Jerndal: Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och GMO-vacciner

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 24 oktober 2020
- Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. Vad som ger mig anledning och kompetens att förklara riskerna med 5G, är att jag sedan mer än 30 år specialiserat mig på holistisk energimedicin, bl.a. som professor i holistisk medicin vid ett internationellt alternativmedicinskt universitet i Sri Lanka med professorer och studenter från hela världen.

Text: Jens Jerndal, nationalekonom och statsvetare, fd förste kanslisekreterare i UD och förste ambassadsekreterare i Pakistan | Detta är en fri opinionstext. | Bild: Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

Energimedicinen som vetenskap togs först upp parallellt i USA och Ryssland under tidigt 1900-tal, ovetande om varandra, och har sedan vidareutvecklats i framförallt Tyskland, Ryssland och övriga Östeuropa.

Hundra års högteknologisk forskning och utveckling ligger nu bakom denna vetenskap, men samtidigt går den tillbaka på millenniers erfarenhet och visdom. Den fokuserar i första hand på att förebygga, och i andra hand på att finna och definitivt undanröja orsakerna till alla hälsoproblem. Inte, som vår farmaceutiska skolmedicin, begränsa sig till att med giftiga kemiska preparat försöka dämpa symtom.

Tyvärr har den nu 100-åriga läkemedelsindustrin med sina enorma finansiella muskler lyckats hindra denna överlägsna kunskap från att användas inom hälsovård och medicin i hela den av USA dominerade och kontrollerade världen.

Människan är i grunden en elektromagnetisk varelse – och inte bara människan. Allt liv uttrycker sig som aktivitet av osynliga elektromagnetiska fält som styr de biologiska processerna i kroppen. Och den elektromagnetiska dimensionen är överordnad den kemiska och fysiologiska, bl.a. därför att våra körtlar är speciellt känsliga för elektromagnetiska vibrationer, bl.a. ljus, som till stor del styr hormonbalansen i kroppen.

Att foster kan allvarligt skadas av strålning under graviditeten är nu allmänt känt. Men även äldre barn är speciellt känsliga, så länge de växer och utvecklas. Det är också klart påvisat att mobiltelefoner, WIFI och andra strålkällor, som röntgen och mikrovågor, kan orsaka cancer.

Vad kan vi då säga om dem som, utan säkerhetsstudier, framhärdar i att rulla ut oprövad 5G-teknologi, med exponentiellt högre effekt än det mänskligheten någonsin förr utsatts för, och som i ett slag skall täcka varje vrå på jorden och varenda människa permanent, 24 timmar om dygnet?

Vi som specialiserat oss på att arbeta med människans grundläggande osynliga dimension av energi och den biologiska information som energin förmedlar, VET, att elektromagnetisk strålning starkt försämrar många människors immunförsvar, vilket betyder ökad mottaglighet för allt slags sjukdom.

De senaste 20 åren har vi haft en blixtsnabb utveckling av digital elektromagnetisk kommunikation på alltfler plan, och med allt större komplexitet och omfattning.

Detta har omärkligt drivit fram en ny härskarklass av unga datanördar som via sin expertis på smartphones, Internet, Facebook, Google, YouTube, software, algoritmer osv. tagit över allt mer makt och kontroll över våra liv. Från början har de betalats av storfinansen, marknadskrafterna och politikerna för att manipulera oss vanliga människor, och mjölka oss på så mycket pengar och personlig information som möjligt.

Det mänskliga nervsystemet utgör ett ledningsnät för elektromagnetisk kommunikation mellan hjärnan och resten av kroppen. Det är mycket känsligt för strålning, liksom för giftiga ämnen som kvicksilver och aluminium, som finns i alla vaccin.

Men våra celler kommunicerar även trådlöst med varandra hela tiden – och elektromagnetisk strålning utifrån kan blockera eller störa den kommunikationen med resultat att vi blir sjuka, eller till och med dör.

Trådlös teknologi har hittills inte använt millimetervågor, med det gör 5G, och det är av avgörande betydelse för hälsoriskerna, eftersom våra celler till stor del kommunicerar med just millimetervågor. Bl.a. kan vår energinivå och våra körtlars produktion av hormoner och andra signalsubstanser påverkas. Detta kan primärt yttra sig i huvudvärk, oro, trötthet, depression, sömnsvårigheter, och att olika organ inte fungerar som de ska, vilket på sikt kan leda till allmänt försämrat hälsotillstånd på alla nivåer. Bl.a. auto-immuna sjukdomar.

När celler blir förgiftade, antingen kemiskt eller elektromagnetiskt, då blir vi sjuka, t.ex. i Covid-19. Det finns förresten nu mycket som talar för att influensor och förkylningar som tillskrivs en virusinfektion, i själva verket är en naturlig periodisk utrensningsaktion, som kroppen företar utan provokation utifrån, för att avgifta cellerna, när de blivit skadade av antingen kemisk eller elektromagnetisk påverkan.

Ett faktum är att ingen ännu lyckats isolera och purifiera något virus på sätt som krävs för att med full vetenskaplig säkerhet identifiera det, eller fastställa dess egenskaper. Därför kan man heller inte bevisa att virus faktiskt orsakar sjukdom och smittar. Det man påstår om alla virus är byggt på indicier och förmodanden om cellfragment kallade exosomer, som cellerna avsöndrar i sin naturliga avgiftningsprocess.

Att vi blir sjuka i säsongbetingade vågor beror på att alla livsfunktioner följer vissa elektromagnetiska och kosmiska rytmer, bl.a. årstiderna, månens faser osv. Och kom ihåg att även under de värsta epidemier insjuknar långt ifrån alla dem som har intim samexistens med sjuka personer.

Att de allra flesta aldrig insjuknar, ens under de allra värsta ”pandemier”, beror antingen på att de utsatts för mindre förgiftning, har ett bättre fungerande reguljärt avgiftningssystem, eller har ett bättre immunförsvar än de som insjuknar.

För unga friska människor med starkt immunförsvar är vad som nu går under benämningen Covid-19 inte värre än vilken årlig säsongsinfluensa som helst.

Read more: Ex Diplomat: What the Covid-19 Agenda is Designed to Achieve

***

5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

5G-strålningen

Åter till 5G-strålningen som bevisligen ”förgiftar” oss med sina skadliga elektromagnetiska frekvenser. När vi lanserar en ny potentiellt farlig teknologi måste vi ta hänsyn till ALLA i samhället. Det är totalt oacceptabelt att med berått mod införa en ny artificiell teknologi som gynnar vissa företag och en liten del av befolkningen, om den samtidigt direkt orsakar döden för en annan del av mänskligheten. Eller andra livsformer, som har lika stor rätt som vi människor till vår planet. Men det är just det man är i färd med att göra.

Inte nog med att man bryter mot försiktighetsprincipen och Miljöbalken som stipulerar att den som introducerar en ny produkt eller teknologi, måste visa att den inte skadar konsumenterna eller omgivningen, innan den får marknadsföras och säljas.

Beträffande 5G finns det bevis för att teknologin kan orsaka allvarlig skada, men detta ignoreras medvetet. På så vis bryter man inte bara mot Miljöbalken och försiktighetsprincipen, utan man begår ett brott mot mänskligheten.

När jag märker försök att dölja sanningen, då undrar jag automatiskt vilka motiv som ligger bakom. Mer pengar och makt är förstås de vanligaste motiven. Och de finns i högsta grad med, även nu. Men den här gången handlar det om mycket mer än så.

Med de nya otestade GMO-vaccinerna som Bill Gates och läkemedelsföretagen nu försöker lansera, och som ändrar vårt DNA permanent, finns möjligheten att människoarten helt förlorar förmågan att fortplanta sig, och dör ut.

Läs mer: Fd diplomat: Covid-19 utnyttjas som en härskarteknik för global kontroll

Men oroa dig inte för det! – Våra självutsedda teknokratiska härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m. galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp. Är inte det vad vi alla gått och drömt om?

Tror du att jag skämtar? Eller blivit skvatt galen? –  Om du inte redan sett den, sök då på Google den svenska dokuserien ”År 1 miljon – berättelsen om din framtid” som på fullt allvar talar om en transhumanistisk framtid.

Förtexten till avsnitt 3, låter så här:

Det verkar som om mänskligheten är redo att ta nästa kliv. Vi är på väg att lämna våra fysiska kroppar för att bli helt digitala. När vi lever i en gigantisk dator blir allting enklare: Här finns inga sjukdomar, inget lidande, ingen död. Så följ med in i framtiden och ladda upp dig till ett bättre liv – när vi går ihop med AI, får evigt liv och bosätter oss över hela galaxen.”

Men har ”mänskligheten” tillfrågats om vad den vill?

Låt oss återvända till verkligheten och 5G. Det har gjorts tiotusentals oberoende studier efter vetenskapens alla regler, som vår egen internationelle superexpert docent Olle Johansson försökt göra våra myndigheter medvetna om. Dessa studier påvisar klart den elektromagnetiska strålningens skadliga effekter på så gott som allt levande, redan med nuvarande 4G. Trots att 4G bara är som en krusning på oceanens yta, jämfört med 5G:s tsunami.

Vår svenska Strålsäkerhetsmyndighet, som är till för att skydda svenska folket från strålskador, låtsas som om all denna forskning inte existerar och stöder, liksom regering och riksdag, införandet av 5G. Det räcker inte att kalla detta grovt tjänstefel; det är mycket, mycket värre. Vad sägs om ”medhjälp till folkmord”? – Skall svenska folket verkligen tiga och tåla även detta?

Här är ett viktigt konkret exempel:  Expertis på området har klargjort att 5G på frekvensen 60 Ghz hämmar blodets förmåga att ta upp syre. Och utan syre i blodet dör vi mycket snabbt.

Man påstår visserligen att man inte tänker sända på 60 Ghz, men det har vi ingen som helst garanti för. Att sända på 60 Ghz kräver varken tillstånd eller anmälan.

Flera läkare fann just nämnda reaktion hos ett flertal Covid-19 patienter både i Kina, Norditalien och New York. Det var alltså inte slembildning i infekterade lungor som förhindrade syreupptaget och fick patienten att dö kvävningsdöden. Dödsorsaken var i stället oförmåga hos blodets hemoglobin att ta upp syret i lungorna och skicka runt det i kroppen. Något som påminde läkarna om s.k. höjdsjuka, när man befinner sig i tunn atmosfär på mycket hög höjd, t.ex. i ett flygplan, utan syrgas. De hade aldrig sett något liknande förr. De kunde konstatera detta genom att bryta mot utfärdade instruktioner att INTE obducera avlidna patienter!

De första dödsfallen som tillskrevs Covid-19, inträffade i Wuhan i Kina, där 5G just hade installerats massivt och koncentrerat, och de företedde just dessa symptom; människor föll plötsligt omkull på gatan och dog av kvävning. Så dör man inte av en lunginflammation.

Som om allt detta inte vore nog skäl att stoppa utbyggnaden av 5G, finns det en helt annan, och ännu mer illavarslande, bakgrund till den forcerade, skrupelfria, och odemokratiska utbyggnaden av 5G, som inte tar den minsta hänsyn till folkhälsan, miljön, ekologin eller vad medborgarna behöver och vill.  Och det i länder som kallar sig demokratier.

För det första har 5G militärt ursprung som ett sovjetiskt vapensystem utvecklat redan på 1970-talet för att inaktivera, paralysera eller döda en fientlig trupp eller en våldsam rasande folkmassa.  Det var genom spionage på Sovjet som CIA kom åt teknologin.  Ryssarna hade redan då forskat angående 5G:s skadliga biologiska effekter, något CIA fick på köpet 1973.

För det andra har vår vän Bill Gates och hans gäng av globalister och teknokrater en transhumanistisk plan för minskning av befolkningen, redo att sättas i verket med hjälp av 5G.

Det s.k. vaccin han säger att varje människa i hela världen måste injiceras med innan vi kan återgå till ett normalt liv – ”the new normal” – efter Covid-19, och tillåtas röra oss fritt, resa osv., är en helt ny, aldrig förr använd, genmanipulerande (GMO) teknik som permanent ändrar våra DNA!

Minst lika kuslig är planen att använda vaccinet till att injicera ett nano-chip som tar upp signaler via 5G, och med vars hjälp någon anonym befattningshavare – kanske t.o.m. en automatisk algoritm – kan utöva total fysisk och mental kontroll över samtliga jordens invånare. Implantaten kan både sända och ta emot information. Det här började som en teknik för mental kontroll, Mind Control, som under namnet MK Ultra utvecklats i hemlighet av CIA i USA, i varje fall sedan 1970-talet, men sannolikt långt tidigare.

Jag vet – allt detta låter som sinnessjuk science fiction för den som inte följt den långa utveckling bakom kulisserna, som TV och tidningar hemlighållit. Nog är det sinnessjukt, men tyvärr inte längre science fiction, utan blodigt allvar och absolut sant.

Genom kommunikation med inplanterade chips kan 5G åstadkomma många olika slags effekter på de utsatta människorna, både fysiska och mentala, bl.a. beroende på vilka våglängder och vilken styrka som används.

Detta, mina vänner, är den verkliga orsaken till att 5G rullas ut så snabbt, tyst och skoningslöst, i samband med den s.k. Coronapandemin, som i sin tur skapats artificiellt, just som ett led i det planerade maktövertagandet. Och förvisso utan ett enda ord om dess katastrofala effekter på hälsa och liv. Detta är också anledningen till den vansinniga, helt omotiverade nedstängningen av nästan hela planeten och försöket att isolera befolkningen och sätta skräck i den så att den skulle lyda blint och inte komma samman och bjuda motstånd, utan tigga om att bli vaccinerade så fort som möjligt.

När man väl fått sin spruta, ja då är man oskadliggjord och kontrollerad, och inte längre någon fara för världens nya, transhumanistiska härskare. Som tror att de kan genomföra den första globala statskuppen någonsin, som i ett slag tar över hela planeten.

Visst låter det bra med snabbare nedladdning av filmer, med mer elektronik i hemmet, och med självkörande bilar, men när du nu vet vad den attraktiva trojanska hästen mer bär i sitt sköte, är då dessa nyheter verkligen värda det pris du tvingas betala?

Nämligen din frihet, ditt oberoende, din integritet, din mänsklighet, din hälsa, ditt liv, din själ, och inte minst dina barns liv och framti. Som du nu säkert förstår, räcker det inte längre att protestera. Nu måste hela folket snabbt resa sig i konkret massivt motstånd!

Text: Jens Jerndal


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq