Åsiktsregistrerande FOI-rapport “Rutten demokrati” av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 juni 2023
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas. Montage: NewsVoice, foton från NewsVoice, SVT och Linkedin
Torbjörn Sassersson, Hannah Pollack Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas.

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo skrev den psykologiska FOI-rapporten med den freudianska titeln “Rutten demokrati”. Rapportörerna får det att låta som om samhällskritikerna är de som orsakat samhällsproblemen. Rapporten sammanfattar paradoxalt nog etablissemangets misslyckanden.

Rapportförfattarnas budskap är en skarp varning till varje samhällskritiker: Kritisera inte samhällsbygget och det “liberaldemokratiska systemet”. Om du gör det kommer rapportörerna att se till att alla tror att du blivit radikaliserad och du blir automatiskt en individ som tillhör den mest tänkbara avskyvärda sörjan som överhuvudtaget existerar i landet.

FOI-rapporten "Rutten demokrati" godkändes av FOI-chefen Malek Finn Khan. Bild: Linkedin
FOI-rapporten “Rutten demokrati” godkändes av FOI-chefen Malek Finn Khan. Bild: Linkedin

Rapportörerna Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo lyckas faktiskt sammanfatta alla de problem som dagens Sverige och EU genomlider, men eftersom de knappt existerar får de inte heller kritiseras och om problemen kritiseras utgör själva kritiken ett samhällshot.

När jag läser vad normala samhällskritiker varnar för undrar jag varför inte rapportförfattarna kan se samhällsproblemen som de flesta ser dem. Har de förlorat förmågan att se annalkande faror? Varför skriver de om den djupa staten som om den inte existerar? Beror det på att det själva personifierar den?

Nej, någon djup stat finns inte, enligt rapportörerna. Det finns bara en transparent och odjup stat. Några odemokratiska beslut tas inte i några korridorer, tycks de tro, medan de putsar på statens ytan.

Rapportörerna skriver som om World Economic Forum inte alls förordar att konsumenter ska leasa kapitalvaror istället för att äga dem eller äta insekter istället för kött trots att WEF öppet redovisar exakt det i sina egna visioner. Hur kan rapportörerna missa det? Har de inte internet på FOI?

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo redovisar sina inre bilder

Att läsa någon annans text är som att läsa den personens tankar så när vi läser rapporten “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”, läser vi vi i realiteten av rapportförfattarnas “mind-set”, deras mentala bilder och verklighetsuppfattning. De har redovisat sitt inre och det är ingen vacker värld de lever i, en värld av kopplingar mellan rimlig samhällskritik, radikalisering och våld.

En psykolog borde spinna vidare på denna observation och vetenskapligt försöka förklara författarnas sinnen. Är det läge för en diagnos?

Självklart har rapportförfattarna rätt i många avseenden, men de har en stark tendens att kraftigt överdriva orsakssammanhang och de ser konspirationer som inte finns. De kopplar samman samhällskritik och en självbildande folkrörelse med våldsexempel som i vissa fall kan vara verkliga, men som i de flesta fall inte kan härledas. Rapportörerna påstår att våldsmän minsann läst Qanon, men läst de inte även i New York Times eller på SVT?

Sunda och osunda människor ser allvarliga samhällsproblem, men insikt och kommunikation i sociala medier behöver inte alls leda till våldshandlingar.

FOI-rapporten skriven av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo kan faktiskt betraktas som samhällsskadlig.

Min analys leder till behovet av andra analyser som förslagsvis beställs av Säkerhetspolisen och Myndigheten för Psykologisk Försvar där analytiker bedömer samhällsfarorna med rapporter vilka sår misstänksamhet och split samt har en nedbrytande effekt på samhället, som tex rapporten “Rutten demokrati”.

I Hannah Pollack Sarneckis, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbos perfekta värld finns tydligen bara en typ av samhällskritiker och de är de som inte hörs och som saknar kraften att förändra samhället. Historiskt har knappast den typen av samhällskritiker någonsin haft någon positiv verkan på ett samhället och i synnerhet inte på det auktoritära samhälle som rapportförfattarna skyddar.

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo verkar vara inget annat än grindvakter åt de aktörer som förstått att deras maktpositioner hotas av en uppstigande allmänhet, en folkmassa som reser sig och vill se positiva förändringar. Ju mer dessa människor förtrycks desto starkare blir deras uttryck. De kommer att ropa högre.

Den ganska avskyvärda människobild som rapportförfattarna uttrycker kan därför föda exempel på våld mot förtryckarna. De skapar en dystopisk framtid genom att försöka få politiker, journalister och beslutsfattare att psykologiskt projicera negativa bilder på de “otäcka människorna” som har mage att kritisera ett samhälle.


Valda utdrag från rapporten “Rutten demokrati”

Rapporten är på 263 sidor. NewsVoice väljer att lyfta ut några avsnitt som visar hur rapportörerna tänker och la upp sin analys. Det mesta av anklagelserna bygger på konceptet “guilt by association”. Underrubrikerna är satta av NewsVoice.

  • FOI : “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld” (PDF)
FOI: "Rutten demokrati", 21 juni 2023
FOI: “Rutten demokrati”, 21 juni 2023

NewsVoice: Om din verksamhet är omnämnd anser FOI att den är en del av en “antidemokratisk extremistmiljö”

FOI: “Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag av Säkerhetspolisen att beskriva antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige samt att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, dessa miljöer utgör ett hot mot den svenska demokratin och författningen – idag och framåt.

Fokus för denna studie är det extremistlandskap som vuxit fram i Sverige och internationellt under senare år, då allianser mellan olika extremistiska aktörer1 stärkts och nya konstellationer uppstått.

Här benämns dessa miljöer som antidemokratiska extremiströrelser. Det rör sig om miljöer och aktörer som verkar för, eller inspirerar till, ett underminerande och/eller avskaffande av det liberaldemokratiska systemet. Forskare, myndighetspersoner och journalister benämner idag ofta dessa aktörer som högerextrema3 eller antistatliga. Vi bedömer emellertid att termen antidemokratisk extremism är en mer adekvat samlingsterm (se kapitel 2).”

NewsVoice: Regimkritik kan bara genomföras av “godkända” aktörer

FOI: “Rapporten handlar således inte om organisationer, nätverk eller personer som framför en legitim kritik av staten eller påpekar brister i det liberaldemokratiska systemet, utan om sådana aktörer som vill avveckla det – och som antingen använder våld eller kan inspirera till våldsanvändning.

I ett demokratiskt samhälle är det givetvis legitimt att plädera för en fullständig omvandling av samhället och de aktörer som skildras i denna rapport, agerar i en miljö som består även av politiska rörelser som verkar inom ramen för det demokratiska systemet.

En av målsättningarna med denna rapport är att studera gränssnittet mellan det legitima och det samhällsfarliga.”

NewsVoice: Spionage mot bloggare, nätverkare och nya nätmedier

FOI: “För detta projekt har observationer och textanalys utgjort huvudsakligametodologiska instrument. Mot bakgrund av projektets snäva tidsramar har emellertid inga intervjuer utförts, något som hade kompletterat observationerna och textanalysen på ett värdefullt sätt.”

“För att förstå vilka idéer som sprids i de studerade miljöerna – och hur de sprids – har observationer under öppna politiska möten och demonstrationer varit ett värdefullt metodologiskt instrument. Observationerna har gått ut på att forskare i projektet följt möten och sammankomster på plats.”

“Observationer har därför utförts i såväl digitala som i fysiska miljöer. Detta har också gjorts med syftet att försöka förstå relationen mellan den aktivitet som sker i digitala miljöer och den som sker i fysiska miljöer. “

“Det insamlade och analyserade materialet gäller perioden år 2019-2023 och utgörs av sammantaget fjorton alternativa nyhetssidor och mediekanaler och av femton bloggar och hemsidor.”

“Vad gäller andra typer av digitala plattformar och sociala medier har vi följt cirka femtio öppna Telegramchattar , tre hundra Twitterkonton, hundra konton på Instagram och ett sextiotal konton på Tiktok, samt cirka tio öppna Facebook-grupper. “

“Vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys av allt material, där vissa nyckeltermer och huvudteman identifierats och därefter bearbetats och analyserats. Podcast- avsnitten har genomlyssnats och vi har tittat på videor, paneldebatter, dokumentärfilmer, intervjuer, nyhetsinslag, etcetera samtidigt som vi under tiden antecknat och skrivit ned citat.”

“I anslutning till demonstrationer har vi tagit anteckningar.”

Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo) Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering 4:e maj 2022 i Observatorielunden
Bilder från video: Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo), Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering den 30 april 2022 i Observatorielunden under manifestationen #Talaomdet för vaccinskadade. Foto: Martin Stensö

NewsVoice: I framtiden vill rapportörerna spionera djupare

FOI: “Allt material som ingår i studien har hämtats ifrån öppna källor. Att enbart använda sig av öppna källor innebär en metodologisk begränsning. I framtida forskning kan det vara lämpligt att använda sig av ett bredare dataunderlag.”

NewsVoice: Rapportörerna låtsas att de inte hänger ut individer

FOI: “I denna rapport används samma princip för det insamlande materialet, som den princip som används vid pseudonymiserade intervjuer. Inga enskilda individer namnges således, av forskningsetiska skäl. Även när det gäller källhänvisningar har principen varit att
inga enskilda personers identitet anges.”

“Ett flertal av de alternativa medier som ingår i materialet, drivs av ett mindre antal personer vilket innebär att risken är stor för identifiering.”

“När hänvisningar görs till materialet, anges varken namn på individer, chattgrupper, forum, eller liknande, och inte heller publiceringsdatum. Detta är den gränsdragningen vi har valt, med en strävan att inte exponera enskilda individer. Dessa begränsningar innebär att läsaren inte kan verifiera källorna.”

NewsVoice: Medvetenhet och sökandet efter sanning och fakta är extremism enligt rapportörerna

FOI: “Ett centralt tema bland de grupper som studeras, är idén om att de blir utpekade som extremister, när de i själva verket representerar vanligt folk och ”folkets” värderingar, samt att det är det etablerade samhället som är extremt.

Det är också vanligt bland dessa grupper att hävda att utpekandet av dem som extremister och konspirationsteoretiker är det etablerade samhällets sätt att tysta vad som i sammanhanget ofta refereras till som oliktänkande och oppositionella.

Aktörer i landskapet talar inte sällan om sig själva som de sanna eller riktiga demokraterna och har anammat ett språk som ofta används av civilsamhälleorganisationer för att tala om mänskliga rättigheter.”

“Det har visat sig att radikaliseringsprocesser kan se varierande ut för olika individer i skilda sammanhang och att förklaringen till varför människor lockas av extremism är komplicerad och varierar.”

NewsVoice: Ledarlöst motstånd för att försvåra infiltration från myndigheter

FOI: “Vissa av de mer militanta och strukturerade extremistaktörerna är inspirerade av idéerna om ett så kallat ledarlöst motstånd.”

“Syftet med att organisera sig så här var, då som nu, att undvika upptäckt och försvåra infiltration ifrån myndigheter.”

“Traditionella extremistorganisationer tycks få mindre betydelse i förhållande till de brott som begås av individer med anknytning till dessa miljöer, eftersom det inte nödvändigtvis är så att de som tillhör en specifik organisation är de som är mest benägna att begå brott.”

NewsVoice: Att inte lita på samhällsinstitutionerna är ett tankebrott enligt rapportörerna

FOI: “Centralt för en stor del av den mest populära konspirationspropagandan är budskapet att samhällsinstitutionerna inte går att lita på. Politiker, forskare, myndighetspersoner, etablerade medier och rättsväsendet anses vara genomkorrupt.

Den här formen av propaganda går i hög grad ut på att så tvivel om vad som är sant och falskt. De som producerar den, och en del av dem som spider den, har ofta som mål att destabilisera samhället, att skapa kaos eller att befästa splittring.”

“Fientlighet mot det existerande demokratiska systemet, definieras här som idéer och praktiker som går ut på att underminera, avskaffa eller omstörta det demokratiska system som det ser ut i bland annat Sverige idag.

En central komponent inom de miljöer som studeras här, är fientlighet mot den typ
av demokratiska system som idag existerar i stora delar av västvärlden. Centrala idéer bland aktörer i landskapet är att den svenska demokratin – eller det liberaldemokratiska systemet – är genomruttet, står på randen av kollaps alternativt är på väg att bytas ut mot ett tyranniskt system.”

NewsVoice: Det som står på WEF:s och WHO:s egna hemsidor är bara “konspirationsteorier” trots att det stå där

FOI: “Enligt konspirationerna om WEF [World Health Orgainsation] och The Great Reset så kommer ett nytt tyranniskt system att innebära att människor i framtiden inte kommer att få äga någonting, de ska tvingas leva som slavar och blir tvungna att äta sig mätta på insekter. Allt detta medan makthavarna blir rikare och rikare – och medan ett kraftigt utökat statligt
digitalt kontrollsamhälle blir till verklighet.

Andra liknande vanligt förekommande konspiratoriska berättelser rör Världshälsoorganisationen, WHO, som sägs vara på väg att ta över makten över världen och inskränka nationers självbestämmande vad gäller exempelvis hur pandemier ska hanteras framöver.”

NewsVoice: Kan inte vetenskap korrumperas?

FOI: “Bland organisationerna och nätverken som studeras här, är det vanligt att etablerad vetenskap betraktas som korrupt och som vinklad för att gynna en viss politisk ideologi. Forskare beskrivs ofta som köpta, som lögnare och charlataner eller som politiskt korrekta och fega.”

Relaterat:  Kaliber 14 maj 2006: Reportaget belönat med en Guldspade 2006! Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?

NewsVoice: Läkaruppropets läkare är också farliga extremister enligt rapportörena

FOI: “I januari 2023 organiserades en konferens i Stockholm, som sändes live digitalt, där ett antal läkare ifrån Sverige, samt internationella läkare och vad som i sammanhanget kallas experter, talade om vad de menar är covid-19 vaccinernas negativa effekter.

Exempelvis påstods att de leder till infertilitet och till färre barnafödslar. Samtidigt redogjorde föreläsare för det som i sammanhanget framhålls vara ett psykologiskt propagandakrig mot mänskligheten. Pandemin och vacciner beskrivs som en del av krigföringen mot befolkningen som används för att kunna etablera en ny världsordning.”


Målen för rapportörerna

Några av de organisationer, kanaler, enskilda individer och nättidningar som nämns: Det fria Sverige, Alternativ för Sverige, Läkaruppropet, Knapptryckarna, Partiet MoD, Svenska Bok- och Mediemässan, SwebbTube, SwebbTV, Nya Dagbladet, Freebite, Samnytt, Exakt 24, Insikt 24, Nya Tider,  “två kvinnor som driver en blogg” (Ingrid & Maria), Vaken, NewsVoice, Sovereign citizen-rörelsen, QAnon-rörelsen, frihetsrörelsens ledargestalter, poddare och influencers.

Utöver de nämnda finns naturligtvis “the usual suspects” varav vissa har ett fokus på friluftsliv, fysisk träning och på att överleva i naturen.

Rapportörerna tycker till om NewsVoice

Så här skriver Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo i sektion 6.1.10 om NewsVoice:

“I likhet med Vaken, är NewsVoice en sida med fokus på pseudovetenskap och konspirationspropaganda. Vakens och NewsVoices skribenter refererar ofta till varandra och sidorna har ett liknande fokus.

Som gällande Vaken, publiceras här texter om alltifrån påstått hälsofarlig strålning i från 5G, alternativmedicin och kryptovaluta till konspirationsidéer om the Great Reset, the New World Order och den djupa staten.

Budskapet om att Sverige är en repressiv stat som censurerar och förföljer vad som beskrivs som oliktänkande och oppositionella är vanligt förekommande. Mittfårans medier, etablerade forskare, politiker och myndighetspersoner beskrivs regelbundet som förljugna och korrupta och det är inte ovanligt att enskilda individer hängs ut på sidan.

Det är också vanligt förekommande med texter om att vaccinering är farligt och dödligt. Många artiklar är hämtade ifrån en amerikansk kontext och internationella antivaccinläkare har de senaste åren fått ett stort utrymme.

Samtidigt är det vanligt förekommande med pro-rysk propaganda, och även här har idéerna om att det existerar amerikanska laboratorier i Ukraina som tillverkar biologiska vapen, spridits. Tidigare har sidan länkat direkt till ryska medier som RT, men på sidan går att läsa att de idag undviker detta eftersom:

”Facebook och andra sociala kanaler bromsar visningen av våra artiklar om de har aktiva länkar till RT”.

Ett antal artiklar har publicerats på NewsVoice där judiska bankfamiljer och personer som familjen Rothschilds och George Soros framhållits konspirera mot befolkningen och styra världspolitiken.

I en artikel går att läsa att globalisters inflytande har vuxit, att de har varit en stark kraft bakom USA/NATO:s globala bombpolitik under de senaste trettio åren, att de destabiliserar en rad länder och däribland Sverige genom att ligga bakom migration till dessa länder, samt ägnar sig åt att underblåsa våldsamma upplopp.

Även artiklar som beskriver det existerande demokratiska systemets förfall är vanligt förekommande, även artiklar som kopplar ihop samhällets kollaps med invandrare förekommer. I en opinionstext som handlar om en avhandling om det Muslimska Brödraskapet står exempelvis att:

”[…] Redan i slutet av 80-talet, när jag genom mitt arbete inom rehabilitering förstod, efter möten med främst utomeuropiska invandrare, att det kommer att gå åt helvete för Moder Svea, då var det svårt att öppna munnen […] På köpet fick vi ekonomiska migranter, terrorister, kriminella, klaner, maffiakultur, hedersförtryck, islamister med mord i blick mot vårt levnadssätt och utarmning av välfärd främst för arbetare som tvingades försörja dem och skattehöjningar.”

Sidan har ett mycket aktivt kommentarsfält, och kommentarerna är ofta antisemitiska och islamofobiska. Det demokratiska systemet beskrivs ständigt som ett spel för gallerierna av de som kommenterar artiklarna och budskap om att företrädare för det etablerade samhället ska straffas, hängas och skjutas förekommer.”

NewsVoice kommentarer rapportens påståenden

Rapportförfattarna påstår svepande att NewsVoice publicerar innehåll som är pseudovetenskapligt och som utgör “konspirationspropaganda”, men utan att ge exempel, mer än ett och det är debattartikeln: “Doktorsavhandlingen som bekräftar vad vi redan vet om politikers eftergivenhet för Muslimska brödraskapet” skriven av en erfaren socialtjänstekvinna som debatterar om hur islamsk extremism infiltrerar Sverige.

Av en händelse kritiserar artikelförfattaren kriminalprofessor Jerzy Sarnecki som är nära släkt med Hannah Pollack Sarnecki. Kunde inte Hannah välj ett annat exempel där hennes egen familj inte är involverad? Hon tycks försvara en maktfullkomlig familjemedlem som råkar dela hennes egna allmänna uppfattningar.

Hannah Pollack skriver: “Budskapet om att Sverige är en repressiv stat som censurerar och förföljer vad som beskrivs som oliktänkande och oppositionella är vanligt förekommande.”

Är det orimligt att uppleva sig bli förföljd av denna “maktskyddande” person som bokstavligen spionerar på oppositionen? Hon har till och med detaljerat i sin rapport beskrivit hur spionaget gått till. Hon skriver i en strof att henne rapport dock saknar en viktig komponent och det är intervjuer med de som hon undersöker. Menar hon egentligen förhör?

Hannah Pollack skrev en liknande rapport 2001 där hon pekade ut NewsVoice. Då var narrativet att NewsVoice “utnyttjar” pandemin för att splittra Sverige med understöd av Kreml! Sedan dessa har inte Hannah Pollack nyanserat sig. Tvärtom fortsätter hon att bygga inre bilder av yttre inbillade fiender med ett cirkelresonemang.

Rapportförfattarna drar en annan vals i ett av styckena om NewsVoice. De skriver: “Ett antal artiklar har publicerats på NewsVoice där judiska bankfamiljer och personer som familjen Rothschilds och George Soros framhållits konspirera mot befolkningen och styra världspolitiken.”

Detta stämmer inte. Som redaktör är jag noga med att aldrig låta en publicering negativt peka ut en särskild folkgrupp och än mindre som “ond”. Det är i själva verket rapportförfattarna som lägger vikt vid folkgruppstillhörighet. Varför är det så viktigt för dem att projicera eller psykologiskt överföra det?

Vidare är rapportförfattarna irriterade över att NewsVoice lyft fram att amerikanska läkare varnar för riskerna med massinjektioner med experimentella mRNA-vacciner. Är inte en publikation som arbetar med nyheter och debatt skyldig att redovisa att det uppstått problemet med att 5 miljarder människor massinjicerats med kroppsfrämmande ämnen som för många gett allvarliga biverkningar?

Att försöka stoppa eller bromsa denna typ av publiceringar är extremt samhällsfarligt och vad säger rapportförfattarna om de aktiva läkare som säger att våra publiceringar om covid sannolikt räddar liv?

Rapportförfattarnas sista angrepp i sin text om NewsVoice handlar om att de påstår att kommentarsfälten efter artiklar innehåller antisemitiska och islamofobiska kommentar där läsare ska ha uppmanat att ansvariga “företrädare för det etablerade samhället ska straffas, hängas och skjutas”.

Det här ställer jag mig frågande till. Alla som sköter kommentarsfält vet att det är praktiskt taget omöjligt att förhindra att några enstaka arga läsare skriver av sin frustration i kommentarsfält. Vi har alltid raderat denna typ av kommentarer så fort vi upptäckt dem. Några av dessa kommentarer av totalt över 35,000 stycken kan ha slunkit igenom, men dessa står varken NewsVoice eller redaktören för. “Etablerade medier” har även de emellanåt misslyckats med att filtrera bort denna typ av kommentarer tillräckligt snabbt.

Slutligen undrar jag om rapportförfattarna har undersökt sin egen organisation FOI. Hur många inom FOI bär i hemlighet oönskade uppfattningar?

Dialog?

Det obehagliga är om dessa myndigheter producerar rapporterar på uppdrag av politiska partier av egennyttiga skäl. Myndigheter som SÄPO, MUST och FOI etc arbetade tidigare med inget eller betydligt mindre partipolitiskt inflytande än i dag, påstås det.

Det måste poängteras att ingen svensk myndighet består av människor som alla har samma åsikter. Varje svensk myndighet består av människor som representerar ett spektrum av åsikter, men många kan under ansträngda perioder (som nu) välja att inte öppet ventilera alla tankar och åsikter, i synnerhet inte om de förespråkar transparens, engagerade medborgare och oberoende journalistik.

En viktig faktor är förslagsvis dialog för att komma tillrätta med misstänksamheter mellan de oberoende tänkarna/publicisterna och myndigheterna. Kanske vi bör boka förutsättningslösa möten med dem med syftet att psykologiskt spänna av.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq