Vaccinanalys: 65 miljoner meter modifierat mRNA i en enda dos

Virolog: Injektionerna med modifierat mRNA med LNP måste stoppas

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
uppdaterad 16 maj 2024 publicerad 9 maj 2024
- NewsVoice redaktion
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Nya Tider
Assisterande professor Björn Hammarskjöld.

Björn Hammarskjöld, virolog och biokemist, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi samt fd överläkare, säger att alla injektioner med modifierat mRNA omedelbart måste förbjudas. “Regering, riksdag och våra myndigheter alla misstänks för att uppsåtligt och överlagt ha lurat sin egen befolkning att låta sig injiceras med ett biovapen”.

Analys: Björn Hammarskjöld. Denna artikel har återpublicerats med tillstånd på Childrenshealthdefense.eu (svenskspråkiga sektionen)

Det gäller att skrämma befolkningen. Det är enligt Hermann Göring, en av Hitlers närmaste män i Nazityskland, en metod som som fungerat i alla samhällen i alla tider. Då får man folket att genast underkasta sig odemokratiska ledare vare sig ledarna är kommunister eller fascister eller miljöpartister.

2009 omdefinierade WHO begreppet pandemi [2] från att det före den I maj 2009 var det ett krav, att en InfluensaLiknande Infektion (ILI) skulle orsaka ett stort antal döda och sjuka innan epidemin skulle kunna kallas en pandemi. Härefter har man tagit bort kravet på ett stort antal döda vilket innebär att vilken influensaliknande förkylning som helst kan klassas som pandemi.

Svininfluensan 2009 kunde klassas som pandemi av WHO trots att vetenskapen redan 2010 kunde konstatera att det var relativt få sjuka för att uppfylla pandemikravet och ännu färre döda i svininfluensa.

Ett problem: Hur skrämmer man befolkningen?

Det bästa är att hota med sjukdom och död. Näst bäst är att hota med klimatet och död.

Den som är kunnig och vaken inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, en tillrättalagd berättelse, ett bedrägeri (ordet narrativ kommer från att narras, det som en narr vid hovet var anställd för att behaga fursten).

PCR-testbedrägeriet

Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella PCR-testbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag inklusive grundlag.

För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction) innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion.

Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den 21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet [3].

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Även WHO skickade i augusti 2020 ut en varning till alla PCR-testlaboratorier att om det var få procent positiva tester av alla utförda tester gav det av statistiska skäl minst två falskt positiva av tre påstått positiva tester. Labben skulle också begränsa sig till högst 25 cykler för att inte få för många falskt positiva tester.

PCR-test
Anatomisk bild av ett PCR-test (Red anm: en leveransmetod?)

Men inga labb brydde sig om WHO:s dekret och man fortsatte att öka antalet PCR-cykler upp mot 50 cykler. 25 cykler ger 16 miljoner nya kopior som kan upptäckas. Om det saknas den sökta sekvensen så finns inget mätbart DNA, testet blir negativt.

När man förökar det undersökta materialet ytterligare 25 cykler kan testet då plocka upp en liten felläsning före 25 cykler och mångdubbla denna felläsning till falskt upptäckbara nivåer med mer än 16 miljoner kopior av felläsningen medan det saknas den sökta sekvensen.

Det blir ett falskt positivt svar på grund av att antalet cykler är uppsåtligt och överlagt bedrägligt och ovetenskapligt förhöjt. Man kan ”upptäcka vad som helst hos vem som helst” eftersom man medvetet, uppsåtligt och överlagt kör testet utan validering, godkännande eller öppenhet. Probesekvensen är hemligstämplad alltså vet ingen vad man testar varför samtliga svar måste vara förfalskade.

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande [4].

I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom [5] funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden”. Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp av ovetenskapliga tester.

KLM facemask fight aug 2020 - Private photo
Slagsmål på en KLM-flight om munskydd. Privat foto.

Informerat samtycke saknades

 • Ingen har gett sitt informerade samtycke till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person.
 • Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året [6]

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela “experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier. Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som uppsåtligt, överlagt kriminellt bedrägeri.

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

Förfalskat läkemedel

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

Om innehållet inte inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige [7]. Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat,

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 år 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser [8]. mer än tjugoåtta miljoner olagliga injektioner till 10,5 miljoner invånare. Det är mer än tre injektioner per vuxen invånare.

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta testa sig med ett ovetenskapligt och overifierat PCR-test och injicera sig med ett olagligt experimentellt misstänkt biovapen.

Socialminister Jakob Forssmed (Kd) och Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (Kd). Foton: Kristian Pohl för Regeringskansliet. Montage: NewsVoice
Socialminister Jakob Forssmed (Kd) och Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (Kd). Foton: Kristian Pohl för Regeringskansliet. Foto på spruta: Elements.envato.com. Montage: NewsVoice

Misstänkta mutor och falskt, uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt öka PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1500 eller 1100 kronor per test, sammanlagt mer än 26.000 miljoner kronor.

Det blev tjugosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

Regionerna gick med avsevärda ekonomiska överskott från 2020 och fram till 2023. Då sinade guldkalven varför regionerna gått med mångmiljardunderskott från 2023.

I andra länder skulle det kallas misstänkta mutor och uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri.

Alla de ansvariga cheferna och enskilda medarbetare som beslutat om och/eller genomfört PCR-test och injektioner är medskyldiga. Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag [9]

Myndigheterna och deras anställda har undanhållit oss den kunskap som experter på FHM spritt redan den 21 juli 2020. Myndigheterna och sjukvården visste att de misstänkt bedrägliga PCR-testet saknar vetenskaplig grund och är overifierat.

Regionerna valde att ta emot statens misstänkt olagliga mutor för att till synes lura oss alla att kavla upp för att misstänkt uppsåtligt och överlagt injicera oss med hittills okända längdmängder av giftigt modifierat mRNA med olagliga lipidnanopartiklar (LNP) för att misstänkt uppsåtligt och överlagt skada stora delar av befolkningen.

Relaterat: AstraZeneca drar globalt tillbaka blodproppande covidvaccin

Det finns oredovisat DNA i modRNA-injektionerna från Pfizer och Moderna

Det har nu publicerats flera vetenskapliga artiklar där det redovisas främmande och förorenande DNA i otillåtna mängder i modRNA-injektioner [10] och i blodprodukter från modRNA-injicerade personer [11].

Många vetenskapare, bland andra professor Angus Dalgleish [12] [13] kräver att alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas på grund av de förfärliga skadeverkningar som alla modRNA-injektioner med LNP ger upphov till.

Lena Hallengren: Var är dom? (de ovaccinerade). Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021
Lena Hallengren: Var är de ovaccinerade? Foto: SVT1 Rapport, 23 december 2021

Vad är det som våra myndigheter har sprutat i oss?

Hur mycket modifierat mRNA (modRNA) och förorenande dsDNA i gram räknat som finns i varje dos om 0,3 m har vi bara läkemedelsbolagens uppgifter att förlita oss på.

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

Om innehållet inte inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige [14].

Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat och har försäljningsförbud.

Det faktum att kontaminerande DNA saknas i innehållsdeklarationerna gör injektionerna av modRNA till förfalskade läkemedel varför samtliga injektionsdoser med förfalskade läkemedel genast måste dras tillbaka från den hälso- och sjukvård som injicerar dessa förfalskade och därmed förbjudna läkemedel.

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser [15].

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

DNA kan förändras av modifierat mRNA
Illustration: DNA av Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com

Hur många meter modifierat mRNA respektive förorenande DNA finns i varje enskild injektion?

Ingen verkar ha räknat på hur många meter modifierat mRNA respektive förorenande DNA som finns i varje injektion om 0,3 mL. Låt oss börja med att se hur mycket våra myndigheter accepterar som tillåten mängd förorenande DNA.

Läkemedelsbolagen använder DNA som mall för att tillverka modifierat mRNA (modRNA) så det går inte att helt rena injektionerna från DNA. Den övre gränsen för DNA-förorening i en spruta är enligt myndigheterna EMA och FDA 10 nanogram (ng, 10*10-9 g eller 1*10-8 g) DNA per dos om 0,3 mL

10 ng låter inte mycket, tio miljarddels gram måste vara en försvinnande liten mängd förorenande DNA, eller hur? Moderna får ha högst 0,01% och Pfizer får ha högst 0,03% förorenande DNA.

Som gammal biokemist utbildad redan förra millenniet går det att räkna ut hur långt 10 ng främmande och förorenande DNA skulle sträcka sig om man lägger de förorenande DNA-molekylerna i en lång rad efter varandra.

Detta är något var och en med enkla matematikkunskaper själv kan räkna ut. Se faktaruta 2.

Vi vet sedan 1960-talet att en enda cellkärna i en människocell innehåller omkring 2 meter (m) DNA [16]. Enligt en översiktsartikel publicerad 2019 i BMJ [17] finns det i en enda cellkärna hos en man, 2,05 m DNA som väger 6,41 picogram (pg, 1012 g, biljondels gram) och består av 6,27 Gbp (miljarder baspar). Kvinnor har 3 cm mer DNA på grund av att hon har två X-kromosomer medan mannen har en X-kromosom och en tre cm kortare Y-kromosom än X-kromosomen .

Nu vet vi att 2,05 m dubbeltrådigt DNA väger 6,41 pg. Då kan vi räkna ut hur många meter som finns i 10 ng förorenande och främmande DNA och även i de 30 mikrogram (µg) RNA som finns i varje av Pfizers spruta och Moderna har 100 µg/dos. Se Faktaruta 2 med formler och allt

Sätter vi in de aktuella siffrorna i ekvationen får vi:

2,050 m humant DNA * 10*10-9 g förorenande DNA / 6,41*1012 g humant DNA=
3 198 m förorenande DNA.

Hoppsan, det blev omkring 3200 meter eller 3,2 km eller 2 miles förorenande och främmande DNA i en enda dos, i en enda injektion om 0,3 mL.

Finns det upp till 354 gånger mer förorenande DNA som beskrivs i referens 27 så finns det 354*3,2 km = 1,13 miljoner meter eller 113 mil förorenande DNA i en enda liten injektion om 0,3 mL

Längden enkeltrådigt RNA är dubbelt så lång som samma vikt dubbeltrådigt DNA

Pfizers mängd modifierat mRNA (modRNA) om 30 mikrogram (µg) per dos kan då räknas ut till

2* 2,050 m humant DNA * 30*10-9 g modRNA / 6,41*10-12 g humant DNA=
19,5*106 m modRNA.

Det motsvarar drygt 19 miljoner meter eller 19 hundra mil eller 12 tusen miles eller ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn [18]. Beräkningarna har knappt 3 siffrors noggrannhet varför vi använder två siffrors noggrannhet och resterande siffror med bokstäver eller med tiopotenser eller SI-prefix efter de två första signifikanta siffrorna.

Modernas 3,3 gånger större mängd modRNA med 100 µg per dos motsvarar då mer än 65 miljoner meter eller 40 tusen miles eller drygt ett och ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn.

Det är en närmast ofattbart stor längdmängd modRNA som injicerats i varje dos modRNA.

Ingen har gett sitt informerade samtycke

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta injicera sig med ett experimentellt misstänkt biovapen.

Nucleoside-modified messenger RNA motsvarande 1,5 varv runt Jorden

En human cell innehåller ”bara” två meter DNA. Var och en av de tusen cellerna närmast omkring injektionen utsätts för mer än 65 000 meter modRNA (Nucleoside-modified messenger RNA), 32 tusen gånger (3 200 500 %) längre mängd modifierat mRNA (modRNA) än som finns i var och en av dessa 1 000 av dina celler.

Dessa gigantiska mängder modRNA skulle ta ihjäl vilken organism som helst och vi kan tacka vår fantastiska kropp att de flesta överlever detta otroligt grova genetiska misshandelsöverfall.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Relaterat: Japansk studie visar signifikant ökning av dödlig cancer efter covidsprutan

Nästa skademekanism av modRNA-injektioner är leveransmetoden med hjälp av LNP, lipidnanopartiklar

Här sprutar vår hälsovårdspersonal in konstgjorda och mycket stora positivt laddade fosfolipider som bär med sig mer än 65 miljoner meter negativt laddade modifierat mRNA (modRNA) av okänd och hemligstämplad sekvens.

Dessa positivt laddade partiklar dras till den negativt laddade cellmembranytan för att med brutal kraft som en murbräcka slå sönder cellmembranet och få in modRNA-molekyler som finns på utsidan av LNP. Väl inuti cellen ändrar LNP sin laddning till negativ varför modRNA lossnar från LNP.

Injektionsfabrikanten har kopplat två mycket stora konstgjorda positivt laddade fettsyror till 3-fosfoglycerol som blir fosfolipidmolekyler, SM-102 för Moderna och ALC-0315 för Pfizer/BioNTech.
I Säkerhetsbladet för ALC-0315 [19] står det

”Not for human or veterinary diagnostic or therapeutic use ”

Hur kan dessa konstgjorda och giftiga fosfolipider över huvud taget förekomma i ett läkemedel för humant bruk?

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Dessa positivt laddade fosfolipider blandas med modRNA-molekyler och sedan utsätts denna blandning för ultraljud som slår sönder de stora klumparna av positivt laddade konstgjorda fosfolipider till mindre och positivt laddade lipidnanopartiklar där negativt laddade modRNA-molekyler av okänd och sekretessbelagd nukleotidsekvens fastnar med hjälp av elektrostatiska krafter på utsidan av nanopartiklarna.

Även en stor del av modRNA-molekylerna slås sönder av de energirika ultraljudsvågorna som krävs för att göra nanopartiklarna. Pfizer har beskrivit metoden i den första produktresumén publicerad i FASS 2021

Då vet ingen vad dessa sönderslagna modRNA-molekyler kodar för längre. Vad värre är att modRNA-sekvensen av fabrikanten är klassad som företagshemlighet. Läkemedelsindustrin, våra övervakande myndigheter och den injicerade har inte längre någon som helst kontroll över vad vår så kallade hälsovårdande personal sprutar in i den enskilda modRNA-mottagaren.

Det är oundvikligt att sanningen kommer ut.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

En del av dessa delvis sönderslagna modRNA-molekyler kan likna siRNA (small interfering RNA) som celler brukar använda som till- och frånslagsbrytare när gener ska börja eller sluta tillverka mRNA. siRNA av okänd sekvens och okända styregenskaper kan skada våra celler på ett helt oförutsett och oväntat sätt och kan skada hela människan.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Detta är fruktansvärt. Vi har utsatts och utsätts fortfarande för enorma mängder modifierat mRNA (modRNA) av okänd och sekretessbelagd sekvens som utan pardon kan skada vår kropp. Lägg sedan till att injektionerna innehåller konstgjorda fettsyror som enligt fabrikanten inte får användas för medicinskt bruk. Vissa personer tål mer och andra blir sjuka och dör av injektionerna.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

modRNA-molekylen är nedbruten och ger felaktiga proteiner

modRNA är modifierat mRNA (se Faktaruta 1) där basen uridin (U) har bytts ut mot pseudouridin (ѰU) i modRNA.

mRNA innehåller de fyra nukleosidbaserna A, C, G och U.

Normalt mRNA är mycket lätt att bryta ned och har en mycket kort livslängd så att det inte görs överskott av det önskade proteinet, det kan vara skadligt för kroppen.

Pseudouridin är fysiskt litet större variant av uridin varför ѰU kan läsas fel, läsas som C ibland i stället för U vilket kan ge fel aminosyra att kopplas ihop med övriga aminosyror i det nybildade proteinet.

Proteinmolekylen kan då få felaktig form och funktion. Och dessa felaktiga proteinmolekyler med felaktig form och funktion kan skada cellen.

Konstgjort modifierat mRNA (modRNA) är svårnedbrytbart och tvingar cellena att fortsätta producera giftiga och cellskadande spikprotein i åtminstone sex månader. Inte undra på att omkring 10 % av injicerade personer blir långtidssjuka.

 Det har också visats att modRNA har integrerats i levercellskulturers cell-DNA [20].

Det innebär att dessa celler blivit genetiskt modifierade av modRNA. Den som blir injicerad kan bli en genmodifierad organism, en GMO. Kan det visas samma sak med förorenande DNA med initiator och promotor från förorenande SV40 kan risk för canceromvandling av GMO-celler inte uteslutas.

Myndigheterna lurar oss än mer

Den som dör eller skadas innan det har gått minst tre veckor efter den första dosen anses helt felaktigt och ovetenskapligt som ”oinjicerad”!

Alla normala människor, riktiga vetenskapare med användande av vetenskapliga metoder anser givetvis att så fort en injektionsnål tränger in genom huden ska individen betraktas som injicerad. Om man skadas eller dör oväntat efter injektionen måste det bero på injektionen om man inte kan bevisa något annat som blixtnedslag eller trafikolycka eller annan orsak.

Myndigheterna betraktar upptäckta skador eller dödsfall senare än 30 dagar efter injektionen att injektionen saknar samband ned skadan eller dödsfallet. Detta ovetenskapliga betraktelsesätt manipulerar och förfalskar grunddata på ett misstänkt bedrägligt, uppsåtligt, överlagt och kriminellt sätt och ska genast avvisas av vetenskapen, de injicerade och av myndigheterna.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Nu vet vi också att våra myndigheter har ljugit för oss

I Tyskland har regeringen erkänt att man har genomfört det narrativ som främmande makter som WHO har pådyvlat alla länder i världen [21]. Vi har utsatts för en psyop för att skrämma oss med falska PCR-tester för att tvinga oss till underkastelse och tvång för att injicera oss med ett biovapen med mer än 65 miljoner meter modifierat mRNA (modRNA).

Ordet narrativ kommer från det kejserliga och kungliga hovens narrar som berättade narrativ eller en saga, en tillrättalagd berättelse, ett bedrägeri för att hålla monarken på gott humör.

Nu har de tyska myndigheterna erkänt att hela Covidspektaklet inte har varit en pandemi utan har varit en psyop [22], en militärliknande propagandaoperation

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela “experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier. Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som kriminellt.

Den 7 maj 2024 erkände Pfiezer att ett barn har dött av injektionerna under testning av injektionerna. Tre barn av 344 barn 2-4 år fullföljde studien. [23]

Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta injicera sig med ett experimentellt misstänkt biovapen.

Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

Sammanfattning

Nu vet vi att vår regering, riksdag och våra myndigheter alla misstänks för att uppsåtligt och överlagt ha lurat sin egen befolkning att låta sig injiceras med ett biovapen som innehåller mer än 65 miljoner meter modRNA.

Nu vet vi att modRNA är skadligt för de flesta människor och har orsakat många människors död.

Allt detta sammantaget innebär att:

 • Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.
 • Att det inte ska ges en enda injektion av modRNA till en enda människa.

Inom medicinen finns ordspråket Primum non nocere. För det första, skada inte.

Mer än 65 miljoner meter modRNA, mer än 1, 5 varv runt Jorden, verkar våra myndigheter ha lurat oss att låta oss injiceras av våra misstänkt okunnga och lättskrämda regeringars, riksdagars och myndigheters befattningshavare! Alla dessa myndighetspersoner är var och en personligt ansvariga för att inte följa lag.

Eller har våra myndigheters befattningshavare på ett misstänkt uppsåtligt och överlagt sätt bedragit oss för att på ett misstänkt lagvrängande sätt tvångsinjicera oss med mer än 65 miljoner meter, mer än ett och ett halvt varv runt Jorden av främmande och förorenande enormt stora mängder modRNA och DNA sant misstänkt cell- och kroppsskadande LNP i varje injektion.

Alla dessa myndighetspersoner är var och en personligt ansvariga för att inte följa lag.

Den omisstänksamma medborgaren har pådyvlats en skadlig injektion av våra misstänkt okunniga och lättskrämda myndighetspersoner som den bedragna personen inte gett sitt fullständigt informerade samtycke till.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Enligt EU-rätt, grundlag och lag får ingen utsättas för medicinsk åtgärd utan att ge sitt fullständigt informerade samtycke.

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året [24]

Ingen har gett sitt informerade samtycket till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Det finns med andra ord många olika skademekanismer av modifierat mRNA (modRNA) med LNP som förklarar att dessa injektioner måste klassas som biovapen. Läs även om etiken att tvångsinjicera studenter och andra yngre människor [25] Det är oundvikligt att sanningen alltid kommer ut.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Samtliga skadade individer ska ges en generös kompensation av staten för sitt lidande och död.

Att staten skyndsamt utge en generös kompensation är för att säkerställa att de drabbade kan få sin generösa ersättning å det snaraste och att det inte dröjer många år innan de skadade har kompenserats.

Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag [26] men detta kommer att ta en lång tid, en tid som de skadade inte har.

Staten kan i sin tur begära skadestånd från enskilda tjänstepersoner vid svenska och internationella myndigheter som Läkemedelsverket, FHM, Socialstyrelsen, samtliga regioner och andra myndighetspersoner vid andra myndigheter som direkt eller indirekt injicerat minst en person med det misstänkta biovapnet som felaktigt kallas ”vaccin mot Covid-19”.

Vidare ska samtliga individer som har begått dessa brott mot lag och mänskligheten ställas till svars inför rätta och dömas betala ett kraftigt skadestånd till staten. De skyldiga misstänks återfinnas även inom WHO och dess enskilda tjänstepersoner och WHO:s privata (läs NGO och enskilda individer) enskilda ägare samt läkemedelsbolagen och dess enskilda ägare och styrelseledamöter som ansvarat för tillverkning och försäljning av alla dessa genetiska och misstänkta biovapen som modifierat mRNA med LNP.

Allt detta kräver att vi har ett rättvist och rättssäkert rättssystem med domstolspersonal som vi själva säkerställt alltid beaktar den omkring 700-åriga svenska Domareden (RB 4 kapitlet 11 §).

Läs också följande artikel i Exposé [27] (COVID Was A Lie, An Illusion Created by Government to Take Complete Control’ & ‘The Penny Is Dropping Everywhere!) , den ger oss alla något att tänka på så länge vi har något att tänka med och att erkänna för oss själva att även vi måste tänka på framtiden och komma till ro.

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu. Jämför med Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget.

 

Text: Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi, F.d. överläkare i Pediatrik, Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971), Molekylärbiolog, Virolog

The bullshit asymmetry principle (also known as Brandolini’s law) quoted in your latest paper is on point: “The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.”


Faktaruta 1

Skillnad mellan mRNA och modRNA

mRNA (förkortning av messenger-RNA, på svenska budbärarRNA).

modRNA är det modifierade RNA som finns i de så kallade ”mRNA-vaccinerna

mRNA innehåller de fyra nukleosidbaserna adenin, cytosin, guanin och uridin som förkortas A, C, G och U. MRNA, den RNA-molekyl som transkriberas (skrivs om) från cellkärnans DNA till mRNA, är mycket lätt att bryta ned och har en mycket kort livslängd, mindre än 20 minuter för att bryta ned vanligt mRNA, så att det inte görs överskott av det önskade proteinet, det kan vara skadligt för kroppen.

mRNA översätts sedan i ribosomerna som finns utanför cellkärnan i cytoplasman.
mRNA är sedan mallen för ribosomernas översättning av mRNA till proteiner.

Det finns hela tiden nytillverkat mRNA inne i cellerna och bryts ned snabbt. Då kan kroppen styra produktionen av protein, är det för litet av ett protein fixar kroppen mer mRNA som bryts ned snabbt.

modRNA är modifierat mRNA där U har bytts ut mot pseudouridin (ѰU) i modRNA, .

Pseudouridin är fysiskt litet större variant av uridin varför ѰU kan läsas fel, läsas som C ibland i stället för U vilket kan ge fel aminosyra att kopplas ihop med övriga aminosyror i det nybildade proteinet.

Proteinmolekylen kan då få felaktig form och funktion. Och dessa felaktiga proteinmolekyler med felaktig form och funktion kan skada cellen.

Pseudouridin kan också slira i avläsningen hos ribosomen som kan råka hoppa över ѰU med felläsning (fel läsram) av efterföljande aminosyror och det bildas nya proteiner med helt andra egenskaper som följd. Oftast blir det bara för kroppen främmande proteiner som alla triggar immunsystemet och ger upphov till fler olika antikroppar som sedan vid en ny injicering med modifierat mRNA kan ge upphov till inflammationer på grund av Antibody-dependent enhancement (ADE) [28].
Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

modRNA är betydligt mera svårnedbrytbart och det görs då för mycket av de nytillverkade proteinerna, bland dem spikproteinet, som i sig är cellskadande, eller det görs för mycket av många övriga felaktiga proteiner. Alla dessa felläsningar måste tas om hand av immunförsvaret.
Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.


Faktaruta 2

Ekvation (1) är enkel:

(meter DNA i en cellkärna) dividerat med (vikten i gram av dessa meter DNA) lika med (antalet meter förorenande DNA) dividerat med (vikten i gram förorenande DNA) .

Eller i formel

(A m DNA) / (B g DNA) = (X m DNA) / (C g DNA)

Efter vanlig omformning av ekvationen

A*C/B=X


Faktaruta 3

PCR-testerna och lagenligheten

I november 2020 kom det två fastställandedomar från Portugal där det hade i domar fattats beslut om att PCR-testerna har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande [29].

I november 2020 kom det två fastställandedomar från Portugal där det hade i domar fattats beslut om att PCR-testerna. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom [30] funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden. Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.


 

Referenser

 1. Skillnaden mellan mRNA och modRNA se Faktaruta 1,
 2. Louise Voller, Kristian Villesen. Mystisk ändring av WHO:s definition av en pandemi 15. november 2009 https://www.tf.nu/nyhet/mystisk-andring-av-whos-definition-av-en-pandemi/
 3. PDF filen finns här att laddas ner (FHM har sedan tagit bort den infon från sin hemsida)
  https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c9650
 4. https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/
  https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30
 5. Stockholm-FR-24825-20-Dom-2020-11-30.pdf
 6. Läkemedelsverkets kommunikation
 7. Läkemedelslagen (2015:315) 2 kapitlet 1 §,8 kapitlet 3 § 2
 8. Folkhälsomyndighetens statistik hämtad den 19 mars 2024 tabell 1
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5a2b381860294e60aee98e0ffac8ee61/data-covidvaccinationer-leverans-240307.xlsx
 9. Europeiska Unionens stadga för grundläggande rättigheter (EUSGR) Artikel 47
  “Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.

  Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.
  Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.”
 10. Kevin McKernan, Yvonne Helbert, Liam T. Kane, Stephen McLaughlin
  Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose
 11. Jun Ueda 1,*, Hideyuki Motohashi 2, Yuriko Hirai et al Concerns regarding Transfusions of Blood Products Derived from Genetic Vaccine Recipients and Proposals for Specific Measures
  doi: 10.20944/preprints202403.0881.v1
 12. Angus Dalgleish: mRNA Vaccines Must Be Banned Once and For All

  mRNA Vaccines Must Be Banned Once and For All


  https://tntvideo.podbean.com/e/lembit-opik-professor-angus-dalgleish-on-the-freeman-report-with-james-freeman-28-march-2024/ Se från 29:23
 13. Angus Dalgleish : It’s important to note that “if a vaccine needs a booster, it doesn’t work”
  https://expose-news.com/2024/04/23/professor-angus-dalgleish-the-mrna-injections-are-an-absolute-disaster-and-should-be-completely-banned/
 14. Läkemedelslagen (2015:315) 2 kapitlet 1 §,8 kapitlet 3 § 2
 15. Folkhälsomyndighetens statistik hämtad den 19 mars 2024 tabell 1
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5a2b381860294e60aee98e0ffac8ee61/data-covidvaccinationer-leverans-240307.xlsx
 16. Professor Luc Montaigner personlig kommunikation 1969
 17. On the length, weight and GC content of the human genome Allison Piovesan,et al BMC Res Notes. 2019; 12: 106. Published online 2019 Feb 27. doi: 10.1186/s13104-019-4137-z
  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6391780/ )
 18. Jordens omkrets är 40 075,02 km (ekvator) Wkipedia
 19. Cayman chemical safety sheet Product identifier: Trade name: LipidLaunch™ LNP ALC-0315 (GFP), Article number: 40105. This product is for research use – Not for human or veterinary diagnostic or therapeutic use.
 20. Markus Aldén, Francisko Olofsson Falla, Daowei Yang, Mohammad Barghouth, Cheng Luan, Magnus Rasmussen, Yang De Marinis: Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 modRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line
  DOI: 10.3390/cimb44030073
 21. https://bakomkulisserna.biz/2024/04/29/sverige-granskas-delger-den-tyska-regeringen-medger-att-det-inte-fanns-nagon-pandemi-allt-var-en-bluff/
 22. Tyske professorn Stefan Homburg via https://thepeoplesvoice.tv/german-govt-admits-there-was-no-pandemic/
 23. Karen Kingston: https://karenkingston.substack.com/p/what-happened-to-their-babies-bb1 och https://open.substack.com/pub/karenkingston/p/toddler-dies-in-pfizer-gene-therapy
 24. Läkemedelsverkets kommunikation
 25. COVID-19 Vaccine Boosters for Young Adults: A Risk-Benefit Assessment and Five Ethical Arguments against Mandates at Universities
  https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4206070_code5055014.pdf
 26. Europeiska Unionens stadga för grundläggande rättigheter (EUSGR) Artikel 47
 27. https://expose-news.com/2024/04/02/covid-was-a-lie-an-illusion-created-by-government-to-take-complete-control-the-penny-is-dropping-everywhere/
 28. Emi E Nakayama, Tatsuo Shioda: SARS-CoV-2 Related Antibody-Dependent Enhancement Phenomena In Vitro and In Vivo DOI: 10.3390/microorganisms11041015
 29. https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/
 30. Stockholm-FR-24825-20-Dom-2020-11-30.pdf


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • *Går det att påverka de obotfärdiga?
  *Ingen vill läsa detta som tagit alla sprutorna.
  *Ingen politiker vill erkänna att de ingenting gjorde
  för att förhindra katastrofen.
  *Alla ansvariga vill bara vända bort blicken-
  och vända blad.
  * Ska vi som vet, försöka informera de “obotfärdiga?
  * Hur gör vi det bäst?
  * Kan du tänka dig att skicka detta till vänner och
  bekanta, som tillhör denna kategori, med risk för
  att ådra dig hat och ovänskap?
  * Kan du tänka dig att skicka denna artikel till så
  många ansvariga som möjligt?
  * Hur hanterar man, kort och gott, all denna förnekelse?
  * Hur tycker du att du och jag ska agera? Sitta still i båten?

 • Ser ingenstans det intressanta faktum, att alla covid varianter är tillverkade och då utspridda med flit.

  https://thehighwire.com/editorial/japanese-scientists-find-indisputable-evidence-that-all-covid-variants-are-man-made/

  Så först tillverkar man ett virus och medvetet sprider ut det, sedan skrämmer man vettet ur folk genom våldsamt överdriven propaganda.
  Som avslutning tillverkar man ett s.k. vaccin med större dödlighet än viruset man nyss tillverkade och spred ut, samt genom hot, tvångsåtgärder och massiv daglig propaganda lurar och tvingar man i detta icke-vaccin i miljoner och åter miljoner människor.

  Så roligt man kan ha om man är makthavare, jättekul alltså, hehehehe, titta, nu tvingar vi folk att sitta inlåsta hemma månadsvis, titta nu dog några miljoner till.

  Och helt ostraffat, tänk om jag skulle knåpa ihop ett dödligt virus och sedan helt öppet skulle åka ned till Stockholm och sprida ut det.

  “Nää, nu har halva Stockholms befolkning dött, travar med lik på gatorna, jaja den där Janne alltså, men inget att göra åt”

  För övrigt, dom där biolaboratorierna för biologisk krigföring i Ukraina som skyndsamt fördes över till Sverige i början av specialoperationen.
  Någon som sett dom, vad gör dom och var ligger dom så man inte kommer för nära?

 • Några ‘idioter’ existerar inte (men naivitet, typ stockholmssyndromet)..jo, förutom idiotin som komer från dom som uttrycker att det finns ‘idioter..haha. Alla, precis alla, är nödvändiga för att bekämpa ‘dom’ som bekämpar Mänskligheten..24/7

  Alla, aalla krafter nödvändiga för att vända detta (t ex, Vi har varandra på forumet som Erik sa, och som vi iinte ska glömma), detta ‘deras’ uppsåtliga förstörelse av Liv.

  Björns text är ett fantastiskt underlag, dvs ett tillräckligt utredningsunderlag för åklagare (om dessa fortfarande existerar, som sagt). Både öppnar upp, och sluter cirkeln runt gangsterna.

  Och jadå, går fint Åtala ‘statsråd’ el andra sk tjpersoner, för missbruk av befattning. 13:3 Regeringsformen..Problemet är/blir att det är ‘konstitutionsutskottet’..som beslutar’ om åtal..samt är det ‘Högsta Domstolen’..som avgör ärendet (ett ev..ärende, alltså..haha). Och då vet vi vad som händer, när ärenden som nått ‘högst’ upp’ i pyramiden..vad som händer med dom, om de ‘är opassande’.

  ‘deras’ joint ventureglobalistiska scheeme för att välta mänskligheten och placera oss på historiens scrapyard, är..psykopati kommen från en hel ‘grupp’, och det är oåterkalleligt från ‘deras’ sida (ie, aaalla är fiender, enl ‘deras’ sektskrift). Det här är en egokrati, som inte bryr sig om kosekvenser, t ex att miljarder ‘ska’ cullas i ‘deras’ dödskultande..
  Hur många ‘de’ är..’de’ kan vara uppemot 10milj, kanske mer. Mindre intressant, för det är kärntruppen/avantgardet, som det hette ‘när det begav sig’, som ska detekteras, och bojas.

  Är ett omvänt fegrace, där den förste som gör ngt offensivt är loosern. Dvs om ‘väst’styrda dårar gör first blood, så kommer 6miljrd människor i flerägarmedia i Öst/Syd, veta vem som kastat första stenen. Oo, så är det kanske kört om inte Öst/Syd är lika kyliga som Iran var mot israhell.

  Eller så beordrar dworkens fr washington/city ytterligare ww3provokationer, så Öst/Syd responsar.. vilket gör att monopolist’media’ (‘pdflgruppen’ äger 99,9% av alla outlets i ‘väst’) slår på trumman o får ‘med’ sig 75% av ‘västs’ befolkning i ett kanonmatande av ungdomar. Herregud..det har ju hänt 2ggr tidigare..

 • Björn är en av få som varit vetenskapligt rakryggad genom hela den här dystopiska parodin och det är ju något som borde få orderföljarna att skämmas, om de nu då har vett på det.

 • Vi talar alldeles för lite om hälsoansvaret. Vem har det ansvaret och vem tar det? Sjukvården talar gärna och ofta om ansvar, utan att vi direkt tänker på det så är det den part som tar ansvar som också omvänt har ett avgörande inflytande eller rent krasst har makt.

  Vi gillar allmänt det som är gratis, fast egentligen är inget gratis i långa loppet. Vi outsourcar reflexmässigt ansvaret för vår hälsa till tredje part, är den dessutom gratis (eller nästan gratis) klappar vi händerna.

  Hurra i detta land är all sjukvård gratis. I Spanien är den allmänna sjukvården gratis. Du betalar heller i regel inget för vården i Storbritannien. Vård inom det portugisiska nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) är i regel gratis. Hälso- och sjukvårdstjänster i den danska offentliga hälso- och sjukvården är vanligtvis gratis, det vill säga utan egenavgift, men du måste kunna bevisa att du har en offentlig sjukförsäkring i ditt bosättningsland.

  Jag tror att vi gillar detta system för vi slipper ansvaret, men gratisdelen är inget utslag av samhällets inneboende altruism (läs allmän medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet) utan systemet finns av en orsak – om vi själva fick betala skulle vi även kunna välja vad vi köper och får för pengarna, förutsatt att all information var öppen, fri, ärlig och sann och vi själva skulle då vara ansvarig för vad vi köper och till vilket pris, som vi alltid annars tänker när vi köper något.

  Dessutom står inte kvalitén i proportion till prisat heller. Köper du en varmkorv för 5 kronor får du en varmkorv som är värd 5 kronor och du kan således inte klaga på kvalitén. Detta leder till att den bästa vården inte är den som är dyrast – som kostar oss mest pengar.

  Detta är inte ett politiskt manifest för en total avreglering av all sjukförsäkring utan vad jag vill angripa/påverka är tänket kring sjukdom, vård, hälsa samt ansvar. Har man gått ut vitt och brett med att man vänt ryggen till den kemitekniska sjuka vården kryper man ogärna till korset när man själv blir sjuk. Därför gör man allt vad man kan för att bibehålla hälsan intakt. Detta kan alla göra.

  Självklart skall alla olyckor man själv inte är vållade till omfattas av en försäkring (akutvård) men vad man borde införa är att reflexmässig utreda alla sjukdomar man kan drabbas av och spåra om man förrummet förebyggandet, själva profylaxen. “Drabbas” vi (som om vi vore oskyldiga offer) av en kroniskt sjukdom (som egentligen är symtom på ett felaktigt levende) så började sjukdomsprocessen kanske 10 år innan. Det tar tid för kroppen att bli “sjuk”: MS, diabetes, cancer osv och på precis samma sätt tar det tid att bygga upp en stark fysik, lägga grunden för psykiskt hälsa för betänk att allt stort och stark är byggt av små smulor.

  Till sist när vi blir sjuka regredierar vi och blir som små barn och önskar att någon vuxen skall ta hand om oss. Och omvänt är vittnesmålen många att man måste vara väldigt frisk för att klara av att vara sjuk inom den sjuka vården.

 • Stämmer in i lovsången, fantastiskt artikel. Tack.

  Ha inte för stora förhoppningar på svenska folket, som är så totalt indoktrinerade att alla bevis i världen inte räcker.

 • Tack Björn för din fylliga redovisning, brott är definitivt styrkt men med våra svenska politiker och ansvariga myndigheters representanter så kan vi nu förvänta oss att de fortsätter på den inslagna linjen.

  Den enda i Riksdagen som är en lysande fyrbåk i det rådande mörkret är Elsa Widding. Hoppas att hon orkar föra sin och vår kamp vidare till seger mot alla dessa falska och genomkorrumperade globalistlakejer.

  Tyvärr är den svenska befolkningen alltför dum för att förstå detta, att lyda s.k. experter som inget vet eller kan gör att vansinnet kan fortsätta.

  Björn borde redan nu utses till Årets Svensk, gör en omröstning!!

  • Mesta av vad du skriver i inslaget är rätt, men.. du tror att svenskarna är ‘dumma’. Till att börja med krävs det då en definition på vad det är ‘att vara dum’.
   Du utgår från att ‘svenska befolkningen är ‘alltför dum för att förstå’. Är så fel som det kan bli, att uttrycka sig på det sättet, Igenkorkad är bra, men inte korkad (då det tenderas att tro det skulle komma med begynnelsen. Ingen levande individ är korkad, inte heller en sten. Minns det, Jan).

   Och minns Jan, att du ville djebbjatjera med mig för en tiid sjedjan..(därför jag var frekvent med kommentarer, som du ansåg), på självaste ytuben. Hmm..ett sådant förslag skulle jag inte bara kalla ‘dumt’ men framförallt naiivt (vilket jag tror jag skrev)..eller igenkorkat (inte korkat). Kanalen är ju globalisternas kanal..el, så hmm igenkorkat (inte ‘dumt’) att reka ‘deras’ eget shitt. Men du förstår säkert. Jan.

   Och dessutom de du refererar till, som varandes’dumma’, är ‘bara’ 77,8% av Sveriges befolkning..De andra är ickenaiva

 • Samma bedrägliga metod att eliminera skuld från vaccinet tillämpades på 1950-talet för att dölja att poliovaccinet inte alls hjälpte.

 • En fråga man bör ställa sig är att vi vet att många svenskar ställde sig på ett tidigt stadium mycket tvivlande om C-19 var så dödlig som den presenterades under de nio månader innan lanseringen av vaccinet dec.20?
  Vilket koncept användes för att sprida ut budskapet om covids höga dödlighet?
  Jo, exakt samma som när man slog liv i “klimatskräcken”. Det sitter en ung flicka vid en stor skylt med texten – “Skolstrejk för klimatet”! Den bilden gick gick ut till världens alla tv-kanaler – samtidigt.
  Man använde sig av samma metod då bilderna från Wuhan sändes ut med otaliga som låg döda på gator och torg. Det var en syn som skulle skrämma upp en hel värld. Vilket givetvis var meningen. varje land hade sin egen “expert2 som på bästa tv-tid fick ge utlopp för sina farhågor om hur många i vårt land skulle dö av covid. Den uppskattade siffran låg på 350k. Bårhusen skulle fyllas på rekordtid och därför införskaffades kylcontainrar för det syftet.
  Det var många som tvivlade på att covid hade denna dödlighet och än mer gjorde de det då läkare förbjöds att använda beprövade mediciner om den gjorde så förlorade de sin licens.
  Nu till kärnfrågan hur många av våra riksdagspolitiker tvivlade på sanningshalten om covids dödlighet? Hur många av dem vaccinerade sig emot C-19 och hur många injektioner har de tagit bl.a. Jacob Forssmed?

  • Jacob “Pure Blood” Forssmed är en ond hycklare, och har världsrekord i Backpfeifengesicht!

  • Helt rätt. Vi som avstånd gjorde det för att vi hade varandra, glöm inte det. Här får vi tacka Torbjörn och NewsVoice som både flitigt och troget rapporterade samt fungerande som ett nav för utbyte av fakta.

 • Kan de som inte tagit detta bli sheddade….alltså symtom som de injicerade har….med alla dessa konsekvenser….? Vi har ju alla träffat dessa människor hela tiden i vår omgivning….

  • Bra fråga, har inte sett något bra svar. Om sheddad betyder smittad så vilka är dom smittsamma ämnen/ingredienserna….

   • Gp 120 bland annat.
    Ett glykoprotein som innehåller 18 strängar Hiv-1.
    Det är det som smittar (och benämns som Covid-19, Sars Cov-2).

    Ett immunologiskt designat protein som reagerar på bland annat syremättnaden i blodet. Detta är det som Sars-Cov-2 till stora delar består utav.

    Gp-120 är ett patenterat protein (virus) som väcks till liv efter 5 dagar.
    Det ligger alltså latent i 5 dagar och sedan aktiveras med efterföljande cytoplasmisk storm (cytokine-storm).
    När virusets (viron) har avlossat sina “harpuner”.

    Gp-120 uppfanns i början av 1980-talet, av särskilt envisa skandinaviska entiteter. Den kan även (enligt mig) tvärbindas
    med hjälp av svettkörtlar på människans hud, dvs elektrisk aktivitet som enligt Israeliska forskare fungerar som små antenner.
    Tex WIFi-signaler har verifierat detta och tidigare debatt om “blåtandseffekten hos injicerade”.
    Blåtand var en beskrivning på vikinga-tid starkt stål.
    Det kom alltså inte av möglig eller blå tand, utan superstarkt stål.
    Dåtidens Ferrari i klingans kraft.*

    Många följer helt fel spår!
    Vilket förmodligen får till följd att de kommer ta flera
    boosterdoser till eller “mRNA” mot biverkningarna av detta Gp-120.

    Bara att söka på Hiv/18 strings in Covid-19.
    Finns vita papper (verifierade av oberoende labb som verifierar dessa ovanstående fenomen och påståenden).

    Notering: Aids är 21 strängar av detta Glykoprotein,Gp-120.
    Troligen därför man la till olika cancer-viron för att accentuera
    effekten av detta Gp-120 tidigt på bred basis.
    Och för att alla inte skulle dö genast.
    Senaste tidens skriverier tycks verifiera en del av detta.

    * Förmodligen fanns detta stål (blåtand) runt Österrike/Holland.

    • Är inte insatt i vacciners uppbyggnad. Smittar alla vacciner som innehåller proteiner vidare till dom som inte är vaccinerade? Finns det konstaterat att ovaccinerade dött i plötslig död genom smitta från vaccinerade.

 • FHM bemannades sannolikt med LAT och ointresserad personal. M a o lätta att manipulera och att aktivister kunde ta över.

  Nu visar sig avsaknaden av s k “tjänstemanna-ansvar” i grundlagen.

  • Själv lyssnade jag på den här med Tengil!

   https://www.youtube.com/watch?v=Xb0D-T3Bic4

   Rätt intressant att se hur de tänker och agerar.

   Själv ser jag dessa människor, många av dem som i huvudsak religösa fanatiker. Inte efterblivna direkt, men sällan högintelligenta, vilket man kunde hoppats på från en “myndighet”.

   Skulle de tvångsmatas med all den information de aldrig har tid att ta del av för de drunknar i data från en fullständigt korrumperad industri.

   Ja skulle de tvingas inse vad de gjort och stått för i hela sitt liv, då skulle ju korthuset trilla samman. Tengil skulle nog bli så deprimerad att han tog livet av sig. Trott han förespråkat “det vackraste vi har”, men så visade det sig att han varit folkmördare hela tiden.

   Skygglapparna på de här individerna är ju idag så stora att de trevande snubblar fram. Latmaskar finns det gott om. Men många som Tengil är nog istället väldigt flitiga. Flitiga i att ljuga för sig själva att den goda industrin nog är rätt god ändå.

   Det berg av skitstudier som industrin producerar kan vara svår att bestiga för de indoktrinerade.

   • Anser att var och en själv bör stå för sina egna sjukvårdskostnader. Då skulle människor verkligen göra allt för att förebygga ohälsa och tvingas ta ett ansvar. Röka cigaretter ett helt liv, trots att alla känner till riskerna. Stämmer sedan tobakbolaget när de får Lungcancer? Sedan förväntar de sig eller kräver att de allmänna ska stå för all dyr eftervård?

    Tänk er följande scenario: du tvingas betala exakt för all sjukvård ur egen ficka för vad den kostar samt även betala alla kostnader Big Parma drar på sig för att utveckla medicinska preparat som bara håller dig vid liv men som aldrig gör dig frisk. Skulle du ur egen ficka vara beredd att hålla Big Parma under armarna? Nej, det skulle du inte vilja göra. Eller så söker du vård av typen akupunktur eller homeopatiska läkemedel som kostar en spottstyver? Om du själv fick välja alltså?

    Detta tankesätt är för oss helt främmande, för vi gör nämligen exakt just det, håller Big Parma under armarna ekonomiskt fast vi vet att denna koloss inte vill oss väl, då Big Parma hålls vid liv av skattekollektivet. Sedan skall vi dessutom via våra skatte även betala för detta vaccin?

    Sedan har vi all skadlig psykofarmaka? Som gör mer ska än nytta?

    • Ja sammanfattningsvis har vårat Godhetsystem idag blivit ett sytem som praktiserar allmosor till de förtappade, depraverade och korrupta. Allmosor man tar från befolkningen, och helt utan ansvarstagande ger till de ljugande.

     “Vetenskapen” är lätt att tro på då människor tror det har något med verkligheten att göra. Men den har man ju kidnappat och håller innlåst bakom en vägg av eminens hos våra “experter”. Riktig evidens blir idag mer och mer obefintlig i takt med at lögnen växer i omfång.

     Men sanningen försvinner ju inte, vad människor än bekänner sig till för trossystem. Men visst, om människor fick ta ansvar för sina egna övertygelser, och sina val.

     Då skulle nog sanningen titta fram lite fortare? Så när vi börjar ta beslut baserade på erfarenhet och fakta så kan riktig hälsa byggas.

     • “Men visst, om människor fick ta ansvar för sina egna övertygelser, och sina val”.

      Det är ju så vi lär oss. Det är så den universella pedagogiken är utformad Varese vi vill kännas vid den eller inte och den stavas: KARMA. Karmalagen!

      Den är obeveklig och alla, ja menar alla har inget annat val än att underkasta oss ty den har något i överflöd som vi lider brist på nämligen tid. Ju lägre du stretar emot, ju längre tid tar det och ju längre lider du. Ditt val.

      Det är också orsaken till att cabalen kommer att misslyckas. Dom må styra och äga allt men intet göra inför universums principer – naturens dolda naturlagar.

 • Artikeln är alldeles utmärkt och har sammanfattat många av COVID 19s svagheter inklusive sättet det förts in i våra samhällen. Beskrivningen av de förledande metoder som använts vid införandet är korrekt så längt den räcker; jag hittade inte politiken att tidigt genom undersökningar, som omedelbart togs som sanna, stoppa de alternativa mediciner som redan fanns t ex Ivermectin. Beskrivningen av mMRNA är skrämmande och innehåller nya aspekter.

 • Så om något år när 50 % av befolkningen dött i “turbocancer” så kommer man skicka fram någon ny sosse som säger “vi har varit lite naiva”!

  Och sen kommer man omedelbart gå över till att skylla på Moderaterna…….

  Frågan är väl hur man skall gå till väga nu? Hur många av våra politiker förstår att de deltagit i ett folkmord? Hur många av dem kan hävda rent samvete och skylla på gruppen?

  Hur länge tänker de tiga?

  Alla människor som aktivt vägrar tyranniet, övergreppen, genmodifieringen osv kommer ju inte att försvinna av sig självt. Ska de vänta tills de dödat av tillräckligt många för att “samhället” skall kollapsa av sig självt?

  Alla dessa “långtidscovid”. Ökande cancer, neurologiska störningar, missfall, blodproppar, stroke och hjärinfarkt. Ja alla vet vi ju vad de ökande sjukdomsfallen och överdödligheten inte beror på. Vaccinen! Men hur länge skall man hålla liv i Sagan Om Godheten? Sankt Beroluas helighet. Billy Boy Gates, porten till vaccinhimmlen.

  Hur länge skall psykosen få råda?

  Tack i övrigt för en utmärkt artikel. Människor med samvete har väl ännu i alla fall inte dött ut helt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *