5G, Covid-19 och kontrollsamhället

publicerad 3 juni 2020
- Kerstin Unger-Salén
Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

DEBATT & ANALYS. Att COVID-19 symptom kan ha förvärrats av strålning från 5G är en frågeställning som helst inte bör diskuteras. Factcheck[.org] som blivit den nya sanningsgurun förnekar några som helst hälsoproblem med mobilstrålning och 5G, även om många forskningsstudier säger motsatsen.

Text: Kerstin Unger-Salén | Uppföljande artikel: Efter AI och 5G – Behöver mänskligheten och Jorden superteknologier?

Väktarna

Google, Facebook och YouTube, har tillsammans med dagstidningar och TV blivit etablissemangets väktare. Om 5G skulle anses kunna ha ett eventuellt samband med symptom hos Covid-patienter, betraktas det som konspirationsteorier. En öppen sansad diskussion är otänkbar eftersom 5G absolut inte kan befläckas med kunskap om förmodade hälsorisker, även om de är vetenskapligt bevisade. Så ser debattklimatet ut just nu.

Eftersom medierna numera ägs av några få mediahus, är det lätt att censurera information som inte överensstämmer med ägarintressen och etablerade åsikter. Man är snabb att etikettera intervjuer och artiklar som ”fake news” och ”konspirationsteorier” om de påståenden som förs fram inte stämmer med den officiellt antagna sanningen. Vem som verkligen styr den officiella sanningen är en bra fråga. Vetenskapligt bevisad forskning, hur evidensbaserade den än är, kan bannlysas av samma skäl. Det är bara ”viss” evidensbaserad forskning som anses rumsren.

Journalister på de stora tidningarna och TV-kanalerna tycks ha glömt att en viktig uppgift är att syna maktens företrädare i sömmarna samt exponera sanningen oavsett påtryckningar från de som betalar annonser. Sällan har yttrandefriheten balanserat på en så skör tråd. Det pågår ett veritabelt krig där en fri debatt, med hjälp av sociala medier har blivit en stor utmaning för de som vill ha kontroll över vilken information som får distribueras.

Visst kan det vara svårt att urskilja vilken information du kan lita på. ”Ryska troll” som låtsas vara en åsiktsgrupp på Facebook och inte är det, eller YouTube-filmer som uttrycker ren paranoia och andra som vill söka en minut i rampljuset och hittar på en falsk historia, har blivit en del av informationsflödet, men i en demokrati är ett av fundamenten, yttrandefrihet.

Just nu, i pågående coronatider, kan observeras hur starka krafter vill styra (mer än någonsin) vad som får diskuteras. Framför allt läkemedelsindustrin har stort intresse av att den allmänna debatten inte avviker från vad som är opportunt för deras syften. Mer än någonsin ska alla fogas in i ledet och en holistisk hälsoapproach bör tystas ner. Vi ska skyddas från vilseledande propaganda och akta oss för sådana som ifrågasätter den strikta approachen till sjukdom.

Läkemedel och vacciner är det som gäller. Förordar man säkrare vacciner som inte innehåller kvicksilver, formalaldehyd och aluminium, klassas man omedelbart som anti-vaccinaktivist. Verkligen absurt. Debatten är inte fri.

Intravenöst C-vitamin har använts med framgång på covidpatienter i Kina, Sydkorea och andra ställen, men det är inget som får användas i sjukvården i Sverige, trots att även svenska läkare skrivit om det. Docent Uffe Ravnskov skrev en artikel i Läkartidningen; ”Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid Covid-19”.

En stor mängd nya forskningsstudier länkar D-vitaminbrist till sämre utkomst för covidpatienter. Tror ni det blir några rubriker om det på TV eller i dagstidningar? En av många studier kommer från forskare vid Trinity College Dublin som framför hypotesen att brist på D-vitamin kan kopplas till högre dödsfall av covidpatienter. De flesta kan nog räkna ut att isolering och utegångsförbud för äldre människor har slagit extra hårt på deras D-vitaminnivåer. Tänk om Socialstyrelsen skulle rekommendera kosttillägg i form av D-vitamin! Otänkbart, dit får vi inte gå.

Folk börjar dock bli varse hur somliga myndigheter tar större hänsyn till industriintressen istället för att skydda allmänheten. Många har tappat förtroendet och köper sina kosttillägg oavsett försök till mörkläggning. Trots den tragiska situation Covid-19 har fört med sig, är den krassa verkligheten att man pga ekonomiska intressen inte vill rekommendera C och D-vitamin eftersom läkemedelsföretag inte tjäna några stora pengar på dem.

5G – covidpatienter – hälsorisker

Likadant gäller trådlös teknik och den sista i raden 5G, den femte generationen. Känner man befogad oro att den nya 5G-tekniken kan medföra ytterligare hälsorisker utöver vad den trådlösa tekniken redan gör idag, klassas man som oinformerad bakåtsträvare och återigen, en konspirationsteoretiker.

Trots att det existerar tusentals, peer-reviewed forskningsstudier som bevisar att trådlös teknik och dess strålning skadar immunförsvaret, kan framkalla cancer, oxidativ stress och mycket annat, fortsätter man förneka hälsorisker med trådlös teknik.

Syftet med den här artikeln är kartlägga varför det finns ett utbrett motstånd bland läkare och forskare angående strålning från trådlös teknik och 5G.

 • Vad grundar myndigheterna sin säkerhetsbedömning på?
 • Varför har mobilindustrin inte gjort någon oberoende hälsoriskbedömning?
 • De måste väl också känna till den stora mängd forskning som talar om allvarliga hälsorisker?

Finns någon sanningshalt med att mobilstrålning och framför allt 5G kan ha haft något samband med hur covidpatienter klarat sig? Etablerade medier och även den trådlösa industrin har, med hjälp av tidigare nämnda Factcheck[.org], varit snabba att förkasta alla teorier som kan länka 5G till Covid-19.

En seriös djupdykning visar att det finns tillräckliga vetenskapliga bevis om allvarliga hälsoproblem för Jorden och människan. Detta är något för miljörörelsen att ta tag i och utan tvekan oroväckande.

Forskaren Lennart Hardell. Foto: Bo Lindström på uppdrag Strålskyddsstiftelsen
Forskaren Lennart Hardell. Foto: Bo Lindström på uppdrag av Strålskyddsstiftelsen

5G högfrekvent mikrovågsstrålning, utöver den redan existerande lågfrekventa strålningen från 3G och 4G, kommer att utsätta oss människor för är en väsentligen större exponering. Alla dessa olika signaler kan tillsammans bilda dynamiska och komplexa störningar som leder till säkerhets- och hälsorisker, skriver professor Lennart Hardell, en av Sveriges främst experter på mobilstrålning och cancerrisker.

Den trådlösa industrin har inte forskat på eventuella hälsorisker med 5G baserat på deras höga mikrovågsfrekvenser inte anses kunna penetrera igenom huden. Det står i stark kontrast till ett upprop som sändes till EU i september 2017. Där har över 260 vetenskapliga forskare och läkare begärt ett moratorium av användningen av 5G till dess att oberoende forskning utrett hälsorisker som associeras med denna nya teknologi.  EU har hittills inte lämnat något svar.

2012 släppte CIA tidigare hemliga dokument om ryska forskningsstudier som publicerades redan på 1970-talet. De visade klart och tydligt att mikrovågsstrålning som liknar 5G med 60 GHz innebär allvarliga konsekvenser för människan. Oberoende forskare har sedan genom åren dokumenterat hur trådlös strålning är ett hot mot Jordens och vår egen hälsa. I den tidigare nämnda appellen till EU skriver man följande:

“EMF påverkar levande organismer på nivåer långt under internationella och nationella förhållningsregler”.

De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser”:

“Den trådlösa tekniken och framförallt 5G ger ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”

Elektromagnetism är grundläggande för livet eftersom det kontrollerar biokemin

Barn absorberar 2 till 3 gånger så mycket mikrovågsstrålning jämfört med vuxna, det gäller framförallt ögonen och hjärnan vid användning av mobiltelefon eller glasögon för så kallad ”virtual reality”. Dessa fynd väcker allvarliga frågor när det gäller nuvarande regelverk för mobiltelefoner”, skriver forskare (Fernandez et al. 2018).

En utomordentlig sammanställning av all denna forskning har lagts fram av den danske advokaten Christian F. Jensen (se referenser). Den är ett underlag för en stämningsanmälan där man anklagar den danska staten för att ha tillåtit införande av 5G och att det skulle bryta mot mänskliga rättigheter och miljölagen: ”wether it would be in contravention of Human Rights and environmental law to establish 5G system in Denmark”.

Några fakta

 • Miljödomstolen i Sverige har klassat mobiltelefonanläggningar som miljöfarlig verksamhet.
 • IARC har klassat mobilstrålning för möjligen cancerframkallande (2B).
 • År 2015 publicerades en vetenskaplig genomgång av 100-talet tillgängliga evidensbelagda forskningsresultat om s.k. oxidativ stress från lågfrekvent mobilstrålning (Yakymenko, et.al) som visade att det var rimligt att anta att denna typ av strålning är cancerframkallande. Det bevisades i 93% av fallen och kunde observeras väl under de säkerhetsgränser som uppsats av ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection).
 • “The European REFLEX study” (2004) utfördes på uppdrag från EU. 12 olika institutioner var involverade och de hade en budget på 3 miljoner euros. Resultaten visade att förlängd strålning från mobiler och magnetiska fält kan orsaka genetisk skada. De sa vidare att det inte fanns något mer berättigande att hävda att man inte är medveten om några pato-fysiologiska mekanismer som kan ligga till grund för funktionella störningar och kroniska sjukdomar hos djur eller människor.
 • I maj 2018 fastställde dr Martin Pall (PhD, Professor Emeritus, Washington State University), en världsauktoritet inom 5G att det fanns åtminstone 21 vetenskapliga studier som dokumenterat DNA-skador orsakade av EMF. Han fastställde vidare att sedan 1981 existerar 19 studier som visar oxidativ stress förorsakard av denna typ av strålning.

Martin Pall - Foto: Olympic Peninsula WatchPall säger:

“Att sätta upp 10 miljontals 5G antenner utan en enda biologisk undersökning om säkerhet är nog den mest idiotiska ide någon haft i världshistorien.”

Åtskilliga upprop och appeller från forskare och läkare har hittills inte kunnat övertyga myndigheter att ta hänsyn till dessa forsknngstudier och skydda sina medborgare.

Appeller

Den så kallade Freiburgapellen har skrivits på av 1000 läkare redan 2002. International Doctor’s Appeal 2012 kom 10 år senare. Forskare och läkare från 36 länder skickade så sent som hösten 2017 en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G.

IARC (International Agency for Research on Cancer) har också uttalat sig negativt om den trådlösa även om de har fått kritik för att inte satt trådlös strålning i grupp 1. Bevisen som visar att strålning från trådlös teknik är cancerframkallande kan inte längre ignoreras ” sade dr Miller vid en presentation i juli. Millerhar ett imponerande curriculum med lång bakgrund inom cancerfoskkning och cancerprevention. Han var tidigare rådgivare till WHOs cancerforsknings institut IARC och deltog liksom professor Hardell bland de inbjudna internationella experterna i IARCs senaste utvärdering av cancerriskerna med strålningen. Deras utvärdering anser att de samlade bevisen uppfyller kraven för att skärpa klassningen till grupp 1.

Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell
Olle Johansson, KI – Foto: NASMS, A. McDowell

Sverige är det just Lennart Hardell och även professor Olle Johansson (och andra) som fört en lång kamp för att rikta uppmärksamhet av vilka sjukdomar som långvarig exponering av mot trådlös teknik kan medföra. Lennart Hardell är forskare och överläkare för cancer. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har av internationella utvärderingar bedömts som mest tillförlitlig Han har kritiserat IARC bedömningspanel som jäviga och vädjat att man skulle se till att trådlös strålning ska klassas i grupp 1.

Olle Johansson har forskat på Karolinska Institutet och är en globalt ledande figur vad gäller EMF strålning och hälsoeffekter. Han är docent och universitetslektor, numera associerad professor vid Karolinska Institutet, och avdelningen för klinisk neurovetenskap vid Kungliga Tekniska Institutet i Stockholm. Han har publicerat mer än 600 artiklar och hållit många föredrag i ämnet där han pekar på de allvarliga hälsorisker som mobilstrålning innebär.

Mona Nilsson har grundat Strålskyddsstiftelsen som gör det jobb som statliga Strålskyddsverket borde göra. Hon för en lång och uthållig kamp för att informera allmänheten om strålningsrisker.

Hur skiljer sig 5G från annan trådlös teknik?

5G-applikationer kräver att man frigör ett nytt spektrum av band med högre frekvenser ovanför 6GHz upp till 100GHz med användning av millimetervågor, även kallat mikrovågor. 60 GHz är den frekvens som är mest gynnsam för 5G och det är med all sannolikhet dit man ska. 5G kräver att man sätter upp tättsittande antenner över allt och tillåter beaming från satelliter som ska kopplas upp till oss människor på jorden. Enligt EU:s European Parliamentary Research Service, är längre våglängder med lägre frekvenser mindre kraftfulla vad gäller energi medans kortare våglängder vid högre frekvenser är mer kraftfulla. På så sätt skiljer sig 5G från annan strålning.

European Parliamentary Research Service säger:

Målsättningen med 5G är att täcka stadsområden, tåg-spår och alla större vägar med ”oavbruten femte generation trådlös teknikkommunikation som bara kan uppnås genom att skapa ett mycket tätt nätverk av antenner som transmitterar. Med andra ord kommer antalet högfrekventa basstationer och andra redskap öka signifikant.

Detta tar upp frågan om det finns en negativ inverkan på mänsklig hälsa och miljön från högre frekvenser och miljarder ytterligare kopplingar, som enligt forskning kommer att innebära oavbruten exponering av hela befolkningen, vilket inkluderar barn.

Eftersom man generellt inte anser att radiovågor utgör ett hot mot befolkningen, har emellertid hittillsvarande forskning inte tagit reda på vad konstant exponering av 5G skulle innebära.”

Politiskt korrekt vetenskap

Som vi kan se har upprop och appeller, liksom evidensbaserad forskning varit massiv, men än så länge har det inte kunnat stoppa denna utbyggnad som obönhörligen drivs vidare. Mot bakgrund av kontinuerlig vädjan från läkare och forskare samt allmänheten är det märkligt hur myndigheter och regeringar är villiga att ta sådana risker istället för att skydda allmänheten.

En av flertalet vetenskapliga rapporter från England visar t.ex. en fördubbling av antalet fall av den mest aggressiva och dödliga formen av hjärntumör, glioblastom, från 1995 till 2015 – under samma period som mobiltelefonanvändningen ökade från 15 procent till 95 procent. Antalet fall som ingick i studien var hela 81 135. Med andra ord: en ytterst tillförlitlig forskning. Antalet fall av glioblastom ökade från 983 fall, år 1995 till 2 531 fall år 2015. Ökningen var statistiskt signifikant i alla åldersgrupper. Den största ökningen fanns hos personer äldre än 55 år. Den genomsnittliga överlevnadstiden för glioblastom efter diagnos är bara ett år. Är någon på Cancerfonden villig att börja ställa frågor?

Politiker och hälsomyndigheter tycks vara immuna mot den gedigna vetenskapliga information som varnar om hälsorisker. De kan stödja sig på organisationer som WHO, EU och Strålskyddsmyndigheten. Folkhälsomyndigheten säger sålunda:

”Myndigheten grundar bland annat sina ställningstaganden på vad WHO anser i frågan, samt rapporter om elektromagnetiska fält och hälsa från Strålsäkerhetsmyndigheten”.

Sen säger man följande som helt enkelt inte är sant:

”Enligt den senaste forskningen går det inte att påvisa något samband mellan exponering för magnetfält och sjukdomsrisk. Det råder också stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar.

Styrkan på dessa magnetfält ligger långt över vad som är normalt. Den officiella bedömningen från Strålskyddsmyndigheten säger: “Det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker (inte sant) med att exponeras för radiovågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö.”

Oavsett om man är för eller mot 5G, konstaterar jag att myndigheter väljer att missleda allmänheten genom att undanhålla rapportering om de tusentals forskningsstudier som påvisar allvarliga hälsorisker och som dokumenterats och publicerats genom åren.

Anders Ahlbom - KI pressfoto
Bild: Anders Ahlbom – KI pressfoto. Mona Nilsson anser att han ären lobbyist för telekombranschen.

Lobbyisterna för trådlös teknik har hittills segrat över expertis och forskare som försökt tala reson med regeringar och myndigheter att åtminstone göra ett moratorium tills man har utrett mera. I en hel del länder har man regionalt lyckats stoppa genomförande av 5G sändning tills vidare. Det är länder som Italien, Schweiz, USA, Ryssland och många fler.

Besök gärna Strålskyddsstiftelsen på webben som har gjort en utförlig sammanställning. Den senaste i raden av länder där motståndet ökar: ”Holländsk domstol prövar 5G-utbyggnadens laglighet”, 20 maj, 2020.

 • Kan man få skadeersättning eller kräva ansvar från mobilindustrin när de inte ens har produktansvar för 5G?

WHO, EU, Strålskyddsmyndigheten och regeringar går således i god för den här tekniken. Det är ju lätt tänker jag, eftersom de inte är ansvariga för skadeståndsersättning. Kan man försäkra sig mot skador från elektromagnetiska fält?

Försäkringsbolag och återförsäkrare vägrar befatta sig med skador från elektromagnetiska fält. Det säger onekligen en hel del. Vem kan man då få ersättning från? Ingen, som det ser ut idag såvida man inte har nog med pengar att anlita en advokat som är expert inom området. Mobilindustrin, med sina kommersiella intressen, är av någon outgrundlig anledning fritagna från ansvar. 5G skiljer sig från tidigare lågfrekvent strålning genom att vara högfrekvent och kräva oändligt mycket mer strålning från tättsittande mobilantenner, är vare sig tillstånds eller anmälningspliktigt, vilket ger dem frihet utan ansvar.

Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
Kamouflerad mobilantenn i Opede, Frankrike, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

5G handlar om kommunikation mellan maskiner

Jag konstaterar att regeringar tillåter och promoverar den trådlösa tekniken och nu 5G, utan att tillfråga eller informera allmänheten. En synnerligen odemokratisk process eftersom 5G kommer att beröra de flesta av oss utan att vi har möjlighet att undgå strålningen.  5G-antenner finns på alltfler platser. Dessutom planerar man inom snar framtid att skicka upp satelliter som beamar 5G-mikrovågor över oss alla, vare sig vi vill eller inte. Inom de nästa två åren planerar man skicka upp obegränsat antal satelliter som ska stråla 5G över jorden.

Enbart Elon Musk planerar sända upp 20,000 satelliter och många andra planer sina egna satellit-beamers.  Satellitstrålning blir en attack som ingen kan undkomma och som sannolikt skapar störningar för jordens egna frekvens, den sk Schumannresonansen.

Är det någon mer än jag som tycker att här ligger många lik begravna? Någon måste väl ansvara för att betala skadestånd för eventuella skador som den trådlösa tekniken kan medföra? Skicka en förfrågan till din representant i Riksdagen och fråga om detta.

Nu rullas 5G ut med stora fanfarer och de flesta vilseleds som sagt om hur fantastiskt det kommer att bli. Hur är det möjligt undrar man? ”When in doubt follow the money” (om du tvekar, följ pengarna) är ett bra ordspråk som passar väl in i det här vansinnet.

Den trådlösa tekniken lovar “gott” och politiker lockas av stora vinster eftersom man kan få in pengar på att bland annat sälja 5G frekvenser på auktion. Man menar att 5G är en mångmiljardaffär som skapar nya arbetsplatser. EU skriver:

”Digital technologies and mobile communication technologies, including high speed internet, will be the backbone of Europe’s future economy, allowing all citizens to be connected.“

Vi ska ha klart för oss att 5G nu genomförs, men inte för att främst gynna mänskligheten eller livet på jorden. Den viktigaste målgruppen för 5G är inte vi människor.  Så här säger Erik Ström, professor och avdelningschef för kommunikationssystem på Chalmers tekniska högskola:

“5G ska bli bättre och effektivare än 4G för kommunikation mellan maskiner.”

Trenden går mot fler och fler uppkopplade sensorer – från styrning av fastigheter till sportsensorer, väderstationer och parkeringsautomater.

Kommunikationen mellan människor blir snabbare, men enligt forskning är 5G-strålning inte så bra för kommunikation och signalsystem mellan cellerna i kroppen, vilket är viktigare kan man tänka sig.

2000 forskningsstudier angående biologiska och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (EMF) har publicerats och forskarna har signerat ett upprop där man ber om strängare exponerings gränser.

Här är några stickprov av vad som framkommit i deras vetenskapliga forskningsstudier:

 • Immunförsvaret försvagas
 • Spermier och fertilitet skadas
 • Pollinering från insekter påverkas negativt. Den har redan har gått ner med 75%
 • Skador på arvsmassan, DNA, med ökning av cancer
 • Bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika genom strålning.

Redan idag rapporterar sjukhusen att antibiotikaresistens är ett av det största hotet inom sjukvården

Ökad oxidativ cellstress

Fria radikaler och oxidativ stress är en dominerande orsaken till åldrande och flertalet sjukdomar såsom cancer. Oxidativ stress framkallar mitokondriska DNA-mutationer, skadar det mitokondriska andningssystemet, förändrar vävnadernas ogenomtränglighet och mitokondriers försvarssystem. Att mitokondrier skadas av strålning är i sig extra allvarligt eftersom tusentals mitokondrier i varje cell är våra kraftverk som skapar energi för att vi ska kunna leva och vara livskraftiga

Jag tillåter mig dra följande slutsats; Strålning och nu med 5G är ett hot mot själva livet.

Dr Priyanka Bandara är en välkänd expert och forskare från Australien. Hon har också skrivit appeller, hållit föredrag och är en aktiv motståndare till mer utbyggnad av trådlös teknik. Hon påpekar att:

”bioeffekter av låga mikrovågor naturligtvis influerar oss eftersom vi själva är bioelektriska varelser vars celler utför delikata elektriska funktioner. Även hjärnan har mycket elektrisk aktivitet och därför är det logiskt att begripa hur exponering av elektricitet eller strålning utifrån påverkar våra celler. Cellerna producerar 1000tals kemiska reaktioner och det förefaller helt uppenbart elektromagnetisk strålning influerar dem.”

Märkliga observationer av covidsymtom rapporteras från läkare på intensivvården i olika delar av världen

Onekligen har få sjukdomar producerat så många frågetecken som Covid-19. Inget tycks riktigt stämma. Inte ens resultat från tester. Att fastslå symtomen för Covid-19 är som att fånga en hal ål. Registret är brett. Hjärta, torrhosta, hög feber, ingen feber, lunginflammation, höjdsjuka, hypoxia, trombos, förvirring, sveda i ögonen, lågt immunförsvar eller, inga symtom alls, är några smakprov. Läkarna har konfunderats av att flertalet patienter uppvisat allvarlig hypoxia, dvs akut syrebrist i blodet och även att trombos (kan orsakas av för högt hemmaglobulin koncentration i blodet), snarare än de symtom som man trott de skulle behandlas för.

Läkare från intensivvården i olika delar av världen rapporterade symtom som snarare liknade höjdsjuka. Man har också konstaterat att de som har försämrat immunförsvar drabbas värre av Covid-19. Flertalet studier visar just hur immunförsvaret försvagas av trådlös strålning och 5G.

60GHz anses vara den optimala frekvensen för 5G. Den är också den frekvens som absorberar maximalt med syre. Just 60GHz har extra hög upptagning av syre vilket anses vara gynnsamt för kvalitén av sändning, d.v.s. överföringen rent tekniskt.  Forskningsstudier visar dock att sådana frekvenser kan minska syretillförseln i blodet.

I en studie som heter “Protein Changes in Macrophages Induced by Plasma From Rats Exposed to 35 GHz Milimeter Waves,” utfört av US Air Force Research Laboratories, visade att redan vid 35GHz kan man avläsa en ökning av proteiner som associeras med inflammation, oxidativ stress och energimetabolism.

Metabolism och energiproduktion i cellernas kraftverk är beroende av god syretillförsel annars skadas de och tvinga övergå till en slags energiproduktion som kan vara cancerframkallande.

Låt oss ta ett steg tillbaka. Vi består av vatten och syre och vi andas in syre. -Syre finns överallt. Nog borde det inte vara så svårt att förstå att frekvenser som man vet är synnerligen interaktiva med syre, kan framkalla hälsoproblem hos däggdjur och även andra livsformer?

Låt oss återgå till intensivvårdsläkare och deras iakttagelser om akut syrebrist i blodet hos Covid patienter. Varför fick somliga blodproppar?

En forskningsstudie utförd på barn i Palestina och heter ”The Effect of Electromagnetic Radiation from Antennas on Children in Schools in Nablus Area”, Reham Issam Abu-Jafar. De undersökte barn i tre skolor som utsattes för strålning från mobilantenner nära skolan. Forskningsresultaten kom fram till en positiv korrelation mellan exponering av mobilstrålning och skolbarnens hjärtpuls, syremättnad i blodet samt blodtryck Allt detta gav negativa konsekvenser för barnens syreupptag i cellerna.

Enligt den senaste forskningen av högsta expertis på det renommerade Heartmath Institutet har man kunnat påvisa att hjärtat har sitt egna elektromagnetiska fält (EMF). Det producerar mer elektromagnetisk energi än någon annanstans i kroppen. Hjärtats elektromagnetiska fält är 100 ggr starkare än det som hjärnan genererar och kan uppmätas ung. en och en halv meter utanför den fysiska kroppen vid användande av SQUID-baserade magnetometers. Det är numera ren vetenskap. Jordens primära (Earths field-line resonant resonances) resonansfrekvenser är 0,1hz – vilket är exakt samma frekvens som hjärtats rytm när det befinner sig i ett harmoniskt och koherent tillstånd. Vi måste komma ihåg att först och främst är vi är energivarelser.

Om nu hjärtat utstrålar ett elektromagnetiskt fält som kan avläsas ung. en och en halv meter utanför kroppen, varför skulle då elektromagnetiska fält utifrån inte kunna påverka hjärtats och andra inre organs egna magnetfält? Den trådlösa industrin förnekar att högfrekvent 5G-strålning kan penetrera huden.

Det verkar lika absurt som att påstå att jorden är platt. Hur vi än vrider och vänder på det kommer 5G att avsevärt öka exponering av radiostrålning av våra egna elektromagnetiska fält, inne i och utanför oss själva.

Vill bara påpeka att Wuhan har över 130,000 5G-antenner och 10,000 basstationer installerade och anses vara en av de mest elektroförgiftade städerna i världen. Varför skulle det inte ha kunnat göra covidpatienter mera sårbara?

Problemet är att ingen ansvarig myndighet har tagit hänsyn till människans egna magnetfält och vilken betydelse de har för vår hälsa. I den forskning som pågår på ”the Heartmath Institute” har man funnit att hjärtat genererar en tryckvåg som färdas snabbt genom artärerna, fortare än blodflödet som vi känner i vår puls. Tryckvågorna tvingar blodcellerna genom kapillärerna för att leverera syre och näring till cellerna samt får artärer att expandera, vilket i sin tur får dem att producera relativt hög elektrisk volt. Här kommer en av mina poänger. Om hjärtat påverkas av magnetfält och nu senast av tättsittande antenner som utstrålar höga frekvenser från 5G, varför skulle det inte kunna bidra till syrebrist? Om hjärtats mekanism skadas, pumpar den mindre blod som transporterar syre vilket betyder att cellerna får mindre tillgång till syre. De som bor i områden med utbyggd och fungerande 5G, kan mycket väl uppleva mer störningar på hjärtats elektromagnetiska fält.

Bara för att läsaren ska förstå hur allt detta gått till: 2019 var ett genombrottsår för 5G-teknologin i Europa eftersom man beslutade vid the Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) att ge tillstånd till 57 till 71GHz band för 5G (som inte kräver någon licens). Första Januari 2020 kom alla medlemsstaterna att följa rekommendationen av CEPT och tillåta frekvenser runt 60 GHz.

Frekvensen 60 GHz gör det möjligt att skicka signaler som håller sig mycket rena, vilket upptäcktes av Nikola Tesla. Anledningen till att signalen blir så ren är att den går rakt igenom och påverkar syremolekylen.

Syremolekyler har dessutom elektroner som de delar med varandra. Vi andas in två syremolekyler som hänger ihop genom de elektroner som de delar och här kommer min andra poäng; När 5G, 60 GHz slår mot syremolekylen, drabbas resonansen hos dessa delade elektroner vilket kan vara negativt. Elektroner binder även syret till hemmaglobulinet i blodet. Störs elektronerna kan syresättning av blodet minska. Denna typ av strålning har även visat sig förändra den delikata järn och magnetfunktionen i hemmaglobulinet och tallkottkörteln.

Hemoglobin transporterar syre till cellerna och koldioxid till lungorna. Om nu hjärtat, blodet och syreupptag samt hemmaglobulin påverkas av trådlös strålning och 5G, är det inte helt irrelevant att fråga sig om det finns en korrelation med Covid-19 hos patienter som bodde i områden där man redan installerat 60 GHz. Det kan inte heller uteslutas att 5G influerat symtom av höjdsjuka och trombos som flertalet läkare rapporterat om.

Enligt en av de ledande 5G experterna, dr Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences vid Washington State University kan 5G orsaka både hjärtrusning och plötsligt hjärtstillestånd på grund av påverkan på cellernas kalcium jonkanaler, som spelar en viktig roll för att kontrollera hjärtslagen.

Han sa nyligen:

”Att sätta upp miljontals 5G antenner utan en enda biologisk test för säkerhet måste vara en av de mest idiotiska idéer som någon haft i världshistorien”.

Hur mycket mer varningar behöver regeringen för att förstå hur mycket som står på spel? Allmänheten måste göra motstånd.

Text: Kerstin Unger-Salén | Uppföljande artikel: Efter AI och 5G – Behöver mänskligheten och Jorden superteknologier?

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq