Jerndal: Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och GMO-vacciner

publicerad 24 oktober 2020
- av Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. Vad som ger mig anledning och kompetens att förklara riskerna med 5G, är att jag sedan mer än 30 år specialiserat mig på holistisk energimedicin, bl.a. som professor i holistisk medicin vid ett internationellt alternativmedicinskt universitet i Sri Lanka med professorer och studenter från hela världen.

Text: Jens Jerndal, nationalekonom och statsvetare, fd förste kanslisekreterare i UD och förste ambassadsekreterare i Pakistan | Detta är en fri opinionstext. | Bild: Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

Energimedicinen som vetenskap togs först upp parallellt i USA och Ryssland under tidigt 1900-tal, ovetande om varandra, och har sedan vidareutvecklats i framförallt Tyskland, Ryssland och övriga Östeuropa.

Hundra års högteknologisk forskning och utveckling ligger nu bakom denna vetenskap, men samtidigt går den tillbaka på millenniers erfarenhet och visdom. Den fokuserar i första hand på att förebygga, och i andra hand på att finna och definitivt undanröja orsakerna till alla hälsoproblem. Inte, som vår farmaceutiska skolmedicin, begränsa sig till att med giftiga kemiska preparat försöka dämpa symtom.

Tyvärr har den nu 100-åriga läkemedelsindustrin med sina enorma finansiella muskler lyckats hindra denna överlägsna kunskap från att användas inom hälsovård och medicin i hela den av USA dominerade och kontrollerade världen.

Människan är i grunden en elektromagnetisk varelse – och inte bara människan. Allt liv uttrycker sig som aktivitet av osynliga elektromagnetiska fält som styr de biologiska processerna i kroppen. Och den elektromagnetiska dimensionen är överordnad den kemiska och fysiologiska, bl.a. därför att våra körtlar är speciellt känsliga för elektromagnetiska vibrationer, bl.a. ljus, som till stor del styr hormonbalansen i kroppen.

Att foster kan allvarligt skadas av strålning under graviditeten är nu allmänt känt. Men även äldre barn är speciellt känsliga, så länge de växer och utvecklas. Det är också klart påvisat att mobiltelefoner, WIFI och andra strålkällor, som röntgen och mikrovågor, kan orsaka cancer.

Vad kan vi då säga om dem som, utan säkerhetsstudier, framhärdar i att rulla ut oprövad 5G-teknologi, med exponentiellt högre effekt än det mänskligheten någonsin förr utsatts för, och som i ett slag skall täcka varje vrå på jorden och varenda människa permanent, 24 timmar om dygnet?

Vi som specialiserat oss på att arbeta med människans grundläggande osynliga dimension av energi och den biologiska information som energin förmedlar, VET, att elektromagnetisk strålning starkt försämrar många människors immunförsvar, vilket betyder ökad mottaglighet för allt slags sjukdom.

De senaste 20 åren har vi haft en blixtsnabb utveckling av digital elektromagnetisk kommunikation på alltfler plan, och med allt större komplexitet och omfattning.

Detta har omärkligt drivit fram en ny härskarklass av unga datanördar som via sin expertis på smartphones, Internet, Facebook, Google, YouTube, software, algoritmer osv. tagit över allt mer makt och kontroll över våra liv. Från början har de betalats av storfinansen, marknadskrafterna och politikerna för att manipulera oss vanliga människor, och mjölka oss på så mycket pengar och personlig information som möjligt.

Det mänskliga nervsystemet utgör ett ledningsnät för elektromagnetisk kommunikation mellan hjärnan och resten av kroppen. Det är mycket känsligt för strålning, liksom för giftiga ämnen som kvicksilver och aluminium, som finns i alla vaccin.

Men våra celler kommunicerar även trådlöst med varandra hela tiden – och elektromagnetisk strålning utifrån kan blockera eller störa den kommunikationen med resultat att vi blir sjuka, eller till och med dör.

Trådlös teknologi har hittills inte använt millimetervågor, med det gör 5G, och det är av avgörande betydelse för hälsoriskerna, eftersom våra celler till stor del kommunicerar med just millimetervågor. Bl.a. kan vår energinivå och våra körtlars produktion av hormoner och andra signalsubstanser påverkas. Detta kan primärt yttra sig i huvudvärk, oro, trötthet, depression, sömnsvårigheter, och att olika organ inte fungerar som de ska, vilket på sikt kan leda till allmänt försämrat hälsotillstånd på alla nivåer. Bl.a. auto-immuna sjukdomar.

När celler blir förgiftade, antingen kemiskt eller elektromagnetiskt, då blir vi sjuka, t.ex. i Covid-19. Det finns förresten nu mycket som talar för att influensor och förkylningar som tillskrivs en virusinfektion, i själva verket är en naturlig periodisk utrensningsaktion, som kroppen företar utan provokation utifrån, för att avgifta cellerna, när de blivit skadade av antingen kemisk eller elektromagnetisk påverkan.

Ett faktum är att ingen ännu lyckats isolera och purifiera något virus på sätt som krävs för att med full vetenskaplig säkerhet identifiera det, eller fastställa dess egenskaper. Därför kan man heller inte bevisa att virus faktiskt orsakar sjukdom och smittar. Det man påstår om alla virus är byggt på indicier och förmodanden om cellfragment kallade exosomer, som cellerna avsöndrar i sin naturliga avgiftningsprocess.

Att vi blir sjuka i säsongbetingade vågor beror på att alla livsfunktioner följer vissa elektromagnetiska och kosmiska rytmer, bl.a. årstiderna, månens faser osv. Och kom ihåg att även under de värsta epidemier insjuknar långt ifrån alla dem som har intim samexistens med sjuka personer.

Att de allra flesta aldrig insjuknar, ens under de allra värsta ”pandemier”, beror antingen på att de utsatts för mindre förgiftning, har ett bättre fungerande reguljärt avgiftningssystem, eller har ett bättre immunförsvar än de som insjuknar.

För unga friska människor med starkt immunförsvar är vad som nu går under benämningen Covid-19 inte värre än vilken årlig säsongsinfluensa som helst.

Read more: Ex Diplomat: What the Covid-19 Agenda is Designed to Achieve

***

5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

5G-strålningen

Åter till 5G-strålningen som bevisligen ”förgiftar” oss med sina skadliga elektromagnetiska frekvenser. När vi lanserar en ny potentiellt farlig teknologi måste vi ta hänsyn till ALLA i samhället. Det är totalt oacceptabelt att med berått mod införa en ny artificiell teknologi som gynnar vissa företag och en liten del av befolkningen, om den samtidigt direkt orsakar döden för en annan del av mänskligheten. Eller andra livsformer, som har lika stor rätt som vi människor till vår planet. Men det är just det man är i färd med att göra.

Inte nog med att man bryter mot försiktighetsprincipen och Miljöbalken som stipulerar att den som introducerar en ny produkt eller teknologi, måste visa att den inte skadar konsumenterna eller omgivningen, innan den får marknadsföras och säljas.

Beträffande 5G finns det bevis för att teknologin kan orsaka allvarlig skada, men detta ignoreras medvetet. På så vis bryter man inte bara mot Miljöbalken och försiktighetsprincipen, utan man begår ett brott mot mänskligheten.

När jag märker försök att dölja sanningen, då undrar jag automatiskt vilka motiv som ligger bakom. Mer pengar och makt är förstås de vanligaste motiven. Och de finns i högsta grad med, även nu. Men den här gången handlar det om mycket mer än så.

Med de nya otestade GMO-vaccinerna som Bill Gates och läkemedelsföretagen nu försöker lansera, och som ändrar vårt DNA permanent, finns möjligheten att människoarten helt förlorar förmågan att fortplanta sig, och dör ut.

Läs mer: Fd diplomat: Covid-19 utnyttjas som en härskarteknik för global kontroll

Men oroa dig inte för det! – Våra självutsedda teknokratiska härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m. galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp. Är inte det vad vi alla gått och drömt om?

Tror du att jag skämtar? Eller blivit skvatt galen? –  Om du inte redan sett den, sök då på Google den svenska dokuserien ”År 1 miljon – berättelsen om din framtid” som på fullt allvar talar om en transhumanistisk framtid.

Förtexten till avsnitt 3, låter så här:

Det verkar som om mänskligheten är redo att ta nästa kliv. Vi är på väg att lämna våra fysiska kroppar för att bli helt digitala. När vi lever i en gigantisk dator blir allting enklare: Här finns inga sjukdomar, inget lidande, ingen död. Så följ med in i framtiden och ladda upp dig till ett bättre liv – när vi går ihop med AI, får evigt liv och bosätter oss över hela galaxen.”

Men har ”mänskligheten” tillfrågats om vad den vill?

Låt oss återvända till verkligheten och 5G. Det har gjorts tiotusentals oberoende studier efter vetenskapens alla regler, som vår egen internationelle superexpert docent Olle Johansson försökt göra våra myndigheter medvetna om. Dessa studier påvisar klart den elektromagnetiska strålningens skadliga effekter på så gott som allt levande, redan med nuvarande 4G. Trots att 4G bara är som en krusning på oceanens yta, jämfört med 5G:s tsunami.

Vår svenska Strålsäkerhetsmyndighet, som är till för att skydda svenska folket från strålskador, låtsas som om all denna forskning inte existerar och stöder, liksom regering och riksdag, införandet av 5G. Det räcker inte att kalla detta grovt tjänstefel; det är mycket, mycket värre. Vad sägs om ”medhjälp till folkmord”? – Skall svenska folket verkligen tiga och tåla även detta?

Här är ett viktigt konkret exempel:  Expertis på området har klargjort att 5G på frekvensen 60 Ghz hämmar blodets förmåga att ta upp syre. Och utan syre i blodet dör vi mycket snabbt.

Man påstår visserligen att man inte tänker sända på 60 Ghz, men det har vi ingen som helst garanti för. Att sända på 60 Ghz kräver varken tillstånd eller anmälan.

Flera läkare fann just nämnda reaktion hos ett flertal Covid-19 patienter både i Kina, Norditalien och New York. Det var alltså inte slembildning i infekterade lungor som förhindrade syreupptaget och fick patienten att dö kvävningsdöden. Dödsorsaken var i stället oförmåga hos blodets hemoglobin att ta upp syret i lungorna och skicka runt det i kroppen. Något som påminde läkarna om s.k. höjdsjuka, när man befinner sig i tunn atmosfär på mycket hög höjd, t.ex. i ett flygplan, utan syrgas. De hade aldrig sett något liknande förr. De kunde konstatera detta genom att bryta mot utfärdade instruktioner att INTE obducera avlidna patienter!

De första dödsfallen som tillskrevs Covid-19, inträffade i Wuhan i Kina, där 5G just hade installerats massivt och koncentrerat, och de företedde just dessa symptom; människor föll plötsligt omkull på gatan och dog av kvävning. Så dör man inte av en lunginflammation.

Som om allt detta inte vore nog skäl att stoppa utbyggnaden av 5G, finns det en helt annan, och ännu mer illavarslande, bakgrund till den forcerade, skrupelfria, och odemokratiska utbyggnaden av 5G, som inte tar den minsta hänsyn till folkhälsan, miljön, ekologin eller vad medborgarna behöver och vill.  Och det i länder som kallar sig demokratier.

För det första har 5G militärt ursprung som ett sovjetiskt vapensystem utvecklat redan på 1970-talet för att inaktivera, paralysera eller döda en fientlig trupp eller en våldsam rasande folkmassa.  Det var genom spionage på Sovjet som CIA kom åt teknologin.  Ryssarna hade redan då forskat angående 5G:s skadliga biologiska effekter, något CIA fick på köpet 1973.

För det andra har vår vän Bill Gates och hans gäng av globalister och teknokrater en transhumanistisk plan för minskning av befolkningen, redo att sättas i verket med hjälp av 5G.

Det s.k. vaccin han säger att varje människa i hela världen måste injiceras med innan vi kan återgå till ett normalt liv – ”the new normal” – efter Covid-19, och tillåtas röra oss fritt, resa osv., är en helt ny, aldrig förr använd, genmanipulerande (GMO) teknik som permanent ändrar våra DNA!

Minst lika kuslig är planen att använda vaccinet till att injicera ett nano-chip som tar upp signaler via 5G, och med vars hjälp någon anonym befattningshavare – kanske t.o.m. en automatisk algoritm – kan utöva total fysisk och mental kontroll över samtliga jordens invånare. Implantaten kan både sända och ta emot information. Det här började som en teknik för mental kontroll, Mind Control, som under namnet MK Ultra utvecklats i hemlighet av CIA i USA, i varje fall sedan 1970-talet, men sannolikt långt tidigare.

Jag vet – allt detta låter som sinnessjuk science fiction för den som inte följt den långa utveckling bakom kulisserna, som TV och tidningar hemlighållit. Nog är det sinnessjukt, men tyvärr inte längre science fiction, utan blodigt allvar och absolut sant.

Genom kommunikation med inplanterade chips kan 5G åstadkomma många olika slags effekter på de utsatta människorna, både fysiska och mentala, bl.a. beroende på vilka våglängder och vilken styrka som används.

Detta, mina vänner, är den verkliga orsaken till att 5G rullas ut så snabbt, tyst och skoningslöst, i samband med den s.k. Coronapandemin, som i sin tur skapats artificiellt, just som ett led i det planerade maktövertagandet. Och förvisso utan ett enda ord om dess katastrofala effekter på hälsa och liv. Detta är också anledningen till den vansinniga, helt omotiverade nedstängningen av nästan hela planeten och försöket att isolera befolkningen och sätta skräck i den så att den skulle lyda blint och inte komma samman och bjuda motstånd, utan tigga om att bli vaccinerade så fort som möjligt.

När man väl fått sin spruta, ja då är man oskadliggjord och kontrollerad, och inte längre någon fara för världens nya, transhumanistiska härskare. Som tror att de kan genomföra den första globala statskuppen någonsin, som i ett slag tar över hela planeten.

Visst låter det bra med snabbare nedladdning av filmer, med mer elektronik i hemmet, och med självkörande bilar, men när du nu vet vad den attraktiva trojanska hästen mer bär i sitt sköte, är då dessa nyheter verkligen värda det pris du tvingas betala?

Nämligen din frihet, ditt oberoende, din integritet, din mänsklighet, din hälsa, ditt liv, din själ, och inte minst dina barns liv och framti. Som du nu säkert förstår, räcker det inte längre att protestera. Nu måste hela folket snabbt resa sig i konkret massivt motstånd!

Text: Jens Jerndal


Så här kan du stötta Newsvoice

 • När det kommer till 5G är sant eller falskt är det många parametrar som måste peka åt samma håll för att få ett trovärdigt svar. Jag är beredd att hjälpa till med allt som har med den “elektromagnetisk strålning använd modulationstyp, frekvens och deviation ERP mm. att göra. Den här forskningen måste vi göra från grunden och inte via obekräftade länkar till någon Internetsida. Finns det någon här som har specialkunskaper i människans biologiska uppbyggnad får du gärna höra av dig.

 • När det kommer till 5G är sant eller falskt är det många parametrar som måste peka åt samma håll för att få ett trovärdigt svar. Jag är beredd att hjälpa till med allt som har med den “elektromagnetisk strålning använd modulationstyp, frekvens och deviation ERP mm. att göra. Den här forskningen måste vi göra från grunden och inte via obekräftade länkar till någon Internetsida. Finns det någon här som har specialkunskaper i människans biologiska uppbyggnad får du gärna höra av dig.

 • Är med på noterna om det mesta MEN : Fel att ingen har analyserat viruset. Har gjorts bl a av Nobelpristagaren Luc Montagnier, som också konstaterade att viruset innehåller sekvenser av HIV och att det inte kommer från naturen. Även om artikelförfattaren skriver en massa bra om 5G så tappar han (och i förlängningen alla vi som är medvetna om all skit) all trovärdighet. Med ett sådant påstående (att det inte finns ngt virus) vinner vi inte över några tveksamma själar som skulle kunna räddas med hjälp av ökad medvetenhet.

  • Hej Marie!
   Så här skriver Dr. Andrew Kaufman den 16 Februari (översatt) https://worlddoctorsalliance.com/blog/ask-the-experts-covid19-vaccines/

   Dr. Andrew Kaufman | Läkare & rättspsykiater från USA: Jag heter Andrew Kaufman. Jag är läkare och kriminalteknisk rättspsykiater. Denna pandemi är inte en riktig medicinsk pandemi. COVID-19-vaccinet är inte bevisat säkert eller effektivt eftersom det inte har varit tillräckligt med tid. Dessutom finns det ingen tydlig definition av någon ny sjukdom som den kan testas mot. Det har inte förekommit ett virus som har renats eller visats orsaka en sjukdom. Således finns det inget mål för ett vaccin. Slutsatsen är dock att eftersom inga ytterligare dödsfall har inträffat i samband med en ny sjukdom, finns det helt enkelt inget behov av ett nytt vaccin.

   Jag tolkar Dr. Andrew Kaufman som att de stränga vetenskapliga krav på rening och isolering av ett helt virus inte är uppfyllda, därför ej någon sambandsbedömning.

   Med samma vetenskapliga takt det tar att acceptera beskriven liknande symptombild av mikrovågsjuka 1969 så tar det tid för acceptans, även när källan är isolerad.
   https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

   • “viruset” är ju där för va66inet och inte tvärtom. Den info jag har valt att tro på är att Fauci finansierade forskningen på Wuhanlabbet med milj dollar för att man skulle anpassa det till människa. Planen är att göra oss till robotar (eller oskadliggöra oss) med hjälp av grafnoxiden som är “self assembling” och som både sänder och tar emot frekvenser.. Spk prt kommer också att döda många.

 • Är med på noterna om det mesta MEN : Fel att ingen har analyserat viruset. Har gjorts bl a av Nobelpristagaren Luc Montagnier, som också konstaterade att viruset innehåller sekvenser av HIV och att det inte kommer från naturen. Även om artikelförfattaren skriver en massa bra om 5G så tappar han (och i förlängningen alla vi som är medvetna om all skit) all trovärdighet. Med ett sådant påstående (att det inte finns ngt virus) vinner vi inte över några tveksamma själar som skulle kunna räddas med hjälp av ökad medvetenhet.

  • Hej Marie!
   Så här skriver Dr. Andrew Kaufman den 16 Februari (översatt) https://worlddoctorsalliance.com/blog/ask-the-experts-covid19-vaccines/

   Dr. Andrew Kaufman | Läkare & rättspsykiater från USA: Jag heter Andrew Kaufman. Jag är läkare och kriminalteknisk rättspsykiater. Denna pandemi är inte en riktig medicinsk pandemi. COVID-19-vaccinet är inte bevisat säkert eller effektivt eftersom det inte har varit tillräckligt med tid. Dessutom finns det ingen tydlig definition av någon ny sjukdom som den kan testas mot. Det har inte förekommit ett virus som har renats eller visats orsaka en sjukdom. Således finns det inget mål för ett vaccin. Slutsatsen är dock att eftersom inga ytterligare dödsfall har inträffat i samband med en ny sjukdom, finns det helt enkelt inget behov av ett nytt vaccin.

   Jag tolkar Dr. Andrew Kaufman som att de stränga vetenskapliga krav på rening och isolering av ett helt virus inte är uppfyllda, därför ej någon sambandsbedömning.

   Med samma vetenskapliga takt det tar att acceptera beskriven liknande symptombild av mikrovågsjuka 1969 så tar det tid för acceptans, även när källan är isolerad.
   https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/

   • “viruset” är ju där för va66inet och inte tvärtom. Den info jag har valt att tro på är att Fauci finansierade forskningen på Wuhanlabbet med milj dollar för att man skulle anpassa det till människa. Planen är att göra oss till robotar (eller oskadliggöra oss) med hjälp av grafnoxiden som är “self assembling” och som både sänder och tar emot frekvenser.. Spk prt kommer också att döda många.

 • Ja. Vi måste snarast agera.
  Nu på lördag så är det en demonstration i Kungsträdgården med just dessa läkare som upplyser om Covid och den här hemska agendan bakom.
  Alternativ för Sverige kan vara en bra idé.
  I Tyskland är det förskräckligt med bland annat polisvåld under fredliga demonstrationer.
  Barnen måste sitta med ansiktsmasker i undervisningen.
  Det viktigaste är att träffas så att vi kan börja mens tid är
  Jag ansluter mig gärna. (Swebb Tv)

  • Tack, Norma för din viktiga kommentar!

   Jag upplever att människor, som börjar inse vart det går just nu, lyssnar, men de är fortfarande tyvärr alltför indoktrinerade / chockade för att aktivt bjuda motstånd mot de onda avsikter som nu genomförs. Jag skulle så gärna också vilja komma till Kungsträdgården i morgon, men kanske kan det bli nästa gång…

   Jag har sorgligt nog erfarit att relativt få människor hittills ställt upp på liknande demonstrationer, TROTS ATT SÅ MÅNGA finns i närheten av Stockholm. Det har varit enormt tråkigt att inse att så FÅ ENGAGERAR SIG för friheten – för sig själva och för sina barn!

   Skulle många komma till detta fantastiska möte med läkaren Mikael Nordfors – och ALLA andra dessa sanningssökande, samvetsgranna människor med anknytning till medicin i hela världen: läkare, forskare, advokater… som trängtar efter fred, frid, sanning och omtanke – DÅ LOVAR JAG ATT TA MIG TILL STOCKHOLM TILL NÄSTA DEMONSTRATION _ ÄVEN OM JAG SKA GÅ ELLER KRYPA DIT!

   LYCKA TILL MORGON ALLA NI SOM STÄLLER UPP FOR LIV, SANNING, OMTANKE, RÄTTFÄRDIGHET!

 • Ja. Vi måste snarast agera.
  Nu på lördag så är det en demonstration i Kungsträdgården med just dessa läkare som upplyser om Covid och den här hemska agendan bakom.
  Alternativ för Sverige kan vara en bra idé.
  I Tyskland är det förskräckligt med bland annat polisvåld under fredliga demonstrationer.
  Barnen måste sitta med ansiktsmasker i undervisningen.
  Det viktigaste är att träffas så att vi kan börja mens tid är
  Jag ansluter mig gärna. (Swebb Tv)

  • Tack, Norma för din viktiga kommentar!

   Jag upplever att människor, som börjar inse vart det går just nu, lyssnar, men de är fortfarande tyvärr alltför indoktrinerade / chockade för att aktivt bjuda motstånd mot de onda avsikter som nu genomförs. Jag skulle så gärna också vilja komma till Kungsträdgården i morgon, men kanske kan det bli nästa gång…

   Jag har sorgligt nog erfarit att relativt få människor hittills ställt upp på liknande demonstrationer, TROTS ATT SÅ MÅNGA finns i närheten av Stockholm. Det har varit enormt tråkigt att inse att så FÅ ENGAGERAR SIG för friheten – för sig själva och för sina barn!

   Skulle många komma till detta fantastiska möte med läkaren Mikael Nordfors – och ALLA andra dessa sanningssökande, samvetsgranna människor med anknytning till medicin i hela världen: läkare, forskare, advokater… som trängtar efter fred, frid, sanning och omtanke – DÅ LOVAR JAG ATT TA MIG TILL STOCKHOLM TILL NÄSTA DEMONSTRATION _ ÄVEN OM JAG SKA GÅ ELLER KRYPA DIT!

   LYCKA TILL MORGON ALLA NI SOM STÄLLER UPP FOR LIV, SANNING, OMTANKE, RÄTTFÄRDIGHET!

 • Tack det var en Kuslig upplevelse. att 4 g var små potatis mot detta 5 g Monster, du skriver mycket bra jag måste orgentera mig. men Visst är Väl människam Mycket mer än, det du skriver om t.ex. “Människan är i grunden en elektromagnetisk varelse”
  Nej! Människan är en Andlig Varelse, med kött och blod.
  Men vi påverkas av det du beskriver om i vårt Blod och kött, visst kan vi vara elektroniska på något vis, du har ju Kunskap, och det är ju, därför jag läser. men för mig finns det en Gud, och lyfter man bort Gud, blir aldrig Människan Andlig besinnad, utan tänker i Materialistiska banor, men jag högaktar verkligen din Artikel, och även din Störta kunskap, och hoppas Verkligen att folk lyssnar till ditt hjärta vad du vill Förmedla, för du talar om våra Barns Framtid och allt, med detta hemska, som händer av expriment i Vårt Land. Tack för din röst och kunskap du delat med.

 • Tack det var en Kuslig upplevelse. att 4 g var små potatis mot detta 5 g Monster, du skriver mycket bra jag måste orgentera mig. men Visst är Väl människam Mycket mer än, det du skriver om t.ex. “Människan är i grunden en elektromagnetisk varelse”
  Nej! Människan är en Andlig Varelse, med kött och blod.
  Men vi påverkas av det du beskriver om i vårt Blod och kött, visst kan vi vara elektroniska på något vis, du har ju Kunskap, och det är ju, därför jag läser. men för mig finns det en Gud, och lyfter man bort Gud, blir aldrig Människan Andlig besinnad, utan tänker i Materialistiska banor, men jag högaktar verkligen din Artikel, och även din Störta kunskap, och hoppas Verkligen att folk lyssnar till ditt hjärta vad du vill Förmedla, för du talar om våra Barns Framtid och allt, med detta hemska, som händer av expriment i Vårt Land. Tack för din röst och kunskap du delat med.

 • Exakt vilka frekvenser är bra för människans läkning? Och vilka är dåliga? Finns ju en uppsjö apparater som används i holistisk anda för att hjälpa människor att läka. Många med radiofrekvens.

 • Exakt vilka frekvenser är bra för människans läkning? Och vilka är dåliga? Finns ju en uppsjö apparater som används i holistisk anda för att hjälpa människor att läka. Många med radiofrekvens.

 • Återigen en mycket bra och sann artikel, säger vart vi är på väg, visa barn och barnbarn denna artikel av Jens J. skicka den till varenda kommunalt styre i hela Sverige, de flesta politiker och tjänstemän har inte en aning om vad som försigår ute i vårt Land Sverige, knappt inte i Världen heller, skrämmande, myndigheterna såsom miljö och hälsa är bakbundna, läser miljöbalken som fan läser bibeln, jag vet jag har bråkat…men när det gäller dom själva, att man kan bevisa att dom sitter i som i mitt fall, i för hög strålning, då kan det hända grejer…vapnet är nog, att se till att rädsla förvandlas till kärlek, att girigheten upphör, men detta är svåra termer…

 • Återigen en mycket bra och sann artikel, säger vart vi är på väg, visa barn och barnbarn denna artikel av Jens J. skicka den till varenda kommunalt styre i hela Sverige, de flesta politiker och tjänstemän har inte en aning om vad som försigår ute i vårt Land Sverige, knappt inte i Världen heller, skrämmande, myndigheterna såsom miljö och hälsa är bakbundna, läser miljöbalken som fan läser bibeln, jag vet jag har bråkat…men när det gäller dom själva, att man kan bevisa att dom sitter i som i mitt fall, i för hög strålning, då kan det hända grejer…vapnet är nog, att se till att rädsla förvandlas till kärlek, att girigheten upphör, men detta är svåra termer…

 • Jag håller med ovanstående som skriver att vi måste samlas och göra något konkret för att inte vårt land ska gå under. Det finns inget parti man ens kan rösta på. Det enda jag tänker på är möjligt att rösta på är Alternativ för Sverige som vill att vi ska ha medborgarmakt och rösta i varje större fråga som i Schweiz där de har folkomröstningar och en helt annan demokrati. Jag tycker de som skriver här skulle samlas och kanske ta första steget till något positivt. Det enda positiva jag hört på sistone vad gäller Corona-ljuget är att det finns en mycket stor grupp läkare som gått samman och tänker stämma de som startat denna planerade pandemi för de orimliga restriktioner som alla länder har satt igång med. Jag vet att det var ett avtal där 164 av världens länders regeringar skrev på att de skulle delta i en Corona-“övning” år 2019 och att där stod det exakt hur varje land skulle stänga ner sina samhällen och ekonomier och hålla kontroll på invånarna. Det avtalet hade hittats på Rockefellers hemsida, om jag minns rätt. Det är detta som dessa “Läkare för Sanning” som jag tror de kallar sig, kommer att stämma de ansvariga för brott mot mänskligheten. De startade i Tyskland men nu är fler läkare i fler länder med där. Liknande håller de på med i USA. Dessa läkare är ju några att samarbeta med tänker jag. De har en fungerande samordning emellan sig. Detta får inte fortsätta. Deras plan är som jag förstått det att den s k pandemin ska fortsätta till 2025 och då har de väl för avsikt att N W O ska vara infört med total kontroll av människorna och med ett diktatoriskt världsstyre, om de får som de vill.

 • Förslag: Sätt er in i Viruslögnerna och ni kommer förstå hur bedrägeriet fortskrider. Sätt er in i lögnerna från våra politiker som inte är våra hur konstigt det nu låter, men däri ligger sanningen. Om alla ni som är inne här och läser verkligen börjar att bena igenom virusvetenskapen som ex börjar med denna artikel gå sedan vidare till Tom Cowans viktiga analyser av denna Plandemi och sedan läser ni vad Jon Rappoport rapporterar.

  Från länken har jag tagit detta stycke:
  “Detta virusbedrägeri designades i första hand och planerades i många år i förväg. Tidpunkten var extremt viktig, eftersom befolkningen måste betraktas som svag nog och rädd för att acceptera bedrägeriet att ett farligt virus inte bara var närvarande utan också var dödligt nog för att infektera alla och döda ett stort antal människor. Detta hände nästan över natten, och inom några veckor hade hela nationen knäböjt. En kupp av denna storlek är svår att föreställa sig och nästan omöjlig att tro, men precis från mars till april i år förvandlades världen från en som var öppen och fungerade till en som stängdes ner och på gränsen till kollaps.”

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215533

 • Jag håller med ovanstående som skriver att vi måste samlas och göra något konkret för att inte vårt land ska gå under. Det finns inget parti man ens kan rösta på. Det enda jag tänker på är möjligt att rösta på är Alternativ för Sverige som vill att vi ska ha medborgarmakt och rösta i varje större fråga som i Schweiz där de har folkomröstningar och en helt annan demokrati. Jag tycker de som skriver här skulle samlas och kanske ta första steget till något positivt. Det enda positiva jag hört på sistone vad gäller Corona-ljuget är att det finns en mycket stor grupp läkare som gått samman och tänker stämma de som startat denna planerade pandemi för de orimliga restriktioner som alla länder har satt igång med. Jag vet att det var ett avtal där 164 av världens länders regeringar skrev på att de skulle delta i en Corona-“övning” år 2019 och att där stod det exakt hur varje land skulle stänga ner sina samhällen och ekonomier och hålla kontroll på invånarna. Det avtalet hade hittats på Rockefellers hemsida, om jag minns rätt. Det är detta som dessa “Läkare för Sanning” som jag tror de kallar sig, kommer att stämma de ansvariga för brott mot mänskligheten. De startade i Tyskland men nu är fler läkare i fler länder med där. Liknande håller de på med i USA. Dessa läkare är ju några att samarbeta med tänker jag. De har en fungerande samordning emellan sig. Detta får inte fortsätta. Deras plan är som jag förstått det att den s k pandemin ska fortsätta till 2025 och då har de väl för avsikt att N W O ska vara infört med total kontroll av människorna och med ett diktatoriskt världsstyre, om de får som de vill.

 • Tack alla ni nyvakna därute för intressant och livsviktig läsning. Vi måste sätta fart och börja med att bilda en ideell grupp. Vi kan väl utse Jens Jerndal som vår ledare så länge. Vad ska vår grupp heta? ”Stoppa 5 G”, nej låter rätt så tandlöst. Mer kraftfullt. Kom med förslag innan det blir försent.

 • Förslag: Sätt er in i Viruslögnerna och ni kommer förstå hur bedrägeriet fortskrider. Sätt er in i lögnerna från våra politiker som inte är våra hur konstigt det nu låter, men däri ligger sanningen. Om alla ni som är inne här och läser verkligen börjar att bena igenom virusvetenskapen som ex börjar med denna artikel gå sedan vidare till Tom Cowans viktiga analyser av denna Plandemi och sedan läser ni vad Jon Rappoport rapporterar.

  Från länken har jag tagit detta stycke:
  “Detta virusbedrägeri designades i första hand och planerades i många år i förväg. Tidpunkten var extremt viktig, eftersom befolkningen måste betraktas som svag nog och rädd för att acceptera bedrägeriet att ett farligt virus inte bara var närvarande utan också var dödligt nog för att infektera alla och döda ett stort antal människor. Detta hände nästan över natten, och inom några veckor hade hela nationen knäböjt. En kupp av denna storlek är svår att föreställa sig och nästan omöjlig att tro, men precis från mars till april i år förvandlades världen från en som var öppen och fungerade till en som stängdes ner och på gränsen till kollaps.”

  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=215533

 • Tack alla ni nyvakna därute för intressant och livsviktig läsning. Vi måste sätta fart och börja med att bilda en ideell grupp. Vi kan väl utse Jens Jerndal som vår ledare så länge. Vad ska vår grupp heta? “Stoppa 5 G”, nej låter rätt så tandlöst. Mer kraftfullt. Kom med förslag innan det blir försent.

 • Ja, vi måste ta nästa steg tillsammans!

  Vi behöver förenas och nå fler. Människor “vaknar” i en accelererande fart över HELA jorden.

  Hur kan vi förenas?

  Allt organiserat har hittills infiltrerats och tagits över.

  Makt, hot, utpressning och RIKEDOM – har ombesörjt det.

  Många är, tyvärr – och har varit – till salu.

  Vi som vill införa ett samhälle i sann frihet, byggt på omtanke, hänsyn kan förenas genom omutbarhet och lokalt starkt förankrade nätverk.

  Allt som är lokalt, frivilligt, obetalt, ideellt, uppoffrande, själv-nedtonande har utsikt att kunna växa.

  Detta är kristna principer, som fruktas mer än allt annat av makthavarna.

  • Bra talat Hans och välkommen Austin mycket bra sammanfattat vad som behövs. Människor som insett att det är inte dagens politiker som kan eller vill ändra agendan för Sverige och dess folk. Glöm partier som SD och Sosseriet ja all 8 i riksdagen. Men deras sympatisörer eller väljare är välkomna om de verkligen har insett hur farligt läget är i Sverige idag. Hela denna virushajp visar ju hur den djupa staten kan samarbeta mangrant för att åstadkomma det de vill, nämligen världsherravälde och slaveri.
   Hans
   “Vi som vill införa ett samhälle i sann frihet, byggt på omtanke, hänsyn kan förenas genom omutbarhet och lokalt starkt förankrade nätverk.

   Allt som är lokalt, frivilligt, obetalt, ideellt, uppoffrande, själv-nedtonande har utsikt att kunna växa.

   Detta är kristna principer, som fruktas mer än allt annat av makthavarna.”
   ——————
   Kristna värderingar skriver jag under på men de får inte bli de enda ledande i en organisation som måste till för att förändra framtiden.
   ———————
   Austin:
   “Vi har nu i minst 15 år sett vad som pågår, vi ser dagligen vad fienden gör på fler och fler områden, medan vi fortsätter att bara sitta vid datorn och läsa om det. 15 år! och vi har inte lyckats göra något alls!”

   En verkligt bra sammanfattning av dagens soffmentalitet som råder i Sverige. Hjärntvätten är total, skrämmande total.
   “Rid i natt”

 • [Austin: Du måste uppge korrekt för- och efternamn och fungerande e-postadress när du kommenterar i NewsVoice. Se kommentarsreglerna. Vi gör ett undantag och låter denna kommentar passera eftersom den är on-topic, intressant och genomtänkt samt eftersom den är din första här. Välkommen. / red]

  Hur kommer det sig att vi, motståndssidan till den onda fienden, INTE har en enda stark person, organisation, parti eller liknande att gemensamt ställa oss bakom? Någon/något som kan vara vår ledare, någon som kan samla oss och tillsammans se till att förändra alla dessa områden som måste repareras.

  Det borde ju finnas en “god sida” med ekonomiska muskler någonstans. Var man än tittar så är det mest ingenting alls. Visst det finns numera svenskpartier och oberoende media i olika former, men även där har man sett en hel del som är köpta och styrda av fienden – jag tänker på SD eller Samhällsnytt som utger sig för att vara på folkets sida, men i själva verket bara är en kontrollerad opposition som lurar in nyvakna missnöjda människor och berättar för dem vad dem skall koncentrera sig att titta på, -vem som är fienden och vad som är problemet i vårt samhälle, allt medan den ondskefulla fienden med sin agenda därmed får fortsätta härja fritt.

  Det måste ju för bövelen finnas någon/några som har ekonomiska resurser och vill slåss för det goda, samt snabbt och stort kan nå ut till folket, samla ihop oss och får oss att tillsammans börja “kriga”. Det finns tusentals vänstervridna organisationer som dagligen gör avstamp och förändringar. Men vi kan inte ens skapa en organisation där vi kan samlas bakom. Något säger mig att vi förtjänar denna skit, inte våra barn, men vi gör det. För det är ju inte klokt så förlamade och handlingsfattiga vi är numera.

  Vi har nu i minst 15 år sett vad som pågår, vi ser dagligen vad fienden gör på fler och fler områden, medan vi fortsätter att bara sitta vid datorn och läsa om det. 15 år! och vi har inte lyckats göra något alls!

  Vi har rakryggade personer/forskare/oberoende media som jobbar hårt för att vi skall vakna, men vad är då vårt jobb? Har inte vi en skyldighet att ta vid där? Varför tolererar vi dessa politiska partier och deras gemensamma agendor? Varför tolererar vi svensk journalism och deras propagandasättande journalistik? Varför tolererar vi alla dessa lögner, både av politiker, regeringar, myndigheter, EU, NATO, FN, “forskare”, svensk media, skola, lärare, skolböcker etc? Varför slår vi aldrig tillbaka mot dessa? Det är så förbannat mesigt, försiktigt och fegt överallt. Varför? Så länge vi är fler till antalet så har vi ju teoretiskt makten i våra händer. Vi måste bara börja någonstans. Vi måste gadda ihop oss och göra något gemensamt mot ett och samma mål. Ett i taget!

  Det måste börja bli konsekvenser för ondskefulla och medvetna attacker på folket från dessa regeringar, företag, organisationer etc. Vi måste börja lära dem att det kostar att vara vår fiende, att det kostar att göra våra barn illa. Det finns knappt ett företag som inte skulle vika sig om vi “sverigevänner” gick samman och bojkottade dessa svenskhatande storföretag. Vartenda ett företag hade tvingats ändra sig och vikt sig till slut – de förstår inte politik, men de förstår pengar!. Och det är vi som har dem pengarna, därmed har vi också makten över dessa företag! Men vi gör inget!

  Vi tillåter dem fortsätta deras förstörande av vårt land och vårt folk, vår frihet, vår hälsa och vår integritet. Inget kommer ändras förrän vi vågar gå samman och utmana fienderna. Om inget annat är vi skyldiga våra barn det.

  Vi har nu med hjälp av visselblåsare, oberoende media, rakryggade forskare och andra personer vaknat ur dvalan och ser sanningen tydligare. Nu måste vi ta nästa steg tillsammans.

 • Tack Jens Jerndal, för en utmärkt och utförlig artikel om det som väntar oss om vi inte reser oss upp mot denna hemska tyranni!!!

  Allt det du säger kan kollas upp och ingen borde förbli omedveten om denna information som är livsviktig om vi vill behålla en mänsklig civilisation!
  Alla som läser detta, dela, dela, dela på alla sociala medier som ni kan!

 • Ja, vi måste ta nästa steg tillsammans!

  Vi behöver förenas och nå fler. Människor “vaknar” i en accelererande fart över HELA jorden.

  Hur kan vi förenas?

  Allt organiserat har hittills infiltrerats och tagits över.

  Makt, hot, utpressning och RIKEDOM – har ombesörjt det.

  Många är, tyvärr – och har varit – till salu.

  Vi som vill införa ett samhälle i sann frihet, byggt på omtanke, hänsyn kan förenas genom omutbarhet och lokalt starkt förankrade nätverk.

  Allt som är lokalt, frivilligt, obetalt, ideellt, uppoffrande, själv-nedtonande har utsikt att kunna växa.

  Detta är kristna principer, som fruktas mer än allt annat av makthavarna.

  • Bra talat Hans och välkommen Austin mycket bra sammanfattat vad som behövs. Människor som insett att det är inte dagens politiker som kan eller vill ändra agendan för Sverige och dess folk. Glöm partier som SD och Sosseriet ja all 8 i riksdagen. Men deras sympatisörer eller väljare är välkomna om de verkligen har insett hur farligt läget är i Sverige idag. Hela denna virushajp visar ju hur den djupa staten kan samarbeta mangrant för att åstadkomma det de vill, nämligen världsherravälde och slaveri.
   Hans
   “Vi som vill införa ett samhälle i sann frihet, byggt på omtanke, hänsyn kan förenas genom omutbarhet och lokalt starkt förankrade nätverk.

   Allt som är lokalt, frivilligt, obetalt, ideellt, uppoffrande, själv-nedtonande har utsikt att kunna växa.

   Detta är kristna principer, som fruktas mer än allt annat av makthavarna.”
   ——————
   Kristna värderingar skriver jag under på men de får inte bli de enda ledande i en organisation som måste till för att förändra framtiden.
   ———————
   Austin:
   “Vi har nu i minst 15 år sett vad som pågår, vi ser dagligen vad fienden gör på fler och fler områden, medan vi fortsätter att bara sitta vid datorn och läsa om det. 15 år! och vi har inte lyckats göra något alls!”

   En verkligt bra sammanfattning av dagens soffmentalitet som råder i Sverige. Hjärntvätten är total, skrämmande total.
   “Rid i natt”

 • [Austin: Du måste uppge korrekt för- och efternamn och fungerande e-postadress när du kommenterar i NewsVoice. Se kommentarsreglerna. Vi gör ett undantag och låter denna kommentar passera eftersom den är on-topic, intressant och genomtänkt samt eftersom den är din första här. Välkommen. / red]

  Hur kommer det sig att vi, motståndssidan till den onda fienden, INTE har en enda stark person, organisation, parti eller liknande att gemensamt ställa oss bakom? Någon/något som kan vara vår ledare, någon som kan samla oss och tillsammans se till att förändra alla dessa områden som måste repareras.

  Det borde ju finnas en “god sida” med ekonomiska muskler någonstans. Var man än tittar så är det mest ingenting alls. Visst det finns numera svenskpartier och oberoende media i olika former, men även där har man sett en hel del som är köpta och styrda av fienden – jag tänker på SD eller Samhällsnytt som utger sig för att vara på folkets sida, men i själva verket bara är en kontrollerad opposition som lurar in nyvakna missnöjda människor och berättar för dem vad dem skall koncentrera sig att titta på, -vem som är fienden och vad som är problemet i vårt samhälle, allt medan den ondskefulla fienden med sin agenda därmed får fortsätta härja fritt.

  Det måste ju för bövelen finnas någon/några som har ekonomiska resurser och vill slåss för det goda, samt snabbt och stort kan nå ut till folket, samla ihop oss och får oss att tillsammans börja “kriga”. Det finns tusentals vänstervridna organisationer som dagligen gör avstamp och förändringar. Men vi kan inte ens skapa en organisation där vi kan samlas bakom. Något säger mig att vi förtjänar denna skit, inte våra barn, men vi gör det. För det är ju inte klokt så förlamade och handlingsfattiga vi är numera.

  Vi har nu i minst 15 år sett vad som pågår, vi ser dagligen vad fienden gör på fler och fler områden, medan vi fortsätter att bara sitta vid datorn och läsa om det. 15 år! och vi har inte lyckats göra något alls!

  Vi har rakryggade personer/forskare/oberoende media som jobbar hårt för att vi skall vakna, men vad är då vårt jobb? Har inte vi en skyldighet att ta vid där? Varför tolererar vi dessa politiska partier och deras gemensamma agendor? Varför tolererar vi svensk journalism och deras propagandasättande journalistik? Varför tolererar vi alla dessa lögner, både av politiker, regeringar, myndigheter, EU, NATO, FN, “forskare”, svensk media, skola, lärare, skolböcker etc? Varför slår vi aldrig tillbaka mot dessa? Det är så förbannat mesigt, försiktigt och fegt överallt. Varför? Så länge vi är fler till antalet så har vi ju teoretiskt makten i våra händer. Vi måste bara börja någonstans. Vi måste gadda ihop oss och göra något gemensamt mot ett och samma mål. Ett i taget!

  Det måste börja bli konsekvenser för ondskefulla och medvetna attacker på folket från dessa regeringar, företag, organisationer etc. Vi måste börja lära dem att det kostar att vara vår fiende, att det kostar att göra våra barn illa. Det finns knappt ett företag som inte skulle vika sig om vi “sverigevänner” gick samman och bojkottade dessa svenskhatande storföretag. Vartenda ett företag hade tvingats ändra sig och vikt sig till slut – de förstår inte politik, men de förstår pengar!. Och det är vi som har dem pengarna, därmed har vi också makten över dessa företag! Men vi gör inget!

  Vi tillåter dem fortsätta deras förstörande av vårt land och vårt folk, vår frihet, vår hälsa och vår integritet. Inget kommer ändras förrän vi vågar gå samman och utmana fienderna. Om inget annat är vi skyldiga våra barn det.

  Vi har nu med hjälp av visselblåsare, oberoende media, rakryggade forskare och andra personer vaknat ur dvalan och ser sanningen tydligare. Nu måste vi ta nästa steg tillsammans.

 • Tack Jens Jerndal, för en utmärkt och utförlig artikel om det som väntar oss om vi inte reser oss upp mot denna hemska tyranni!!!

  Allt det du säger kan kollas upp och ingen borde förbli omedveten om denna information som är livsviktig om vi vill behålla en mänsklig civilisation!
  Alla som läser detta, dela, dela, dela på alla sociala medier som ni kan!

 • Jag tror att vi i Sverige befinner oss i den värsta sorten av att bli styrda av en aldrig tidigare sedd regering. Finns det någon form
  av verksamhet som kan förinta hela vår befolkning så ska denna verksamhet anammas. Vår regering går fullständigt i
  “Den Djupa Statens” ledband. Det visas dagligen hur vårt land steg för steg blir ett sämre land, åtminstone för vår “vanliga” befolkning. Den mentala beskaffningen av vår regering är ett totalt symtom på självmordsbenägenhet, och att de som är med i denna komplott borde vara på ett eller väldigt många mentalsjukhus. Alla fakta pekar på detta tillstånd.

 • Det du skriver vet jag är sant. För några år sedan fick jag kontakt med Boris Aranovish, Människans Resurser AB som också studerat detta som du i ett trettiotal år. Och som också har kurser i hur man påverkar sina celler. Plus att han har små tekniska hjälpmedel som har samma frekvenser som kroppen Aquatone och Treomed.

  Men hur ska man få fram detta till befolkningen ?

  Vi delar in oss i grupper i alla möjliga frågor och motarbetar varann.
  Jag gick med i ” Vågbrytaren ” Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning.
  När jag fick kallelsen till årsmötet ångrade jag mig att jag gick med.

  Stadgarna ska ändras och ett förslag på ett tillägg var: Medlem som motarbetar föreningens ändamål (tillägg) ” eller motarbetar demokratiska processer eller mänskliga rättigheter, kan uteslutas av styrelsen.

  Kan tänka mig att jag blir utesluten om jag skulle framföra att pandemin är en bluff och att vi besprutas dagligen från speciella flygplan.

  Vi har bakterier, virus , protozoer , parasiter i våra kroppar. När jag hade stor belastning av candida, borrelia, bältrosvirus mm hade jag svårt med elektromagnetisk strålning. Jag hade sanerat bort mitt amalgam och mitt immunförsvar var inte på topp.
  När strålningen påverkar mikroberna så de dör blir det för mycket för kroppen att rensa ut och man blir sjuk. Utövare av alternativa mediciner har frekvensapparater att döda mikrober med.
  Detta är också något som undanhålls . Skolmedicinen använder dem inte.
  Dr. Erik Enby har bevisat att cancerpatienter har mikrober i blodet.

  Vad vet Olle Johansson och de andra forskarna om mikrober och strålning ? Jag saknar det.
  Och vid 5G hämmas blodets förmåga att ta upp syre !

  De som sitter inne med de här kunskaperna har gjort för lite och låtit sig tystas av etablissemanget.

  Hur ska vi råda bot på det ?

  Strålskyddsstiftelsens arbete med att upplysa allmänheten syns för lite och går för långsamt. De når mest de som redan är upplysta .
  Vi måste gå på de politiska partierna mer. Ni som röstar talar ni med dem ni röstar på ?

  Strålskyddsstiftelsen måste samla oss till demonstrationer mot alla lögner. Låt dem arrestera oss för att vi bryter mot coronalagarna. Det är väl bästa sättet att avslöja bedrägeriet.

  • Vore väl bättre om du kom på årsmötet? Vem säger att man ska uteslutas för att man omfattar konspirationer? Men eftersom folket är totalt ovetande om ens strålningens skadlighet så är det bättre att ta en sak i taget. När vi är ute om strålning och bara talar om det så går det väldigt bra, men ska du försöka påstå att det är en gigantisk konspiration som syftar till att ta livet av så många som möjligt, då lyssnar inte folk. DET ÄR INTE KONSTIGARE ÄN SÅ. Dessutom så röstade vi om förslaget och ändrade på det. Slaget avgörs inte på FB eller Youtube utan i verkligheten.

   • Henrik, fundera gärna på ditt ordval, när du skriver:
    “Vem säger att man ska uteslutas för att man omfattar konspirationer?”

    – Vem är det som omfattar konspirationer?

    Det är en enorm skillnad mellan att omfatta en konspiration och att påtala en konspiration!

    Ordet “konspiration” härstammar – som så många andra värdeladdade ord, som får medel-Svensson att göra i byxorna av skräck – från de styrandes tankesmedjor!

    “Hat-prat” (hate speech) är ett annat sådant konstruerat ord.

    “Hat-pratande konspirationsteoretiker” är en magisk ordkombination som fortfarande får mången vuxen individ att fly att fly långt, långt ner i sanden med hela huvudet.

    Tala om att mota Olle i grind!

    Därför bör vi vara försiktiga med hur vi använder dessa ord, eller hur?

 • Citat ur texten:
  “Våra självutsedda teknokratiska härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m. galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp.”

  Den svenske författaren och läkaren P.C. Jersild skrev 1980 boken En Levande Själ, som “är en science fictionartad berättelse som utspelas i laboratoriemiljö. Där, i ett akvarium, skildrar en från kroppen bortopererad hjärna sin existens.”
  (Wikipedia)

  Föga anade vi läsare då att arbetet med att försöka att realisera en sådan hemsk vision troligen redan var i full gång i laboratorier utan allmänhetens insyn.

  Jag skulle gärna vilja göra en koppling till Bibeln om detta och hoppas på att detta inte redigeras bort som off-topic. Enligt min syn är strävandena mot transhumanism i allra högsta grad kopplade till Bibeln.

  I Första Moseboken 3: 2-5 står det:
  Kvinnan svarade ormen: »Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ‘I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.’» Då sade ormen till kvinnan: »Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.»

  Dessa strävanden är vissa människors försök att skapa evigt liv – i den roll de påtagit sig att själva vara gudar.

 • Jag tror att vi i Sverige befinner oss i den värsta sorten av att bli styrda av en aldrig tidigare sedd regering. Finns det någon form
  av verksamhet som kan förinta hela vår befolkning så ska denna verksamhet anammas. Vår regering går fullständigt i
  “Den Djupa Statens” ledband. Det visas dagligen hur vårt land steg för steg blir ett sämre land, åtminstone för vår “vanliga” befolkning. Den mentala beskaffningen av vår regering är ett totalt symtom på självmordsbenägenhet, och att de som är med i denna komplott borde vara på ett eller väldigt många mentalsjukhus. Alla fakta pekar på detta tillstånd.

 • Det du skriver vet jag är sant. För några år sedan fick jag kontakt med Boris Aranovish, Människans Resurser AB som också studerat detta som du i ett trettiotal år. Och som också har kurser i hur man påverkar sina celler. Plus att han har små tekniska hjälpmedel som har samma frekvenser som kroppen Aquatone och Treomed.

  Men hur ska man få fram detta till befolkningen ?

  Vi delar in oss i grupper i alla möjliga frågor och motarbetar varann.
  Jag gick med i ” Vågbrytaren ” Riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning.
  När jag fick kallelsen till årsmötet ångrade jag mig att jag gick med.

  Stadgarna ska ändras och ett förslag på ett tillägg var: Medlem som motarbetar föreningens ändamål (tillägg) ” eller motarbetar demokratiska processer eller mänskliga rättigheter, kan uteslutas av styrelsen.

  Kan tänka mig att jag blir utesluten om jag skulle framföra att pandemin är en bluff och att vi besprutas dagligen från speciella flygplan.

  Vi har bakterier, virus , protozoer , parasiter i våra kroppar. När jag hade stor belastning av candida, borrelia, bältrosvirus mm hade jag svårt med elektromagnetisk strålning. Jag hade sanerat bort mitt amalgam och mitt immunförsvar var inte på topp.
  När strålningen påverkar mikroberna så de dör blir det för mycket för kroppen att rensa ut och man blir sjuk. Utövare av alternativa mediciner har frekvensapparater att döda mikrober med.
  Detta är också något som undanhålls . Skolmedicinen använder dem inte.
  Dr. Erik Enby har bevisat att cancerpatienter har mikrober i blodet.

  Vad vet Olle Johansson och de andra forskarna om mikrober och strålning ? Jag saknar det.
  Och vid 5G hämmas blodets förmåga att ta upp syre !

  De som sitter inne med de här kunskaperna har gjort för lite och låtit sig tystas av etablissemanget.

  Hur ska vi råda bot på det ?

  Strålskyddsstiftelsens arbete med att upplysa allmänheten syns för lite och går för långsamt. De når mest de som redan är upplysta .
  Vi måste gå på de politiska partierna mer. Ni som röstar talar ni med dem ni röstar på ?

  Strålskyddsstiftelsen måste samla oss till demonstrationer mot alla lögner. Låt dem arrestera oss för att vi bryter mot coronalagarna. Det är väl bästa sättet att avslöja bedrägeriet.

  • Vore väl bättre om du kom på årsmötet? Vem säger att man ska uteslutas för att man omfattar konspirationer? Men eftersom folket är totalt ovetande om ens strålningens skadlighet så är det bättre att ta en sak i taget. När vi är ute om strålning och bara talar om det så går det väldigt bra, men ska du försöka påstå att det är en gigantisk konspiration som syftar till att ta livet av så många som möjligt, då lyssnar inte folk. DET ÄR INTE KONSTIGARE ÄN SÅ. Dessutom så röstade vi om förslaget och ändrade på det. Slaget avgörs inte på FB eller Youtube utan i verkligheten.

   • Henrik, fundera gärna på ditt ordval, när du skriver:
    “Vem säger att man ska uteslutas för att man omfattar konspirationer?”

    – Vem är det som omfattar konspirationer?

    Det är en enorm skillnad mellan att omfatta en konspiration och att påtala en konspiration!

    Ordet “konspiration” härstammar – som så många andra värdeladdade ord, som får medel-Svensson att göra i byxorna av skräck – från de styrandes tankesmedjor!

    “Hat-prat” (hate speech) är ett annat sådant konstruerat ord.

    “Hat-pratande konspirationsteoretiker” är en magisk ordkombination som fortfarande får mången vuxen individ att fly att fly långt, långt ner i sanden med hela huvudet.

    Tala om att mota Olle i grind!

    Därför bör vi vara försiktiga med hur vi använder dessa ord, eller hur?

 • Citat ur texten:
  “Våra självutsedda teknokratiska härskare har den perfekta lösningen. Den heter transhumanism och går ut på att inkorporera våra hjärnor i en global – eller kanske t.o.m. galaktisk – digital superhjärna, och därmed ge oss evigt virtuellt liv med gení-status, men utan fysisk kropp.”

  Den svenske författaren och läkaren P.C. Jersild skrev 1980 boken En Levande Själ, som “är en science fictionartad berättelse som utspelas i laboratoriemiljö. Där, i ett akvarium, skildrar en från kroppen bortopererad hjärna sin existens.”
  (Wikipedia)

  Föga anade vi läsare då att arbetet med att försöka att realisera en sådan hemsk vision troligen redan var i full gång i laboratorier utan allmänhetens insyn.

  Jag skulle gärna vilja göra en koppling till Bibeln om detta och hoppas på att detta inte redigeras bort som off-topic. Enligt min syn är strävandena mot transhumanism i allra högsta grad kopplade till Bibeln.

  I Första Moseboken 3: 2-5 står det:
  Kvinnan svarade ormen: »Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ‘I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö.’» Då sade ormen till kvinnan: »Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är.»

  Dessa strävanden är vissa människors försök att skapa evigt liv – i den roll de påtagit sig att själva vara gudar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *