Margareta Skantze: Vi behöver en vetenskaplig dialog om coronakrisen

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 17 mars 2021
- Margareta Skantze
Johan Carlson, GD på Folkhälsomyndigheten (foto: SVT) och Margareta Skantze, 2020 (pressfoto: Staffan Lindbom)
Johan Carlson, GD på Folkhälsomyndigheten (foto: SVT) och Margareta Skantze, 2020 (pressfoto: Staffan Lindbom)
Johan Carlson, GD på Folkhälsomyndigheten (foto: SVT.se) och Margareta Skantze, 2020 (pressfoto: Staffan Lindbom)

PANDEMIDEBATT. Under det gångna året har två helt olika verklighetsbeskrivningar av pandemin vuxit fram. I de statligt understödda etablerade medierna har bilden skapats av en fruktansvärd dödlig sjukdom som krävt långtgående inskränkningar av människors rättigheter i avvaktan på ett undergörande vaccin. Samtidigt växer en helt annan bild fram i de så kallade alternativa medierna.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent med ett förflutet på Sveriges Radio

Att överbrygga klyftan mellan dessa olika verklighetsbilder är av stor betydelse för vår gemensamma framtid. Ett initiativ i denna riktning har tagits av Stiftung Corona Ausschuss, en grupp jurister under ledning av den tysk-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich. Han är känd som den stjärnadvokat som drev och vann de uppmärksammade målen mot Volkswagen år 2015 och mot Deutsche Bank år 2019.

Med start den 10 juli 2020 har Stiftung Corona Ausschuss samlat vittnesmål från ett hundratal internationellt erkända vetenskapsmän, läkare, ekonomer och advokater. Utskottet har byggt upp en kunskapsbank som gäller själva sjukdomen, behandlingsmetoder, PCR-testernas tillförlitlighet, ansiktsmaskernas effektivitet och vaccinen. Man analyserar de samhälleliga, ekonomiska och personliga konsekvenserna av påbjudna lockdowns, nedstängning av skolor och andra tvingande åtgärder.

En central fråga som behandlas är hur medierna skött rapporteringen. Olika övergripande teman analyseras vid inspelade sammankomster, bestående av fyra till fem timmar långa utfrågningar och utvärderingar. Allt präglas av transparens, imponerande grundlighet och allvar. Till dags dato har fyrtiotvå sammankomster genomförts. De publiceras kontinuerligt på stiftelsens hemsida.

ArcanumSkolan 2024

Målet för Stiftung Corona Ausschuss är att ställa ansvariga till rätta för de skador som de åsamkats till följd av de beslut som ansvariga politiker och myndighetspersoner vidtagit.

I ett femtio minuter lång redogörelse utlagd på nätet i oktober 2020 redogör Reiner Fuellmich för sina tankar kring upplägget av de kommande rättegångarna, som har olika fokus i olika delar av världen.

I USA och Kanada finns möjligheten att genomföra en ”Class Action Law Suite”. Det innebär att talan kan väckas av en grupp människor – mer än fyrtio personer – som tillfogats samma sorts skada. Gruppen representeras av en enda person och domslutet gäller sedan lika för alla. Fördelen är att rättegångsförfarandet är billigare och snabbare, att det inte belastar domstolsväsendet med mängder av separata rättegångar och att det ger möjlighet till en långt mer detaljerad undersökning än om man skulle driva hundratusentals parallella åtal.

I Tyskland däremot måste varje mål drivas individuellt. Reiner Fuellmich har inlämnat en stämningsansökan till Berlin Landesgericht gällande de skador som tillfogats herr Nils Roth, ägare till Karaokeklubben Green Mango i Berlin till följd av ”de gravt oproportionerliga åtgärder som han påtvingats för att hejda covid-19 pandemin utan någon faktabaserad grund”. Som personligen ansvarig för dessa skador utpekas Christian Drosten, virolog och professor vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, där han har ansvar för global hälsa. Christian Drosten har spelat en tongivande roll som rådgivare till den tyska regeringen under pandemin och kontinuerligt informerat allmänheten via poddradiosändningar.

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com
Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com

Enligt Reiner Fuellmichs stämningsansökan bär Christian Drosten ansvaret för att PCR-tester används som metod för att konstatera pågående infektion. Det vetenskapliga underlaget för lockdowns och smittspårning återfinns i den så kallade Corman-Drosten-rapporten med titeln ”Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR”, sammanställd av tjugofyra forskare från sex länder.

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC), som har sitt säte i Stockholm, publicerade denna rapport den 22 januari 2020 på den veckovis utkommande nättidskriften Eurosurveillance. Det skedde alltså bara tre veckor efter det att Kina tillkännagivit förekomsten av en SARS-liknande lungsjukdom i Wuhan.

Stiftung Corona Ausschuss har låtit en egen grupp av tjugotvå framstående och välrenommerade forskare från åtta olika länder granska Corman-Drosten-rapporten. De har funnit tio grava och avgörande felaktigheter, så grava att de kallar rapporten för ”vetenskapligt nonsens”. De påpekar också att det vid publiceringen av rapporten inte framgick att flera av de medverkande hade egna ekonomiska intressen i PCR-testerna. En av dem är Marco Kaiser. Han är vetenskaplig rådgivare till biotech-företaget TIB-Molbiol, som påbörjat framtagning och distribution av provtagningsutrustning baserad på Corman- Drosten-rapporten och detta hade skett redan innan rapporten publicerats av Eurosurveillance.

Viktor Corman och Christian Drosten är knutna till företaget Labor Berlin, där de ansvarar för diagnostik av virus med hjälp av PCR-tester. Till saken hör dessutom att Christian Drosten sitter i redaktionskommittén tillsammans med ytterligare en av författarna till rapporten, Chantal Reusken från Nederländerna.

Forskargruppen framhäver att PCR-testets uppfinnare, den Nobelprisbelönade Kary Mullis, uttryckligen deklarerat att testet inte kan användas för att konstatera en infektion. Eftersom Kary Mullis avled i augusti 2019 kan han tyvärr inte delta i den nu aktuella debatten, men det finns en timslång intervju från år 2007 på nätet och där säger Kary Mullis: ”Ett positivt PCR-test kan inte avgöra om en person är sjuk, för med detta test kan du i praktiken hitta vad som helst hos vem som helst.”

Forskargruppen konstaterar vidare att Corman-Drosten-rapporten knappast kan ha genomgått någon peer-review (faktagranskning av andra experter inom området) eftersom den inlämnades endast en dag före publiceringen. I ett brev till redaktionskommittén i Stockholm, daterat den 26 sep 2020, erbjöd sig de tjugotvå forskarna att utföra en sådan faktagranskning. Svaret dröjde i nästan två månader. Den 18 november 2020 kom ett kort avböjande per mejl.

Bild: Johan Giesecke (läkare och rådgivare för WHO), 22 mars 2020. Foto: SVT
Bild: Johan Giesecke (KI), 22 mars 2020. Foto: SVT

Gruppen vände sig då till redaktionskommittén med krav på att rapporten skulle dras tillbaka. Denna begäran avslogs med motiveringen att det vid datum för publiceringen fanns begränsat med data och material eftersom Covid-19 befann sig i ett så tidigt stadium. Att rapporten blivit så summariskt granskad inför publiceringen förklarades med att det var så bråttom att få ut den. I svaret betonas att beslutet att låta studien ligga kvar på nätet var enhälligt. I redaktionskommittén, som består av sjutton personer, sitter tre svenska forskare: Johan Giesecke från Karolinska Institutet, Magnus Boman från KTH och Karl Ekdahl från ECDC.

I många av de rättegångar som nu förbereds står frågan om PCR-testernas bristande tillförlitlighet i fokus.

I Kanada har advokaten Michael Swinwood lämnat in en stämningsansökan till domstolen i Ontario avseende en Class Action Law Suite. Bland målsägarna finns en indian som lever i ett reservat, några småföretagare, en ensamstående trebarnsmamma och en funktionsnedsatt pojke. Listan på ansvariga för de skador som de åsamkats är lång. Här ingår Kanadas och Ontarios regeringar, ett antal namngivna politiker, Bill och Melinda Gates Foundation och WHO.

I Frankrike har advokaterna Virginie de Araujo-Recchia och Jean-Luc Duhamel inlämnat en grupptalan, fylld med citat ur 1789 års deklaration om människans och medborgarens rättigheter.

Den italienska advokaten Renate Holzeisen förbereder i samarbete med Stiftung Corona Ausschuss en rättegång mot EU-kommissionen med målet att återkalla dess tidigare godkännande av de oprövade och experimentella mRNA-vaccin som nu används och som de hävdar rätteligen bör benämnas ”injektioner med genetiskt material”.

I Italien förbereds även en rättegång rörande Maffians kopplingar till WHO.

I Bosnien-Hercegovina, Portugal och Ecuador har domstolar fastslagit att åtgärder som vidtagits under pandemin stridit mot landets konstitution.

I de flesta demokratiskt styrda länder finns en konstitutionsdomstol som kan pröva om regeringens vidtagna åtgärder överensstämmer med grundlagen, men Sverige saknar en sådan. Frågor av denna art behandlas av Konstitutionsutskottet, men det är över hundra år sedan det väcktes ett åtal mot ett statsråd. Tjänstemannaansvaret avskaffades i Sverige år 1976.

Det är av yttersta vikt att alla de frågor kring pandemin, som nu blir belysta genom rättegångar, också kommer till offentlighetens kännedom i Sverige. En tanke kan vara inrättandet av en sanningskommission. Mycket faktaunderlag kan inhämtas från Stiftung Corona Ausschuss.

Text: Margareta Skantze (Margaretaskantze.se), kulturskribent

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det verkar symptomatiskt och misstänkt att många av de åtgärder som normalt tar väldigt lång tid vid en kris-situation vekade ligga färdiga i startblocken. Citat texten ovan.

  “En av dem är Marco Kaiser. Han är vetenskaplig rådgivare till biotech-företaget TIB-Molbiol, som påbörjat framtagning och distribution av provtagningsutrustning baserad på Corman- Drosten-rapporten och detta hade skett redan innan rapporten publicerats av Eurosurveillance.”

  Så även mycket annat som kännetecknar stora vinster i de organisationer som kan kannibalisera på andra privata företags konkurser, offentligt finansierade medel från stater och landsting vid kris-situationer. Påhejat av de som genom vänskaps-korruption eller delägare har allt att vinna på det kaos som uppstår. Kom ihåg att kriser och krig är en stor kassako för många stater och även en betydande del av deras BNP. Exempelvis USA och deras militär-industriella komplex. Inte ens Donald Trump rådde på dessa under sin president-tid. Kennedy försökte, men fick inte leva tillräckligt länge. Det är enorma krafter i omlopp här, och “The show must go on”.
  I mycket samma ägare och krafter verkar även i de andra stora ekonomiska flödena i världen, såsom läkemedel, livsmedel, bankverksamhet, energiproduktion, mediehus etc, etc….

  En vetenskaplig dialog är inget som de som sitter på makten är intresserad av.

  Därför blir det lätt en enkelriktning och tunnelseende vid kriser, och de som har en annan infallsvinkel, annan kunskap, ett öppet sinne och sunt förnuft kommer att vara ett legitimt mål för de etablerade. Påhejat av dem (pöbeln) som är fast i sina tankar, i en trans skapad av rädsla, desinformation och trångsynthet.

  För att komplicera resonemanget lite tror jag att AI (Artificiell intelligens) och superdatorer kan ha en roll i detta. Som i ett schackspel kunna förutse motståndarens strategi och drag långt i förväg och att ha en plan för att mota, förvilla eller föra in sina motståndare i en återvändsgränd. Precis som jag skriver detta på min dator, är datorn du läser det på en del i ett kluster som ingår i det som kan vara en av den Artificiella intelligensens “neuroner”.
  Ett enkelt och självlärande system som kan vara ett ovärderligt verktyg i kontrollen av människan. Varför är alla Tech-jättar lierade med varandra? Dom har kontroll på vad vi säger och gör, och så länge vi använder detta system tillförs nya data in i algoritmerna.
  Det för tankarna till filmen Terminator 2 där framtiden har tagits över av Skynet, ett självlärande nätverk som insåg att människan är alltings ondska och att världen skall övertas av robotar.

  Liksom att AI är ett intelligent verktyg, finns det mycket intelligenta människor i de styrande skikten. Kanske inte de mest kärleks eller empati-fulla människorna. Det är väl allt som oftast att de som hamnar högt på piedestalerna bär på psykopatiska drag och har förmågan att klättra i karriären genom att trampa på andra. Men mycket intelligenta, och bär på verktygen att kontrollera sin opposition genom att förvilla, missleda och polarisera dessa inom sina egna led. Söndra och härska!, ett erkänt vasst verktyg.

  Länk till Per Shapiros senaste pod: https://www.podbean.com/media/share/pb-r4m8c-fdccad?utm_campaign=u_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=u_share

  Några av insikterna jag hade i början av denna kris var:
  *De fulaste fiskarna kommer att visa sig ogenerat.
  *Att ingjuta rädsla kommer vara ett skarpt verktyg.
  *Socialt tryck och social kontroll är ett annat .

  Några av de råd som jag själv försöker följa:
  *Sitt still i båten.
  *Ha ett öppet sinne.
  *Döm inte andra människor.
  *Bemöt alla med ett förståelse och kärlek.
  *Stå upp för mina principer.

  • Du är definitivt nåt på spåren. Jag tror faktiskt att vi i någon mening redan styrs av AI – vi kallar detta för internet. Mer specifikt våra skärmar och (sociala) medier.

   Detta utöver den andra artificiella intelligensen dvs. de gamla vanliga makthavarna.

 • Det verkar symptomatiskt och misstänkt att många av de åtgärder som normalt tar väldigt lång tid vid en kris-situation vekade ligga färdiga i startblocken. Citat texten ovan.

  “En av dem är Marco Kaiser. Han är vetenskaplig rådgivare till biotech-företaget TIB-Molbiol, som påbörjat framtagning och distribution av provtagningsutrustning baserad på Corman- Drosten-rapporten och detta hade skett redan innan rapporten publicerats av Eurosurveillance.”

  Så även mycket annat som kännetecknar stora vinster i de organisationer som kan kannibalisera på andra privata företags konkurser, offentligt finansierade medel från stater och landsting vid kris-situationer. Påhejat av de som genom vänskaps-korruption eller delägare har allt att vinna på det kaos som uppstår. Kom ihåg att kriser och krig är en stor kassako för många stater och även en betydande del av deras BNP. Exempelvis USA och deras militär-industriella komplex. Inte ens Donald Trump rådde på dessa under sin president-tid. Kennedy försökte, men fick inte leva tillräckligt länge. Det är enorma krafter i omlopp här, och “The show must go on”.
  I mycket samma ägare och krafter verkar även i de andra stora ekonomiska flödena i världen, såsom läkemedel, livsmedel, bankverksamhet, energiproduktion, mediehus etc, etc….

  En vetenskaplig dialog är inget som de som sitter på makten är intresserad av.

  Därför blir det lätt en enkelriktning och tunnelseende vid kriser, och de som har en annan infallsvinkel, annan kunskap, ett öppet sinne och sunt förnuft kommer att vara ett legitimt mål för de etablerade. Påhejat av dem (pöbeln) som är fast i sina tankar, i en trans skapad av rädsla, desinformation och trångsynthet.

  För att komplicera resonemanget lite tror jag att AI (Artificiell intelligens) och superdatorer kan ha en roll i detta. Som i ett schackspel kunna förutse motståndarens strategi och drag långt i förväg och att ha en plan för att mota, förvilla eller föra in sina motståndare i en återvändsgränd. Precis som jag skriver detta på min dator, är datorn du läser det på en del i ett kluster som ingår i det som kan vara en av den Artificiella intelligensens “neuroner”.
  Ett enkelt och självlärande system som kan vara ett ovärderligt verktyg i kontrollen av människan. Varför är alla Tech-jättar lierade med varandra? Dom har kontroll på vad vi säger och gör, och så länge vi använder detta system tillförs nya data in i algoritmerna.
  Det för tankarna till filmen Terminator 2 där framtiden har tagits över av Skynet, ett självlärande nätverk som insåg att människan är alltings ondska och att världen skall övertas av robotar.

  Liksom att AI är ett intelligent verktyg, finns det mycket intelligenta människor i de styrande skikten. Kanske inte de mest kärleks eller empati-fulla människorna. Det är väl allt som oftast att de som hamnar högt på piedestalerna bär på psykopatiska drag och har förmågan att klättra i karriären genom att trampa på andra. Men mycket intelligenta, och bär på verktygen att kontrollera sin opposition genom att förvilla, missleda och polarisera dessa inom sina egna led. Söndra och härska!, ett erkänt vasst verktyg.

  Länk till Per Shapiros senaste pod: https://www.podbean.com/media/share/pb-r4m8c-fdccad?utm_campaign=u_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=u_share

  Några av insikterna jag hade i början av denna kris var:
  *De fulaste fiskarna kommer att visa sig ogenerat.
  *Att ingjuta rädsla kommer vara ett skarpt verktyg.
  *Socialt tryck och social kontroll är ett annat .

  Några av de råd som jag själv försöker följa:
  *Sitt still i båten.
  *Ha ett öppet sinne.
  *Döm inte andra människor.
  *Bemöt alla med ett förståelse och kärlek.
  *Stå upp för mina principer.

  • Du är definitivt nåt på spåren. Jag tror faktiskt att vi i någon mening redan styrs av AI – vi kallar detta för internet. Mer specifikt våra skärmar och (sociala) medier.

   Detta utöver den andra artificiella intelligensen dvs. de gamla vanliga makthavarna.

 • Bra artikel från 2011 som beskriver hur industrins forskare motarbetar opassande evidens.

  “Hur gör då Edzard Ernst? Jo, han tar bort nästan alla studier som finns. Jag ger här några exempel från hans första sida på PubMed. Allt har publicerats under 2010.” … “När Ernst studerar akupunktur efter stroke selekterar han bort 674 av total 684 studier (99%).” Källa

  Vad är det Edzard Ernst sollar bort? De fall med positiva resultat.

  https://newsvoice.se/2011/11/osher-centrum-misstanks-forsnilla-donation-pa-43-miljoner-kronor/

 • Bra artikel från 2011 som beskriver hur industrins forskare motarbetar opassande evidens.

  “Hur gör då Edzard Ernst? Jo, han tar bort nästan alla studier som finns. Jag ger här några exempel från hans första sida på PubMed. Allt har publicerats under 2010.” … “När Ernst studerar akupunktur efter stroke selekterar han bort 674 av total 684 studier (99%).” Källa

  Vad är det Edzard Ernst sollar bort? De fall med positiva resultat.

  https://newsvoice.se/2011/11/osher-centrum-misstanks-forsnilla-donation-pa-43-miljoner-kronor/

 • Jag skriver som jag vill och du skriver som du vill, vad du tycker respekteras men jag bryr mig absolut inget om vad du tycker.

  Capiche!!!

  • Jag tycker det är bra att du är ärlig Jan.
   Då är det lättare att förstå hur du tänker och ser på folk o verklighet.

   Det är väl knappast nån boxningsmatch det här. Man väljer väl själv..

 • Bäste Jan!
  Jag kommenterar nästan aldrig men läser desto oftare. Jag uppskattar ofta det du skriver men det här med omogna härskartekniker typ “xx lille” och “Varför fegar du ur xx?”.
  Snälla lägg ner med sånt!

  • Hård men hjärtlig, vår käre Jan!

   Formen är inte särskilt relevant. “Somliga går i trasiga skor”, sjöng Cornelis Vreeswijk. Det är uppriktighet, ärlighet, omtanke och vilja att slåss för det, som räknas.

   Upp med hakan, alla ni ömhudade, och inse att Jan och Ingemar är två enormt starka kämpar för sanning och omtanke – som båda kämpar på samma sida!

   • Det du kallar “formen” avslöjar en mobbarattityd och utgör en väldigt dålig liknelse till arketypen som traskar i trasiga skor.

    Åtskilligt med tid har genom åren gått åt till att avhandla detta beteende i olika kommentarsfält här på Newsvoice , ett beteende som inte beror på något annat än vederbörandes oändliga törstande efter uppmärksamhet.
    Uppmärksamhet till vilket pris som helst.

    So…here we go again.

    • Hehe, Kenneth du är lika störd som vanligt och det tycker jag är ett friskhetstecken då det gäller dig.

     Men mig ändrar du inte med ditt gnäll, you are barking up the wrong tree.

    • Kul att du skriver här igen, Kenneth!
     Det är ett tag sedan nu och vi är nog många som har saknat dina kloka kommentarer.

     Men jag skulle vilja försvara arketypen om de som traskar i trasiga skor när det gäller bråkstaken som gnäller. 🙂

     Vi som kämpar för sanningen här har alla våra brister, men det är viktigt att vi håller samman. Vi ska inte kiva inbördes!

     Jan är en oerhört viktig skribent här på Newsvoice, som författat hundratals artiklar som ruskat om oss läsare här ordentligt. Och även om han är en lättstött buffel, så gör han enorm nytta i sanningens namn.

     Så kontentan av mitt budskap blir:

     – Se till allt det goda Jan gör
     och ignorera hans hemska humör!

 • Margareta Skantze har gjort en mycket bra sammanfattning av det arbete som Fuellmich genomför och efterlyser en seriös vetenskaplig debatt om Coronan. Det har också Frihet Sverige gjort bland annat genom denna inlämning av vetenskaplig dokumentation den 30 nov 2020 som om den hade använts hade grundligt förvandlat Corona till en betydligt mindre dödlig sjukdom – dessutom utan biverkningar http://almanova.eu/ny-manifestation-i-stockholm/ Eftersom den helt nonchalerades av mottagarna FHM + regeringen har Frihet Sverige helt ställt sig bakom Tusenmannamarschen.

  • Ingemar lille, du är ombedd att utveckla din kommentar i anledning av vad jag skrev om Bonniers i en annan artikel.

   Varför fegar du ur Ingemar?????

   • Jag gillar inte din nedlåtande stil, ”Ingemar lille”. Skall du kommentera på den här sidan får du faktiskt skärpa till dig!

    • För mig är Ingemar en bra kille men när han inser att han tvingas debattera utan att kunna dominera debatten så blir han obenägen att gå i clinch.

     Ingemar är ingen auktoritet för mig, han skall deltaga i debatten på samma villkor som alla andra och inte få sista ordet bara för att han är Ingemar.

 • 1. Avbryt PCR-masstestningen.
  2. Förklara Covid-19-diagnosen ogiltig.
  3. Ställ alla ansvariga för felaktiga beslut inför rätta.

 • Jag skriver som jag vill och du skriver som du vill, vad du tycker respekteras men jag bryr mig absolut inget om vad du tycker.

  Capiche!!!

  • Jag tycker det är bra att du är ärlig Jan.
   Då är det lättare att förstå hur du tänker och ser på folk o verklighet.

   Det är väl knappast nån boxningsmatch det här. Man väljer väl själv..

 • Bäste Jan!
  Jag kommenterar nästan aldrig men läser desto oftare. Jag uppskattar ofta det du skriver men det här med omogna härskartekniker typ “xx lille” och “Varför fegar du ur xx?”.
  Snälla lägg ner med sånt!

  • Hård men hjärtlig, vår käre Jan!

   Formen är inte särskilt relevant. “Somliga går i trasiga skor”, sjöng Cornelis Vreeswijk. Det är uppriktighet, ärlighet, omtanke och vilja att slåss för det, som räknas.

   Upp med hakan, alla ni ömhudade, och inse att Jan och Ingemar är två enormt starka kämpar för sanning och omtanke – som båda kämpar på samma sida!

   • Det du kallar “formen” avslöjar en mobbarattityd och utgör en väldigt dålig liknelse till arketypen som traskar i trasiga skor.

    Åtskilligt med tid har genom åren gått åt till att avhandla detta beteende i olika kommentarsfält här på Newsvoice , ett beteende som inte beror på något annat än vederbörandes oändliga törstande efter uppmärksamhet.
    Uppmärksamhet till vilket pris som helst.

    So…here we go again.

    • Hehe, Kenneth du är lika störd som vanligt och det tycker jag är ett friskhetstecken då det gäller dig.

     Men mig ändrar du inte med ditt gnäll, you are barking up the wrong tree.

    • Kul att du skriver här igen, Kenneth!
     Det är ett tag sedan nu och vi är nog många som har saknat dina kloka kommentarer.

     Men jag skulle vilja försvara arketypen om de som traskar i trasiga skor när det gäller bråkstaken som gnäller. 🙂

     Vi som kämpar för sanningen här har alla våra brister, men det är viktigt att vi håller samman. Vi ska inte kiva inbördes!

     Jan är en oerhört viktig skribent här på Newsvoice, som författat hundratals artiklar som ruskat om oss läsare här ordentligt. Och även om han är en lättstött buffel, så gör han enorm nytta i sanningens namn.

     Så kontentan av mitt budskap blir:

     – Se till allt det goda Jan gör
     och ignorera hans hemska humör!

 • Margareta Skantze har gjort en mycket bra sammanfattning av det arbete som Fuellmich genomför och efterlyser en seriös vetenskaplig debatt om Coronan. Det har också Frihet Sverige gjort bland annat genom denna inlämning av vetenskaplig dokumentation den 30 nov 2020 som om den hade använts hade grundligt förvandlat Corona till en betydligt mindre dödlig sjukdom – dessutom utan biverkningar http://almanova.eu/ny-manifestation-i-stockholm/ Eftersom den helt nonchalerades av mottagarna FHM + regeringen har Frihet Sverige helt ställt sig bakom Tusenmannamarschen.

  • Ingemar lille, du är ombedd att utveckla din kommentar i anledning av vad jag skrev om Bonniers i en annan artikel.

   Varför fegar du ur Ingemar?????

   • Jag gillar inte din nedlåtande stil, “Ingemar lille”. Skall du kommentera på den här sidan får du faktiskt skärpa till dig!

    • För mig är Ingemar en bra kille men när han inser att han tvingas debattera utan att kunna dominera debatten så blir han obenägen att gå i clinch.

     Ingemar är ingen auktoritet för mig, han skall deltaga i debatten på samma villkor som alla andra och inte få sista ordet bara för att han är Ingemar.

 • 1. Avbryt PCR-masstestningen.
  2. Förklara Covid-19-diagnosen ogiltig.
  3. Ställ alla ansvariga för felaktiga beslut inför rätta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *