Georg Lagerberg: “knepiga” tidningar ska inte ha mediestöd

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2020
- Torbjörn Sassersson
Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg på MPRT (th, privat foto, pixelerat). Montage: NewsVoice
Bild: Anders Gustafsson intervjuar Georg Lagerberg på MPRT (th, privat foto, pixelerat). Montage: NewsVoice

Anders Gustafsson telefonintervjuade Georg Lagerberg på MPRT om hur myndigheten resonerat i sina bedömningar om vilka nyhetsmedier som ska få redaktionsstöd eller inte. Det framkommer att myndigheten givit frikostiga stöd till medier som kan ifrågasättas om de överhuvudtaget är nyhetsmedier. Andra medier kallas “knepiga” och får ingenting trots att de uppfyller villkoren. NewsVoice fortsätter granskningen av MPRT och mediestödet.

Intervju: Anders Gustafsson | Text: Torbjörn Sassersson

Tidningarna Yippie, QX, Allt om Osby och Bjäre.nu innehåller inte riktiga nyheter, menar Gustafsson, som konstaterar att sajterna mest består av marknadsföring av företag, hyllningar och hemma-hos-reportage. Poängen med redaktionsstödet är att ge stöd till tidningar som har som primär målsättning att bedriva nyhetsförmedling.

Georg Lagerberg använder begreppet “knepiga tidningar”

Efter en lång tystnad svarar Georg Lagerberg att man helt enkelt “gjort den bedömningen”. Lagerberg säger att han inte har detaljkännedom om flera av de tidningar som Gustafsson tar som exempel, men att handläggarna har haft gemensamma sammankomster om de tidningar som ansetts vara “knepiga”. Han syftar då på de tidningar som i slutänden inte fått stöd. Gustafsson drar omedelbart tillbaka Lagerbergs uppmärksamhet till de tidningar som också kan uppfattas som knepiga, men från ett utanförperspektiv tex tidningen Yippie som fick nästan en halv miljon kronor i stöd.

MPRT: Beviljade redaktionsstöd 2020 (PDF)

Nyheter24

Ett av de mest anmärkningsvärda avslagen gäller Nyheter24 som har som primär verksamhet nyhetsförmedling med sektioner som: inrikes, utrikes, forskning, brott, teknik och politik, men Georg Lagerberg uppger att handläggarna på MPRT bedömt att tidningen har för mycket slagsida åt kultur.

Gustafsson kontrar då med att Nyheter24 i så fall måste jämföras med bedömningen av tex Allt om Osby som är fattig på nyheter. Allt om Osby fick över en miljon kronor i redaktionsstöd. Georg Lagerberg har ingen kommentar på det annat än att man gjort den bedömningen att Allt om Osby ska ha stöd medan Nyheter24 inte ska ha något alls.

Läs mer: Myndighet delar ut miljoner till skvallertidningar med hitte-på-nyheter

Nya Dagbladet behöver inte stöd – för mycket ideellt arbete

Gustafsson går in på exemplet Nya Dagbladet som inte heller fick stöd. Frågan ställs om paragraf 9A och Lagerberg måste då kontrollera vad den betyder. MPRT har för Nya Dagbladet som enda media tillämpat denna paragraf för att ge avslag och motiveringen är att Nya Dagbladet inte får stöd för att de haft för låga lönekostnader för redaktionen och att det betyder att de arbetar ideellt.

“Hade de redovisat för andra kostnader så hade de ju också haft ett annat behov. Så är det ju” – Georg Lagerberg

Markus Andersson som är redaktör på Nya Dagbladet säger till NewsVoice att det är både felaktiga uppgifter och ett felaktigt beslut som myndigheten kommer med.

“Redaktionen har redovisat kostnader för hyror, utrustning, bildköp och alla andra typiska kostnader som en redaktion har inklusive löner till redaktörer och skribenter. Att arvodena varit låga och att vissa insatser varit ideella kan självfallet inte vara skäl till att tidningen inte skall erhålla stöd för de kostnader som faktiskt kan påvisas.”

Gustafsson menar att Nya Dagbladet hamnat i ett moment 22 eftersom ett stöd skulle innebära att tidningen kan börja avlöna sina medarbetare på normala nivåer vilket innebär att de redaktionella kostnaderna skulle hamna på kanske 1,2 miljoner kronor per år. Det hade helt enkelt varit perfekt för Nya Dagbladet att få stödet eftersom de redan satsat sina pengar på att utveckla redaktionen som sådan.

Gustafsson frågar retoriskt att om en tidning inte kunnat uppvisa höga kostnader, för att man inte haft pengar, finns inte då heller något behov av stödpengar? Georg Lagerberg säger att redaktionsstödet inte är ett uppstartsbidrag varpå Anders Gustafsson påpekar att Nya Dagbladet funnits som registrerad tidning sedan 2012.

Aftonbladet

Gustafsson tar upp exemplet Aftonbladet som både gjort en rejäl vinst ett år och fått beviljat redaktionsstöd två år senare. Hur kan det gå ihop? Lagerberg menar att även om en tidning gjort vinst så betyder inte det att samma tidning inte kan ha behov av stöd. Aftonbladet gjorde en vinst 2018 på 140 miljoner kr och fick redaktionsstöd 2020 på 11,9 miljoner kr.

Georg Lagerberg om NewsVoice: “skiljer ut sig jämfört med andra medier”

MPRT uppger i sitt avslag att NewsVoice har ett: ”innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” samt att det förekommit påstått ovetenskapliga artiklar om att gurkmeja kan vara verksamt mot cancer, detta trots att även SvD redovisat gurkmejans effekt mot cancer och sedan fått 12 miljoner kr i redaktionsstöd för 2020.

Läs mer: SvD och NewsVoice skrev om gurkmeja – SvD fick miljoner – NewsVoice ingenting

Gustafsson frågar om det är otillåtet att skriva om gurkmeja mot cancer, om vaccinkritik och risker med elektromagnetisk strålning (MPRT använder begreppet elektrosmog i sitt avslag). Gustafsson frågar också om det kan medföra en risk att andra medier inte vågar ta upp dessa ämnen om det kan leda till framtida avslag av förnyat stöd.

Georg Lagerberg svarar att det inte är otillåtet att skriva om ämnena, men att det ska vara hög kvalitet. Lagerberg tycks sedan motsäga sig själv när han säger att stödet ska bidra till mångfald trots att NewsVoice avviker från det allmänna och “godkända” narrativet, som MPRT i sitt avslag kallar “konventionellt systemtänkade”, vilket tydligen gäller för stödgodkända tidningar. När Gustafsson pressar Lagerberg på vad dålig kvalitet egentligen handlar om svarar Lagerberg att NewsVoice avviker från rådande vetenskapliga uppfattningar och att MPRT gjort “helhetsbedömningar”.

Gustafsson ökar trycket med frågan om George Lagerberg styrs av “en känsla i sin kropp” och att det är synonymt med det vaga ordet “helhetsbedömning”. Nej, svarar Lagerberg, men “det ska vara riktiga nyheter”.

Mot slutet av intervjun ställer Gustafsson specifika frågor huruvida MPRT-personalen har kännedom om att det finns risker med experimentella vacciner och elektromagnetisk strålning. Lagerberg svarar:

“I de exempel, och det finns fler, så är det här ett medium som skiljer ut sig jämfört med de andra och därför har det mediet inte bedömts som att det har ett redaktionellt material av hög kvalitet.”

Därmed har Georg Lagerberg förklarat att det räcker med att en tidning “skiljer sig” från ett “konventionellt systemtänkade” så är det samma sak som bristande kvalitet.

Gustafsson försöker avslutningsvis sammanfatta myndighetens bristande förmåga att göra mätbara och i övrigt adekvata bedömningar av vad som kan anses vara redaktionellt material av hög kvalitet. Lagerberg undviker frågorna och avslutar samtalet.

Intervju: Anders Gustafsson | Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq