Ryska försvarsministeriet om biolabben i Ukraina, ursprunget till Covid 19 och biovapen mot statsledare

-

INTRO. NewsVoice publicerar generallöjtnant Igor Kirillovs sammanställning av den ryska försvarsministeriets slutsatser om det misstänkta ursprunget till Covid-19, USA-stödda biobapenlaboratorier i Ukraina, psykoaktiva droger och biovapenanvändning mot statsledare.

Den NATO- och EU-styrda kampanjen (där den svenska regeringen, svenska massemedier och public servcie spelar en central roll) för att krossa den ryska ledningens trovärdighet, kommer att uppfatta denna publicering som rysk propaganda.

Vi på NewsVoice anser dock att principen “both sides of the story” gäller. Enligt denna briefing är slutsatserna baserade på bla de ryska truppernas övetagande av de USA-sponsrade biolabben i Ukraina som Victoria Nuland annonserat som “fredliga” laboratorier.

Det är högst anmärkningsvärt att den svenska regeringen meddelat att de valt att beskydda de ukrainska biolabbforskarna från de USA-stödda biolabb som ryssarna tagit över.

Intro: T. Sassersson, redaktör, NewsVoice | Översättning: NewsVoice, länkningar, fetningar och mellanrubriker har adderats av NewsVoice

Ryska generallöjtnanten Igor Kirillov. Pressfoto: Kreml
Ryska generallöjtnanten Igor Kirillov. Pressfoto: Kreml

Briefing av generallöjtnant Igor Kirillov, chef för nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupper i de ryska väpnade styrkorna

Ryska federationens försvarsministerium fortsätter att analysera USA:s och dess allierades militära och biologiska aktiviteter i Ukraina och på andra håll i världen mot bakgrund av ny information som erhållits i de befriade territorierna.

Kända psykoaktiva droger

Arbetet fortsätter med att studera biologiska prover från ukrainska soldater som frivilligt har lagt ner sina vapen. Som vi noterade tidigare hittades höga koncentrationer av antibiotika i deras blod, såväl som immunologiska markörer som tyder på exponering för njursyndrom och West Nile-patogener, som studeras av Pentagon som en del av de ukrainska UP-4 och UP-8 projekten.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt upptäckten av narkotiska droger, inklusive opioider som metadon, kodepsin, codeterp, såväl som substanser av efedrintyp: t-phedrin och tri-phedrin, på positioner som övergivits av ukrainsk militär personal.

Det syntetiska läkemedlet metadon används vid behandling av drogberoende som ersättningsterapi.

Som en påminnelse, i Nazityskland under andra världskriget, särskilt mellan 1943 och 1945, gavs pervitintabletter, ett amfetaminderivat, till soldater för att minska den psyko-emotionella bördan, främst till SS-trupper.

Drogen användes också i massor av amerikanska trupper i Korea- och Vietnamkrigen.

En bieffekt av sådana beroendeframkallande droger är i första hand överdriven aggression, vilket förklarar den extrema grymhet mot civila som vissa ukrainska militärer uppvisar, såväl som beskjutningen av städer i Donbass.

Med tanke på tillgänglig information om användningen av potenta stimulantia av AFU-soldater, studerar vi inkommande prover för förekomsten av denna klass av föreningar. Deras spår kvarstår i mänskliga organ och vävnader under lång tid (t.ex. i hår – upp till sex månader).

Resultaten kommer att överlämnas till utredningskommittén och användas som bevis i utredningar av krigsförbrytelser som begåtts av Kievregimen.

Experiment med nya läkemedel på lokalbefolkningen

För några veckor sedan, under den särskilda militära operationen, befriades Rubezhnoye i den Luganska folkrepubliken. Dokument har hittats i laboratoriet på det medicinska centret Pharmbiotest på [adressen] 9 Pochaivska, som bekräftar att forskning har utförts i Ukraina under flera år på uppdrag av det så kallade Big Pharma [läkemedelsindustrin].

Kliniska prövningar av oregistrerade läkemedel med potentiellt allvarliga biverkningar har utförts på lokalbefolkningen.

Vi undersökte lokalerna för det center som ansvarar för kliniska prövningar av läkemedel på frivilliga. Bevis hittades hos dessa att västerländska kunder regelbundet besökte Pharmbiotest och fick tillgång till alla stadier av forskningsprocessen. För att underlätta deras arbete har inskriptionerna på utrustning, rumsnamn och arbetsdokumentation duplicerats på engelska.

För att undvika skadlig ryktesspridning och juridiska kostnader vid misslyckade prövningar av nya läkemedel, genomförde amerikanska och europeiska företag kliniska prövningar på ukrainska medborgare. Volontärlönerna var minimala och dödsfall kunde lätt döljas. Det har inte heller förekommit några seriösa inspektioner eller tillsyn av de lokala myndigheterna.

Detta är i linje med den västerländska idén att delokalisera den mest internationellt kontroversiella forskningen. I Ukraina har militär personal, låginkomstmedborgare och de mest utsatta kategorierna av befolkningen, patienter på psykiatriska sjukhus, använts för detta ändamål.

Vi fortsätter att analysera det dokumentära material som avslöjats i Rubezhnoye bosättningslaboratorium.

DNA-prover som kan användas för biologiska vapen mot enskilda individer eller folkgrupper

Vi har redan informerat om att mer än 16 000 biologiska prover, inklusive blod- och serumprover, togs från Ukraina till USA, Georgien och europeiska länder.

Mot bakgrund av den amerikanska administrationens försäkringar om att den genetiska information som erhållits från ukrainska medborgare kommer att användas “…exklusivt för fredliga ändamål…”, skulle jag vilja citera ett uttalande av Jason Crow US House Intelligence Committee från The North American Security Conference i juli.

Crow varnade amerikaner för farorna med att ge sitt DNA till privata företag för testning eftersom:

“…det finns en möjlighet att testresultat kommer att säljas till tredje part… och den information som erhålls kan användas för att utveckla biologiska vapen som riktar sig mot specifika grupper… eller individer.”

Covidepidemins möjliga ursprung

Med tanke på den amerikanska administrationens intresse för studier av “snävt riktade” biologisk agens, tvingar sådana uttalanden fram ny uppmärksamhet på orsakerna till den nya coronavirus-pandemin och de amerikanska militärbiologernas roll i uppkomsten och spridningen av covid-19-patogenen.

I maj 2022 berättade Jeffrey Sachs – en ledande expert i den respekterade medicinska tidskriften The Lancet och professor vid Columbia University, den ledande akademiska institutionen för global biosäkerhet, vid en konferens i Spanien att:

“… coronaviruset skapades på konstgjord väg och är mycket troligt att ha skapats med hjälp av amerikanska framsteg inom bioteknik…”.

Enligt våra experter bevisas detta av den okarakteristiska variationen hos genovarianterna som orsakar olika toppar i förekomsten av coronavirus, betydande skillnader i dödlighet och smittsamhet, ojämn geografisk fördelning och den oförutsägbara karaktären hos epidemiprocessen som helhet.

Det verkar som om pandemin, trots ansträngningar för att begränsa och isolera sjukdomen, artificiellt underblåses av införandet av nya varianter av viruset i en viss region.

Vi överväger möjligheten att US Agency for International Development (USAID) var inblandad i uppkomsten av det nya coronaviruset.

Sedan 2009 har myndigheten finansierat Predict-programmet, som har undersökt nya arter av coronavirus genom att fånga fladdermöss som bär på viruset. En av entreprenörerna för projektet var Metabiota, ett företag känt för sin militärbiologiska verksamhet i Ukraina.

Karakteristiskt är att 2019 – innan de första fallen av Covid-19 dök upp – var det amerikanska Johns Hopkins Institute värd för en övning kallad “Event-201”, som övade på att hantera en epidemi av ett tidigare okänt coronavirus, som enligt narativet om övningen, överfördes från fladdermöss till människor via en mellanvärd, grisar. Detta är hur viruset “spanska sjukan”, som har dödat tiotals miljoner människor, blev en pandemi.

Implementeringen av Covid-19-scenariot och USAID:s nödavveckling av Predict-programmet 2019 tyder på pandemins avsiktliga karaktär och USA:s inblandning i dess uppkomst.

Labyrinth Ukraine och amerikanska biovapen

Under den särskilda militäroperationen beslagtogs dokument som tyder på att USAID och dess huvudentreprenör, Labyrinth Ukraine, har deltagit i USA:s militära biovapenprogram sedan 2019.

Notera brevet från chefen för AFU:s sanitära och epidemiologiska avdelning till chefen för Labyrinth Ukraine, Karen Saylors. I den förklarar den ukrainska väpnade styrkans kommando sig beredd att samarbeta med USAID om att administrera vacciner till militär personal och om att samla in, bearbeta och överföra information av intresse till den amerikanska sidan.

Valet av US Agency for International Development för att samordna arbetet kan ha föranletts av en ökad rysk oro över verksamheten vid ukrainska biolaboratorier, ett försök att “take the US defence agency out of the loop” och undvika anklagelser om att utveckla biologiska vapen.

Det har fastställts att Labyrinth Ukraine är en division av det amerikanska företaget Labyrinth Global Health, och dess grundare är tidigare anställda av Metabiota, en viktig Pentagon-entreprenör inom det militärbiologiska området.

Labyrinth Ukraine deltog i UP-9 och UP-10-projekt, som studerade spridningen av afrikansk svinpest i Ukraina och Östeuropa.

Jag skulle vilja påpeka att som en del av det amerikanska försvarsdepartementets program för att minska biologiska hot har ett av Labyrinth Global Healths forskningsområden varit studiet av coronavirus och appoxvirus.

Den 23 juli [2022] förklarade Världshälsoorganisationen [WHO] utbrottet av apkoppor som ett internationellt hälsonödläge, och hittills har sjukdomen rapporterats i 76 länder, med över 26 000 fall.

Sålunda ser vi en tydlig trend: smittämnen som når Pentagons intressezon är sedan pandemi, med amerikanska läkemedelsföretag och deras beskyddare samt ledarna för USA:s demokratiska parti, som förmånstagare.

Vi har tidigare dokumenterat USA:s användning av biologiska vapen på Kuba. Det handlade om den medvetna spridningen av denguefeber, afrikansk svinpest och sjukdomar av ekonomiskt viktiga grödor på ön. Jag skulle vilja ge ett annat exempel från USA:s militärbiologiska dossier.

1997 uppmärksammade den kubanska regeringen världssamfundet det faktum att USA hade brutit mot kraven i konventionen om biologiska vapen och toxinvapen. Anklagelsen baserades på vittnesmål från en kubansk pilot som registrerade sprayningen från ett amerikanskt flygplan av ett biologiskt karantänsmedel, palmtripsen, vilket var skadligt för en av Kubas viktigaste jordbruksindustrier.

Även om det var möjligt att inleda ett extra möte för BWC-parterna i denna fråga, undersöktes händelsen inte på grund av avsaknaden av en konventionsverifieringsmekanism, som Ryska federationen insisterar på att upprätta.

Sådan straffrihet har bidragit till Washingtons fortsatta användning av biovapenteknologi i Latinamerika, inklusive mord på oönskade politiker.

Den 18 juli 2022 förklarade Republiken Venezuelas president Nicolas Maduro offentligt USA:s inblandning i mordet på före detta statschefen Hugo Chávez.

Enligt information tillgänglig för Venezuela har amerikanska säkerhetstjänster sedan 2002 arbetat med möjliga sätt att eliminera den venezuelanske ledaren, som har fört en aktiv anti-amerikansk politik. Åtskilliga mordförsök som involverade medlemmar av den amerikanska ambassaden i Caracas avslöjades och omintetgjordes.

I strid med internationell rätt har USA varit inblandat i utvecklingen av läkemedel som, när de administreras på kort sikt, orsakar kroniska sjukdomar och utvecklar olika former av cancer.

Enligt den venezuelanska sidan användes en liknande drog för att förgifta Chávez av Claudio Díaz, en medlem av presidentens entourage. Hon flydde från Venezuela med hjälp av amerikanska underrättelsetjänster och flyttades därefter till USA för att undvika eventuell publicitet om detaljerna i hennes samarbete med amerikanska underrättelsetjänster.

Ett orsakssamband mellan den venezuelanske ledarens död och utvecklingen av biologiska vapen bekräftas av rättsmedicinska bevis och vittnesmål från kubanska läkare som behandlade Chavez om sjukdomens atypiska förlopp och dess motståndskraft mot användning av läkemedel.

Tack vare den speciella militära operationen har hoten från amerikanska bioobjekt uppmärksammats av många internationella och statliga organisationer.

Massdemonstrationer mot Pentagon-finansierade biolaboratorier har ägt rum i ett antal länder runt om i världen. Eurasian Economic Unions organisationer i det civila samhället har antagit en resolution om att stänga sådana biosajter.

I detta sammanhang ser vi redan en förändring i synsättet på den amerikanska militärens arbete på det biologiska området i andra länder. Till exempel har stater där USA bedriver dubbelriktad forskning ombetts att underteckna ett kollektivt uttalande om samarbete med USA enbart för att:

“…förbättra den globala hälsosäkerheten och minska påverkan av infektionssjukdomar på befolkningar…”. Det är ordet “global” och resten av texten som uppmärksammar: “leds av USA”.

Ytterligare finansiering kommer dock att finnas tillgänglig genom Biohazard Reduction Program för länder som är lojala mot det amerikanska initiativet.

Det ryska försvarsministeriet kommer att fortsätta att analysera de dokumenterade bevisen för USA:s biovapenprogram i Ukraina och kommer att hålla dig informerad om resultaten.

Briefing den 4 augusti 2022 av ryska generallöjtnanten Igor Kirillov

Källor och relaterat

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

11 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Sten B
Sten B
Gäst
10 augusti 2022 kl 19:41

Fundera en stund över varför det inte lyfts ett finger för att försöka medla i kriget i Ukraina. Ett krig i Europa, mig veterligen har det inte gjorts ett enda allvarligt försök från Västs sida att skapa ett fredsmöte av dignitet. Inte ens Bror Duktig-Sverige har petat fram en medlare. Väst pumpar däremot in vapen och pengar som fördröjer utvecklingen och Sverige skäms inte att öppet skrodera om de där jäkla pansarskotten.

Man använder sig av kriget som ursäkt för att höja priserna på energi, mat och skyller än det ena, än det andra på Putin och kriget. Och vad är detta för märkligt krig? Ryssland förfogar över stora militära resurser, behöver bara rulla över gränsen och försörjningslogistiken borde inte vara så märkvärdig. Hur kan det dra ut så på tiden? Ett modernt krig är snabbt, intensivt och det dröjer i regel inte länge förrän den ena sidan dominerar. Kriget i Ukraina påminner om Andra världskriget som i dag skulle varit överstökat på betydligt kortare tid.

På 80-talet gjorde jag lumpen på ett jägarförband med uppgift att bedriva gerillakrig bakom fiendens linjer upp emot 1 månads tid. Den tanken lades ned inte långt senare för att man menade att kriget skulle vara över innan den månaden var över. Ja, i Ukraina hade den gamla jägarstriden kunnat bedrivas i flera månader i alla fall för det kriget följer inte utvecklingen…

Julian
Julian
Gäst
8 augusti 2022 kl 15:50

Denna man är utsänd av endast ett skäl: att vilseleda. Det finns inga bevis på att man “hittade” 36 st biolaboratorier i Ukraina. Inga foton, endast deras påståenden. Genom att påstå det vill man hålla lögnen om “ett virus” vid liv så att de onda kan fortsätta med sin (UN) agenda och sina brott mot mänskligheten.

Ryssland och USA har samma agenda att driva dvs New World Order. Det är eg Ryssland som först “kom ut” (inom bara några månader) med ett vaccin mot “Covid 19” och Putin påstod utan att skämmas att även hans dotter fick ett “räddande vaccin”.

“Detta är hur viruset “spanska sjukan”, som har dödat tiotals miljoner människor, blev en pandemi.” säger han, men det är alltmer känt och bevisat att det var egentligen det giftiga vaccinet som dödade ca 50 miljoner människor. Det var ingen “spanska sjukan”. Historien upprepar sig.

Vakna, mina medmänniskor! Satanister vill inte oss väl!

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Julian
8 augusti 2022 kl 20:41

Du skrev: “Denna man är utsänd av endast ett skäl: att vilseleda. Det finns inga bevis på att man “hittade” 36 st biolaboratorier i Ukraina. Inga foton, endast deras påståenden.”

Jodå det är tom erkänt av USA att de finansierat biolabb i Ukraina.

https://newsvoice.se/2022/06/pentagon-medger-att-de-finansierat-46-biolab-i-ukraina/

https://www.youtube.com/watch?v=ydSf57SRtcQ

Självklart skyller Nuland på att det är förskräckligt att Ryssland tagit kontroll på dem och självklart hävdar USA att de lab som togs över var “fredliga”. Allt är enligt manus.

Last edited 5 månader sedan by Torbjörn Sassersson red.
Julian
Julian
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
8 augusti 2022 kl 21:29

Tack Thorbjörn!

Vi behöver inte “erkännande” från varken Victoria Nuland eller “bekräftelse” från Ben Swann om att det fanns så himla många amerikanska biolabb i Ukraina, utan från den som påstår det, nämligen Ryssland.

Fram med bevis på alla dessa “biolabb” i Ukraina generallöjtnant Igor Kirillov!

Alla som påstår att det finns några elaka virus som vill göra oss illa är falsk opposition och jobbar medvetet för den mörka sidan.

MBOCKMAN
MBOCKMAN
Gäst
Reply to  Julian
10 augusti 2022 kl 11:59

Ta det med Jesus då!

Står nämnligen i bibeln att människors munnar är fulla av dödande gift/venom, och senast jag kollade så är ordet ”virus” från början med betydelsen GIFT.

Dessutom förtäljs det i bibeln att Antikrist söker att ändra lagar och tider, och vad är definitioner på ord om inte en typ av lag

Dessutom instämmer jag i att vaccin är satans giftinjektioner, och våra makthavare gör precis som satan genom den förbannade ormen och vad var den första lögnen om inte ”ni ska inte dö…”

1298
1298
Gäst
8 augusti 2022 kl 14:44

Tack för att ni förmedlar båda sidor av myntet. Det är journalistik på riktigt.

Sten Bengtsson
Sten Bengtsson
Gäst
7 augusti 2022 kl 17:37

Det går inte en dag utan att det framkommer ny information som i slutänden kan knytas till Den djupa staten som har sina förgreningar till varje position som är av betydelse för händelseutvecklingen i världen. Allt från kultur till världspolitik. Och det blir tydligare och ofta mer bisarrt.

Sedan ett par år tillbaka har jag hört att Ljuset, dvs. det som står för det goda, blir allt mer framträdande och därmed tvingas Mörkret fram ur sina vrår och därför syns det allt mer i alla möjliga sammanhang. Nånstans borde högen av skit rasa för den är så hög att den blir instabil pga. av sitt obalanserade innehåll. En annan passande metafor är att det kokat länge nu, övertrycket är stort, det pyser här och var, till sist exploderar det.

Linden
Linden
Gäst
7 augusti 2022 kl 13:05

Kuslig läsning
ytterligare en bekräftelsen på att inget skurkstreck är för lågt för djupa staten.
och då menar jag även Sverige, vi minns hur snabba regeringen var att ”rädda” laboratorier med personal från Ukraina
på vems order?

Fredrik Eriksson
Reply to  Linden
7 augusti 2022 kl 14:38

En liten Svensk finansfamilj har lagt sig i de Kinesiska angelägenheterna på ett brutalt sätt.

Ledord:
Gensax, Umeå Universitet, 144,000 kromosompar, 3:e strand av DNA,
transhumanism, Karolinska Universitet, Baculo-virus.

Kontenta:
Spikproteinet Gp-120 uppfanns på 80-talet av Fauci med kollaboralt samarbete.
Detta spikprotein/Hiv-1 förädlades sedan med 4 stycken Hiv-1 proteiner och vips fick man ett aerosl-bundet virus som kunde luftsättas tillsammans med chemtrails nu i form av Covid-19,Sars-Cov-2.
Iom att normala virus förstörs relativt snabbt tack vare UV-ljuset.
Vaccinen innehåller 16 stycken Gp-120 Hiv-1 proteiner.
AIDS är 22 strängar av Hiv-1 (Gp-120).
Därför man testas positivt på vårdcentraler och blodcentraler för de vaccinerade i bland annat Australien.
https://www.vaccinedeaths.com/2022-03-15-fauci-patent-gp120-covid-hiv-destroys-t-cells.html

Summa sumarum:
Det innebär inte att någon som har haft Corona får AIDS.
Utan bara att symtomen påminner om AIDS.
Dvs vätskefyllda lungor, respiratorisk SARS, vilket är min poäng.
AIDS är samma sak (i princip).
Iom att ditt eget immunförsvar elimineras (tack vare spikproteiner /HIV-1).
Det som jag däremot postulerar är att alla som har vaccinerat sig (oavsett vaccin) kommer testas positivt på Hiv-1 (men inte Aids).
Men kontentan i slutet blir ju givetvis Aids ändå.

Axolotl 7
Axolotl 7
Gäst
Reply to  Linden
7 augusti 2022 kl 14:39

Och var i Sverige är nu dessa laboratorier, och vad håller dom på med för hemskheter just detta nu?

Skulle misstänka att familjen Wall Enberg är djupt involverad i detta, vet att en medlem av familjen var med som drivande part vid vårt lands brådstörtade ansökan om medlemskap i den kriminella organisationen NATO.

björn wiklund
Reply to  Linden
8 augusti 2022 kl 10:01

Skrev om dessa flyttade lab…. man har pressträff och talar om för oss på bästa sändningstid att typ 50 (min gissning) forskare är här eller på väg hit…. gott och väl nu har det gått hälften av de 12 månaderna forskarna skulle vara här och jobba…. oaktat om man tänker sig förlängning vore det väl i tangentens riktning att ha en pressträff rörande vad som åstadkommits….. ?

NewsVoice
NewsVoicehttps://newsvoice.se
NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV