Åsiktsregistrerande FOI-rapport “Rutten demokrati” av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo

publicerad 30 juni 2023
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson, Hannah Pollack, Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas. Montage: NewsVoice, foton från NewsVoice, SVT och Linkedin
Torbjörn Sassersson, Hannah Pollack Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas.

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo skrev den psykologiska FOI-rapporten med den freudianska titeln “Rutten demokrati”. Rapportörerna får det att låta som om samhällskritikerna är de som orsakat samhällsproblemen. Rapporten sammanfattar paradoxalt nog etablissemangets misslyckanden.

Rapportförfattarnas budskap är en skarp varning till varje samhällskritiker: Kritisera inte samhällsbygget och det “liberaldemokratiska systemet”. Om du gör det kommer rapportörerna att se till att alla tror att du blivit radikaliserad och du blir automatiskt en individ som tillhör den mest tänkbara avskyvärda sörjan som överhuvudtaget existerar i landet.

FOI-rapporten "Rutten demokrati" godkändes av FOI-chefen Malek Finn Khan. Bild: Linkedin
FOI-rapporten “Rutten demokrati” godkändes av FOI-chefen Malek Finn Khan. Bild: Linkedin

Rapportörerna Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo lyckas faktiskt sammanfatta alla de problem som dagens Sverige och EU genomlider, men eftersom de knappt existerar får de inte heller kritiseras och om problemen kritiseras utgör själva kritiken ett samhällshot.

När jag läser vad normala samhällskritiker varnar för undrar jag varför inte rapportförfattarna kan se samhällsproblemen som de flesta ser dem. Har de förlorat förmågan att se annalkande faror? Varför skriver de om den djupa staten som om den inte existerar? Beror det på att det själva personifierar den?

Nej, någon djup stat finns inte, enligt rapportörerna. Det finns bara en transparent och odjup stat. Några odemokratiska beslut tas inte i några korridorer, tycks de tro, medan de putsar på statens ytan.

Rapportörerna skriver som om World Economic Forum inte alls förordar att konsumenter ska leasa kapitalvaror istället för att äga dem eller äta insekter istället för kött trots att WEF öppet redovisar exakt det i sina egna visioner. Hur kan rapportörerna missa det? Har de inte internet på FOI?

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo redovisar sina inre bilder

Att läsa någon annans text är som att läsa den personens tankar så när vi läser rapporten “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld”, läser vi vi i realiteten av rapportförfattarnas “mind-set”, deras mentala bilder och verklighetsuppfattning. De har redovisat sitt inre och det är ingen vacker värld de lever i, en värld av kopplingar mellan rimlig samhällskritik, radikalisering och våld.

En psykolog borde spinna vidare på denna observation och vetenskapligt försöka förklara författarnas sinnen. Är det läge för en diagnos?

Självklart har rapportförfattarna rätt i många avseenden, men de har en stark tendens att kraftigt överdriva orsakssammanhang och de ser konspirationer som inte finns. De kopplar samman samhällskritik och en självbildande folkrörelse med våldsexempel som i vissa fall kan vara verkliga, men som i de flesta fall inte kan härledas. Rapportörerna påstår att våldsmän minsann läst Qanon, men läst de inte även i New York Times eller på SVT?

Sunda och osunda människor ser allvarliga samhällsproblem, men insikt och kommunikation i sociala medier behöver inte alls leda till våldshandlingar.

FOI-rapporten skriven av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo kan faktiskt betraktas som samhällsskadlig.

Min analys leder till behovet av andra analyser som förslagsvis beställs av Säkerhetspolisen och Myndigheten för Psykologisk Försvar där analytiker bedömer samhällsfarorna med rapporter vilka sår misstänksamhet och split samt har en nedbrytande effekt på samhället, som tex rapporten “Rutten demokrati”.

I Hannah Pollack Sarneckis, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbos perfekta värld finns tydligen bara en typ av samhällskritiker och de är de som inte hörs och som saknar kraften att förändra samhället. Historiskt har knappast den typen av samhällskritiker någonsin haft någon positiv verkan på ett samhället och i synnerhet inte på det auktoritära samhälle som rapportförfattarna skyddar.

Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo verkar vara inget annat än grindvakter åt de aktörer som förstått att deras maktpositioner hotas av en uppstigande allmänhet, en folkmassa som reser sig och vill se positiva förändringar. Ju mer dessa människor förtrycks desto starkare blir deras uttryck. De kommer att ropa högre.

Den ganska avskyvärda människobild som rapportförfattarna uttrycker kan därför föda exempel på våld mot förtryckarna. De skapar en dystopisk framtid genom att försöka få politiker, journalister och beslutsfattare att psykologiskt projicera negativa bilder på de “otäcka människorna” som har mage att kritisera ett samhälle.


Valda utdrag från rapporten “Rutten demokrati”

Rapporten är på 263 sidor. NewsVoice väljer att lyfta ut några avsnitt som visar hur rapportörerna tänker och la upp sin analys. Det mesta av anklagelserna bygger på konceptet “guilt by association”. Underrubrikerna är satta av NewsVoice.

 • FOI : “Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld” (PDF)
FOI: "Rutten demokrati", 21 juni 2023
FOI: “Rutten demokrati”, 21 juni 2023

NewsVoice: Om din verksamhet är omnämnd anser FOI att den är en del av en “antidemokratisk extremistmiljö”

FOI: “Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag av Säkerhetspolisen att beskriva antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige samt att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, dessa miljöer utgör ett hot mot den svenska demokratin och författningen – idag och framåt.

Fokus för denna studie är det extremistlandskap som vuxit fram i Sverige och internationellt under senare år, då allianser mellan olika extremistiska aktörer1 stärkts och nya konstellationer uppstått.

Här benämns dessa miljöer som antidemokratiska extremiströrelser. Det rör sig om miljöer och aktörer som verkar för, eller inspirerar till, ett underminerande och/eller avskaffande av det liberaldemokratiska systemet. Forskare, myndighetspersoner och journalister benämner idag ofta dessa aktörer som högerextrema3 eller antistatliga. Vi bedömer emellertid att termen antidemokratisk extremism är en mer adekvat samlingsterm (se kapitel 2).”

NewsVoice: Regimkritik kan bara genomföras av “godkända” aktörer

FOI: “Rapporten handlar således inte om organisationer, nätverk eller personer som framför en legitim kritik av staten eller påpekar brister i det liberaldemokratiska systemet, utan om sådana aktörer som vill avveckla det – och som antingen använder våld eller kan inspirera till våldsanvändning.

I ett demokratiskt samhälle är det givetvis legitimt att plädera för en fullständig omvandling av samhället och de aktörer som skildras i denna rapport, agerar i en miljö som består även av politiska rörelser som verkar inom ramen för det demokratiska systemet.

En av målsättningarna med denna rapport är att studera gränssnittet mellan det legitima och det samhällsfarliga.”

NewsVoice: Spionage mot bloggare, nätverkare och nya nätmedier

FOI: “För detta projekt har observationer och textanalys utgjort huvudsakligametodologiska instrument. Mot bakgrund av projektets snäva tidsramar har emellertid inga intervjuer utförts, något som hade kompletterat observationerna och textanalysen på ett värdefullt sätt.”

“För att förstå vilka idéer som sprids i de studerade miljöerna – och hur de sprids – har observationer under öppna politiska möten och demonstrationer varit ett värdefullt metodologiskt instrument. Observationerna har gått ut på att forskare i projektet följt möten och sammankomster på plats.”

“Observationer har därför utförts i såväl digitala som i fysiska miljöer. Detta har också gjorts med syftet att försöka förstå relationen mellan den aktivitet som sker i digitala miljöer och den som sker i fysiska miljöer. “

“Det insamlade och analyserade materialet gäller perioden år 2019-2023 och utgörs av sammantaget fjorton alternativa nyhetssidor och mediekanaler och av femton bloggar och hemsidor.”

“Vad gäller andra typer av digitala plattformar och sociala medier har vi följt cirka femtio öppna Telegramchattar , tre hundra Twitterkonton, hundra konton på Instagram och ett sextiotal konton på Tiktok, samt cirka tio öppna Facebook-grupper. “

“Vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys av allt material, där vissa nyckeltermer och huvudteman identifierats och därefter bearbetats och analyserats. Podcast- avsnitten har genomlyssnats och vi har tittat på videor, paneldebatter, dokumentärfilmer, intervjuer, nyhetsinslag, etcetera samtidigt som vi under tiden antecknat och skrivit ned citat.”

“I anslutning till demonstrationer har vi tagit anteckningar.”

Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo) Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering 4:e maj 2022 i Observatorielunden
Bilder från video: Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo), Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering den 30 april 2022 i Observatorielunden under manifestationen #Talaomdet för vaccinskadade. Foto: Martin Stensö

NewsVoice: I framtiden vill rapportörerna spionera djupare

FOI: “Allt material som ingår i studien har hämtats ifrån öppna källor. Att enbart använda sig av öppna källor innebär en metodologisk begränsning. I framtida forskning kan det vara lämpligt att använda sig av ett bredare dataunderlag.”

NewsVoice: Rapportörerna låtsas att de inte hänger ut individer

FOI: “I denna rapport används samma princip för det insamlande materialet, som den princip som används vid pseudonymiserade intervjuer. Inga enskilda individer namnges således, av forskningsetiska skäl. Även när det gäller källhänvisningar har principen varit att
inga enskilda personers identitet anges.”

“Ett flertal av de alternativa medier som ingår i materialet, drivs av ett mindre antal personer vilket innebär att risken är stor för identifiering.”

“När hänvisningar görs till materialet, anges varken namn på individer, chattgrupper, forum, eller liknande, och inte heller publiceringsdatum. Detta är den gränsdragningen vi har valt, med en strävan att inte exponera enskilda individer. Dessa begränsningar innebär att läsaren inte kan verifiera källorna.”

NewsVoice: Medvetenhet och sökandet efter sanning och fakta är extremism enligt rapportörerna

FOI: “Ett centralt tema bland de grupper som studeras, är idén om att de blir utpekade som extremister, när de i själva verket representerar vanligt folk och ”folkets” värderingar, samt att det är det etablerade samhället som är extremt.

Det är också vanligt bland dessa grupper att hävda att utpekandet av dem som extremister och konspirationsteoretiker är det etablerade samhällets sätt att tysta vad som i sammanhanget ofta refereras till som oliktänkande och oppositionella.

Aktörer i landskapet talar inte sällan om sig själva som de sanna eller riktiga demokraterna och har anammat ett språk som ofta används av civilsamhälleorganisationer för att tala om mänskliga rättigheter.”

“Det har visat sig att radikaliseringsprocesser kan se varierande ut för olika individer i skilda sammanhang och att förklaringen till varför människor lockas av extremism är komplicerad och varierar.”

NewsVoice: Ledarlöst motstånd för att försvåra infiltration från myndigheter

FOI: “Vissa av de mer militanta och strukturerade extremistaktörerna är inspirerade av idéerna om ett så kallat ledarlöst motstånd.”

“Syftet med att organisera sig så här var, då som nu, att undvika upptäckt och försvåra infiltration ifrån myndigheter.”

“Traditionella extremistorganisationer tycks få mindre betydelse i förhållande till de brott som begås av individer med anknytning till dessa miljöer, eftersom det inte nödvändigtvis är så att de som tillhör en specifik organisation är de som är mest benägna att begå brott.”

NewsVoice: Att inte lita på samhällsinstitutionerna är ett tankebrott enligt rapportörerna

FOI: “Centralt för en stor del av den mest populära konspirationspropagandan är budskapet att samhällsinstitutionerna inte går att lita på. Politiker, forskare, myndighetspersoner, etablerade medier och rättsväsendet anses vara genomkorrupt.

Den här formen av propaganda går i hög grad ut på att så tvivel om vad som är sant och falskt. De som producerar den, och en del av dem som spider den, har ofta som mål att destabilisera samhället, att skapa kaos eller att befästa splittring.”

“Fientlighet mot det existerande demokratiska systemet, definieras här som idéer och praktiker som går ut på att underminera, avskaffa eller omstörta det demokratiska system som det ser ut i bland annat Sverige idag.

En central komponent inom de miljöer som studeras här, är fientlighet mot den typ
av demokratiska system som idag existerar i stora delar av västvärlden. Centrala idéer bland aktörer i landskapet är att den svenska demokratin – eller det liberaldemokratiska systemet – är genomruttet, står på randen av kollaps alternativt är på väg att bytas ut mot ett tyranniskt system.”

NewsVoice: Det som står på WEF:s och WHO:s egna hemsidor är bara “konspirationsteorier” trots att det stå där

FOI: “Enligt konspirationerna om WEF [World Health Orgainsation] och The Great Reset så kommer ett nytt tyranniskt system att innebära att människor i framtiden inte kommer att få äga någonting, de ska tvingas leva som slavar och blir tvungna att äta sig mätta på insekter. Allt detta medan makthavarna blir rikare och rikare – och medan ett kraftigt utökat statligt
digitalt kontrollsamhälle blir till verklighet.

Andra liknande vanligt förekommande konspiratoriska berättelser rör Världshälsoorganisationen, WHO, som sägs vara på väg att ta över makten över världen och inskränka nationers självbestämmande vad gäller exempelvis hur pandemier ska hanteras framöver.”

NewsVoice: Kan inte vetenskap korrumperas?

FOI: “Bland organisationerna och nätverken som studeras här, är det vanligt att etablerad vetenskap betraktas som korrupt och som vinklad för att gynna en viss politisk ideologi. Forskare beskrivs ofta som köpta, som lögnare och charlataner eller som politiskt korrekta och fega.”

Relaterat:  Kaliber 14 maj 2006: Reportaget belönat med en Guldspade 2006! Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?

NewsVoice: Läkaruppropets läkare är också farliga extremister enligt rapportörena

FOI: “I januari 2023 organiserades en konferens i Stockholm, som sändes live digitalt, där ett antal läkare ifrån Sverige, samt internationella läkare och vad som i sammanhanget kallas experter, talade om vad de menar är covid-19 vaccinernas negativa effekter.

Exempelvis påstods att de leder till infertilitet och till färre barnafödslar. Samtidigt redogjorde föreläsare för det som i sammanhanget framhålls vara ett psykologiskt propagandakrig mot mänskligheten. Pandemin och vacciner beskrivs som en del av krigföringen mot befolkningen som används för att kunna etablera en ny världsordning.”


Målen för rapportörerna

Några av de organisationer, kanaler, enskilda individer och nättidningar som nämns: Det fria Sverige, Alternativ för Sverige, Läkaruppropet, Knapptryckarna, Partiet MoD, Svenska Bok- och Mediemässan, SwebbTube, SwebbTV, Nya Dagbladet, Freebite, Samnytt, Exakt 24, Insikt 24, Nya Tider,  “två kvinnor som driver en blogg” (Ingrid & Maria), Vaken, NewsVoice, Sovereign citizen-rörelsen, QAnon-rörelsen, frihetsrörelsens ledargestalter, poddare och influencers.

Utöver de nämnda finns naturligtvis “the usual suspects” varav vissa har ett fokus på friluftsliv, fysisk träning och på att överleva i naturen.

Rapportörerna tycker till om NewsVoice

Så här skriver Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo i sektion 6.1.10 om NewsVoice:

“I likhet med Vaken, är NewsVoice en sida med fokus på pseudovetenskap och konspirationspropaganda. Vakens och NewsVoices skribenter refererar ofta till varandra och sidorna har ett liknande fokus.

Som gällande Vaken, publiceras här texter om alltifrån påstått hälsofarlig strålning i från 5G, alternativmedicin och kryptovaluta till konspirationsidéer om the Great Reset, the New World Order och den djupa staten.

Budskapet om att Sverige är en repressiv stat som censurerar och förföljer vad som beskrivs som oliktänkande och oppositionella är vanligt förekommande. Mittfårans medier, etablerade forskare, politiker och myndighetspersoner beskrivs regelbundet som förljugna och korrupta och det är inte ovanligt att enskilda individer hängs ut på sidan.

Det är också vanligt förekommande med texter om att vaccinering är farligt och dödligt. Många artiklar är hämtade ifrån en amerikansk kontext och internationella antivaccinläkare har de senaste åren fått ett stort utrymme.

Samtidigt är det vanligt förekommande med pro-rysk propaganda, och även här har idéerna om att det existerar amerikanska laboratorier i Ukraina som tillverkar biologiska vapen, spridits. Tidigare har sidan länkat direkt till ryska medier som RT, men på sidan går att läsa att de idag undviker detta eftersom:

”Facebook och andra sociala kanaler bromsar visningen av våra artiklar om de har aktiva länkar till RT”.

Ett antal artiklar har publicerats på NewsVoice där judiska bankfamiljer och personer som familjen Rothschilds och George Soros framhållits konspirera mot befolkningen och styra världspolitiken.

I en artikel går att läsa att globalisters inflytande har vuxit, att de har varit en stark kraft bakom USA/NATO:s globala bombpolitik under de senaste trettio åren, att de destabiliserar en rad länder och däribland Sverige genom att ligga bakom migration till dessa länder, samt ägnar sig åt att underblåsa våldsamma upplopp.

Även artiklar som beskriver det existerande demokratiska systemets förfall är vanligt förekommande, även artiklar som kopplar ihop samhällets kollaps med invandrare förekommer. I en opinionstext som handlar om en avhandling om det Muslimska Brödraskapet står exempelvis att:

”[…] Redan i slutet av 80-talet, när jag genom mitt arbete inom rehabilitering förstod, efter möten med främst utomeuropiska invandrare, att det kommer att gå åt helvete för Moder Svea, då var det svårt att öppna munnen […] På köpet fick vi ekonomiska migranter, terrorister, kriminella, klaner, maffiakultur, hedersförtryck, islamister med mord i blick mot vårt levnadssätt och utarmning av välfärd främst för arbetare som tvingades försörja dem och skattehöjningar.”

Sidan har ett mycket aktivt kommentarsfält, och kommentarerna är ofta antisemitiska och islamofobiska. Det demokratiska systemet beskrivs ständigt som ett spel för gallerierna av de som kommenterar artiklarna och budskap om att företrädare för det etablerade samhället ska straffas, hängas och skjutas förekommer.”

NewsVoice kommentarer rapportens påståenden

Rapportförfattarna påstår svepande att NewsVoice publicerar innehåll som är pseudovetenskapligt och som utgör “konspirationspropaganda”, men utan att ge exempel, mer än ett och det är debattartikeln: “Doktorsavhandlingen som bekräftar vad vi redan vet om politikers eftergivenhet för Muslimska brödraskapet” skriven av en erfaren socialtjänstekvinna som debatterar om hur islamsk extremism infiltrerar Sverige.

Av en händelse kritiserar artikelförfattaren kriminalprofessor Jerzy Sarnecki som är nära släkt med Hannah Pollack Sarnecki. Kunde inte Hannah välj ett annat exempel där hennes egen familj inte är involverad? Hon tycks försvara en maktfullkomlig familjemedlem som råkar dela hennes egna allmänna uppfattningar.

Hannah Pollack skriver: “Budskapet om att Sverige är en repressiv stat som censurerar och förföljer vad som beskrivs som oliktänkande och oppositionella är vanligt förekommande.”

Är det orimligt att uppleva sig bli förföljd av denna “maktskyddande” person som bokstavligen spionerar på oppositionen? Hon har till och med detaljerat i sin rapport beskrivit hur spionaget gått till. Hon skriver i en strof att henne rapport dock saknar en viktig komponent och det är intervjuer med de som hon undersöker. Menar hon egentligen förhör?

Hannah Pollack skrev en liknande rapport 2001 där hon pekade ut NewsVoice. Då var narrativet att NewsVoice “utnyttjar” pandemin för att splittra Sverige med understöd av Kreml! Sedan dessa har inte Hannah Pollack nyanserat sig. Tvärtom fortsätter hon att bygga inre bilder av yttre inbillade fiender med ett cirkelresonemang.

Rapportförfattarna drar en annan vals i ett av styckena om NewsVoice. De skriver: “Ett antal artiklar har publicerats på NewsVoice där judiska bankfamiljer och personer som familjen Rothschilds och George Soros framhållits konspirera mot befolkningen och styra världspolitiken.”

Detta stämmer inte. Som redaktör är jag noga med att aldrig låta en publicering negativt peka ut en särskild folkgrupp och än mindre som “ond”. Det är i själva verket rapportförfattarna som lägger vikt vid folkgruppstillhörighet. Varför är det så viktigt för dem att projicera eller psykologiskt överföra det?

Vidare är rapportförfattarna irriterade över att NewsVoice lyft fram att amerikanska läkare varnar för riskerna med massinjektioner med experimentella mRNA-vacciner. Är inte en publikation som arbetar med nyheter och debatt skyldig att redovisa att det uppstått problemet med att 5 miljarder människor massinjicerats med kroppsfrämmande ämnen som för många gett allvarliga biverkningar?

Att försöka stoppa eller bromsa denna typ av publiceringar är extremt samhällsfarligt och vad säger rapportförfattarna om de aktiva läkare som säger att våra publiceringar om covid sannolikt räddar liv?

Rapportförfattarnas sista angrepp i sin text om NewsVoice handlar om att de påstår att kommentarsfälten efter artiklar innehåller antisemitiska och islamofobiska kommentar där läsare ska ha uppmanat att ansvariga “företrädare för det etablerade samhället ska straffas, hängas och skjutas”.

Det här ställer jag mig frågande till. Alla som sköter kommentarsfält vet att det är praktiskt taget omöjligt att förhindra att några enstaka arga läsare skriver av sin frustration i kommentarsfält. Vi har alltid raderat denna typ av kommentarer så fort vi upptäckt dem. Några av dessa kommentarer av totalt över 35,000 stycken kan ha slunkit igenom, men dessa står varken NewsVoice eller redaktören för. “Etablerade medier” har även de emellanåt misslyckats med att filtrera bort denna typ av kommentarer tillräckligt snabbt.

Slutligen undrar jag om rapportförfattarna har undersökt sin egen organisation FOI. Hur många inom FOI bär i hemlighet oönskade uppfattningar?

Dialog?

Det obehagliga är om dessa myndigheter producerar rapporterar på uppdrag av politiska partier av egennyttiga skäl. Myndigheter som SÄPO, MUST och FOI etc arbetade tidigare med inget eller betydligt mindre partipolitiskt inflytande än i dag, påstås det.

Det måste poängteras att ingen svensk myndighet består av människor som alla har samma åsikter. Varje svensk myndighet består av människor som representerar ett spektrum av åsikter, men många kan under ansträngda perioder (som nu) välja att inte öppet ventilera alla tankar och åsikter, i synnerhet inte om de förespråkar transparens, engagerade medborgare och oberoende journalistik.

En viktig faktor är förslagsvis dialog för att komma tillrätta med misstänksamheter mellan de oberoende tänkarna/publicisterna och myndigheterna. Kanske vi bör boka förutsättningslösa möten med dem med syftet att psykologiskt spänna av.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Skulle vi inte kunna kräva av påven att han själv står upp för de metoder hans föregångare (som ofelbara, enligt egen utsaga) tänkt ut?

   Visst vore det bra om påve Franciskus fick ta del av sina “ofelbara” föregångares tortyrmetoder för att visa sitt deltagande, precis i enlighet med att tvätta brottslingars fötter:
   https://www.youtube.com/watch?v=k5yW31cmebw

   Dra hponom genom alla hans tortyrinstrument och låt honom bevisa sin ofelbarhet – och sin påtagna roll att vara Jesu kristi ställföreträdare!

 • Dessa fittstim är inkompetenta batikhäxor som deltager i att fördärva vårt land. De veta icke vad de göra.

  • Efter tretton minuter tar den här podden upp vad huvudförfattaren till “Rutten demokrati”-rappporten har för kvalifikationer. Lyssna gärna på det!

   Hannah Pollack Sarnecki har doktorerat i socialantropologi på ungdomars förhållningssätt till den elektroniska funkmusiken favela funk i Rio de Janeiros förorter… 🙂

 • Medan Ledarna inom Alternativ media skriver långa artiklar och beklagar situationen och vill tror samtalsterapi kan vända en ISIS-krigare lika bra som dessa hypnos-totalitära figurer skapar de sin nya Massformation nu mot Alternativ media och Deras massmedia till skillnad från Altmedia gör verkligen sitt jobb på bästa tänkbara sätt!

  https://omni.se/sapo-varnar-for-okat-hot-fran-ny-extremistmiljo/a/kExe6B
  Säpo ser ett ökat hot från en delvis ny extremistmiljö som man kallar ”antidemokratisk extremism”, rapporterar Ekot. Det visar en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som beställts av Säpo.
  – Vi är bekymrade över utvecklingen. Rapporten illustrerar de utmaningar som vi står inför och har stått inför en tid, säger Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism på Säpo till TT.
  Det är framförallt en grupp där olika konspirationsteorier är stora och man tror på saker som att ”det europeiska folket är döende”, att kärnfamiljen är under attack och att svenskar ”trycks undan och kuvas” i sitt eget land, skriver TT.

  Medan totalitarismens massmedia skapar massformation mot Altmedia, sitter Altmedias ledare och gnäller över personer som gjort rapporten.

  I totalitära vardagliga talspråk kallas det 2 flugor med en smäll, eller nåt!

  • Ja, det tror fasen att de ser ett hot mot sin stora uppgift; att “lik”-rikta den del av befolkningen som inte låter sig fösas in i hjärndimman som de anbefaller. Genom att nämna de faktiska förhållandena som oönskade konspiratoriska teorier tror de att de kan kväsa ett uppvaknande folk. Det kan bli tvärtom. Massformationen omfattar i Sverige det överväldigande flertalet. Med den metod du beskriver av Dr. Desmet är tiden inte till fördel för att nå målet. Alltså som jag ser det. Hoppet står till de som inte är del av 30%-en. Att de börjar ana att det finns något mer än att leva ett ofritt leverne när det inte fungerar trots all följsamhet inför “statens” tvingande påbud. Du anser dig sitta på metoden/lösningen för alterna medierna att ta plats och väcka fler, men vill inte då SÅPA-polisen och FOI kan agera. Är det så jag ska förstå dig? Din näst sista mening känns som ett snedsteg, annars låter mycket informativt. Man kan ju vända på det och påstå att du framför gnäll för att inget händer. Det tar tid att vända utvecklingen när problemet sitter så djupt som det gör. Det tar tid att gräva upp och exponera det sjuka men det är väl den sunda och effektivaste metoden för att få till en förändring.

   • Hej, kul att en annan vaken reagerar! Började bli helt besviken av tystheten.
    Jag accepterar din kritik angående hur jag börjat med informationen och det har jag redan kommit underfund med att jag använde samma felaktiga taktik vi vakna och altmedia använt som Dr. Desmet betonar att man ska lära sig att till varje pris undvika.
    Så i fortsättningen ska jag vara så ödmjuk och sakligt som finns i min förmåga att vara.

   • Dr. Desmets har fördelat sitt sista och viktigaste budskap i boken och flera podcaster. Det krävs att man lyssnar på olika intervjuer där han faktiskt tar upp kampen mot massformation. Boken är till stor hjälp men krävs inte då han säger det rakt ut egentligen!
    Jag tror han avsiktligt gjorde det för att kunna kringgå den enorma censuren under covid.
    Väldigt smart faktiskt!
    Om du själv inte lyckas lista ut det får du gärna återkomma och jag berättar med glädje!

 • RÄTTELSE: Bilder från video: Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo), Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering den 30 april 2022 i Observatorielunden under manifestationen #Talaomdet för vaccinskadade. Foto: Martin Stensö.

  Felaktigt datum för #Talaomdet korrigerat. Rätt datum är alltså 30 april inte 4 maj 2022.

 • Hehe! Vilket dravel! Det skulle kunna vara skrivet av 14-åriga trumpna aktivister! Helt otroligt att denna trio anlitas för en sån har rapport! Bedrövligt och rakt igenom ruttet!

 • Rapporten har nu anmälts! Big mistake, tycker jag! Snälla lyssna på Dr. Desmet!
  Hur stor är chansen att just den myndigheten inte är i massformationens starka grepp, undrar jag?
  De granskar anmälan, kritiserar FOI, jaja baja där gick ni för långt i rapporten! aja baja
  FOI:s nästa rapport kommer sedan att vara anpassad till att ge förslag på hur dessa altmedia ska förbjudas på grund av andra påhittiga epitet som statsfientliga grupper!

  • Hej,
   Tänkte på en tidigare kommentar av dig där du nämnt “ordrar”. Vi gärna veta vilka är dagens ordrar? Finns det nån bra lista på dessa?
   Tack på för hand!

   • Hej!

    Visst skulle jag kunna lista upp en hel mängd sådana ordnar, men då skulle nog enbart ett fåtal bry sig om att ta notis om det. Det är bättre att göra egna efterforskningar!

    Men jag ska ändå ge exempel på några sådana enormt mäktiga ordnar. Först och främst givetvis den koordinerande jesuitorden och sedan även de väldigt många frimurarordnarna världen över, i vars topp stor makt finns koncentrerad – och efter 50 minuter i följande video får vi kunskap om några till:
    https://www.youtube.com/watch?v=qlyUQaz8sH8&t=7717s

    • Nej, har viktigare saker att efterforska om. Tänkte du kanske hade redan eller nåt tips om nån sida som listat upp namnen.

     • Någon sådan lista existerar inte. Jag skulle kunna göra en, men det är meningslöst, för du och andra inser inte vidden av den makt som finns där.

      Se åtminstone videon (från 50 minuter till minst tio minuter framåt)!

      Så många tycks vara så inne i sitt eget eget ekorrhjul och då är det uppenbarligen inte lätt att tänka en smula utanför sin egen favoriserade box.

      • det finns en bild på 1:52:48
       En sådan bild dock senaste är jag ute efter!
       The OneWorld Internationals Network

      • Uppskattar mycket att du trots allt tar del av videon – som verkligen bör ses i sin helhet!

      • Jag har sett många videosnutt av Professor Walter förr i tiden, länge sedan, så det var en välbekant ansikte!

      • Kan du se våra senaste kommentarer? Verkar många av mina har försvunnit ialla fall! Eller är det jag som är förrvirrad och inte hittar!

      • Både de som du och jag skrev som togs bort kanske var lite väl off topic. Det är sånt man får tåla. 🙂

      • Är den här off topic?
       Hej, kul att en annan vaken reagerar! Började bli helt besviken av tystheten.
       Jag accepterar din kritik angående hur jag börjat med informationen och det har jag redan kommit underfund med att jag använde samma felaktiga taktik vi vakna och altmedia använt som Dr. Desmet betonar att man ska lära sig att till varje pris undvika.
       Så i fortsättningen ska jag vara så ödmjuk och sakligt som finns i min förmåga att vara.

      • Alla religioner speciellt Kristendomen och troende kristna gör allt för att förneka verkliga sanningen och dölja den, medvetet eller omedvetet. Jag har sett det sååå många gånger senaste åren iaf. Och här ser du ett typexempel på det.

      • Alla religioner speciellt Kristendomen och troende kristna gör allt för att förneka verkliga sanningen och dölja den, medvetet eller omedvetet. Jag har sett det sååå många gånger senaste åren iaf. Och här ser du ett typexempel på det.

      • Tänkte fråga om tips och råd.
       Har samlat mycket av Dr Desmet, översatt och fixa men nu börjar likna en bok!
       Nån ide hur jag ska gå fram? vilka andra tidningar är lämpliga att gå vidare med? Alla tips och råd du kan bidra med uppskattas!

 • What do they want to give us, and why can’t they accept what we have to offer them?

  If they cannot answer these questions, this should lead to the realization that the way they perceive reality is distorted – that is the same as saying they are confused.

 • Have read the report but the questions remain: what is it they desire? What do they want? If they get what they want, will they be satisfied?

  • The questions I ask have to do with who or whom they serve and also who or whom they want to become.

   Hannah Pollack Sarnecki, who has a Jewish background, knows exactly what I’m talking about. That’s why she will probably refuse to answer, even though she knows deep down that I want her all the best here in the only world that exists.

 • Ändring i artikeln: Bilder från video: Hannah Pollack-Sarnecki (FOI), Erik Glaad (Expo) Marcus Admund Funck (DN) misstänks för åsiktsregistrering 4:e maj 2022 i Observatorielunden nära Handelshögskolan. Foto: Martin Stensö

 • • Masspsykos uppstår vanligtvis när endast 30% av befolkningen verkligen är hypnotiserade.

  • Det finns ytterligare 60% uppdelad i 2 grupper som följer med den första gruppen och inte går emot strömmen av rädsla
  och svårigheter.

  • Totalitära stater visar att endast cirka 30% av befolkningen är verkligt totalitära uppdelade i 3 olika grupper i hierarkin.

  • Flertal experiment har visat att människor tenderar att anpassa sig till felaktiga svar på grund av övertygelse eller rädsla
  för att bli utstötta.

  • Masspsykos involverar tre grupper: de hypnotiserade troende, de som anpassar sig till majoriteten och de som vill
  protestera 5-10%.

  • Risken i den nuvarande situationen är att de som inte följer den rådande berättelsen, som till exempel de som är emot
  vaccinering eller krig kan bli syndabockar och utsättas för frustration och aggression.

  • Totalitarism och masspsykos kan leda till våld även inom gruppen själv.

  Att tala emot den rådande berättelsen är avgörande för att bekämpa masspsykos och förhindra övergrepp. Att fortsätta
  tala ut är den viktigaste uppgiften vi alla är skyldiga att göra.

  • Första steget i kampen mot Massformation enligt Dr. Desmet

   Vi som ser hur bisarr dessa personers anklagelser låter, måste komma ihåg att dessa befinner sig under starkaste formen av Massformation
   Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi alla vakna Behöver en extra uppvaknande för att verkligen vakna till!

   Dessa personer är lika troende som de i korstågen under medeltiden och inkvisitionen.
   Dessa människor ska jämställas med samma typer av folk som i ett totalitärt religiös system har, förutom att gjort sig skyldig till häxjakt, förorsakat så mycket lidande och förtryck för människor i alla tider.

   Dessa människor är lika troende som ISIS-krigarna.

   Det är inte möjligt för oss att ändra hypnosen inom de troendes massformation.

   Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi
   alla vakna behöver en extra uppvaknande för att verkligen, vakna till, i den verkliga verkligheten!

   • Andra steget i kampen mot Massformation enligt Dr. Desmet
    Är att förstå att massformation är totalitarismens väsen och särskilja diktatur och totalitarismen.
    Människor blandar klassisk diktatur med totalitarism och förlorar förmågan att bekämpa massformationer.

    Det som vi idag, alla bevittnar, är framväxten av en ny typ av totalitarism inte den fascistiska eller den kommunistiska totalitarismen utan en teknokratisk totalitarism som samtidigt liknar och skiljer sig från fascister och kommunistisk auktoritärism MEN checklistan för att etablera ett totalitärt system är detsamma, punkt för punkt i samma ordning. Tro inget annat.
    Att tysta de kritiska rösterna är sista punkten i denna checklista. Kom ihåg det!

    En totalitär stat växer fram i ett samhälle genom massformationer och enda sättet att bekämpa dess intrång är kampen mot och brytning av massformationernas effekter.

    Dr Desmet betonar att förväxlingen mellan dessa system försvagar kampen mot massformationer väsentligt och pekar på att i ett diktatoriskt system används extremt våld för att få folk att lyda men i ett totalitärt system massinformation är främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritet namn för kollektivet.

    Enligt honom har extremt våld i totalitära system börjat först när systemet lyckats tysta alternativmedia och få absoluta makten.

    Historien har visat Den Avgörande Betydelsen av att fortsätta att tala ut gång på gång.

    Kom ihåg vad som hände när oppositionen, den dissonanta rösten, slutade att tala ut 1930 i Sovjetunionen och 1935 i Nazityskland slutade oppositionen att tala ut eftersom de ansåg det vara för farligt att fortsätta att tala ut. De trodde att de hade att göra med en klassisk diktatur.
    Och Vad hände 6-12 månader efteråt i Tyskland och Soviet? Förstörelsekampanjerna i den totalitära staterna och massmord utförda av vanliga människor i massformationens grepp och i solidaritetens namn för kollektivet vilket är karaktäristiskt för en totalitär stat och det vi ser hända framför ögonen på oss alla.

    • Det finns lösning:
     Vi måste rikta oss mot rätt målgrupp för att lyckas bryta en Massformation.
     Det finns lösning för att bekämpa massformation MEN vi har själva varit i vår egen massformation och inte kunnat SE och fatta det då det blivit dold för oss i vår massformation.
     How Can We End Mass Formation Psychosis? | Mattias Desmet
     https://www.youtube.com/watch?v=kc0eIkdLAbA

 • Andra steget i kampen mot Massformation
  Är att förstå att massformation är totalitarismens väsen och särskilja diktatur och totalitarismen.
  Människor blandar klassisk diktatur med totalitarism och förlorar förmågan att bekämpa massformationer.

  Det som vi idag, alla bevittnar, är framväxten av en ny typ av totalitarism inte den fascistiska eller den kommunistiska totalitarismen utan en teknokratisk totalitarism som samtidigt liknar och skiljer sig från fascister och kommunistisk auktoritärism MEN checklistan för att etablera ett totalitärt system är detsamma, punkt för punkt i samma ordning. Tro inget annat.
  Att tysta de kritiska rösterna är sista punkten i denna checklista. Kom ihåg det!

  En totalitär stat växer fram i ett samhälle genom massformationer och enda sättet att bekämpa dess intrång är kampen mot och brytning av massformationernas effekter.

  Dr Desmet betonar att förväxlingen mellan dessa system försvagar kampen mot massformationer väsentligt och pekar på att i ett diktatoriskt system används extremt våld för att få folk att lyda men i ett totalitärt system massinformation är främsta sättet att få folket att frivilligt acceptera och följa och tro på mest bisarra idéer och utföra grymma brottshandlingar i solidaritet namn för kollektivet.

  Enligt honom har extremt våld i totalitära system börjat först när systemet lyckats tysta alternativmedia och få absoluta makten.

  Historien har visat Den Avgörande Betydelsen av att fortsätta att tala ut gång på gång.

  Kom ihåg vad som hände när oppositionen, den dissonanta rösten, slutade att tala ut 1930 i Sovjetunionen och 1935 i Nazityskland slutade oppositionen att tala ut eftersom de ansåg det vara för farligt att fortsätta att tala ut. De trodde att de hade att göra med en klassisk diktatur.
  Och Vad hände 6-12 månader efteråt i Tyskland och Soviet? Förstörelsekampanjerna i den totalitära staterna och massmord utförda av vanliga människor i massformationens grepp och i solidaritetens namn för kollektivet vilket är karaktäristiskt för en totalitär stat och det vi ser hända framför ögonen på oss alla.

 • Första steget i kampen mot Massformation

  Vi som ser hur bisarr dessa personers anklagelser låter, måste komma ihåg att dessa befinner sig under starkaste formen av Massformation
  Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi alla vakna Behöver en extra uppvaknande för att verkligen vakna till!

  Dessa personer är lika troende som de i korstågen under medeltiden och inkvisitionen.
  Dessa människor ska jämställas med samma typer av folk som i ett totalitärt religiös system har, förutom att gjort sig skyldig till häxjakt, förorsakat så mycket lidande och förtryck för människor i alla tider.

  Dessa människor är lika troende som ISIS-krigarna.

  Det är inte möjligt för oss att ändra hypnosen inom de troendes massformation.

  Det finns lösning:
  Vi måste rikta oss mot rätt målgrupp för att lyckas bryta en Massformation.
  Det finns lösning för att bekämpa massformation MEN vi har själva varit i vår egen massformation och inte kunnat SE och fatta det då det blivit dold för oss i vår massformation.
  How Can We End Mass Formation Psychosis? | Mattias Desmet
  https://www.youtube.com/watch?v=kc0eIkdLAbA

  Oerhört viktigt och avgörande är att förstå att vi
  alla vakna behöver en extra uppvaknande för att verkligen, vakna till, i den verkliga verkligheten!

 • Egentligen är rapporten logisk? Den som är uppväxt med att, allt som sägs av (sosse)regeringen och det som SVT/TV4 kablar ut och vilka slutsatser den samlade pressen (Bonnier, Schibsted) skriver måste vara sant? Den s.k. pandemin avslöjade vad vi som går emot strömmen har att vänta oss i deras framtida samhälle? Intoleransen var total mot dem som tordes stå emot det allmänna trycket och som fick känna av att vara parias i samhället.

 • Torbjörn:
  En viktig faktor är förslagsvis dialog för att komma tillrätta med misstänksamheter mellan de oberoende tänkarna/publicisterna och myndigheterna. Kanske vi bör boka förutsättningslösa möten med dem med syftet att psykologiskt spänna av.

  Absolut sämsta tänkbara lösningen att bekämpa detta enligt Dr Desmet!

  • Rena skriver: “Absolut sämsta tänkbara lösningen att bekämpa detta! Punkt slut!”

   Där har Rena totalt fel. I de myndigheter och organisationer det handlar om trängs RÄDDA människor. Och cheferna på olika nivåer är rädda att personer under dem ska tänka egna tankar. Rädsla är kittet som håller ihop allt.

   Torbjörns förslag till dialog kanske kan bryta upp lite av rädslans kitt och därmed få myndigheten eller organisationen att inuti börja svikta. Kanske dyker det upp en visselblåsare som för första gången i sitt liv vågar gå utanför boxen. Jag skrev “kanske”, men det är värt några försök.

   Ditt utrop om INGEN DIALOG! är precis vad ledarna i en sådan myndighet eller organisation vill att vi ska uppmana varandra till. Är du en agent för dem?

 • Bra att ni lyfter dessa totalitära drag som försöker normaliseras av svenska myndighetspersoner. Bra slutsats. Allt är öppet och går att kontrolleras. Dvs om man orkar gå på djupet. Detta djup som ett antal organisationer och myndighetspersoner gör allt för att folk inte ska dyka ner i. Nu är dom desperata. Dom stänger människors bankkonton och beställer politiska rapporter. Och på bästa sändningstid ger dom folket en hat stund och en stund där dom blir matade med propaganda om folk dom ska se ner på.

  Krigspropagandan kommer fortsätta precis som propaganda om pandemier, globala problem som ska lösas med hjälp av icke valda globala “eliten”. Klimatet som ska lösas med mindre friheter för massan och mer kontrollsystem. Alla som anser att köttproduktion är bra och som äter kött ska marginaliseras offentligt. Vi ska bara äte massproducerat konstgjort kött, insekter och grönsaker från de stora globala företagen. Du ska inte få resa, köra bil eller äga något. Du ska leasa av dom som blir inbjidna till WEF. Allt detta som jag skriver går att läsa i de globalas organisationernas dokument, hemsidor och deras agendor. Vilka som tjänar på de globala agendorna kan en struts se och förstå. Det är inga teorier utan fakta. Att inga beslut i sveriges riksdags fattas utan hänsyn till EU, FN, de glo ala avtalen och agendorna kan alla se och förstå. När vi ser detta så kan alla förstå att inga beslut uttgår ifrån svenskars behov. FAKTA OCH IINGA TEORIER.

 • Av dessa citat du tar med här, framgår vilken undermålig smörja. Det var rentav skrattretande barnsligt. Håller de inte högre nivå än så här behövs ingen kritik, då ruttnar “demokratin” inifrån. Ruttet, var ordet.

  • Hej Anna,
   Skriver detta med anledning av att du tidigare skrev om “helvete” och herrens hämnd som väntar.
   Eftersom min Herre har varit och är din Herres Herre så anser jag att du bör lyssna på vad min Herre säger om existensen av så kallad “helvete”.
   Spola 8:27 minuter om du vill slippa den spännande introduktionen
   https://www.youtube.com/watch?v=mmcFVTUsnDY

 • Dessa människor skulle aldrig låta sig ingå i en seriös diskussion med oliktänkande. Nivån de framställt i sina
  rapporter är av axplock där sammanställarna vidmakthåller vissa nivåer av svammel,
  missriktat konfunderande illasinnat angrepp på åsiktsfriheten. Oavsett rätt eller fel. I dagens Sverige råder
  tystnaden och rädslan, statens misstag kan inte ifrågasättas. Kritik är lika med brottsligt och extremt om det
  gäller viktiga samhällsfrågor och hur nationen Sverige styrs. Vi har kommit till en återvändsgränd, kommer
  demokratin att vara en verklighet om 3 år? I ett pluralistikt samhälle ryms många olika åsikter däribland de som
  anses obekväma av andra och omtyckta av en del. Rapportförfattarna till FOI har statiskt hållit sig kvar vid vad
  anses vara demokrati, istället för att bejaka just mångfalden i språk och skrift. Tvivelaktigt är väl om författarna
  vill ha demokrati. Förnekanden av vad som går att läsa direkt ur WEF, NATO, FN, IMF och EUs informationflöden
  och göra folk till konspirationsteoretiker. Läs instället konspirationsanalys, idag konspiration imorgon analys. Ordet
  konspirationsteori, myntades av CIA. Med tiden har myntet fallit ned och mängder av människor har hängivet
  upprepat som papegojor utan tankeverksamhet just det ordet CIA hypnotiskt planterade bland massorna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *