Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Margareta Skantze om Public Service – Ett hot mot vetenskap och folkstyre?

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 21 mars 2023
- Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

Public Service har som uppgift att utgöra en ”kollektiv nyttighet som har ett demokratiskt värde i hela samhället.” I sändningstillståndets åttonde paragraf fastslås att det ska finnas en mångfald av åsikter samt att olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap.

Särskilt påpekas följande:

”Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.”

Men lever verkligen Public Service upp till detta uppdrag?

Det är en fråga som allt flera ställer sig med anledning av de tre gångna årens bevakning av corona-pandemin. Ända sedan starten valde Public Service att gå hand i hand med de statliga myndigheterna och har under denna tid helt underlåtit att ge röst åt den växande skara av högt meriterade läkare, forskare, jurister, psykologer, ekonomer och statistiker som ställt sig kritiska till hela agendan kring pandemin och massvaccineringen.

De hävdar bland annat följande:

  • Massvaccineringen är medicinskt omotiverad eftersom covid-19 inte har högre dödlighet än en vanlig säsonginfluensa.
  • Användandet av ansiktsmasker är meningslöst och kontraproduktivt.
  • Billiga och beprövade läkemedel som ivermectin och hydroxiklorikin har enligt klinisk erfarenhet visat sig vara effektiva för att lindra och bota sjukdomen covid-19.
  • Det är meningslöst att ge barn och ungdomar injektioner mot covid-19 eftersom de endast blir lindrigt sjuka om de får sjukdomen.
  • PCR-testerna är odugliga som metod för att bedöma pågående infektion med covid-19.
  • De villkorat godkända vaccinen är osäkra och otillförlitliga eftersom de inte genomgått sedvanliga påbjudna djurförsök.

Allt fler forskare runt om i världen ansluter sig nu till denna kritiska gruppering. Bland dem finns många som tidigare varit anhängare av massvaccineringen och själva låtit injicera sig, men som bytt sida i takt med att alarmerande rapporter inkommer om misstänkta skadliga biverkningar såsom SADS (Sudden Adult Death Syndrome), myokardit, stroke, minskande fertilitet och menstruationsrubbningar. Patologer larmar om fynd av tidigare okända gummiliknande blodproppar och av snabbväxande cancertumörer.

Det borde vara en självklar uppgift för Public Service med sina stora ekonomiska resurser att skärskåda giltigheten i ovanstående påståenden, ordna debatter mellan meningsmotståndare och bemöta kritiken mot massvaccineringen och den förda politiken.

Den 21-22 januari 2023 hölls en stor internationell konferens på temat: ”Pandemic strategies, lessons and consequences” arrangerad av LäkaruppropetStockholm Waterfront Conference Centre.

Här samlades femton ledande läkare, forskare och jurister från USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Belgien, Ukraina och Norge tillsammans med sju svenskar för att redogöra för det aktuella forskningsläget inför en publik på över tusen personer.

Det var ett gyllene tillfälle för Public Service att belysa och kommentera vad som kommit att ses som ”den alternativa bilden”, men så blev inte fallet. Med tanke på den mycket starka ställning som Sveriges statligt finansierade Public Service har är detta ett svek mot de lyssnare och tittare som man säger sig värna om.

“Ett återkommande mantra hos public service är att man håller sig till vad som kallas etablerad vetenskap.”

Det är en egendomlig definition. Vetenskapen är inte en gång för alla fastslagen dogm. Vetenskapen är stadd i ständig utveckling, ständig omprövning av tidigare sanningar.

För att kunna vidmakthålla sin statiska bild av ”etablerad vetenskap” har Public Service genomgående använt sig av ett litet fåtal experter och kommentatorer som delar den officiella bilden av pandemin och vaccinen.

Granskningsnämnden…

Uppgiften att kontrollera om Public Service lever upp till föreskrifter och lagar sköts av Granskningsnämnden (GRN). Den 14 december 2022 skickade jag en anmälan till GRN avseende Public Services bevakning av coronapandemin och massvaccineringen.

GRN avslog min anmälan med hänvisning till att de endast har i uppgift att granska om enstaka program varit osakliga och partiska, men inte om hela utbudet sammantaget levt upp till föreskrifterna.

GRN är sedan år 2011 är en del av den statliga Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT). Jag vände mig därför till Justitiekanslern som har i uppdrag att granska statliga myndigheter och tillse att de ”efterlever lagar och andra författningar och att de även i övrigt fullgör sina uppgifter”.

I min anmälan framhävde jag att den starka begränsningen av Granskningsnämndens uppdrag innebär att SR:s och SVT:s sammantagna programutbud helt kan underlåta att leva upp till föreskrifterna om opartiskhet och saklighet.

En vecka senare kom avslaget med standardformuleringen:

”Justitiekanslern har med hänsyn till de begränsningar som gäller för tillsynsuppgiften beslutat att inte vidta någon åtgärd med anledning av din anmälan.”

Att granska Granskningsnämndens verksamhet är en ytterst angelägen uppgift för JK! Att Public Service underlåtit att ge flera aspekter på frågorna kring pandemin och vaccinen bryter helt mot andemeningen i uppdraget.

Med tanke på den stundande utredning som kulturministern har initierat angående Public Services framtida avtal är frågan om GRN:s uppgift av utomordentligt stor vikt. Av direktiven att döma tycks det snarare bli så att det ska finnas möjlighet att hårdare granska och döma enstaka program, men att det också fortsättningsvis kommer att bli omöjligt för GRN att granska helheten i utbudet.

I linje med detta kommer vi att se ett än mer enväldigt Public Service med en ännu starkare statlig styrning än tidigare. Detta utgör ett direkt hot mot en levande demokrati. Röstläget brukar vara mycket högt i Sverige när det gäller påstått statlig styrning av medier i andra länder. Sällan har liknelsen om att se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget känts mer relevant.

Text: Margareta Skantze, dramatiker och regissör med ett tjugoårigt förflutet som producent vid Sveriges Radio. Denna artikel har i en snarlik version tidigare publicerats i Epoch Times


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq