Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Domslut ger hopp till de som tar vitamin D3 som kosttillskott

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 15 november 2018
- Jan Norberg
Aging, åldrande, hälsa, vitalitet - Foto: Crestock.com

HÄLSODEBATT. En färsk dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ger oss som tar D3-vitamin lite hopp om att offentliga myndigheters ingripanden faktiskt kan överklagas och till slut vinna framgång, åtminstone temporärt.

Text: Jan Norberg

Högsta förvaltningsdomstolen:

“Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om en kommunal nämnd haft erforderligt författningsstöd när den ingripit mot ett företags försäljning [Greatlife Group] av ett visst kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av D-vitamin. Nämnden hänvisade till att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bedömt att den högsta säkra dygnsdosen D-vitamin uppgick till en viss lägre nivå. Nämndens ingripande bestod i ett beslut om saluförbud och återkallande.
 
Högsta förvaltningsdomstolen fann att frågan om vilka möjligheter som finns att ingripa mot ett kosttillskott bör ta sin utgångspunkt i kosttillskottsdirektivet. Domstolen konstaterade att direktivet innehåller bl.a. regler om fastställande av maximi- och miniminivåer för vitaminer i kosttillskott, men att några sådana värden ännu inte fastställts.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar nämndens beslut i realiteten att nämnden lokalt infört ett sådant maximivärde som ska fastställas av kommissionen eller, i avvaktan härpå, av Sverige för nationen. Domstolen fann att nämnden saknat erforderligt författningsstöd för att meddela beslutet i fråga.
Det fanns därför anledning att meddela prövningstillstånd i målet i de delar där frågan om prövningstillstånd tidigare förklarats vilande samt att upphäva underinstansernas avgöranden och nämndens beslut.” – Domslut, Högsta Förvaltningsdomstolen, 13 november 2018

Det bedrövliga i hela denna hantering är att det hur tydligt som helst framgår att myndigheter samverkar för att tillgodose Big Pharmas synnerligen aktiva påverkanskampanjer på olika myndigheter.


Jag undrar hur dessa myndighetspersoner är skapta då de med glädje springer Big Pharmas ärenden. Set är en skam för Sverige att några självutnämnda myndighetspersoner ger sig själva en expertroll som de inte på något sätt kan backa upp med lagrumsstöd. Skandal är väl bara förnamnet.


Den myndighetskorruption som förekommer är nu så utspridd att offentligt anställda inte drar sig för att begå lagbrott när de jagar vanliga medborgares rätt att själva bestämma över sina respektive liv.

Skulle inte tro att vi kan se någon rapportering om detta i massmedia. Istället måste vi alla ställa oss frågan om hur våra politiker och myndigheter kan tillåta att aktiva lobbygrupper från Big Pharma tubbar myndigheter till ingripanden som kommersiellt utmanar deras produkter, det är solklara brott som begås när myndigheter ingriper utan lagstöd, men som framgår av domen så finns inga straffrättsliga påföljder gentemot de myndighetsanställda vilka aktivt försökt stänga ned försäljningen av ett helt normalt kosttillskott.

Palmeregeringen tog som bekant bort ämbets- och tjänstemannaansvaret 1975 och sedan dess är alla politiker och myndighetsanställda straffimmuna. Vi måste få tillbaka detta tjänsteansvar annars är vi vanliga medborgare rättslösa.

Jag ber er dig att notera att denna dom är ett undantag då det kommer till domstolarnas bedömningar. Normalt har ingen liten aktör de muskler och den kraft som krävs för att gå hela vägen med ett juridiskt ombud.

Att behöva gå hela vägen till HFD för att få sin självklara rätt tillgodosedd är inget annat än korrupt myndighetsmissbruk till förfång för svenska medborgare. Hur länge skall vi stillatigande se detta spel pågå?

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq