Ahlmark: Vad innebär den civila välfärdsstaten? – Nödvändigheten av förnyelse

publicerad 5 mars 2024
- Dan Ahlmark
Temabild: Varje kultur bör kultivera lyckliga människor.

Det alternativa fria samhälle, som den Civila VälfärdsStaten (CVS) representerar, leder till människor alltmer intresserade av frihet och motsvarande kultur, eftersom dess värden plötsligt är attraktiva och personligen respektabla. Det skriver Dan Ahlmark i denna artikelserie om den civila välfärdsstaten.

De borgerliga partierna

De flesta borgerliga partier har märkligt nog stöttat de värsta och mest skadliga policies, som tillämpats i Sverige de senaste decennierna. Däri ingår den massinvandringspolitik, som på allvar påbörjades 2006 som följden av en ändrad lag 2005.

Förhållandena har – som påpekades i del 1 – försämrats kraftigt de senaste decennierna beträffande alla viktiga områden, som är statens primära ansvar.

Den svenska välfärdsstaten diskvalificerar sig nu särskilt genom acceptansen av den globalistiskt styrda klimat- och energipolitiken, vilka policies är direkt destruktiva för mänsklig välfärd. Dagens borgerliga regering fortsätter också här den för Sverige fördärvliga kurs, som socialdemokratin tidigare valt.

Ett allvarligt misstag hos politikerna är deras allmänna underdånighet gentemot EU och acceptansen av dess viktiga förslag, vilka driver länderna mot ett federalt EU.

Med tanke på att politiker både till vänster och höger tidigare fattat sådana orimliga beslut som att väsentligen lämna Sverige utan försvar, kan man inte heller förvänta sig att deras beslut gällande ett kommande förslag om medlemskap i ett federalt EU blir förnuftigt.

Men detta skulle för Sveriges del praktiskt sett innebära ett slut för den mest väsentliga delen av svenskt självbestämmande genom att man accepterar, att den svenska befolkningens åsikter och därmed svensk demokrati i stort sett elimineras gällande väsentliga frågor för vårt land. Med två procent av EUs befolkning kommer vårt inflytande vara imaginärt.

Tyvärr syns borgerliga partier (och socialdemokratin) av olika skäl vara positiva till en sådan radikal integration. Bl a professionaliseringen av politikeryrket medför, att riksdagsmännen bara för sina karriärers skull är positiva till transnationella organisationer. Partiledningarna stöttar ju globalism. Väljare och ideologier är då mindre viktiga.

En slutsats om det politiska läget i Sverige

Under andra hälften av 1900-talet orkade den borgerliga oppositionen inte stå emot den socialdemokratiska regeringen. De korta perioder, som borgerligheten hade makten, avbröts snart av att socialdemokraternas återvände till makten, vilket medförde, att samhällets glidning åt vänster bara fortsatte. Någon återgång till bättre eller frihetlig politik skedde sällan. Samma tendens har fortsatt sedan murens fall.

Under 2000-talet har den borgerliga vänstern – trots borgerlig majoritet – frivilligt under två valperioder överlämnat makten åt vänstern beroende på inflytandet från och rädslan för socialdemokratin. Det är helt uppenbart att dagens borgerliga ideologier eller partier varken har klarat eller klarar av att hindra den pågående kollektiviseringen av Sverige.

De har inte den starka betoning av frihet, respekt för individuella rättigheter, moraliska styrka eller ens intresse för svensk välfärd, som är nödvändig.

Dessa partier har därför inte längre något existensberättigande från borgerlig utgångspunkt. Något nytt måste då till för att stoppa Sveriges kollektivisering knuten till den fortfarande pågående vänsterglidningen.

Ett bättre samhälle

Stora reformer i bland annat den offentliga sektorn behövs i Sverige, där förändringar är nödvändiga för att nå ett bättre samhälle. En fråga man alltför sällan ställer till frihetligt sinnade människor är: Vilket är då det samhälle Du önskar bo i ? Ja, vad utmärker detta – egentligen ? Att svara på den frågan kräver en stunds eftertanke.

Sedan kommer säkert ett flöde av tankar, bland vilka kan finnas följande: ”Jag vill bestämma vad jag tycker och anser, och statens massindoktrinering måste stoppa. Jag vill på alla områden, som berör mig, själv avgöra vad jag vill. Jag vill leva i ett fritt samhälle, där jag är oberoende och allt beror på mig själv”.

Det ska vara en stat, som inte baseras på kollektivism utan bygger på individualism dvs beror på den enskilde och dennes önskningar.

Detta skapar också ett samhälle, där politik spelar en mycket mindre roll, men där frivilligt samarbete mellan individer och organisationer är intensivt. Individualism och sann social samverkan fungerar bättre än kollektivism och tvång.

Grundläggande egenskaper hos det goda samhället

Gränsdragningen mellan människans rätt och ansvar och samhällets uppgifter är fundamental. Det avgörande för denna åtskillnad är dels den människosyn man har och dessutom bedömningen av de egenskaper, som ett samhälle naturligen uppvisar och bör ha (vilka bestämmer möjligheterna att agera där).

Om man inledningsvis granskar den libertarianska människosynen bygger denna på människans konstaterade fysiska och psykiska egenskaper och erkänner den självständighet och frihet, som individer naturligen söker.

Den inser bla de oerhörda variationerna i individers anlag, karaktärsdrag och kompetenser:

”…olikheterna beträffande intelligens och karaktär (såsom målmedvetenhet, envishet, mental uthållighet och mod/djärvhet); hela deras vidd av olika egenskaper inkl kreativitet och klokt risktagande; den mentala förmågan att förstå och hantera människor osv, är ofta mycket stora och grundläggande. Det finns… inga mänskliga skäl att söka begränsa de ibland enorma skillnaderna mellan individers egenskaper och strävanden” (1).

I dess uppfattning om människan ingår ett antal grundläggande egenskaper, vilka möjliggör hennes oerhörda förmåga att utvecklas, agera och arbeta, ifall bara frihet finns.

Det gäller bland annat personens förnuft, fria vilja, förmåga att i alla avseenden bedöma den fysiska världen, känslor och förmåga till rationellt handlande, valfriheten att bilda en harmonisk enhet av kropp och själ samt tendensen till medmänsklighet i samhällen, som utvecklats enligt goda principer.

En av dessa principer gäller valfrihet i nästan allt och möjligheten till fria avtal och fria marknader. Tillsammans med förståelsen av samhället: vikten av institutioner och lagar samt betydelsen av ett fritt näringsliv ger detta grunden för det fundamentala samhälleliga valet mellan individualism och kollektivism.

Att välja individualism är dock lätt med utgångspunkt dels från erfarenheterna under den historiska samhällsutvecklingen (2) samt människans natur och hennes krav på bästa förutsättningar för att nå lycka.

Kollektivism har kontinuerligt varit förenad med förtryck och stagnation, medan individualism generellt skapat välfärd och lycka. Särskilda historiska omständigheter åstadkom, att Sverige på 50- och 60-talen nådde stora ekonomiska framgångar.

Tyvärr missuppfattades dessa som en följd av en särskilt framgångsrik socialdemokratisk politik. I själva verket var de resultatet av världskriget, där Sverige var neutralt och oskadat, och ett förstört Europa törstade efter våra huvudprodukter.

Vi kan nu se, att socialdemokratins StatsVälfärdsStat (SVS) också är förknippad med en ständig och djup materialism hos människorna, och samhällets andliga, kulturella sida är numera i många avseenden därför alltför ointressant att mycket uppmärksamma.

Den andlighet och kultur naturlig i en SVS är helt enkelt inte nog attraktiv för att få människor att avstå från sin koncentration på materialistiska ändamål. SVS medför ett lägre andligt liv skilt från verkliga personliga värderingar och sådana åsikter, som väljs på basis av dessa. Nu har den andliga nersmutsningen särskilt fördjupats genom postmodernismens irrationella åsikter och kulturmarxismens helt felaktiga slutsatser på en rad områden som människo- och samhällssyn, kunskap, ras, kön/genus, rättvisa osv.

Det kulturella livet – stöttat av ideologiskt styrda statssubventioner – har så småningom blivit ett ödeland reglerat och fyllt av politiska slagord. De flesta riktiga värden har kritiskt försvagats på vägen och gjort landets utveckling mindre värd. SVS är andligt sett förknippat med politisk tarvlighet och en dominerande materialism.

Det är också den naturliga och allmänna konsekvensen av områden berörda av socialism, eftersom högsinnande och frihetliga värderingar inte kan kombineras med socialism i praktiken och delvis inte heller med dess teori.

Ett förändrat samhälle

Det alternativa fria samhälle, som den Civila VälfärdsStaten (CVS) representerar, leder till människor alltmer intresserade av frihet och motsvarande kultur, eftersom dess värden plötsligt är attraktiva och personligen respektabla.

Massindoktrinering förekommer inte, och människan har därför plötsligt mycket större möjlighet att forma personliga värderingar, vilka då också blir verkligen väsentliga för individen.

Den personliga vikten av att dessa ständigt upprätthålls förstärker dem; de är ständigt levande, de uppmärksammas och utvecklas. Grundvärden såsom den unika människan, vilken är sitt eget ändamål och har ett okränkbart värde, leder till en väsentlig förändring av individen. Det gäller inte längre att forma henne efter en mall. Istället gäller det en förändring baserad på uppskattning av frihet, rationalitet och mänsklighet.

Det är enda vägen, som leder till verklig godhet och individens formande av allt högre individuella ideal, och att hennes liv verkligen gestaltas utifrån hennes personliga vision.

 

Tidigare delar i denna artikelserie:

Text: Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken ” Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar idag som medborgarjournalist.

Referenser

(1) Contra: Se: Kap.II. Libertarianismens människo- och kunskapssyn
(2) Frihetsportalen.se: Se artikelserien om den libertarianska historiesynen, till vilken hänvisningar skedde i del 1 av denna serie.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Vänsterns intåg i modern Svensk politik representerades främst av borgliga 40 talister inom MSM, inte av arbetare.

  Det var första generationen som läst på högskola och universitet.

  Klassförädare, som åtnjuter medelklassens privilegier men bedriver vänsterpolitik, så länge de inte drabbar dem själva. Det är samma pack som säljer sig till vad som helst som ger karriär.

  De saknar moraliskt kompass. Saknar mod och saknar samvete

 • De här begreppen Höger vs Vänster lever kvar i artiklar, men verkligheten är oändlig och med två medvetande linjer, en den andliga och en annan den emotionellt kroppsliga. Och dessa två linjer harmoniserar en kort bit i den kroppsliga emotionella sfären, från entusiasm till död, medan den andliga delen går från serenitet i oändlighet till dess raka motsats i oändlighet, av det enkla skälet att anden ingen massa har, men en medvetenhet har.
  Har man haft en s.k. utomkroppslig upplevelse, vilket många har upplevt, blir detta hur tydligt som helt.

 • Den gamla devisen, följ pengarna kan mycket väl sätta in här snart i ämnet migration.
  När nu BRICS och självständighetsrörelser med hjälp av Ryssland och Kina, i en strid ström kastar ut kolonialmakter världen över och när dessa kolonialmakter har blivit så depraverade av alla tok-ismer och gjort sig kraftlösa, kommer alla gamla kolonier kunna spendera sina rikedomar på hemmaplan. Eftersom migrationen i stort handlar resurser, kommer alla dessa migranter se, att gamla hemlandet är ett bättre alternativ än Rinkeby och Malmö, etc och valet blir hemresa.
  Grattis EU-folket som inget annat hemland har, ni får börja jobba och slänga högklackade skor och trams. Migranten säger: tack för mackan.

   • Estameringen ligger i “emotion frekvens skalan”. Boolsk kalkyl över överflöd/lycka vs brist/elände. Händer hela tiden överallt, kanske uttrycken skiljer. Follow the money! Chilenarna har nästan försvunnit ur Sverige.

   • En bekant berättade att nu mera kan man tala svenska i Val Paraiso, det är väl en pluspoäng om något?
    Fick vi Saint Petersburg att tala svenska, vore väl det något för framtiden, eller hur Kristerson?

 • Peter G. Din analys är intressant, och du har skrivit om det här många ggr. Jag såg tv-serien om drottning Victoria i England, där även Palmerston hade en ganska stor roll. Hur väl den serien visade sanningen kan inte jag bedöma.
  Den s k “Upplysningstiden” kanske hade samma upphov,eller var det en helt organisk/naturlig process?

  Som jag ser det är det endast om människor, inklusive olika “ledare”, inser sina begränsningar och vänder sig till Skaparen och hans vägledning som tillvaron kan bli vad den var menad att vara. När vi slutar “se flisan i den andres öga och vänder blicken mot bjälken i vårt eget”.
  Då skulle det inte behövas olika ideologier eller partier som dikterar villkoren för oss.

 • Påståendet att borgarna inte kunnat hålla emot kollektiviseringen stämmer nog, men vem ligger egentligen bakom det?
  Om man aldrig låtsas om att det är Storbritannien och USA som spridit all kollektivism inklusive alla kommunistrevolutioner så återstår bara att prata om de andra som ju själva är i hög grad uppkomna av Storbritanniens intrigerande genom internationella radikala nätverk. Socialismen under 1800-talet – Marx och mindre radikala – var hela tiden understödda av den härskande oligarkin som ett sätt att inifrån rivalernas länder störta i oreda och försvaga dem.
  En av de ledande organisatörerna, Lord Palmerston, hade som motto: ‘Oro och förvirring utomlands fred och stabilitet hemma’. Emellertid kom det ändå till drottning Victorias kännedom att denne Palmerston’s medarbetare hade infiltrerat shartisterna i England och lagt in vapen hos dem. Så oron på kontinenten var menad att se ut som även ett problem för England och motiv för ingripande.
  Men det slutade utan det bråk som kunde ha inträffat vilket illustrerar Lord Palmerstons ord.

  Även kungafamiljen angreps med vapen som emellertid sköt lösa skott. Och den unge Bertie – senare Edward VII – visste att det var bluff.
  Men ute i Europa var oron inte bluff.
  Och det var i Storbritannien som Karl Marx hade den bästa arbetssituationen i sitt liv. Och det var där som det hölls en anarkistkonferens.
  Ungefär då bildades Fabianerna vars agenda var att infiltrera överallt och inom ramen för det parlamentariska systemet ta över samhället och genomföra kollektivism. Med ulv i fårakläder som en av deras logotyper. Detta spreds genom det angloamerikanska etablissemanget till USA och deras oligarker Ford och Carnegie finansierade kollektivismens stärkande.
  Och detta skedde hela tiden sen 1800-talet parallellt med att detta angloamerikanska etablissemang även iscensatte världskrigen och fascism och nazism.
  Inget av detta skedde i respons mot andra oberoende aktörer.
  Det var ett länge pågående projekt i Storbritanniens regi och likaså var det i linje med amerikanska Skull and Bones Hegelianska agenda att frambringa oförenliga motparter och spela ut dem mot varandra.
  Den hegelianska syntesen som detta tänktes framkalla var en världsregering för att få fred.
  US/UK skapade alla problemen och erbjöd en lösning som mänskligheten tänktes tom begära och givetvis var tanken att US/UK skulle bestämma.

  Det pågår som många vet även nu med hjälp av WHO.

  Eftersom de vänsterinriktade aldrig vill kännas vid att socialism marxism kollektivism fascism och nazism och allt annat radikalt har samma Storbritannien och delvis USA som orsak och ursprung kunde man hoppas att socialisternas motståndare skulle belysa det.
  Men icke
  Så fenomenet förblir ihjältiget.
  En slutsats jag dragit är att libertarianer är så angelägna om att sympatisera med US/UK att sanningen inte går att hantera så man tittar bort.

  Hade det varit på agendan att belysa US/UKs långvariga dubbelspel skulle det antagligen ha gått att komma åt problemet. Hade man inte ansett att det är pinsamt att avslöja US/UK skulle det nog kunna åtgärdas.

  En sundare form av nationell gemenskap överallt i stället för socialister och liberaler/libertarianer som alla är delvis antinationella.

  • Idag bör libertarianismen klart stödja nationell självständighet och suveränitet och därmed motverka den politiska globalismen, som är en följd av kollektivistisk ideologi. Jag är därför för SWEXIT och att Sverige utträder ur FN. Med hänsyn till dessa organisatoners framtida mycket negativa inverkan på individuella rättigheter, ser jag det som en logisk följd av libertariansk ideologi. Jag belyste min syn på vikten av nationalism i en artikl i Nya Tider för någon månad sedan (nr 2 2024 sid. 5-7).

   • US/UK är EUs skapare och deras företrädare är USAs vasaller.
    Så det är mycket riktigt en artificiell union.
    Och kollektivismen i väst styrs uppifrån med hjärntvätt och fake news som i 1984. Enligt Aldous Huxleys ord på dödsbädden var Storebror i Orwells 1984 baserad på Winston Churchill. Det var i tjänst inom Storbritanniens imperium Orwell fick inspirationen.
    Medan Kina som många kallar kommunistisk diktatur har mycket mer inflytande nerifrån.
    I inte obetydlig grad lär det vara kollektivism nerifrån dvs folkstyre.
    Och deras system levererar. Här har etablissemanget panik inför den konkurrens som väntar om världspolisen USA/NATO inte längre kan bedriva sitt kolonialvälde med penningmonopol. Militäriseringen är ett uttryck för att vi inte frambringar kompetens i produktiv bemärkelse.
    Hjärntvätten i medier och även i utbildningen i viss mån visar att etablissemanget är rädda för en självständigt tänkande befolkning
    Inga inom etablissemanget talar om vikten av att driva på de unga att vara duktiga även utanför idrottsvärlden.
    Väst gillar inte vetenskap, det framgår med stor tydlighet i den medicinska vetenskapens haveri.

  • Vi måste se 18/1900-talet för var de försökte få oss att tro att det var. Vägen ur den mörka medeltiden ledde oss till slut tillbaka dit, har vi bevisligen sett nu.
   Att förkasta begrepp som höger och vänster om vi ska komma framåt, är viktig utgångspunkt för den unga generationen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *