Japansk studie visar signifikant ökning av dödlig cancer efter covidsprutan

Analys

publicerad 8 maj 2024
- Kerstin Unger-Salén
Temabild: Covidvaccinering i Japan. Foto: Tom Wang. Licens. Shutterstock
Experimentellt mRNA covidvaccin

En expertgranskad vetenskaplig studie: ”Increased Age-Adjusted Cancer Mortality” som nyligen publicerats i Japan drar slutsatsen att det finns en korrelation mellan covidsprutan med mRNA och ökade antal dödsfall av cancer, speciellt efter tredje dosen.

Studien baseras på ett dataunderlag av landets befolkning på 123 miljoner människor. Den fokuserade på överdödlighet som sammanföll med massvaccinering med mRNA-sprutan under covidkrisen.

“…significant excess mortalities were observed for all cancers and some specific types of cancer (including ovarian cancer, leukaemia, prostate cancer, lip/oral/pharyngeal cancer, pancreatic cancer, and breast cancer) after mass vaccination with the third dose in 2022.”

Studien fann att under 2020 registrerades ingen ökning av cancerdödsfall, när Covid-19 bröt ut. Däremot uppstod en generell ökning av cancerdödsfall, enligt officiell japansk statistik, under 2021 och 2022.

Forskarna konkluderar att det är covidsprutan som måste anses ansvarig för de  ökade dödsfallen (excess mortality) och även fler cancerdödsfall. Vissa cancerformer som exempelvis bröstcancer som åren dessförinnan uppvisade en minskning av dödsfall förändrades till överdödlighet 2022, vilket sammanföll med den tredje mRNA-dosen.

Andra cancerformer som tidigare uppvisat en nedåtgående trend började också visa en ökning. Innan pandemin, från 2010 till 2019 minskade dödligheten av cancer för hela befolkningen, utom 90 åringar, men år 2022 ökade överdödligheten rent generellt för alla cancerformer.

Detta är minst sagt anmärkningsvärt och går helt enkelt inte att bortförklara. Vissa cancerformer drabbade flerer än andra, såsom äggstocks-, livmoders-, oral-, hud- och prostatacancer samt leukemi.

Forskare och läkare varnade tidigt för covidsprutorna

Läkare, professorer, patologer och forskare har sedan år 2021 varnat om att något inte står rätt till och att de misstänkte att mRNA-sprutan satt i gång en cancerepidemi. Forskaren Stephanie SeneffMassachusetts Institute of Technology (MIT) anser att studien är:

“ett talande bevis för att det så kallade vaccinet förorsakar skada på vårt medfödda immunförsvar, vilket leder till större infektionskänslighet, ökat auto-immunförsvarssjukdomar och en ökning av cancer.”

Enligt den japanska forskarstudien drabbas nu den yngre generationen allt mer av cancer. Ordet ”turbo-cancer” myntades av en svensk-tysk forskare Ute Krüger, som är överläkare i klinisk patologi vid Kalmar lasarett och Lund.

Kröger har utan framgång under ett flertal år försökt väcka svenska myndigheters intresse om att cancer har blivit mer dödlig och att vissa tumörer växer med turbofart. Hon berättar att samma iakttagelser bekräftas av hennes kollegor i Tyskland. Besviken på att inte ha fått gehör i sjukvården sa hon upp sig från sin tjänst som överläkare i region Kalmar. Hon driver idag en egen klinik med inriktning på sjukdomsprevention.

Vad skiljer mRNA-sprutan från andra vacciner?

Själva mRNA-tekniken är problemet. Skillnaden mellan covidsprutans syntetiska spikproteiner och de naturliga är stor. När sjukdomen är över, vilket normalt sett tar en vecka till 10 dagar, finns inga spikproteiner kvar i kroppen, till skillnad från spikproteinerna som bildas på grund av mRNA-sprutan.

Dessa stannar i kroppen på obestämd tid och de nyproduceras kontinuerligt, framför allt för de som tar nya doser. Spikproteiner är toxiska för kroppen och utlöser ett antal ohälsosamma reaktioner.

N1-Methyl Pseudouridine finns i injekionerna. Nuvarande covidvaccin innehåller pseudouridine-modifierad mRNA, en ingrediens som tillförts för att vaccinet ska fungera effektivt. Ämnena anses kunna öka produktionen av syntetiska spikproteiner, och ingen vet hur länge, vilket bekräftas 2021 i en studie i The Journal of Imunology.

Dessutom kan det förändra (försämra) aktiviteten hos några speciella proteiner (toll-like receptors) som har till uppgift att förebygga cancer. Pseudouridine (enligt en studie i International Journal of Biological Macromlecules), orsakar ett nedsatt immunförsvar och ökar risken för cancer.

Lipid nanopartiklar har inlindat in mRNA-budbärarna för att de  ska kunna ta sig igenom cellmembranerna. Inne i cellerna fortsätter de bilda spikproteiner. Redan vid sammanställningen av vaccinet var det känt att lipid nano partiklar är avgörande för att med framgång kunna leverera mRNA vaccinerna intramuskulärt.

Eftersom muskelceller inte är särskilt effektiva i översättning av mRNA innehållande koden för spikproteiner, måste LNP användas för att leverera sin last (mRNA-budbärarna) till lymfnoder för att sedermera internaliseras i dendritceller.

Forskarna visste eller vet att de syntetiska spikproteinerna sprider sig till allehanda organ som lever, njurar, bröst, testiklar, äggstockar, bukspottskörtlar, benmärg och att de även kan ta sig igenom hjärnbarriären.

Injektionsvätskan skulle enligt hälso- och vårdmyndigheternas löften, stanna i armen och lösas upp inom några dagar när spikproteinerna gjort sitt jobb och antikroppar mot viruset skapats. Allt detta var lögn och det visste känt från början.

Det var meningen att de skulle skapas mängder med spikproteiner under längre tid och att de skulle kunna levereras överallt. Det måste licensgivande myndigheter också ha vetat om. Ju fler mRNA-sprutor människor tar desto värre blir det (förf anm).

Även om LNP anses bra för vaccinets effektivitet, är de också högst inflammatoriska.

Åtskilliga forskningsrapporter såsom exempelvis en rapport publicerad i Science: “The mRNA-LNP platform’s lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory. Studien visar att vid både injicering och via nasala ingångar som prövats på möss, triggar LNP ett antal olika inflammatoriska ”pathways” där de gör stor skada.

Relaterat: ‘Spikeopathy’: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA

Se även publikation i PMC från den 1:a juni 2022: ”Pro-inflammatory concerns with lipid nano-particles”. Kronisk inflammation är upphov till många sjukdomstillstånd och är något man i högsta grad vill undvika eftersom det är en grogrund för cancer.

Varför kunde inte LNP uteslutas eftersom forskarna visste att det var riskfyllt?

Omvänt transskriptas

Omvänt RNA-transkriptas är ett enzym som transformerar RNA till DNA och påverkar det mänskliga genomet. Den används i covidsprutan och kan ytterligare förklara överdödligheten hos cancerpatienter. I en studie publicerad i ”Current Issues in Molecular Biology” visas att mRNA-vaccin kan införlivas i mänskliga gener eller DNA.

mRNA COVID-19-vaccinet och cancer

Ytterligare problem med sprutan är att den skapar blodproppar vilket kan medverka till att ökad risk för cancer. (Deep vein thrombosis), vilket kan förklara överdödligheten hos cancerpatienter sedan slutet av 2021 och 2022. https://www.webmd.com/dvt/deep-vein-thrombosis-cancer-risk.

I NewsVoice rapporteras att Astra Zeneca medgivit inför domstolen att de känner till denna synnerligen allvarliga biverkning. Det pågår ett domstolsförfarande i Högsta domstolen i Storbritannien. Det innefattar för närvarande 51 dödsfall och hjärnskador via TTS (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome) blodproppar orsakade av läkemedelsföretagets covidvaccin.

Covid-19-vaccin
Covid-19-vaccin. Foto: Fabrika Photo

Cancerceller och immunförsvaret

Det är inte ovanligt att cancerceller uppstår i kroppen. Normalt sett har den åtskilliga redskap för att rensa bort dessa innan de hunnit växa till en synbar tumör. T-celler och naturlig immunitet är vårt bästa försvar, men de komprometteras av sprutan redan efter andra omgången.

Det är bara att konstatera att mRNA sprutan är en immunförsvagande produkt. För att förhindra cancerväxt behöver vi emellertid ett starkt immunförsvar. I en publicerad forskningstudie skriver man följande:

I denna artikel vill vi utforska forskningslitteratur som föreslår att  vaccinering med mRNA-spruta  igångsätter ett antal biologiska händelser som inte bara är annorlunda från själva Covid  infektionen men som demonstrerar att  på många sätt är vaccinet kontraproduktivt vad gäller lång- och kortsiktigt immunförsvar och cellfunktion.

Dessa vaccin har nu visat sig nedreglera kritiskt viktiga vägar som relateras till övervakning av cancervägar, kontroll av infektioner och cellulär homeostasis. Vaccinet introducerar synnerligen och högst modifierat genetiskt material.”

Moderna, Pfizer och Astra-Zeneca visste och vet att vaccinet är en genmodifierad produkt och att det finns stor risk att vårt DNA kan bli modifierat.

En av de som jobbat oförtrutet i flera år utan att bli betald, för att skapa rättvisa och påvisa alla de oegentligheter och lögner som omringar covidsprutan, är Julian Gillespie, en före detta domare och advokat från Australien. Han anser det bevisat att mRNA och covidvaccinet är en GMO-produkt.

Han menar att eftersom den är kapabel att överföra genetiskt material, syntetiskt genmodifierad mRNA, till cellerna hos dem som injiceras, uppfyller det kriterierna för att betraktas som en GMO produkt. Den innehåller genetiskt modifierade nukleider som framställts med en ”recombinant” teknik.

Pfizer, Moderna samt AstraZeneca bör således ha begärt tillståndsgivning och genomgått ett antal rigorösa kriterier för att kunna släppas loss mRNA sprutan på marknaden. Gillespie säger att enligt lagen är det en allvarlig kriminell handling att undgå begäran om ett sådan licens.

Detta gäller USA, EU, Storbritannien, och Sydafrika bland annat. Astra Zeneca begärde också mycket riktigt GMO licens för sin spruta vilket de sedermera erhöll, för Australien. De två andra bolagen kan ej uppvisa sådan licens och är därför helt illegala enligt advokat Gillespie. Troligtvis har de inte heller anhållit om dylika licenser i EU.

Gillespie driver nu åtal mot både myndigheter och andra som medverkat till att denna illegala genetiska produkt kunnat komma ut på marknaden.

Kontaminerat DNA i covidsprutorna

Man har även funnit att injektionsvätskan i mRNA-vaccinet är kontaminerat av Plasmid-DNA. Detta påvisas av forskaren Kevin McKernan. Han är citerad över hela världen

Referens: “Differences in Vaccine and SARS-CoV-2 Replication Derived mRNA: Implications for Cell Biology and Future Disease”

Hans fynd har även bekräftas av andra forskare världen över.

Storbritanniens främsta onkologexpert, Angus Dalgleish, professor i onkologi vid St George’s, University of London. Han anser att mRNA-vaccinet inte ens är ett vaccin och att den är synnerligen riskfylld eftersom den kan åstadkomma dödsfall bland annat från cancer. Han vill att den omedelbart bör dras bort från marknaden.

Edward Dowd, före detta analytiker på Black Rock, har sedan 2020 och fram till dags dato, brutit ner statistiken för överdödlighet hos olika åldersgrupper och under åren sedan 2020. Han har även publicerat en bok om sina resultat. Överdödlighetens ökning är hårresande.

När epidemin bröt ut 2020 uppgick överdödligheten till 485.000 personer i USA. Detta förändrades drastiskt när massvaccineringen kom i gång 2021. Från att äldre visat mer överdödlighet, skiftade detta, och nu syntes den yngre generationens ålderskategori att drabbas mest. Den absoluta överdödligheten steg från 2020 till 2021 hos människor i arbetsför ålder 15 till 64 med 73%! Den totala överdödligheten 2021, 2022 och 2023 motsvarar ungefär 1 miljon ett hundra tusen fall (se referenser).

Jakob Forssmed debatterar mot Elsa Widding i Riksdagen, 9 feb 2024.
Socialminister Jakob Forssmed debatterar mot Elsa Widding i Riksdagen, 9 feb 2024. Foton: Riksdagen

Det tycks inte spela någon roll hur många experter patologer, forskare, och expertläkare som varnar om signaler som minst sagt är alarmerande. Inget tycks kunna påverka Regeringskansliet eller den svenska Socialministern, Jakob Forssmed.

Relaterat

Det är som att hälla vatten på en gås. Deras slogan fortsätter: sprutan är säker och effektiv och kan skydda mot infektion.

Vore de intresserade av sanningen skulle de göra en sammanställd statistik där man tittar på överdödlighet rent generellt sedan 2021, och hur cancerfallen ökat under de sista åren och i vilka åldersgrupper.

Den japanska studien är ett tillräckligt incitament för att omgående utreda sambandet mellan mRNA-vaccinet och cancer.  Svenska myndigheter och Socialminister Forssmed borde ta sitt ansvar.

Sluta rekommendera denna dödliga spruta och förbjud den. Socialminister Forssmed verkar dock totalt immun mot den ständiga strömmen av forskningsstudier som påvisar hur mRNA-sprutan orsakar cancer, blodpropp, infertilitet, myokardit och så många andra sjukdomar.

Ju mer man läser alla studier är det ganska uppenbart att Covid-sprutan aldrig borde ha kommit ut på marknaden.

Det är detta vi måste förstå, även om det är smärtsamt. Allmänheten har bedragits och vi är utsatta för producenternas kalkylerade risk och man bryr sig inte om konsekvenserna. Många förleds av myndigheter att ta en covid-booster, gärna i kombination med en influensaspruta, minst varje år. Mot bakgrund av allt vi vet är det bortom all logik, ja det är ofattbart att man fortsätter med sådana rekommendationer.

 

Referenser och relaterat

  • ”Strategies to reduce the risks of mRNA drug and vaccine toxicity”
  • ”The Link Between Cancer, Blood Clots, and DVT”
  • ”Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs”
  • ”The mRNA-LNP platform’s lipid nanoparticle component used in preclinical vaccine studies is highly inflammatory”
  • Uta Kröger intervjuad esav Per Shapiro, Folkets Radio

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq