Katolska kyrkan granskas – Del 5 – Ignatius av Loyola och jesuitorden som ska återta makten åt påvedömet

publicerad 1 juni 2021
- Hans Dahl
Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664)

Hans Dahl artikelserie tar avstamp i historien. De handlar om hur en maktelit försökt att installera absolut makt i det förflutna, varför den misslyckats och hur den utveckling vi ser idag påminner om tidigare försök att kontrollera hela populationer.

KULTUR. Del 4 i serien ”Granskning av Katolska kyrkan” avslutades med en presentation av den unge, krigsskadade, spanske officeren och adelsmannen, Ignatius av Loyola, som kom att grunda den mest effektiva och hänsynslösa milis, som någonsin funnits på jorden, jesuitorden.

Text: Hans Dahl | Detta är en granskning och fri opinionstext | Läs även: Katolska kyrkan granskas – Del 4 | Bild: Ignatius Loyola. Målning av Francisco Zurbarán (1598-1664). Licens: Public Domain

Innan jag påbörjar berättelsen om hur denna geniala och karismatiska person gick till väga för att bygga upp den militära organisation inom Katolska kyrkan som med ALLA medel skulle komma att verka för att återupprätta påvedömets överhöghet och maktfullkomlighet, som gått förlorad genom reformationen, så ska jag göra ett hopp på 250 år framåt i tiden.

1772 utkom en högst speciell bok, skriven på franska, som hade titeln ”L’Art de la guerre”, vilket betyder Krigskonsten. Boken uppgavs vara skriven av en kinesisk general vid namn Sun Tzu, som skulle ha levat femhundra år före Kristus. Översättaren av boken var den franske jesuiten och Kina-missionären Joseph-Marie Amiot.

ArcanumSkolan 2024

Denna bok, ”Krigskonsten Sun Tzu”,  blev många år senare uppmärksammad och känd för allmänheten och översattes till en mängd språk och har sedan dess ingått som obligatorisk kurslitteratur i asymmetrisk krigföring, lågfrekvent krigföring och subversion på utbildningar för högre officerare inom krigsmakten och underrättelsetjänsten i många länder över hela världen.

För att använda en enkel metafor skulle man kunna kalla boken för en: Kung Fu-mästare i krigslist.

Vid tidpunkten för publiceringen av ”Krigskonsten Sun Tzu” hade jesuitorden, som med åren som förflutit sedan grundandet 1534 blivit oerhört mäktig och fått fäste i många länder på alla kontinenter, emellertid blivit så ökänd på grund av att den förstörde länderna inifrån genom att plundra dem på deras tillgångar och uppvigla till förföljelser, krig och revolutioner att den under 1700-talets andra del förbjudits i land efter land. Slutligen hade den förbjudits i cirka åttio länder.

Krigskonsten Sun Tzu – denna manual i konsten att underminera och attackera en fientlig organisation eller en fientlig nation i smyg och lönndom – ofta utan att fienden då ens blivit medveten om att denne utsätts för angrepp – utkom alltså vid en väldigt lämplig tidpunkt för jesuiterna, varav nu många tvingats gå under jorden. Här hade de en bok som inte tycktes vara kopplad till deras milis, utan endast föreföll vara en historisk bok om en forntida kinesisk generals tankar – en bok som inte skulle väcka uppseende hos utomstående. Här hade de en instruktionsbok som skulle lämpa sig utmärkt som studiematerial för att instruera nyvärvade medlemmar i infiltration, list, bedrägeri och subversion.

Jesuiterna kunde inte längre riskera att bära med sig ”Ratio Studiorum”, ”Monita Secreta” eller någon annan bok utgiven av deras orden, men den ytligt sett så oskyldiga boken ”Krigskonsten Sun Tzu” kunde de tryggt ha med sig, när de nu på allvar inledde sin framgent alltmer växande underjordiska aktivitet.

En ny fas i Katolska kyrkans kamp mot ”hedningarna” hade tagit sin början: jesuitordens gerillakrigföring.

1500-talet

Efter denna korta blick framåt i tiden på jesuitorden ska vi nu ta språnget tillbaka till 1500-talet och till Ignatius av Loyola.

I maj år 1521 hade den då nästan trettioåriga officeren Ignatius av Loyola träffats av en kanonkula i benet när han som befälhavare för en garnison försvarade den spanska staden Pamplona mot angripande franska trupper. Benet krossades och han var mycket nära att dö. Kirurger försökte i upprepade operationer att rätta till benet så pass att han skulle kunna gå igen. Han blev sängliggande i nästan ett år. Detta inträffade samtidigt med att den åtta år äldre Martin Luther översatte bibeln på borgen Wartburg i Tyskland, där han gömts undan för att undgå Katolska kyrkans förföljelser, efter det att han bannlysts året innan.

Sängbunden under sin långa konvalescenstid i familjens slott uppe i norra Spanien låg Ignatius av Loyola ofta och stirrade på en liten ikon föreställande den helgonförklarade Katarina av Siena och tänkte då även på en annan Katarina, nämligen den då femtonåriga Katarina som han hade tänkt gifta sig med och som var syster till den sju år äldre Karl V, som nyligen inte bara blivit kung i Spanien utan även kejsare över hela det tysk-romerska riket och som var dåtidens mäktigaste monark. Karl V var en nära vän till adelsmannen Ignatius av Loyola.

Ignatius av Loyola förstod att han nu efter att ha blivit invalidiserad aldrig skulle få sin dröm uppfylld att få gifta sig med sin älskade Katarina och han började istället att fantisera intensivt om den helgonförklarade Katarina av Siena och om alla de helgonen som han läste om i en bok om helgonens liv. Gång på gång läste han också den andra boken som fanns i hemmet, som handlade om Jesu liv. Så låg han dag in och dag ut och fantiserade i nästan ett år och drömde och skapade djupa föreställningar om helgonen, Maria och Jesus.

Alla dessa fantasier började han så småningom att systematisera och ordna och det var så han kom att utveckla en visualiseringsmetod, de så kallade ANDLIGA ÖVNINGARNA, som han har blivit så känd för. Under sin tid bunden vid sängen som konvalescent i familjehemmet uppe i Pyrenéerna utvecklade han denna synnerligen effektiva suggestions- och visualiseringskonst,  som sedan skulle visa sig vara oerhört användbar i den uppgift han skulle få som andlig krigare för påven.

Ridande på en mulåsna begav sig Ignatius av Loyola våren 1522 ut på sin långa pilgrimsresa mot Jerusalem. Likt en Don Quijote var han fylld av kamplust och vilja

Först besökte han en liten ort mellan Bilbao och Pamplona, som heter Arantzazu. Där uppe på en brant klippa har franciskanerorden byggt ett kloster. Där vakade Ignatius hela natten framför den mörka madonna-statyn och svor lydnad till henne. Sedan gränslade han sin åsna igen och red österut mot Barcelona, varifrån skeppen utgick till Italien, som var hans nästa mål på pilgrimsresan mot Jerusalem.

Men när han kommit bara några mil från Barcelona avbröts hans pilgrimsresa mot Jerusalem – för ett helt år. Högt uppe i den taggiga bergskedjan Montserrat ligger benediktinerklostret Santa Maria de Montserrat som ett örnnäste. Och även i detta bergskloster uppsökte Ignatius av Loyola  en madonnastaty – Svarta Madonnan i Montserat, beskyddarinnan av Katalonien – och svor även henne sin lydnad. Hans andliga övningar när han vakade inför denna svarta madonna måste ha varit mycket intensiva, för på tredje dagen skedde en förbluffande förändring av Ignatius av Loyola. Han lämnade då sitt svärd och sin dolk hos madonnan och gick ut och bytte sina dyra kläder med en tiggare.

Året Ignatius av Loyola tillbringade här och i den närliggande lilla staden Manresa präglades av självspäkning, långa fastor och meditation. Han sågs gå barfota, klädd i trasor piskande sig själv blodig. Han bodde långa tider i grottor.

Här kom Ignatius av Loyola i kontakt med ”De Illuminerade” (Los Alumbados), som var en illegal underjordisk organisation som härstammade från Tempelherreorden (Se Katolska kyrkan granskas – Del 1). Dessa ”Illuminerade” hade en gnostisk syn på livet. Dessa gnostiker lärde ut att mänskligheten i själva verket är av sataniskt ursprung.

Adam och Eva var djävulernas avkomma. Mänskligheten kan uppnå frälsning från döden och evig straff enbart genom att befria själen från kroppen för upptagning i gudomlighetens rena ljus. Detta görs genom att dra sig tillbaka från sensuell njutning och intuitivt upptäcka dolda sanningar som förmedlas av Kabbalan. Gnostikernas förakt för allt som har att göra med den fysiska sidan av livets existens ledde till ytterst ironiskt beteende. Somliga levde i strängt celibat eftersom de trodde att resultatet av samlag, befruktning bara skulle fängsla fler själar i fysiska kroppar. Andra utövade ohämmad sexuell libertinism för att bevisa att de var helt fria från all fysisk hämning.

Tidigt på våren 1523 seglade Ignatius av Loyola med ett skepp från Barcelona till den italienska hamnstaden Gaeta söder om Rom. Hans sönderskjutna ben hade läkt så pass bra att han kunde gå de nästan tjugo milen till fots till Rom.

I Rom fick Ignatius av Loyola audiens hos påve Adrian VI och fick hans tillåtelse att resa till Jerusalem.

Sedan gick resan vidare till Venedig, där en undersåte till Ignatius av Loyolas mäktiga vän,  kejsaren Karl V, arrangerade ett möte med den högsta ämbetsinnehavaren i Venedig, dogen Andrea Gritti, som ordnade en fri resa för Ignatius av Loyola vidare mot Jerusalem med ett skepp med namnet Negrona, vilket var ett passande namn för denna andliga krigare som svurit sin trohet till Svarta Madonnan.

Den 14 juli 1523 seglade Ignatius av Loyola ut med skeppet Negrona från Venedig mot hamnstaden Haifa i det heliga landet. Efter en månad kom Negrona till ön Cypern, där steg Diego Manes, som var  befälhavare för Knights Hospitallers of St. John of Jerusalem, ombord på fartyget.

Denna orden hade alltsedan 1312 förvaltat Tempelherreordens ofantliga förmögenhet och hade fram till 1522 haft sitt högkvarter på Rhodos, då de fördrevs av turkarna. Så småningom kom denna orden att inrätta ett nytt högkvarter på Malta. Här på resan från Cypern till Haifa träffade alltså Ignatius av Loyola ännu en enormt mäktig person på den här tiden.

Men det blev en stor besvikelse för Ignatius av Loyola att komma till Jerusalem. Hans fanatiskt krigiska inställning mot ”De Otrogna” behagade inte den mer diplomatiskt lagde franciskanske befälshavaren där,  så han tvingades ganska snart att återvända med ogjort ärende.

Ignatius av Loyola bestämde sig då för att utbilda sig till präst. Han påbörjade sina studier i Alcalá de Henares strax öster om Madrid året därpå. Han återtog nu sitt extrema beteende med långa fastor, späkningar och meditationer och svavelosande predikningar på gator och torg. Det berättas att han sov direkt på golvet och klädd i säck gick barfota även på vintern och tiggde sin mat.

Han praktiserade även sina andliga övningar på människor han träffade. Genom dessa spirituella, andliga övningar, som han hela tiden utvecklade, fick han en närmast hypnotisk makt över andra och han uppmärksammades därför snart av den spanska inkvisitionen och internerades flera gånger och förhördes, men eftersom han hade kejsarens beskydd och andra mäktiga vänner kom han undan utan större skada. En gång satt han emellertid rätt länge i arrest då han praktiserat sina övningar på två av stadens förnäma damer så till den grad att de slutligen klätt sig i trasor och begett sig ut på en predikarrunda som tiggare. De kom så småningom helskinnade tillbaka och Ignatius av Loyola släpptes ut ur sin fångenskap hos inkvisitorerna med en skarp varning om att höra upp med sina predikningar och andliga övningar.

Detta var otänkbart för Ignatius av Loyola och han lämnade därför Alcalá de Henares och fortsatte istället studierna i Barcelona. Men även där ledde hans extrema beteende till att han ställdes inför ett ultimatum och han beslöt sig då för att studera vidare i Paris, där dåtidens mest ansedda universitet fanns och där toleransen mot avvikare var mycket större.

I Paris samlade Ignatius av Loyola en liten grupp högt begåvade teologistuderande unga män, varav några även tillhörde väldigt mäktiga familjer, omkring sig, De hade tagit mycket starkt intryck av hans läror, beteende och andliga övningar och klädde sig alla i fotsida svarta rockar och predikade bot och bättring på gator och torg.

Och 1534 i ett underjordiskt kyrkokapell i Montmartre bildade några av dem – en liten skara på sju personer – jesuitorden. De svor lydnadseder och tystnadseder och Ignatius av Loyola skrev IHS, som ingår i deras signum, på altaret. De stannade många timmar utan att vare sig äta eller dricka under stor högtidlighet i det mörka underjordiska kapellet.

Under de följande åren arbetade de fram planer, stadgar och strategier för sin krigföring mot ”De Otrogna Kättarna” och knöt kontakter och 1540 presenterade de sin milisorganisation inför påven i Rom.

Reformationen hade gjort att Katolska kyrkans själva existens var starkt hotad. Tyskland, Polen, Skandinavien, England, Frankrike – i dessa länder växte sig protestantismen allt starkare för var dag som gick. Och även i Italien och i många andra länder förlorade Katolska kyrkan ständigt terräng.

När påven Paulus III fick ta del av de planer Ignatius av Loyola och hans ordensbröder hade tänkt ut för att återge Katolska kyrkan sin forna maktfullkomlighet – och ännu mer – utropade han “HOC EST DIGITUS DEI! ”, vilket betyder ”Detta är guds finger!”

Jesuitorden införlivades nu i Katolska kyrkans organisation och Ignatius av Loyola valdes till General på livstid. Under åren som följde gavs generalen och hans efterföljare nästan ofattbar stor makt i en serie bullor.

Precis som generalen i boken ”Stridskonsten Sun Tzu” gavs jesuitordens general helt fria händer att agera och dessutom rätten att utnyttja Karolska kyrkans ofantliga infrastruktur samt ett fullständigt oberoende för medlemmar inom jesuitorden från inflytande från övriga hierarkier inom Katolska kyrkan. Jesuitordern lydde nu direkt under påven, men hade därtill rätt att agera utan att inhämta påvens godkännande och till och med utan att informera honom, enligt bullan Injunctum nobis!

Jesuitgeneralen hade därmed fått carte blanche att agera helt efter egen vilja samt tillgång till en gigantisk infrastruktur och även väldigt stor finansiell frihet och täckning.

I nästa del kommer jag att redogöra för hur kriget för att upprätta en katolsk – som betyder global, universell – världsmakt inleds.

Text: Hans Dahl

Referenser

 • Rulers of Evil, Tupper Saussy
 • The Jesuits. A complete History of Their Open and Secret Proceedings From the Foundation of the Order to the Present Time, Told to the German People, Theodor Griesing
 • Codeword Barbelon: Danger in the Vatican: The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination, P. D. Stuart
 • Secret History of the Jesuits, Edmond Paris

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Mycket intressant om hur Vatikanen styrt EU bakgrunden!

   Jag känner till den ene av artikelförfattarna, Richard Bennett, som är en före detta präst i Katolska kyrkan. Han är enormt kunnig och insiktsfull.

   • Tack för positiv kommentar i detta viktiga ämne Hans!

    Det är uppenbart att vi alla behöver fylla på med mer kunskap…

    citat

    1 Kor 8:2 Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha.

    • Sanna ord, Magnus!

     Det är viktigt att ödmjukt söka sanningen. Många är övertygade om att de har den, men förvillelsen är stor.

     Vi behöver pröva allt, även vår egen inställning.

     Jag hittade en mycket intressant viedo som är gjord av Richard Bennett och där Michael de Semlyen medverkar (de båda författarna till den viktiga artikeln du bifogat) .

     Den handlar om något nästan helt nedtystat, som vi behöver ha kunskap om: inkvisitionen.

     Många tycker nog att det är jobbigt med videor på engelska, men man får en bild av hur det gick till även om men bara tittar på de gamla teckningarna och avbildningarna som inleder den här dokumentären. Så jag vill be alla att ta några miunter av sin tid för att studera dessa bilddokument från inkvisitionen.

     https://www.youtube.com/watch?v=svS3umD-zBQ
     (Roman Catholic Inquisition Torture – Richard Bennett)

  • Mycket intressant om hur Vatikanen styrt EU bakgrunden!

   Jag känner till den ene av artikelförfattarna, Richard Bennett, som är en före detta präst i Katolska kyrkan. Han är enormt kunnig och insiktsfull.

   • Tack för positiv kommentar i detta viktiga ämne Hans!

    Det är uppenbart att vi alla behöver fylla på med mer kunskap…

    citat

    1 Kor 8:2 Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha.

    • Sanna ord, Magnus!

     Det är viktigt att ödmjukt söka sanningen. Många är övertygade om att de har den, men förvillelsen är stor.

     Vi behöver pröva allt, även vår egen inställning.

     Jag hittade en mycket intressant viedo som är gjord av Richard Bennett och där Michael de Semlyen medverkar (de båda författarna till den viktiga artikeln du bifogat) .

     Den handlar om något nästan helt nedtystat, som vi behöver ha kunskap om: inkvisitionen.

     Många tycker nog att det är jobbigt med videor på engelska, men man får en bild av hur det gick till även om men bara tittar på de gamla teckningarna och avbildningarna som inleder den här dokumentären. Så jag vill be alla att ta några miunter av sin tid för att studera dessa bilddokument från inkvisitionen.

     https://www.youtube.com/watch?v=svS3umD-zBQ
     (Roman Catholic Inquisition Torture – Richard Bennett)

 • Intressant artikelserie med kommentarer. Vi ska inte heller förglömma ekonomin bakom. Runt mitten sv 1800t el kanske ngt tidigare, lämnade Vatikanstaten över sin ekn till en viss ‘grupp’. Därefter blev Vatikanstaten sakteliga ‘vatikanstaten’

  • Tack, Jonny!

   Du tar upp en mycket intressant fråga, som jag ännu inte funnit något definitivt svar på. Det jag hittills har som arbetshypotes är att denna “grupp” är en sofistikerad avledningsmanöver, men jag välkomnar bevis för att det inte förhåller sig så.

   • Tack själv Hans, väldigt intressant med vad du skrivit om det här. Det är ju en beskrivning av ett nuvarande skeende, men dessvärre tror jag att vad som sker med med dagens ‘organisationer’ (vilka som helst som är tillräckligt stora samt ‘intressanta’ för att infiltreras) o som förr var iallafall betydligt friskare o sundare än vad de är idag, befinner sig i penningfållan som (om de inte gör som de blir tillsagda/beordrade) slår igen till en fälla. Må detta vara en Nationalstat el sk vatikanstaten (tidigare Vatikanstaten) el andra org. Större delen av Världens samlade tillgångar ägs av en ynka prmlle av Världsbefolkningen. De ‘rikaste’ kan ‘köpa’ ex Natstr av Sveriges, Danmarks etc storlek 500ggr om

 • Intressant artikelserie med kommentarer. Vi ska inte heller förglömma ekonomin bakom. Runt mitten sv 1800t el kanske ngt tidigare, lämnade Vatikanstaten över sin ekn till en viss ‘grupp’. Därefter blev Vatikanstaten sakteliga ‘vatikanstaten’

  • Tack, Jonny!

   Du tar upp en mycket intressant fråga, som jag ännu inte funnit något definitivt svar på. Det jag hittills har som arbetshypotes är att denna “grupp” är en sofistikerad avledningsmanöver, men jag välkomnar bevis för att det inte förhåller sig så.

   • Tack själv Hans, väldigt intressant med vad du skrivit om det här. Det är ju en beskrivning av ett nuvarande skeende, men dessvärre tror jag att vad som sker med med dagens ‘organisationer’ (vilka som helst som är tillräckligt stora samt ‘intressanta’ för att infiltreras) o som förr var iallafall betydligt friskare o sundare än vad de är idag, befinner sig i penningfållan som (om de inte gör som de blir tillsagda/beordrade) slår igen till en fälla. Må detta vara en Nationalstat el sk vatikanstaten (tidigare Vatikanstaten) el andra org. Större delen av Världens samlade tillgångar ägs av en ynka prmlle av Världsbefolkningen. De ‘rikaste’ kan ‘köpa’ ex Natstr av Sveriges, Danmarks etc storlek 500ggr om

 • Tusen tack Hans för detta fantastiska spänningsäventyr – vilket jobb du lagt ner för att sammanställa påvemakten! Någon kommentar gick inte igenom cencuren, tyvärr. En sak jag noterade när jag tittade igenom dokumentet om de olika korsen, var att påvekorset har tre “tvärbjälkar”. Det är kanske en symbol för de tre kronorna? Betydelsen av bullorna är ju grundläggande för hela verksamheten s a s!
  https://symbolsandmeanings.net/different-types-of-crosses-and-their-meanings-christian-cross-variants/

   • Inga problem! Och stort tack till dig, Carina, för dina positiva responser och dina så intressanta tankar och länkar om de tre kronorna och annat oerhört viktigt!

    Corona, som ju betyder krona, bytte namn till Covid efter det att det kommit en hel del artiklar som kopplade ihop denna så konstgjort uppförstorade epidemi med Vatikanen.

    Vatikanen och FN arbetar intensivt med att ena alla världens religioner under sin ledning. I kombination med mindcontrol via teknik är det den ulternativa kollektivismen.

    Vi som har genomskådat denna onda agenda behöver hjälpas åt med att ge vår kunskap vidare.

    Det råder så oerhört mycket desinformation.

     • Det är intressant att se alla dessa människor sitta sitta där i åhörarbänkarna med sina munskydd, som inte skyddar ett skvatt, utan endast leder utandningsluften snett bakåt uppåt – rätt i fejset på personen bakom sig. 

      Corona och koldioxid är huvudtemat.

      Det här mötet, som ägde rum i somras, är ett högtidligt firande av donationer till det påvliga universitetet Pontifical Lateran University i Rom som ska göra det till ett centrum för miljöstudier vid universitet i hela världen. 

      Generaldirektören för Unesco, Audrey Azoulay, ska verka för att hundratals universitet smidigt ansluts i denna påvliga hierarki.

      Det kommer även att inrättas lärostolar i miljö-teologi helt i encyklikan Lauduto Si’:s anda.

      Och allt syftar till att “avskaffa fattigdomen” och “skapa fred och säkerhet” i världen.

      Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 
      – 1 Tessalonikerbrevet 5:2-4

      • En rättelse:

       Själva ceremonin ägde rum igår. Det var donationen som kom i somras. Det framgår inte vem som donerat pengarna ellr hur mycket, men jag skulle gissa på att en hel del av pengarna kommer från alla miljarder som vi svevskar betalar in till FN och andra internationella organisationer som ska “rädda miljön”.

        • Tack själv för denna utomordentliga viktiga video som berättar för oss att miljö-agendan nu på universiteten runt om i världen läggs direkt under Vatikanen!

         Tavlan ser vi mycket bättre efter 51:36. Det är en gammal bild på Lateranen i Rom, som är en del av Vatikanen, trots att den geografiskt befinner sig utanför denna statsstat.

         Mötet äger rum på Pontifical Lateran University, som tillhör Lateranen.

         Tack även för tipset om boken
         “Den Stora Skökan” av Lars Enarsson!

        • Tack för denna intervju med Joe Biden, Magnus! 
         Mycket intressant!

         Intervjuaren är en jesuitpräst.
         (SJ är en förkortning för Society of Jesus)

         Jag undrar hur många amerikaner som inser att deras president är en edsvuren medlem av en enormt hierarkisk främmande militär organisation.

         Som den hängivne jesuit han är, lyder Joe Biden varje order han får!

         Och han kontrollerar till stor del USA:s krigsmakt och dess underrättelsetjänster.

         Insiders benämner CIA “Catholics In Action”.

         Och USA styr till väldigt stor del Sveriges ledning.

        • Tack, Magnus!

         Jag fick förresten just en “hälsning” från Signum, jesuiternas tidskrift som ges ut vid Newmaninstitutet i Uppsala.

         De har ju koll och meddelar det på sitt indirekta vis.

        • Tack Hans!

         Vilken gud har Signum om man ser “vaccin” med celler från oklara barndödsfall som mindre ont?


         Vaccin är en Guds gåva
         Biskoparna i USA ställer till det för katoliker i hela världen genom att ifrågasätta vaccin på etiska grunder, samtidigt som USA bunkrar vaccin på andras bekostnad.

         Den kritiken framför dominikanprästen, moralteologen och molekylärbiologen från Filippinerna Nicanor Austriaco, som för närvarande är ledig från sin lärartjänst i Rhode Island för att istället framställa det första filippinska vaccinet mot covid-19.

         ”Filippiner är pro-life och synnerligen katolska”, säger Austriaco till Crux. ”Ingen vill bidra till ondska, så om man kallar vaccin för ’ett mindre ont’, får man som resultat att många blir tveksamma till vaccination.”

         Det som kan framstå som kontroversiellt för katoliker är att flera vaccin som tagits fram antingen under testning eller också under framställning har använt en linje celler som kallas HEK-239 och som kommer från ett antaget aborterat barn i Nederländerna i början av 1970-talet.

         Enligt Austriaco är omständigheterna kring barnets död oklara. Han tog kontakt med den forskare som odlade cellinjen, och denne kunde inte minnas varifrån ursprungscellerna kom. Abort var otillåtet i Nederländerna vid tillfället, varför vävnaden mycket väl kan vara från ett missfall eller från ett tillfälle då barnet dött som en följd av livräddande insatser för modern.”

         https://signum.se/vaccin-ar-en-guds-gava/

        • Hej igen Hans!

         Lägg gärna ut hälsningen om du kan/vill
         så att vi kan diskutera denna öppet…

         För den som inte tror på en gud som vill “vaccinera”: barn med celler, där:

         “vävnaden mycket väl kan vara från ett missfall eller från ett tillfälle då barnet dött som en följd av livräddande insatser för modern.”

         Det här är ju värre än när man sålde djurträck och mänskligt mumiepulver på svenska apotek.

         Relaterad uppdatering för att rädda barnen från “Guds gåva” till barnen!

         Nödstopp av riskfyllda experiment på barn – Fridlys Barnen
         
         Uppdateringar – Nödstopp av riskfyllda experiment på barn – Fridlys Barnen | Skrivunder.com

        • “Hälsningen” hittade jag på just denna sida allra längst ner.

         Det är reklam för jesuittidskriften Signum!

         Den är inte där varje gång jag öppnar denna artikel, men rätt ofta – ibland är det annan reklam.

        • Nej jag ser inte någon reklam där alls!

         Men för folket som har blivit allt fattigare under “pandemin” och arbetsoförmögna av dödsplågor efter “vaccin” kanske detta slutord om befrielse och välsignelse är en sista katolsk hälsning!

         slutord ur Signums “Vaccin är en Guds gåva”
         https://signum.se/vaccin-ar-en-guds-gava/

         ”Dessa vaccin är en Guds välsignelse”, säger Nicanor Austriaco. ”Vi hoppades på ett, nu har vi sex stycken och vi är på väg att stoppa pandemin, vilket kommer att befria miljontals fattiga från än värre armod. Det är oerhört hoppfullt.”

         Red. 2021-03-17

        • Hallå igen Hans!

         Jag använder vanlig pc och har testat med två olika webläsare men ser inte den blå rektangeln.

         Det skulle teoretiskt kunna skilja på inställningar
         men använd klippverktyget och spara som bildfil.

         Tyvärr funkar inte bilduppladdningen längre här
         men fil går att ladda upp på https://delafil.se/ och länka.

         (eller kopiera bara texten eller skriv av).

         Någon annan som ser den blå rektangeln?

        • Den blå rektangeln är nere i högra hörnet i en annons i svart och vitt med enbart texten som jag angivit.

         Jag bara scrollar ner en liten bit och där är den.

         Jag börjar förmoda att det är en liten present till min egen dator från Uppsala.

        • Den alternativa reklamen på min dator är rätt talande:

         Hitta dödsrunor och
         dödsbevis

         Kanske är jag snart borta…?

         Men jag vill erinra om Anders kloka ord:

         Skit i andras intresse eller ointresse. Lämna dina åsikter om saker och ting för en dag kan det vara för sent för det. Själv tror jag inte att någonting jag skriver spelar någon större roll men nu vet de i alla fall vad jag tycker. Det spelar roll.”
         

        • Hallå igen Hans!

         Jag kan förstå din olustkänsla men dessa människor är ju väldigt intresserade av död och benknotor så det kan nog vara “normalt” så länge du inte ser din egen dödsruna…

         (Gravinfo är ganska vanlig källa för släktforskare för att få fram lite extra info i forskningen)

         Vissa vill ha en bild i antavlan och blir lyckliga om de åtminstone kan hitta en gravsten

         Här kan du gå tillbaka och kika hur sidan sett ut tidigare datum.

         https://web.archive.org/web/20180801000000*/https://signum.se/

        • Ja det är ju inte de allra trevligaste krafterna
         vi talar om men rädsla göder ju dessa krafter.

         Det kan faktiskt vara så enkelt att jag har lite hårdare säkerhetsinställningar i min webbläsare.

         Jag är ingen dataexpert men jag tror att det tex kan handla om blockering av popup reklam el ej.

         Bara att fortsätta att använda vår yttrandefrihet
         och hjälpa solen att belysa dessa “filantroper”.

         Jag är inte så religiös av mig men har bett en bön för dig och alla som kämpar mot ondskan.

         God natt! Magnus

        • Tack Magnus!

         Vi är alla små mot dessa mäktiga världsliga makter, men de är små i sin tur.

         God natt! Hans

        • Det påven betecknar som “skvaller” är nog sanningen om hans lögner och “nättrollen” han talar om är nog den allt växande skara som för ut denna sanning till sina medmänniskor.

        • Även om s.k. “skvaller” kan vara lite tråkigt att lyssna på så tror jag ändå att pedofila övergrepp är ett värre virus. Verkar även vara ett kroniskt sådant. Men påven är ju lite gammal och har därför kanske svårt att fokusera på rätt saker.

        • Kanske översättningen brister och att påven i förklädnad till ljusets ängel egentligen menar.

         “En golare har inga polare”.

         se

         2 Korinthierbrevet 11

         13 Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. 14 Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. 15 Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.”

         Rel om “ängel” som blir “koronaoffer” efter bojkott
         men som tur var är ju viruset inte värre än skvaller.

         Lettlands president fick corona på Löfvens Förintelseforum
         Publicerad 14 oktober 2021 kl 15.38

         INRIKES. Lettlands president Egils Levits – en av mycket få inbjudna statschefer som dök upp på Stefan Löfvens Förintelsekonferens – har testat positivt för corona efter sitt besök i Malmö.
         

         Finlands president Sauli Niinistö, som ätit frukost tillsammans med Egils Levits, har satt sig i karantän, rapporterar Sveriges Radio.
         Båda uppger sig må bra – efter omständigheterna.
         Statsminister Stefan Löfvens i vissa kretsar utskrattade Förintelseforum arrangeras på onsdagen i Malmö, under ett enormt säkerhetspådrag.

         På konferensen diskuterade de personer som närvarade bland annat hur man kan begränsa yttrandefriheten och bekämpa “rasism”.

         Lettlands president fick corona på Löfvens Förintelseforum | Fria Tider

        • Vad använder du för operativsystem och webbläsare med tillägg för lite privacy? Har du rensningsprogram som Ccleaner eller Bleachbit? Som tar bort kakor och sökhistorik.

         Sen kan det vara idé att investera en 50-lapp i månaden på en VPN. Du blir väl inte hemlig utan bara lite mindre uppenbar. Går också att använda Tor-browser, fast den är lite långsam.

         Då hela Internet troligtvis är en honeypot så kan man försöka ta lite extra steg som åtminstone gör att de får jobba lite extra med informationsinsamlandet. Kan man ställa till lite extra besvär för dem som snokar så ligger det lite glädje i det.

        • Tack, Anders, för tipsen!

         Jag använder microsoft och google crome.

         Jovisst kan det väl vara meningsfullt att försöka utestänga inkräktande så gott man kan i syfte att försvåra!

         Det är rätt intressant att det via allt detta tekniska som är “smart” och gör våra boningar till rena Skansen, där vi blir betittade, uppmätta och avlyssnade samtidigt ska råda sekretess när vi röstar.

        • Det digitala har än så länge varit en del i befrielse men det är också en fälla som ännu inte slagit till.

         Microsoft och Google Chrome är ett skämt när det kommer till integritet.

         Ladda ned Brave-Browser. https://brave.com/latest/
         Den är precis som Chrome en klon på Chromium men har inbyggd blockering av annonser och ett mindre dåligt integritetsskydd. Den är minst lika snabb eller snabbare och kan använda samma tillägg som Chrome.

         Vad gäller Windows så är det ett enda stort spionprogram maskerat som ett operativsystem. Linux är mycket bättre ur integritetssynpunkt och har även förmåga att blåsa liv i gamla trötta datorer då det tar mindre resurser.

         MX-Linux är en variant med många grafiska gränssnitt för det mesta. Det är en Linuxvariant som skulle kunna göra övergången lite smidigare och den är gratis. https://mxlinux.org/
         Det går att köra dualboot och d.v.s. när du startar datorn kan du välja mellan Windows eller Linux.

         Men som med allting annat är det en liten tröskel och när man är över den går det av bara farten. Hursomhelst så måste man börja någonstans. Kolla Brave och tilläggen på Mullvad.

         PS. Det enda som inte fungerar på Linux för min del är BankID.

        • Toppen med tipsen! Tack, Anders!

         En intressant frågeställning är nog varför alla dessa, bilbränder, gruppvåldtäkter, bombdåd och annat sattyg inte klaras upp.

         Säpo, FRA, Noa, Must et cetera borde väl ha insyn även i dessa kriminella individers göranden…?

        • Det är en dålig uppklaringsprocent enligt devisen “Ordo ab Chao”.

         Varför åtgärda det som gynnar agendan?

        • Den före detta polisen Conny Andersson har vittnat om hur han blev beordrad av vissa polisbefäl att inte ta fast somliga tungt kriminella.

        • PS2. Det går även att installera många Linuxvarianter på en USB-sticka (typ minst 16 GB) under förutsättning att din dator kan starta från USB-sticka. Då behöver du inte installera Linux på hårddisken.

 • Tusen tack Hans för detta fantastiska spänningsäventyr – vilket jobb du lagt ner för att sammanställa påvemakten! Någon kommentar gick inte igenom cencuren, tyvärr. En sak jag noterade när jag tittade igenom dokumentet om de olika korsen, var att påvekorset har tre “tvärbjälkar”. Det är kanske en symbol för de tre kronorna? Betydelsen av bullorna är ju grundläggande för hela verksamheten s a s!
  https://symbolsandmeanings.net/different-types-of-crosses-and-their-meanings-christian-cross-variants/

   • Inga problem! Och stort tack till dig, Carina, för dina positiva responser och dina så intressanta tankar och länkar om de tre kronorna och annat oerhört viktigt!

    Corona, som ju betyder krona, bytte namn till Covid efter det att det kommit en hel del artiklar som kopplade ihop denna så konstgjort uppförstorade epidemi med Vatikanen.

    Vatikanen och FN arbetar intensivt med att ena alla världens religioner under sin ledning. I kombination med mindcontrol via teknik är det den ulternativa kollektivismen.

    Vi som har genomskådat denna onda agenda behöver hjälpas åt med att ge vår kunskap vidare.

    Det råder så oerhört mycket desinformation.

     • Det är intressant att se alla dessa människor sitta sitta där i åhörarbänkarna med sina munskydd, som inte skyddar ett skvatt, utan endast leder utandningsluften snett bakåt uppåt – rätt i fejset på personen bakom sig. 

      Corona och koldioxid är huvudtemat.

      Det här mötet, som ägde rum i somras, är ett högtidligt firande av donationer till det påvliga universitetet Pontifical Lateran University i Rom som ska göra det till ett centrum för miljöstudier vid universitet i hela världen. 

      Generaldirektören för Unesco, Audrey Azoulay, ska verka för att hundratals universitet smidigt ansluts i denna påvliga hierarki.

      Det kommer även att inrättas lärostolar i miljö-teologi helt i encyklikan Lauduto Si’:s anda.

      Och allt syftar till att “avskaffa fattigdomen” och “skapa fred och säkerhet” i världen.

      Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 
      – 1 Tessalonikerbrevet 5:2-4

      • En rättelse:

       Själva ceremonin ägde rum igår. Det var donationen som kom i somras. Det framgår inte vem som donerat pengarna ellr hur mycket, men jag skulle gissa på att en hel del av pengarna kommer från alla miljarder som vi svevskar betalar in till FN och andra internationella organisationer som ska “rädda miljön”.

  • Tack även till dig, Erik!

   Det är ni som ger respons och stöd som gör att jag orkar fortsätta detta smutsiga grävande!

  • Tack även till dig, Erik!

   Det är ni som ger respons och stöd som gör att jag orkar fortsätta detta smutsiga grävande!

 • Linda B. tipsade om att en polismans arm med tatueringar råkade komma med på ett foto i dagens DN (skynda dit och ta egen skärmdump). Polismannen vaktar Stefan Löfven med sitt entourage. På armens finns frimurarnas logga tydligt synlig.
  Enligt Linda finns jesuiternas bokstäver förmodligen på fingrarna. Text som syns tydligt på armen är:
  ”Momento mori”: kom ihåg att du är dödlig. 
   “Pro bono publico”: för folkets bästa.

 • Linda B. tipsade om att en polismans arm med tatueringar råkade komma med på ett foto i dagens DN (skynda dit och ta egen skärmdump). Polismannen vaktar Stefan Löfven med sitt entourage. På armens finns frimurarnas logga tydligt synlig.
  Enligt Linda finns jesuiternas bokstäver förmodligen på fingrarna. Text som syns tydligt på armen är:
  “Momento mori”: kom ihåg att du är dödlig. 
   ”Pro bono publico”: för folkets bästa.

 • Allt färre människor har givit respons på de avslöjanden jag gjort, så det känns meningslöst att fortsätta denna artikelserie om Katolska kyrkan.

  Tack i alla fall till er som givit uppmuntran i mitt ensamma arbete att försöka att avslöja denna onda makt!

  Som avslutande kommentar efter långa efterforskningar, stora förhoppningar, stark tro på frimodiga medmänniskor, vill jag referera till ett enormt bra föredrag. Det är läkaren dr. Stanley Monteith, en av mina allra största förebilder i kampen för sanningen, som håller detta föredrag.  

  Tyvärr är det på engelska och därmed förmodligen endast tillgängligt för ett litet antal läsare här, eftersom endast få nu för tiden bemödar sig om att ta sig tiden att översätta sådant som inte är
  lättsmält. 

  Innan jag härmed avslutar med en sista kommentar – och därmed allt övrigt skrivande i mina årslånga försök att nå fram till er andra människor på alternativa kanaler med det här föredraget – ska jag göra ännu ett uttalande om Katolska kyrkan, som jag är övertygad om är en huvudaktör bakom den organiserade ondskan: 

  – Ständigt framförs argument som utpekar andra sammanslutningar som hjärnan bakom all den onda agenda som vi nu allt intensivare känner av dag för dag.Jag är på inget sätt kritisk till det. Visst är säkerligen även ett antal andra grupperingar en del av det hela, men ormens huvud är och består av vad den är! 

  Och här är föredraget, som så tydligt visar hur förvirrade människor blir genom spåren som divergerar i alla möjliga riktningar:

  https://www.youtube.com/watch?v=GNmIOgsh9tY

  Jag hoppas att andra tar upp denna tråd!

  • Min allra sista replik hämtat från föredraget av Stanley Monteith (efter 9 minuter):

   “AND THE COWARD STANDS ASIDE.”

   • Ge inte upp Hans Dahl vi behöver dig och hela jorden du har svaren och länka ihop med 1770- familj pajaser W —- nu vill människor förstår jag är en av dom minsta sämst i skolan och dyslexier och förföljd och jag letat och letar svaren varför. Lurad in i sekten watchtower jw org 1970-2002 och min far åke knut boman mördad dagen efter jag fick ut mitt monster ut ur hemmet mitt.19991201 i tyresö brevik. Om jag säger Axel l wennergren bollmora tyresö 1958-1961 fd LM Erikssons tomt. Dom som satt i Axels styrelsen var oxå i watchtower jw org några och när axel dog blev han jagad även som död. Han vägra krypa för kungen för en medalj och skriva allt xxx på huset kronan och han bägra lyda wallenbergarna som tror dom är gud. Min släkt är Hamburg carl Crohn och lucienne krull hamburg f, bott belgium. Nu canada ??? Han 7 i katolska ordnarna högsta. Du har svaren. Tänk på vem som var mellan regionschef på swedbank Göran Krull och svt xxx lekt död under hela penningtvätten stulna mina arv och folkets pengar. Han uppstod från dom döda i värmland och jag skrev på hans fb har du uppstått från dom döda. #Swedendeepstate marie cathrine boman söder stockholm född fången i uppsala sedan mars april 1986.. släkten är värsta eliten är släkt med varandra här och lurat oss alla. Fejk mord och mutor o kortuption o topp världstyrningen wallenberg investror o LM eriksson. Hinner ljuset Från norr fram ??? Måste.. min släkt alla är inte onda. Bernafotte munch ygges jedesjog jansson rask boman crohn krull

  • Nejdå Hans!

   Du har iallafall fått mig intresserad av katolska kyrkan och lärt mig en hel del.
   Fortsätt att berätta och förklara, ibland kan det vara lite mycket att ta in men jag slänger in en fundering ibland och ser verkligen fram emot utlovad del 6.

   Vilken roll hade Prince Philip tex?

   Prince Philip citat 1988

   On death
   In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation (1988)
   https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jun/21/quotes-by-prince-philip

   relaterat

   Rothschilds är jesuiter
   https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.pinterest.com/pin/350014202275334150/&prev=search&pto=aue

  • Hans, jag vädjar till dig att fortsätta! Stanna kvar! Kanske är det NU som folk på allvar kommer behöva dina kunskaper. Sverige är så illa ute, så bedövat i koma, men jag tror vi står vid en brytpunkt just nu… Var snäll och överväg att fortsätta skriva, ladda om och gör det med ännu mer intensitet!
   Din kunskapsbank är unik!!!!

   Det är i allra högsta grad förståeligt att du vill ge upp det här, när det tycks som du skriver allt detta BRÄNNSTOFF för döva öron, men tänk på hur det måste varit för många i din situation. Även Luther, Veith och säkert Kristus själv måste ha tagit sig för pannan otaliga gånger över folks dumhet, den är verkligen förskräcklig!
   Men i bibeln står det ju någonstans om en ängel som flyger över hela jorden och ropar HÖGT om en varning att lämna babylons grepp. Är det inte exakt det du håller på med?! Kanske är allt bara i början av en stor ny uppvaknande insikt hos massorna???…nåja, kanske inte hos massorna… Men jag tänker att liknelsen med den ängeln betyder att MÅNGA ändå kommer att fatta! Din penna behövs, den är Guld

   • Tack, till dig, Tintin, och alla er andra för ert stöd!

    Jag tappade modet ett tag och det kändes inte meningsfullt att fortsätta.

    Jag hade talat med så många kloka människor i min omgivning – utan att ha känt av att någon tagit till sig av det, som jag själv ansåg vara oerhört viktigt.

    Och när jag efter mycket efterforskningar och bökande i den skitiga dyn funnit rötter till ondskans boning som jag berättade om, fick jag intrycket att intresset på bloggarna, där jag publicerade mina slutsatser, efter en tid hade falnat och dött.

    Nu har jag fått respons och förstår att det inte har varit förgäves.

    Jag känner att jag har medkämpar som kraftfullt svingar sanningens svärd!

    • Ett förtydligande:

     Det är många som svingar sanningens svärd – och vi är alla medkämpar.

     Min tidigare stora besvikelse som jag omtalar här gäller det som jag anser vara en tjock rot till ondskan, som nu ligger som ett töcken över världen.

     Det är de medkämparna som jag nu har fått, som jag avser i kommentaren ovan – striden mot denna onda rot – som jag anser vara Katolska kyrkans LEDNING.

     • Någon måste alltid trampa upp de första stegen i den tunga snön…. Jag är glad att du orkade göra det! Och att spåren inte hann blåsa igen!

      Det tycks som att du har grävt upp precis RÄTT rot, Hans – för till skillnad från många andra teorier som cirkulerar därute så är denna rot farligt logisk hela vägen igenom.
      Antagligen har du attackerat själva ögat i pyramiden, istället för bara kolossen, och det kan bli en väldigt spännande fortsättning.

      Absolut, nu blir vi fler och fler, och det är tydligt att det är mycket som händer snabbt nu! Man får ha ett öra mot marken och ett mot skyn, eller hur?!

      • Javisst, och nu känns kampen mycket bättre.

       Vi är enormt små mot denna koloss, men det Var David mot Goliat också. Han segrade eftersom han hade Gud till sin hjälp.

       De onda kan när som helst mörda oss, men vi fortsätter att använda oss av sanning och ljus för att avslöja dem så länge vi kan.

       Hur det än går för oss här i jordelivet, så har vi kämpat för sanning, omtanke och rättfärdighet och vi har hoppet om evigt liv i fullkomlighet, insikt och lycka tillsammans med alla våra kära och ledda av Jesus.

  • Oerhört intressant! Jag böjer mig i ödmjuk tystnad och känner en djup respekt för den ande du besitter och förmedlar och för de ord du skriver, som inte bara är ord, de är ande och liv också! Även om människor inte kan ta till sig, och ta in i sig denna sanning, så är du i gott sällskap; du vet ju i allra högsta grad vad jag syftar på!
   Den alternativa rörelsen och sanningrörelsen skriker sig ofta hesa vad det gäller mångkulturens lögner, men de är totalt och fullständigt blinda för religionssynkretismens härjningar, som i allra högsta grad är ett verk av Kristi ställföreträdare, Påven; som är mer än någon annan bara tänker på sin egen maktställning. Likt en Papa, vill Påven regera över alla religioner och har lite eller ingen verklig längtan att släppa Jesus fri till folket, genom detta uppfyller han verkligen profetian att vara en antikrist. Genom sin vitkalkade utstyrsel, gestaltar han den högsta graden av andlig förbindelse! Det är alls inte förvånande att den religiösa makten på Jesus tid, korsfäste härlighetens Herre. Sanningrörelsens nya utgångspunkt, måste bli, Jesus!
   “Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet”

   • Genom sin vitkalkade utstyrsel, gestaltar han den högsta graden av andlig förblindelse! Så skall det stå, så att du inte missförstår.
    Mvh Mattias

    • En kanske för obekväm fråga Hans. Hur skall vi se på en sådan som Magnus Malm? Mycket av hans retreater utgår ju från Ignatius av Loyolas andliga övningar. Han har ju ett oerhört stort inflytande över det svenskkristna tänkandet idag?
     Är han en liten del i det du skall skriva om i din nästa artikel, om den ekumeniska rörelsen.
     Sådana som Peter Halldorf , med sin katolska och ortodoxa andlighet, och hans son Joel Halldorf är ju också mycket intressanta personligheter. Är dessa personer medvetna eller omedvetna om vad de håller på med?

 • Allt färre människor har givit respons på de avslöjanden jag gjort, så det känns meningslöst att fortsätta denna artikelserie om Katolska kyrkan.

  Tack i alla fall till er som givit uppmuntran i mitt ensamma arbete att försöka att avslöja denna onda makt!

  Som avslutande kommentar efter långa efterforskningar, stora förhoppningar, stark tro på frimodiga medmänniskor, vill jag referera till ett enormt bra föredrag. Det är läkaren dr. Stanley Monteith, en av mina allra största förebilder i kampen för sanningen, som håller detta föredrag.  

  Tyvärr är det på engelska och därmed förmodligen endast tillgängligt för ett litet antal läsare här, eftersom endast få nu för tiden bemödar sig om att ta sig tiden att översätta sådant som inte är
  lättsmält. 

  Innan jag härmed avslutar med en sista kommentar – och därmed allt övrigt skrivande i mina årslånga försök att nå fram till er andra människor på alternativa kanaler med det här föredraget – ska jag göra ännu ett uttalande om Katolska kyrkan, som jag är övertygad om är en huvudaktör bakom den organiserade ondskan: 

  – Ständigt framförs argument som utpekar andra sammanslutningar som hjärnan bakom all den onda agenda som vi nu allt intensivare känner av dag för dag.Jag är på inget sätt kritisk till det. Visst är säkerligen även ett antal andra grupperingar en del av det hela, men ormens huvud är och består av vad den är! 

  Och här är föredraget, som så tydligt visar hur förvirrade människor blir genom spåren som divergerar i alla möjliga riktningar:

  https://www.youtube.com/watch?v=GNmIOgsh9tY

  Jag hoppas att andra tar upp denna tråd!

  • Min allra sista replik hämtat från föredraget av Stanley Monteith (efter 9 minuter):

   “AND THE COWARD STANDS ASIDE.”

   • Ge inte upp Hans Dahl vi behöver dig och hela jorden du har svaren och länka ihop med 1770- familj pajaser W —- nu vill människor förstår jag är en av dom minsta sämst i skolan och dyslexier och förföljd och jag letat och letar svaren varför. Lurad in i sekten watchtower jw org 1970-2002 och min far åke knut boman mördad dagen efter jag fick ut mitt monster ut ur hemmet mitt.19991201 i tyresö brevik. Om jag säger Axel l wennergren bollmora tyresö 1958-1961 fd LM Erikssons tomt. Dom som satt i Axels styrelsen var oxå i watchtower jw org några och när axel dog blev han jagad även som död. Han vägra krypa för kungen för en medalj och skriva allt xxx på huset kronan och han bägra lyda wallenbergarna som tror dom är gud. Min släkt är Hamburg carl Crohn och lucienne krull hamburg f, bott belgium. Nu canada ??? Han 7 i katolska ordnarna högsta. Du har svaren. Tänk på vem som var mellan regionschef på swedbank Göran Krull och svt xxx lekt död under hela penningtvätten stulna mina arv och folkets pengar. Han uppstod från dom döda i värmland och jag skrev på hans fb har du uppstått från dom döda. #Swedendeepstate marie cathrine boman söder stockholm född fången i uppsala sedan mars april 1986.. släkten är värsta eliten är släkt med varandra här och lurat oss alla. Fejk mord och mutor o kortuption o topp världstyrningen wallenberg investror o LM eriksson. Hinner ljuset Från norr fram ??? Måste.. min släkt alla är inte onda. Bernafotte munch ygges jedesjog jansson rask boman crohn krull

  • Nejdå Hans!

   Du har iallafall fått mig intresserad av katolska kyrkan och lärt mig en hel del.
   Fortsätt att berätta och förklara, ibland kan det vara lite mycket att ta in men jag slänger in en fundering ibland och ser verkligen fram emot utlovad del 6.

   Vilken roll hade Prince Philip tex?

   Prince Philip citat 1988

   On death
   In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation (1988)
   https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/jun/21/quotes-by-prince-philip

   relaterat

   Rothschilds är jesuiter
   https://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=en&u=https://www.pinterest.com/pin/350014202275334150/&prev=search&pto=aue

  • Hans, jag vädjar till dig att fortsätta! Stanna kvar! Kanske är det NU som folk på allvar kommer behöva dina kunskaper. Sverige är så illa ute, så bedövat i koma, men jag tror vi står vid en brytpunkt just nu… Var snäll och överväg att fortsätta skriva, ladda om och gör det med ännu mer intensitet!
   Din kunskapsbank är unik!!!!

   Det är i allra högsta grad förståeligt att du vill ge upp det här, när det tycks som du skriver allt detta BRÄNNSTOFF för döva öron, men tänk på hur det måste varit för många i din situation. Även Luther, Veith och säkert Kristus själv måste ha tagit sig för pannan otaliga gånger över folks dumhet, den är verkligen förskräcklig!
   Men i bibeln står det ju någonstans om en ängel som flyger över hela jorden och ropar HÖGT om en varning att lämna babylons grepp. Är det inte exakt det du håller på med?! Kanske är allt bara i början av en stor ny uppvaknande insikt hos massorna???…nåja, kanske inte hos massorna… Men jag tänker att liknelsen med den ängeln betyder att MÅNGA ändå kommer att fatta! Din penna behövs, den är Guld

   • Tack, till dig, Tintin, och alla er andra för ert stöd!

    Jag tappade modet ett tag och det kändes inte meningsfullt att fortsätta.

    Jag hade talat med så många kloka människor i min omgivning – utan att ha känt av att någon tagit till sig av det, som jag själv ansåg vara oerhört viktigt.

    Och när jag efter mycket efterforskningar och bökande i den skitiga dyn funnit rötter till ondskans boning som jag berättade om, fick jag intrycket att intresset på bloggarna, där jag publicerade mina slutsatser, efter en tid hade falnat och dött.

    Nu har jag fått respons och förstår att det inte har varit förgäves.

    Jag känner att jag har medkämpar som kraftfullt svingar sanningens svärd!

    • Ett förtydligande:

     Det är många som svingar sanningens svärd – och vi är alla medkämpar.

     Min tidigare stora besvikelse som jag omtalar här gäller det som jag anser vara en tjock rot till ondskan, som nu ligger som ett töcken över världen.

     Det är de medkämparna som jag nu har fått, som jag avser i kommentaren ovan – striden mot denna onda rot – som jag anser vara Katolska kyrkans LEDNING.

     • Någon måste alltid trampa upp de första stegen i den tunga snön…. Jag är glad att du orkade göra det! Och att spåren inte hann blåsa igen!

      Det tycks som att du har grävt upp precis RÄTT rot, Hans – för till skillnad från många andra teorier som cirkulerar därute så är denna rot farligt logisk hela vägen igenom.
      Antagligen har du attackerat själva ögat i pyramiden, istället för bara kolossen, och det kan bli en väldigt spännande fortsättning.

      Absolut, nu blir vi fler och fler, och det är tydligt att det är mycket som händer snabbt nu! Man får ha ett öra mot marken och ett mot skyn, eller hur?!

      • Javisst, och nu känns kampen mycket bättre.

       Vi är enormt små mot denna koloss, men det Var David mot Goliat också. Han segrade eftersom han hade Gud till sin hjälp.

       De onda kan när som helst mörda oss, men vi fortsätter att använda oss av sanning och ljus för att avslöja dem så länge vi kan.

       Hur det än går för oss här i jordelivet, så har vi kämpat för sanning, omtanke och rättfärdighet och vi har hoppet om evigt liv i fullkomlighet, insikt och lycka tillsammans med alla våra kära och ledda av Jesus.

  • Oerhört intressant! Jag böjer mig i ödmjuk tystnad och känner en djup respekt för den ande du besitter och förmedlar och för de ord du skriver, som inte bara är ord, de är ande och liv också! Även om människor inte kan ta till sig, och ta in i sig denna sanning, så är du i gott sällskap; du vet ju i allra högsta grad vad jag syftar på!
   Den alternativa rörelsen och sanningrörelsen skriker sig ofta hesa vad det gäller mångkulturens lögner, men de är totalt och fullständigt blinda för religionssynkretismens härjningar, som i allra högsta grad är ett verk av Kristi ställföreträdare, Påven; som är mer än någon annan bara tänker på sin egen maktställning. Likt en Papa, vill Påven regera över alla religioner och har lite eller ingen verklig längtan att släppa Jesus fri till folket, genom detta uppfyller han verkligen profetian att vara en antikrist. Genom sin vitkalkade utstyrsel, gestaltar han den högsta graden av andlig förbindelse! Det är alls inte förvånande att den religiösa makten på Jesus tid, korsfäste härlighetens Herre. Sanningrörelsens nya utgångspunkt, måste bli, Jesus!
   “Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet”

   • Genom sin vitkalkade utstyrsel, gestaltar han den högsta graden av andlig förblindelse! Så skall det stå, så att du inte missförstår.
    Mvh Mattias

    • En kanske för obekväm fråga Hans. Hur skall vi se på en sådan som Magnus Malm? Mycket av hans retreater utgår ju från Ignatius av Loyolas andliga övningar. Han har ju ett oerhört stort inflytande över det svenskkristna tänkandet idag?
     Är han en liten del i det du skall skriva om i din nästa artikel, om den ekumeniska rörelsen.
     Sådana som Peter Halldorf , med sin katolska och ortodoxa andlighet, och hans son Joel Halldorf är ju också mycket intressanta personligheter. Är dessa personer medvetna eller omedvetna om vad de håller på med?

 • Några utvalda ord i översättning från en bok som utgavs 1888 med titeln ROMANISM AND THE REFORMATION av Henry Grattan Guinness:

  “Dagen är inte avlägsen, och det kan vara mycket nära, när vi alla måste kämpa reformationens strid ännu en gång.”

  “Våra fäder vann frihet genom svår kamp och strid. De kämpade för det och utgav sitt blod.” 

  “Friheten har kostat oss ingenting, vi föddes med den. Men vi har inte förstått att uppskatta frihetens värde.”

 • Några utvalda ord i översättning från en bok som utgavs 1888 med titeln ROMANISM AND THE REFORMATION av Henry Grattan Guinness:

  “Dagen är inte avlägsen, och det kan vara mycket nära, när vi alla måste kämpa reformationens strid ännu en gång.”

  “Våra fäder vann frihet genom svår kamp och strid. De kämpade för det och utgav sitt blod.” 

  “Friheten har kostat oss ingenting, vi föddes med den. Men vi har inte förstått att uppskatta frihetens värde.”

 • Här har vi också ett färskt exempel ur vår egen förbryllande tid.

  Katolska kyrkans egna vinkling över sin egen förträfflighet.

  “Jesuit-trained Dr. Anthony Fauci is national voice of reason in pandemic”https://thedialog.org/featured/jesuit-trained-dr-anthony-fauci-is-national-voice-of-reason-in-pandemic/

  som man kan jämföra med en av dagens artiklar här i NV.

  “Fauci medfinansierade groteska experiment i Wuhan för att ta fram dödliga smittor”https://newsvoice.se/2021/06/fauci-medfinansierade-groteska-experiment-wuhan/

  Jämför man dessa två artiklar ser det onekligen ut som om kontakten med Jesuitordern eventuellt ger lärjungarna lite motstridiga egenskaper.

 • Här har vi också ett färskt exempel ur vår egen förbryllande tid.

  Katolska kyrkans egna vinkling över sin egen förträfflighet.

  “Jesuit-trained Dr. Anthony Fauci is national voice of reason in pandemic”https://thedialog.org/featured/jesuit-trained-dr-anthony-fauci-is-national-voice-of-reason-in-pandemic/

  som man kan jämföra med en av dagens artiklar här i NV.

  “Fauci medfinansierade groteska experiment i Wuhan för att ta fram dödliga smittor”https://newsvoice.se/2021/06/fauci-medfinansierade-groteska-experiment-wuhan/

  Jämför man dessa två artiklar ser det onekligen ut som om kontakten med Jesuitordern eventuellt ger lärjungarna lite motstridiga egenskaper.

 • Det är rätt intressant… Här redovisar jag häpnadsväckande (åtminstone för mig själv) historia som inte lärs ut i NÅGON allmän läroinrättning – och responsen är noll! 

  En organisation, som för 250 år sedan förbjudits att finnas i land efter land efter land på grund av att den förstörde nästan alla länderna inifrån, är fortfarande i HÖGSTA grad verksam och fortsätter sin gärning, men vem bryr sig…? 

  Om någon händelsevis skulle vilja kolla upp detta med att den förbjöds i nästan alla länder (cirka 80) den fanns, kan till och med läsa om det i Wikipedia (även om det tonas ner där):

  https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus

  Tack för ert intresse!

  • Jag har läst både Saussys som Stuarts böcker. Men det där med att hjälpa Katolska kyrkan att återta sin makt verkar ju också ha medfört att Jesuitorden i princip även helt har tagit över kyrkan. Påven är ju Jesuit. Sen är det femhundra år av intriger så det blir lite svårt att veta var man ska börja. Men du har gjort ett bra skrivarbete.

   • Tack även till dig, Anders!

    Det är lätt att bli frustrerad över det ointresse som verkar råda bland människor när det gäller det tema jag tar upp i min artikelserie. Därför välkomnar jag era uppskattande kommentarer!

    Du har nog alldeles rätt i att jesuitordern i princip även helt har tagit över Katolska kyrkan. Alla fyra författare till de böcker som jag angett som referenser har också den uppfattningen.

    • Det kanske inte bara beror på något ointresse då Jesuitorden är ett rätt överväldigande ämne. De har ju giftmördat ett antal påvar genom åren och sen har de intrigerat precis överallt i ett halvt årtusende. Man skulle kunna ägna en hel livstid åt att studera dem och ändå bara skrapa på ytan.

     Såg en bild av den jesuitpräst som blev skjuten i huvudet under kriget i Syrien. Har letat efter bilden men kan ej hitta den. Men där han står och uppviglar om något så kan man riktigt se den ondskefulla euforin i blicken som även Carl Bildt hade när han agiterade för kriget i Ukraina. Man kan se att de är medvetna om den död och elände deras ord bidrar till men de uttalar dem ändå. Bilden i sig var så talande för att jesuitordern inte är några fromma lärjungar till Jesu läror. Läser man sen deras ed blir det än mer tydligt.

   • Tack ännu en gång, Magnus, för ditt stöd! Jag vet att jag riskerar att bli svårt attackerad för de sanningar jag avtäcker och jag tar tacksamt emot uppmuntran.

    Vi behöver veta vilka det är som förstör och står bakom krigen, den grymma utgallringen som just nu äger rum, den uppsåtliga ondskan. 

    Intressant med Peder Svenske! Det är många som har sålt sig som legoknektar till Rom – och somliga av dem har varit betrodda ledande personer i vårt land.

    • Attackerna får du se som kred, ära, Hans! Du håller på sätt och vis på med samma farliga men viktiga arbete som Luther – avslöjar makten och blir därmed ett hot.

     Gud kommer skydda och stärka dig på samma sätt som för honom och de andra som tagit upp den kampen.
     (Såvitt jag vet, så fick satan endast med sig en tredjedel…(33!) av änglarna – vilket betyder att Guds makt alltid är i överläge med “2 mot 1”, om man ska se det så…)

     Vi får alla stärka varandra nu. Du har en skarp penna, och vi blir nog fler och fler som står bakom dig i kriget för frihet

     • Tack, Tintin, ännu en gång för dina så uppmuntrande ord!

      Ja, det arbete med att avslöja lögner och bekämpa förtrycket påminner väldigt mycket det arbete som Luther – och alla de andra på den tiden som kämpade mot samma makt som vi kämpar mot nu – utförde. Det var ett farligt liv för dem och väldigt många av dem mördades.

      Luther bannlystes, vilket innebar att vem som helst hade rätt att döda honom. Han skyddades av dem som stod på frihetens sida och han fick dö en naturlig död, vilket förmodligen till stor del även berodde på att Vatikanen gjorde bedömningen att hans “förtidiga” död skulle kunnat ha sporrat ännu fler att ställa sig på protestanternas sida.

      På samma sätt tror jag att det kan vara en bra idé att tydligt visa vem man är, nu, när vi utkämpar den här kampen igen. Även om det nu finns så många metoder att i smyg ta någon av daga så väcker det uppmärksamhet om någon som är mycket aktiv plötsligt upphör med sin ondskebekämpning.

      Ännu ett skäl till att våga kämpa mot den så mäktiga fienden är att om vi inte gör det så följer vi inte Guds ord. 

      Gud uppmanar oss att avslöja det onda och att vara andliga krigare (Efesierbrevet 5 och 6) och vi har fått det fantastiska privilegiet att ta del i kampen. Vi är små och vi har inga materiella vapen men vi vet att vi kommer att segra.

      • Så viktiga ord…
       Jag kan inte släppa dem, men kommer inte riktigt vidare i tanken. Det finns så många aspekter i detta!

       Jag har visserligen funderat en del i liknande banor och stöter då alltid mot tanken på att man ska vara “klok”, inte oförståndig….
       https://sv.bibelsite.com/matthew/10-16.htm

       Men vad betyder det, vad kan man alltså göra, och hur bör man göra?
       Finns det kanske lika många sätt, som det finns människor? Luther var kraftfull, Melanchthon helt annan sort. Säkerligen behöver Guds ande visa var och en sin väg/roll/uppgift …

       Säkert är väl iallafall, att:
       – en intensiv slutstrid är på väg, mellan Kristus och Satan
       – var och en på Kristus sida behöver gå “in i honom”, lämna över sig själv och hämta sin rustning, samt sin uppgift. (dvs inte sin egen kraft)
       – inte distraheras, inte släppa fokus på den Högste

       Jag kan gissa att du själv tänkt mer och längre kring detta?

       • Ja, vi ska vara “kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor”, som Reformationsbibeln uttrycker det.

        Denna, som jag anser vara den i särklass bästa svenska översättning av de ursprungliga skrifterna, anger två alternativ till ordet “oskyldiga”, nämligen sveklösa / uppriktiga.

        Detta är jätteviktigt!
        Vi ska definitivt inte vara passiva, lättledda eller menlösa.

        För att kämpa mot Sun Tzu- maffian behöver vi vara kloka som ormar!

        • Tack, Hans! Ännu en tankeställare… Kloka som ORMAR.
         Där kom saken verkligen i ett annat ljus!

         Och då blir det ännu tydligare vad bibeln menar när det på flera ställen står att man ska vara “vaken” .
         Det behövs verkligen den yttersta skärpa för att gå i krig mot Ormen.

         Och “sveklös och uppriktig” förutsätter då att man rannsakar sig själv. Ut med det som sänker skärpan. Ja det är verkligen på allvar nu, allt som pågår.

      • Hans, du gav mig en viktig påminnelse om mod här. Angående att aktivt visa ‘vem man är’ och står, i den stora kampen. Tack!

       I det vanliga livet gör jag det också utan tvekan, jag har varit igenom så mycket att jag sällan är rädd för något.
       Och ffa är jag idag alltför ÖVERTYGAD, om hur allt ligger till. Även om jag inte känner till alla detaljer så är de stora dragen, i vad som pågår, helt klara för mig numera!

       Vad gäller nätet så är det lite mer komplicerat just nu. Jag förstår att jag ‘borde’ visa fullständigt namn osv även här, och jo, det kommer nog så småningom.
       Grundproblemet är att jag inte har någon dator för tillfället – jag använder bara mobilen – och jag är inte alls bekväm. Tex har jag fortfarande inte kommit underfund med hur jag bäst navigerar här på sidan, dvs hur jag ser ev svar på egna inlägg (förutsättning för diskussion), eller hur jag smidigt följer pågående debatt.
       Så därför läser jag mer än skriver just nu.
       Det finns så många olika intressanta artiklar här – och i vardera en MÄNGD med kommentarer…
       Men via mobilen blir det som att leta nålar i höstack om jag själv börjar delta… och jag håller fortfarande på att klura ut hur jag kan navigera enkelt och överskådligt i allt detta pyttiga.

       Antagligen får jag helt enkelt vänta tills jag kommer åt att skriva på dator igen… Men jag fortsätter definitivt att läsa!!

  • Det är verkligen förbryllande med detta blanka ointresse, jag förstår precis vad du menar!! Ju mer man lär sig/inser, desto mer förbluffas man över hur allt kunnat pågå – och framförallt fortfarande KAN pågå! Och i en tid där all information ligger tillgänglig för precis vem som helst!!!
   Hur kan folk blunda, ignorera!?!

   Jag tror iofs att tv:n skapade en förödande fördumning hos gemene man när den kom, kanske slutade man på allvar att tänka själv, diskutera och ifrågasätta saker, när allting började strömma ur en burk i vardagsrummet??
   Och sen blev nästa steg internet…
   Jo, internet är förstås helt fantastiskt, men inte blir det mycket utrymme för EGEN reflektion när andras färdiga tankar och åsikter formligen sprutar emot ens hjärna hela tiden.
   (och den yngre generationen blir bokstavligen både hjärntvättade och historielösa i ett svep nu, skola, soc medier.. )

   Men å andra sidan.
   Det tycks samtidigt ha börjat ett yrvaket uppvaknande nu? Eller kanske är det något annat, ett slags framvaskande av individer som fortfarande är nyfikna och funderar?
   Jag mötte nyligen en kvinna som tipsade mig om denna artikel, apropå just jesuiternas historia.
   Vad tror du om den? Isåfall går linjen med kristushat verkligen makabert långt tillbaka i tid. Lång artikel, men slutklämmen är verkligen tänkvärd!

   http://redefininggod.com/category/vatican/

   • I ett sekulärt samhälle är det lätt att glömma att även andras religiösa övertygelser påverkar ens liv. Speciellt om dessa andra har mycket att säga till om.

    Men eftersom det mesta av det här sker i det fördolda så är det nog hos de flesta mer en ickefråga än vad det är något rent ointresse. Citatet ”Djävulens allra vackraste trick är att övertyga er om att han inte existerar” är väl ett motto hans lärjungar tagit till sig i deras arbete.

    • Ja så är det. Och apropå det sekulära samhället så har jag aldrig ens tänkt på dess korta historia, innan jag hörde talas om brevet Pike -> Mazzini
     Nu vet jag inte hur man länkar bilder här tyvärr (testade..), men du vet säkert vilket jag menar? Planerna för ww1-3.

     Innan ww1 och 2 så var ju hela Europa troende, i någon form iaf. Sedan raderade man mängder med ffa protestanter, och ersatte dem med kommunism eller socialism. Ut med Gud.
     Och när folk blev andligt sugna efter hand så var det bara att skicka in de esoteriska lärarna.
     Som förklarade att det inte fanns ngn ondska/ond makt.

     Men apropå ignorans så tycker jag fortfarande det är extremt märkligt att så få (samma för religiösa och sekulära) frågar sig hur det eventuellt står till bakom kulisserna. Nu när allting drivs så uppenbart synkroniserat över hela världen.

  • Tror du? Jag tvivlar på att ett fysiskt märke är det verkliga målet. Om man betänker all djup satanism som pågår borde det vara mer raffinerat än ett simpelt *fysiskt* märke…
   Satan är isf mer ute efter ära/tillbedjan, och med tanke på allt krut han lagt på SUNworhip, SUNday osv, som även sägs ha det intressanta numret 33… så tänker jag att Walter Veith har en poäng här, fast jag har inte helt greppat alla nyanser

   https://m.youtube.com/watch?v=t9MSpSO75G0

 • Spännande igen Hans!

  Utvecklackla gärna lite mer om tecknet “guds finger” .

  “När påven Paulus III fick ta del av de planer Ignatius av Loyola och hans ordensbröder hade tänkt ut för att återge Katolska kyrkan sin forna maktfullkomlighet – och ännu mer – utropade han “HOC EST DIGITUS DEI! ”, vilket betyder ”Detta är guds finger!”

  https://experimentlandet.blogg.se/2018/february/paideias-barbara-spectre-hjalper-vast-att-bli-mangkulturellt-med-skattepengar-fran-vast.html

  • Tack, Magnus!

   Ja, Barbara Spectre, som av våra toppolitiker getts högsta prioritet med 400 miljoner av våra skattepengar, gör här med sina följare en gemensam gest som demonstrerar att de agerar som en högre makt som ska genomföra sin agenda, oavsett vad folket tycker om det.

   Barbara Spectre har genom sina offentliga demonstrativa uttalanden och uppträdanden nog mer än någon annan bidragit till att så söndring mellan olika folkgrupper i vårt land. Här är ett annat exempel på det:
   https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24
   (Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies)

   Divide et impera – härska genom att söndra.

   I den enormt välskrivna, intressanta och detaljrika boken av Theodor Griesinger, som jag anger som referens till artikeln, framkommer det att Ignatius av Loyola verkade för förtryck och förföljelse av judar i Rom.

   I det sammanhanget är det även värt att notera att det år 1555 inrättades ett jude-getto i Rom, som hade mycket stora likheter med de getton som nazisterna upprättade i Warszawa och Kraków:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Ghetto

   • Judarna har under lång tid exponerats som en sköld, som har fått tagit emot nästan all kritik.

    Om jag får leva och verka som nu, avser jag att framöver ge kunskap om varför staten Israel skapades.

    Var och en som i förväg vill ta del av det, bör läsa boken “End Time Delusions The Rapture, The Antichrist, Israel, And The End Of The World” av Steve Wohlberg.

    Här är denna bok som PDF:

    https://archive.org/details/end-time-delusions-the-rapture-the-antichrist-israel-and-the-end-of-the-world-by-steve-wohlberg/mode/2up

    • Och Rothschild  betyder “röd sköld” och Tupper Saussy redogör i sin bok
     (Se referens!) “Rulers of Evil” för hur, när och varför penningväxlaren Bauer värvades av en bulvan för Katolska kyrkan för att bli ännu en av alla dessa “Hovjuden” som agerar halmgubbar i utbyte mot lyxliv.

     • Tack för länken, Hans! Tupper Saussy har jag sedan tidigare genom din länkning. Det ska bara bli tid att läsa.
      Det är viktiga pusselbitar om nu sanningen ska fram…och det ska den förstås!
      Internet har varit förutsättningen för pusslandet, och det är en av orsakerna till att jag ser hela utvecklingsförloppet som ett script. Datorer och nätverk kanske är gammal teknologi som återupplivas när tiden är inne…

   • Tack Hans!

    Men hur kommer det sig att Jan Eliasson var drivande för att etablera
    extremisten Barbara Spectre och Paideia för omstöpning av Sverige?

    Paideia 10 år (2011)
    “Bland övriga talare kan den svenske diplomaten Jan Eliasson nämnas. Han bidrog liksom dåvarande statsminister Göran Persson till att Paideia kunde etableras i Sverige.”

    https://signum.se/paideia-10-ar/

    Är FN initiativtagare till detta “projekt” eller är det katolskt?

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson

        • Också intressant att en alternativ stavning som presenteras ; “mlk” , är ju förstås “milk”. Ett uttryck som halva världen dagligen använder i stort sett. Med tanke på att dess huvud är en kossas blir också kopplingen uppenbar.

        • Tack, Magnus!

         Länken med medaljen gick först inte att publicera. Den fastnade i något filter. Jag försökte flera gånger, men varje gång försvann kommentaren, men med hjälp av redaktören publicerades kommentarerna igår. Det är förklaringen till att länken dyker upp i kommentarer längre ner också.

         Jag anser att den här medaljen är väldigt talande. Påven framställs som Baphomet, i pyramidform, med ett stort X och med en glob under sig.

        • Tack för fantastiskt tydlighet Hans!

         Att vissa inlägg ej går att publicera är ju tecken på att de är viktiga, jag har också drabbats och har ibland publicerat text som jpeg bild istället .

         Det klart att påvens skrytmedalj skall kunna exoneras från bägge sidor…

         Glad midsommar föresten till dig och alla som exponerar baksidorna!

        • Glad midsommar önskar jag dig tillbaka och alla andra medkämpar för sanning och frihet från förtryck!

    • Multikulti-katalysatorn Paideia byggdes upp av påläggskalven Barbara Spectre. Hon förknippas allmänt med Israel och det ju…ska, men hon är ursprungligen amerikanska och har studerat vid de amerikanska elituniversiteten Columbia University och New York University.

     Det är intressant att den här mycket positivt vinklade artikeln om Paideia är från tidskriften Signum, som utges av Newmaninstitutet i Uppsala.

     Newmaninstitutet grundades 2001 av jesuitordern.

     • Intressant att Newmaninstitutet startades samma år 2001 som Paideia men grundades även Paideia av jesuitordern?

      relaterat!
      
      Kungen och Marcus Wallenbergs stiftelse stöder Paideia.

      “Paideias grundare Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj januari 29, 2018

      Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band för framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands.

      Spectre grundade Paideia – Europeiska institutet för judiska studier i Sverige (European Institute for Jewish Studies in Sweden) år 2000 med stöd av svenska staten och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Namnet paideia kommer från klassisk grekiska och betyder ”utbildning”/”träning”.

      Foto: Nathalie Rothschild via SVT

      https://israelidag.se/paideias-grundare-barbara-spectre-tilldelas-konungens-medalj/

      • Artikeln tar inledningsvis upp Krigskonsten Sun Tzu. Här är två citat från den boken som kanske kan passa när det gäller potentiellasamband mellan Paideia och Newmaninstitutet:

       All war is deception.
       (Allt krig är vilseledning.)

       One cartload of the enemy’s provisions is equivalent to twenty of one’s own.
       (En vagn med fiendens proviant motsvarar tjugo egna.)

       – Barbara Spectre fick ju 400 miljoner av våra skattepengar för att starta Paideia.  

       Barbara Spectre tilldelades senare Konungens medalj – det är en förnäm utmärkelse – men kanske hade det varit ännu mer passande att hon istället tilldelats Sveriges allra förnämsta utmärkelse, Serafimerorden!

       Om ni förstorar upp fotografiet på Serafimerordens ordenstecken och kedja här, så ser ni nämligen i medaljens mitt jesuitordens signum med bokstäverna IHS!

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Serafimerorden

       Märkligt, eller hur?

 • “De Illuminerade”
  Låter märkvärdigt lika “Katarerna” som också höll till i närheten av Pyreneerna under 12 och 13 hundratalet. De trodde också att världen och
  allt av materia var skapat av Djävulen.

  • Mycket intressant att du tar upp det, Rune! 

   Katarerna i sin tur var starkt påverkade av manikeismen. “Profeten” Mani (217-276) var verksam i Babylonien och det är intressant att notera att den katolska kyrkofadern Augustinus var anhängare av denna religion innan han konverterade till katolicismen.

   Både katarerna och manikeisterna ansåg att skapelsens gud var ond och att människor endast kunde frigöra sig ganom att bli styrda av upplysta / illuminerade elitistiska människor.

   Mani ansåg sig vara den siste av en rad profeter som Adam, Zarathustra, Buddha och Jesus.

   Filosofen Friedrich Nietzsche gav uttryck för detta övermänniskoideal i sin bok “Sålunda talade Zarathustra”.

   Dessa babyloniska livsåskådningar som hävdar att gud är ond, att människor ska späka sig och leva i celibat och styras av övermänniskor som ser sig själva som gudar är i alla avseenden helt i strid med bibeln, som säger oss att vi ska vara som bröder och systrar, att ingen människa ska upphöja sig över någon annan och att vi ska vara varandras tjänare samt att vi ska uppfylla jorden och att gud är god.

 • Det är rätt intressant… Här redovisar jag häpnadsväckande (åtminstone för mig själv) historia som inte lärs ut i NÅGON allmän läroinrättning – och responsen är noll! 

  En organisation, som för 250 år sedan förbjudits att finnas i land efter land efter land på grund av att den förstörde nästan alla länderna inifrån, är fortfarande i HÖGSTA grad verksam och fortsätter sin gärning, men vem bryr sig…? 

  Om någon händelsevis skulle vilja kolla upp detta med att den förbjöds i nästan alla länder (cirka 80) den fanns, kan till och med läsa om det i Wikipedia (även om det tonas ner där):

  https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_the_Society_of_Jesus

  Tack för ert intresse!

  • Jag har läst både Saussys som Stuarts böcker. Men det där med att hjälpa Katolska kyrkan att återta sin makt verkar ju också ha medfört att Jesuitorden i princip även helt har tagit över kyrkan. Påven är ju Jesuit. Sen är det femhundra år av intriger så det blir lite svårt att veta var man ska börja. Men du har gjort ett bra skrivarbete.

   • Tack även till dig, Anders!

    Det är lätt att bli frustrerad över det ointresse som verkar råda bland människor när det gäller det tema jag tar upp i min artikelserie. Därför välkomnar jag era uppskattande kommentarer!

    Du har nog alldeles rätt i att jesuitordern i princip även helt har tagit över Katolska kyrkan. Alla fyra författare till de böcker som jag angett som referenser har också den uppfattningen.

    • Det kanske inte bara beror på något ointresse då Jesuitorden är ett rätt överväldigande ämne. De har ju giftmördat ett antal påvar genom åren och sen har de intrigerat precis överallt i ett halvt årtusende. Man skulle kunna ägna en hel livstid åt att studera dem och ändå bara skrapa på ytan.

     Såg en bild av den jesuitpräst som blev skjuten i huvudet under kriget i Syrien. Har letat efter bilden men kan ej hitta den. Men där han står och uppviglar om något så kan man riktigt se den ondskefulla euforin i blicken som även Carl Bildt hade när han agiterade för kriget i Ukraina. Man kan se att de är medvetna om den död och elände deras ord bidrar till men de uttalar dem ändå. Bilden i sig var så talande för att jesuitordern inte är några fromma lärjungar till Jesu läror. Läser man sen deras ed blir det än mer tydligt.

   • Tack ännu en gång, Magnus, för ditt stöd! Jag vet att jag riskerar att bli svårt attackerad för de sanningar jag avtäcker och jag tar tacksamt emot uppmuntran.

    Vi behöver veta vilka det är som förstör och står bakom krigen, den grymma utgallringen som just nu äger rum, den uppsåtliga ondskan. 

    Intressant med Peder Svenske! Det är många som har sålt sig som legoknektar till Rom – och somliga av dem har varit betrodda ledande personer i vårt land.

    • Attackerna får du se som kred, ära, Hans! Du håller på sätt och vis på med samma farliga men viktiga arbete som Luther – avslöjar makten och blir därmed ett hot.

     Gud kommer skydda och stärka dig på samma sätt som för honom och de andra som tagit upp den kampen.
     (Såvitt jag vet, så fick satan endast med sig en tredjedel…(33!) av änglarna – vilket betyder att Guds makt alltid är i överläge med “2 mot 1”, om man ska se det så…)

     Vi får alla stärka varandra nu. Du har en skarp penna, och vi blir nog fler och fler som står bakom dig i kriget för frihet

     • Tack, Tintin, ännu en gång för dina så uppmuntrande ord!

      Ja, det arbete med att avslöja lögner och bekämpa förtrycket påminner väldigt mycket det arbete som Luther – och alla de andra på den tiden som kämpade mot samma makt som vi kämpar mot nu – utförde. Det var ett farligt liv för dem och väldigt många av dem mördades.

      Luther bannlystes, vilket innebar att vem som helst hade rätt att döda honom. Han skyddades av dem som stod på frihetens sida och han fick dö en naturlig död, vilket förmodligen till stor del även berodde på att Vatikanen gjorde bedömningen att hans “förtidiga” död skulle kunnat ha sporrat ännu fler att ställa sig på protestanternas sida.

      På samma sätt tror jag att det kan vara en bra idé att tydligt visa vem man är, nu, när vi utkämpar den här kampen igen. Även om det nu finns så många metoder att i smyg ta någon av daga så väcker det uppmärksamhet om någon som är mycket aktiv plötsligt upphör med sin ondskebekämpning.

      Ännu ett skäl till att våga kämpa mot den så mäktiga fienden är att om vi inte gör det så följer vi inte Guds ord. 

      Gud uppmanar oss att avslöja det onda och att vara andliga krigare (Efesierbrevet 5 och 6) och vi har fått det fantastiska privilegiet att ta del i kampen. Vi är små och vi har inga materiella vapen men vi vet att vi kommer att segra.

      • Så viktiga ord…
       Jag kan inte släppa dem, men kommer inte riktigt vidare i tanken. Det finns så många aspekter i detta!

       Jag har visserligen funderat en del i liknande banor och stöter då alltid mot tanken på att man ska vara “klok”, inte oförståndig….
       https://sv.bibelsite.com/matthew/10-16.htm

       Men vad betyder det, vad kan man alltså göra, och hur bör man göra?
       Finns det kanske lika många sätt, som det finns människor? Luther var kraftfull, Melanchthon helt annan sort. Säkerligen behöver Guds ande visa var och en sin väg/roll/uppgift …

       Säkert är väl iallafall, att:
       – en intensiv slutstrid är på väg, mellan Kristus och Satan
       – var och en på Kristus sida behöver gå “in i honom”, lämna över sig själv och hämta sin rustning, samt sin uppgift. (dvs inte sin egen kraft)
       – inte distraheras, inte släppa fokus på den Högste

       Jag kan gissa att du själv tänkt mer och längre kring detta?

       • Ja, vi ska vara “kloka såsom ormar och oskyldiga såsom duvor”, som Reformationsbibeln uttrycker det.

        Denna, som jag anser vara den i särklass bästa svenska översättning av de ursprungliga skrifterna, anger två alternativ till ordet “oskyldiga”, nämligen sveklösa / uppriktiga.

        Detta är jätteviktigt!
        Vi ska definitivt inte vara passiva, lättledda eller menlösa.

        För att kämpa mot Sun Tzu- maffian behöver vi vara kloka som ormar!

        • Tack, Hans! Ännu en tankeställare… Kloka som ORMAR.
         Där kom saken verkligen i ett annat ljus!

         Och då blir det ännu tydligare vad bibeln menar när det på flera ställen står att man ska vara “vaken” .
         Det behövs verkligen den yttersta skärpa för att gå i krig mot Ormen.

         Och “sveklös och uppriktig” förutsätter då att man rannsakar sig själv. Ut med det som sänker skärpan. Ja det är verkligen på allvar nu, allt som pågår.

      • Hans, du gav mig en viktig påminnelse om mod här. Angående att aktivt visa ‘vem man är’ och står, i den stora kampen. Tack!

       I det vanliga livet gör jag det också utan tvekan, jag har varit igenom så mycket att jag sällan är rädd för något.
       Och ffa är jag idag alltför ÖVERTYGAD, om hur allt ligger till. Även om jag inte känner till alla detaljer så är de stora dragen, i vad som pågår, helt klara för mig numera!

       Vad gäller nätet så är det lite mer komplicerat just nu. Jag förstår att jag ‘borde’ visa fullständigt namn osv även här, och jo, det kommer nog så småningom.
       Grundproblemet är att jag inte har någon dator för tillfället – jag använder bara mobilen – och jag är inte alls bekväm. Tex har jag fortfarande inte kommit underfund med hur jag bäst navigerar här på sidan, dvs hur jag ser ev svar på egna inlägg (förutsättning för diskussion), eller hur jag smidigt följer pågående debatt.
       Så därför läser jag mer än skriver just nu.
       Det finns så många olika intressanta artiklar här – och i vardera en MÄNGD med kommentarer…
       Men via mobilen blir det som att leta nålar i höstack om jag själv börjar delta… och jag håller fortfarande på att klura ut hur jag kan navigera enkelt och överskådligt i allt detta pyttiga.

       Antagligen får jag helt enkelt vänta tills jag kommer åt att skriva på dator igen… Men jag fortsätter definitivt att läsa!!

  • Det är verkligen förbryllande med detta blanka ointresse, jag förstår precis vad du menar!! Ju mer man lär sig/inser, desto mer förbluffas man över hur allt kunnat pågå – och framförallt fortfarande KAN pågå! Och i en tid där all information ligger tillgänglig för precis vem som helst!!!
   Hur kan folk blunda, ignorera!?!

   Jag tror iofs att tv:n skapade en förödande fördumning hos gemene man när den kom, kanske slutade man på allvar att tänka själv, diskutera och ifrågasätta saker, när allting började strömma ur en burk i vardagsrummet??
   Och sen blev nästa steg internet…
   Jo, internet är förstås helt fantastiskt, men inte blir det mycket utrymme för EGEN reflektion när andras färdiga tankar och åsikter formligen sprutar emot ens hjärna hela tiden.
   (och den yngre generationen blir bokstavligen både hjärntvättade och historielösa i ett svep nu, skola, soc medier.. )

   Men å andra sidan.
   Det tycks samtidigt ha börjat ett yrvaket uppvaknande nu? Eller kanske är det något annat, ett slags framvaskande av individer som fortfarande är nyfikna och funderar?
   Jag mötte nyligen en kvinna som tipsade mig om denna artikel, apropå just jesuiternas historia.
   Vad tror du om den? Isåfall går linjen med kristushat verkligen makabert långt tillbaka i tid. Lång artikel, men slutklämmen är verkligen tänkvärd!

   http://redefininggod.com/category/vatican/

   • I ett sekulärt samhälle är det lätt att glömma att även andras religiösa övertygelser påverkar ens liv. Speciellt om dessa andra har mycket att säga till om.

    Men eftersom det mesta av det här sker i det fördolda så är det nog hos de flesta mer en ickefråga än vad det är något rent ointresse. Citatet “Djävulens allra vackraste trick är att övertyga er om att han inte existerar” är väl ett motto hans lärjungar tagit till sig i deras arbete.

    • Ja så är det. Och apropå det sekulära samhället så har jag aldrig ens tänkt på dess korta historia, innan jag hörde talas om brevet Pike -> Mazzini
     Nu vet jag inte hur man länkar bilder här tyvärr (testade..), men du vet säkert vilket jag menar? Planerna för ww1-3.

     Innan ww1 och 2 så var ju hela Europa troende, i någon form iaf. Sedan raderade man mängder med ffa protestanter, och ersatte dem med kommunism eller socialism. Ut med Gud.
     Och när folk blev andligt sugna efter hand så var det bara att skicka in de esoteriska lärarna.
     Som förklarade att det inte fanns ngn ondska/ond makt.

     Men apropå ignorans så tycker jag fortfarande det är extremt märkligt att så få (samma för religiösa och sekulära) frågar sig hur det eventuellt står till bakom kulisserna. Nu när allting drivs så uppenbart synkroniserat över hela världen.

  • Tror du? Jag tvivlar på att ett fysiskt märke är det verkliga målet. Om man betänker all djup satanism som pågår borde det vara mer raffinerat än ett simpelt *fysiskt* märke…
   Satan är isf mer ute efter ära/tillbedjan, och med tanke på allt krut han lagt på SUNworhip, SUNday osv, som även sägs ha det intressanta numret 33… så tänker jag att Walter Veith har en poäng här, fast jag har inte helt greppat alla nyanser

   https://m.youtube.com/watch?v=t9MSpSO75G0

 • Spännande igen Hans!

  Utvecklackla gärna lite mer om tecknet “guds finger” .

  “När påven Paulus III fick ta del av de planer Ignatius av Loyola och hans ordensbröder hade tänkt ut för att återge Katolska kyrkan sin forna maktfullkomlighet – och ännu mer – utropade han “HOC EST DIGITUS DEI! “, vilket betyder “Detta är guds finger!”

  https://experimentlandet.blogg.se/2018/february/paideias-barbara-spectre-hjalper-vast-att-bli-mangkulturellt-med-skattepengar-fran-vast.html

  • Tack, Magnus!

   Ja, Barbara Spectre, som av våra toppolitiker getts högsta prioritet med 400 miljoner av våra skattepengar, gör här med sina följare en gemensam gest som demonstrerar att de agerar som en högre makt som ska genomföra sin agenda, oavsett vad folket tycker om det.

   Barbara Spectre har genom sina offentliga demonstrativa uttalanden och uppträdanden nog mer än någon annan bidragit till att så söndring mellan olika folkgrupper i vårt land. Här är ett annat exempel på det:
   https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24
   (Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies)

   Divide et impera – härska genom att söndra.

   I den enormt välskrivna, intressanta och detaljrika boken av Theodor Griesinger, som jag anger som referens till artikeln, framkommer det att Ignatius av Loyola verkade för förtryck och förföljelse av judar i Rom.

   I det sammanhanget är det även värt att notera att det år 1555 inrättades ett jude-getto i Rom, som hade mycket stora likheter med de getton som nazisterna upprättade i Warszawa och Kraków:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Ghetto

   • Judarna har under lång tid exponerats som en sköld, som har fått tagit emot nästan all kritik.

    Om jag får leva och verka som nu, avser jag att framöver ge kunskap om varför staten Israel skapades.

    Var och en som i förväg vill ta del av det, bör läsa boken “End Time Delusions The Rapture, The Antichrist, Israel, And The End Of The World” av Steve Wohlberg.

    Här är denna bok som PDF:

    https://archive.org/details/end-time-delusions-the-rapture-the-antichrist-israel-and-the-end-of-the-world-by-steve-wohlberg/mode/2up

    • Och Rothschild  betyder “röd sköld” och Tupper Saussy redogör i sin bok
     (Se referens!) “Rulers of Evil” för hur, när och varför penningväxlaren Bauer värvades av en bulvan för Katolska kyrkan för att bli ännu en av alla dessa “Hovjuden” som agerar halmgubbar i utbyte mot lyxliv.

     • Tack för länken, Hans! Tupper Saussy har jag sedan tidigare genom din länkning. Det ska bara bli tid att läsa.
      Det är viktiga pusselbitar om nu sanningen ska fram…och det ska den förstås!
      Internet har varit förutsättningen för pusslandet, och det är en av orsakerna till att jag ser hela utvecklingsförloppet som ett script. Datorer och nätverk kanske är gammal teknologi som återupplivas när tiden är inne…

   • Tack Hans!

    Men hur kommer det sig att Jan Eliasson var drivande för att etablera
    extremisten Barbara Spectre och Paideia för omstöpning av Sverige?

    Paideia 10 år (2011)
    “Bland övriga talare kan den svenske diplomaten Jan Eliasson nämnas. Han bidrog liksom dåvarande statsminister Göran Persson till att Paideia kunde etableras i Sverige.”

    https://signum.se/paideia-10-ar/

    Är FN initiativtagare till detta “projekt” eller är det katolskt?

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Eliasson

        • Också intressant att en alternativ stavning som presenteras ; “mlk” , är ju förstås “milk”. Ett uttryck som halva världen dagligen använder i stort sett. Med tanke på att dess huvud är en kossas blir också kopplingen uppenbar.

        • Tack, Magnus!

         Länken med medaljen gick först inte att publicera. Den fastnade i något filter. Jag försökte flera gånger, men varje gång försvann kommentaren, men med hjälp av redaktören publicerades kommentarerna igår. Det är förklaringen till att länken dyker upp i kommentarer längre ner också.

         Jag anser att den här medaljen är väldigt talande. Påven framställs som Baphomet, i pyramidform, med ett stort X och med en glob under sig.

        • Tack för fantastiskt tydlighet Hans!

         Att vissa inlägg ej går att publicera är ju tecken på att de är viktiga, jag har också drabbats och har ibland publicerat text som jpeg bild istället .

         Det klart att påvens skrytmedalj skall kunna exoneras från bägge sidor…

         Glad midsommar föresten till dig och alla som exponerar baksidorna!

    • Multikulti-katalysatorn Paideia byggdes upp av påläggskalven Barbara Spectre. Hon förknippas allmänt med Israel och det ju…ska, men hon är ursprungligen amerikanska och har studerat vid de amerikanska elituniversiteten Columbia University och New York University.

     Det är intressant att den här mycket positivt vinklade artikeln om Paideia är från tidskriften Signum, som utges av Newmaninstitutet i Uppsala.

     Newmaninstitutet grundades 2001 av jesuitordern.

     • Intressant att Newmaninstitutet startades samma år 2001 som Paideia men grundades även Paideia av jesuitordern?

      relaterat!

      Kungen och Marcus Wallenbergs stiftelse stöder Paideia.

      “Paideias grundare Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj januari 29, 2018

      Barbara Spectre tilldelas Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band för framstående insatser för den judiska kulturen i Sverige och utomlands.

      Spectre grundade Paideia – Europeiska institutet för judiska studier i Sverige (European Institute for Jewish Studies in Sweden) år 2000 med stöd av svenska staten och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Namnet paideia kommer från klassisk grekiska och betyder “utbildning”/”träning”.

      Foto: Nathalie Rothschild via SVT

      https://israelidag.se/paideias-grundare-barbara-spectre-tilldelas-konungens-medalj/

      • Artikeln tar inledningsvis upp Krigskonsten Sun Tzu. Här är två citat från den boken som kanske kan passa när det gäller potentiellasamband mellan Paideia och Newmaninstitutet:

       All war is deception.
       (Allt krig är vilseledning.)

       One cartload of the enemy’s provisions is equivalent to twenty of one’s own.
       (En vagn med fiendens proviant motsvarar tjugo egna.)

       – Barbara Spectre fick ju 400 miljoner av våra skattepengar för att starta Paideia.  

       Barbara Spectre tilldelades senare Konungens medalj – det är en förnäm utmärkelse – men kanske hade det varit ännu mer passande att hon istället tilldelats Sveriges allra förnämsta utmärkelse, Serafimerorden!

       Om ni förstorar upp fotografiet på Serafimerordens ordenstecken och kedja här, så ser ni nämligen i medaljens mitt jesuitordens signum med bokstäverna IHS!

       https://sv.wikipedia.org/wiki/Serafimerorden

       Märkligt, eller hur?

 • “De Illuminerade”
  Låter märkvärdigt lika “Katarerna” som också höll till i närheten av Pyreneerna under 12 och 13 hundratalet. De trodde också att världen och
  allt av materia var skapat av Djävulen.

  • Mycket intressant att du tar upp det, Rune! 

   Katarerna i sin tur var starkt påverkade av manikeismen. “Profeten” Mani (217-276) var verksam i Babylonien och det är intressant att notera att den katolska kyrkofadern Augustinus var anhängare av denna religion innan han konverterade till katolicismen.

   Både katarerna och manikeisterna ansåg att skapelsens gud var ond och att människor endast kunde frigöra sig ganom att bli styrda av upplysta / illuminerade elitistiska människor.

   Mani ansåg sig vara den siste av en rad profeter som Adam, Zarathustra, Buddha och Jesus.

   Filosofen Friedrich Nietzsche gav uttryck för detta övermänniskoideal i sin bok “Sålunda talade Zarathustra”.

   Dessa babyloniska livsåskådningar som hävdar att gud är ond, att människor ska späka sig och leva i celibat och styras av övermänniskor som ser sig själva som gudar är i alla avseenden helt i strid med bibeln, som säger oss att vi ska vara som bröder och systrar, att ingen människa ska upphöja sig över någon annan och att vi ska vara varandras tjänare samt att vi ska uppfylla jorden och att gud är god.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *