Jens Jerndal: Förstå cancerns egentliga ursprung – Nytt cancerparadigm kommer

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 22 juli 2016
- Jens Jerndal

middle-age-woman-studying.crestock

Jens Jerndal, 2014En människa liknar på många sätt en dator. Hennes fysiska kropp kommer redan programmerad vid födelsen och dessutom med en operatör, dvs. den är skapad och programmerad av en själ som står för dess programvara, nämligen medvetandet.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin (M.D.(MA), M.Sc., D.Sc.hc, B.A., F.W.A.I.M.)

En mekanisk eller kemisk skada på människokroppen är jämförelsevis enkel att diagnosticera och behandla. Däremot är en skada på den osynliga programvaran mycket svårare att upptäcka och åtgärda. Den sortens skada kan uppstå på flera olika sätt. Inget av dem är förstått eller ens erkänt av det nu sedan länge obsoleta paradigm som alltjämt enväldigt styr våra medicinska institutioner.

När en människa blir sjuk, vad gör vi då? Ja, det beror förstås på vår kunskap och vår utbildning. En konventionell läkare är utbildad att bara bry sig om de materiella och kemiska sidorna av kroppen, och allt han lärt sig föreslå är kirurgi och kemiska läkemedel.


I de allra flesta fall handlar skolmedicin om att blockera eller reducera någon kroppsfunktion som uppfattas som skadlig eller överdriven. Det är en negativ, hämmande och stympande metod.


Verkligheten har alltid minst två sidor. En synlig och en osynlig. En yttre och en inre. En materiell och en icke-materiell eller andlig. Konsten är att lära sig se det osynliga.

Hur ser man vinden? – Hur ser man elektriciteten? – Hur ser man kärleken? Jag hyser inte det minsta tvivel om att den synliga eller materiella sidan bara är en reflektion eller effekt av sin osynliga eller immateriella motpart, som är den primära, skapande faktorn.

  • Först den osynliga tanken, dvs informationen.
  • Sedan den likaledes osynliga viljan, dvs energin.
  • Därpå den synliga handlingen eller aktiviteten, som förvandlar energin till materiella resultat.

Mannen som var döende lungcancer

Jag vill nu berätta historien om en man jag mötte kort innan han dog för många år sedan. Han var döende av lungcancer. Han ägde en liten enmansfirma som specialiserat sig på att utrota ohyra.

Under de sex år han hade drivit sin firma, hade han själv sprejat sina kunders lokaler med giftiga kemikalier som dödar kackerlackor, råttor etc. Han använde aldrig ens en mask.

Den synbara, materiella orsaken till hans död var att han hade andats in dessa giftiga kemikalier så gott som dagligen i sex år. Klart och enkelt fall, kanske Du tycker. Tills Du börjar undersöka den osynliga sidan av hans verklighet.

Det visade sig att denne man i ett tidigare stadium av sitt liv, när han gifte sig och fick barn och började oroa sig för sitt familjeansvar, ingick en pakt med Gud. I bön sade han att om Gud bara lät honom leva och ha hälsan tills hans yngsta barn hade avslutat sina studier och blivit självförsörjande, så skulle han vara beredd att dö lycklig efter det. Kanske han inte medvetet trodde att Gud skulle ta honom på orden, men det är precis vad som hände.

Skulle Du inte tycka att det vore en märklig tillfällighet, om Du fick reda på att denne man fick sin lungcancer just när hans yngsta dotter tagit sin examen och fått ett bra jobb?

Den oundvikliga frågan blir: Om han inte ingått sin pakt med Gud, hade han ändå dött just efter det att hans dotter avslutat sina studier och blivit självförsörjande? – Eller hade han fortsatt att leva? – Eller kanske han hade dött långt tidigare? – Ja, det får vi aldrig något svar på.

Tro nu bara inte att man måste tro på Gud för att acceptera ett samband mellan mannens bön och hans öde. Vi vet att det är möjligt att programmera sitt undermedvetna till allt möjligt, inklusive att dö.

Det kända fenomenet Voodoo är ett exempel på detta. Det handlar om absolut tro att något kommer att ske, och om det ligger i vårt undermedvetnas makt att förverkliga det, så sker det. Det faller inom parapsykologins område. Och det är för övrigt samma typ av effekt som den placebo- effekt som skolmedicinarna så ofta åberopar när någon botas utan att de kan förklara det inom ramen för sitt begränsade paradigm.

Jag vet att exempel som det anförda automatiskt avfärdas som anekdotiska av vetenskapen och anses vara rena tillfälligheter.

Empirisk vetenskap måste ligga till grund för medicinska vårdmetoder

Och ändå – när man träffat på en lång rad av liknande fall så börjar man se ett mönster. Och det är ingenting ovetenskapligt med det. Det var genom sådana observationer som empirisk vetenskap föddes, och det är genom sådana observationer den måste utvecklas. Inte genom att tvingas in i konstgjorda tvångströjor av teoretisk statistik och ansträngda rationella bortförklaringar.

Naturligtvis lämpar sig inte sådana fall för statistiskt signifikanta dubbelblinda studier med hundratals identiska fall och kontrollgrupper. Helt enkelt därför att verkligheten inte låter sig inpassas i vetenskapens statistiska scheman. Helt enkelt därför att varenda människa, varenda mänsklig sjukdom, och varenda mänskligt levnadsöde är unikt och orepeterbart.

Det finns ingen kloning i naturen. Och det är en av anledningarna till att god medicin ofta har mer med psykologi än med fysik att göra, mer liknar konst än vetenskap. Och till att statistik, när det gäller medicin, inte bara är värdelös, utan ofta leder till direkt felaktiga slutsatser som är till skada för patienterna.

Statistik ofta vilseledande och överförenklande

Söker vi bevis för en hypotes inom medicinen, så finner vi dem inte i statistik, och inte heller i hur många som lever längre än fem år efter en cancerdiagnos, utan i patientens subjektiva och individuella upplevelse av behandlingens effekt, i patientens livskvalitet, i hur patienten mår, och i hur patientens medvetande om sig själv och den egna relationen till andra människor och till Universum i sin helhet utvecklats genom sjukdomen, och genom behandlingen.

Cancer tros av skolmedicinen bero på ett fysiologiskt funktionsfel, orsakat av ett giftigt ämne, ett virus, mekanisk inverkan, eller strålning. Och senaste modet är att skylla så gott som allt på en sjuk eller felaktig gen.

Och ändå kan vem som helst med observationsförmåga se att cancer ofta drabbar människor som lider av emotionell stress, medan andra som befinner sig i samma fysiska situation men utan emotionell stress, inte får cancer.

Immunförsvar och sinnestillstånd

Vi vet – även om den officiella skolmedicinen inte har fäst något avseende vid det – att immunsystemet spelar en avgörande roll i försvaret mot cancer. Med andra ord är det högst osannolikt att människor med ett väl fungerande immunsystem får cancer, medan det ofta drabbar dem som, antingen tillfälligt eller mer permanent, har dåligt immunförsvar.

Vidare är det klart som kristall för de flesta holistiskt arbetande läkare och terapeuter att immunförsvaret påverkas djupt och dramatiskt av sinnelaget och känslolivet, och i synnerhet av negativa känslor.

Depression är en av de faktorer som allra starkast påverkar immunförsvaret på ett negativt sätt. En djupt deprimerad människas immunförsvar är så gott som alltid ett illa fungerande immunförsvar. Depression kan ha olika orsaker. En vanlig sådan orsak är att man blockerar utlevelsen av en frustration eller stark känsla, såsom intensiv vrede.

En djupt deprimerad person har en benägenhet att bli sjuk, ofta i just cancer. Vi ser detta ofta hos människor som just förlorat en närstående. Vi ser det också hos män vars hela liv varit deras arbete, sedan de automatiskt friställts vid en viss pensionsålder och därför upplever att de saknar livsinnehåll.

Samma fenomen kan iakttagas hos personer med en djup känslomässig konflikt som de inte förmår lösa eller hantera. Men även hos människor som känner sig som hjälplösa offer för någon djup oförrätt eller orättvisa.


En del människor som dör i cancer känner undermedvetet att de inte vill acceptera de omständigheter som råder i deras liv och som de inte tror sig kunna göra något åt.


Utåt kanske de förefaller kämpa tappert mot sjukdomen, men undermedvetet släpper de avsiktligt taget om livet.

Den här typen av djup livskonflikt finner vi hos människor som känner sig fångade i en outhärdlig livssituation, men som inte har styrkan eller modet att göra slut på den på annat sätt, kanske av rädsla för att såra närståendes känslor eller för att utlösa okontrollerbara och skadliga händelseförlopp i sin omgivning.

Men, som sagt, sådana inre överläggningar äger vanligen rum i patientens undermedvetna, och hon förstår därför oftast inte själv på det medvetna planet orsaken till sin sjukdom.

Äldre person får piller i svensk sjukvård

Konventionell cancerterapi oftast skadlig

Konventionell cancerterapi – kirurgi, strålning och cellgiftsbehandling – gör så gott som alltid mer skada än nytta, då det ytterligare anstränger och skadar ett redan hårt belastat immunförsvar utan att på något sätt angripa den djupaste orsaken till sjukdomen.

Denna behandling botar aldrig patienten. I stället är det sannolikt att den förvärrar sjukdomen och påskyndar döden. Min personliga övertygelse är att de som överlever konventionell cancerbehandling gör det trots behandlingen och inte tack vare den.

För att förstå en sådan situation rätt, och att hantera den konstruktivt, behöver vi vidga vårt perspektiv till att omfatta den själsliga nivån. All sjukdom har förstås en fysisk sida, men den har också en psykologisk-emotionell sida som oftast är den viktigaste av de två.

Konventionell skolmedicin angriper sjukdomen med kirurgi och syntetiska läkemedel, medan holistisk medicin behandlar patienten för att stärka henne på ett naturligt sätt och hjälpa henne få medveten kontroll över både sjukdom och hela hennes liv.

Jag har alltid hävdat att det inte finns några obotliga sjukdomar. Men vi måste acceptera att det finns patienter som på en djup undermedveten nivå inte vill bli botade. De har sina skäl att vara sjuka, även om dessa skäl sällan erkänns medvetet.

Jag har här betonat cancerns osynliga psykologiska, emotionella och andliga aspekter därför att dessa aspekter är de minst erkända av den konventionella skolmedicinen, trots att de nästan alltid spelar en central roll för sjukdomens uppkomst och förlopp.

Men det finns flera andra aspekter att ta hänsyn till.

Skolmedicinen analyserar sina biopsier och delar in cancern i en mängd olika typer, där diagnosen beror av var i kroppen den uppträder, vilka histologiska kännetecken den uppvisar, samt observerad eller förmodad etiologi, och det förutsätts att det måste finnas en specifik yttre orsak som kan vara olika för olika typer av cancer. Och ändå kan i slutanalysen varenda typ av cancer reduceras till en förgiftning i vid bemärkelse.

Förgiftning av olika slag orsak till cancer

Det finns då tre huvudsakliga slag av förgiftning att ta med i beräkningen:

  • FÖRGIFTNING AV KROPPEN, orsakad av en anhopning av gifter från en ohälsosam diet, förorenat eller förgiftat vatten (t.ex. med fluor), parasiter, kemiska tillsatser till livsmedel, droger etc., och/eller ineffektiv elimination av giftiga avfallsprodukter i kroppen.
  • FÖRGIFTNING AV SINNET, orsakad av negativa känslor, såsom bitterhet, förtvivlan, besvikelse, sorg, depression, eller en olöslig emotionell konflikt.
  • FÖRGIFTNING AV OMGIVNINGEN ELLER MILJÖN i sådan omfattning att man inte kan klara av den, ibland beroende på att man redan utsatts för förgiftning av kroppen eller sinnet, eller bådadera.

Denna miljöförgiftning kan ta sig en av följande två former:

  1. kemikalier som invaderar kroppen genom t.ex. luften (insekts- och ogräsbekämpningsmedel, avgaser från förbränning, målarfärger, förnissor, klister, kosmetika, etc.)
  2. elektromagnetisk strålning från t.ex. högspänningsledningar, mobiltelefonmaster, elektriska transformatorer, röntgenbehandlingar, radioaktivitet från kärnkraftverk eller andra kärnkraftsinstallationer, strålning från radioaktivt material, inklusive viss byggnadsmaterial, radioaktiv ammunition som använts av USA och UK på alla krigsskådeplatser sedan första Gulf-kriget 1991, och slutligen strålning från elektronisk utrustning såsom datorer, mobiltelefoner, mikrovågsugnar, etc.

Den gemensamma nämnaren för alla dessa giftiga påfrestningar, antingen de är emotionella, eller fysiska är att de har en nedbrytande effekt på immunförsvaret, liksom på hela den biologiska programvaran som vidmakthåller organismens integritet och funktionsduglighet.

En normalt frisk person kan vanligen klara av en viss mängd gift, men vi har alla en individuell toleranströskel som kan variera kraftigt från en person till en annan. När påfrestningarna går över den individuella tröskeln, då blir vi sjuka. Det behöver inte vara en enda faktor som väger in. Det kan vara flera olika faktorer som samverkar.

Detta betyder bl.a. att vi kan vara känsligare för gifter i maten, eller för en giftig omgivning under en period då vi lider av mer negativ emotionell stress än vanligt.

Och likaså att vi står sämre emot både miljöpåverkan och emotionella påfrestningar om vi lider brist på nödvändiga vitaminer, mineraler, enzymer osv. som kroppen behöver för att fungera optimalt.

Så snart de sjukdomsalstrande gifterna eliminerats, och både kroppen och sinnet rensats från ackumulerade giftiga rester, börjar immunförsvaret återvinna sina normala funktioner, under förutsättning att patientens övermedvetna vill fortsätta att leva, att hon får adekvat fysisk och emotionell näring, tillräckligt med sund vätska, samt tillräckligt med god sömn.

Den psykisk-emotionella förgiftningen kan uttrycka sig genom ingrodda psykologiska feedback loops som automatiskt genererar och utlöser ett negativt emotionellt kretslopp, som sedan i sin tur påverkar hela organismen via körtlarna.

Aging, åldrande, hälsa, vitalitet - Foto: Crestock.com

Spontan självläkning

Så snart immunförsvaret fungerar igen kommer kroppen att själv göra sig av med kvarvarande cancertumörer utan ingripande utifrån.

De flesta människor har cancerprocesser på gång i sina kroppar så gott som hela livet, men med ett bra immunförsvar tas de om hand på ett tidigt stadium och kommer aldrig så långt att de blir uppmärksammade av skolmedicinen.

Därför är det egentligen inte speciellt märkvärdigt när en diagnosticerad cancertumör försvinner av sig själv, även om en smalt utbildad och hjärntvättad cancerspecialist kallar det en ”oförklarlig och mirakulös spontan remission” och är oförmögen att förklara det.

Konventionell cancerbehandling bestående av kirurgi, cellgifter och strålning grundar sig inte på någon förståelse av vad som orsakar sjukdomen. I själva verket har man ingen aning om vad som orsakar cancer, och har egentligen inget intresse av det.

Det enda officiell skolmedicins formgivare i själva verket intresserar sig för, är att ge så många behandlingar som möjligt till så hög kostnad som möjligt.

Även om läkemedelsindustrin till slut tvingats erkänna att vissa giftiga kemikalier och vissa typer av strålning faktiskt orsakar cancer, så tar man ingen hänsyn till sådana etablerade fakta i sina behandlingsval.

I stället brer man på med mer giftiga kemikalier och mer strålning som ger mer skador på organismen. Och det värsta är att dessa behandlingar, som gör så mycket skada på kroppens friska celler och på immunförsvaret, nästan aldrig förmår döda samtliga cancerceller. Resultatet är att cancern oftast kommer tillbaka med förnyad styrka efter något år eller så och då blir allt svårare att rå på, eftersom behandlingen då redan förstört kroppens egen naturliga försvarsförmåga.

Den långt mer avancerade kunskap, grundad på bl.a. helhetssyn, elektronik och kvantfysik, som den holistiska medicinen utvecklat under det senaste århundradet har totalt blockerats från att användas inom den offentliga sjukvården av läkemedelsindustrin med metoder som mest påminner om maffians.

Läs mer: ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet” och artiklar om Peter Gøtzsche


De som har makten över den etablerade västerländska skolmedicinen har förstås både ekonomiska och maktpolitiska intressen att försvara, som går på tvärs mot vad som skulle gynna både folkhälsan, de enskilda patienterna och statsbudgeten.


Eftersom skolmedicinen inte vet – eller inte erkänner sig veta – sjukdomarnas orsaker, kan den bara behandla symptomen, och väljer då att söka eliminera tumörer med kirurgi, följd av destruktiv cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling. Allt till mycket höga kostnader med motsvarande enorma vinster för läkemedelsindustrin.

Som vem som helst borde kunna räkna ut, medför en sådan behandling en tung extra börda för organismen och för ett redan ansträngt immunförsvar. Men den gör ingenting för att komma åt de underliggande djupaste orsakerna, som kan förväntas fortsätta att producera nya tumörer och sjukdomssymtom, så länge orsaken inte avlägsnats.

En sak behöver vi bli klara över: Eftersom varje individ och varje sjukdomshistoria är unik, kan statistik aldrig bevisa något om en enskild person. Ta alla de patienter som inte ens överlevde de 5 åren trots massiv konventionell ”state of the art” behandling?

Konventionell skolmedicin klarar inte konkurrens

Vad säger att de inte kunnat leva mycket längre utan någon behandling alls? Det finns inga som helst godtagbara bevis för att den konventionella behandlingen har livsförlängande effekt. Tvärtom, så snart vi har fått insikt i vad som orsakar cancer och hur, då inser vi att den konventionella behandlingen är enbart skadlig, och ofta till och med dödlig.

Ett mycket ansenligt antal erfarna läkare har genom åren själva upptäckt detta, men om de dristat sig att säga något eller vågat behandla sina patienter i enlighet därmed, ofta med lysande resultat, ja då har de nästan ofelbart anklagats för malpraxis och fått sin läkarlicens indragen, eller till och med satts i fängelse under den falska förevändningen att ha riskerat sina patienters liv.

I Sverige har vi haft ett antal sådana fall, nu senast dr Erik Enby. Att dessa läkare i själva verket lyckades bota sina patienter, medan de konventionellt behandlade patienterna dog, hjälpte dem inte det minsta, tvärtom.

I några fall har man åberopat att patienten dog kort efter att ha kommit under den kontroversielle läkarens behandling, utan att nämna att hon dessförinnan under lång tid behandlats utan framgång av den ”ortodoxa” sjukvården, och givits upp som obotlig.


Men den mycket höga procent av cancerpatienter som dör efter behandling av den officiella medicinen blir aldrig föremål för några ansvarsyrkanden.


Med facit i handen kan vi konstatera att både antalet cancerfall och dödligheten i cancer har ökat kraftigt sedan Nixon förklarade sitt krig mot cancern på 1970-talet, trots att oräkneliga miljarder dollars spenderats till ingen nytta på s.k. cancerforskning.

Manipulerad statistik istället för vetenskapliga data

Cancerstatistiken är förstås skickligt manipulerad för att se bättre ut än den är. Standardkriteriet för att anse en behandling framgångsrik är att patienten fortfarande är vid liv 5 år efter diagnosen. Det betyder att om patienten dör av cancer 5 år och en månad efter diagnos, så går hon in i statistiken som botad av behandlingen. För att ge sken av att ”kriget mot cancer” är framgångsrikt bestämde man för en tid sedan att tiden borde sänkas till 4 års överlevnad för att anse en patient botad. Detta är typiskt för skolmedicinens manipulation av statistiken. Även AIDS-statistiken är full av liknande oredovisade manipulationer.

Hur vi än betraktar det, så är det uppenbart att den officiella cancerpolitiken är ett massivt fiasko. Och när man vet hur många effektiva, naturliga och billiga botemedel som finns mot alla slags cancer, botemedel som motarbetats av systemet och förbjudits, då måste man dra slutsatsen att det är ett avsiktligt fiasko. Och därtill ett mycket lönsamt sådant.

En luttrad läkare som genomskådat bedrägeriet kallade den konventionella cancerbehandlingen för ”en dyr och farlig placebo”.

Cancer är egentligen lätt att bota, om vi bara först får bukt med den psyko-emotionella förgiftningen. Det finns som sagt en uppsjö av naturliga metoder, som är både billiga och mycket mer effektiva än de konventionella metoderna, och dessutom – i motsats till konventionell behandling – inte har några som helst livshotande biverkningar. 


Officiell statistik ignorerar förstås alla de patienter som skolmedicinen skickat hem för att dö efter avslutad resultatlös behandling, och som tagit saken i egna händer och botat sig själva med alternativa naturliga behandlingar.


Problemet är att man för att lyckas med detta behöver vara stark i både kropp och ande, framförallt i anden. Skolmedicinens företrädare har tränats att skrämma upp patienterna ordentligt och få dem att gå med på den destruktiva skolmedicinska behandlingen med onödig brådska, för att de inte skall få tid att upptäcka andra och bättre möjligheter. Och de varnar också patienterna för alla andra behandlingsalternativ, som oftast beskrivs som ledande till en säker död, när sanningen är den rakt motsatta.

Dr Alan Levin från University of California Medical School lär har sagt att:

“De flesta cancerpatienter i det här landet (USA) dör av cellgiftsbehandlingen.”

Och detta är sanningen.

Enligt en bok från 1989 av Barry Lynes, har dr Gary Null, en känd amerikansk naturopat, sagt:

Gary Null - Source: Blog.garynull.com/”Cellgiftsbehandlingen eliminerar inte bröst-, ändtarms- och lungcancer. Detta faktum har dokumenterats sedan flera decennier. – Kvinnor med bröstcancer har en tendens att dö snabbare om de får cellgiftsbehandling, än om de inte får det.”

Bild: Gary Null – Source: Blog.garynull.com

Professor Gershom Zajicek M.D vid Hebrew University i Jerusalem, har sagt att överlevnadstiden för bröstcancerpatienter inte förbättrats sedan 1930-talet.

Det betyder att standardbehandlingen att eliminera tumörerna inte fungerar, därför att behandlingen bygger på falska premisser. Den medicinska metod som används utgår från att man kan bota patienten genom att avlägsna tumörerna genom kirurgi och förgiftning, men så är det inte.

Fungerande cancerbehandlingar

Tumörerna är bara symptomen på ett bakomliggande tillstånd, och tillståndet förbättras inte genom att tumörerna tas bort. Tvärtom gör behandlingen våld på hela organismen med följd att den underliggande sjukdomen förvärras på sikt. Här gäller principen att det är patienten som behöver behandlas, inte sjukdomen.

Bland de många effektiva naturliga botemedel för cancer, som läkemedelsindustrin och skolmedicinen försöker hålla allmänheten ovetande om, vill jag här bara nämna tre av de mest kända och bäst dokumenterade, men i böckerna som citeras här nedan finns referenser till ett tjugotal.

1. GRAVIOLA, pulveriserad rot från trädet Annona muricata som växer i Amazonasområdet i Sydamerika, dvs. Peru, Colombia, Ecuador och Brasilien. Det kallas Soursop på engelska och Guanabana på lokal spanska.

En god vän till mig i Peru botade sig själv med Graviola plus en allround vegetarisk diet, sedan hon skickats hem av sjukhuset att dö. Hon hade då gått igenom flera rundor av alla de drakoniska behandlingar som ”ortodox” medicin är kapabel till, men trots det var hela hennes kropp full av cancer, och hon vägde bara 35 kg.

Hon blev som sagt helt frisk med sin örtmedicin, och började studera alternativmedicin på allvar. Full av energi och motivation, ägnade hon sig på heltid, ja nästan dygnet runt, åt att hjälpa andra som befann sig i samma situation som hon själv gjort, trots att hon hade fått båda brösten och ena lungan bortopererade, och dessutom nödgats genomgå en benmärgstransplantation sedan cellgifterna slagit ut benmärgsfunktionen.

Dessutom hade hon en besvärande grov metallkateter i bröstet, som läkarna inte vågade ta bort av rädsla för följderna.

2. LAETRIL eller VITAMIN B 17, från aprikoskärneolja.

3. PAU D’ACRO, en trädbark från Sydamerika. Kliniska studier utförda på 1990-talet av Taheebo Japan Company, Ltd. i Osaka, Japan, visade att ett te gjort på beståndsdelar av Pau d’Arco trädbark stoppar växten av 23 specifika typer av cancerceller, bl.a. i bröst, prostata, livmoderhals, livmoder lungor, pancreas, sköldkörtel, urinblåsa och njurar, samt även i fråga om lymphom och leukemi.  Teet visade sig vidare “så gott som totalt stoppa växten” och “skapa nekros (celldöd)” i 12 specifika typer av maligna cancertumörer.

Om dessa tre, jämte en lång rad andra fungerande naturmediciner kan Du läsa mer i följande böcker nedan under relaterat.

Text: Jens Jerndal, f.d. professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare

Relaterat

Bokus.com/overlista-din-cancer-alternativa-icke-toxiska-behandlingar-som-fungerar 

Amazon.com/Cancer-Free-Third-Edition-Non-toxic-Healing

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq