Näthatsgranskaren är en dålig utveckling i Sverige

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 28 oktober 2018
- Jan Norberg
Jan Norberg 25:e augusti 2021, selfie

“Vi har i Sverige hunnit vänja oss vid att yttrandefriheten inte omfattar alla åsikter. Det finns enligt pk-syndromet vissa åsikter som måste straffas. När Näthatsgranskaren och andra av staten finansierade pk-aktörer börjar anmäla människor för åsikter så är det ett klart brott mot vår grundlagsskyddade yttrande och åsiktsfrihet”. Det skriver Jan Norberg som pekar ut Näthatsgranskaren som en särskild oroande utveckling i landet. 

Text: Jan Norberg | Bild: Näthatsgranskaren Tomas Åberg – Montage: NewsVoice baserat på ett foto av Minna Grönfors

Det svenska rättsväsendet är ju givetvis lojala mot våra politikers preferenser vad som skall betraktas som åsikter vilka inte ryms inom denna grundlagsskyddade rätt, dvs med polis och åklagare som struntar i att upprätthålla svensk lag, pga otillbörligt inflytande från pk-syndromet, agerar själva kriminellt när de medvetet bryter mot avsikten i den svenska grundlagen.

56 åring som har sex med 6-åring är ok om mannen är profet

Pk-fenomenet är förvisso under kraftig utbredning runt om i Europa (EU) och vi kan se den första domen där EU-domstolen gör samma skeva tolkning som vårt svenska rättsväsende gjort. Den Österrikiska kvinna som nu fått sitt mål avdömt av EU-domstolen kan tråkigt nog bara konstatera att även EU-domstolen sätter lojaliteten mot pk-syndromet framför en korrekt tolkning av åsikts- och yttrandefriheten.

Dagens Nyheter:

ArcanumSkolan 2024

“…en kvinna föreläste om islam i Wien. Då diskuterade hon giftermålet mellan profeten Muhammed och sexåriga Aisha. Kvinnan antydde i föreläsningen att Muhammed ”gillade att göra det med barn”, och ställde den retoriska frågan, ”en 56-åring och en 6-åring? Vad kallar vi det, om inte pedofili?”.

Två år senare, 2011, dömdes hon i en domstol i Wien för att ha talat ”nedsättande om religiös lära” och att betala 480 euro i böter, samt rättegångskostnader. Hon överklagade två gånger – och fick avslag i båda instanser.” 

“Kvinnan anmälde fallet till Europadomstolen…” och “…25 oktober, meddelade Europadomstolen att domen inte strider mot artikel 10.”

DN: Europadomstolen: Inte fel att döma kvinna för att ha kallat profeten Muhammed pedofil


Någon kanske inte anser att det är så intressant att ta del av vad EU-domstolen har att säga i fall som dessa och det berör ju endast ett ganska avlägset fall i Österrike, men då missar man konsekvenserna av denna EU-dom eftersom Sverige och alla andra EU-länder har i avtal från 1994 lovat att EU-domstolens tolkning har prejudicerande verkan för hur svenska domstolar skall förhålla sig i fall som dessa.


Vi har nu fått EU-domstolens vägledning för vad som skall tolkas som åtalbart och vilka konsekvenser detta skall få för alla EU-medborgare, skrämmande läsning utlovas.

Näthatsgranskaren är fel utveckling

I förlängningen så innebär denna EU-dom ännu en spik i kistan för den europeiska åsikts- och yttrandefriheten, förhärligandet av Islam och all den dårskap som den våldsideologin står för är det dock helt i sin ordning att torgföra fritt i alla sammanhang. Man undrar hur detta skall sluta om svenska väljare fortsätter att låta sig ledas fram till den slutliga stupstock som detta förtryck indikerar.

Vi skall uppenbarligen alla skrämmas till underkastelse tex genom Näthatsgranskaren, jag vägrar dock och hoppas att jag någon gång blir anmäld för mina åsikter och min rätt till yttrandefrihet. Kanske är det reptilhjärnan som slår till igen om man skall tro den självutnämnde experten Hedi Bel Habib.

Text: Jan Norberg, Portugal

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Vi skall uppenbarligen alla skrämmas till underkastelse tex genom Näthatsgranskaren, jag vägrar dock och hoppas att jag någon gång blir anmäld för mina åsikter och min rätt till yttrandefrihet.”

  Du kanske vill vara med och skriva på mitt försvarstal. Tomas Åberg Näthatsgranskaren har stämt mig. Fick brev från tingsrätten idag (2/4). Han har stämt mig för förtal och vill ha 10 000 kr. För att jag länkat vidare saker från Nya Tider och Lamotte. Som gäller hans plågade jakar o s v. Fy va´sjukt! Vilken människa och han får betalt av staten. Rätt vad det är dimper det ner ett brev och man dras in för rätta. Så sjukt! Och Åberg får skattepengar för sitt lönsamma värv. Så nu blir det till att fila på sitt försvarstal.

  • Att kallelse från Tingsrätten avser tidigare publicerat i medier som du endast länkat vidare låter besynnerligt
   om inte de som artiklarna varit eller är stämda av honom.
   Som jurist är bästa råd att om du inte själv är jurist bör du låta bli att ens tänka tanken på att “fila på ett försvarstal” inte heller låta någon som saknar juridisk insikt hjälpa dig med inlaga till domstolen.

   Börja med att kontakta Nya Tider och eventuellt Lamotte som skrivit det du länkat vidare kommer de förhoppningsvis bistå dig sedan bör du också kontrollera din hemförsäkring och om rättsskydd finns kontaktar du någon jurist,advokat som ger gratis konsultation per telefon.
   Mvh och lycka till.

 • @ Sture B 2018-10-28 at 20:47

  Jag vill dela med mig om hur detta domstolsutslag i EUD nu uppmärksammats också i USA, där värnar man i alla fall åsikts och yttrandefriheten mer än vi gör i Europa och framför allt i Sverige.

  Du skriver också att Näthatsgranskaren inte är rätt person att “övervaka det fria ordet”. Sug på den lite, varför skall det egentligen behövas någon som öht “övervakar det fria ordet”???

  Ta några minuter till att titta igenom denna video.

  https://petterssonsblogg.se/2018/10/30/visst-fan-va-han-pedofil/

 • @ Fakta

  Vad EUD är och står för känner jag mycket väl till samt de konsekvenser ett utslag i EUD leder till för svensk fortsatt rättstillämpning.

  Frågan är väl om sign Fakta vet vad innebörden av EKMR och Rättighetsstadgan är??

  Jag får väl börja med att citera lite för vad som “faktiskt” gäller:

  “EKMR (konventionen) är införlivad med svensk rätt och gäller således såsom svensk lag. Den är stadgad i grundlagen under Regeringsformen 2 kap. §19 där det anges att “lag eller annan föreskrift inte får meddelas” i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Härvid betonades i förarbetena att EKMR inte gavs en status som grundlag och att i fall av verklig eller skenbar konflikt mellan konventionen och annan lag fick konflikten lösas genom lagtolkning eller med hjälp av rättstillämpningsmetoder.

  Konventionen kan få betydelse i två rättsligt sett skilda hänseenden: ur en statsrättslig synvinkel får den främst betydelse när Sverige begår ett konventionsbrott, varav i vilket fall det kan leda till att den svenska ordningen får åsidosättas eller modifieras så att den blir förenlig med Konventionen. Konventionens folkrättsliga perspektiv får sin relevans om en fördragskonform tolkning inte kan göras där det i sådant fall, att om en svensk lag ska åsidosättas, krävs ett “klart stöd” att den är oförenlig med Konventionen.

  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan) är tillämplig när unionsrätt tillämpas inom EU av dess institutioner och organ eller i Sverige eller andra medlemsstater (artikel 51). Rättighetsstadgan innehåller en ambitiös katalog över unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter. Stadgan har samma rättsliga värde som fördragen, utgör en del av primärrätten och ligger därmed på högsta nivå i den unionsrättsliga normhierarkin (artikel 6 FEU).

  Dessa två instrument är två parallellt löpande instrument för rättighetsskydd. Sverige är skyldig att iaktta de krav som följer av båda dessa instrument och använda det som ger det mest långtgående skyddet. Eftersom Konventionen som tidigare nämnts är inkorporerad som svensk lag har det funnits en viss “förkärlek” för att åsidosätta lagar stiftade av riksdagen.

  Situationen är annorlunda i förhållande till unionsrätten, där det är domstolarnas uppgift att säkerställa unionsrättens fulla genomslag. Ett klart exempel på detta finnes i Åkerberg-Fransson målet, där Haparanda tingsrätt ställde frågan om principen om klart stöd även är applicerbar i förhållande till Stadgan. EU-domstolen gav i ett förhandsbesked (gällande frågan som ställdes av tingsrätten) ett nekande svar och beskrev att det är en nationell domstols skyldighet att ge unionsbestämmelser full verkan genom att, i de fall som behövs, underlåta att tillämpa varje motstridande nationell bestämmelse som står i strid med denna.

  Vidare anges det i EU-fördraget (artikel 6.2) att Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter även gäller vid EU:s verksamhet (t.ex. vid utformning och tillämpning av EU:s direktiv och förordningar). Samma krav gäller när de enskilda EU-staterna tillämpar EU-rätten.

  En rättighetsstadga (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna) infördes och blev juridiskt bindande för medlemsstaterna och EU:s institutioner. Det gäller om både medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Storbritannien, Polen och Tjeckien kom från start efter egen begäran inte att beröras fullt ut av de nya rättigheterna.”
  ————-
  Jag tycker verkligen att sign “Fakta” bör läsa på lite mer innan denne uttalar sig under anonym signatur, här på Newsvoice står vi för våra resp åsikter alldeles oavsett om de självutnämnda “faktagranskare”, som den anonyme sign “Fakta” tycker sig sig själv vara, är i stånd att tillrättavisa människor med andra åsikter.

  Avslutningsvis vill jag påpeka att avsaknaden av sk Blasfemilagar knappast behövs med såna som sign “Fakta” vilka ägnar sig åt att stigmatisera människor med till pk-rännan avvikande åsikter, det är ynkligt som Öystein mycket passligt påpekar.

  En gammal SvD artikel sätter nog huvudet på spiken, se länken nedan.

  Jakten på oliktänkande i Sverige får ju statsfinansiellt stöd så att självutnämnda inom kultureliten kan fortsätta trakassera vanligt folks grundlagsskyddade åsikts och yttrandefrihet.

  https://www.svd.se/kulturinstitutioner-gor-svensk-lag-om-blasfemi-overflodig

  Skall bli intressant att få debattera detta med en pk-fascist som sign “Fakta”. Uppmaningen blir att du nog får rekrytera betydande hjälp för att kunna tillrättavisa mig för mina åsikter skull, kanske är det enklare att anmäla mig så att du slipper ta nesan av att komma upp kort i denna debatt. Jag väntar ivrigt på ditt genmäle sign “Fakta”.

 • Tack Jan för några otäcka sanningar !
  – Ja, det verkar som att de politiskt korrekta åsikterna snart blir en norm i Sverige och Europa. Att vara PK, det kommer, sakta men säkert, att förvandla Europas folk till slavar. Steg för steg, omärkligt, i det tysta, blir PK en allmän lag. Att detta kan ske, att detta anses legitimt bland folk, beror på att besluten kommer uppifrån, från samhällets högt ansedda auktoriteter, i kombination med att folket består av en mycket stor andel medvetslösa ja-sägare.
  Och när folket har blivit tillräckligt hjärntvättade då kommer de nog inte reagera på att de inte längre får säga sin mening, det blir nog som den mest naturligaste sak i världen, för många människor, att man inte får ha åsikter som inte är i linje med EU,s politik. Dessa människor kommer nog snart att vara så pass hjärntvättade och tacksamma över att de själva slipper tänka och därmed lämna över sitt tänkande till en elit som de anser vet bättre än dem själva !

 • @Öysten: Vad jag menar är att artikelförfattaren inte verkar ha förstått Europadomstolens funktion och vad det är som är prejudicerande. Det är knappast juridiska hårklyverier.

  Varje land är suveränt att själva stifta lagar kring yttrandefrihetens omfattning. Sverige har ju som bekannt inskränkningar i form av förtal och hets mot folkgrupp. Europadomstolen kan sedan pröva om de suveräna lagarna/domsluten står i strid mot mänskliga rättigheter. I detta fall anser man att Österrikes lagar inte gör det.

  • FN, EU och Europadomstolen osv. är globalistorgan utan någon som helst mental förankring hos fritt tänkande människor. Det är bara den auktoritetsbundna köttmassan som fäster någon vikt vid vad som emanerar ur dessa överstatliga brunhål.

  • @ Fakta,

   Jo jag tycket att det är juridiska hårklyverier. Du framstår fortfarande som en försvarare av ett system/regelverk som makteliten ansett att vi medborgare skall finna oss i.

   Du har exempelvis inte svarat på frågan var du står i huvudfrågan. Kan man ödmjukt be att få den uppfattningen?

   • I ett sunt samhälle skulle människor vara rätt så självreglerande. Det är bara i en sjuk samhällsperversion som man måste stifta lagar mot alla dem som inte “gillar läget”. Sen är juridiskt korrekt och moraliskt korrekt inte en och samma sak. Man har moralisk rätt att bortse från orättfärdiga lagar.

 • Mycket bra artikel Jan. Ytterligare en bild från verkligheten som ilustrerar vart vi är på väg gällande yttrandefriheten även om just detta exempel kom från Österrike. Hur många fler exempel behövs för att befolkningsmassan skall vakna och inse vart vi är på väg???

 • Norberg missförstår i vanlig ordning. Jag antar att med EU-domstolen så menar Norberg Europadomstolen, vilken inte begränsas till EU-medlemmar. Europadomstolen har inte prejudicerande verkan i det hänseende att övriga länder skulle tvingas stifta nya blasfemilagar på området. De bedömer istället huruvida det Österrikiska domslutet och lagen anses strida mot mänskliga rättigheterna. I detta fall fick Österrikes suveräna lagstifning OK, och skulle andra länder instifta liknande blasfemilagar så är länderna fria att bestämma detta själva enligt prejudikatet.

  Sverige har inte längre några blasfemilagar

  • Med EU:s/Sveriges rådande och allt mer tilltagande åsiktsförtryck är ditt inlägg av typen “tomato – tomato” eller “potato – potato”, alternativt även “same shit, different toilet”. But I think you get the point, or maybe not…

  • @ Fakta,

   vad menar du? Bara ditt alias avslöjar att du är en lojal PK-individ. M.a.o. för den upplysta och självständigt tänkande delen av befolkningen, därför ointressant.

   Att hänga upp sig på juridiska detaljer och ordklyveri ter sig i sammanhanget synnerligen fegt. Ingen kommentar alls om själva huvudfrågan/huvudproblematiken, nämligen vart vi är på väg gällande yttrandefriheten.

   Ynkligt!

 • Om Muhammed gifte sig med Aisha när hon var sexåring och fullbordade äktenskapet då hon var nio år så betyder inte det att Muhammed föredrog henne framför andra fruar. Definitionen av pedofili är att personen enbart har dragning till barn. Muhammed hade massvis med vuxna fruar, men visst kallar många den som har sex med barn för pedofil och gör det med avsky. Det har även jag gjort, men enligt svensk lag är det väl sexuellt ofredande av barn eller våldtäkt av barn det kallas. Kan tilläggas att personer som är pedofiler, oftast inte kan rå för det och att det inte automatiskt innebär att de förgriper sig på barn.

 • Mycket intressant o matnyttig artikel. Vi måste dock studera utslaget närmare för att förstå eller resa nya frågetecken.

  I domstolsutlåtandet kunde man läsa att M hade ett långvarigt förhållande med barnet även till vuxen ålder. Att M också haft en massa andra fruar i vuxen ålder. Därför kan man inte säga att M var pedofil. Så kontentan av detta är att alla presmptiva pedofiler ser till att ha åtminstone ett förhållande med vuxen kvinna och att det utsatta barnet finns i dennes vård även framöver.

  Jag skulle vara oerhört bekymrad om jag i framtiden inte får/kan anmäla att någon av mina små döttrar utsätts för parningslekar av någon gift äldre gentleman även om denne ber om min dotters hand.

  Vi närmar oss nu pudelnskärna. Skall ett nej från en kvinna och hennes uttryckliga ogillande verkligen kunna vara grund för våldtäktsanmälan. Liksom bara för att hon inte tyckte att det var kul eller ok skall jag då behöva stå till svars för detta hon borde ju faktiskt gilla det för det är ju så man gör, män o kvinnor tillsammans.

  EU ut ur världen vi behöver dej inte. Folken kan fortsätta att umgås på egna meriter.

  LeifB

 • Den s,k. “Näthatsgranskaren” lät ju de egna djuren svälta ihjäl. En sån lågt stående varelse är knappast lämpad att övervaka det fria ordet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *