Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt som från 2024 löser assimilation och återvandring

publicerad 1 juli 2022
- av Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

EKONOMISK ANALYS. Vårt förslag om Kapitationsskatt är enkelt, lätt administrerat och låter ingen komma undan sin skatteplikt för att kunna utnyttja samhällsservice och bidragssystem som nu urartat till ett gigantiskt missbruk av våra skattepengar. Från och med år 2024 kan Kapitationsskatt successivt införas.

Text: Hans Jensevik och Jan Norberg

När den etablerade politiska eliten i Sverige, vägledd av en alltmer sönderfallande global finanselit, inte inser att Sverige är på väg mot en gigantisk katastrof på grund av en helt okontrollerbar massinvandring så finns det anledning att överväga huvudsakligen två olika slags lösningar.

Att öka återvandringen eller att öka skattebördan för skötsamma svenskar så att vansinnet kan fortsätta.

Skatterna för den nettoskattebetalande ursvensken (cirka 2,5 miljoner hårt arbetande) måste höjas ordentligt om inte ett helt nytt sätt att tänka (ett nytt paradigm) kan introduceras.

Det nuvarande paradigmet, styrd av den svenska socialistiska doktrinen påbjuder att alla och envar skall bidra med skatt efter förmåga för att uppfylla sin del av Samhällskontraktet.

Det ser riktigt illa ut för Svensson

Som framgår av diagrammet härnedan så ger det en uppfattning om hur de direkta skatterna fördelas mellan de 10 olika s.k. inkomstdecilerna* (se förklaring härnedan i kursiverat).

*Varje inkomstdecil omfattar således 10 procent av befolkningen. Till den första decilen hör den tiondel som har de lägsta inkomsterna och till den sista decilen den tiondel som har de högsta inkomsterna. Inkomstdecilernas inkomstandelar anger deras andelar av det totala beloppet av den inkomst som statistiken gäller.

Den ohejdade massinvasionen leder till slutsatsen att skattebasens tionde percentil inte får försvinna ut ur Sverige. Sossarna föreslog därför nyligen att de vill införa en skatt på allas tillgångar om man flyr eländet, dvs flyttar ut från det svenska ”paradiset”. Törs du bo kvar?

När är man höginkomsttagare?

Det pratas ofta i debatten (framför allt från sossarna och vänstern) om att beskatta höginkomsttagarna ännu mer, då blir ju självklart frågan vilka är då dessa ”höginkomsttagare”?

Har du en månadslön på cirka 30.000 – 35.000/månad så ligger du farozonen.

Det finns en väl omhuldad myt från sossarna att de ”vill ta från de rika och ge till de fattiga”.

Socialisternas retorik är både aggressiv och stigmatiserande, tyvärr är ”höginkomsttagarmyten” grundlagd i svenskens medvetande sedan många årtionden. Myten hjälper dock alltid socialisterna att vinna normalsvenskens röster vid varje val.

Politikerklassens dubbelmoral

Själva beviljar politikerna sig fantasilöner, för att inte tala om alla de inkompetenta myndighetschefernas sanslösa mångmiljonlöner.

Håll i minnet att det finns en kategori som inte alls har några inkomster över huvud taget. Massinvasionens alla bidragsförsörjda migranter är de som i realiteten lever ett bra liv på din bekostnad.

Skall vi låta detta bedrägeri fortsätta, eller skall vi alla inse att det behövs en radikal omläggning av dagens skattesystem?

Vi har funderat igenom denna orättvisa med nuvarande skattesystem och kommit till slutsatsen att vi alla behöver sätta oss in i hur dagens system fungerar. Därefter kan vi kräva ett mer rättvist skattesystem där alla är med och bidrar till den alltmer eroderande skattebasen.

Vårt förslag om Kapitationsskatt är enkelt, lätt administrerat och låter ingen komma undan sin skatteplikt för att kunna utnyttja samhällsservice och bidragssystem som nu urartat till ett gigantiskt missbruk av våra skattepengar.

Skatter. Källa: SCB och beräkningar av Jensevik
Skatter. Källa: SCB och beräkningar av Jensevik

Varför bidrar inte migranter med skatt efter förmåga?

Sverige är sedan länge på väg in i en U-landsekonomi. Sveriges enorma skattetryck på sina medborgare omfattar inte alla, därför inställer sig frågan varför våra etablerade politiker anser det försvarbart att ge migranterna från världens alla länder ett undantag från skatteplikten?

  • Varför anses det förmätet och begära att analfabeter från den arabiska halvön eller laglösa afrikanska stater skall förstå vad svensk solidaritet är?
  • Varför tillåter det svenska politikeretablissemanget att massmigrationens alla klanbaserade medlemmar får ställa sig utanför det svenska paradigmet och vara sig själva närmast samt upprätthålla klanhövdingarnas påbud?
  • Varför accepterar vi svenskar att migranter undantas från den svenska uppfattningen att alla i solidaritetens namn skall betala skatt?

Denna underlåtenhet gör att Sverige närmar sig det nuvarande paradigmets slutliga sammanbrott. Hell Storm väntar om inget görs!

Alltför länge har utvecklingen mot en U-landsekonomi fått pågå. Svensk ekonomi är för den uppmärksamme dual eller tudelad i två tydliga sektorer.

Dualiteten består av en närande och en tärande sektor

Så länge etablissemangets politiker kan få cirka 2,5 miljoner hårt skattebelastade ursprungssvenskar i en närande sektor att bära bördan för cirka 800.000 invandrare i arbetsför ålder som inte jobbar och bidrar, inkl de som uppehåller sig här illegalt. Därför kan vansinnet fortsätta.

De illegala har tillgång till de offentliga tjänsterna i samhällskontraktet genom det s.k. upphållsrekvisitet, dvs de befinner sig på svensk mark. Tack för det FN.

Men vad händer den dagen då summa skattesatser passerar Lafferpunkten och skatteintäkterna börjar sjunka?

Det sker långt innan de når 100 %. Officiellt är så många som 675 000, eller ca 50 procent, av alla invandrare i arbetsför ålder inte självförsörjande utan lever på bidrag, enligt Riksdagens Utredningstjänst.

Så länge det rådande paradigmet håller så försörjer en snabbt minskande skara lojala svenskar i urbefolkningen allt fler som inte bidrar till nationens samlade skatteintäkter.

Varför accepteras att allt fler migranter utan krav på egen försörjning får svenska medborgarskap?

Antalet ökar enligt statistiken med 80 000 till 100 000 per år. De bjuds in trots vetskapen om bristande förmåga att bidra ekonomiskt.

Varje år ökar därför dualiteten snabbt åt det ohållbara hållet.

Det finns, ur ett ideologiskt perspektiv, en mycket uppenbar tankelapsus med svenska socialismens tes om solidaritet. Den gäller bara ursprungssvenskar.

Det svenska skattesystemet enligt nuvarande paradigm

Det finns idag tre olika huvudmän med rätt att beskatta sin befolkning. Det är staten, regionerna och kommunerna.

Den bärande tanken vid det rådande paradigmets födelse var att varje huvudman hade rätten att beskatta sina skatteskyldiga och så var det också.

Sambandet mellan betalande och konsumerande skulle vara direkt och med full demokratisk transparens.

Idag är detta historia. Grundbultarna har skruvats ur av fördelningspolitiska rättviseskäl under intensiv kommunistisk klasskampsretorik och motsvarande socialdemokratisk, ”vi tar från de rika och ger till de fattiga”.

Konsekvenserna av detta går inte att överblicka och därmed inte heller att bedöma rättvisan i.

Sverige har ett system där efterfrågan på verksamheterna i samhällskontraktet i praktiken är global och betalningen är lokal, den svenska urbefolkningen betalar för hela jordens befolkning som möjliga konsumenter.

Ta det konkreta exemplet Malmö kommun, så fortsätter de, år efter år, att gå med gigantiska underskott då den kommunala skatten annars hade behövt höjas dramatiskt.

Detta behov av skattehöjningar har idag två finansiella säkerhetsventiler i kommunernas skatte- och kostnadsutjämningar.

I princip fungerar det så att alla kommuners skattebaser eller kommunalt beskattningsbara deklarerade inkomster samlas in i en påse i riksdagen och omfördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag.

En motsvarande mekanism finns för alla kommuners avsatta medel för social verksamhet, vad som tidigare kallades socialbidrag.

Idag betalar många kommuner som förmår hålla sin budget i balans en massa pengar till Malmö, som ett exempel de välbeställda gruvarbetarna i Gällivare och Kiruna betalar betydande delar av vad som fattas i skatteintäkter i Malmö.

Malmö skulle ju som det ursprungligen var tänkt kunna vara självförsörjande med sin egen kommunala utdebitering av kommunal skatt.

Betydande belopp från nämnda två kommunernas socialbidragskassor förs systematiskt över till den i Malmö.

En fullständigt ohållbar situation redan nu, men framför allt på längre sikt.

Hela systemet är på socialdemokratiskt manér mycket skickligt retoriskt riggat.

Den som går i polemik dribblas lätt bort eller stigmatiseras till tystnad.

Den vetgirige kan läsa på mer om detta samt hur modellen som beskriver systemens grundstruktur ser ut, vill du veta mer så klicka här skatteutjämningen.

Tre grundläggande kriterier för det nuvarande paradigmet

Här slutar beskrivningen av det rådande paradigmet som krackelerat sedan mycket länge och som garanterat snart helt imploderar.

Du följer utvecklingen genom att främst studera tre kriterier gällande den reala ekonomin, den finansiella ekonomin och retoriken.

  • Den reala ekonomin har länge indikerat vad som är på gång. Du ser vad som händer genom personalläget inom till exempel hälso- och sjukvården där det saknas yrkesutbildat folk men även inom äldreomsorgen.
  • Den finansiella ekonomin förefaller, trots en viss statlig skuldsättning, en aning mer robust, åtminstone rent statsfinansiellt. Finansiering av den offentliga servicen sker till betydande del genom belåning av landet, detta väcker dock sällan uppmärksamhet förrän gäldenärerna reagerar.
  • Retoriken är den sista bastionen, men den faller den dagen då politiker och etablissemangsmedia inte längre kan fortsätta sälja in budskapet.

En retorik för det nu härskande paradigmet, som utarbetats under många tiotals år, är det lättaste att vidmakthålla.

Varför har Sverige fri massinvandring över huvud taget?

Det är ett vänsterprojekt, som ska visa för Israel, med Sverige som exempel, att de kan låta palestinier massinvandra till Israel och att dessa helt säkert kommer att assimilera sig spontant med urbefolkningen och därför inte utgöra någon fara.

Idag vet vi att Israel handlade rätt som vägrat invandring av palestinier.

Vad som händer i Sverige visar att vi hade fel. Ändå får den fria och helt obegränsade massinvandringen till Sverige pågå med oförminskad kraft.

Det finns en artikel om detta här.

Det nya paradigmet presenteras i två delar

I en första beskrivande del presenteras det skattesystem som ska ersätta det nuvarande under en längre övergångstid som här sätts till tio år.

Det presenteras i ekonomisk litteratur under rubriken Poll-Tax (en skatt lika för alla per huvud) och är en väl beprövad metod för att dra in folk i en marknadsekonomi som fullvärdiga aktörer, hur motsträviga de än är.

Skattetypen avskaffar effektivt den tärande sektorn i en dual ekonomi.

Det är en daglig enhetlig skatt i form av ett belopp, lika för alla, som också alla i ett land betalar in dagligen via en app i sin mobil.

Denna Kapitationsskatt har en helt annan värdegrund är den Socialist-marxistiska, som det nuvarande skattesystemet vilar på. Med lite ironi kan man säga att den nya skatten ändå uppfyller den dogmatiska principen om ”allas lika värde”.

Varje typ av skattesystem innebär också applicering av ekonomiska incitament eller ekonomiska ”morötter” som starkt påverkar hur skattebetalarna kommer att bete sig som aktörer i ekonomin.

I en andra och avslutande del presenteras hur detta skattesystems ”marknadskrafter” assimilerar invandrare i den svenska urbefolkningens kultur och inte som nu, tvärt om.

Eftersom alla skattebetalares dagliga skatteinbetalningar ska betala de offentliga verksamheterna i Samhällskontraktet blir den första logiska frågan den som finns i rubriken nedan.

Vad kostar egentligen Samhällskontraktet?

Det är ingen enkel kalkyl men att offentligt finansierad samhällsservice kostar, det kan vi vara överens om.

För enkelhets skull uttrycks här kostnaden för den dagliga Kapitationsskatten, som behöver betalas för att under ett år täcka kostnaden för all konsumtion ur Samhällskontraktet.

Det går att räkna ut och det har också gjorts här men överslagsmässigt, som ett försök att åskådliggöra ett realistiskt exempel.

Den individuella skyldigheten blir att varje invånare, efter en 10 årig övergångsperiod (år 2034) betalar 500 kronor per dag i skatt, 5 dagar i veckan under 42 av årets veckor. Tio veckor är skattefria.

Då betalas samhällskontraktet med den kapacitet det har idag – för alla. Hur går det till? Jo, med ny teknik som finns.

Varje person från 16 år och äldre blir Gig-företagare och har en JobbApp i sin mobiltelefon. Gig som är slang betyder att man tar ett tillfälligt jobb.

Att vi vill introducera Jobbappen även för 16 åringar är för att vi vill ge många yngre kriminella av utländsk härkomst ett alternativ till just kriminalitet.

Gig-ekonomi är ett accepterat begrepp sedan några år och som används när nya skatte- och anställningsformer sett dagens ljus, vi kan ju alla se den stora tillväxten av tillfälliga jobb som nu sker.

Hur underlättar man för att göra dessa jobb tillgängliga även för invandrare?

Det går och vi är övertygade att detta paradigmskifte leder till snabbare assimilering.

Alternativet är ju att behöva flytta sina bopålar annorstädes, kanske återvandra till sina respektive hemländer.

Denna JobbApp hanterar alla Gig-företagets transaktioner.

Ett Gig-företag är enkelt uttryckt ett enmansföretag som är ett obligatorium från 16 års ålder.

Detta är inte konstigt, för idag är nästan 3 av 4 företag i Sverige enmansföretag.

Från kontona i JobbAppen dras varje kväll skatten på 500 kronor från alla mellan 18 och 64 år. Avser år 2034.

De första intjänade 200 kronorna går till statlig verksamhet, nästa 200 kronor går till kommunen och resterande 100 kronor till regionen.

Man betalar varje dag sin skatt och inga deklarationer behövs. Endera finns det pengar att dra eller inte.

Finns inga pengar anges ett minussaldo för den aktuella skatteskulden.

No pay = No play

Det ligger i sakens natur att den som har skatteskulder inte heller har tillgång till samhällskontraktets alla offentliga tjänster med undantag för de allra mest livsakuta.

Du behöver inse att detta också gäller den privata sektorns tjänster. Har man inte betalat sin skatt blir det svårt att existera i Sverige.

Alltså, en olevererad skyldighet leder till motsvarande spärrade rättigheter. Principen är lika för alla.

Sammanfattningsvis ser det ut så här:

Tabell: kapitationsskatt fram till år 2034
Tabell: kapitationsskatt fram till år 2034

2024 börjar Kapitationsskattens successiva införande

Införandet sker stegvis över tio år för att inte förorsaka onödigt hårt psykiskt tryck. Sverige är ju minsann en humanitär stormakt.

Tänk dig att det börjar omedelbart efter valet i år, med ett beslut om utredning och införande från och med nästa år 2023.

Det ska konstrueras en JobbApp som laddas ner av alla från och med 16 år.

Man laddar ner ett Gig-certifikat från Bolagsverket och kontakter tas med Skattemyndigheten för att få sig själv och sitt medborgarskap entydigt definierat som beskattningsobjekt och med banken för att få den kontouppsättning som minst krävs för ett företag.

Samordningsnumren försvinner då med automatik, givetvis under förutsättningen att det omedelbart görs en noggrann folkräkning.

Allt detta ska vara klart den 31 december 2023.

Så, 2024 träder en Kapitationsskatt in på 50 kronor per dag i full kraft för alla mellan 18 och 64 år, under fem dagar i veckan och 42 veckor under året.

Ett belopp (år 2024) på 210 dagar gånger 50 kr eller 10 500 som dras av med automatik i de ”normala” deklarationerna vid årets slut, för alla de som fullgjort sina skyldigheter att ha betalt årets Kapitationsskatt.

Det nuvarande skattesystemet ligger bakom det nya systemet i tio år och upphör därefter helt. Skatten i det gamla systemet trappas av allteftersom under dessa 10 år.

Du kanske uppfattar detta som en rundgång men så är det bara under dessa 10 år och gäller då bara för befolkningen i den närande sektorn, dvs de som har andra inkomster.

Alla redan assimilerade invandrare i den närande sektor ska då räknas in i urbefolkningen enligt migrationsteorin.

Vad dessa betalar i ny Kapitationsskatt dras givetvis också av i det gamla skattesystemet automatiskt på samma sätt som för alla andra i den närande sektorn.

Inga deklarationer, företags- eller momsredovisningar finns i det nya systemet.

Vad händer då i Januari 2024?

Vilken verklighet möter då alla mellan 18 och 64 år i den tärande sektorn?

Även de ska nu betala Kapitationsskatt varje dag enligt reglerna. Även de inom den tärande sektorn måste tjäna in dessa 50 kronor varje dag (2024). Det är ett kompromisslöst krav.

Om de inte har en fast anställning så måste de ut på marknaden och varje dag erbjuda sig utföra Gig motsvarande 50 kronor för att inte visa en skatteskuld nästa dag och då möta ett totalt stängt samhälle. Inga bidrag, osv. Nada!!

Ser ni framför er alla socialsekreterare som inte längre, lika frikostigt som tidigare, kan strössla ut skattemedlen. Kan man inte visa att skatten är betald så finns absolut inget att hämta.

Så den 1 januari 2025 har Poll Tax höjts till 100 kronor per dag enligt reglerna. Kraven skruvas upp, men sakta för Sverige är ju en humanitär stormakt.

Hur påverkar det nya skattesystemet assimilation och återvandring?

Det blir allt jobbigare för de tärande för varje år.

Assimilationstakten, från folk i denna tärande sektor till den närande, kommer att öka dramatiskt.

Ryktet om de nya förutsättningarna i Sverige sprid.

Migrantströmmarna till Sverige reduceras till en rännil jämfört med tidigare, för att till slut upphöra helt.

Det har blivit lugnare i utanförskapsområdena. Det finns alltid alternativ till kriminaliteten.

Dessutom har migrationen ändrat karaktär i flera avseenden.

Tidigare invandrare utvandrar till generösare länder inom EU eller återvandrar och ursvenska nettoskattebetalare flyttar hem igen, i större omfattning än de flyttar ut.

Kapitationsskatt innebär en renässans för de värderingar Sverige tidigare haft

Det finns heller ingen anledning till avundsjuka då alla är med och betalar den offentliga sektorns tjänster och alla betalar dessutom lika mycket för den.

I det avseendet är det lika för alla och vi får en assimilerad befolkning i en svensk kultur där alla i detta avseende kan betrakta varandra med samma värdighet.

Ingen är förmer än den andre – jag bidrar till samhället lika mycket som du gör.

Sedan finns det ett fåtal som av olika skäl inte kan och där gäller en annan och mer solidarisk måttstock.

Men de som inte vill behöver vi inte tolerera.

Med Kapitationsskatt assimileras även de mest motsträviga eller så tvingas de förr eller senare att lämna landet.

Nytt skattesystem ökar trycket på bidragsförsörjda migranter att betala skatt, incitamenten gör jobbet

Hur påverkar Kapitationsskatten de enskilda människorna som kommer hit?

För det mesta så assimileras invandrarna på ett smidigt sätt så att den svenska urbefolkningen inget märker.

Men ibland sker saker så att dramatiken sker inför öppen ridå.

Vi ska här ta upp två sätt och vi börjar med det misslyckade, för att indikera att det vi avslutar med, inte är något uppdiktat fall.

Det vanliga sättet märks normalt sällan men det är just de många vanliga fallen som är ödeläggande i det nu rådande paradigmet. Vanligt folk ser inte förfallet komma som vår tidigare statsminister skulle ha uttryckt saken.

Detta hände till exempel i Nacka kommun och det är nyligen ett uppmärksammat fall som bla rör en man med muslimsk bakgrund som flyttar in i flera olika bostäder med sina olika fruar och detta blir, på grund av den s.k. anvisningslagen, mycket dyrt för kommunen.

Den normala migranten från MENA har ofta flera fruar och många barn.

Nacka kommun tvingades därför, på skattebetalarnas bekostnad, köpa ett flertal hus och lägenheter, på en redan överhettad bostadsmarknad.

OK! Du behöver inte se videon men skulle du tveka om det möjliga i vad vi anför nedan så klicka på länken härovan.

Tänk dig en kopia på detta Nacka-fall med en muslimsk man, men nu med den nya Kapitationskatten införd.

Året är 2033 och det finns inte längre några bidrag att hämta. Han måste då tjäna mycket mer än 1000 kronor per dag om hans olika fruar skall vara hemma. Har han 3 fruar, vilket inte är ovanligt, så måste han för deras räkning först jobba ihop 1.500:-/dag. Utöver detta måste han själv betala sin egen skatt på 500:-/dag. Det blir dyrt för den muslimske mannen!

Hans tre fruar får 210 dagar per år 500 kronor/dag vardera (år 2033) överfört från sin mans JobbApp till sin egen JobbApp i sin mobil för den dagliga skattebetalningen. Med många fruar blir det synnerligen kostsamt för denne muslimske man.

Men som Gig-företagare har respektive fru möjligheten att leva som en myndig individ som själv kan tjäna pengar.

Det muslimska samhällets kvinnor blir, som obligatoriska JobbApp-företagare, fria individer i den svenska kulturens mening.

Det iögonfallande med Nacka och andra diasporor är att det finns många kvinnor, men där frånvaron av män i familjelivet är påtaglig.

Vad som händer i samhällen med frånvarande fäder vet vi. Enligt klansamhällets regler är äldsta sonen familjens överhuvud i faderns frånvaro.

Om denna, den äldste sonen, eller något annat barn hamnar snett så är det som bekant bla annat alltid skolans fel enligt vänsterns politiska dramaturgi. Vi har ju alla hört begreppet socioekonomiska orsaker till leda.

Snart går alla till ett betalt jobb. De har lärt sig svenska och barnen är på dagis och förskola.

Kan det svenska samhället på ett bättre och mer humant sätt skapa det tryck som behövs för att assimilera även de mest ovilliga in till svensk kultur?

Eller blir det så att den muslimske mannen med flera fruar funnit det bäst att lämna Sverige för ett något generösare land.

Den islamske mannen med flera olika fruar får då vackert lämna sin vattenpipa på det lokala cafét och börja försörja sina olika fruar så att de kan ha pengar tillgängliga på sina respektive skattekonton.

Alternativt återvandrar familjen då det inte går att försörja sig och betala sin skatt.

Kapitationsskatt finns i verkligheten och det fungerar

Detta är inget Hans och Jan har hittat på. Teorin finns sedan länge och är väl beprövad i praktiken.

Det finns i Sverige hundratals nationalekonomer, statsvetare och andra typer av samhällsvetare på svenska universitet och högskolor som kan skriva denna artikel, men som inte gör det för det skulle kosta dem jobbet, forsknings-pengarna och den akademiska statusen.

Dessa tre maktmedel håller man hårt i från Sveavägen 68, tre trappor. Det är de som ännu så länge har makten i Sverige över invandrarnas röster, men som vi med stor sorg kan konstatera också är en stor del av den naiva delen av den svenska urbefolkningens röster.

När det islamska partiet Nyans tagit sig in i Riksdagen får vi anledning att återkomma i ämnet. Nyval stundar eventuellt.

Text: Hans Jensevik och Jan Norberg