Katolska kyrkan granskas – Del 5 – Ignatius av Loyola och jesuitorden som ska återta makten åt påvedömet

-

Hans Dahl artikelserie tar avstamp i historien. De handlar om hur en maktelit försökt att installera absolut makt i det förflutna, varför den misslyckats och hur den utveckling vi ser idag påminner om tidigare försök att kontrollera hela populationer.

KULTUR. Del 4 i serien ”Granskning av Katolska kyrkan” avslutades med en presentation av den unge, krigsskadade, spanske officeren och adelsmannen, Ignatius av Loyola, som kom att grunda den mest effektiva och hänsynslösa milis, som någonsin funnits på jorden, jesuitorden.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas – Del 4 | Bild: Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664). Licens: Public Domain

Innan jag påbörjar berättelsen om hur denna geniala och karismatiska person gick till väga för att bygga upp den militära organisation inom Katolska kyrkan som med ALLA medel skulle komma att verka för att återupprätta påvedömets överhöghet och maktfullkomlighet, som gått förlorad genom reformationen, så ska jag göra ett hopp på 250 år framåt i tiden.

1772 utkom en högst speciell bok, skriven på franska, som hade titeln ”L’Art de la guerre”, vilket betyder Krigskonsten. Boken uppgavs vara skriven av en kinesisk general vid namn Sun Tzu, som skulle ha levat femhundra år före Kristus. Översättaren av boken var den franske jesuiten och Kina-missionären Joseph-Marie Amiot.

Denna bok, ”Krigskonsten Sun Tzu”,  blev många år senare uppmärksammad och känd för allmänheten och översattes till en mängd språk och har sedan dess ingått som obligatorisk kurslitteratur i asymmetrisk krigföring, lågfrekvent krigföring och subversion på utbildningar för högre officerare inom krigsmakten och underrättelsetjänsten i många länder över hela världen.

För att använda en enkel metafor skulle man kunna kalla boken för en: Kung Fu-mästare i krigslist.

Vid tidpunkten för publiceringen av ”Krigskonsten Sun Tzu” hade jesuitorden, som med åren som förflutit sedan grundandet 1534 blivit oerhört mäktig och fått fäste i många länder på alla kontinenter, emellertid blivit så ökänd på grund av att den förstörde länderna inifrån genom att plundra dem på deras tillgångar och uppvigla till förföljelser, krig och revolutioner att den under 1700-talets andra del förbjudits i land efter land. Slutligen hade den förbjudits i cirka åttio länder.

Krigskonsten Sun Tzu – denna manual i konsten att underminera och attackera en fientlig organisation eller en fientlig nation i smyg och lönndom – ofta utan att fienden då ens blivit medveten om att denne utsätts för angrepp – utkom alltså vid en väldigt lämplig tidpunkt för jesuiterna, varav nu många tvingats gå under jorden. Här hade de en bok som inte tycktes vara kopplad till deras milis, utan endast föreföll vara en historisk bok om en forntida kinesisk generals tankar – en bok som inte skulle väcka uppseende hos utomstående. Här hade de en instruktionsbok som skulle lämpa sig utmärkt som studiematerial för att instruera nyvärvade medlemmar i infiltration, list, bedrägeri och subversion.

Jesuiterna kunde inte längre riskera att bära med sig ”Ratio Studiorum”, ”Monita Secreta” eller någon annan bok utgiven av deras orden, men den ytligt sett så oskyldiga boken ”Krigskonsten Sun Tzu” kunde de tryggt ha med sig, när de nu på allvar inledde sin framgent alltmer växande underjordiska aktivitet.

En ny fas i Katolska kyrkans kamp mot ”hedningarna” hade tagit sin början: jesuitordens gerillakrigföring.

1500-talet

Efter denna korta blick framåt i tiden på jesuitorden ska vi nu ta språnget tillbaka till 1500-talet och till Ignatius av Loyola.

I maj år 1521 hade den då nästan trettioåriga officeren Ignatius av Loyola träffats av en kanonkula i benet när han som befälhavare för en garnison försvarade den spanska staden Pamplona mot angripande franska trupper. Benet krossades och han var mycket nära att dö. Kirurger försökte i upprepade operationer att rätta till benet så pass att han skulle kunna gå igen. Han blev sängliggande i nästan ett år. Detta inträffade samtidigt med att den åtta år äldre Martin Luther översatte bibeln på borgen Wartburg i Tyskland, där han gömts undan för att undgå Katolska kyrkans förföljelser, efter det att han bannlysts året innan.

Sängbunden under sin långa konvalescenstid i familjens slott uppe i norra Spanien låg Ignatius av Loyola ofta och stirrade på en liten ikon föreställande den helgonförklarade Katarina av Siena och tänkte då även på en annan Katarina, nämligen den då femtonåriga Katarina som han hade tänkt gifta sig med och som var syster till den sju år äldre Karl V, som nyligen inte bara blivit kung i Spanien utan även kejsare över hela det tysk-romerska riket och som var dåtidens mäktigaste monark. Karl V var en nära vän till adelsmannen Ignatius av Loyola.

Ignatius av Loyola förstod att han nu efter att ha blivit invalidiserad aldrig skulle få sin dröm uppfylld att få gifta sig med sin älskade Katarina och han började istället att fantisera intensivt om den helgonförklarade Katarina av Siena och om alla de helgonen som han läste om i en bok om helgonens liv. Gång på gång läste han också den andra boken som fanns i hemmet, som handlade om Jesu liv. Så låg han dag in och dag ut och fantiserade i nästan ett år och drömde och skapade djupa föreställningar om helgonen, Maria och Jesus.

Alla dessa fantasier började han så småningom att systematisera och ordna och det var så han kom att utveckla en visualiseringsmetod, de så kallade ANDLIGA ÖVNINGARNA, som han har blivit så känd för. Under sin tid bunden vid sängen som konvalescent i familjehemmet uppe i Pyrenéerna utvecklade han denna synnerligen effektiva suggestions- och visualiseringskonst,  som sedan skulle visa sig vara oerhört användbar i den uppgift han skulle få som andlig krigare för påven.

Ridande på en mulåsna begav sig Ignatius av Loyola våren 1522 ut på sin långa pilgrimsresa mot Jerusalem. Likt en Don Quijote var han fylld av kamplust och vilja

Först besökte han en liten ort mellan Bilbao och Pamplona, som heter Arantzazu. Där uppe på en brant klippa har franciskanerorden byggt ett kloster. Där vakade Ignatius hela natten framför den mörka madonna-statyn och svor lydnad till henne. Sedan gränslade han sin åsna igen och red österut mot Barcelona, varifrån skeppen utgick till Italien, som var hans nästa mål på pilgrimsresan mot Jerusalem.

Men när han kommit bara några mil från Barcelona avbröts hans pilgrimsresa mot Jerusalem – för ett helt år. Högt uppe i den taggiga bergskedjan Montserrat ligger benediktinerklostret Santa Maria de Montserrat som ett örnnäste. Och även i detta bergskloster uppsökte Ignatius av Loyola  en madonnastaty – Svarta Madonnan i Montserat, beskyddarinnan av Katalonien – och svor även henne sin lydnad. Hans andliga övningar när han vakade inför denna svarta madonna måste ha varit mycket intensiva, för på tredje dagen skedde en förbluffande förändring av Ignatius av Loyola. Han lämnade då sitt svärd och sin dolk hos madonnan och gick ut och bytte sina dyra kläder med en tiggare.

Året Ignatius av Loyola tillbringade här och i den närliggande lilla staden Manresa präglades av självspäkning, långa fastor och meditation. Han sågs gå barfota, klädd i trasor piskande sig själv blodig. Han bodde långa tider i grottor.

Här kom Ignatius av Loyola i kontakt med ”De Illuminerade” (Los Alumbados), som var en illegal underjordisk organisation som härstammade från Tempelherreorden (Se Katolska kyrkan granskas – Del 1). Dessa ”Illuminerade” hade en gnostisk syn på livet. Dessa gnostiker lärde ut att mänskligheten i själva verket är av sataniskt ursprung.

Adam och Eva var djävulernas avkomma. Mänskligheten kan uppnå frälsning från döden och evig straff enbart genom att befria själen från kroppen för upptagning i gudomlighetens rena ljus. Detta görs genom att dra sig tillbaka från sensuell njutning och intuitivt upptäcka dolda sanningar som förmedlas av Kabbalan. Gnostikernas förakt för allt som har att göra med den fysiska sidan av livets existens ledde till ytterst ironiskt beteende. Somliga levde i strängt celibat eftersom de trodde att resultatet av samlag, befruktning bara skulle fängsla fler själar i fysiska kroppar. Andra utövade ohämmad sexuell libertinism för att bevisa att de var helt fria från all fysisk hämning.

Tidigt på våren 1523 seglade Ignatius av Loyola med ett skepp från Barcelona till den italienska hamnstaden Gaeta söder om Rom. Hans sönderskjutna ben hade läkt så pass bra att han kunde gå de nästan tjugo milen till fots till Rom.

I Rom fick Ignatius av Loyola audiens hos påve Adrian VI och fick hans tillåtelse att resa till Jerusalem.

Sedan gick resan vidare till Venedig, där en undersåte till Ignatius av Loyolas mäktiga vän,  kejsaren Karl V, arrangerade ett möte med den högsta ämbetsinnehavaren i Venedig, dogen Andrea Gritti, som ordnade en fri resa för Ignatius av Loyola vidare mot Jerusalem med ett skepp med namnet Negrona, vilket var ett passande namn för denna andliga krigare som svurit sin trohet till Svarta Madonnan.

Den 14 juli 1523 seglade Ignatius av Loyola ut med skeppet Negrona från Venedig mot hamnstaden Haifa i det heliga landet. Efter en månad kom Negrona till ön Cypern, där steg Diego Manes, som var  befälhavare för Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem, ombord på fartyget.

Denna orden hade alltsedan 1312 förvaltat Tempelherreordens ofantliga förmögenhet och hade fram till 1522 haft sitt högkvarter på Rhodos, då de fördrevs av turkarna. Så småningom kom denna orden att inrätta ett nytt högkvarter på Malta. Här på resan från Cypern till Haifa träffade alltså Ignatius av Loyola ännu en enormt mäktig person på den här tiden.

Men det blev en stor besvikelse för Ignatius av Loyola att komma till Jerusalem. Hans fanatiskt krigiska inställning mot ”De Otrogna” behagade inte den mer diplomatiskt lagde franciskanske befälshavaren där,  så han tvingades ganska snart att återvända med ogjort ärende.

Ignatius av Loyola bestämde sig då för att utbilda sig till präst. Han påbörjade sina studier i Alcalá de Henares strax öster om Madrid året därpå. Han återtog nu sitt extrema beteende med långa fastor, späkningar och meditationer och svavelosande predikningar på gator och torg. Det berättas att han sov direkt på golvet och klädd i säck gick barfota även på vintern och tiggde sin mat.

Han praktiserade även sina andliga övningar på människor han träffade. Genom dessa spirituella, andliga övningar, som han hela tiden utvecklade, fick han en närmast hypnotisk makt över andra och han uppmärksammades därför snart av den spanska inkvisitionen och internerades flera gånger och förhördes, men eftersom han hade kejsarens beskydd och andra mäktiga vänner kom han undan utan större skada. En gång satt han emellertid rätt länge i arrest då han praktiserat sina övningar på två av stadens förnäma damer så till den grad att de slutligen klätt sig i trasor och begett sig ut på en predikarrunda som tiggare. De kom så småningom helskinnade tillbaka och Ignatius av Loyola släpptes ut ur sin fångenskap hos inkvisitorerna med en skarp varning om att höra upp med sina predikningar och andliga övningar.

Detta var otänkbart för Ignatius av Loyola och han lämnade därför Alcalá de Henares och fortsatte istället studierna i Barcelona. Men även där ledde hans extrema beteende till att han ställdes inför ett ultimatum och han beslöt sig då för att studera vidare i Paris, där dåtidens mest ansedda universitet fanns och där toleransen mot avvikare var mycket större.

I Paris samlade Ignatius av Loyola en liten grupp högt begåvade teologistuderande unga män, varav några även tillhörde väldigt mäktiga familjer, omkring sig, De hade tagit mycket starkt intryck av hans läror, beteende och andliga övningar och klädde sig alla i fotsida svarta rockar och predikade bot och bättring på gator och torg.

Och 1534 i ett underjordiskt kyrkokapell i Montmartre bildade några av dem – en liten skara på sju personer – jesuitorden. De svor lydnadseder och tystnadseder och Ignatius av Loyola skrev IHS, som ingår i deras signum, på altaret. De stannade många timmar utan att vare sig äta eller dricka under stor högtidlighet i det mörka underjordiska kapellet.

Under de följande åren arbetade de fram planer, stadgar och strategier för sin krigföring mot ”De Otrogna Kättarna” och knöt kontakter och 1540 presenterade de sin milisorganisation inför påven i Rom.

Reformationen hade gjort att Katolska kyrkans själva existens var starkt hotad. Tyskland, Polen, Skandinavien, England, Frankrike – i dessa länder växte sig protestantismen allt starkare för var dag som gick. Och även i Italien och i många andra länder förlorade Katolska kyrkan ständigt terräng.

När påven Paulus III fick ta del av de planer Ignatius av Loyola och hans ordensbröder hade tänkt ut för att återge Katolska kyrkan sin forna maktfullkomlighet – och ännu mer – utropade han “HOC EST DIGITUS DEI! ”, vilket betyder ”Detta är guds finger!”

Jesuitorden införlivades nu i Katolska kyrkans organisation och Ignatius av Loyola valdes till General på livstid. Under åren som följde gavs generalen och hans efterföljare nästan ofattbar stor makt i en serie bullor.

Precis som generalen i boken ”Stridskonsten Sun Tzu” gavs jesuitordens general helt fria händer att agera och dessutom rätten att utnyttja Karolska kyrkans ofantliga infrastruktur samt ett fullständigt oberoende för medlemmar inom jesuitorden från inflytande från övriga hierarkier inom Katolska kyrkan. Jesuitordern lydde nu direkt under påven, men hade därtill rätt att agera utan att inhämta påvens godkännande och till och med utan att informera honom, enligt bullan Injunctum nobis!

Jesuitgeneralen hade därmed fått carte blanche att agera helt efter egen vilja samt tillgång till en gigantisk infrastruktur och även väldigt stor finansiell frihet och täckning.

I nästa del kommer jag att redogöra för hur kriget för att upprätta en katolsk – som betyder global, universell – världsmakt inleds.

Text: Hans Dahl

Referenser

  • Rulers of Evil, Tupper Saussy
  • The Jesuits. A complete History of Their Open and Secret Proceedings From the Foundation of the Order to the Present Time, Told to the German People, Theodor Griesing
  • Codeword Barbelon: Danger in the Vatican: The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination, P. D. Stuart
  • Secret History of the Jesuits, Edmond Paris
Hans Dahl
Hans Dahl är en pensionerad mångsysslare och sanningssökare som älskar djur, bollspel, lek och natur. Hans är en frilansande skribent och återkommande debattör i NewsVoice. Foto på Hans: Yvonne Lagman.

65 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest
65 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Rune N
Rune N
Gäst
2 juni 2021 kl 20:12

“De Illuminerade”
Låter märkvärdigt lika “Katarerna” som också höll till i närheten av Pyreneerna under 12 och 13 hundratalet. De trodde också att världen och
allt av materia var skapat av Djävulen.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Rune N
3 juni 2021 kl 09:57

Mycket intressant att du tar upp det, Rune! 

Katarerna i sin tur var starkt påverkade av manikeismen. “Profeten” Mani (217-276) var verksam i Babylonien och det är intressant att notera att den katolska kyrkofadern Augustinus var anhängare av denna religion innan han konverterade till katolicismen.

Både katarerna och manikeisterna ansåg att skapelsens gud var ond och att människor endast kunde frigöra sig ganom att bli styrda av upplysta / illuminerade elitistiska människor.

Mani ansåg sig vara den siste av en rad profeter som Adam, Zarathustra, Buddha och Jesus.

Filosofen Friedrich Nietzsche gav uttryck för detta övermänniskoideal i sin bok “Sålunda talade Zarathustra”.

Dessa babyloniska livsåskådningar som hävdar att gud är ond, att människor ska späka sig och leva i celibat och styras av övermänniskor som ser sig själva som gudar är i alla avseenden helt i strid med bibeln, som säger oss att vi ska vara som bröder och systrar, att ingen människa ska upphöja sig över någon annan och att vi ska vara varandras tjänare samt att vi ska uppfylla jorden och att gud är god.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
2 juni 2021 kl 20:36

Spännande igen Hans!

Utvecklackla gärna lite mer om tecknet “guds finger” .

“När påven Paulus III fick ta del av de planer Ignatius av Loyola och hans ordensbröder hade tänkt ut för att återge Katolska kyrkan sin forna maktfullkomlighet – och ännu mer – utropade han “HOC EST DIGITUS DEI! ”, vilket betyder ”Detta är guds finger!”

https://experimentlandet.blogg.se/2018/february/paideias-barbara-spectre-hjalper-vast-att-bli-mangkulturellt-med-skattepengar-fran-vast.html

Det wahabitiska tecknet.JPG
Last edited 3 månader sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
3 juni 2021 kl 11:27

Tack, Magnus!

Ja, Barbara Spectre, som av våra toppolitiker getts högsta prioritet med 400 miljoner av våra skattepengar, gör här med sina följare en gemensam gest som demonstrerar att de agerar som en högre makt som ska genomföra sin agenda, oavsett vad folket tycker om det.

Barbara Spectre har genom sina offentliga demonstrativa uttalanden och uppträdanden nog mer än någon annan bidragit till att så söndring mellan olika folkgrupper i vårt land. Här är ett annat exempel på det:
https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24
(Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies)

Divide et impera – härska genom att söndra.

I den enormt välskrivna, intressanta och detaljrika boken av Theodor Griesinger, som jag anger som referens till artikeln, framkommer det att Ignatius av Loyola verkade för förtryck och förföljelse av judar i Rom.

I det sammanhanget är det även värt att notera att det år 1555 inrättades ett jude-getto i Rom, som hade mycket stora likheter med de getton som nazisterna upprättade i Warszawa och Kraków:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Ghetto

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 juni 2021 kl 18:03

Judarna har under lång tid exponerats som en sköld, som har fått tagit emot nästan all kritik.

Om jag får leva och verka som nu, avser jag att framöver ge kunskap om varför staten Israel skapades.

Var och en som i förväg vill ta del av det, bör läsa boken “End Time Delusions The Rapture, The Antichrist, Israel, And The End Of The World” av Steve Wohlberg.

Här är denna bok som PDF:

https://archive.org/details/end-time-delusions-the-rapture-the-antichrist-israel-and-the-end-of-the-world-by-steve-wohlberg/mode/2up

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 juni 2021 kl 22:09

Och Rothschild  betyder “röd sköld” och Tupper Saussy redogör i sin bok
(Se referens!) “Rulers of Evil” för hur, när och varför penningväxlaren Bauer värvades av en bulvan för Katolska kyrkan för att bli ännu en av alla dessa “Hovjuden” som agerar halmgubbar i utbyte mot lyxliv.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 juni 2021 kl 06:13

Tack Hans!

Men hur kommer det sig att Jan Eliasson var drivande för att etablera
extremisten Barbara Spectre och Paideia för omstöpning av Sverige?

Paideia 10 år (2011)
“Bland övriga talare kan den svenske diplomaten Jan Eliasson nämnas. Han bidrog liksom dåvarande statsminister Göran Persson till att Paideia kunde etableras i Sverige.”

https://signum.se/paideia-10-ar/

Är FN initiativtagare till detta “projekt” eller är det katolskt?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
4 juni 2021 kl 07:08

FN genomför precis det som föreskrivs i encyklikor och andra katolska styrdokument.

Här är ett enormt bra föredrag som redogör för FN:s tillkomst:

https://www.youtube.com/watch?v=FjGGt1QsCrA
(The UN & the Occult Agenda / Walter Veith)

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
4 juni 2021 kl 23:32

Tack igen Hans!!

Kanske lite “off topic” men hur tolkar du detta tecken?

(7.25 in i videon)

https://www.youtube.com/watch?v=jnA0U3CeVhE

tecken.JPG
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
22 juni 2021 kl 10:35

Kolla upp den här medaljen på påven Johannes XXIII:https://www.ma-shops.com/hardelt/item.php?id=32639

Och jämför med bilden på Baphomet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Baphomet

Sedan kan väl var och en lägga ihop två och två!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 juni 2021 kl 00:35

Tack för dittt svar som jag upptäckte först idag!

Intressant koppling til ordet Idol, när jag goglar vidare hittar jag även idolen Moloch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Reply to  Magnus Lindgren
23 juni 2021 kl 05:51

Också intressant att en alternativ stavning som presenteras ; “mlk” , är ju förstås “milk”. Ett uttryck som halva världen dagligen använder i stort sett. Med tanke på att dess huvud är en kossas blir också kopplingen uppenbar.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Kenneth Thorberg
25 juni 2021 kl 15:32

Den var inte dum Kenneth!

“Passande” att vår galax kallas milky way
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vintergatan

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
23 juni 2021 kl 07:29

Tack, Magnus!

Länken med medaljen gick först inte att publicera. Den fastnade i något filter. Jag försökte flera gånger, men varje gång försvann kommentaren, men med hjälp av redaktören publicerades kommentarerna igår. Det är förklaringen till att länken dyker upp i kommentarer längre ner också.

Jag anser att den här medaljen är väldigt talande. Påven framställs som Baphomet, i pyramidform, med ett stort X och med en glob under sig.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
25 juni 2021 kl 15:57

Tack för fantastiskt tydlighet Hans!

Att vissa inlägg ej går att publicera är ju tecken på att de är viktiga, jag har också drabbats och har ibland publicerat text som jpeg bild istället .

Det klart att påvens skrytmedalj skall kunna exoneras från bägge sidor…

Glad midsommar föresten till dig och alla som exponerar baksidorna!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
25 juni 2021 kl 16:11

Glad midsommar önskar jag dig tillbaka och alla andra medkämpar för sanning och frihet från förtryck!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
25 juni 2021 kl 13:35

Multikulti-katalysatorn Paideia byggdes upp av påläggskalven Barbara Spectre. Hon förknippas allmänt med Israel och det ju…ska, men hon är ursprungligen amerikanska och har studerat vid de amerikanska elituniversiteten Columbia University och New York University.

Det är intressant att den här mycket positivt vinklade artikeln om Paideia är från tidskriften Signum, som utges av Newmaninstitutet i Uppsala.

Newmaninstitutet grundades 2001 av jesuitordern.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
26 juni 2021 kl 03:41

Intressant att Newmaninstitutet startades samma år 2001 som Paideia men grundades även Paideia av jesuitordern?

relaterat!

Kungen och Marcus Wallenbergs stiftelse stöder Paideia.

“Paideias grundare Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj januari 29, 2018

Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band för framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands.

Spectre grundade Paideia – Europeiska institutet för judiska studier i Sverige (European Institute for Jewish Studies in Sweden) år 2000 med stöd av svenska staten och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Namnet paideia kommer från klassisk grekiska och betyder ”utbildning”/”träning”.

Foto: Nathalie Rothschild via SVT

https://israelidag.se/paideias-grundare-barbara-spectre-tilldelas-konungens-medalj/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
26 juni 2021 kl 08:59

Artikeln tar inledningsvis upp Krigskonsten Sun Tzu. Här är två citat från den boken som kanske kan passa när det gäller potentiellasamband mellan Paideia och Newmaninstitutet:

All war is deception.
(Allt krig är vilseledning.)

One cartload of the enemy’s provisions is equivalent to twenty of one’s own.
(En vagn med fiendens proviant motsvarar tjugo egna.)

– Barbara Spectre fick ju 400 miljoner av våra skattepengar för att starta Paideia.  

Barbara Spectre tilldelades senare Konungens medalj – det är en förnäm utmärkelse – men kanske hade det varit ännu mer passande att hon istället tilldelats Sveriges allra förnämsta utmärkelse, Serafimerorden!

Om ni förstorar upp fotografiet på Serafimerordens ordenstecken och kedja här, så ser ni nämligen i medaljens mitt jesuitordens signum med bokstäverna IHS!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Serafimerorden

Märkligt, eller hur?

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
27 juni 2021 kl 04:28

Regeringens “gåva” till Barbara Spectre om 400 miljoner hävdas vara utpressning enl denna länk.

https://www.darkmoon.me/2017/jews-accused-of-blackmailing-sweden-with-help-of-barbara-spectre/

Otroligt med Serafimerordens jesuitlogga som tydligen har använts, tom på medicinburkar…

https://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/en-vit-medicinburk/

Last edited 2 månader sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
27 juni 2021 kl 12:01

Somliga medicinburkar borde borde kanske även förses med dödskalle-märkning…
comment image

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
27 juni 2021 kl 22:33

Den var riktigt bra Hans!

(troligen helt normalt för påve Franciskus)
ur Fem år med påve Franciskus (2018)
“Påve Franciskus föddes i Buenos Aires 1936 och utbildade sig först till kemist. Han inträdde i Jesuitorden 1958 och prästvigdes 1969. “

Vad har påve Franciskus lyckats bäst med under de här fem åren?

Elisabet Finné:

“Han är en revolutionär som förenar jesuitens skarpa intellekt med franciskanens ödmjukhet och solidaritet med de fattiga.”

https://www.katolsktmagasin.se/2018/03/12/fem-ar-med-pave-franciskus/

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
6 september 2021 kl 10:05

Den var intressant. Pharmacia är ett ämne för sig, helt klart! Jag har nog i grova drag förstått vad som skedde i den “medicinska” världen vid ca förra sekelskiftet (Rockefeller) och det vore intressant att veta vad man rent krasst hade för avsikt med övergången från bioidentiska medel till syntetiska preparat.
Med facit i hand är det ju en rätt djävulsk utveckling som skett, med tanke på hur många individer som tagit skada av biverkningar …. inte minst påverkan på hjärnan.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
2 juni 2021 kl 20:36

Det är rätt intressant… Här redovisar jag häpnadsväckande (åtminstone för mig själv) historia som inte lärs ut i NÅGON allmän läroinrättning – och responsen är noll! 

En organisation, som för 250 år sedan förbjudits att finnas i land efter land efter land på grund av att den förstörde nästan alla länderna inifrån, är fortfarande i HÖGSTA grad verksam och fortsätter sin gärning, men vem bryr sig…? 

Om någon händelsevis skulle vilja kolla upp detta med att den förbjöds i nästan alla länder (cirka 80) den fanns, kan till och med läsa om det i Wikipedia (även om det tonas ner där):

https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus

Tack för ert intresse!

Fredrik Eriksson
Reply to  Hans Dahl
2 juni 2021 kl 20:48

Nejda!
Resultat kommer minst när man förväntar sig.
Postar min version av Covid-19-Jesuit-plåstret.
Sponsrat och utformat av Jesuiterna själva.
I samklang med påven samt Big-Pharma.

Ett allt i allo Eukaristiskt vaccin-plåster som sätts på den högra handen eller på pannan.

För den som kan sin bibel är det alltför uppenbart vad denna pandemi handlar om.
Att märka alla (små och stora) så att de kan köpa och sälja. Vaccinen är alltså bara en generalrepetition (men innehållet detsamma).

Final_Warning.png
Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Fredrik Eriksson
6 september 2021 kl 10:56

Tror du? Jag tvivlar på att ett fysiskt märke är det verkliga målet. Om man betänker all djup satanism som pågår borde det vara mer raffinerat än ett simpelt *fysiskt* märke…
Satan är isf mer ute efter ära/tillbedjan, och med tanke på allt krut han lagt på SUNworhip, SUNday osv, som även sägs ha det intressanta numret 33… så tänker jag att Walter Veith har en poäng här, fast jag har inte helt greppat alla nyanser

https://m.youtube.com/watch?v=t9MSpSO75G0

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 juni 2021 kl 21:17

Jag har läst både Saussys som Stuarts böcker. Men det där med att hjälpa Katolska kyrkan att återta sin makt verkar ju också ha medfört att Jesuitorden i princip även helt har tagit över kyrkan. Påven är ju Jesuit. Sen är det femhundra år av intriger så det blir lite svårt att veta var man ska börja. Men du har gjort ett bra skrivarbete.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
3 juni 2021 kl 11:50

Tack även till dig, Anders!

Det är lätt att bli frustrerad över det ointresse som verkar råda bland människor när det gäller det tema jag tar upp i min artikelserie. Därför välkomnar jag era uppskattande kommentarer!

Du har nog alldeles rätt i att jesuitordern i princip även helt har tagit över Katolska kyrkan. Alla fyra författare till de böcker som jag angett som referenser har också den uppfattningen.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 juni 2021 kl 12:12

Det kanske inte bara beror på något ointresse då Jesuitorden är ett rätt överväldigande ämne. De har ju giftmördat ett antal påvar genom åren och sen har de intrigerat precis överallt i ett halvt årtusende. Man skulle kunna ägna en hel livstid åt att studera dem och ändå bara skrapa på ytan.

Såg en bild av den jesuitpräst som blev skjuten i huvudet under kriget i Syrien. Har letat efter bilden men kan ej hitta den. Men där han står och uppviglar om något så kan man riktigt se den ondskefulla euforin i blicken som även Carl Bildt hade när han agiterade för kriget i Ukraina. Man kan se att de är medvetna om den död och elände deras ord bidrar till men de uttalar dem ändå. Bilden i sig var så talande för att jesuitordern inte är några fromma lärjungar till Jesu läror. Läser man sen deras ed blir det än mer tydligt.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
2 juni 2021 kl 22:40

Bli inte arg Hans! (vi postade inläggen samma minut)

Hur har då sverige och svenskarna förhållit sig till Jesuiterna?

Den svensk/romerska legosoldaten Peder Svenske stupade vid varberg 1534 (samma år som jesuitordern bildades).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Peder_Svenske

Last edited 3 månader sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
3 juni 2021 kl 17:24

Tack ännu en gång, Magnus, för ditt stöd! Jag vet att jag riskerar att bli svårt attackerad för de sanningar jag avtäcker och jag tar tacksamt emot uppmuntran.

Vi behöver veta vilka det är som förstör och står bakom krigen, den grymma utgallringen som just nu äger rum, den uppsåtliga ondskan. 

Intressant med Peder Svenske! Det är många som har sålt sig som legoknektar till Rom – och somliga av dem har varit betrodda ledande personer i vårt land.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
3 juni 2021 kl 18:35

Ja man kunde tom bli svenskt helgon när man arrangerade korståg.

Heliga Birgitta och det heliga kriget

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
6 september 2021 kl 11:40

Attackerna får du se som kred, ära, Hans! Du håller på sätt och vis på med samma farliga men viktiga arbete som Luther – avslöjar makten och blir därmed ett hot.

Gud kommer skydda och stärka dig på samma sätt som för honom och de andra som tagit upp den kampen.
(Såvitt jag vet, så fick satan endast med sig en tredjedel…(33!) av änglarna – vilket betyder att Guds makt alltid är i överläge med “2 mot 1”, om man ska se det så…)

Vi får alla stärka varandra nu. Du har en skarp penna, och vi blir nog fler och fler som står bakom dig i kriget för frihet

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tintin
7 september 2021 kl 09:37

Tack, Tintin, ännu en gång för dina så uppmuntrande ord!

Ja, det arbete med att avslöja lögner och bekämpa förtrycket påminner väldigt mycket det arbete som Luther – och alla de andra på den tiden som kämpade mot samma makt som vi kämpar mot nu – utförde. Det var ett farligt liv för dem och väldigt många av dem mördades.

Luther bannlystes, vilket innebar att vem som helst hade rätt att döda honom. Han skyddades av dem som stod på frihetens sida och han fick dö en naturlig död, vilket förmodligen till stor del även berodde på att Vatikanen gjorde bedömningen att hans “förtidiga” död skulle kunnat ha sporrat ännu fler att ställa sig på protestanternas sida.

På samma sätt tror jag att det kan vara en bra idé att tydligt visa vem man är, nu, när vi utkämpar den här kampen igen. Även om det nu finns så många metoder att i smyg ta någon av daga så väcker det uppmärksamhet om någon som är mycket aktiv plötsligt upphör med sin ondskebekämpning.

Ännu ett skäl till att våga kämpa mot den så mäktiga fienden är att om vi inte gör det så följer vi inte Guds ord. 

Gud uppmanar oss att avslöja det onda och att vara andliga krigare (Efesierbrevet 5 och 6) och vi har fått det fantastiska privilegiet att ta del i kampen. Vi är små och vi har inga materiella vapen men vi vet att vi kommer att segra.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 september 2021 kl 15:19

Så viktiga ord…
Jag kan inte släppa dem, men kommer inte riktigt vidare i tanken. Det finns så många aspekter i detta!

Jag har visserligen funderat en del i liknande banor och stöter då alltid mot tanken på att man ska vara “klok”, inte oförståndig….
https://sv.bibelsite.com/matthew/10-16.htm

Men vad betyder det, vad kan man alltså göra, och hur bör man göra?
Finns det kanske lika många sätt, som det finns människor? Luther var kraftfull, Melanchthon helt annan sort. Säkerligen behöver Guds ande visa var och en sin väg/roll/uppgift …

Säkert är väl iallafall, att:
– en intensiv slutstrid är på väg, mellan Kristus och Satan
– var och en på Kristus sida behöver gå “in i honom”, lämna över sig själv och hämta sin rustning, samt sin uppgift. (dvs inte sin egen kraft)
– inte distraheras, inte släppa fokus på den Högste

Jag kan gissa att du själv tänkt mer och längre kring detta?

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Tintin
7 september 2021 kl 15:34

Känner du möjligen till Bengt Dahlöf förresten? En annan svensk skribent/föreläsare, som också fått inspiration och kunskap från Walter Veith:

http://den-stora-konspirationen.blogspot.com/p/forelasning-2020-04-20-det-viktigaste.html?m=1

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tintin
7 september 2021 kl 17:13

Ja, vi ska vara “kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor”, som Reformationsbibeln uttrycker det.

Denna, som jag anser vara den i särklass bästa svenska översättning av de ursprungliga skrifterna, anger två alternativ till ordet “oskyldiga”, nämligen sveklösa / uppriktiga.

Detta är jätteviktigt!
Vi ska definitivt inte vara passiva, lättledda eller menlösa.

För att kämpa mot Sun Tzu- maffian behöver vi vara kloka som ormar!

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
7 september 2021 kl 18:32

Tack, Hans! Ännu en tankeställare… Kloka som ORMAR.
Där kom saken verkligen i ett annat ljus!

Och då blir det ännu tydligare vad bibeln menar när det på flera ställen står att man ska vara “vaken” .
Det behövs verkligen den yttersta skärpa för att gå i krig mot Ormen.

Och “sveklös och uppriktig” förutsätter då att man rannsakar sig själv. Ut med det som sänker skärpan. Ja det är verkligen på allvar nu, allt som pågår.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
10 september 2021 kl 10:13

Hans, du gav mig en viktig påminnelse om mod här. Angående att aktivt visa ‘vem man är’ och står, i den stora kampen. Tack!

I det vanliga livet gör jag det också utan tvekan, jag har varit igenom så mycket att jag sällan är rädd för något.
Och ffa är jag idag alltför ÖVERTYGAD, om hur allt ligger till. Även om jag inte känner till alla detaljer så är de stora dragen, i vad som pågår, helt klara för mig numera!

Vad gäller nätet så är det lite mer komplicerat just nu. Jag förstår att jag ‘borde’ visa fullständigt namn osv även här, och jo, det kommer nog så småningom.
Grundproblemet är att jag inte har någon dator för tillfället – jag använder bara mobilen – och jag är inte alls bekväm. Tex har jag fortfarande inte kommit underfund med hur jag bäst navigerar här på sidan, dvs hur jag ser ev svar på egna inlägg (förutsättning för diskussion), eller hur jag smidigt följer pågående debatt.
Så därför läser jag mer än skriver just nu.
Det finns så många olika intressanta artiklar här – och i vardera en MÄNGD med kommentarer…
Men via mobilen blir det som att leta nålar i höstack om jag själv börjar delta… och jag håller fortfarande på att klura ut hur jag kan navigera enkelt och överskådligt i allt detta pyttiga.

Antagligen får jag helt enkelt vänta tills jag kommer åt att skriva på dator igen… Men jag fortsätter definitivt att läsa!!

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
6 september 2021 kl 10:44

Det är verkligen förbryllande med detta blanka ointresse, jag förstår precis vad du menar!! Ju mer man lär sig/inser, desto mer förbluffas man över hur allt kunnat pågå – och framförallt fortfarande KAN pågå! Och i en tid där all information ligger tillgänglig för precis vem som helst!!!
Hur kan folk blunda, ignorera!?!

Jag tror iofs att tv:n skapade en förödande fördumning hos gemene man när den kom, kanske slutade man på allvar att tänka själv, diskutera och ifrågasätta saker, när allting började strömma ur en burk i vardagsrummet??
Och sen blev nästa steg internet…
Jo, internet är förstås helt fantastiskt, men inte blir det mycket utrymme för EGEN reflektion när andras färdiga tankar och åsikter formligen sprutar emot ens hjärna hela tiden.
(och den yngre generationen blir bokstavligen både hjärntvättade och historielösa i ett svep nu, skola, soc medier.. )

Men å andra sidan.
Det tycks samtidigt ha börjat ett yrvaket uppvaknande nu? Eller kanske är det något annat, ett slags framvaskande av individer som fortfarande är nyfikna och funderar?
Jag mötte nyligen en kvinna som tipsade mig om denna artikel, apropå just jesuiternas historia.
Vad tror du om den? Isåfall går linjen med kristushat verkligen makabert långt tillbaka i tid. Lång artikel, men slutklämmen är verkligen tänkvärd!

http://redefininggod.com/category/vatican/

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Tintin
6 september 2021 kl 12:58

I ett sekulärt samhälle är det lätt att glömma att även andras religiösa övertygelser påverkar ens liv. Speciellt om dessa andra har mycket att säga till om.

Men eftersom det mesta av det här sker i det fördolda så är det nog hos de flesta mer en ickefråga än vad det är något rent ointresse. Citatet ”Djävulens allra vackraste trick är att övertyga er om att han inte existerar” är väl ett motto hans lärjungar tagit till sig i deras arbete.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Anders Johansson
6 september 2021 kl 16:01

Ja så är det. Och apropå det sekulära samhället så har jag aldrig ens tänkt på dess korta historia, innan jag hörde talas om brevet Pike -> Mazzini
Nu vet jag inte hur man länkar bilder här tyvärr (testade..), men du vet säkert vilket jag menar? Planerna för ww1-3.

Innan ww1 och 2 så var ju hela Europa troende, i någon form iaf. Sedan raderade man mängder med ffa protestanter, och ersatte dem med kommunism eller socialism. Ut med Gud.
Och när folk blev andligt sugna efter hand så var det bara att skicka in de esoteriska lärarna.
Som förklarade att det inte fanns ngn ondska/ond makt.

Men apropå ignorans så tycker jag fortfarande det är extremt märkligt att så få (samma för religiösa och sekulära) frågar sig hur det eventuellt står till bakom kulisserna. Nu när allting drivs så uppenbart synkroniserat över hela världen.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Tintin
6 september 2021 kl 16:09
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
4 juni 2021 kl 09:28

Här har vi också ett färskt exempel ur vår egen förbryllande tid.

Katolska kyrkans egna vinkling över sin egen förträfflighet.

“Jesuit-trained Dr. Anthony Fauci is national voice of reason in pandemic”https://thedialog.org/featured/jesuit-trained-dr-anthony-fauci-is-national-voice-of-reason-in-pandemic/

som man kan jämföra med en av dagens artiklar här i NV.

“Fauci medfinansierade groteska experiment i Wuhan för att ta fram dödliga smittor”https://newsvoice.se/2021/06/fauci-medfinansierade-groteska-experiment-wuhan/

Jämför man dessa två artiklar ser det onekligen ut som om kontakten med Jesuitordern eventuellt ger lärjungarna lite motstridiga egenskaper.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
6 juni 2021 kl 10:14

“The more, the better!”

  • Hillary Clintons avslutande ord som presidentkandiat på Das Alfred E. Smith Memorial Foundation Dinner 2016.

Efter 43 minuter:
https://www.youtube.com/watch?v=yGgxr4Sxoas

Och utan motstånd, utan engagemang, kommer de att driva igenom det.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
6 juni 2021 kl 21:32

Några utvalda ord i översättning från en bok som utgavs 1888 med titeln ROMANISM AND THE REFORMATION av Henry Grattan Guinness:

“Dagen är inte avlägsen, och det kan vara mycket nära, när vi alla måste kämpa reformationens strid ännu en gång.”

“Våra fäder vann frihet genom svår kamp och strid. De kämpade för det och utgav sitt blod.” 

“Friheten har kostat oss ingenting, vi föddes med den. Men vi har inte förstått att uppskatta frihetens värde.”

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
9 juni 2021 kl 17:45

Allt färre människor har givit respons på de avslöjanden jag gjort, så det känns meningslöst att fortsätta denna artikelserie om Katolska kyrkan.

Tack i alla fall till er som givit uppmuntran i mitt ensamma arbete att försöka att avslöja denna onda makt!

Som avslutande kommentar efter långa efterforskningar, stora förhoppningar, stark tro på frimodiga medmänniskor, vill jag referera till ett enormt bra föredrag. Det är läkaren dr. Stanley Monteith, en av mina allra största förebilder i kampen för sanningen, som håller detta föredrag.  

Tyvärr är det på engelska och därmed förmodligen endast tillgängligt för ett litet antal läsare här, eftersom endast få nu för tiden bemödar sig om att ta sig tiden att översätta sådant som inte är
lättsmält. 

Innan jag härmed avslutar med en sista kommentar – och därmed allt övrigt skrivande i mina årslånga försök att nå fram till er andra människor på alternativa kanaler med det här föredraget – ska jag göra ännu ett uttalande om Katolska kyrkan, som jag är övertygad om är en huvudaktör bakom den organiserade ondskan: 

– Ständigt framförs argument som utpekar andra sammanslutningar som hjärnan bakom all den onda agenda som vi nu allt intensivare känner av dag för dag.Jag är på inget sätt kritisk till det. Visst är säkerligen även ett antal andra grupperingar en del av det hela, men ormens huvud är och består av vad den är! 

Och här är föredraget, som så tydligt visar hur förvirrade människor blir genom spåren som divergerar i alla möjliga riktningar:

https://www.youtube.com/watch?v=GNmIOgsh9tY

Jag hoppas att andra tar upp denna tråd!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
9 juni 2021 kl 18:45

Min allra sista replik hämtat från föredraget av Stanley Monteith (efter 9 minuter):

“AND THE COWARD STANDS ASIDE.”

Marie Cathrine Boman ( Bruse )
Marie Cathrine Boman ( Bruse )
Gäst
Reply to  Hans Dahl
10 juni 2021 kl 14:41

Ge inte upp Hans Dahl vi behöver dig och hela jorden du har svaren och länka ihop med 1770- familj pajaser W —- nu vill människor förstår jag är en av dom minsta sämst i skolan och dyslexier och förföljd och jag letat och letar svaren varför. Lurad in i sekten watchtower jw org 1970-2002 och min far åke knut boman mördad dagen efter jag fick ut mitt monster ut ur hemmet mitt.19991201 i tyresö brevik. Om jag säger Axel l wennergren bollmora tyresö 1958-1961 fd LM Erikssons tomt. Dom som satt i Axels styrelsen var oxå i watchtower jw org några och när axel dog blev han jagad även som död. Han vägra krypa för kungen för en medalj och skriva allt xxx på huset kronan och han bägra lyda wallenbergarna som tror dom är gud. Min släkt är Hamburg carl Crohn och lucienne krull hamburg f, bott belgium. Nu canada ??? Han 7 i katolska ordnarna högsta. Du har svaren. Tänk på vem som var mellan regionschef på swedbank Göran Krull och svt xxx lekt död under hela penningtvätten stulna mina arv och folkets pengar. Han uppstod från dom döda i värmland och jag skrev på hans fb har du uppstått från dom döda. #Swedendeepstate marie cathrine boman söder stockholm född fången i uppsala sedan mars april 1986.. släkten är värsta eliten är släkt med varandra här och lurat oss alla. Fejk mord och mutor o kortuption o topp världstyrningen wallenberg investror o LM eriksson. Hinner ljuset Från norr fram ??? Måste.. min släkt alla är inte onda. Bernafotte munch ygges jedesjog jansson rask boman crohn krull

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
9 juni 2021 kl 20:59

Nejdå Hans!

Du har iallafall fått mig intresserad av katolska kyrkan och lärt mig en hel del.
Fortsätt att berätta och förklara, ibland kan det vara lite mycket att ta in men jag slänger in en fundering ibland och ser verkligen fram emot utlovad del 6.

Vilken roll hade Prince Philip tex?

Prince Philip citat 1988

On death
In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation (1988)
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jun/21/quotes-by-prince-philip

relaterat

Rothschilds är jesuiter
https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.pinterest.com/pin/350014202275334150/&prev=search&pto=aue

jesuit.JPG
Last edited 3 månader sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
11 juni 2021 kl 17:35

OK, då ska jag skriva del 6.

  • Tack, ni få människor som fortfarande ger kommentarer!
  • Och särskilt tack till redaktören Torbjörn Sassersson för ditt stöd i detta projekt!

Detta bökande i Katolska kyrkans och dess allierade elitära ordnar, kungahusen, patriceierfamiljerna och deras maffiaorganisationer med mera är farligt och jag fortsätter endast om jag ser resultat av de avslöjanden jag gör.

Förutom de kommentarer ni andra har gett till artiklarna, så är det, såvitt jag vet, endast jag som fortfarande är aktiv i denna granskning.

Tidigare, för åtta år sedan, gjorde Ivan Björn en liknande granskning, som jag vill rekommendera er:

https://newsvoice.se/2013/08/vatikanens-makt-i-varlden-del-1/

https://newsvoice.se/2013/08/vatikanens-makt-i-varlden-del-2/

https://newsvoice.se/2013/08/vatikanens-makt-i-varlden-del-3/

https://newsvoice.se/2013/08/vatikanens-makt-i-varlden-del-4/

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 juni 2021 kl 00:42

Roligt att du är tillbaka och stort tack för ditt engagemang Hans!

(Resultat av kunskap är svår att mäta och växer fram efterhand)

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
6 september 2021 kl 12:00

Hans, jag vädjar till dig att fortsätta! Stanna kvar! Kanske är det NU som folk på allvar kommer behöva dina kunskaper. Sverige är så illa ute, så bedövat i koma, men jag tror vi står vid en brytpunkt just nu… Var snäll och överväg att fortsätta skriva, ladda om och gör det med ännu mer intensitet!
Din kunskapsbank är unik!!!!

Det är i allra högsta grad förståeligt att du vill ge upp det här, när det tycks som du skriver allt detta BRÄNNSTOFF för döva öron, men tänk på hur det måste varit för många i din situation. Även Luther, Veith och säkert Kristus själv måste ha tagit sig för pannan otaliga gånger över folks dumhet, den är verkligen förskräcklig!
Men i bibeln står det ju någonstans om en ängel som flyger över hela jorden och ropar HÖGT om en varning att lämna babylons grepp. Är det inte exakt det du håller på med?! Kanske är allt bara i början av en stor ny uppvaknande insikt hos massorna???…nåja, kanske inte hos massorna… Men jag tänker att liknelsen med den ängeln betyder att MÅNGA ändå kommer att fatta! Din penna behövs, den är Guld

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tintin
6 september 2021 kl 17:01

Tack, till dig, Tintin, och alla er andra för ert stöd!

Jag tappade modet ett tag och det kändes inte meningsfullt att fortsätta.

Jag hade talat med så många kloka människor i min omgivning – utan att ha känt av att någon tagit till sig av det, som jag själv ansåg vara oerhört viktigt.

Och när jag efter mycket efterforskningar och bökande i den skitiga dyn funnit rötter till ondskans boning som jag berättade om, fick jag intrycket att intresset på bloggarna, där jag publicerade mina slutsatser, efter en tid hade falnat och dött.

Nu har jag fått respons och förstår att det inte har varit förgäves.

Jag känner att jag har medkämpar som kraftfullt svingar sanningens svärd!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
6 september 2021 kl 17:29

Ett förtydligande:

Det är många som svingar sanningens svärd – och vi är alla medkämpar.

Min tidigare stora besvikelse som jag omtalar här gäller det som jag anser vara en tjock rot till ondskan, som nu ligger som ett töcken över världen.

Det är de medkämparna som jag nu har fått, som jag avser i kommentaren ovan – striden mot denna onda rot – som jag anser vara Katolska kyrkans LEDNING.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Hans Dahl
6 september 2021 kl 19:04

Någon måste alltid trampa upp de första stegen i den tunga snön…. Jag är glad att du orkade göra det! Och att spåren inte hann blåsa igen!

Det tycks som att du har grävt upp precis RÄTT rot, Hans – för till skillnad från många andra teorier som cirkulerar därute så är denna rot farligt logisk hela vägen igenom.
Antagligen har du attackerat själva ögat i pyramiden, istället för bara kolossen, och det kan bli en väldigt spännande fortsättning.

Absolut, nu blir vi fler och fler, och det är tydligt att det är mycket som händer snabbt nu! Man får ha ett öra mot marken och ett mot skyn, eller hur?!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tintin
6 september 2021 kl 20:50

Javisst, och nu känns kampen mycket bättre.

Vi är enormt små mot denna koloss, men det Var David mot Goliat också. Han segrade eftersom han hade Gud till sin hjälp.

De onda kan när som helst mörda oss, men vi fortsätter att använda oss av sanning och ljus för att avslöja dem så länge vi kan.

Hur det än går för oss här i jordelivet, så har vi kämpat för sanning, omtanke och rättfärdighet och vi har hoppet om evigt liv i fullkomlighet, insikt och lycka tillsammans med alla våra kära och ledda av Jesus.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
11 juni 2021 kl 09:17

Jeff Berwick kommer med intressant information om Vatikanen etc i sin senaste video:

https://odysee.com/@DollarVigilante:b/First-Galactic-Empire-VIDEO-1080p:b?r=4Q7qbqYWNrQgrj4jsP3FWH8YxFCX6LX6&t=375

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
22 juni 2021 kl 21:17
Torbjörn Sassersson red.
Admin
21 juni 2021 kl 20:46

Linda B. tipsade om att en polismans arm med tatueringar råkade komma med på ett foto i dagens DN (skynda dit och ta egen skärmdump). Polismannen vaktar Stefan Löfven med sitt entourage. På armens finns frimurarnas logga tydligt synlig.
Enligt Linda finns jesuiternas bokstäver förmodligen på fingrarna. Text som syns tydligt på armen är:
”Momento mori”: kom ihåg att du är dödlig. 
 “Pro bono publico”: för folkets bästa.

Stefan-Lofven-frimurarna-polis.jpg
Last edited 2 månader sedan by Torbjörn Sassersson red.
Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
21 juni 2021 kl 22:09

“…råkade komma med.” ? Det var nog ingen tillfällighet.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
22 juni 2021 kl 09:14

Både Ole Dammegård och Tupper Saussy pekar på att den dolda makteliten kommunicerar offentligt inbördes via symbolik som är dold för de allra flesta andra.

Här är ännu ett flagrant exempel på det:
https://www.ma-shops.com/hardelt/item.php?id=32639

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
26 juni 2021 kl 03:51

Man kan undra om likheten med Uri Geller och fantombilden var symbol.

(Boken till höger är utgiven 1988)

https://www.thejc.com/news/world/uri-geller-used-mind-powers-to-aid-mossad-1.46107

jämförelse.JPG
Last edited 2 månader sedan by Magnus Lindgren
Erik Forman
26 juni 2021 kl 09:36

Tack Hans Dahl för intressanta artiklar, verkligen. Stå på dig och skriv mer.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Erik Forman
26 juni 2021 kl 09:43

Tack även till dig, Erik!

Det är ni som ger respons och stöd som gör att jag orkar fortsätta detta smutsiga grävande!

Hans Dahl
Hans Dahl är en pensionerad mångsysslare och sanningssökare som älskar djur, bollspel, lek och natur. Hans är en frilansande skribent och återkommande debattör i NewsVoice. Foto på Hans: Yvonne Lagman.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

ANNONS

65
0
Kommentera gärnax
()
x