Holistisk medicin och Hälsovård – Jerndals paradigmkrönika – Del 6

publicerad 1 september 2016
- Jens Jerndal
Sunrise nature - Crestock.com

Framtidens medicin framstår för många som en bländande uppvisning av mikrokirurgisk, nanokemisk och genetisk manipulation av enskilda kroppsdelar eller biologiska funktionselement. En sofistikerad och högteknologisk reparationsverkstad, där rymdålderns människomekanik når hittills oanade höjder. Och ett ständigt utbud av nya, allt mer mirakulösa piller, som tagna dagligen livet ut löser alla problem. Med andra ord en vidareutveckling av nuvarande institutionell medicins allt större omänsklighet. Men jag har bättre nyheter.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare

Människan i centrum och holistisk medicin

Det nya paradigmet handlar visserligen mycket om innovation, om högteknologi, och om tvärvetenskaplig kreativitet, men när det gäller hälsovården präglas det framförallt av helhetssyn, energimedvetenhet och elektromagnetisk inre och yttre kommunikation. Och framförallt sätter det människan i centrum.


Vad patienten känner och tycker, och vilken livskvalitet han eller hon upplever sig ha, blir viktigare än laboratorieresultat och statistiska analyser av procentuell överlevnadsmöjlighet i respirator eller rullstol.


I framtiden dominerar holistisk medicin. Märk, att jag inte talar om alternativ medicin, som består av olika alternativ till den officiella institutionella medicinen och automatiskt skapar en motsättning mellan det ena och det andra systemet eller behandlingssättet.

Övergripande helhetssyn

Den holistiska medicinen är ett övergripande system, vars filosofi präglas av helhetssyn och långtidsresultat, och den siktar till att integrera konventionella skolmedicinska behandlingsformer med både urgamla traditionella terapier och avantgardistisk kvantfysisk energimedicin. Den står inte i motsatsförhållande till någonting, och den utesluter ingenting på dogmatiska grunder. Det som är ägnat att uppnå det bästa och snabbaste resultatet för patienten med minsta möjliga obehag och biverkningar, ensamt eller i kombination med något annat, det använder man.

Holistisk medicin söker undanröja de djupaste orsakerna till varje sjukdom. Den söker de naturligaste botemedlen som inte medför skadeverkningar. Dock är dess allra främsta målsättning att förebygga sjukdomar, dvs att undvika att man överhuvudtaget blir sjuk. Idag brukar detta kallas friskvård.

Detta står i bjärt kontrast till dagens skolmedicin, som bara träder in när en sjukdom är manifesterad, och sällan intresserar sig för dess yttersta orsak, utan nöjer sig med ytlig symptombehandling.


Kosten är den fysiska grunden för all hälsa och för förebyggande av sjukdom, och fel kost kan på sikt leda till många onödiga sjukdomar. Lika viktigt är psykiskt-emotionellt välbefinnande, som är svårare att medvetet påverka.


Det är också viktigt att förstå att dessa två faktorer, den fysiska och den icke-fysiska, kan ha en ömsesidig effekt på varandra.

Konventionell skolmedicins brister

Dagens skolmedicin för dyra angreppskrig mot inkräktare. Dess viktigaste metoder är dels kirurgi för att avlägsna eller rekonstruera sjuka kroppsdelar, och dels angrepp med gifter eller strålning mot oönskade inkräktare som bakterier och virus. Den domineras helt av läkemedelsindustrins profitintressen.

Problemet med kirurgi är att kroppen blir av med delar den har användning för och dessutom utsätts för cirkulations- och energitrauman för att kompensera störningarna i organismens helhetsfunktion.

Problemet med de giftiga läkemedlen – t.ex. för cancer – är att de förgiftar även friska celler, skadar immunförsvaret, och utgör en svår belastning för organismen i sin helhet. På så vis kan vi inte sällan få situationen, att “behandlingen var framgångsrik”, då den förgiftade och dödade inkräktarna, men tyvärr förgiftade och dödade den även patienten. Dvs. biverkning döden.


Det gamla paradigmets skolmedicinska behandling består i övrigt till stor del i att blockera eller hämma sådana kroppens naturliga reaktioner som orsakar symptom, i stället för att åtgärda problemets orsak.


Tillvägagångssättet kan faktiskt liknas vid att stänga av brandlarmet när det brinner, i stället för att släcka elden. I övrigt bottnar denna metodik i en övermaga tro att man vet bättre än Naturen. I frestelsen att leka Gud.

Vad beträffar kosten får det gamla paradigmets skolmedicin underbetyg. Tills nyligen hävdade den att maten inte har någon betydelse alls för hälsan. På senare tid har man erkänt att maten har viss betydelse, men man saknar fortfarande djupa kunskaper om kostens effekter på hälsan, och flertalet medicinska kostråd har visat sig vara felaktiga.


Så visar det sig t.ex. att socker och snabba kolhydrater på sikt är klart sjukdomsframkallande, medan naturligt fett inte bara är ofarligt utan direkt nödvändigt för god hälsa.


Bland annat har ny forskning kommit fram till att kolesterol inte är farligt, och inte är vad som orsakar hjärt- och kärlproblem.

Kroppen själv bildar kolesterol för att reparera skador i kärlsystemet. Kolesterolet är alltså inte orsaken till problemet, utan tvärtom en effekt av en underliggande orsak, och en del av lösningen. Om man på konstlad väg sänker kolesterolhalten i blodet utan att först undanröja orsaken till att kroppen själv tillverkar mer kolesterol än normalt, ja då bäddar man för de problem man vill undvika.

Det har även visat sig i flera statistiska undersökningar att de som ätit kolesterolsänkande mediciner, s.k. statiner, generellt dör tidigare än de som avstått från statinerna, med samma utgångsläge för övrigt. Dessa forskningsresultat har dock inte trängt in i vår officiella medicin, där läkarna på läkemedelsindustrins tillskyndan fortsätter att hävda statinernas livräddande och välgörande verkan på hjärta och kärl och insistera på att hjärtpatienter bör ta dem så länge de lever, trots sina allvarliga biverkningar.

Kan det möjligen sammanhänga med att statinerna är ett av de mest lönsamma ”läkemedlen” i Big Pharmas arsenal? Bara år 2010 sålde de statiner för 35 miljarder dollars.

Samarbeta med Naturen

Bäst resultat får man så gott som alltid om man samarbetar med naturen, dvs i det här fallet med kroppens naturliga försvar, i stället för att motarbeta det.

Framtidens holistiska och förebyggande medicin inriktar sig i första hand på att stärka patientens eget immunförsvar för att på naturlig väg övervinna alla hälsoutmaningar, inklusive inkräktande virus, bakterier, eller cancerceller. Och det finns massor av positiv klinisk erfarenhet på området som konventionell medicin av dogmatiska skäl – eller ekonomiska intressen – vägrar erkänna.

Att vägra erkänna dokumenterade kliniska resultat av en behandling, därför att man inte förstår hur den fungerar, är inte alls vetenskapligt.

Empirisk vetenskap bygger på iakttagelser av faktiska resultat, inte på att man kan rationalisera hur dessa resultat uppstått inom den snäva ramen för ett föråldrat materialistiskt paradigm man är fånge i.

Falska framtidsvisioner

De vanligaste framtidsvisionerna inom konventionell hälsovård, förutom de nu rutinmässiga organtransplantationerna med sina oförstådda konsekvenser, är dels genmanipulation, dels s.k. stamceller för odling av friska ersättningsceller till sjuka organ, och dels medicinsk nanoteknologi. Visst kan detta bli en del av framtidens medicin, men än så länge begränsas dessa teknikers användbarhet av att det gamla paradigmets officiella skolmedicin vägrar att acceptera och arbeta med den osynliga verklighetens dimension.

epigeneticsVad jag avser med ”den osynliga verkligheten” i det här sammanhanget, är bl.a. biologiska organismers epigenetiska autoprogrammering via elektromagnetiska fält, samt mentala och emotionella effekter på kroppsfunktionerna via körtelsystemet.

Vetenskaplig vändpunkt

I klartext betyder detta att vår officiella medicinska vetenskap, hur tekniskt avancerad den än är på ytan, ligger c:a 100 år efter i utvecklingen, jämfört med fysiken och biologin. Vilket bl.a. också betyder massor av onödigt lidande för patienterna, och massor av onödiga kostnader för skattebetalarna.

Med andra ord är vi grundlurade av läkemedelsindustrin, eftersom det finns en mycket bättre hälsovetenskap, som vi vägras tillgång till av kommersiella skäl. När skall folket inse detta och kräva av sina politiker att få del av en både bättre och billigare hälsovård?

Det stora vetenskapliga genombrottet kommer när man äntligen inser att det inte är de fysiska generna eller DNA som är mekaniska bärare av instruktioner för uppbyggnad och funktion av celler och organ.

I stället handlar det om elektromagnetiskt kodad programvara i form av medfödda informationsbärande energifält, som utgör matriserna för både DNA-molekylen och de fysiska cellerna och organen. Och det innebär bland annat att det inte är genetiken, utan epigenetiken, som är det viktiga utvecklingsområdet framöver.

Nyckeln till framtida hälsa

Nyckeln till en mänskligare, effektivare och billigare hälsovård i framtiden finner vi i ”den osynliga verkligheten” som består av information och energi, samt medvetenhet och avsikt. Det handlar å ena sidan om en ekologisk och holografisk helhetssyn av människan, å andra sidan om energifrekvenser och resonansfenomen, och slutligen om det intima samspelet mellan det fysiska, det mentala, det emotionella och det andliga.


Kirurgi och farmaka kommer att användas allt mindre, allteftersom både effektivare och skonsammare metoder kommer i allmänt bruk.


Swisha Jens JerndalFramtidens läkare och hälsovårdare borde få betalt för att hålla oss friska, i stället för att som nu bara tjäna pengar när vi är sjuka.

I nästa avsnitt, som blir det sista, tänker jag diskutera vad Vattumannaparadigmet innebär för personliga relationer, äktenskap och familj.

Text: Jens Jerndal, fd professor i holistisk medicin | Läs mer av Jerndal | Boka Jens Jerndal som föredragshållare


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag tackar för en mycket intressant artikelserie. I grunden delar jag författarens värderingar och slutsatser. Holistisk medicin är kanske en bra diplomatisk formulering, men 3-4000 års original-naturmedicin bör inte förringas och placeras på någon avsides plats för det. Energier var Einstein tydlig med på sin tid när han sa -Allt är energi- och innan det var kinesernas TCM och ayurvedan i Indien mycket väl utvecklat och beprövat sedan några tusen år. I Sverige har allt sådant systematiskt förtryckts och energimedicin i form av homeopatika attackerats. Denna frenesi tolkar jag som att just detta, är ett hot mot sjuk-vård och symtomdämpande behandlingar. M a o man vet verkligen att det fungerar och genom att förhindra användandet, med hjälp av staten och myndigheter, så skapar man sig en monopolställning och säkerställande av intäkter av rent snuskiga proportioner. Samma ekonomiska intressen förser oss också av undermåliga matlika produkter, med tillsatser och giftiga ämnen. Vi besprutas från ovan med kemikalier för s k geoenginering och utsätts för strålningsnivåer av frekvenser som är direkt hälsovådliga. Vår livsmiljö idag är i praktiken inte längre av en typ där biologiskt liv kan fungera i längden. Allt väl planerat och iscensatt för mest möjliga ekonomiska vinning och effektivaste befolkningsminskning. Svensken m fl verkar tyvärr inte fatta särskilt mycket, för dom har inget sagt på TV och i pressen om det !!

 • Bäste Herr artikelförfattare Jens Jerndal
  Det biologiska livet kan gömma paradigmskiftande hemligheter som vetenskapen på sin nuvarande nivå kanske inte kan förklara. Men påståendena om elektromagnetiskt styrd epigenetik och DNA som (enligt bla Montaigner) växelverkar på makroskopiska avstånd är ounderbyggda spekulationer. Epigenetik styrs av omgivningsfaktorer, dvs det bekräftar Lysenkos förhånade ideer. Veterligen främst kemisk omgivning, frånvaro eller närvaro av vissa substanser under mer än en cellgeneration, dvs minst flera månader. Finns ingen rimlig förklaring kopplad till lågfrekventa elektromagnetiska fält som bla Luc Montaigner påstått.
  Jerndals påståenden om elektromagnetiskt kodad programvara får han gärna motivera närmare med källhänvisningar.

 • Bra artikel. Om vi lär ut och lär in grunderna till vad hälsa är till alla på ett enkelt och transparent sätt kanske många närmar sig insikten att vi själva är vår bästa doktor och helare. Då flyttas direkt makten dit den hör hemma, hos den enskilde människan. Självförtroendet och självkänslan att äga och förstå sin egen kropp är livsviktigt. Drömscenariot är när hälsa blir naturligt.

 • Det gör mig nästan ont att läsa en sådan bra artikel med grundläggande motsägelser!

  Och ena sida nämns det i artikel IMMUNFÖRSVARET! = Det FINNS INTE NÅGOT IMMUNFÖRSVAR, DET EXISTERAR INTE och man kan inte stärka någonting som inte finns!

  Andra citatet: ” Det stora vetenskapliga genombrottet kommer när man äntligen inser att det inte är de fysiska generna eller DNA som är mekaniska bärare av instruktioner för uppbyggnad och funktion av celler och organ.
  I stället handlar det om elektromagnetiskt kodad programvara i form av medfödda informationsbärande energifält, som utgör matriserna för både DNA-molekylen och de fysiska cellerna och organen. Och det innebär bland annat att det inte är genetiken, utan epigenetiken, som är det viktiga utvecklingsområdet framöver.

  Det andra påståendet är riktigt! Den kroppsliga verkligheten anpassar sig efter elektromagnetiskt programvara och därmed kan man skriva om programvaran och förändra sin kropp, sitt utseende och sin hälsa! Det som har varit är samlad erfarenhet som gör varje människa unik. Det som är, är NUET! I nuet har man ett visst sinnestillstånd som sätter kursen för framtida händelser. Det är bara nuet som existerar och därför kan det inte existera något immunförsvar.

  Livet fungerar i nuet och är dynamiskt. Varje ögonblick skapas det oändliga möjligheter för varje individ och varje levande ting. Det går i nuets och i synkroniserat spår inte att bygga upp något. Det enda som räknas är reaktion på händelser i varje ögonblick som blir till språngbräda till nästa ögonblick och dess skapta verklighet.

  Ja t.o.m. i N.T. står det att man ska vara som barn. Det vill säga, vara bekymmerslös och leva i nuet.

 • Just det, Ruth. HUR åstadkommer vi en omfördelning av makten över sjukvården? En politisk fråga av högsta rang. Som det ser ut är nog en massiv folkrörelse enda sättet. Men det kräver i sin tur att folk blir mycket mer medvetna än de är idag. Något det breda medieutbudet gör allt för att undvika.

 • Det du skriver är en önskedröm. Men först måste vi få en omfördelning av makten över Sjuk vård, den behöver rehabilitering!
  Bara en sån sak som att släppa in ordentligt utbildade näringsmedicinare på vårdcentralerna i stället för av livsmedelsindustrin utbildade dietister. Att också ha folk som utreder hemmiljön hos långtidssjuka. Många har mögel, giftiga byggmaterial (plaster, lim mm) som belastar och hindrar läkning.
  En sanering av trådlösa nätverk är också nödvändigt. det påverkar oss alldeles för mycket. Trådlöst i skolan är vansinne. Men det kräver att man fattar att det finns negativ Bioresonans i dessa nätverk.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *