Covidvacciner – Vilka är riskerna? – Granskning

14
3671
Covidvacciner. Foto: Tumisu (changes made by NewsVoice). License: Pixabay.com
Coronavirus Covid-19 Pandemi. Image: Tumisu (changes made by NewsVoice). License: Pixabay.com

ANALYS & DEBATT. Många känner tveksamhet inför det snabbframtagna covidvaccinerna eftersom det saknas långtidsstudier på säkerhet och effektivitet. Många vill avvakta, men med den nyligen antagna pandemilagen, rapporteras att medborgare riskerar fråntas grundlagsrättigheter om de inte accepterar att vaccineras mot SARS-Co-2.

Text: Kerstin Unger-Salén | #covidvacciner

Vårdpersonal på vissa arbetsplatser i Sverige har redan fått ultimatum att de kommer förlora sina jobb om de inte går med på att vaccineras. Juridiskt sakkunnige Michael Zazzio intervjuades nyligen av NewsVoice om allmänhetens rättigheter och slutsatsen är att en anställd inom sjukvård eller omsorg i Sverige har ett starkt stöd i lagar och konventioner för att kunna motsätta sig försök till påtvingad eller villkorad vaccination.

Läs mer: Vårdanställda som vägrar vaccination – Vad säger lagar och konventioner?

Ingen ska alltså behöva riskera att förlora sin tjänst. Det kan vara bra att veta.

Kvinnlig vårdpersonal i fertil ålder bör inte ta covidvacciner

Vårdpersonal som troligtvis är överrepresenterade av kvinnor i fertil ålder vill och bör avvakta att låta sig vaccineras. Det än förståeligt. Det är nämligen inte utrett hur vaccinerna påverkar fertiliteten. Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten uppger: Just nu finns det inget godkänt vaccin för Covid-19 som är testat på gravida”. Det är anledning nog att avstå.

I information från den brittiska regeringen (Gov.uk) till privatpersoner och vårdanställda i Storbritannien utdelas tydliga råd till allmänheten:

“It is considered that sufficient reassurance of safe use of the vaccine in pregnant women, cannot be provided at the present time”.


Den brittiska regeringen anser att man inte kan försäkra att vaccinet är säkert nog att ges till gravida kvinnor. Dessutom avråder man att ge det till kvinnor som kan tänkas vara eller vill bli gravida eller ammar. De påpekar att besluten baserar sig på att det än så länge saknas data om effekten av covidvacciner för denna grupp av kvinnor. Det saknas också studier hur foster och nyfödda barn utvecklas efter att modern låtit vaccinera sig.


 

Vem tänker värna om dessa kvinnor i Sverige?

Lagen gör det uppenbarligen, så varför inte stämma den arbetsgivare som hotar med avsked? Kanske vore det något för vårdpersonalens fackförbund att ta tag i? Självklart ska valet vara fritt för alla yrkesgrupper oavsett om de är män eller kvinnor, gravida eller inte.

I en väldokumenterad information från dr Mercola förklarar han vad som kan vara problemet. Han skriver:

”Detta speciella vaccin triggar kroppen att producera antikroppar mot spikproteinet i SARS-CoV-2, och dessa protein innehåller syncytin-homologous proteiner som är nödvändiga för att en placenta ska kunna formeras. Med andra ord om immunförsvaret hos kvinnan börjar reagera mot syncytin-1, finns en möjlighet att det kan påverka kvinnans möjlighet att skaffa barn.”

Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.
Tidigare vice president på Pfizer dr Michael Yeadon. Foto: Konrad Wallenrod.

Modernas och Pfizers vacciner har inte blivit godkända för annat än “for emergency use”. Fas 3 av säkerhetstestningen har ännu inte fullgjorts, när man började massvaccinering. Det betyder att vaccinet fortfarande befinner sig på ett experimentellt stadium vilket har påpekats av bland annat Michael Yeadon, före detta chefsvirolog och vice president på Pfizer och många andra framstående experter.

James Corbett, en undersökande journalist med lång erfarenhet och som vunnit priser för sin journalistik, skriver att “covidvaccinet banar vägen för att medicinska experiment kan påtvingas allmänheten utan deras samtycke”.

Jag vill påpeka att jag absolut inte är mot vacciner, men jag är definitivt för att vaciner ska vara säkra. Många, liksom jag själv, inser att detta vaccin har skyndats fram och att det än så länge handlar om ett medicinskt experiment på allmänheten. Det är legitimt och förståeligt att många tvekar och vill avvakta. FDA erkänner:

“Hittills finns inte tillräckliga data för att dra några slutsatser angående vaccinets säkerhet för grupper med barn under 16 år, gravida och bröstfödande kvinnor och de som har ett komprometterat (försvagat) immunförsvar.”

Trots detta finns det redan ett förslag om att barn i Sverige ska vaccineras mot Covid-19, att helt friska barn som inte är i någon riskgrupp måste vaccineras.

 • Om ingen vet hur vaccinet påverkar fertilitet, kanske det inte är så lämpligt att vaccinera ungdomar eller barn?
 • Man kan också undra vilka anses ingå i kategorin “komprometterat immunförsvar“. Är det något man hinner ta reda på eller ta hänsyn till under pågående vaccinationskampanj?
 • Vad händer med cancerpatienter som är under behandling och vars immunförsvar är försvagat?
 • Hur är det med diabetiker eller de som lider av fetma eller högallergiska personer?

Vi ska heller inte glömma att de läkemedelsbolag som producerar covidvacciner med RNA-teknik, är fritagna från allt ansvar, vid biverkningar av vaccinet. Det är enkelt att argumentera att ansvar för konsekvenser vore ett effektivt sätt att få läkemedelsbolagen att vilja göra sitt yttersta för att slippa betala ut stora ersättningar till de som eventuellt skadas eller dör av vaccinet. Istället har de fått en frisedel från allt ansvar. Både etiskt och moraliskt är det fullständigt obegripligt.

Alla bör ha rätt att bestämma över sin kropp. Annars kan det bli fritt fram för all möjlig tvångsmedicinering, inte bara vad gäller vaccin. Ingen kan frånta oss rätten att ha kontroll över vår egen kropp och vad som händer med den sen (vill jag lämna bort mina organ efter jag avlidit eller inte?).

Nürnbergkoden

Vill bara påminna om att en generellt accepterad, grundläggande princip för medicinsk praktik, baserar sig på den så kallade Nürnbergkoden (1947):

The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision”.

Märk väl det handlar om medicinsk etik och att det kan åberopas i domstol även om det inte är en universell lag. Sammanfattningsvis säger den följande:

Covidvaccinernas innehåll och funktion

Människor bör få tillräcklig information och kunskap för att kunna ta ett upplyst beslut och fritt få välja om de vill ge sitt medgivande utan att utsättas för begränsningar eller utpressning. Men är det någon som tror att sjukvårdspersonal kommer ha tid eller möjlighet att ge kunskapsbaserad information till allmänheten för att de ska kunna fatta ett upplyst beslut?


Vi ska heller inte glömma att vaccinationstvång kräver en monumental övervakningsapparat vilket inte utesluter mikrochips eller övervakning med hjälp av 5G och artificiell intelligens (AI) och att vi ständigt måste bära med oss ett slags pass eller app som visar vår medicinska status.


Allt detta ligger redan i startgroparna och har planerats sedan länge. Jag vill bara påminna om att Nürnbergkoden skrevs efter judeförföljelserna, då judarna tvingades bära en judestjärna för att få röra sig utanför hemmet. De utsattes också för allehanda medicinska experiment. Koden tillkom för att skydda allmänheten för övergrepp från läkemedelsindustrin och från politiska beslut.

Vad innehåller Pfizers, Modernas och Astra Zenecas covidvacciner?

De bygger på en helt ny mRNA-teknik med syntetiskt RNA som ger ett kodat viralt protein unikt för en patogen. mRNA är en budbärare (messenger RNA) som används i covidvacciner och är kodat för SARS-CoV-2-proteinet. Tanken är att när man injiceras med detta RNA, ska ens egna celler börja producera SARS-CoV-2, ”spike” protein, varpå immunförsvaret reagerar på närvaron av detta virala protein, och börja producera anti-kroppar. Det är en fysisk teknologi och det råkar komma i storleken av ett molekylärt paket.

Eftersom mRNA-tekniken gör att cellen är kodad att producera SARS-CoV-2 proteinet, vad händer när SARS-CoV-2 muterar? Måste vi sedan vaccineras varje år som man gör med influensavaccinet eller få förstärkningar varannan månad med ytterligare doser av samma vaccin?

RNA-vaccinerna förväntas inte ens hindra smittspridning

De kriterier Pfizer och Moderna satt upp för att mäta effektiviteten av deras covidvacciner, har inte har att göra med hur pass framgångsrika vaccinerna är för att förhindra smitta och infektion.

Patentadvokaten David Martin säger i den engelska artikeln nyligen publicerad på NewsVoice, att vissa kriterier måste uppfyllas för att ett vaccin, enligt lagen, ska kunna definieras som ett vaccin (enligt FDA och CDC i USA.) Ett av kraven är att vaccinet måste förhindra smittspridning.

Läs mer: Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine

Peter Hotez, chef för the National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine i Houston, säger:

”Man tänker sig att ett antiviralt vaccin ska uppfylla minst två kriterier; Först, minska sannolikheten att man blir allvarligt sjuk och måste åka till sjukhuset, och två, förhindra infektion och därmed förhindra smitta.  Men, pågående fas 3 undersökningar är inte utformade för att kunna upptäcka om vaccinet åstadkommer en minskning av någon seriös utkomst som att behöva sjukhusvård, intensivvård eller dödsfall. Inte heller har man studerat huruvida vaccinen kan avbryta smittspridning.”

Om man inte kan svara på dessa viktiga frågor undrar man, vad ska vi vaccineras för?

Peter Doshi som är assisterande redaktör på BMJ, assisterande professor inom forskning på läkemedel vid University of Maryland School of Pharmacy har som specialitet att forska på säkerhet samt utvärdera och pröva effektivitet av läkemedel. Han är med andra ord en tillförlitlig källa att lyssna till. Doshi bekräftar vad hans kollega Peter Hotez säger.

Doshi skriver i den brittiska läkartidningen BMJ att de medicinska prövningar som gjorts på covidvaccinerna varken syftar till att ta reda på om vaccinerna kan rädda liv eller förhindra infektion, eller ens är effektiva för viktiga grupper som är mer utsatta, tex äldre människor.

Dessutom påpekar Doshi att dessa studier berättar ingenting om hur vaccinerna kommer att uppträda 3, 6 eller 12 månader efter vaccinering och inte heller vilka konsekvenser de kommer att ha på barn, ungdomar och immunkomprometterade individer.

De flesta tror förmodligen att en 95% effektivitet hos vaccinerna från Pfizer eller Moderna innebär att vaccinmottagaren slipper bli sjuk eller dö samt att vaccinerna minskar smittspridning. Nu vet vi att så inte är fallet.

I en Wall Street Journal-artikel från den 11:e januari 2021 av Sumathi Reddy, ställs frågan:

”Förhindrar covidvaccinerna smittspridning eller hindrar de bara att man blir sjuk?”

Även här blir svaret är att forskarna ännu inte vet, varken det ena eller det andra. Det hela är anmärkningsvärt med tanke på hur det här vaccinet har sålts in. Pfizer och Moderna, säger att deras vaccin är 95% effektiva med: “att hindra människor att bli sjuka med symptom”, men det finns ännu inte nog med bevis att: “vaccinerna förebygger asymptomatisk infektion och smittspridning”.

Jag tror inte längre vi kan lita på vad de skriver. Snarare är det vid det här laget klart vad som även bekräftas av CDC (Centers for Disease Control and Prevention i USA) att ”det finns inget bevis ännu om vaccinerna förhindrar att man infekteras eller att de förhindrar smittspridning”.

Detta överensstämmer även med EU:s webbsida (Ema.europa.eu om vaccinet Comirnaty) där man besvarar frågan: “kan mRNA-vaccinerna minska smittspridningen?”.

Svaret lyder ordagrant:

The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus.”

Men på den svenska produktbeskrivningen som är offentlig och utgivits av Ema.europa.eu om mRNA-vaccin (Cominarty) och som godkänts av EU står att det: “är avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av SARS-CoV-2-viruset hos personer 16 år och äldre”.

Det förefaller som att produktbeskrivningen inte stämmer med sanningen eftersom immunisera betyder att någon skyddas från att bli infekterad, men det har alltså inte bevisats.

Man har sålt in covidvaccineringen som den enda lösningen för att få slut på denna mardrömslika pandemi som stannat upp hela världen. De flesta tror nog att vaccinet ska få slut på smittspridningen så att folk ska kunna återgå till ett normalt liv, skicka sina barn till skolan och återta sina jobb för att kunna försörja sig själva. Nu förstår vi att vi alla sannolikt förts bakom ljuset.


Trots massvaccineringar i världen kommer smittspridningen fortsätta och redan nu rapporteras från Israel och andra länder att de som vaccinerats med två doser, trots detta blivit infekterade. Så kommer vaccinerna göra att vi slipper lockdown och masker, reseförbud och nerstängda skolor? Det är dessa frågor jag tror de flesta vill ha svar på.


 

Covidvacciner. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com
Vaccination. Foto: Public Health Image Library, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licens: Unsplash.com

Ska alla ha covidvacciner för all framtid?

I en artikel publicerad i Boston Herald den 18:e december, ställs frågan hur länge människor kommer att vara immuna efter vaccinering. Från läkemedelsbolagen svarar man att de inte vet hur länge, eftersom de inte haft tid att studera hur immunförsvaret kommer att svara. Är det ett tillfredsställande svar? Troligtvis ska vi vaccineras varje år precis som med influensasprutan, eftersom Covid-19 också muterar år från år. Det här är bara början och till skillnad från influensasprutan, ska hela världen vaccineras och det blir antagligen inte frivilligt. Det tål att tänkas på.

Ytterligare tveksamhet med vaccinet har att göra med de nano partiklar som används för att tvinga cellen att låta sig infiltreras med den kodade budbäraren. Eftersom det inte kan ske på ett normalt sätt har man således förpackat dem i nano- partiklar som består av polyetylenglykol (PEG). Denna substans har aldrig tidigare använts i något godkänt vaccin, dock i en hel del läkemedel och kosmetika. Det är en stor skillnad mellan en injicering och att det som läkemedel passerar genom magen eller som kosmetika stryks på huden.

Den 21:a december 2020 publiceras en forskningsstudie i tidningen Science som rubriceras: Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s Covid-19 vaccine trigger rare allergic reactionsav Jop de Vrieze.

Artikelförfattaren skriver:

”Allvarliga allergi-liknande reaktioner i åtminstone 8 personer som mottagit Pfizer vaccinet under de senaste 2 veckorna kan bero på en substans (PEG) i paketeringen av budbärare RNA som är vaccinets huvudingrediens, enligt forskare. Moderna är ett liknande mRNA vaccin som fått för så kallad ”emergency use” och det innehåller också PEG. Ett läkemedel har det vid olika tillfällen framkallat analfylaktisk chock, ett potentiellt livshotande reaktion som kan framkalla utslag, starkt blodtrycks- fall, andnöd och snabb hjärtklappning. Somliga allergi- och immunologspecialister anser att ett litet antal människor som tidigare varit utsatta för PEG kan ha utvecklat höga nivåer av antikroppar mot PEG, vilket gör att de riskerar en analfylaktisk reaktion avvaccinet.”

Hittills har reaktioner på PEG inte ingått i de studier som Pfizer och Moderna gjort precis som med aluminium och kvicksilver i andra vacciner. Man väntar och ser. Äntligen fick vi stopp på kvicksilver i vaccin, men det är beklagligt att läkemedelsbolagen inte tvingas att forska på eventuella konsekvenser av dessa nanopartiklar. Däremot rapporteras redan sådana fall efter vaccinering. Nanopartiklar kan ta sig igenom hjärnbarriären och man vet att det kan orsaka Alzheimers. Hur kommer hjärnan reagera om PEG hamnar i hjärncellerna? Vem har undersökt det?

Mot bakgrund av många obesvarade frågor covidvacciner och eftersom de ännu inte godkänts av FDA, utan endast för ”emergency use” (se hemsida) och eftersom det fortfarande saknas viktiga säkerhetsstudier, borde var och en få lov att välja fritt, utan hot eller otillbörliga påtryckningar, om man inte vill vaccinera sig. Argumentet att vi bör vaccinera oss för att vara lojala mot andra håller knappast med tanke på att de inte förväntas hindra inte smittspridning.

Vill man minska trycket på intensivvården finns lösningar som man ännu inte är villig att pröva trots att de fungerat på sjukhus utomlands som tex ozonterapi. Det finns dessutom riklig forskning som utförts under pågående pandemi, som visar att vitamin C och D i höga doser samt zink tillsammans med Quercetin, magnesium och selen, har gett mycket positiva resultat för att förebygga SARS CoV-2 samt mildra symtomen vid infektion.

Dessutom har forskning visat att det FDA-godkända läkemedlet Ivermectin förhindrar replikering av SARS-CoV-2 in vitro. I USA har Frontline Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) under en utfrågning i senaten begärt  att man ska anta läkemedlet Ivermectin i profylaktiskt syfte och för att behandla patienter i alla stadier av sjukdomen.

I många länder och på enskilda sjukhus har även hydroxyklorokin använts med framgång. Det används för artros och malaria och tas i förebyggande syfte och som behandling. Det är ett piller som sålts över disk och utan recept och som använts under decennier för att förebygga och behandla malaria. Nu dras det in i västvärlden och finns inte längre att köpa. På den afrikanska kontinenten (Sydafrika undantag) har man registrerat väsentligen mindre coviddödsfall vilket anses bero på att man sedan länge ätit detta malarialäkemedel, och att folk i allmänhet har bättre immunförsvar eftersom de är mer utsatta för mikrober och parasiter.

Sjukvården har tyvärr inte velat satsa på förebyggande åtgärder under pandemin, men varför inte dela ut D och C vitamin samt zink, magnesium, selen och quercetin. Vad har man att förlora? Och, varför inte pröva ivermectin och hydroxychloroquine att ingå i behandlingsprotokoll för Covid 19 på svenska sjukhus? Kanske är det möjligt att bota Covid eller åtminstone mildra symtomen så att man kan minska sjukhusvistelse och dödsfall?

Text: Kerstin Unger-Salen

Referenser

 • Science Translational Medicine: ”Antibody-Dependent Enhancement”, Derek Lowe
 • Pfizer.com: The Facts About Pfizer and BioNTech’s COVID-19 Vaccine
 • PubMed: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro
 • Boston Herald: “How long will immunity last?”, Alexi Cohan
 • Front. Nutr., 07 December 2020, https://doi.org/10.3389/fnut.2020.606398
 • ”Zinc, Vitamin D and Vitamin C: Perspectives for COVID-19 With a Focus on Physical Tissue Barrier Integrity”
 • Kilyos Consultoria, Assessoria, Cursos e Palestras, São Paulo, Brazil
 • Department of Pharmacology, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
 • Brewer J, Gomez Marti JL, Brufsky A. ”Potential interventions for SARS-CoV-2 infections: zinc showing promise.” J Med Virol. (2020). doi: 10.1002/jmv.26523
 • ”The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro” , NCT04447534, NCT04326725, NCT04334512, NCT04412746), two of which have already been completed (NCT04485169, NCT04491994).
 • Sciencemag.org/news/2020/12/suspicions-grow-nanoparticles-pfizer-s-covid-19-v
 • Childrenshealthdefense.org/defender/global-vaccine-passports-scary-whats-next-2/
 • Childrenshealthdefense.org/defender/healthy-florida-doctor-dies-after-pfizer-covid-vaccine/?

[1] https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/

[2] https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-no-need-for-vaccines-the-pandemic-is-effectively-over

[3] https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-trial-pathogenic-priming/

[4] https://www.fda.gov/media/144245/download

[5] https://dryburgh.com/peter-doshi-is-corona-virus-vaccine-safe-bmj/

[6] https://www.jurist.org/news/2020/12/uk-government-grants-pfizer-civil-legal-indemnity-for-covid-19-vaccine/

[7] https://www.anhinternational.org/news/have-you-decided-what-youll-do-or-say-if-offered-a-covid-vaccine


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd.
Prenumerera
Notify of
guest
14 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Julius Bengtsson
Julius Bengtsson
27 januari 2021 kl 21:04

Klockrent artikel Mycket bra frågor Bra upplysning för alla som tror på dessa vaccinhejare och är ivriga att få vaccinera sig Gratulerar

Lisa
Lisa
Gäst
27 januari 2021 kl 21:11

Letade precis efter en sån här bra sammanställning att ta avstamp ifrån gällande de olika “Covid19” vaccin. Tack! Instant feedback från multiversum. 🙂 Jag har så många olika artiklar och föredrag som ligger och spretar olika mappar och bokmärken och utskrifter och behöver inför morgondagen sammanställa information om “vaccin” mot “Covid19”. Saved me a lot of work. Verkar vara vad jag kommit fram till i det stora hela.

Inte många som tar upp det som Dr Carrie Madej tar upp gällande Hydro Gel m.m.
https://odysee.com/@Thecontentgather:3/Dr.-Carrie-Madej—Tania-The-Herbalist-discuss-recent-events-and-the-covid19-vaccine:f

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
27 januari 2021 kl 21:56

Instämmer!

Denna sammanställning är också stark med många “tunga” namn bland 21 000 underskrifter.

https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin

per
per
27 januari 2021 kl 23:33

Sayer Ji intervjuar Alison McDowell om hur makthavarnas planer för mänskligheten ser ut. Sammanlagt nästan fem timmar mycket intressant prat om hur vi skall snärjas med hjälp av teknologi och detaljstyras i precis allt, tvingas äta 3D-printad mat med inbyggda vacciner, arbeta med extremt monotona knapptryckarjobb, bära elektroniska pannband som hela tiden läser av och skickar vidare vår hjärnaktivitet för analys, och så vidare.

McDowell säger att vi måste vägra den nya teknologin som hela tiden luras på oss, annars är det snart kört för nästan hela mänskligheten:

COVID & the Weaponization of Public Health, Human Futures Trading, Authentic Spiritual Activism 38 989 visningar Spelades upp live den 26 dec. 2020 https://www.youtube.com/watch?t=3438&v=cNJRP2PkYCM&feature=youtu.be

Digital Vaccines: Behavior Modification To Fuel Cybernetic Transformation 11 822 visningar Spelades upp live den 23 jan. 2021 https://www.youtube.com/watch?v=B_wjPnZZC2c&feature=emb_logo

martin
martin
Gäst
27 januari 2021 kl 23:52

Hej Bjorn, Du/Ni far garna anvanda denna sammanstallning, hittad som kommentar, tror under en OFF-Guardian artikel.
Halsning
martin (Du kanner mig fran SWEDHR, haller dock lag profil!))

Kommentaren:
*If I get vaccinated* = EGT (Experimental Gene Therapy)

Question and Answers

1.- Can I stop wearing the mask?

– No

2.- Can they reopen restaurants etc and everyone work normally?

– No

3.- Will I be resistant to covid?

– *May be*, but we don’t know exactly, it probably won’t stop you getting it

4.- At least I won’t be contagious to others anymore?

– *No you can still pass it on*, possibly, nobody knows.

5.- If we vaccinate all children, will school resume normally?

– No

6.- If I am vaccinated, can I stop social distancing?

– No

7.- If I am vaccinated, can I stop disinfecting my hands?

– No

8.- If I vaccinate myself and my grand parents , can we hug each other?

– No

9.- Will cinemas, theatres and stadiums be reopened, after vaccines?

– No

10.- Will the vaccinated be able to gather the community closer?

– No

11.- What is the real benefit of vaccination?

– *The virus may not kill you*.

12.- Are you sure it won’t kill me?

– No

13.- If statistically the virus didn’t kill me anyway … Why would I get vaccinated?”

– To protect others.

14.- So if I get vaccinated, the others are 100% sure I’m not infecting them?

– No

15.- is there liability if I get seriously injured or die?

-NO

So it is true that the shot does not give immunity.

Does not eliminate the virus.

Does not prevent death.

Does not guarantee you won’t get it.

Does not prevent you from getting Covid..

Does not stop you passing it on

Does not eliminate the need for travel bans.

Does not eliminate the need for business closures.

Does not eliminate the need for lockdowns.

Does not eliminate the need for masking.

So…Why the hell am I getting vaccinated…. To keep running the pharmaceutical BUSINESS? to help bring in the “Great reset”. Something more nefarious?

seka
seka
Gäst
Reply to  martin
10 februari 2021 kl 22:20

kan man få det på svenska

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
Reply to  seka
11 februari 2021 kl 09:42

Jo, jag har gjort en översättning med hjälp av Google, Tack Google för hjälpen och gratis! Självklart har jag modifierat eller lagt till egna kommentarer på slutet om statistiken mm. • Om jag vaccineras * = EGT (experimentell genterapi) Fråga och svar 1. – Kan jag sluta bära mask? – Nej 2. – Kan de öppna restauranger osv och allt fungerar normalt? – Nej 3.- Kommer jag att vara motståndskraftig mot covid-19? – * Kanske *, men vi vet inte exakt, det kommer troligen inte att hindra dig från att få Covid-19 4. – Jag kommer åtminstone inte att vara smittsam mot andra längre? – * Nej, du kan fortfarande skicka det vidare *, kanske ingen vet (Det är ett experimentvaccin.) 5.- Kommer skolan att återupptas normalt om vi vaccinerar alla barn? – Nej 6.- Om jag vaccineras, kan jag sluta distansera socialt? – Nej 7.- Kan jag sluta desinficera mina händer om jag vaccineras? – Nej 8.- Kan vi krama varandra om jag vaccinerar mig själv och mina föräldrar? – Nej 9.- Kommer biografer, teatrar och arenor att öppnas igen efter vacciner? – Nej 10. – Kommer de vaccinerade att fungera i samhället som vanligt? – Nej 11. – Vad är den verkliga fördelen med vaccination? – * Viruset kanske inte dödar dig *. 12. – Är du säker på att det inte kommer att döda mig? – Nej 13.- Om viruset statistiskt inte dödade mig ändå … Varför skulle jag vaccineras, mot en sjukdom som 99,7 av de sjuka överlever? Och där – För att skydda andra. 14.- Så om jag vaccineras är de andra 100% säkra på att jag inte smittar dem? – Nej 15. – finns det någon ansvarig om jag blir allvarligt skadad eller dör? -NEJ Så det är sant att vaccination inte ger immunitet. Eliminerar inte viruset. Förhindrar inte döden. Garanterar inte att du inte får Covid-19. Hindrar dig inte från att bli sjuk .. Stoppar inte att du vidarebefordrar viruset. Eliminerar inte behovet av reseförbud. Eliminerar inte behovet av nedläggningar av företag. Eliminerar inte behovet av låsning. Eliminerar inte behovet av maskering. Så … Varför i helvete vaccineras jag … För att fortsätta driva läkemedelsföretaget? för att hjälpa till med att få in “Stor återställning”. Är inte detta bedrägeri? Antal dödsfall – Sverige Ålder – Män – Kvinnor Under 70 – 710 – 273 70-74 – 584 -285 75-79 – 885 -546 80-84… Read more »

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
28 januari 2021 kl 11:14

En bra sammanfattning av covid-“vaccinerna”. Men de här specifika “vaccinerna” är inte det viktigaste. Det viktigaste är att de genom denna specifika genom-“vaccinering” försöker etablera en återkommande medicinering av hela befolkningen. Med coronahysterin hoppas de kunna åstadkomma vad de inte lyckades med under svininfluensahysterin för tio år sedan.

De har ju redan börjat diskutera behovet av en tredje “vaccin”-injektion och/eller en boosterinjektion som att corona-“vaccination” p.g.a. virusmutation kan behöva bli ett årligt återkommande “vaccin”-program. Men allt det här är bara kvalificerat skitsnack då detta var själva grundtanken redan från början. De verkar inbilla sig att de redan lyckats sänka intelligenskvoten hos precis hela befolkningen.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
28 januari 2021 kl 16:45

Mycket bra artikel. Här är Pfizers faktablad om BionTech Covid-19 vaccin.
Varför ska vi ta ett experimentellt vaccin som ingen kan veta vad som sker i vår kropp om 1dag, 1veck, 1månad, 1 år osv??
Vägra bli ett försöksdjur åt läkemedelsmaffian.

https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144414/download

Roger Pettersson
Roger Pettersson
Gäst
28 januari 2021 kl 18:42

Nya metoder 🙂

https://www.businesstoday.in/current/world/china-rolls-out-anal-swab-tests-for-coronavirus/story/429342.html

Hur långt ska de driva detta?

Viruset kan klockan och vaccinet åldern på den som får det?

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
Reply to  Roger Pettersson
28 januari 2021 kl 19:47

Så sant, och vacciner vet könen redan innan sticket för några flickor blir sterila och några pojkar blir kastrerade ?

Och fler pojkar bland vaccinerade får ADHD än flickor. Jovisst tusan är det mycket som är mystiskt i den medicinska “vetenskapen”. Jag kallar det i bland för Hokus Pokus.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
28 januari 2021 kl 22:22

Filmsnutt som visar allvarliga problem efter vaccin, i ett “enskilt fall”

https://mobile.twitter.com/jos1963/status/1349355767187595265

Nordvik
Nordvik
Gäst
29 januari 2021 kl 04:47

Mycket bra artikel!! Tack. Jag uppskattar sammandrag från så många nyhetskallor. Dina artiklar ar de mest sammanfattande jag funnit. (Har ej alla svenska bokstaver på min Mac har i Kanada)

Annkristin Barnes
Annkristin Barnes
Gäst
13 februari 2021 kl 18:45

Strålande sammanfattning, tack!
Kan nog rädda många liv…