Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet – Del 2

Publicerad

Författare

Ämne

ANALYS. De stora traditionella ideologierna har alla misslyckats. Det gäller självfallet de totalitära, som sopades bort efter andra världskriget resp Sovjetunionens fall. Klassisk konservatism har tynat bort, och socialkonservatismen accepterar liksom socialliberalismen för mycket av kollektivism.

Text: Dan Ahlmark, Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand.

Läs även del 1 (av 2): Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet

Vilka resultat har då det socialdemokratiska partiet, ofta stött av oppositionen, nått i Sverige? Ett urval av många konsekvenser redovisas nedan (denna punktlista är en forsättning från del 1):

 • Vi har Europas högsta kriminalitet gällande våldsbrott. Läget gällande andra brottsområden är också oroande. Man har exempelvis tillåtit ett stort antal utländska kriminella klaner att fast etablera sig i Sverige. Polisväsendet lider av många interna problem.
 • Vi har ett politiserat juridiskt system genom utnämning av för många socialdemokratiskt sinnade domare. Vi har särskilt en koncentration av sådana i högre rättsinstanser.
 • Bristerna i det allmänna rättssystemet framträder tidvis genom skamfläckar som: Da Costa-fallet (allmänläkaren och obducenten); incesthysterin pådriven av radikalfeminism och marxistiskt inspirerad psykologi, vilken drabbade ett betydande antal oskyldiga män; Quick-fallet osv.

Det sistnämnda utgjorde även en av de allra värsta rättsskandalerna internationellt under det senaste århundradet. Den inkompetens och de grava felaktigheter, som präglade utredningen av Sveriges viktigaste mordfall under 1900-talet (Palme), var tyvärr inte en tillfällighet utan istället uppenbarligen systembundna.

 • Quickfallet var dessutom förbundet med en formidabel rättspsykiatrisk vårdskandal (6). Pga att hennes teori ideologiskt var av intresse för de makthavande, tilläts en privatperson styra behandlingen av Quick inom en rättspsykiatrisk institution. Resultatet av en senare offentlig granskning av detta blev naturligt nog den vanliga: inga ansvariga ställdes till ansvar. Socialdemokratin har med näbbar och klor kämpat för offentliga tjänstemäns ansvarsfrihet för sina gärningar.
 • I samband med COVID-epidemin vidtog regeringen ett antal åtgärder, som kränkte individens rättigheter. Utredningar får visa vilka, som har vetenskaplig grund. Lagändringar bör införas, som hindrar ett upprepande av sådant auktoritärt beteende utan övertygande skäl. Socialdemokratin har ständigt och fanatiskt motsatt sig en oberoende författningsdomstol, som kan övervaka rättstillämpningen och med kraft reagera mot kränkningar av grundlagen. Partiet önskar inte ha några sådana begränsningar för sin politik.
 • Sverige har en mycket stor offentlig sektor, som också är behäftad med djup ineffektivitet. Den europeiska centralbankens utredning 2002 avseende 23 OECD-länder konstaterade att ”Sverige har västvärldens dyraste och mest ineffektiva offentliga sektor”(1). Någon liknande senare utredning har tydligen inte genomförts, och skälen att tro på en kraftig förbättring är svaga. Sverige har bl a ett mycket starkt välfärdsindustriellt komplex, som inte lätt påverkas.
 • Beträffande välstånd ligger vi sist i Norden  bortsett från Finland, som snart passerar oss. Socialdemokratins försök att framstå som orsaken till Sveriges goda tillväxt under decennierna efter andra världskriget var falskt (2). Utvecklingen på längre sikt visas av följande exempel.

Sverige startade efter andra världskriget med samma BNP per invånare som det ytterst jämförbara landet Schweiz. Resultatet av trekvarts sekel av främst socialdemokratisk politik är, att Schweiz med sina borgerliga politik har en BNP per invånare, som är 50 % högre. För en avancerad industrination som Sverige är detta ett klart underbetyg, som pekar på långvariga fundamentala fel i landets politik.

 • Sverige har generellt den näst högsta momsen i EU. Vi har också de högsta socialavgifterna, den högsta kapitalbeskattningen och de högsta punktskatterna på diesel & bensin. Samtidigt har vi världens näst högsta marginalskatt (66,1%). Vi har aldrig haft högre kommunalskatter än nu. Det medverkar till, att Sverige tillhör de få länder, som har högst skattetryck i världen.

Det totala skattetrycket varierar nämligen runt 43 % av BNP. För exempelvis en privatperson, som enbart betalar kommunalskatt (ca 30 % ), tillkommer en rad skatter, som därefter nämnvärt reducerar hennes inkomst vid inköp och aktiviteter: moms, energiskatter mm.

Till detta kommer beskattningen mm av näringslivet, som höjer skatte/avgiftsbelastningen av landet dramatiskt. Sveriges ekonomiska  problem förvärras av att systemet medför, att en betydande del (1,3 – kanske 1.8 miljoner) av den arbetsföra befolkningen inte kan (eller vill) försörja sig själva (3).

 • Den ev kommande kontantlösheten och därmed ökat statligt samarbete med bankerna tillsammans med samhällets övriga möjliga personinformations- och elektroniska övervakningsmetoder (bl a smygfotografering, smygavlyssning, smygläsning av elektronisk kommunikation) kan få allvarliga effekter.
  Det fångar de svenska medborgarna i ett system, som lätt kan användas för att kränka rätten att vara ensam och därmed den integritet, som hör till medborgarnas Rätt till det Egna Livet (4).
 • Stora restriktioner finns avseende medborgarnas handlingsfrihet på otaliga områden (bortsett från den praktiska begränsning, som skatter och avgifter skapar).

Försvaret

Regeringarna har sedan murens fall genomfört en helt ansvarslös försvarspolitik genom en nedrustning, som berövade Sverige huvuddelen av vårt försvar. Det ledde till, att landet under 2010-talet lätt kunde ha ockuperats (om det utrikespolitiska läget skärpts).

Detta skedde trots den klara varningen knuten till nedrustningen under mellankrigstiden, som medförde, att vi lätt kunnat ha ockuperats av Hitler 1940, ifall denne valt oss som mål istället för Norge. Den svenska försvarspolitiken har helt enkelt varit usel efter 1990. Ansvarslöshet på ett sådant oerhört väsentligt område för medborgarna säger något viktigt om regeringarnas seriositet och kvalitet.

Sverige gick med i NATO utan att använda folkomröstningsinstrumentet, som självklart skulle ha utnyttjats. Att frågan hävdats vara för komplicerad för vanliga svenskar är främst en misstro mot demokratin.

Även komplicerade frågor kan framställas och klargöras för den genomsnittlige väljaren, så denne kan fatta ett informerat beslut. Det finns inga skäl att tro, att yrkespolitikerna i de svenska partierna hade större förmåga att avgöra frågan på bättre sätt för Sverige än väljarna.

Skälet till negativismen var troligen, att en folklig NATO-debatt snart kommit in på skälen och ansvaret för den nedrustning, som drev fram frågan vid det nya utrikespolitiska läget. Inget av de traditionella partierna önskade få detta belyst.

Utrikespolitiken

Praktiskt sett beror yrkespolitikernas inställning till de internationella organisationerna delvis på, att dessa utgör ett ytterligare verksamhetsfält, vilket ger möjlighet för yrkespolitiker, som upplever valförlust i Sverige, att överleva politiskt och ha en fortsatt karriär utomlands.

Detta medför också en anpassning hos personerna till dessa organisationers mål och intressen.

Utrikespolitiskt har Sverige böjt sig för globalismen och avser att avstå från landets nationella suveränitet genom att acceptera ett federalt EU med en stark central regering. Vår självständighet har strikt upprätthållits i femhundra år förknippat med ibland enorma offer för befolkningen. Den har tjänat oss väl.

De personliga ambitionerna och målen hos ett antal politiker bidrar nu till att Sveriges suveränitet förkastas. Förlusten kommer att påverka oss negativt på oräkneliga sätt. Några historiskt okunniga generationer av politiker främst påverkade av globalism, egna karriärhänsyn och kortsiktiga politiska mål offrar nu landet.

Man böjer sig också under FNs inledande försök att på olika områden styra enskilda länder. Olika internationella beslut såsom exempelvis Agenda 2030  med sin planekonomiska och socialistiska karaktär godtas, utan att dess följder grundligt diskuterats i landet.

Att majoriteten i FNs generalförsamling bestående av halv- eller heldiktaturer får bestämma inrikespolitiken i demokratier observeras inte. FN är numera ingen i huvudsak positiv internationell organisation, utan denna styrs i många avseenden av obehagliga och motbjudande länder.

Svensk U-hjälp har genom 1 %-målet varit ytterst stor per capita jämfört med andra västländer. Denna hjälp har till en del varit helt felaktig. Pga ideologiska skäl har socialdemokratin tidigare under lång tid skänkt mycket stora belopp till socialistiska diktaturer i Afrika eller Asien (såsom Zimbabwe och Vietnam), vilket inte låg i Sveriges intresse (5).

Exempel på inkompetens är hjälpen till Afhganistan, som under de sista 20 åren varit det näst största mottagarlandet avseende svenskt stöd (14 miljarder). Den hjälpen bedöms exempelvis av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) som i stort bortkastad. Ett viktigt skäl syns vara korruption. Där hjälpen inte varit utan mening, har resultaten istället kanske varit diskutabla eller negativa.

De stora svagheter och brister Sverige uppvisar, speglar också den borgerliga oppositionens svaghet genom sin anpassning till socialdemokratisk politik. Dessa partier har generellt inte stoppat vänsterglidningen.

De har istället genom sitt samarbete och kompromisser praktiskt sett accepterat grunderna för landets kollektivisering. Med tanke på de stora prövningar och förändringar, som nu hotar, bör medborgarna ta avstånd från samtliga ideologier, som direkt orsakat eller medverkat till att skapa dagens situation.

Beskrivningen ovan visar på en djupt felaktig politik på väldigt många områden, som främst bara kan ha orsakats av skadliga ideologier eller omtolkningar av andra.

Läs även del 1: Vad har dagens stora ideologier i Väst lett till? Det svenska exemplet

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

Referenser

 1. Ljungberg, Swedberg och Söderbaum (2007). Betongväldet – om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet, s. 61. Empron, Stockholm.
 2. Contra: Viktiga krafter bakom Sveriges utveckling
 3. Nya Dagbladet: Minst 1,3 miljoner i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva
 4. NewsVoice: En fungerande och sund kultur kräver självrealiserade människor med rätt till sina egna liv
 5. Nya Dagbladet: Mugabe och den socialdemokratiska antimoralen


Mer läsning

Dr Zandre Botha Post Vax Detox Protocol. Photos: Botha

Groteska fynd vid mikroskopering av blod från vaccinationsskadade patienter

6
COVIDVACCINSKANDALEN. Kersti Wistrand redovisar i två artiklar dr Zandre Bothas banbrytande analyser av covidvaccin samt mikroskoperat blod från vaccinationsskadade patienter. Text: Kersti Wistrand De flesta läsare...
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com

SCB: Barnafödandet i Sverige 2022 har minskat till den lägsta nivån under hela 2000-talet

22
SVERIGE. Barnafödandet har minskat kraftigt i Sverige till den lägsta nivån under hela 2000-talet, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Myndigheten kan inte förklara varför. Istället...
Wormhole, spaceship. Bild: Deselect.Licens: Pixabay.com

Enligt kosmisk kulturcensur är vi ensamma i universum och utlämnade åt US Space Force

11
KULTURKRÖNIKA. I början på år 2021 gjorde bandcamp, en onlinetjänst för audiomaterial, en “youtube”* på en av sina innehållsskapare, författaren och mediet Barbara Marciniak...
Emmanuel Macron och Rachel Marsden

Rachel Marsden: Afrikanska Mali sparkar ut Frankrike – Macron skyller på Ryssland

5
AFRIKAS FRIHETSRÖRELSE. "Mali förbjuder Paris-stödda icke-statliga organisationer (NGO:er) efter nästan ett decennium av misslyckade franska försök att få fotfäste", skriver Rachel Marsden för RT....
Ryskt par. Privat foto, pixelerat

Ryska spionaget och den hysteriska dansen kring fallen Kia, Skvortsov och Koulkova

4
ANALYS. Först efter två förlorade år, följda av fyra improduktiva år, i sin tur avlösta av fjorton månaders häktning, vågar åklagarväsendet vid en domstol...
Torbjörn Sassersson, 23 juli 2021 - selfie

Kommer svenska journalisteliten kräva Assanges frigivning eller vägrar de erkänna att de hade fel?

7
OPINION. Brasiliens kommande president krävde den 29 november 2022 att Assange släpps och New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel samt El Pais...
Därför är gränssnitt så viktigt. Foto: Dell. Licens: Unsplash

Därför är gränssnitt så viktigt

0
Vi människor rör oss mer och mer på webben, oavsett om det är på en dator eller via en mobiltelefon. Det gäller i de...
Emmanuel Macron - Pressfoto: Europaparlamentet

France 24: Macron ser hot från USA, Kina, Ryssland och rymdskurkar

0
VÄRLDEN. Emmanuel Macron besökte USA och talade med båda de politiska partierna på onsdagen. Macron sa att de nya amerikanska subventionerna retar upp de...
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark
Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

5 KOMMENTARER

Prenumerera
Notify of
guest

5 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
7 november 2022 kl 16:09

Anomalierna i rättssystemet kan även ha att göra med hemliga samarbeten där Sverige inte vill stöta sig med en viktig nation.
Bakom kulisserna kan kritiken av sån hemlig verksamhet leda till att systemet utser syndabockar. Ju mer orättvist valet är desto effektivare motverkar det viljan att avslöja annat.

Lennart Andersson
Lennart Andersson
Gäst
7 november 2022 kl 11:57

Det uppenbart att Sveriges politiker oavsett partitillhörighet är obildade, ointelligenta och lättlurade individer som inte har något förstånd om vad som krävs för att leda landet. Ett fåtal politiker har under dom senaste 50 – 60 åren lyckats med konststycket att vilseleda/hjärntvätta folket och få dom att tro att den förda politiken är för folkets bästa, tyvärr har majoriteten låtit sig luras av deras lögner. Resultatet börjar nu att visa sig i form av höjda kostnader för företag och medborgarna. Ett absolut krav för att bli politiker är minst 10 års arbetslivserfarenhet. Utnämningar till befattningar inom förvaltningar, myndigheter och domstolar skall följa grundlagen och inte som sozzarna har gjort, premiera lojalitet med befattningar som är välbetalda och där politisk lojalitet går före kunskap och erfarenhet.

Mats Jangdal
Mats Jangdal
Gäst
6 november 2022 kl 13:38

“Pga att hennes teori ideologiskt var av intresse för de makthavande, tilläts en privatperson styra behandlingen av Quick inom en rättspsykiatrisk institution.”
Ren lysenkoism med andra ord.
Du kan lägga till Karl Hedin fallet till rättsrötan. Johan Westerholm varnar för att om inte detta utreds och åtgärdas kan förstärkningar medföra allvarliga inskränkningar i medborgarnas rättigheter och friheter, inte förbättringar.

Försvarsmakten hade mycket dökött vid murens fall. En trimning var av nöden, men inte en nära total avveckling.

Globalt står en kamp mellan socialsitinternationalen, där de nordiska ländernas socialdemokratiska partier är ledande, och det globala kapitalet. Både hjälps åt att skapa totalitärt globalt styre. Därefter börjar kampen om herre på täppan mellan de två.

Dan Ahlmark
Gäst
Reply to  Mats Jangdal
6 november 2022 kl 19:09

Ja, både Kevin- och Karl Hedinfallet är andra utmärkta exempel på den låga kvalite´n på vårt rättsväsende. Huruvida Gunnar Strömmer kan åstadkomma någon förbättring av läget är okänt.

SunngifuD
Sunngifu
6 november 2022 kl 07:50

Av rättsskandalerna bör även Kevin-fallet uppmärksammas.