Dan Ahlmark: Finns idag ett politiskt alternativ till svensk socialism? Del 1

publicerad 16 september 2022
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

ANALYS. Människan påverkas starkt av det liv hon av olika skäl formas för. Det gäller också dagens samhälle, som sätter många hinder i vägen för hur individen egentligen vill handla avseende olika områden. Många saker hon vill göra är inte möjliga. Den medvetne individen söker då skälen för detta, och upptäcker snart hur dominerande – och passiviserande – kollektivismen är.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand.

Men om hon söker och dessutom med målmedvetenhet kan hon någonstans finna en variant av individualism. Den filosofin har idag sitt främsta stöd i libertarianismen (1). Och om hon söker vidare, kan hon upptäcka grundprincipen i den ideologin, som är Rätten till det Egna Livet (REL). Den innebär, att människan ska ha rätt att självständigt fatta beslut om i stor sett allt, som angår henne som människa och medborgare.

En sådan insikt kan kraftigt påverka en sökande persons åsikter och handlande under livet.

I bästa fall inträffar denna insikt tidigt under en persons levnad. Tidpunkten torde ofta bero på hur energiskt denne försökt fastställa sina värderingar och deras konsekvenser för livsmål och beteende. En god förståelse av samhället och i stort vad olika värderingar och mål betyder för den egna välfärden och lyckan är då av betydelse.

ArcanumSkolan 2024

Det har blivit svårare för individer att skaffa sig en sådan oberoende förståelse, eftersom indoktrineringen ökat kraftigt i samhället under de senaste decennierna. Men kunnandet är med lite ansträngning tillgängligt.

Kunskapen behöver dock inte göra en praktisk fråga – såsom exempelvis valet av politiskt parti att stödja – lättare. Det syns ju troligt, att inget etablerat svenskt parti är särskilt attraktivt för en person, som fått en insikt i sin egen rätt till frihet. Läget i svensk politik en bit in på tvåtusentalet  ä r  inte uppmuntrande.

Sveriges utveckling de senaste decennierna

Beträffande det svenska samhällets utveckling har mycket påverkats av det borgerliga misslyckandet att ta den politiska ledningen i Sverige genom att utnyttja socialismens sammanbrott i slutet av 80-talet.

Sovjetunionens fall innebar ju en partiell ideologisk kollaps också för västerländsk socialism, eftersom trots dess avvisande av kommunismens revolutionära föreställningar marxismen styrde mycket tänkande och många medlemmars agerande i dessa partier. De borgerliga i Sverige lyckades dock inte visa väljarna hur mycket av bl a välfärdsstatens utformning och policies, som berodde på dessa förlegade och mot individen fientliga åsikter.

Man lät socialdemokratin komma undan sina ideologiska misstag, vilka skadat vårt land väsentligt (2). Vid sidan av massinvandringen var det borgerlighetens stora blunder efter murens fall.

Sammanbrottet för den ekonomiska socialismen var en chock för socialdemokratiska funktionärer, och lösningen blev, att den socialdemokratiska  ideologin istället övertog  vissa av postmodernismens åsikter och därefter globalistiska politiska ideer (vilka huvudsakligen är socialistiska).

Det första steget ledde till det successiva införandet i Sverige av amerikansk kulturmarxism med ideer såsom Politisk Korrekthet och teorier såsom postmodernistisk kunskapsteori, människo- och samhällssyn och så småningom ideologier som genusteori och kritisk rasteori. Genom att borgerligheten inte utnyttjade situationen, kunde S:s politiska ställning stabiliseras.

Lögner och svekfullt personligt beteende av politiker kan man alltid förvänta sig. Socialdemokratins långsamma men varaktiga nedgång beroende på samhällsutvecklingen och människors attityder stod klar redan vid Sovjetunionens kollaps och krävde motåtgärder av partiets ledning.

Att ett svenskt regeringsbärande parti som socialdemokratin då hänsynslöst skulle välja import av nya väljare från utvecklingsländer med annorlunda kultur och religion för att det egna partiet ska kunna fortsätta att ha makt i Sverige, var dock oväntat.

Att ett parti med ansvar för landet skulle ignorera alla åtföljande mycket allvarliga negativa konsekvenser för svenskar, och vilka var fullständigt förutsebara, var en chockerande upptäckt för många.

Göran Persson nya utlänningslag 2005 åstadkom en stor ökning av invandringen, och vilken – även utan den senare massinvandringen pga Syrienkrisen –  skulle ha lett till en fundamental förvandling av vårt land.

Moderaterna var 2005 upptagna av omvandlingen av sitt parti, och Reinfeldt  hade antingen inte tid eller vilja att ta en strid med socialdemokratin i frågan -eller förstod inte dess betydelse.

Den nya invandringspolitiken medförde sedan, att invandringen snabbt steg till minst 100 000 personer per år. Väljarnas reaktion ledde till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och hindrade moderaterna att bli större än socialdemokraterna.

Socialdemokratin och de borgerliga fick efter invandringsöverenskommelsen mellan moderaterna och Miljöpartiet 2011 ett förstärkt gemensamt intresse av att stoppa SD.

Kritik av massinvandring hindrades genom PK i massmedia. Annan bojkott av partiet samt en för Sverige ytterst skamlig hets mot invandringskritiker genomfördes, och som inte var inte bättre än McCarthy-periodens agerande i USA mot påstådda kommunister. Beteendet var en skam för vårt land.

De borgerliga partierna misslyckades efter valen 2014 och 2018 att trots valresultaten kunna bilda borgerliga regeringar. Centern och Liberalerna hade tidigare anpassat sig så väl till den dominerande socialdemokratin, att de inte orkade stödja en borgerlig regering. De blev stödpartier för socialdemokratin, som kunde fortsätta vid makten och utnyttja möjligheterna att fortsätta att omskapa Sverige.

Av opportunistiska skäl tvingas naturligtvis dessa partier att spela mera borgerliga under valrörelser, vilket också sker 2022.

Massinvandringen är huvudorsaken till många av Sveriges svåra problem. Ett är omvandlingen till att bli det mest våldsaktiva landet i Europa och med en grov kriminalitet, vars – inte slut – men inte ens nedgång kan skönjas. Bostadsbrist och bristande resurser i vårdsektorn, som drabbar svenskar är bara några av de allvarliga konsekvenserna.

Många områden inom den offentliga sektorn är egentligen krisområden. Till denna svåra situation har sedan införts en klimatpolitik med mycket allvarliga konsekvenser för den svenska energipolitiken och den ekonomiska utvecklingen. Sveriges tillväxt befinner sig i Europas bottenskikt.

Försvarspolitiken har dessutom varit katastrofal ända sedan nittonhundratalets sista decennium. Läget har blivit så dåligt, att en anslutning till NATO skyndsamt beslutades efter Rysslands anfall mot Ukraina.

För att inte behöva besvara frågor om orsaken till vårt usla försvar, hindrade både borgerliga och vänsterpartier den folkomröstning, som självklart borde ha genomförts. Att vi i Sverige har ett enhetsparti i många frågor belystes även i detta avseende.

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq