görs inte genom att alla får lika många papperslappar, i teorin utan att skapa något i utbyte. Teorin som du förespråkar är inte realistisk, ens med ett väldigt stort mått av naivitet.

  Förstår du inte att det krävs en insats för att odla, få fram el och bygga hus till exempel?

 • Carina af Autentopia  och Anders – Här finns så många kommentarer att det blir omöjligt att gå in på detaljer och besvara dem alla. Men en sak, som Ni två diskuterat vill jag klargöra. Det är helt riktigt att partiet Enhet vid ett tillfälle för ett par år sedan räknade på olika möjligheter att finansiera en basinkomst. Ett förslag var då att utgå från det rådande systemet och införa den gradvis, på så vis att de mest behövande skulle få en fast inkomst först. Men jag håller med Anders om att det egentligen inte kan kallas basinkomst, i varje fall som jag definierar den, förrän alla får samma belopp skattefritt utan någon som helst behovsprövning. Oavsett om man finner att man blir tvungen till ett gradvis införande, så är under alla omständigheter målet att alla skall få en ovillkorlig basinkomst med samma belopp, och att den inte skall påverkas av hur mycket man i övrigt kan tjäna från olika inkomstkällor, skattepliktiga eller ej. Personligen skulle jag helst se att man kunde bygga färdigt hela det nya systemets infrastruktur, och så i ett drag övergå till det nya, liksom genom att dra i en spak. Men omställningen är stor och komplicerad och påverkar så många olika subsystem på så många olika sätt, att den är mycket svår att överblicka. Hur man bäst skall genomföra omläggningen utan att skapa alltför stora problem för alla berörda, kräver långa och detaljerade multidimensionella studier, som också är beroende av det aktuella ekonomiska läget den dag det sker. På nuvarande stadium vill vi därför varken binda oss för något specifikt tillvägagångssätt eller för en bestämd tidtabell.

 • Hej Carina. Du skrev: “Partiet Enhet har en modell för införandet av basinkomst”. Jag vill bara klargöra att det förslag som ligger ute på Enhets hemsida (2 olika) INTE är Enhets förslag. Det är våra privata förslag och vi har tydligt sagt att Enhet inte får använda dessa nu längre, sedan det skedde en kupp i Enhet i vintras av den tidigare styrelsen. Ena förslaget är skrivet av undertecknad och Susanne Fladén och det andra av Svante Peterson. Vi har alla tre lämnat partiet (tillsammans med många andra) efter att partiet spårat ut och vi vill inte att vårt arbete med Basinkomst ska användas av detta parti.
  Vi har flera gånger bett partiets ledning ta bort våra förslag men detta har tyvärr ännu inte gjorts.

  Med vänlig hälsning
  Krister S.

 • “Vissa kommer förstås inte att förändras, utan bara överleva, men flertalet kan använda sin skalle på ett helt nytt sätt när de slipper lägga 99% av sin hjärnkapacitet på att söka jobb som inte finns, eller uthärda ett jobb som de helst skulle vilja slippa, sitta av tid i Fas3, vara sjuka utan ersättning, tigga av soc osv.” Kloka tankar hos Carina af A. Kunde faktiskt inte sagt det bättre själv.

 • “Det blir mer omvårdnad, resurshushållande och försiktighet med de saker som lagts eget arbete på” Ett uselt argument som inget annat gör än ursäktar snålhet och utsugning.

 • Hur ska det fungera? Jag hoppas verkligen på hjälp från mer utvecklade kärleksfulla impulser, kanske från någon annanstans i universum. Vi är nog inte tillräckligt tillitsfulla, av orsaker som vi alla inser. Allas lika värde och ansvar är nog bra som vägledande…

 • Lars: För att vara övertydlig. Saker som erhålls fritt värderas inte på samma sätt som de som jobbats ihop. Det blir mer omvårdnad, resurshushållande och försiktighet med de saker som lagts eget arbete på.

  Det är anmärkningsvärt att den enkla sanningen inte finns i folks medvetande.

 • anders
  Att erfarenhet av “fattigvård och behövande” skulle visa att krav på motprestation skapar förståelse för värde som annars inte uppstår är helt och hållet din egen slutsats. Gud skapade nämligen oss människor med förmåga att känna tacksamhet och med en vilja att utan krav återgälda visad godhet.

 • anders: Vänd på resonemanget! Den som får en villkorslös basinkomst, kommer att få energi över till att vilja bidra på alla möjliga olika sätt. En och annan blir liggande på soffan i sin själviskhet, men de med hjärta och medmänsklighet kommer å andra sidan att vilja bidra desto mer när de kan engagera sig inom ett område de värnar. Att KRÄVA motprestationer innebär fortfarande slaveri. FRIVILLIGA insatser är däremot inte slaveri.

 • Lars K: vad jag menade var att interaktion i samhället och frivillig hjälp från detta, mest troligt med visst återgäldande från den som mottar hjälpen, skapar en bättre förståelse hos den mottagande än den basinkomst (som jag kallade allmosa) som föreslås.
  Det är beklagligt om du anser att detta är att motsäga sig själv.

  Jag kanske skulle valt orden “villkorslöst bidrag” istället. Poängen är att människan mår bättre av att skapa sin egen situation, och bidra.

  Erfarenhet från tidigare generationer (-20-talet och några decennier framåt) med fattigvård och behövande visar att krav på motprestation skapar förståelse för värde som annars inte uppstår.

 • Det kommer nog att bli en lite besvärlig övergångsperiod om man är känslig person och bryr sej om att ens grannar, familj och vänner eventuellt svälter ihjäl framför ens ögon i det förmodade arbetslägret EU. Kan ju faktiskt drabba vem som helst om alla skyddsmekanismer skulle försvinna. Det går knappt att bo i tält runt medelhavsområdet på vintern, skandinavien är snäppet värre. Ingen ska tro att ett grekiskt drama inte kan sprida sej eftersom det verkar vara en planerad agenda också i övriga euroområdet. Artikeln visar faktiskt på vad vi skulle kunna göra för att förhindra lägerscenarion. Alltså innan det händer, bifogar en länk till en prognos för 2025 http://www.deagel.com/country/Sweden_c0192.aspx

 • “Det botar inte sjukdomen, men det är ett plåster som hindrar människor ifrån att förblöda i övergången.”

  Plåster på stora sår ger inga effekter som är fördelaktiga. Att dela ut papperslappar med siffror på ger inte ett gram mer att äta och ger heller inte värme i huset.

  Önsketänkande är kontraproduktivt.

 • “Sätt lite förtröstan i att samarbete och medmänsklighet ordnar saker bättre än system baserat på allmosor, som i förlängningen bara fördröjer eller i värsta fall hindrar mänsklig evolution”

  Du säger emot dig själv, eftersom medmänsklighet inkluderar givande utan krav på motprestation (=allmosor). Beakta att det är bara osjälvisk kärlek som i grunden kan förändra en människa. I sådan kärlek ingår allmosor av alla slag.

 • Självklart måste systemet raseras och ersättas med ett diametralt annorlunda! Men det kommer att bli en lång process, och tills vidare kan det föreliggande systemet åtminstone acceptera att jobblinjen är död och anpassa sig till det genom att montera ner mellanhänderna, d v s förtryckarmyndigheterna och se till att människor kan överleva genom direkta utbetalningar till individerna istället. Det botar inte sjukdomen, men det är ett plåster som hindrar människor ifrån att förblöda i övergången.

 • Carina: Vad är det som säger att du måste ha en måttstock, allmänt kallad pengar eller kronor, för att leva? Vad är det som säger att de som delar ut basinkomst inte skimmar lite, och ställer krav i egen sak? Det finns ingen anledning att byta färg på stödhjulen, om det är dags att lära sig cykla. Och att lära sig cykla innebär vurpor. Fact of Life…..

  Sätt lite förtröstan i att samarbete och medmänsklighet ordnar saker bättre än system baserat på allmosor, som i förlängningen bara fördröjer eller i värsta fall hindrar mänsklig evolution.

  För evolution handlar om medvetenhet, inte fysiska egenskaper, det är min övertygelse.

 • “Problem kan inte lösas med samma sorts tänkande som skapade problemet. ”
  Hr Jerndal talar mot sig själv.
  Basinkomst = ekonomiskt system.
  Jämfört med det citerade är Enhet helt fel ute. Att Jerndal inte ser det – helt obegripligt. Han kanske inte vill? Kanske inte kan tänka längre än ekonomiskt system?

  Lösningen ligger som alltid i att jämna det ekonomiska systemet med marken och låta allt bli fritt. det är svaret på “gör mot andra vad du vill att andra skall göra mot dig”.

  Vem är med på att bygga upp ett sånt system och presentera för media och statsvetare?
  Själv har jag påbörjat statsvetarutbildningen och är på väg mot en C-uppsats.
  Skriv till info@zelec.se så tar de emot och vidarebefordrar.

  Ps: det går inte att stegvis ändra befintligt system, det måste krascha först och det är på väg. Sedan kan vi införa ett humant och rättvist, fritt, samhälle.

 • anders: Ja, och det kommer att hända massor när människor slipper jobblinjepiskan och äntligen kan andas utan stryptag. Vissa kommer förstås inte att förändras, utan bara överleva, men flertalet kan använda sin skalle på ett helt nytt sätt när de slipper lägga 99% av sin hjärnkapacitet på att söka jobb som inte finns, eller uthärda ett jobb som de helst skulle vilja slippa, sitta av tid i Fas3, vara sjuka utan ersättning, tigga av soc osv. En viktig del är alla föräldrar som skulle kunna fostra och bilda sina egna barn, d v s ta dem tillbaka från samhällets indoktrinering.

 • @anders

  Begreppen är kanske inte lika viktiga som resultatet, tänker jag. En kan kalla det omfördelning (från administratörer till individerna direkt) inom det befintliga systemet, men det är en bra början för de som inte har något alls eller alldeles för lite. Det anger en riktning som frigör kreativitet och eliminerar förtrycket. Alla som idag blir sjuka av systemet eller rent av tar livet av sig för att de nekas överlevnadsmedel, skulle få ett värdigt liv. Det är ändå det som är det väsentliga, anser jag.

 • ”Det är inte penningbrist som är problemet. Man slutar inte bygga för att man får slut på meter. Kronor är en mätare, inte ett värde.”

  Håller helt med om detta vilket jag utvecklar i boken. I monetärdemokratin finns det bara ett absolut värde: Den mänskliga skaparförmågan som kan skapa varor och tjänster åt varandra vilket skapar en human civilisation. Utan mänsklig skaparkraft är vi åter i djurriket.
  Genom att undanröja penningbristen släpps denna mänskliga skaparkraft fri. Den monetärdemokratiska samhällsarkitekturen är ramverket för att optimera detta.

  /Anders

 • Ivan. Det behövs inga sådana skatter så som arbetsgivaravgifter och moms. Om riksdagen skapar skuldfria pengar via RF 9:14 såsom grundlagen ser ut idag behövs inga skatter. Arbetet utfört inom skola och vård mm. betalas via detta. Förutsättningen är att endast så mycket pengar skapas som det blir utfört i form av arbete.

  Man kan även tänka sig en månatlig utbetalning, men denna måste vara villkorad mot en tjänst eller annat i någon form. Det är den enda vägen att utveckla människan som helhet.
  Villkorslöshet som begrepp gagnar inte själslig utveckling, och det upplevda egna värdet.

  Jag förstår att det kan tyckas som en lätt fix och en snabb väg, men det är en dikeskörning på lång sikt. På det mentala planet.

 • Vilka intressanta tankar och förslag, mycket kreativa och inspirerande!
  Det jag tror ni kanske ska försöka se är att i en förändring av detta slag -förändras allt, ni kommer att förändras, tänka annorlunda och se saker från andra perspektiv.Det är kanske inte ni själva som ordnar upp hur det kommer att bli. Men ni blir säkert delaktiga på många olika sätt.
  Är NESARA något ni hört talas om? Hörde om detta alldeles nyligen och undrar om det är något ni fördjupat er i?

 • Det skulle vara en revolutionerande omställning.
  Flesta handläggare, administratörer, tekniska- som verksamhets specialister, chefer, konsulter inom myndigheterna blir arbetsbefriade. Det kan bli följden av att byta ut ca: 30-35 olika sociala förmåner mot en enda villkorslös utbetalning utan komplicerade inbördes förhållanden inom bidragen. Vad betalar försäkringskassan ut i bidrag, försäkringar, livräntor od. per år? Kanske mer än 500 miljarder ( ca: 1,5 miljarder per dag ), jag vet inte säkert? Skulle räcka till minst 50 000 om året ( 135 kr/dag ) för 9 miljoner invånare. Hur många företag lever inte på att leverera tjänster och utrustning till dessa myndigheter? 100 000 tal människor ytterligare får börja syssla med annat, så omställningen skulle behöva pågå under flera decennium i så fall för att undvika chock. Det är svårt föreställa sig alla konsekvenser, negativa som positiva. Det man har i dag knyter upp alltför många i enbart administration av socialförsäkrings utbetalningar i ett alldeles för komplicerat system kan jag tycka också.

 • Det ska tilläggas att pengarna skapas som lån idag och därmed finns det i detta system en inbyggd inflation som äter upp pengarnas värde. Att prata om inflation i samband med villkorslös lön är därför ovidkommande! Det är inte argument!

  Arbetsgivaravgifter är ett orättvis system ur flera synvinklar. Robotar och automatisation i tillverkning betalar inga arbetsgivaravgifter!!! En fråga som ställs här är var pengarna ska tas ifrån. Helt enkelt från den SVARTA arbetskraften som inte betalar för sig, som är aldrig sjuk och som jobbar dygnet runt!!!

  Arbetsgivaravgift och alla andra skatter borde ersättas med mervärdeskatt som jag har skrivit ovan. Om vi i Sverige utför ett arbete för ett annat land i form av varor och tjänster så betalar DET LANDET svenskarnas välstånd i form av ARBETSGIVARAVGIFTER! Det berörda landet som köper tjänster av Sverige bidrar inte till sitt eget välstånd. Detta gäller även omvänd! Allt som Sverige handlar utifrån bidrar till välstånd i det landet p.g.a. sned drivna skatter.

  Partiet Enhet om jag förstår det rätt vill införa villkorslös lön inom ramen av det befintliga systemet. Det behövs göra något och partiet Enhet är på rätt spår.

  För ett helt hållbart system borde dock nuvarande penningsystem slopas och pengarna borde behandlas på ett helt annat sätt. Pengarna borde skapas genom arbete. Ränta borde förbjudas. Även i ett sådant system skulle det att kunna ha ett villkorslös lön – en basinkomst och det genom konsumtionskatt – inga andra skatter, ingen byråkrati skulle existera.

  Den största stölden i dagsläge är pengarna skapade ur tomma intet och RÄNTA. Pengarna existerar helt enkelt inte för att de är inte knutna till reella värden.

  Så här skriver biskop Palafox i Los Angeles [Mexiko] till [påve] Innocentius X
  De lånar ut sina pengar mot ränta, och orsakar därmed den största förlust och skada för andra [som de gör i USA genom sina enorma privata banker, varav en är Bank of America].’

 • “Rätten till basinkomst trappas ned från 15 000 för att helt upphöra vid 30 000.”
  Då är det ju ingen basinkomst, utan omfördelning.

  “Partiet Enhet har en modell för införandet av basinkomst successivt, och beräkningar visar att den är fullt genomförbar inom ramen för det befintliga systemet.”
  Det är alltså bara en omdöpning av skatt och bidrag, till något annat.

  Att bara ändra färg, eller byta kostym ändrar inte förutsättningarna.
  http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-20111.pdf

 • Den förvirring som kommer att uppstå efter det synliga haveriet, kräver en basinkomst som fungerar som en brygga över det milsvida diket mellan det befintliga systemet och det kommande. Efter hand kommer allt fler att klara sig utan den. Många blir säkert paralyserade och blir liggande på soffan till att börja med, och det har ju med den inlärda förvaltningsmentaliteten att göra, d v s att många har fått sin inneboende kreativitet förtryckt, liksom förmågan att tänka logiskt och holistiskt. Genom friheten från att ständigt behöva slå sig fram i systemet för att överleva, kommer dessa att återhämta sig, och många skulle direkt se det som en chans att skapa sina egna liv genom självförsörjning på landet, företagande eller konstnärliga projekt.

  Partiet Enhet har en modell för införandet av basinkomst successivt, och beräkningar visar att den är fullt genomförbar inom ramen för det befintliga systemet. En basinkomst på 15 000 brutto utgör grunden för beräkningarna. De med de allra minsta inkomsterna idag (0- 7 500 kr) får basinkomst först – därefter de med inkomster mellan 7 500 – 15 000. Rätten till basinkomst trappas ned från 15 000 för att helt upphöra vid 30 000. Parallellt monteras myndigheterna ned, d v s AF, Fsk och socialens försörjningsstöd. Det uppstår t o m en växande vinst genom denna utväxling!

  Denna modell är en bra början, och självklart kan den utvecklas/förändras i takt med att det nya systemet tar form och ett monetärdemokratiskt samhälle växer fram, t ex som det Anders Silverfall presenterar, eller som i min egen vision om ett autentiskt samhälle “Autentopia – 2061”, vilken jag publicerar 1/1 2016 – i de fall jag kan överleva fram tills dess 😀

 • Re Anders Silverfall
  “Ska vi bygga upp ett äkta humant globalt samhälle utan penningbrist måste det finnas en helhetsritning på detta bygge.”

  Det är inte penningbrist som är problemet. Man slutar inte bygga för att man får slut på meter. Kronor är en mätare, inte ett värde.

  Om det vore så enkelt att det bara vore brist på pengar så skulle man kunna trycka mer och alla levde lyckliga osv. Den verkligheten har vi ju inte. Det är den vanföreställningen som måste ut ur skallen. Inte trycka mer av samma sak och TRO att man löst något alls.

  “…en helt ny samhällsarkitektur där pengar tillverkas enligt principen gåva….”
  Återigen tar man bort ansvaret från den enskilda människan som slipper tänka och minskar sitt eget engagemang och inte tror att det behövs egna aktioner. Det är i huvudet som det behöver skiftas en del föreställningar.

  Michael Thuden har rätt i sin bedömning enligt min egen skalle.
  “Det finns nog en önskan hos många att bli ekonomiskt självständiga utan att behöva arbeta åt andra.”

  Med den inställningen lyckas man, men pengar som gåva saboterar incitamentet, och skapar en miljö av att det löser sig i alla fall. Så fort man blandar pris och värde saboteras värdet med automatik.

 • Re Michael Thuden:
  “Jag fattar inte ditt antagande att alla ska bli torpare och gå tillbaka till 1800-talet.”

  Det sade jag inte att de skulle. Jag sade att det är få som har möjlighet och kunskap att producera det som behövs, men att det behövs fler. Och jag finner det märkligt att du anser det 1800-tal att vara lantbrukare.

  Om du hade den minsta aning om hur lantbruket är mekaniserat, datoriserat så skulle den tesen falla platt. Det som missas med din stordriftstanke är hur kvalitet minskar med storleken på besättning (antal djur) och storlek på gård generellt. Hur näringsinnehåll i tex säd minskat med ökad “förädlingsgrad” och hur dåliga djur och tex dålig mjölk måste behandlas för att vara tjänlig.

  Det finns en anledning till homogenisering och pastörisering. Kor med tex juverinflammation mjölkar ut var och blod, som ibland blandas i den mjölk som skulle kunna användas utan behandling. Med rätt tillsyn hade dessa metoder, pastörisering och homogenisering, inte behövts. Men tack vare stordrift och ökad “rationalitet” minskar tiden för kvalitetskontroll och tillsyn och utgallring av det som inte skall blandas i livsmedel.

  Slakteri är en annan industri som ibland blandar in kött som har defekter, sjukdomsväxt i sig, som behandlats med anti-inflammatoriskt, som är annat kött än man säger. Hästar som behandlats med antibiotika (kraven på karens är stränga men följs inte alltid, om man är lite försiktig i sitt omdöme om situationen) används som föda. Olika sorters kött kommer in till landet och omvandlas på ett nästan mirakulöst sätt till oxfile.

  Om du fött upp egna kycklingar (minst 4 månader) och jämfört det köttet med det som säljs i affären så hade du inte ens sagt att det kommer från samma sorters djur. Smak och konsistens är helt olika. Den fibertextur som du får i en frigående kyckling som växt upp utan tillväxthormoner och antibiotika är en helt annan värld än den du får från de djur som växt upp på 6 veckor med nämnda tillsatser för att växa och för att inte bli sjuka av att växa så fort.

  Jag slår även vad att det är få personer som kan bedöma proteinhalten i gräs, och som är en väsentlig del i boskapsuppfödning. Även gräset behandlas “rationellt” och är behandlat på olika sätt för att inte behöva hanteras manuellt. Även där sjunker kvaliteten.

  Och bara det faktum att åkrar förstörs med vägbyggen och annan exploatering minskar möjligheterna. Tallåker är bara en del jämfört med det som asfalteras.

  Kanske behövs riktade åtgärder? Skojar du?

  Red: var vänlig, korta inte ner.

 • Tack för en bra artikel och kommentarer,

  Det samhällssystem vi lever i idag är ett 1000-årigt bygge vars första grundsten lades av guldsmederna på 900-talet. Alla byggen oavsett om det är husbyggen, brobyggen, bilbyggen eller samhällsbyggen kräver en ritning – en arkitektur. En arkitektur består av ett antal bärande principer som organiskt integreras i bygget för att uppnå ett mål. I ett husbygge är principerna designade för hållfasthet, estetik eller funktion, i ett bilbygge för säkerhet, ljudisolering etc.

  Den nuvarande globala samhällsarkitekturens principer är exempelvis skatt, konkurrens och priser och den djupaste är lån mot ränta. Detta eftersom denna grundprincip definierar metoden för penningtillverkning och som innehåller den matematiska princip som skapar inbyggd penningbrist i systemet ju mer pengar som tillverkas.

  I min bok ”Monetärdemokrati – En ny human världsordning” (http://monetardemokrati.se/content/om-boken-monetardemokrati-en-ny-human-varldsordning) beskriver jag utifrån min erfarenhet som systemarkitekt inom IT en helt ny samhällsarkitektur där pengar tillverkas enligt principen gåva istället – monetärt finansierad ekonomi som Carina nämner ovan – och hur det påverkar privatpersoner, företag, myndigheter, staten, EU och FN.

  Ska vi bygga upp ett äkta humant globalt samhälle utan penningbrist måste det finnas en helhetsritning på detta bygge. I min bok ger jag ett detaljerat förslag på just det.

  Hoppas den kan inspirera till egna tankar,

  Vänliga hälsningar
  Anders Silverfall
  http://www.monetardemokrati.se

 • Jag skrev tes. En tes är något prövningsbart.

  Tydligen fanns det empirisk realism i de pilotfall som du tydligen inte alls brydde dig om att läsa där en basinkomst gavs utan krav på motprestation.

  Jo, du har säkert rätt i att det kommer finnas inkörningsproblem. Inte minst pga av att så mycket odlingsyta har blivit tallåker.

  Jag fattar inte ditt antagande att alla ska bli torpare och gå tillbaka till 1800-talet. Det finns effektiv teknik och det finns möjlighet till att utnyttja de stordriftsfördelar inom skapats inom lantbruket. Jag har inte förordat att man ska ge alla i en familj en hacka och spade och slänga ut dem på landet med en kossa och ett lycka till. Det krävs bönders kunskaper att återställa tallåkrarna till odlingsbar mark och kunna bruka den rationellt med den teknik som finns.

  Kanske behövs riktade insatser. som ett extra påslag på basinkomsten för de som deltar i återskapande av en levande landsbygd ges Men det utesluter inte en basinkomst utan krav på motprestation – det ena utesluter inte det andra. I Norge är skatten lägre för arbetsgivare på landsbygden just för att hålla liv i landsbygden – det kanske kan vara ett annat sätt. Man behöver inte låsa in sig i ett enda alternativ.

 • re Michael Thuden:
  Jag får nog klargöra en sak. Det var inget påstående att 9 av 10 faktiskt skulle häcka. Det var en analys av vad effekten skulle bli OM det hände.

  “Dock får man en inflation om det är så att 9 av 10 sätter sig hemma och inte producerar basvaror så som mat och energi.”

  Faktum kvarstår. Att stadsbor (tex en familj om 4 personer) skulle kunna uppbåda plats för odling, utsäde, kunskap, lagring av mat hela året, hålla borta råttor och andra skadedjur mm. för att klara sig själva ett år samt skapa ett överskott är orimligt.

  Det är svårt nog på landet.

  Effekten blir att de som kan och har kunskap får jobba desto hårdare, mer skörd kräver mer arbete, för att förse resten med förnödenheter.

  Det finns ingen realism i lön utan någon form av motprestation. Och skuldfri valuta, annars kommer ackumulerad ränta förr eller senare återigen att skapa samma scenario som nu.

 • @anders
  De försök som gjorts ger inget stöd för tesen att 9 av 10 sätter sig och häckar:
  Från Wiki:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income

  “Canada

  A study conducted by Evelyn Forget in 2011 examined the results of a pilot programme in the Canadian province of Manitoba called Mincome. She found minimal reduction in work effort and an increase in education and health outcomes.[20]
  Namibia

  The Namibia BIG Coalition launched a pilot program in Ojivero-Omitara from January 2008 to December 2009.[21] The group found, despite large in-migration of non-BI receiving families to the area, a decrease in poverty, an increase in economic activity, reduced crime, reduced child malnutrition and increased school attendance as well as other positive effects.[citation needed]
  India

  In 2010, two pilots were launched in the northern state of Madhya Pradesh.[22] The study found an increase in economic activity as well as an increase in savings, an improvement in housing and sanitation, improved nutrition, less food poverty, improved health and schooling, greater inclusion of the disabled in society and a lack of frivolous spending”

  ——-

  Jag tror andra former av ekonomiskt utbyte baserat på lokala behov kommer växa fram där man inte nödvändigt betalar varandra med pengar utan genom utbyte av varor och tjänster. Dessa transaktioner skulle vara mycket mer sociala än dagens socialdarwinistsiska “jaga pengar genom att arbeta eller dö”. Lokal ekonomi kommer gynnas.

  Jag tror folk även kommer försöka och framför allt hinna med att försöka odla sin egen mat i större omfattning. Kanske behövs någon form av statligt stöd för att lära folk samt att land delas ut. Det finns nog en önskan hos många att bli ekonomiskt självständiga utan att behöva arbeta åt andra. Men jag håller med om att det faktum att Sverige har en självförsörjningsgrad på runt 50% inte bådar gott. Att vi dessutom har en av världens största banksektorer som är 4 gånger större än BNP gör inte saken bättre.

 • Men VAR skapas pengarna, eller är det krediter? Det är hela frågan.

  Är det reella pengar, enligt RF9:14 behövs varken skatt eller moms.
  Dock får man en inflation om det är så att 9 av 10 sätter sig hemma och inte producerar basvaror så som mat och energi. Kom inte med argumentet att människor automatiskt börjar producera på grund av detta. För det första bor merparten i städer, och tillför på marginalen när det gäller ovanstående basvaror. De har ingen möjlighet att odla potatis på balkongen mer än till max en vecka för en familj. För det andra, så saknas kunskapen idag, att producera mat. Verkligheten sätter fortfarande gränser. Allt annat är önsketänkande och, i klarspråk, trams.

  Pengar, skuldfria, måste tillföras via utfört arbete, inget annat. Annars skiljer man inte på värde och pris. Detta är den gordiska knuten.

  Är det krediter, så kommer samhället i samma situation igen, som vi har idag.
  Det finns inga fria luncher.

  Grundfrågan måste besvaras innan detta ens kan övervägas.

 • Jag såg en tysk dokumentär och tanken på Basinkomst fungerade ungefär så här. Alla får 10 000 SEK (ca 1 000 €) Ingen betalar skatt på dessa pengar och inte på inkomsterna heller m.a.o. inga arbetsgivaravgifter heller. Skatt betalas i form av mervärdeskatt när man köper en tjänst. Det innebär att en kafé ägare behöver inte betala dyra arbetsgivaravgifter för personal vilket leder till för lite personal och stress situationer vid kundtoppar. Man betalar enbart då en kund köpte en tjänst en moms på t.ex. 100%. Det kan låta dyrt men i.o.m. att skatterna slopas i alla led och enbart mervärdeskatt blir kvar så blir det inte så dyrt som det verkar.

  På detta sätt kommer alla att bidra till att pengarna för basinkomst kommer in i systemet. De som konsumerar enbart sin basinkomst kommer inte att vara nettobidragare till systemet. De som har ett jobb som ger en inkomst på 10 000 kommer att varken bidra eller ta ut något ur systemet och de som har en inkomst på mer än 10 000 plus basinkomst blir nettobidragare till systemet.

  Redan idag är det så att den som tjänar t.ex. 30 000 kronor får behålla dem bara om man bor själv. Finns det barn, hemmafru, en gammal förälder med dålig pension så har man inte mycket till inkomst kvar bortsett från att de övriga medlemmar är beroende både fysiskt och psykiskt från den som bidrager till hushållet med mest pengar.

  För den personliga friheten vore det bäst att alla fick sina egna pengar och sin egen inkomst och den som bidrager med mera får mera inkomst.

  Sen får vi inte heller glömma att många människor engagerar sig i så kallade mjuka värden. Vara aktiv i föreningar, skotta snö till grannen, eller vara behjälplig med annat. De mjuka värden utgör mycket av den “olja” som smörjer ett samhälle och dess humana kvalitéer.

 • “Så det är inte bara att, testa, korrigera och införa basinkomst som man gör i Holland. Utan det måste kultiveras under flera år innan det har effekt och folk frivilligt får tillbaka sin vilja att ge tillbaka till staten/gemenskapen utan att fråga efter något i gengäld.”

  Jag uppfattade att basinkomst skulle vara en INKOMST för den enskilde, inte en utgift.
  Jag utgår i det sammanhanget från att basinkomst är en inkomst för samtliga, vilket då innebär att samma summa måste tas från desamma. Det är inte realistiskt.
  Basinkomst är en logisk kullerbytta som saknar täckning i verkligheten.

  Såvida man inte uppskattar en rejäl inflation……

 • jens jerndal
  min kommentar som var lång försvann i cyberrymden.
  beklagar måste ha tryckt på fel tangent.
  Men det var ett fint beröm Jens till grunden för ett bättre liv genom samarbete.

 • Basinkomst är en bra metod för att värdera mänskligt arbete av hög kvalitet.
  Ett underskattat arbete är moderskärlekens roll för att skapa en fri kreativ människa
  Med en lämpligt utformat basinkomst kan familjen fixa sin egen 6-timmarsdag
  från barnets födsel tills att skolan börjar, för den sjuåring som fått leka färdigt.

  Se mer i: A Scenario on a Future Family Economy: http://www.peace.se/?p=153

  Enhet kan föra Sverige upp på ett mänskligare spår igen! Lycka till

 • Basinkomst kan finansieras på många olika sätt. De flesta utgår från att basinkomsten ska finansieras statskapitalistiskt, men det hade bara fungerat i stater som inte är större än kommuner, så då behöver vi först skapa ett helt nytt samhälle eller återinföra sovjetunionen, vilket vi iofs gör med EU, hjälp.

  Sedan kan basinkomsten finansieras privatkapitalistiskt, och om den då ska vara ovillkorlig så blir det de rika som måste finansiera den. Arbetarklassen kan inte finansiera sin egen basinkomst – då hade den inte behövt basinkomst, in the first place.

  Det finns en del rika som är redo att satsa på basinkomst, men det här med “ovillkorligt” kanske motverkar deras vilja, eftersom basinkomsten blir ett krav i sig. Varför ska en rik elit finansiera basinkomst åt en otacksam arbetarklass som skriker “häng eliten”?

  Vi har ganska långt kvar innan vi kan lösa den saken, och snabba förändringar är inte bra – Det är avundsjukan och girigheten som är problemet – och då syftar jag inte till de rikas avundsjuka och girighet.

  Lösningen är givetvis att de ultrarika frivilligt ska finansiera basinkomsten – eftersom det är den starkes uppgift att skydda och värna om de svage. Men den starke kan ju förstås inte göra det om de svage är avundsjuka och vill mörda den starke, så att säga.

  Så det är inte bara att, testa, korrigera och införa basinkomst som man gör i Holland. Utan det måste kultiveras under flera år innan det har effekt och folk frivilligt får tillbaka sin vilja att ge tillbaka till staten/gemenskapen utan att fråga efter något i gengäld.

  Vi vanliga skattebetalare lever som kungar gjorde för 1000 år sedan. Visst kan vi redan imorgon leva som gudar – men då måste vi först bete oss som gudar.

 • Carina: hur finansieras basinkomsten?

  Med lån, eller via RF9:14 som grundlagen stipulerar?
  Förstår inte riktigt varför man skall krångla till det och ge alla en lika stor hög med pappersbitar eller lika många siffror i en dator.

  Det gör varken till eller från. Lägg energin på verkliga insatser.

 • Det är glädjande att allt fler upptäcker alla fördelar med en basinkomst, och den blir dessutom – som Jens konstaterar – alltmer nödvändig. Vår påtvingade uppgift att slava åt bankirerna går på refrängen, och det är bara en tidsfråga innan Maastricht- och Lissabonfördragen rivs till förmån för en monetärt finansierad ekonomi där folket kontrollerar pengarna och dess skapande.

  Vid tidigare rationaliseringar har framför allt industri- och kontorsanställda ersatts av robotar och datorer, men denna gång är det medelklassens tur – civilekonomer, civilingenjörer och jurister kommer att få sina arbeten gå upp i rök efter den stundande ekonomiska kraschen. Den har förvisso rullat länge, men den kommer i höst att bli synlig i den organiska ekonomin genom den tsunamihöga arbetslöshet som följer i dess kölvatten. Det tar förvisso ett antal år innan botten är nådd, men riktningen kommer att bli allt mer uppenbar efter hand även hos de som är mest aningslösa just nu.

  Medelklassgruppernas sociala och intellektuella kapital och värde som valboskap är högt, och ingen av dessa kommer att finna sig i att sitta på “soc” och tigga överlevnadsmedel när stämpeldagarna är slut. De kommer förstås inte att finna sig i att sitta av tid i “Fas3” heller. De kommer att kräva sin frihet i tid, om de nu inte längre kan köpa den för pengar i form av konsumtion och upplevelser. Utan en lösning för dessa grupper kommer den representativa “demokratin” att vara hotad – för varför skulle de rösta när de inte längre har en plånbok att navigera efter?

  I logikens namn blir det därför politikerna som främst är beroende av basinkomsten – för att motivera deras existens. (Direkt demokrati ligger längre fram i tiden) Det innebär att alla partier kommer att ha frågan om basinkomst i sina valmanifest 2018, och den kommer att marknadsföras som en humanistisk eftergift – hur egennyttig för politikerna den än är. Basinkomsten kommer därmed att stänka även på de sjuka utan ersättning, arbetslösa m fl som har behövt den sedan länge.

  Vi är nu mitt i världshistoriens största paradigmskifte, och vi kommer äntligen att få bevittna hierarkiernas och mellanhändernas död. Vi behöver vare sig förtryckarmyndigheter som Fsk, AF, kommunernas ekonomiska bistånd eller fackföreningar. Vi kan förhandla om våra arbetsvillkor själva, och om de inte tilltalar oss kan vi välja att leva på basinkomsten. Jag har bloggat om detta under just den kategorin i flera år (hierarkiernas och mellanhändernas död), och den som är intresserad och söker inspiration hittar den här:
  http://www.autentopia.se/blogg/?cat=52

  Nedan följer ett inlägg ur kategorin:
  http://www.autentopia.se/blogg/?p=4444

  Vi måste formulera visioner för mänsklighetens framtid istället för att låta oss manipuleras av en global elit som bara gynnar några få. Partiet Enhet är på rätt väg! 🙂

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *