Översiktsplan för ett nytt skattesystem med kapitationsskatt som från 2024 löser assimilation och återvandring

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 1 juli 2022
- Jan Norberg
Jan Norberg (selfie) och Hans Jensevik (foto: Dagens Goda Samhälle)

EKONOMISK ANALYS. Vårt förslag om Kapitationsskatt är enkelt, lätt administrerat och låter ingen komma undan sin skatteplikt för att kunna utnyttja samhällsservice och bidragssystem som nu urartat till ett gigantiskt missbruk av våra skattepengar. Från och med år 2024 kan Kapitationsskatt successivt införas.

Text: Hans Jensevik och Jan Norberg

När den etablerade politiska eliten i Sverige, vägledd av en alltmer sönderfallande global finanselit, inte inser att Sverige är på väg mot en gigantisk katastrof på grund av en helt okontrollerbar massinvandring så finns det anledning att överväga huvudsakligen två olika slags lösningar.

Att öka återvandringen eller att öka skattebördan för skötsamma svenskar så att vansinnet kan fortsätta.

Skatterna för den nettoskattebetalande ursvensken (cirka 2,5 miljoner hårt arbetande) måste höjas ordentligt om inte ett helt nytt sätt att tänka (ett nytt paradigm) kan introduceras.

Det nuvarande paradigmet, styrd av den svenska socialistiska doktrinen påbjuder att alla och envar skall bidra med skatt efter förmåga för att uppfylla sin del av Samhällskontraktet.

Det ser riktigt illa ut för Svensson

Som framgår av diagrammet härnedan så ger det en uppfattning om hur de direkta skatterna fördelas mellan de 10 olika s.k. inkomstdecilerna* (se förklaring härnedan i kursiverat).

*Varje inkomstdecil omfattar således 10 procent av befolkningen. Till den första decilen hör den tiondel som har de lägsta inkomsterna och till den sista decilen den tiondel som har de högsta inkomsterna. Inkomstdecilernas inkomstandelar anger deras andelar av det totala beloppet av den inkomst som statistiken gäller.

Den ohejdade massinvasionen leder till slutsatsen att skattebasens tionde percentil inte får försvinna ut ur Sverige. Sossarna föreslog därför nyligen att de vill införa en skatt på allas tillgångar om man flyr eländet, dvs flyttar ut från det svenska ”paradiset”. Törs du bo kvar?

När är man höginkomsttagare?

Det pratas ofta i debatten (framför allt från sossarna och vänstern) om att beskatta höginkomsttagarna ännu mer, då blir ju självklart frågan vilka är då dessa ”höginkomsttagare”?

Har du en månadslön på cirka 30.000 – 35.000/månad så ligger du farozonen.

Det finns en väl omhuldad myt från sossarna att de ”vill ta från de rika och ge till de fattiga”.

Socialisternas retorik är både aggressiv och stigmatiserande, tyvärr är ”höginkomsttagarmyten” grundlagd i svenskens medvetande sedan många årtionden. Myten hjälper dock alltid socialisterna att vinna normalsvenskens röster vid varje val.

Politikerklassens dubbelmoral

Själva beviljar politikerna sig fantasilöner, för att inte tala om alla de inkompetenta myndighetschefernas sanslösa mångmiljonlöner.

Håll i minnet att det finns en kategori som inte alls har några inkomster över huvud taget. Massinvasionens alla bidragsförsörjda migranter är de som i realiteten lever ett bra liv på din bekostnad.

Skall vi låta detta bedrägeri fortsätta, eller skall vi alla inse att det behövs en radikal omläggning av dagens skattesystem?

Vi har funderat igenom denna orättvisa med nuvarande skattesystem och kommit till slutsatsen att vi alla behöver sätta oss in i hur dagens system fungerar. Därefter kan vi kräva ett mer rättvist skattesystem där alla är med och bidrar till den alltmer eroderande skattebasen.

Vårt förslag om Kapitationsskatt är enkelt, lätt administrerat och låter ingen komma undan sin skatteplikt för att kunna utnyttja samhällsservice och bidragssystem som nu urartat till ett gigantiskt missbruk av våra skattepengar.

Skatter. Källa: SCB och beräkningar av Jensevik
Skatter. Källa: SCB och beräkningar av Jensevik

Varför bidrar inte migranter med skatt efter förmåga?

Sverige är sedan länge på väg in i en U-landsekonomi. Sveriges enorma skattetryck på sina medborgare omfattar inte alla, därför inställer sig frågan varför våra etablerade politiker anser det försvarbart att ge migranterna från världens alla länder ett undantag från skatteplikten?

 • Varför anses det förmätet och begära att analfabeter från den arabiska halvön eller laglösa afrikanska stater skall förstå vad svensk solidaritet är?
 • Varför tillåter det svenska politikeretablissemanget att massmigrationens alla klanbaserade medlemmar får ställa sig utanför det svenska paradigmet och vara sig själva närmast samt upprätthålla klanhövdingarnas påbud?
 • Varför accepterar vi svenskar att migranter undantas från den svenska uppfattningen att alla i solidaritetens namn skall betala skatt?

Denna underlåtenhet gör att Sverige närmar sig det nuvarande paradigmets slutliga sammanbrott. Hell Storm väntar om inget görs!

Alltför länge har utvecklingen mot en U-landsekonomi fått pågå. Svensk ekonomi är för den uppmärksamme dual eller tudelad i två tydliga sektorer.

Dualiteten består av en närande och en tärande sektor

Så länge etablissemangets politiker kan få cirka 2,5 miljoner hårt skattebelastade ursprungssvenskar i en närande sektor att bära bördan för cirka 800.000 invandrare i arbetsför ålder som inte jobbar och bidrar, inkl de som uppehåller sig här illegalt. Därför kan vansinnet fortsätta.

De illegala har tillgång till de offentliga tjänsterna i samhällskontraktet genom det s.k. upphållsrekvisitet, dvs de befinner sig på svensk mark. Tack för det FN.

Men vad händer den dagen då summa skattesatser passerar Lafferpunkten och skatteintäkterna börjar sjunka?

Det sker långt innan de når 100 %. Officiellt är så många som 675 000, eller ca 50 procent, av alla invandrare i arbetsför ålder inte självförsörjande utan lever på bidrag, enligt Riksdagens Utredningstjänst.

Så länge det rådande paradigmet håller så försörjer en snabbt minskande skara lojala svenskar i urbefolkningen allt fler som inte bidrar till nationens samlade skatteintäkter.

Varför accepteras att allt fler migranter utan krav på egen försörjning får svenska medborgarskap?

Antalet ökar enligt statistiken med 80 000 till 100 000 per år. De bjuds in trots vetskapen om bristande förmåga att bidra ekonomiskt.

Varje år ökar därför dualiteten snabbt åt det ohållbara hållet.

Det finns, ur ett ideologiskt perspektiv, en mycket uppenbar tankelapsus med svenska socialismens tes om solidaritet. Den gäller bara ursprungssvenskar.

Det svenska skattesystemet enligt nuvarande paradigm

Det finns idag tre olika huvudmän med rätt att beskatta sin befolkning. Det är staten, regionerna och kommunerna.

Den bärande tanken vid det rådande paradigmets födelse var att varje huvudman hade rätten att beskatta sina skatteskyldiga och så var det också.

Sambandet mellan betalande och konsumerande skulle vara direkt och med full demokratisk transparens.

Idag är detta historia. Grundbultarna har skruvats ur av fördelningspolitiska rättviseskäl under intensiv kommunistisk klasskampsretorik och motsvarande socialdemokratisk, ”vi tar från de rika och ger till de fattiga”.

Konsekvenserna av detta går inte att överblicka och därmed inte heller att bedöma rättvisan i.

Sverige har ett system där efterfrågan på verksamheterna i samhällskontraktet i praktiken är global och betalningen är lokal, den svenska urbefolkningen betalar för hela jordens befolkning som möjliga konsumenter.

Ta det konkreta exemplet Malmö kommun, så fortsätter de, år efter år, att gå med gigantiska underskott då den kommunala skatten annars hade behövt höjas dramatiskt.

Detta behov av skattehöjningar har idag två finansiella säkerhetsventiler i kommunernas skatte- och kostnadsutjämningar.

I princip fungerar det så att alla kommuners skattebaser eller kommunalt beskattningsbara deklarerade inkomster samlas in i en påse i riksdagen och omfördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag.

En motsvarande mekanism finns för alla kommuners avsatta medel för social verksamhet, vad som tidigare kallades socialbidrag.

Idag betalar många kommuner som förmår hålla sin budget i balans en massa pengar till Malmö, som ett exempel de välbeställda gruvarbetarna i Gällivare och Kiruna betalar betydande delar av vad som fattas i skatteintäkter i Malmö.

Malmö skulle ju som det ursprungligen var tänkt kunna vara självförsörjande med sin egen kommunala utdebitering av kommunal skatt.

Betydande belopp från nämnda två kommunernas socialbidragskassor förs systematiskt över till den i Malmö.

En fullständigt ohållbar situation redan nu, men framför allt på längre sikt.

Hela systemet är på socialdemokratiskt manér mycket skickligt retoriskt riggat.

Den som går i polemik dribblas lätt bort eller stigmatiseras till tystnad.

Den vetgirige kan läsa på mer om detta samt hur modellen som beskriver systemens grundstruktur ser ut, vill du veta mer så klicka här skatteutjämningen.

Tre grundläggande kriterier för det nuvarande paradigmet

Här slutar beskrivningen av det rådande paradigmet som krackelerat sedan mycket länge och som garanterat snart helt imploderar.

Du följer utvecklingen genom att främst studera tre kriterier gällande den reala ekonomin, den finansiella ekonomin och retoriken.

 • Den reala ekonomin har länge indikerat vad som är på gång. Du ser vad som händer genom personalläget inom till exempel hälso- och sjukvården där det saknas yrkesutbildat folk men även inom äldreomsorgen.
 • Den finansiella ekonomin förefaller, trots en viss statlig skuldsättning, en aning mer robust, åtminstone rent statsfinansiellt. Finansiering av den offentliga servicen sker till betydande del genom belåning av landet, detta väcker dock sällan uppmärksamhet förrän gäldenärerna reagerar.
 • Retoriken är den sista bastionen, men den faller den dagen då politiker och etablissemangsmedia inte längre kan fortsätta sälja in budskapet.

En retorik för det nu härskande paradigmet, som utarbetats under många tiotals år, är det lättaste att vidmakthålla.

Varför har Sverige fri massinvandring över huvud taget?

Det är ett vänsterprojekt, som ska visa för Israel, med Sverige som exempel, att de kan låta palestinier massinvandra till Israel och att dessa helt säkert kommer att assimilera sig spontant med urbefolkningen och därför inte utgöra någon fara.

Idag vet vi att Israel handlade rätt som vägrat invandring av palestinier.

Vad som händer i Sverige visar att vi hade fel. Ändå får den fria och helt obegränsade massinvandringen till Sverige pågå med oförminskad kraft.

Det finns en artikel om detta här.

Det nya paradigmet presenteras i två delar

I en första beskrivande del presenteras det skattesystem som ska ersätta det nuvarande under en längre övergångstid som här sätts till tio år.

Det presenteras i ekonomisk litteratur under rubriken Poll-Tax (en skatt lika för alla per huvud) och är en väl beprövad metod för att dra in folk i en marknadsekonomi som fullvärdiga aktörer, hur motsträviga de än är.

Skattetypen avskaffar effektivt den tärande sektorn i en dual ekonomi.

Det är en daglig enhetlig skatt i form av ett belopp, lika för alla, som också alla i ett land betalar in dagligen via en app i sin mobil.

Denna Kapitationsskatt har en helt annan värdegrund är den Socialist-marxistiska, som det nuvarande skattesystemet vilar på. Med lite ironi kan man säga att den nya skatten ändå uppfyller den dogmatiska principen om ”allas lika värde”.

Varje typ av skattesystem innebär också applicering av ekonomiska incitament eller ekonomiska ”morötter” som starkt påverkar hur skattebetalarna kommer att bete sig som aktörer i ekonomin.

I en andra och avslutande del presenteras hur detta skattesystems ”marknadskrafter” assimilerar invandrare i den svenska urbefolkningens kultur och inte som nu, tvärt om.

Eftersom alla skattebetalares dagliga skatteinbetalningar ska betala de offentliga verksamheterna i Samhällskontraktet blir den första logiska frågan den som finns i rubriken nedan.

Vad kostar egentligen Samhällskontraktet?

Det är ingen enkel kalkyl men att offentligt finansierad samhällsservice kostar, det kan vi vara överens om.

För enkelhets skull uttrycks här kostnaden för den dagliga Kapitationsskatten, som behöver betalas för att under ett år täcka kostnaden för all konsumtion ur Samhällskontraktet.

Det går att räkna ut och det har också gjorts här men överslagsmässigt, som ett försök att åskådliggöra ett realistiskt exempel.

Den individuella skyldigheten blir att varje invånare, efter en 10 årig övergångsperiod (år 2034) betalar 500 kronor per dag i skatt, 5 dagar i veckan under 42 av årets veckor. Tio veckor är skattefria.

Då betalas samhällskontraktet med den kapacitet det har idag – för alla. Hur går det till? Jo, med ny teknik som finns.

Varje person från 16 år och äldre blir Gig-företagare och har en JobbApp i sin mobiltelefon. Gig som är slang betyder att man tar ett tillfälligt jobb.

Att vi vill introducera Jobbappen även för 16 åringar är för att vi vill ge många yngre kriminella av utländsk härkomst ett alternativ till just kriminalitet.

Gig-ekonomi är ett accepterat begrepp sedan några år och som används när nya skatte- och anställningsformer sett dagens ljus, vi kan ju alla se den stora tillväxten av tillfälliga jobb som nu sker.

Hur underlättar man för att göra dessa jobb tillgängliga även för invandrare?

Det går och vi är övertygade att detta paradigmskifte leder till snabbare assimilering.

Alternativet är ju att behöva flytta sina bopålar annorstädes, kanske återvandra till sina respektive hemländer.

Denna JobbApp hanterar alla Gig-företagets transaktioner.

Ett Gig-företag är enkelt uttryckt ett enmansföretag som är ett obligatorium från 16 års ålder.

Detta är inte konstigt, för idag är nästan 3 av 4 företag i Sverige enmansföretag.

Från kontona i JobbAppen dras varje kväll skatten på 500 kronor från alla mellan 18 och 64 år. Avser år 2034.

De första intjänade 200 kronorna går till statlig verksamhet, nästa 200 kronor går till kommunen och resterande 100 kronor till regionen.

Man betalar varje dag sin skatt och inga deklarationer behövs. Endera finns det pengar att dra eller inte.

Finns inga pengar anges ett minussaldo för den aktuella skatteskulden.

No pay = No play

Det ligger i sakens natur att den som har skatteskulder inte heller har tillgång till samhällskontraktets alla offentliga tjänster med undantag för de allra mest livsakuta.

Du behöver inse att detta också gäller den privata sektorns tjänster. Har man inte betalat sin skatt blir det svårt att existera i Sverige.

Alltså, en olevererad skyldighet leder till motsvarande spärrade rättigheter. Principen är lika för alla.

Sammanfattningsvis ser det ut så här:

Tabell: kapitationsskatt fram till år 2034
Tabell: kapitationsskatt fram till år 2034

2024 börjar Kapitationsskattens successiva införande

Införandet sker stegvis över tio år för att inte förorsaka onödigt hårt psykiskt tryck. Sverige är ju minsann en humanitär stormakt.

Tänk dig att det börjar omedelbart efter valet i år, med ett beslut om utredning och införande från och med nästa år 2023.

Det ska konstrueras en JobbApp som laddas ner av alla från och med 16 år.

Man laddar ner ett Gig-certifikat från Bolagsverket och kontakter tas med Skattemyndigheten för att få sig själv och sitt medborgarskap entydigt definierat som beskattningsobjekt och med banken för att få den kontouppsättning som minst krävs för ett företag.

Samordningsnumren försvinner då med automatik, givetvis under förutsättningen att det omedelbart görs en noggrann folkräkning.

Allt detta ska vara klart den 31 december 2023.

Så, 2024 träder en Kapitationsskatt in på 50 kronor per dag i full kraft för alla mellan 18 och 64 år, under fem dagar i veckan och 42 veckor under året.

Ett belopp (år 2024) på 210 dagar gånger 50 kr eller 10 500 som dras av med automatik i de ”normala” deklarationerna vid årets slut, för alla de som fullgjort sina skyldigheter att ha betalt årets Kapitationsskatt.

Det nuvarande skattesystemet ligger bakom det nya systemet i tio år och upphör därefter helt. Skatten i det gamla systemet trappas av allteftersom under dessa 10 år.

Du kanske uppfattar detta som en rundgång men så är det bara under dessa 10 år och gäller då bara för befolkningen i den närande sektorn, dvs de som har andra inkomster.

Alla redan assimilerade invandrare i den närande sektor ska då räknas in i urbefolkningen enligt migrationsteorin.

Vad dessa betalar i ny Kapitationsskatt dras givetvis också av i det gamla skattesystemet automatiskt på samma sätt som för alla andra i den närande sektorn.

Inga deklarationer, företags- eller momsredovisningar finns i det nya systemet.

Vad händer då i Januari 2024?

Vilken verklighet möter då alla mellan 18 och 64 år i den tärande sektorn?

Även de ska nu betala Kapitationsskatt varje dag enligt reglerna. Även de inom den tärande sektorn måste tjäna in dessa 50 kronor varje dag (2024). Det är ett kompromisslöst krav.

Om de inte har en fast anställning så måste de ut på marknaden och varje dag erbjuda sig utföra Gig motsvarande 50 kronor för att inte visa en skatteskuld nästa dag och då möta ett totalt stängt samhälle. Inga bidrag, osv. Nada!!

Ser ni framför er alla socialsekreterare som inte längre, lika frikostigt som tidigare, kan strössla ut skattemedlen. Kan man inte visa att skatten är betald så finns absolut inget att hämta.

Så den 1 januari 2025 har Poll Tax höjts till 100 kronor per dag enligt reglerna. Kraven skruvas upp, men sakta för Sverige är ju en humanitär stormakt.

Hur påverkar det nya skattesystemet assimilation och återvandring?

Det blir allt jobbigare för de tärande för varje år.

Assimilationstakten, från folk i denna tärande sektor till den närande, kommer att öka dramatiskt.

Ryktet om de nya förutsättningarna i Sverige sprid.

Migrantströmmarna till Sverige reduceras till en rännil jämfört med tidigare, för att till slut upphöra helt.

Det har blivit lugnare i utanförskapsområdena. Det finns alltid alternativ till kriminaliteten.

Dessutom har migrationen ändrat karaktär i flera avseenden.

Tidigare invandrare utvandrar till generösare länder inom EU eller återvandrar och ursvenska nettoskattebetalare flyttar hem igen, i större omfattning än de flyttar ut.

Kapitationsskatt innebär en renässans för de värderingar Sverige tidigare haft

Det finns heller ingen anledning till avundsjuka då alla är med och betalar den offentliga sektorns tjänster och alla betalar dessutom lika mycket för den.

I det avseendet är det lika för alla och vi får en assimilerad befolkning i en svensk kultur där alla i detta avseende kan betrakta varandra med samma värdighet.

Ingen är förmer än den andre – jag bidrar till samhället lika mycket som du gör.

Sedan finns det ett fåtal som av olika skäl inte kan och där gäller en annan och mer solidarisk måttstock.

Men de som inte vill behöver vi inte tolerera.

Med Kapitationsskatt assimileras även de mest motsträviga eller så tvingas de förr eller senare att lämna landet.

Nytt skattesystem ökar trycket på bidragsförsörjda migranter att betala skatt, incitamenten gör jobbet

Hur påverkar Kapitationsskatten de enskilda människorna som kommer hit?

För det mesta så assimileras invandrarna på ett smidigt sätt så att den svenska urbefolkningen inget märker.

Men ibland sker saker så att dramatiken sker inför öppen ridå.

Vi ska här ta upp två sätt och vi börjar med det misslyckade, för att indikera att det vi avslutar med, inte är något uppdiktat fall.

Det vanliga sättet märks normalt sällan men det är just de många vanliga fallen som är ödeläggande i det nu rådande paradigmet. Vanligt folk ser inte förfallet komma som vår tidigare statsminister skulle ha uttryckt saken.

Detta hände till exempel i Nacka kommun och det är nyligen ett uppmärksammat fall som bla rör en man med muslimsk bakgrund som flyttar in i flera olika bostäder med sina olika fruar och detta blir, på grund av den s.k. anvisningslagen, mycket dyrt för kommunen.

Den normala migranten från MENA har ofta flera fruar och många barn.

Nacka kommun tvingades därför, på skattebetalarnas bekostnad, köpa ett flertal hus och lägenheter, på en redan överhettad bostadsmarknad.

OK! Du behöver inte se videon men skulle du tveka om det möjliga i vad vi anför nedan så klicka på länken härovan.

Tänk dig en kopia på detta Nacka-fall med en muslimsk man, men nu med den nya Kapitationskatten införd.

Året är 2033 och det finns inte längre några bidrag att hämta. Han måste då tjäna mycket mer än 1000 kronor per dag om hans olika fruar skall vara hemma. Har han 3 fruar, vilket inte är ovanligt, så måste han för deras räkning först jobba ihop 1.500:-/dag. Utöver detta måste han själv betala sin egen skatt på 500:-/dag. Det blir dyrt för den muslimske mannen!

Hans tre fruar får 210 dagar per år 500 kronor/dag vardera (år 2033) överfört från sin mans JobbApp till sin egen JobbApp i sin mobil för den dagliga skattebetalningen. Med många fruar blir det synnerligen kostsamt för denne muslimske man.

Men som Gig-företagare har respektive fru möjligheten att leva som en myndig individ som själv kan tjäna pengar.

Det muslimska samhällets kvinnor blir, som obligatoriska JobbApp-företagare, fria individer i den svenska kulturens mening.

Det iögonfallande med Nacka och andra diasporor är att det finns många kvinnor, men där frånvaron av män i familjelivet är påtaglig.

Vad som händer i samhällen med frånvarande fäder vet vi. Enligt klansamhällets regler är äldsta sonen familjens överhuvud i faderns frånvaro.

Om denna, den äldste sonen, eller något annat barn hamnar snett så är det som bekant bla annat alltid skolans fel enligt vänsterns politiska dramaturgi. Vi har ju alla hört begreppet socioekonomiska orsaker till leda.

Snart går alla till ett betalt jobb. De har lärt sig svenska och barnen är på dagis och förskola.

Kan det svenska samhället på ett bättre och mer humant sätt skapa det tryck som behövs för att assimilera även de mest ovilliga in till svensk kultur?

Eller blir det så att den muslimske mannen med flera fruar funnit det bäst att lämna Sverige för ett något generösare land.

Den islamske mannen med flera olika fruar får då vackert lämna sin vattenpipa på det lokala cafét och börja försörja sina olika fruar så att de kan ha pengar tillgängliga på sina respektive skattekonton.

Alternativt återvandrar familjen då det inte går att försörja sig och betala sin skatt.

Kapitationsskatt finns i verkligheten och det fungerar

Detta är inget Hans och Jan har hittat på. Teorin finns sedan länge och är väl beprövad i praktiken.

Det finns i Sverige hundratals nationalekonomer, statsvetare och andra typer av samhällsvetare på svenska universitet och högskolor som kan skriva denna artikel, men som inte gör det för det skulle kosta dem jobbet, forsknings-pengarna och den akademiska statusen.

Dessa tre maktmedel håller man hårt i från Sveavägen 68, tre trappor. Det är de som ännu så länge har makten i Sverige över invandrarnas röster, men som vi med stor sorg kan konstatera också är en stor del av den naiva delen av den svenska urbefolkningens röster.

När det islamska partiet Nyans tagit sig in i Riksdagen får vi anledning att återkomma i ämnet. Nyval stundar eventuellt.

Text: Hans Jensevik och Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Min fundering. En ensamstående förälder med 2 barn över 16 år och ingen inkomst behöver alltså i första skedet betala 150 kr per dag?

  De över 65 år, hur beskattas dom?

  Nästa fundering. Får staten in de pengar de behöver som motsvarar dagens skatteintäkter.

  Hela bidragssysystemet behöver göras om

 • Sveriges massinvandring, el för den delen Europas, är ett ‘vänster’projekt i den meningen att det är ett israelsoros/gatesprojekt, soros/gates är wallstreets/the squares ‘män’ och de finansierar även projektet paidea/barbra spectre och hennes organisation som uttryckligen sagt att paidea ska leda den mångkulturella omvandlingen i Sverige och Europa.

  Det enda landet som inte får beröras av det mångkulturella är israel därför det enl dom är en ‘unik kultur’ och den enda nationalstat som ska vara kvar. Allt annat ska vara gränslöst. Det är detta man ska ha mkt mkt klart för sig är globalistmonopolisternas mål, samt att befolkningen ska ned till mll 500mlj-1mdr.

  Det är verkligen dags för oss alla att vakna, innan det blir fullständigt för sent.

 • Bidrag drar till sig folk. Sverige är en bidragsekonomi i globalt avseende. Folk flyttar hit för att meritera sig för bidrag. Därmed börjar Sverige utveckla en U-landsekonomi. En dual ekonomi med en närande och en tärande sektor. Innan du skriver en kommentar här, fundera i vilken sektor du finns.

  Skatter jagar bort folk. Det är en kostnad för folk. Vill man att en person ska upphöra med en sak så ökar man kostnaderna för personen tills personen finner det för gott att sluta med saken ifråga. I Sverige beskattas nettoskattebetalarna bort ur den närande sektorn. Den närande sektorn bidragsbetalande förmåga till den tärande försvagas nu för varje år som går.

  För varje år som går växer också bidragssektorn och de allt fattigare strävsamma skattebetalarna i den närande sektorn får det allt tyngre. Sverige rör sig i ekonomisk snälltågsfart mot att bli ett U-land. Det finns exempel på länder som havererat så!

  En Poll Tax beskattar alla lika i båda sektorerna. Den som inte betalar skatten får inte tillträde till varor och tjänster i vare sig privat eller offentlig sektor på laglig väg.
  Det blir skitjobbigt för folk i den tärande sektorn samtidigt som livet blir lättare i den närande.

  En Poll Tax avskaffar dualiteten och man kan inte längre prata om en ekonnomi med en tärande och närande sektor. Det blir lika för alla. Tycker inte du att det är dit vi ska?

  Mer som i det gamla Sverige före den kommunistiska studentrevolten 1968 som skadat oss så allvarligt?

  • Helt rätt, sverige är bidragens paradis. Undrar om det finns ett enda land som delar så frikostikt bidrag till näringslivet/företagen, till flyktingar, till banker, till utlandet…men inte till det egna folket, endast allmosor.
   Vi har haft olika regeringskonstellationer, men alla dessa bidrag finns kvar.

 • Märkligt att jag som libertarian missat “poll tax” som alternativ. Det är enligt mig mycket sämre än ingen skatt alls, men bättre än dagens. Ska läsa mer om det vid tillfälle.
  Något som inte nämns men som jag undrar över är vad som händer när man struntar i att betala skatten? Jag har inga problem med att avstå skola, vård mm. Den är skit ändå och inte värd pengarna.
  Denna “jobb app” låter sjukt kinesisk och otäck. Vetifan om jag vill vara slav under den.

 • Jag tänker fortsätta vägra betala skatt till detta förfall av samhälle. Jag vägrar bidra med en krona då allt är genomruttet, korrupt och patetiskt. Så länge begreppet PK finns så hasslar jag idioterna.
  Skulle du vilja ge 54% av din inkomst till din värsta fiende? Nej.
  Jag lyckas inte fly all skatt, momsen är bökig men som de håller på nu med prisökningen på mat så bjuder de in till snatteri så vem vet…

 • Kapitationsskatt är reellt samhällsstrukturerande i positiv riktning. Skatten ska tas ut på alla med personnummer och s.k. samordningsnummer. Det senare är funktionellt viktigt, eftersom det enligt undersökningar rikligt förekommer att ‘ekonomiska bidragsturister’ tillskansar sig ett flertal dylika i akt och mening att optimera sina bidrag. Kapitationsskatt skulle innebära, rätt utformat således, att snyltare med flera samordningsnummer må betala lika många gånger basskatt som antal samordningsnummer. Dessa blir de som först lämnar landet för försörjning annorstädes.

  • Tack Göran för en delvis ny infallsvinkel på problemet med samordningsnummer.

   Jag och Hans håller nu på med funderingar kring en del frågor av mer praktisk natur. Vi återkommer förhoppningsvis med detta i nästa program, om vi hinner vill säga.

   Det finns som sagt 1,2 Miljoner samordningsnummer!!

   Skatteverket har påbörjat en granskning kring detta gigantiska problem.

   Vi är övertygad att Skatteverket fått regeringens direktiv att inte stressa med detta problem då migranter via flera samordningsnummer kan förstärka kraften i valet, dvs ett dolt valfusk till fördel för sossarna.

   Om nu inte alla islamister har den dåliga smaken att lägga sina röster på Nyans (som vi misstänker att kommer att göra).

   Fördröjningen med att genomföra en ordentlig folkräkning hänger också helt samman med samordningsnumren.

 • Ett rättvist skattesystem som innefattar, det så kända upprepande mantrat ”allas lika värde”  lika för alla
  Enkelt system med minimal byråkrati som sänker den totala skatten för ALLA
  Vill man ta del i välfärden måste alla bidra, inte som nu, när 2.5 miljon människor som går varje dag till jobbet försörjer resten av befolkningen som vänder på kudden varje morgon och slipper slita sina skor.
  Friska människor måste jobba och försörja sig själv, så vi kan hjälpa de som är sjuka och gamla, så enkelt är det. 

 • Att problemet som skrivs om här existerar är jag helt införstådd med, och att det behöver adresseras.
  Att lösa det på sättet som här föreslås är något som jag personligen aldrig skulle gå med på. Så fort något blir obligatoriskt blir jag i de flesta fall motståndare.
  Jag vill bestämma själv hur jag ska leva mitt liv och ta de fulla konsekvenserna av detta. Jag vill INTE ladda ner någon j-a app och vara en del i ett sådant system. Aldrig!

  Jag skulle vilja se att bidragen i Sverige skrotas rakt av. Jag bär min vikt oavsett konsekvenserna. För att hårdra det: -Tjänar jag inga pengar, nä då äter jag inte.
  Minska den offentliga sektorn till ett absolut minimum.
  Då skulle vi få ett hårt omänskligt samhälle kanske någon invänder.
  Jag skulle isf hävda att systemet vi har idag är än mer omänskligt då det är djupt orättvist, indoktrinerar och förminskar människor, och är direkt kontraproduktivt om vi vill ha fria, kreativa, och fritänkande människor.

  Fast det är klart. Fria, kreativa, och fritänkande människor vill ju inte makten/eliten ha, och då tänker jag även på alla egoistiska företagare stora som små som är en del av denna makt/elit.

  Avslutningsvis saknar jag verkligen 60-70-talen -då jag växte upp- då det i mitt tycke fanns en annan solidaritet och omtanke generellt sett hos människorna.
  Idag är det me, myself, and I, mello, och husdrömmar med exklusiv inredning.
  Så j-a ytligt att jag spyr. Stort tack (ironi) till den moderna västliga “kulturen”.

  • Du vill väl betala lägre skatt och slippa bli rånad av staten Elle? Exakt vad detta skulle innebära
   Bli våra så kallade turister tvingade betala skatt om dom skall få tillgång till välfärden, då slipper du betala det, jobbar dom inte blir det svår att bo här, då är det bara och åka hem eller hitta ett annat land där man kan lalla som man vill och lyfta bidrag. 

  • Martin, håller med om att platt skatt inte är en så dum idé men just nu har vi en annan typ av problem på halsen. Vi har en närande sektor i ekonomin som inte betalar nån skatt öht, de lever istället på bidrag från de som pliktar med sina skatteinbetalningar.

   Vi behöver få dessa parasiter att börja betala skatt öht.

   Du skriver: “Så fort något blir obligatoriskt blir jag i de flesta fall motståndare.”

   Då blir min fråga om du anser att en platt skatt skall vara frivillig, för du menar väl inte att en platt skatt skall vara frivillig?

   Logiken i ditt resonemang haltar i så fall betänkligt.

   Med kapitationsskatt når man fler fördelar jämfört med platt skatt, i alla fall med det syfte den har gentemot alla bidragssnyltare som vi fått på halsen.

   • Tack för ditt svar Jan.
    Rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar att ert förslag med kapitationsskatt innebär att samma belopp ska betalas oavsett inkomst. Jag föredrar att betala relativt till vad jag tjänar. Då kan jag “bestämma” själv hur mycket skatt jag ska betala.
    Självklart kan inte skatt vara frivillig.
    Inga bidrag = inga bidragssnyltare.

    • Helt korrekt Martin, den traditionella kopplingen till progressivitet finns öht inte. Hur du skrapar ihop pengarna till din dagliga skatteinbetalning (lika för alla) är upp till dig.

     Vill du ta del av den gemensamma samhällsservicen så har du rätt till den om du visar upp att du inte har ett negativt saldo på ditt skattekonto.

     Det verkar vara lite svårt för en del att inse det paradigmskifte som detta i grunden innebär.

     Alla blir likställda ur skattesynpunkt, inget trassel med moms, arbetsgivargifter, prelskatt.

     Allas lika belopp bygger på att staten inte skall bekymra sig så mycket om att sno alla pengar du tjänar. Om vi alla likvärdigt betalar för den samhällsservice vi vill utnyttja så skall du på sikt kunna bli din egen lyckas smed och få en väsentligt lägre skatt totalt sett.

     Jag antar att du delar min uppfattning att vi måste kunna ta eget ansvar för våra resp liv. Då krävs det att vi också får disponera våra inkomster utan all transferering som idag sker.

     Att vi med detta driver ut en massa bidragsförsörjda migranter blir det som gör att skattetrycket sänks ordentligt för alla.

     Kommer iofs ta några år men det är den framtida lösningen på ett strukturellt problem.

     • Återigen tack för ditt svar Jan.
      Jag förstår precis hur ni menar.

      Jag tänker att det egentligen är två frågor vi hanterar här.

      1. Hur få invandrare att bidra till systemet.
      2. Vilket skattesystem ska vi ha.

      Vad det gäller fråga 1 så menar jag att utan bidrag löser det sig av sig självt oavsett vilket skattesystem vi har. Mao om det inte finns något att hämta kommer de som inte “hör hemma här” -eller hur vi nu ska beskriva dem- vackert få flyga vidare eller bära sin vikt här. Valet är deras.

      Vad gäller fråga 2 anser jag att den är betydligt mer komplicerad då den innefattar delar som ni inte tar upp såsom vilken syn på fördelningspolitik, -och egentligen synen på hur vi människor fungerar- jag eller någon annan person har. Med de parametrarna med i beräkningen blir det inte lika enkelt då det inte finns något rätt och fel utan mer preferenser hur jag vill ha det i det samhälle jag deltar i.

      Avslutningsvis har jag personligen en ganska krass bild av det hela och den innebär att det är som det är av en självklar anledning, och det är att vi människor är som vi är.
      Olika mentaliteter och kulturer är ett resultat av innevånare i olika delar av världen som leder till olika samhällssystem. På gott och ont.
      Jag menar att det inte är möjligt att få till ett system som inte rimmar med hur människorna är. På den grunden tänker jag att idén om kapitationsskatt -oavsett hur bra den kan synas- inte har några förutsättningar för att genomföras under överskådlig framtid.

     • Lösningen -som kanske kan ses som flummig får några- är att vi människor på riktigt inser hur vi fungerar, och vad som driver oss. Den förståelsen finns idag inte i de breda befolkningslagren och således blir det mesta förändringsarbetet inte grundat i verkligheten utan i önsketänkande som skiljer sig från individ till individ och från kultur till kultur.

      Lite kort:
      Människor har ingen fri vilja. Ingen kan lastas för något och ingen kan ta cred för något, men alla måste leva med konsekvenserna av sitt handlande. Med det i åtanke finner jag ett system som beskattar alla lika orättvist då förutsättningarna för alla människor är extremt olika.
      Det är skillnad på att döma/bli dömd och att få ta konsekvenserna av vem jag är utan skuldbeläggning. Om jag förstår detta på riktigt kan jag skapa ett mänskligare och mer rättvist samhälle. Det kommer inte ske förr.

 • bara en sakupplysning, palestinierna är urbefolkningen i Israel, massimmigrationen har judarna stått för.

 • Vet vi hur många SKATTEPLIKTIGA det finns i Sverige?
  Idéen att alla skall betala skatt är väl rätt rimlig men det sker ju knappast idag. Betala skatt via ombud är helt förkastlig och håller på att göra Sverige utfattigt!
  Bort med alla avdragen först och främst.

  • Hur många lyckosökare tror ni skulle söka sig till Sverige, nej dom skulle fly från Sverige
   Hur mycket skulle våra skatter kunna sänkas när vi slipper försörja dessa bidrags migranter resten av deras liv. Vi talar om hundratals miljarder årligen
   40 miljarder per år kunde lyfta alla våra fattigpensionärer över fattigdomsgränsen
   Detta skulle också innebära en automatisk folkräkning så vi vet vilka som bor i landet, alla skulle vara registrerade som vi som jobbar.
   Vi måste bli av med alla bidrag, kanske en obligatorisk, sjukförsäkring i stället som gäller alla, lite som i USA där dom flesta har en sjukförsäkring
   Staten skall inte subversionerna jobb till människor som inte vill jobba
   Samhall skall vara till bara som terapi och ideellt arbete för handikappade så dom har en vettig sysselsättning, inte som nu där man utesluter våra handikappade till förmån för friska invandrare
   Det är mycket som måste förändras, men allt börjar från ett rättvist skattesystemet där alla bidrar efter sin förmåga   

 • Lite överkurs kanske, men tanken är god. Jobbappen betyder att alla måste ha en smartphone.
  Vad gör man med dom utförsäkrade som inte betalar skatt.
  Hur ställer man sej till bidragen på 9,2 miljarder som skickas utomlands i dessa dagar för en “klimatinsats”.
  Hur går det med bidragen till pressen/media.

  “Hur underlättar man för att göra dessa jobb tillgängliga även för invandrare?”

  Vilka jobb pratar man om. Bort med alla bidrag till företag som anställer nån. En sund arbetsmarknad ska fungera utan bidrag. Eller är det skillnad på bidrag och bidrag.
  Helt klart är att alla bidrag behövs ses om, även flyktinginvadrings bidragen.

    • Stig, jag menar inte att vara dryg men att du har skaffat dig lite mer underlag för dina frågor skulle ju inte skada, eller hur?

     Jag vill ödmjukt be dig en gång till att titta klippet. Jag förstår inte riktigt hur dina frågor hänger ihop med frågan som huvudsakligen berör inkomstbeskattningen och kopplingen till rätten att tillgodogöra sig samhällets olika offentligfinansierade former av service och BIDRAGEN.

     Kolla särskilt på Christers exempel att samhället via ek subventioner finansierar över 80 % av en migrants lönekostnader men om företaget anställer en ursprungssvensk så betalar arbetsgivaren hela lönekostnaden inkl arbetsgivaravgiften och den preliminära skatten.

     Återkom när du tittat på klippet och funderat lite till, annars risken att vi en debatt om helt andra saker.

     • Ok Jan, du har inga svar till mina enkla frågor. Politiker vrider och vänder när dom ska ge ett rakt svar.

      • Du är enligt min uppfattning för lat för att titta igenom videoklippet och därefter återkomma.

       För det andra är jag minsann ingen politiker, du behöver läsa på lite Stig.

       • Du uppför dej som en politiker, bara slingrar dej.
        Menar du att du ska tvinga mej att lyssna på ditt videoklipp, annars är jag lat.
        Vi kanske skulle jämföra vad vi gjort under livet så ser vi vem som varit lat.
        Det finns en viss förening som aldrig ger svar men är duktiga på påhopp, du kanske tillhör dom.
        Du behöver vara lite ödmjukare och svara på frågor om du vill rekomendera något, ingen köper grisen i säcken.

        • För mig är det en förolämpning att bli kallad politiker.

         Jag antar din utmaning vad gäller frågan vad vi gjort under livet så kan du återkomma om vem av oss som varit latast.

         Att inte orka titta igenom en video trots att du därmed får ett bättre underlag för att ställa dina frågor, är den ultimata latheten.

         Kan varmt rekommendera dig att läsa min bok som finns publicerad här på Newsvoice:

         https://newsvoice.se/category/fallet-mariana-bok/

         Uppe till höger finns en sökruta och om du slår in mitt namn så kommer bla den boken upp. Du behöver inte ens läsa den, då den finns som ljudbok.

         Efter det kan du återkomma, om du inte tycker att det blir för jobbigt förstås.

         BTW så har jag ingen skyldighet att svara på dina frågor men du tror förstås att jag är politiker och att det ger dig rätten att ställa på mig med icke relevanta frågor.

        • Du påstår att jag har dålig läsförståelse, då kan du väl hjälpa mej på traven och svara kortfattat och enkelt så stackars mej fattar.
         Det där med lathet ska du bara lägga ner, lovar, du blir tvåa.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *